Procedure : 2016/0329(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0152/2018

Ingediende teksten :

A8-0152/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/05/2018 - 7.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0208

AANBEVELING     ***
PDF 364kWORD 51k
27.4.2018
PE 616.700v02-00 A8-0152/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Tiziana Beghin

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05883/2/2017),

–  gezien de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Unie (05814/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0240/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0152/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen.


TOELICHTING

De voorliggende overeenkomst tussen de EU en Noorwegen kwam tot stand om de veranderingen als gevolg van de hervorming van het stelsel van algemene preferenties (SAP) ten uitvoer te leggen. Bij de hervorming werd een nieuw systeem van oorsprongscumulatie ingevoerd voor geregistreerde exporteurs, en werd Turkije opgenomen in het cumulatiesysteem, dat tot dan toe tussen de Unie, Zwitserland en Noorwegen in werking was. De nieuwe wetgeving voorzag ook in de vervanging van de voormalige certificaten van oorsprong op formulier A door een nieuw systeem voor het opstellen van bewijzen van oorsprong door geregistreerde exporteurs (systeem van geregistreerde exporteurs (REX)).

Het cumulatiesysteem werd oorspronkelijk ingevoerd bij de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen van 29 januari 2001 (Besluit 2001/1001/EG van de Raad). Deze overeenkomst moet vervangen worden. In 2012 machtigde de Raad de Commissie onderhandelingen met Noorwegen aan te gaan. Deze onderhandelingen zijn nu afgerond en resulteerden in de voorliggende overeenkomst.

Het systeem van oorsprongscumulatie: Het nieuwe cumulatiesysteem houdt in dat de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije toestaan dat SAP-begunstigde landen materiaal uit elk land in het systeem (EU, Noorwegen, Zwitserland, Turkije) verwerken in hun productieprocessen, en het eindproduct naar de EU, Zwitserland, Noorwegen of Turkije uitvoeren volgens de preferentiële SAP-termen, op voorwaarde dat het eindproduct voldoende bewerkt of verwerkt is. Volgens de voorliggende overeenkomst geven de EU en Noorwegen een preferentiële behandeling en verstrekken zij toegang aan producten van oorsprong uit begunstigde landen wanneer deze landen materiaal van oorsprong uit respectievelijk de EU en Noorwegen gebruiken.

Het nieuwe systeem van bewijzen van oorsprong: In de SAP-hervorming is bepaald dat de voormalige certificaten van oorsprong op formulier A tegen 1 januari 2017 vervangen moeten worden. Het nieuwe REX-systeem is sinds 1 januari 2017 van oorsprong in een aantal SAP-begunstigde landen, die een eerste golf vormen. Er volgen nog een tweede en een derde golf in 2018 en 2019. Deze landen hebben hun exporteurs geregistreerd, en deze maken nu gebruik van verklaringen van oorsprong in plaats van de door de douaneautoriteiten uitgegeven certificaten van oorsprong A. Het REX-systeem geldt al binnen de door de EU toegekende SAP-regelingen en de SAP-regelingen van Noorwegen en Zwitserland. Wanneer de vervanging van bewijzen van oorsprong gebeurt voor de wederverzending van goederen van oorsprong in SAP-begunstigde landen, is het momenteel zo dat de vervangende certificaten van formulier A als vervangingsbewijzen gebruikt worden (volgens de bepalingen van de huidige overeenkomst tussen de EU, Noorwegen en Zwitserland).

Om het cumulatiesysteem te kunnen toepassen op Zwitserland en Turkije, moeten de partijen soortgelijke overeenkomsten sluiten met Zwitserland en Turkije en ze toepassen. Een soortgelijke overeenkomst tussen de EU en Zwitserland werd besproken en gesloten gelijktijdig met de voorliggende overeenkomst, en wordt ingediend ter goedkeuring bij het Parlement. Tussen de EU en Turkije is geen internationale overeenkomst nodig, aangezien de douane-unie tussen de EU en Turkije al een juridisch instrument is dat kan zorgen voor het opnemen van soortgelijke regels in de wetgeving.

De voorliggende overeenkomst is noodzakelijk om een vlot verloop van de handel tussen de Europese Unie en Noorwegen te verzekeren. Deze overeenkomst zal de EU en Noorwegen in staat stellen om de nieuwe, vervangende bewijzen van oorsprong waarin het nieuwe REX-systeem voorziet te gebruiken. Het systeem kan reeds toegepast worden; het ontbreken van een passend rechtsinstrument kan dus de handel tussen de EU en Noorwegen verstoren. De rapporteur raadt het Parlement daarom aan om deze overeenkomst goed te keuren.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, Zwitserland, het Koninkrijk Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Unie

Document- en procedurenummers

05883/2017 – C8-0240/2017 – COM(2016)06682016/0329(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.7.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

11.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Vervangen rapporteurs

David Borrelli

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.3.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

24.4.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Datum indiening

27.4.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid