Menetlus : 2017/0326(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0153/2018

Esitatud tekstid :

A8-0153/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0426

RAPORT     ***I
PDF 625kWORD 97k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Burkhard Balz, Pervenche Berès

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0734),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0420/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 295 ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet, millega nimetatud institutsioonid võtsid kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd kogu õigusloometsüklis ning järgida mõlema kaasseadusandja võrdsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldust detsentraliseeritud ametite kohta,

–  võttes arvesse menetlust, mille tulemusena võetakse vastu otsus Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA) üleviimise kohta seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust ning mis kinnitati Euroopa Ülemkogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) 22. juuni 2017. aasta kohtumise raames,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Keskpangaga,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0153/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  nõuab, et viivitamata vaadataks läbi ühine lähenemisviis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, et võtta nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi rolli ametite asukohta käsitlevate otsuste tegemisel, arvestades tema kui kaasseadusandja õigusi seadusandliku tavamenetluse raames, ning nõuab seetõttu Euroopa Parlamendi tihedat kaasamist kõnealusesse otsustusprotsessi;

3.  tuletab meelde, et komisjon määras kindlaks ning ELi 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid Euroopa Ülemkogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) 22. juuni 2017. aasta kohtumise raames järgmised kriteeriumid liidu ametite Londonist üleviimiseks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust: i) kinnitus selle kohta, et ameti saab selles kohas tööle panna ja ta saab hakata täitma oma ülesandeid Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kuupäeval, ii) asukoha juurdepääsetavus, iii) sobiva õppeasutuse olemasolu ameti töötajate lastele, iv) sobiv juurdepääs tööturule ning asjakohase sotsiaalkindlustuse ja arstiabi kättesaadavus nii töötajate lastele kui ka abikaasadele, v) tegevuse jätkuvus ja vi) geograafiline jaotus;

4.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamenti ei kaasatud kriteeriumide kindlaksmääramisse ja nende hindamisse, kui EBA-le uut asukohta valiti, ehkki Euroopa Parlamendi õiguste kohaselt on Euroopa Parlament ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010(2) (millega asutatakse Euroopa Pangandusjärelevalve ja määratakse kindlaks selle asukoht) küsimuses võrdsed kaasseadusandjad;

5.  tuletab meelde, et 2010. aastal tehti otsus EBA asukoha kohta (nagu ka EIOPA ja ESMA asukoha kohta) seadusandliku tavamenetluse raames ja seejuures kasutati täiemahulist kolmepoolset menetlust; märgib, et teise, samuti Londonist üleviidava ameti asukoht otsustati liikmesriikide valitsuste esindajate vahel riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumistel; juhib tähelepanu asjaolule, et nõukogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) valis EBA uue asukoha vastavalt 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, kuid määrus (EL) nr 1093/2010 on selle suhtes juriidiliselt ülimuslik;

6.  peab taunitavaks, et nõukogus 20. novembril 2017. aastal toimunud hääletus ei olnud läbipaistev ega vastutustundlik, nii et lõplikud otsused tehti loosi alusel; juhib tähelepanu asjaolule, et praegu rahastatakse ameteid osaliselt liidu eelarvest ning ka üleviimise kulud, mida Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel praegu arutatakse, võidakse osaliselt katta liidu eelarvest; juhib seetõttu tähelepanu vajadusele järgida demokraatliku vastutuse põhimõtet ning langetada otsuseid Euroopa üldsuse huvides läbipaistvalt ja arusaadaval viisil; nõuab rohkem üksikasju selle kohta, kuidas hindas nõukogu EBA uue asukoha valimisel eri kriteeriume;

7.  on veendunud, et Euroopa Parlament peaks koos komisjoni ja nõukoguga süstemaatiliselt ja võrdselt osalema kõikide liidu organite ja ametite asukoha valikut puudutavate kriteeriumide kindlaksmääramisel ja hindamisel; nõuab, et komisjon ja nõukogu algataksid 19. juuli 2012. aasta detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühisavalduse läbivaatamise, et tagada Euroopa Parlamendi ulatuslik kaasamine ja eelkõige tema kaasotsustamisõiguste austamine;

8.  rõhutab, et Euroopa järelevalveasutuste, st Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ülesanded ja pädevusvaldkonnad on erinevad; tuletab meelde kaasseadusandjate teadlikku otsust luua kolm asutust, millel on kõigil eri ülesanded ja pädevusalad, nii et üks tegeleks panganduse, teine väärtpaberite ning kolmas kindlustuste ja pensionitega; nõuab, et selline eristatus kajastuks ka edaspidi asutuste regulatiivsetes ja järelevalvepädevustes, juhtimises ja peamises ülesehituses ning nende tegevuse rahastamises olenemata nende asukohast, ehkki samal ajal peaks neil olema võimalik kasutada vajaduse korral ühiselt administratiivseid tugiteenuseid ja ruumide haldusteenuseid, mis ei ole seotud nende põhitegevusega; nõuab, et komisjon ja nõukogu säilitaksid kõnealuse kolme asutuse praeguse struktuuri ka EBA üleviimise ajal ja pärast seda; nõuab komisjonilt selle kohta korrapäraselt uut teavet, eelkõige poolelioleva seadusandliku menetluse (COM(2017)0536) raames, mis puudutab Euroopa järelevalveasutusi käsitlevate määruste läbivaatamist; tuletab meelde, et Euroopa järelevalveasutusi käsitlevate määruste läbivaatamise seadusandlik menetlus (COM(2017)0536) puudutab ka määruse (EL) nr 1093/2010 artiklit 7;

9.  toonitab, et üleviimine peab olema lõpetatud ning uued ruumid peavad olema valmis ja sisustatud ajaks, mil Ühendkuningriik Euroopa Liidust ametlikult välja astub;

10.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(3)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek võtta vastu

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(4),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(5),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Kuna Ühendkuningriik teatas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 alusel oma kavatsusest liidust välja astuda, valisid ülejäänud 27 liikmesriiki üldasjade nõukogu („artikkel 50“) istungi raames Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA) uueks asukohaks Pariisi, Prantsusmaa.

(1 a)  EBA üleviimise kulud on tingitud Ühendkuningriigi ühepoolsest otsusest liidust välja astuda. Vaatamata sellele tuleb need kulud kanda liidu üldeelarve kaudu kõigil liidu maksumaksjatel, seda nii vastavalt Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkijate 8. detsembril 2017. aastal vastu võetud ühisaruandele kui ka Ühendkuningriigi lubadusele teha liidu üldeelarvesse 2019. ja 2020. aastal makseid, nagu ta oleks jäänud liidu liikmeks, ja aidata maksta oma osa 31. detsembri 2020. aasta seisuga täitmata kulukohustuste rahastamiseks. Ühendkuningriik on pakkunud, et ta võib Londonis asuvate liidu ametitega arutada, kuidas nende lahkumise kulusid vähendada.

(2)  Võttes arvesse ELi lepingu artikli 50 lõiget 3, peaks EBA asuma oma uues asukohas alates kuupäevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, või alates 30. märtsist 2019, olenevalt sellest, kumb on varasem.

(3)  Et tagada EBA nõuetekohane toimimine tema uues asukohas, tuleks enne, kui EBA asub seal tegutsema, sõlmida peakorterileping ja kiita heaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013(6) artikli 88 kohane kinnisvaraprojekt. Uued ruumid peaksid olema sisustatud ja EBA alaliseks üleviimiseks valmis ajaks, mil Ühendkuningriik liidust ametlikult välja astub. Peakorterilepingus tuleks sätestada Prantsusmaa ametivõimude vastutus selle eest, et EBA-le tagatakse parimad tingimused ja optimaalne asukohalahendus.

(3 a)  EBA üleviimisega ei seata kahtluse alla Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastu võetud ametikohtade loetelu ega EBAs töötavate ametnike ja muude teenistujate suhtes personalieeskirjade kohaldamist.

(4)  Et anda EBA-le uude asukohta üleminekuks piisavalt aega, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata, kuid seejuures tuleb arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamisõigusi.

(4 a)  Sätestamaks, et detsentraliseeritud ameti asukoha võib ette näha liidu seadusandlikus aktis, mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust, on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lubanud viia 31. detsembriks 2018 lõpule detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühisavalduse läbivaatamise. Liidu ameti asukoht tuleks valida läbipaistva menetluse alusel, millega suurendatakse demokraatlikku vastutust, ning seejuures peab asukoha valimise kriteeriumide kindlaksmääramine ja hindamine toimuma ühiselt.

(4 b)  EBA üleviimine ei tohiks kuidagi mõjutada Euroopa järelevalveasutuste eriomaste ülesannete täitmist ega nende eraldiseisva juriidilise staatuse säilitamist. Üleviimine võib aga võimaldada liidu ametitel kasutada vajaduse korral ühiselt administratiivseid tugiteenuseid ja ruumide haldusteenuseid, mis ei ole seotud nende põhitegevusega. Pööramaks tähelepanu kõnealuste ametite tõhususele, peaksid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtma detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühisavalduse läbivaatamisel arvesse ka institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste ressursside töörühma soovitusi.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010(7) tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5 a)  ELi lepingu artikli 13 lõikes 2 on sätestatud nõue, et liidu institutsioonid on omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed, kusjuures iga institutsioon tegutseb talle aluslepingutega antud volituste piires ning vastavalt nendes sätestatud korrale, tingimustele ja eesmärkidele. Euroopa Parlamenti tuleb täielikult teavitada ja ta tuleb kaasata seadusandliku tavamenetluse kõigil etappidel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1093/2010 artikkel 7 asendatakse järgmisega:

Artikkel 7

Asukoht

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht on Pariis, Prantsusmaa.

Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kasutavad oma volitusi, täidavad oma ülesandeid, korraldavad oma juhtimisstruktuuri, viivad ellu oma põhitegevust ja tagavad oma tegevuse põhirahastamise oma pädevusvaldkondade erisuste tõttu üksteisest eraldiseisvana, seda olenemata nende asukohast, ehkki vajaduse korral on liidu ametitel võimalik kasutada ühiselt administratiivseid tugiteenuseid ja ruumide haldusteenuseid, mis ei ole seotud nende põhitegevusega. Komisjon esitab hiljemalt ... [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] ja seejärel iga 12 kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse nõude täitmise kohta nimetatud asutuste poolt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kuupäevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, või alates 30. märtsist 2019, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president          eesistuja

MÄÄRUSE 2018/... LISA

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS

Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et tema kui kaasseadusandja rolli ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud, sest teda ei kaasatud menetlusse, mille tulemusena valiti Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) uus asukoht.

Euroopa Parlament soovib tuletada meelde tema kui kaasseadusandja õigusi ja nõuab kindlalt, et organite ja ametite asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks täielikult seadusandlikku tavamenetlust.

Liidu ainsa otse valitud institutsioonina ja liidu kodanike esindajana on Euroopa Parlament liidus demokraatliku põhimõtte järgimise peamine tagaja.

Euroopa Parlament taunib uue asukoha valimiseks kasutatud menetlust, millega de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema õigused, kuna ta ei olnud protsessi tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud asukoha seadusandliku tavamenetluse teel.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et ühine lähenemisviis, mis on lisatud 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, ei ole õiguslikult siduv, nagu tunnistati avalduses endas, ning selle suhtes lepiti kokku ilma, et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Seetõttu nõuab Euroopa Parlament kindlalt, et ametite uue asukoha valimise menetlus vaadataks läbi ja et seda tulevikus enam senisel kujul ei kasutataks.

Viimaks soovib Euroopa Parlament tuletada meelde, et 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(8) võtsid kolm institutsiooni kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd ning tuletasid sellega seoses meelde, et mõlemad kaasseadusandjad on võrdsed, nagu on sätestatud aluslepingutes.

(1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(8)

  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (21.3.2018)

majandus- ja rahanduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas

(COM2017/0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Arvamuse koostaja: Jens Geier

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1 a)  Euroopa Pangandusjärelevalve üleviimise kulud tulenevad Ühendkuningriigi ühepoolsest otsusest liidust lahkuda. Vaatamata sellele tuleb need kulud kanda liidu üldeelarve kaudu kõigil liidu maksumaksjatel, seda nii vastavalt Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkijate 8. detsembril 2017. aastal vastu võetud ühisaruandele kui ka Ühendkuningriigi lubadusele teha liidu üldeelarvesse 2019. ja 2020. aastal makseid, nagu ta oleks jäänud liidu liikmeks, ja aidata maksta oma osa 31. detsembri 2020. aasta seisuga täitmata kulukohustuste rahastamiseks. Ühendkuningriik on pakkunud, et ta võib Londonis asuvate liidu ametitega arutada, kuidas nende lahkumise kulusid vähendada.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)   Et tagada Euroopa Pangandusjärelevalve nõuetekohane toimimine tema uues asukohas, tuleks enne, kui Euroopa Pangandusjärelevalve asub seal tegutsema, sõlmida peakorterileping.

(3)  Et tagada Euroopa Pangandusjärelevalve nõuetekohane toimimine tema uues asukohas, tuleks enne, kui Euroopa Pangandusjärelevalve asub seal tegutsema, sõlmida peakorterileping ja heaks kiita komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/20131a artikli 88 kohane kinnisvaraprojekt. Peakorterilepingus tuleks sätestada Prantsusmaa ametivõimude eriline vastutus selle eest, et Euroopa Pangandusjärelevalvele tagatakse parimad tingimused ja soodsaim asukoht.

 

________________

 

1a Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 a)  Euroopa Pangandusjärelevalve üleviimine Prantsusmaale Pariisi annab võimaluse luua Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel koostoimet sellistes valdkondades nagu haldus, IT ja turvalisus, võttes arvesse nende erinevaid ülesandeid ja juriidilist staatust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Kompromissmuudatusettepanek

(3 b) Komisjon on esitanud kolme Euroopa järelevalveasutuse üldraamistiku läbivaatamiseks eraldi seadusandlikud ettepanekud, mille eesmärk on muuta nende tegevus tõhusamaks ja regulatiivne järelevalve tugevamaks.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c)  Euroopa Pangandusjärelevalve üleviimisega ei seata kahtluse alla eelarvepädevate institutsioonide vastu võetud ametikohtade loetelu ega Euroopa Pangandusjärelevalves töötavate ametnike ja muude teenistujate suhtes personalieeskirjade kohaldamist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 d)  Liidu institutsioonid on kokku leppinud, et nad soodustavad liidu ametite vahel veel tihedamat koostööd ja uurivad institutsioonidevahelises detsentraliseeritud asutuste vahendite alase töörühmas, kuidas saavutada veel suurem tõhusus.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Määrus 2010/1093/EL

Artikkel 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht on Pariis, Prantsusmaa.

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht on Pariis, Prantsusmaa. Euroopa Pangandusjärelevalve püüab teha tihedat koostöös teiste liidu ametitega, eelkõige nendega, mis asuvad tema vahetus läheduses, et saavutada suurem tõhusus.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht

Viited

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

11.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jens Geier

11.12.2017

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS (27.2.2018)

majandus- ja rahanduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Arvamuse koostaja: Fabio Massimo Castaldo

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 a.   nõuab, et viivitamata vaadataks läbi ühine lähenemisviis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, et võtta nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi rolli ametite asukohta käsitlevate otsuste tegemisel, arvestades tema kui kaasseadusandja õigusi seadusandliku tavamenetluse raames, ning nõuab seetõttu Euroopa Parlamendi tihedat kaasamist kõnealusesse otsustusprotsessi;

Muudatusettepanek    2

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 b.   kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst:

„Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et tema kui kaasseadusandja rolli ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud menetluses, mille tulemusel valiti Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) uus asukoht.

Euroopa Parlament soovib meelde tuletada oma õigusi kaasseadusandjana ja nõuab kindlalt, et organite ja ametite asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks täielikult seadusandlikku tavamenetlust.

Liidu ainsa otse valitud institutsioonina on parlament demokraatliku põhimõtte järgimise peamine tagaja liidus.

Euroopa Parlament taunib uue asukoha valimiseks kasutatud menetlust, millega de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema õigused, kuna ta ei olnud protsessi tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud asukoha seadusandliku tavamenetluse teel.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldusele lisatud ühine lähenemisviis on õiguslikult mittesiduv, nagu tunnistati avalduses endas, ning selle suhtes lepiti kokku, ilma et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Euroopa Parlament väljendab heameelt selle üle, et ameti uue asukoha valimise menetluses tugineti ühises lähenemisviisis osutatud valikukriteeriumidele, kuid taunib seda, et lõpuks tehti otsus loosi tõmbamisega. Seetõttu nõuab parlament kindlalt, et uue asukoha valimise menetlust tulevikus reformitaks.

Euroopa Parlament rõhutab, et uue asukoha valimiseks kasutatud menetlus, mille aluseks on ühine lähenemisviis, on puhtalt valitsustevahelist laadi ning soov saada valikule kinnitus seadusandliku tavamenetluse teel näitab hõõrdumist selle valitsustevahelise protsessi ja ühenduse meetodi vahel ning võib ühenduse meetodit kahjustada.

Lõpuks soovib Euroopa Parlament ka meelde tuletada, et 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1 võtsid kolm institutsiooni endale kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd, tuletades sellega seoses meelde, et mõlemad kaasseadusandjad on võrdsed, nagu on sätestatud aluslepingutes.“

______________________

1 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 13 lõiget 2,

Selgitus

Viide ELi institutsioonide kohustusele olla omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)   Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 nõutakse, et liidu institutsioonide suhete aluseks oleks vastastikune lojaalne koostöö, kusjuures iga institutsioon tegutseb talle aluslepingutega antud volituste piires ning vastavalt nendes sätestatud korrale, tingimustele ja eesmärkidele. Euroopa Parlamenti tuleb täielikult teavitada ja ta tuleb kaasata seadusandliku tavamenetluse kõigil etappidel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht

Viited

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

11.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.2.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Verts/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht

Viited

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.12.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

24.1.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Esitamise kuupäev

27.4.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika