Procedure : 2017/0326(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0153/2018

Indgivne tekster :

A8-0153/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0426

BETÆNKNING     ***I
PDF 465kWORD 89k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske

Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Burkhard Balz, Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske

Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0734),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0420/2017),

–  der henviser til artikel 295 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som forpligter sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde under hele lovgivningscyklussen og ligestilling af de to lovgivere,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer fra 19. juli 2012,

–  der henviser til den procedure, der førte til afgørelsen om flytning af hjemstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, som vedtaget i tilknytning til samlingen i Det Europæiske Råd (artikel 50 i TEU) den 22. juni 2017,

–  efter høring af Den Europæiske Centralbank,

–  der henviser til udtalelse af 17. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om konstitutionelle Anliggender (A8-0153/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.   opfordrer til en øjeblikkelig revision af den fælles tilgang, der er vedføjet Europa-Parlamentets, Rådet for Den Europæiske Unions og Europa-Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, for at tage behørigt hensyn til Parlamentets rolle i beslutningsprocessen om placeringen af agenturer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure, og opfordrer derfor til en stærk inddragelse af Parlamentet i beslutningsprocessen;

3.  minder om de kriterier, som er fastlagt af Kommissionen, og som blev godkendt af stats- og regeringscheferne i EU-27 på Det Europæiske Råd (artikel 50 TEU) den 22. juni 2017, for flytning af EU-agenturer fra London i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig: i. forsikring om, at agenturet kan oprettes på stedet og påbegynde sin virksomhed på datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, ii. stedets tilgængelighed, iii. forekomst af tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for personalets børn, iv. passende adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for såvel børn som ægtefæller, og v. forretningskontinuitet, og vi. geografisk spredning;

4.  beklager, at Parlamentet ikke blev inddraget i udformningen og vægtningen af kriterierne for udvælgelse af placeringen af hjemstedet for EBA på trods af Parlamentets beføjelser, hvorefter Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod om forordning (EU) nr. 1093/2010(2) om oprettelse af EBA og dens placering;

5.  minder om, at afgørelsen fra 2010 om placeringen af EBA, sammen med beslutningen om placeringen af EIOPA og ESMA, blev indgået i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure efter en komplet trepartsprocedure; bemærker, at agenturets hjemsted ligeledes er berørt af en udflytning fra London, som blev besluttet ved en fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet på stats- og regeringschefniveau; påpeger, at Rådet (artikel 50 TEU) valgte det nye hjemsted for EBA på grundlag af den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentrale agenturer, som er af en lavere retsorden end forordning (EU) nr. 1093/2010;

6.  beklager manglen på gennemsigtighed og ansvarlighed i den afstemningsprocedure, Rådet påtog sig den 20. november 2017, hvorefter endelige afgørelser afgøres ved lodtrækning; påpeger, at agenturerne i øjeblikket finansieres delvis over EU-budgettet, og at også flytteomkostninger kan delvis trækkes fra Unionens budget, hvilket er genstand for igangværende forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige; fremhæver derfor nødvendigheden af demokratisk ansvarlighed samt en gennemsigtig og forståelig beslutningstagning til gavn for de europæiske borgere; anmoder om yderligere oplysninger om vægtningen af de kriterier, der anvendes af Rådet, i udvælgelsesproceduren for placering af EBA;

7.  mener, at Parlamentet bør indgå systematisk og på lige fod med Kommissionen og Rådet i udarbejdelsen og vægtningen af kriterierne for placering af alle EU's organer og agenturer; anmoder Kommissionen og Rådet om at iværksætte en revision af den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer, med det formål at sikre en stærk inddragelse af Parlamentet under hensyntagen til navnlig dets beføjelser under den fælles beslutningsprocedure;

8.  fremhæver de forskellige opgaver og kompetenceområder for de europæiske tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA; minder om, at medlovgiverne bevidst oprettede tre myndigheder med særskilte opgaver og kompetenceområder: en for banksektoren, en for værdipapirer og en for forsikring og pensioner; kræver, at denne adskillelse afspejles i de lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige beføjelser og styringen, tilrettelæggelsen og finansieringen af deres aktiviteter uafhængigt af deres beliggenhed, og samtidig tillader deling, hvor dette er relevant, administrative støttetjenester og facility management-tjenester, som ikke er knyttet til kerneaktiviteter, og anmoder Kommissionen og Rådet om at bevare den nuværende struktur med tre myndigheder under og efter flytningen af EBA; kræver en regelmæssig opdatering fra Kommissionen i denne henseende, navnlig under den igangværende lovgivningsprocedure om revisionen af de europæiske tilsynsmyndigheder (COM(2017) 0536); minder om, at artikel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 er en del af lovgivningsproceduren i forbindelse med revisionen af de europæiske tilsynsmyndigheder (COM(2017) 536);

9.   understreger, at flytningen bør være gennemført og de nye bygninger stå klar og være egnet, når Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen træder i kraft;

10.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

11.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

1)  I tilknytning til Det Forenede Kongeriges meddelelse den 29. marts 2017 om dets hensigt om at udtræde af EU, i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) valgte de andre 27 medlemsstater, i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50), Paris, Frankrig, som det nye hjemsted for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA).

1a)  Omkostningerne ved flytning af EBA's hjemsted opstår som følge af en ensidig beslutning truffet af Det Forenede Kongerige om at forlade Unionen. Disse omkostninger afholdes dog af alle EU's skatteborgere via Den Europæiske Unions almindelige budget på grundlag af den fælles rapport fra forhandlerne for Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, der blev vedtaget den 8. december 2017, og tilsagnet fra Det Forenede Kongerige om at bidrage til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsårene 2019 og 2020 i lighed med, hvis det var forblevet i Unionen, og til at bidrage til dets andel af finansieringen af de uindfriede forpligtelser pr. 31. december 2020. Det Forenede Kongerige har tilbudt at drøfte med de af Unionens agenturer, der er beliggende i London, hvordan de kan reducere deres omkostninger ved udflytning.

2)  Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i TEU bør EBA indtage sit nye hjemsted fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

3)  For at sikre, at EBA fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale og godkendes et byggeprojekt i overensstemmelse med artikel 88 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013(6), inden EBA indtager sit nye hjemsted. De nye bygninger stå klar og være egnet til permanent udflytning, når Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen træder i kraft. Hjemstedsaftalen bør afspejle det ansvar, de franske myndigheder har for at give de bedst egnede vilkår og stille den mest effektive løsning til rådighed for placeringen af EBA.

3a)  Overførslen af EBA's hjemsted kan ikke rejse tvivl om den stillingsfortegnelse, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, eller anvendelsen af vedtægterne for tjenestemænd eller øvrige ansatte, der arbejder i EBA.

4)  For at give EBA tilstrækkelig tid til at flytte, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt, idet der tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets beføjelser under den fælles beslutningsprocedure.

4a)  I erkendelse af, at det er muligt at fastlægge placeringen af et decentraliseret agentur i en EU-retsakt, som er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen forpligtet sig til senest den 31. december 2018 at indgå en revideret fælles erklæring om decentraliserede agenturer. Placeringen af et EU-agentur bør vælges efter en gennemsigtig procedure, der styrker den demokratiske ansvarlighed og ved i fællesskab at definere og vægte udvælgelseskriterierne.

4b)  Flytningen af EBA bør ikke få nogen konsekvenser med hensyn til at udføre de forskellige mandater eller opretholde de europæiske tilsynsmyndigheders egen retlige status. Flytningen kan i givet fald give mulighed for delte administrative støttetjenester og facility management-tjenester blandt Unionens agenturer, som ikke er knyttet til kerneaktiviteter. For at tage højde for effektiviteten af disse agenturer bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, når de reviderer den fælles erklæring om decentrale agenturer, også bygge på henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturers ressourcer.

5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(7) bør derfor ændres —

5a)   Artikel 13, stk. 2, i TEU foreskriver, at forbindelserne mellem EU-institutionerne skal gennemføres inden for rammerne af et gensidigt loyalt samarbejde, idet hver af dem handler inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt dem i traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse. Europa-Parlamentet skal være fuldt informeret og involveret i alle faser af den almindelige lovgivningsprocedure,

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 affattes således:

"Artikel 7

Hjemsted

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig.

Myndigheden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) skal udøve deres beføjelser og opgaver, tilrettelægge deres forvaltningsstruktur, drive deres primære organisation og sikre den vigtigste finansiering af deres aktiviteter, som alle er forskellige inden for deres kompetenceområde, uanset hvor de befinder sig, og i givet fald give mulighed for delte administrative støttetjenester og facility management-tjenester blandt Unionens agenturer, som ikke er knyttet til kerneaktiviteter. Senest den ... [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] og hver 12. måned derefter bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om disse myndigheders overholdelse af dette krav".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden          Formanden

TILLÆG TIL FORORDNING 2018/...

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet beklager, at dets rolle som medlovgiver ikke er blevet behørigt taget i betragtning, da det ikke var inddraget i den procedure, der førte til udvælgelsen af det nye hjemsted for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Europa-Parlamentet minder om sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld overholdelse af den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med placering af organer og agenturer.

Som den eneste direkte valgte EU-institution og repræsentant for Unionens borgere er Europa-Parlamentet hovedgarant for overholdelsen af det demokratiske princip i EU.

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsted, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu forventes blot at bekræfte valget af det nye hjemsted gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 undertegnede fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, som fastslået i selve erklæringen er juridisk ikkebindende og vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.

Europa-Parlamentet insisterer derfor på, at proceduren til udvælgelse af en ny placering af agenturerne bliver revideret og ikke bliver anvendt i sin nuværende form i fremtiden.

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(8) forpligtede sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne.

(1)

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(8)

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (21.3.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske

Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(COM(2017)0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1a)  Omkostningerne ved flytning af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted opstår som følge af en ensidig beslutning truffet af Det Forenede Kongerige om at forlade Unionen. Disse omkostninger afholdes dog af alle EU's skatteborgere via Den Europæiske Unions almindelige budget på grundlag af den fælles rapport fra forhandlerne for Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, der blev vedtaget den 8. december 2017, og tilsagnet fra Det Forenede Kongerige om at bidrage til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsårene 2019 og 2020 i lighed med, hvis det var forblevet i Unionen, og til at bidrage til dets andel af finansieringen af de uindfriede forpligtelser pr. 31. december 2020. Det Forenede Kongerige har tilbudt at drøfte med de af Unionens agenturer, der er beliggende i London, om hvordan de kan reducere deres omkostninger ved udflytning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)   For at sikre at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale, inden Den Europæiske Banktilsynsmyndighed indtager sit nye hjemsted.

(3)  For at sikre, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale og godkendes et byggeprojekt i overensstemmelse med artikel 88 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/1a, inden Den Europæiske Banktilsynsmyndighed indtager sit nye hjemsted. Hjemstedsaftalen bør afspejle det særlige ansvar, de franske myndigheder har for at give de bedst egnede vilkår og stille den mest effektive løsning til rådighed for placeringen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

 

________________

 

1a Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3a)  Flytning af Den Europæiske Bankmyndighed til Paris, Frankrig, åbner et vindue, der giver mulighed for at skabe synergier inden for områder som administration, IT og sikkerhed mellem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed mellem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, under hensyntagen til deres forskellige mandater og retlige status.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Kompromisændringsforslag

(3b) Kommissionen har fremsat særskilte lovgivningsforslag om en revision af de overordnede rammer for de tre europæiske tilsynsmyndigheder for at forbedre dem og sikre et mere robust tilsyn.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Overførslen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed hjemsted kan ikke rejse tvivl om den stillingsfortegnelse, som budgetmyndigheden har vedtaget, eller anvendelsen af vedtægterne for tjenestemænd eller øvrige ansatte, der arbejder i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3d)  EU's institutioner er blevet enige om yderligere at lette samarbejdet mellem EU-agenturer og yderligere at undersøge de mulige effektivitetsgevinster inden for rammerne af den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturers ressourcer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Forordning 2010/1093/EU

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig.

Myndigheden har hjemsted i Paris, Frankrig. Myndigheden skal søge et tæt samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig dem, der er baseret i dens umiddelbare nærhed, for at opnå effektivitetsgevinster.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

Referencer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

11.12.2017

Dato for vedtagelse

21.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (27.2.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske

Banktilsynsmyndigheds hjemsted

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Ordfører for udtalelse: Fabio Massimo Castaldo

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a.   opfordrer til en øjeblikkelig revision af den fælles tilgang, der er vedføjet Europa-Parlamentets, Rådet for Den Europæiske Unions og Europa-Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, for at tage behørigt hensyn til Europa-Parlamentets rolle i beslutningsprocessen om placeringen af agenturer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure, og opfordrer derfor til en stærk inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen;

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b.   godkender den erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd:

"Europa-Parlamentet beklager, at dets rolle som medlovgiver ikke er blevet behørigt taget i betragtning i den procedure, der førte til udvælgelsen af det nye hjemsted for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Europa-Parlamentet minder om sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld overholdelse af den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med placering af organer og agenturer.

Som den eneste direkte valgte EU-institution er Europa-Parlamentet hovedgarant for overholdelsen af det demokratiske princip i EU.

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsted, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu forventes blot at bekræfte valget af det nye hjemsted gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 undertegnede fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, som fastslået i selve erklæringen er juridisk ikkebindende og vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.

Europa-Parlamentet glæder sig over, at proceduren for udvælgelse af agenturets hjemsted var baseret på udvælgelseskriterier, der er omhandlet i den fælles tilgang, men beklager, at det i sidste ende blev afgjort ved lodtrækning. Europa-Parlamentet fastholder derfor, at proceduren for udvælgelse af en ny placering af agenturerne vil blive ændret, og at den i fremtiden ikke vil blive anvendt i sin nuværende form.

Europa-Parlamentet understreger, at proceduren for udvælgelse af den nye placering af hjemstedet, som har sit grundlag i den fælles tilgang, er af ren mellemstatslig karakter, og at henstillingen til, at bekræftelsen af udvælgelsen foretages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure afspejler konflikten mellem fællesskabsmetoden og den mellemstatslige proces, som indebærer en risiko for at underminere fællesskabsmetoden.

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 forpligtede sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne.

______________________

EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 13, stk. 2,

Begrundelse

Henvisning til forpligtelsen til gensidigt loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)   Artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at forbindelserne mellem EU-institutionerne skal gennemføres inden for rammerne af et gensidigt loyalt samarbejde, idet hver af dem handler inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt dem i traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse. Europa-Parlamentet skal være fuldt informeret og involveret i alle faser af den almindelige lovgivningsprocedure.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

Referencer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

ECON

11.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

AFCO

11.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Behandling i udvalg

26.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

Referencer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Dato for høring af EP

29.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

24.1.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Dato for indgivelse

27.4.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik