Postupak : 2016/0329(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0152/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0152/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/05/2018 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0208

PREPORUKA     ***
PDF 450kWORD 54k
27.4.2018
PE 616.700v02-00 A8-0152/2018

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Tiziana Beghin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (05883/2/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica Europske unije (05814/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. podstavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0240/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0152/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške.


OBRAZLOŽENJE

Sporazum između EU-a i Norveške sklopljen je kako bi se provele izmjene uvedene reformom pravila o podrijetlu u okviru općeg sustava povlastica (OSP) iz 2010. Tom je reformom uveden novi sustav kumulacije podrijetla od strane registriranih izvoznika te je omogućeno uključenje Turske u sustav kumulacije koji je dotad funkcionirao između Unije, Švicarske i Norveške. Tim je novim zakonodavnim aktom također omogućena zamjena bivših potvrda o podrijetlu obrazac „Form A” novim sustavom za utvrđivanje dokazâ o podrijetlu od strane registriranih izvoznika, tj. sustavom registriranih izvoznika (sustav REX).

Sustav kumulacije prvotno je uveden u okviru sporazuma u obliku razmjene pisama između EU-a i Norveške od 29. siječnja 2001. (Odluka Vijeća 2001/101/EZ). Taj se sporazum mora zamijeniti novime. Vijeće je 2012. ovlastilo Komisiju da pregovara s Norveškom. Ti su pregovori sada završeni i rezultirali su novim sporazumom.

Sustav kumulacije podrijetla: Prema novom sustavu kumulacije EU, Norveška, Švicarska i Turska omogućit će zemljama korisnicama OSP-a da u svojim proizvodnim procesima koriste materijale iz bilo koje zemlje u sustavu (EU, Norveška, Švicarska, Turska) te da konačni proizvod izvoze u EU, Švicarsku, Norvešku ili Tursku po povlaštenim uvjetima OSP-a, pod uvjetom da je konačni proizvod dostatno obrađen ili prerađen. U okviru novog sporazuma EU ili Norveška pružaju povlašteni tretman i pristup proizvodima podrijetlom iz zemalja korisnica u slučaju kada spomenute zemlje koriste materijale podrijetlom iz EU-a ili Norveške.

Novi sustav dokazivanja: U reformi OSP-a navodi se da se bivša potvrda o podrijetlu obrazac „Form A” zamjenjuje od 1. siječnja 2017. Novi sustav REX počeo se primjenjivati 1. siječnja 2017. u određenom broju zemalja korisnica OSP-a koje su činile prvi val. Još su dva takva vala planirana za 2018. i 2019. Te su zemlje registrirale svoje izvoznike, koji sada sastavljaju izjave o podrijetlu te ne koriste potvrdu o podrijetlu obrazac „Form A” koju izdaju njihova carinska tijela. Sustav REX već je na snazi u okviru općeg sustava povlastica koje odobrava EU te općih sustava povlastica Norveške i Švicarske. Pri zamjeni dokaza o podrijetlu za robu koja se ponovno šalje i podrijetlom je iz zemalja korisnica OSP-a, zamjenske potvrde za obrazac „Form A” trenutačno se koriste kao zamjenski dokazi (prema odredbama sadašnjeg sporazuma između EU-a, Norveške i Švicarske).

Kako bi se sustav kumulacije primjenjivao na Švicarsku i Tursku, stranke moraju sklopiti i primijeniti slične sporazume sa Švicarskom i Turskom. Sličan sporazum između EU-a i Švicarske dogovoren je i sklopljen usporedno s ovim sporazumom te je podnesen Parlamentu na davanje suglasnosti. Između EU-a i Turske nije potreban međunarodni sporazum jer carinska unija između EU-a i Turske pruža pravni alat za integraciju sličnih pravila u zakonodavstvo.

Sadašnji je sporazum potreban kako bi se zajamčila neometana trgovina između Europske unije i Norveške. Omogućit će EU-u i Norveškoj upotrebu novih zamjenskih dokaza o podrijetlu koje pruža novi sustav REX. Taj je sustav već primjenjiv, zbog čega bi nedostatak odgovarajućeg pravnog instrumenta mogao omesti trgovinu između EU-a i Norveške. Izvjestiteljica stoga preporučuje da Parlament da suglasnost za taj sporazum.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između EU-a i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Kraljevine Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica EU-a

Referentni dokumenti

05883/2017 – C8-0240/2017 – COM(2016)06682016/0329(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.7.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

David Borrelli

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Datum podnošenja

27.4.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 16. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti