Eljárás : 2016/0329(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0152/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0152/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/05/2018 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0208

AJÁNLÁS     ***
PDF 372kWORD 54k
27.4.2018
PE 616.700v02-00 A8-0152/2018

az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Tiziana Beghin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05883/2/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság között az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (05814/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0240/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0152/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Norvég Királyság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Az EU és Norvégia közötti megállapodást azért tárgyalták meg, hogy hatályba léptessék az általános tarifális preferenciarendszer 2010-ben módosított származási szabályait. A reform a regisztrált exportőrök számára új származási kumulációs rendszert vezetett be, és rendelkezett Törökországnak az eddig az Unió, Svájc és Norvégia között működő kumulációs rendszerbe történő felvételéről. Az új jogszabály arról is rendelkezett, hogy a korábbi FORM A származási bizonyítványt egy új rendszer (regisztrált exportőrök rendszere, REX-rendszer) váltja fel a regisztrált exportőrök származási igazolásai tekintetében.

A kumulációs rendszert eredetileg az Unió és Norvégia között 2001. január 29-én levélváltások formájában kötött megállapodás vezette be (2001/101/EK tanácsi határozat). Ezt a megállapodást kell újjal felváltani. A Tanács 2012-ben felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyaljon Norvégiával. Ezek a tárgyalások immár lezárultak, és a jelen megállapodást eredményezték.

A származási kumulációs rendszer: Az új kumulációs rendszer azt jelenti, hogy az EU, Norvégia, Svájc és Törökország lehetővé teszi a GSP-kedvezményezett országok számára, hogy a rendszerben részt vevő bármely országból (EU, Norvégia, Svájc, Törökország) származó anyagokat használjanak fel termelési folyamataik során, és a végterméket az EU-ba, Svájcba, Norvégiába vagy Törökországba exportálják a GSP-rendszer szerinti preferenciális feltételekkel, amennyiben a végterméket kellően feldolgozták vagy megmunkálták. A jelenlegi megállapodás értelmében az EU és Norvégia preferenciális elbánásban részesíti a kedvezményezett országokból származó termékeket, és hozzáférést biztosít a számukra, amikor ezek az országok az EU-ból vagy Norvégiából származó anyagokat használnak fel.

A származási igazolások új rendszere: A GSP reformja kimondja, hogy a korábbi FORM A származási bizonyítványokat 2017. január 1-jéig fel kell váltani. Első hullámként néhány GSP-kedvezményezett országban 2017. január 1-jével elkezdték alkalmazni az új REX-rendszert. 2018-ra és 2019-re két további hullámot terveznek. Ezek az országok regisztrálták exportőreiket, akik most a vámhatóságaik által kiállított FORM A származási bizonyítványok helyett származási nyilatkozatot tesznek. A REX-rendszer már működik az EU által biztosított GSP-rendszer és a norvég és svájci GSP-rendszer keretében. Amikor a GSP-kedvezményezett országokból származó áruk továbbküldéséhez elkészítik a helyettesítő származási igazolást, jelenleg a FORM A helyettesítő bizonyítványait használják a helyettesítés igazolására (az EU, Norvégia és Svájc közötti jelenlegi megállapodás rendelkezései értelmében).

Annak érdekében, hogy a kumulációs rendszer Svájcra és Törökországra is vonatkozzon, a feleknek hasonló megállapodásokat kell kötniük és alkalmazniuk Svájccal és Törökországgal. A jelenlegi megállapodással párhuzamosan hasonló megállapodásról tárgyalt az EU és Svájc, melyet megkötöttek és egyetértés céljából benyújtottak a Parlamentnek. Az EU és Törökország között nincs szükség nemzetközi megállapodásra, mivel az EU és Törökország közötti vámunió jogi eszközt biztosít hasonló szabályoknak a vonatkozó jogszabályba való beépítésére.

Ez a megállapodás az Európai Unió és Norvégia közötti akadálymentes kereskedelem biztosításához szükséges. Lehetővé fogja tenni, hogy az EU és Norvégia az új REX-rendszer által biztosított új helyettesítő származási igazolásokat használja. A rendszer már alkalmazandó, így a megfelelő jogi eszköz hiánya megszakíthatja az EU és Norvégia közti kereskedelmet. Az előadó ennélfogva azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését e megállapodáshoz.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, Svájc, a Norvég Királyság és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról

Hivatkozások

05883/2017 – C8-0240/2017 – COM(2016)06682016/0329(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

11.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Korábbi előadók

David Borrelli

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Benyújtás dátuma

27.4.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat