Nós Imeachta : 2016/0329(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0152/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0152/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 29/05/2018 - 7.5

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0208

MOLADH     ***
PDF 363kWORD 52k
27.4.2018
PE 616.700v02-00 A8-0152/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise, Ríocht na hIorua agus Poblacht na Tuirce faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife

(05883/2/2017 – C8‑0240/2017 – 2016/0329(NLE))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Tiziana Beghin

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAOCH ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise, Ríocht na hIorua agus Poblacht na Tuirce faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife

(05883/2/2017 – C8‑0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do dhréachtchinneadh ón gComhairle (05883/2017),

–  ag féachaint don Dréacht-chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, an Eilvéis, an Iorua agus an Tuirc faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife san Aontas Eorpach (05814/2017),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207(4) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0240/2017),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0152/2018),

1.  Ag tabhairt a toilithe chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Ríocht na hIorua.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Rinneadh an Comhaontú reatha idir an tAontas Eorpach agus an Iorua a chaibidil chun na hathruithe a tháinig isteach leis an athchóiriú in 2010 ar rialacha tionscnaimh Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife (GSP) a achtú. Leis an athchóiriú, tugadh isteach córas nua carntha tionscnaimh ag onnmhaireoirí cláraithe agus rinneadh foráil do chuimsiú na Tuirce sa chóras carntha a d’oibrigh go dtí sin idir an tAontas, an Eilvéis agus an Iorua. Foráladh leis an reachtaíocht nua freisin go dtiocfaidh córas nua isteach in ionad na n-iar-Dheimhnithe tionscnaimh d’Fhoirm A, chun cruthúnais tionscnaimh ag ollmhaireoirí cláraithe a shuí (Córas Onnmhaireoirí Cláraithe (REX)).

Cuireadh an córas carntha i bhfeidhm i dtosach faoi chomhaontú i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Iorua an 29 Eanáir 2001 (Cinneadh 2001/101/CE ón gComhairle). Ní mór comhaontú nua a chur ina ionad sin. In 2012, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí leis an Iorua a sheoladh. Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích anois agus an Comhaontú reatha mar thoradh orthu.

An córas carntha tionscnaimh: Is é atá i gceist leis an gcóras carntha nua ná go gceadóidh an tAontas Eorpach, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc do na tíortha is tairbhithe de GSP ábhair as aon cheann de na tíortha sa chóras (AE, an Iorua, an Eilvéis, an Tuirc) a ionchorprú ina bpróisis táirgthe, agus an táirge deiridh a onnmhairiú chuig AE, an Eilvéis, an Iorua nó an Tuirc faoi théarmaí tosaíochta GPS ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar an táirge deiridh. Faoin gComhaontú reatha, tabharfaidh AE agus an Iorua rochtain agus cóir fhabhrach do tháirgí de thionscnamh na dtíortha is tairbhithe nuair a úsáideann na tíortha sin ábhair de thionscnaimh AE nó na hIorua faoi seach.

An córas nua cruthúnas: Luaitear in athchóiriú GSP go raibh ionadú le bheith déanta ar na hiar-Dheimhnithe tionscnaimh d’Fhoirm A faoin 1 Eanáir 2017. Tháinig córas nua REX i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017 i dtíortha áirithe is tairbhithe de GSP arb iad sin an chéad sraith. Tá dhá shraith eile den chineál sin pleanáilte in 2018 agus in 2019. Rinne na tíortha sin a gcuid onnmhaireoirí a chlárú, a dhéanann amach ráitis ar thionscnamh anois in ionad deimhnithe tionscnaimh d’Fhoirm A arna n-eisiúint ag a n-údaráis chustaim a úsáid. Oibríonn córas REX cheana féin faoi chuimsiú scéim GSP arna deonú ag AE, agus scéimeanna GSP na hIorua agus na hEilvéise. Nuair atá ionadú na gcruthúnas tionscnaimh déanta chun earraí de thionscnaimh na dtíortha is tairbhithe de GSP a athchoinsíniú, faoi láthair úsáidtear deimhnithe ionaid d’Fhoirm A mar chruthúnais ionaid (faoi fhorálacha an chomhaontuithe reatha idir AE, an Iorua agus an Eilvéis).

Chun go mbeidh feidhm ag an gcóras carntha i dtaobh na hEilvéise agus na Tuirce, caithfidh na comhpháirtithe comhaontuithe comhchosúla a thabhairt i gcrích agus a chur i bhfeidhm leis an Eilvéis agus leis an Tuirc. Rinneadh comhaontú comhchosúil a chaibidil idir an tAontas Eorpach agus an Eilvéis agus a thabhairt i gcrích i gcomhthráth leis an gComhaontú reatha, agus rinneadh é a thíolacadh do thoiliú na Parlaiminte. Idir AE agus an Tuirc, níl gá le comhaontú idirnáisiúnta, mar gurb é an tAontas Custaim idir AE agus an Tuirc an uirlís dhlíthiúil chun rialacha cosúla a chomhtháthú ina chuid reachtaíochta.

Tá gá leis an gComhaontú Reatha chun dea-fheidhmiú trádála idir an tAontas Eorpach agus an Iorua a áirithiú. Cuirfidh sé ar chumas AE agus na hIorua na cruthúnais ionaid nua maidir le tionscnaimh dá bhforáiltear le córas nua REX a úsáid. Is infheidhme an córas cheana féin, agus dá bhrí sin d’fhéadfaí cur isteach ar an trádáil idir AE agus an Iorua mura mbeadh an uirlis dhlíthiúil iomchuí ann. Dá bharr sin molann an Rapóirtéir don Pharlaimint an Comhaontú seo a thoiliú.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, an Eilvéis, Ríocht na hIorua agus an Tuirc faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife san Aontas Eorpach

Tagairtí

05883/2017 – C8-0240/2017 – COM(2016)06682016/0329(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

19.7.2017

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

11.9.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

David Borrelli

 

 

 

Pléite sa choiste

22.3.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

24.4.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

35

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Feisirí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Dáta don chur síos

27.4.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAOCH ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair do na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 16 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais