Procedură : 2016/0329(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0152/2018

Texte depuse :

A8-0152/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/05/2018 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0208

RECOMANDARE     ***
PDF 511kWORD 51k
27.4.2018
PE 616.700v02-00 A8-0152/2018

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Tiziana Beghin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05883/2/2017),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene (05814/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0240/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0152/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul acord între UE și Norvegia a fost negociat cu scopul de a adopta modificările aduse de reforma regulilor de origine ale sistemului generalizat de preferințe (SGP) în 2010. Reforma a introdus un nou sistem de cumulare a originii de către exportatorii înregistrați și a prevăzut includerea Turciei în sistemul cumulului de origine care, până în prezent, a funcționat între Uniune, Elveția și Norvegia. Noua legislație prevede, de asemenea, înlocuirea fostelor certificate de origine de tip A cu un nou sistem pentru stabilirea dovezilor de origine de către exportatorii înregistrați (sistemul exportatorilor înregistrați (REX)).

Sistemul de cumul a fost inițial introdus în temeiul acordului sub formă de schimb de scrisori între UE și Norvegia la 29 ianuarie 2001 (Decizia 2001/101/CE a Consiliului). Este necesar ca acest acord să fie înlocuit cu unul nou. În 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Norvegia. Aceste negocieri au fost încheiate și au condus la prezentul acord.

Sistemul cumulului de origine: Noul sistem de cumulare presupune că UE, Norvegia, Elveția și Turcia vor permite țărilor care beneficiază de SGP să includă materiale din oricare dintre țările din sistem (UE, Norvegia, Elveția, Turcia) în procesele lor de producție și să exporte produsul final către UE, Elveția, Norvegia sau Turcia, în conformitate cu condițiile preferențiale SGP, cu condiția ca produsul final să fi fost suficient prelucrat sau transformat. În temeiul prezentului acord, UE și Norvegia vor oferi tratament preferențial și acces la produse originare din țările beneficiare, în cazul în care aceste țări utilizează materiale originare din UE sau respectiv din Norvegia.

Noul sistem de dovezi: Reforma GSP prevede că certificatele de origine de tip A trebuiau înlocuite până la 1 ianuarie 2017. Noul sistem REX a început să se aplice la 1 ianuarie 2017 într-un anumit număr de țări beneficiare ale SGP, care constituie o primă etapă. Alte două astfel de etape sunt planificate pentru 2018 și 2019. Aceste țări și-au înregistrat exportatorii, care în prezent întocmesc atestate de origine în loc să utilizeze certificatele de origine de tip A eliberate de autoritățile lor vamale. Sistemul REX funcționează deja în cadrul sistemului SPG acordat de UE, precum și în sistemele SGP ale Norvegiei și Elveției. În cazul în care înlocuirea dovezilor de origine se efectuează în cadrul reexpedierii mărfurilor originare din țările beneficiare ale SGP, în prezent se utilizează certificate înlocuitoare de tip A ca dovezi înlocuitoare (în cadrul dispozițiilor actualului acord între UE, Norvegia și Elveția).

Pentru ca sistemul de cumulare să se aplice Elveției și Turciei, părțile trebuie să încheie și să aplice acorduri similare cu Elveția și Turcia. Un acord similar între UE și Elveția a fost negociat și încheiat în paralel cu prezentul acord și este supus aprobării Parlamentului. Între UE și Turcia nu este necesar un acord internațional, deoarece uniunea vamală UE-Turcia constituie un instrument juridic care permite integrarea unor norme similare în legislația sa.

Prezentul acord este necesar pentru a asigura buna funcționare a schimburilor comerciale între Uniunea Europeană și Norvegia. Acesta va permite UE și Norvegiei să utilizeze noile dovezi de origine înlocuitoare prevăzute de noul sistemul REX. Sistemul este deja în vigoare și deci lipsa unui instrument juridic adecvat, ar putea afecta relațiile comerciale dintre UE și Norvegia. Raportoarea recomandă, prin urmare, Parlamentului să aprobe încheierea acestui acord.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord sub forma unui schimb de scrisori între UE și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între UE, Elveția, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al UE

Referințe

05883/2017 – C8-0240/2017 – COM(2016)06682016/0329(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

19.7.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

11.9.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Raportori substituiți

David Borrelli

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Data depunerii

27.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 16 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate