MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta

27.4.2018 - (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Burkhard Balz, Pervenche Berès


Menettely : 2017/0326(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0153/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0153/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0734),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0420/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan ja 13. huhtikuuta 2016 paremmasta lainsäädännöstä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä tehdyn toimielinten sopimuksen, jossa toimielimet sitoutuvat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön lainsäädäntömenettelyn kaikissa vaiheissa sekä siihen, että molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat keskenään yhdenvertaisia,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista,

–  ottaa huomioon menettelyn päätöksen tekemiseksi Euroopan lääkeviraston ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV) uudelleensijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä, sellaisena kuin se hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 22. kesäkuuta 2017 (SEU:n 50 artiklan mukaisesti),

–  on kuullut Euroopan keskuspankkia,

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0153/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa tarkistamaan välittömästi Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamaan julkilausumaan liitettyä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin rooli virastojen sijaintia koskevassa päätöksentekomenettelyssä ja sen valtaoikeudet lainsäätäjänä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja siksi kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin tiiviisti mukaan tähän päätöksentekomenettelyyn;

3.  muistuttaa komission määrittelemistä ja 27:n jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiesten Eurooppa-neuvostossa (SEU:n 50 artiklan mukaisesti) 22. kesäkuuta 2017 hyväksymistä kriteereistä, jotka koskevat unionin Lontoossa sijaitsevien virastojen uudelleensijoittamista Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä ja joita ovat seuraavat: i) sen varmistaminen, että virasto on muuttanut uusiin tiloihin ja voi aloittaa toimintansa sinä päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ii) valitun paikan helppopääsyisyys, iii) viraston henkilöstön lapsille soveltuvien oppilaitosten olemassaolo, iv) lasten ja puolisoiden asianmukainen pääsy työmarkkinoille sekä sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin, v) toiminnan jatkuvuus, ja vi) maantieteellinen jakautuminen;

4.  pitää valitettavana, ettei parlamentti päässyt osallistumaan EPV:n kotipaikan valintaa koskevien kriteerien sisällön ja painotuksen määrittelyyn, vaikka parlamentin valtaoikeuksien mukaan parlamentti ja neuvosto ovat EPV:n perustamista ja sen sijainnin määrittämistä koskevan asetuksen (EU) N:o 1093/2010[2] osalta tasavertaisia lainsäätäjiä;

5.  muistuttaa, että vuonna 2010 tehty päätös Euroopan pankkiviranomaisen sijainnista samoin kuin Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sijainnista tehtiin tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen täydellisen trilogimenettelyn jälkeen; panee merkille, että toisen, niin ikään Lontoosta pois siirrettävän viraston toimipaikasta päätettiin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kesken valtion- ja hallitusten päämiesten tason kokouksessa; huomauttaa, että neuvosto (SEU:n 50 artiklan mukaisesti) valitsi Euroopan pankkiviranomaisen uuden kotipaikan 19. heinäkuuta 2012 annetun erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman perusteella ja että julkilausuma on juridisesti alemman tasoinen kuin asetus (EU) N:o 1093/2010;

6.  pitää valitettavana avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puutetta äänestyksessä, jonka neuvosto piti 20. marraskuuta 2017 ja jossa lopullinen päätös ratkaistiin arpomalla; toteaa, että tällä hetkellä virastoja rahoitetaan osittain unionin talousarviosta ja että myös uudelleensijoittamisesta aiheutuvat kulut saatetaan kattaa osin unionin talousarviosta, ja toteaa, että tätä kysymystä käsitellään Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa; korostaa demokraattisen vastuuvelvollisuuden sekä avoimen ja ymmärrettävän päätöksenteon tärkeyttä Euroopan unionin kansalaisten edun nimissä; pyytää lisätietoja neuvoston Euroopan pankkiviranomaisen toimipaikan valintamenettelyssä soveltamien kriteerien painotuksesta;

7.  katsoo, että parlamentin olisi voitava osallistua järjestelmällisesti ja komission ja neuvoston kanssa tasavertaisesti kaikkien unionin elinten ja virastojen sijaintia koskevien kriteerien sisällön ja painotuksen määrittelyyn; pyytää komissiota ja neuvostoa käynnistämään 19. heinäkuuta 2012 annetun erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman tarkistaminen, jotta taataan parlamentin tiivis osallistuminen ja kunnioitetaan sen yhteispäätösvaltuuksia;

8.  korostaa Euroopan valvontaviranomaisten, EPV:n, EIOPA:n ja ESMA:n, toisistaan poikkeavia tehtäviä ja vastuualueita; muistuttaa lainsäädäntövallan käyttäjien tietoisesta päätöksestä perustaa kolme viranomaista, joilla on erilliset tehtävät ja vastuualueet, yksi pankkitoimintaa, toinen arvopaperimarkkinoita ja kolmas vakuutuksia ja lisäeläkkeitä varten; vaatii, että tämä jako edelleen toteutuu niiden sääntely- ja valvontavaltuuksissa ja hallinnossa sekä niiden toimintojen pääasiallisessa organisoinnissa ja rahoittamisessa niiden sijainnista riippumatta mutta kuitenkin niin, että mahdollistetaan tapauskohtaisesti yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut, jotka eivät liity viranomaisten ydintoimintoihin, ja pyytää komissiota ja neuvostoa turvaamaan näiden kolmen viranomaisen nykyisen rakenteen pankkiviranomaisen uudelleensijoittamisen aikana ja sen jälkeen; vaatii komissiolta säännöllisiä tilannekatsauksia asiaan, erityisesti käynnissä olevan Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten muuttamista koskevan lainsäädäntömenettelyn (COM(2017)0536) aikana; muistuttaa, että asetuksen (EU) N:o 1093/2010 7 artikla sisältyy Euroopan valvontaviranomaisia koskevaan ja parhaillaan tarkasteltavana olevaan lainsäädäntömenettelyyn (COM(2017)0536);

9.   painottaa, että uudelleensijoittamisen ja uusien toimitilojen on oltava valmiina siihen mennessä, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista tulee voimaan;

10.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[3]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[4],

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[5],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettua 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan nojalla jäljellä olevat 27 jäsenvaltiota valitsivat yleisten asioiden neuvoston (50 artikla) yhteydessä Pariisin, Ranska, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV) uudeksi kotipaikaksi.

(1 a)  EPV:n kotipaikan uudelleensijoittamiseen liittyvät kustannukset johtuvat Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesta päätöksestä erota unionista. Tästä huolimatta ne lankeavat kaikkien unionin veronmaksajien maksettaviksi unionin yleisen talousarvion kautta Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden 8 päivänä joulukuuta 2017 hyväksymän yhteisen raportin perusteella sekä sen perusteella, että Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut maksamaan osuutensa unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuosina 2019 ja 2020 ikään kuin se jäisi unioniin sekä osuutensa 31 päivänä joulukuuta 2020 maksattamatta olevista sitoumuksista. Yhdistynyt kuningaskunta on tarjoutunut keskustelemaan Lontoossa sijaitsevien unionin virastojen kanssa siitä, miten ne voisivat vähentää erosta aiheutuvia kustannuksiaan.

(2)  Kun otetaan huomioon SEU:n 50 artiklan 3 kohta, EPV:n olisi otettava käyttöön uusi kotipaikkansa siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

(3)  Jotta varmistetaan EPV:n asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ja hyväksyttävä rakennushanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] 88 artiklan mukaisesti ennen kuin EPV aloittaa uudessa kotipaikassaan. Uusien toimitilojen olisi oltava valmiit ja pysyvään uudelleensijoittamiseen soveltuvat siihen mennessä, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista tulee voimaan. Toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa olisi otettava huomioon, että Ranskan viranomaiset ovat velvollisia tarjoamaan EPV:n sijainnin kannalta sopivimmat olosuhteet ja tehokkaimman ratkaisun.

(3 a)  EPV:n kotipaikan siirtämisellä ei ole vaikutusta sen henkilöstötaulukkoon, sellaisena kuin parlamentti ja neuvosto ovat sen hyväksyneet, eikä henkilöstösääntöjen soveltamiseen EPV:n palveluksessa oleviin virkamiehiin tai muihin toimihenkilöihin.

(4)  Jotta EPV:llä olisi riittävästi aikaa uudelleensijoittumiseen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti mutta siten, että samalla otetaan huomioon parlamentin ja neuvoston yhteispäätösvaltuudet.

(4 a)  Osoittaakseen, että erillisviraston sijainti on mahdollista vahvistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä unionin säädöksessä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet laatimaan tarkistetun erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä. Unionin viraston sijaintipaikka olisi valittava avoimessa menettelyssä, millä vahvistetaan demokraattista vastuuvelvollisuutta, ja valintakriteerien sisältö ja painotus olisi määriteltävä yhdessä.

(4 b)  EPV:n uudelleensijoittamisella ei saisi olla seurauksia Euroopan valvontaviranomaisten erillisten toimeksiantojen hoitamisen tai niiden itsenäisen oikeudellisen aseman säilyttämisen kannalta. Uudelleensijoittaminen voi tapauskohtaisesti mahdollistaa unionin virastojen yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut, jotka eivät liity virastojen ydintoimintoihin. Kyseisten virastojen toiminnan tehostamiseksi parlamentin, neuvoston ja komission olisi erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman tarkistamisen yhteydessä myös otettava huomioon erillisvirastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän esittämät suositukset.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1093/2010[7] olisi sen vuoksi muutettava.

(5 a)   SEU:n 13 artiklan 2 kohta edellyttää unionin toimielinten välisten suhteiden perustuvan vilpittömään yhteistyöhön, ja kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Euroopan parlamentille on annettava kaikki tiedot ja sen on osallistuttava täysin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kaikkiin vaiheisiin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

Kotipaikka

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Pariisi, Ranska.

Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) käyttävät valtuuksiaan ja hoitavat tehtäviään, järjestävät hallintorakenteensa, huolehtivat keskeisestä organisaatiostaan ja varmistavat eri vastuualueille sijoittuvien toimintojensa rahoittamisen viranomaisen sijaintipaikasta riippumatta toisistaan erillisinä toimijoina mutta kuitenkin niin, että mahdollistetaan tapauskohtaisesti unionin virastojen yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut, jotka eivät liity näiden viranomaisten ydintoimintoihin. Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja sen jälkeen 12 kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, miten kyseiset viranomaiset ovat noudattaneet tätä vaatimusta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies          Puheenjohtaja

LIITE ASETUKSEEN 2018/...

EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon, kun se ei osallistunut menettelyyn, jolla valittiin Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) uusi kotipaikka.

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.

Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, joka edustaa unionin kansalaisia, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, jolla Euroopan parlamentilta on todellisuudessa evätty sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Euroopan parlamentti vaatii siksi virastojen uuden kotipaikan valintamenettelyn uudistamista ja toivoo, ettei sitä tulevaisuudessa enää käytettäisi tässä muodossa.

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa myös muistuttaa, että paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa[8] nämä kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin perustuvasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.

  • [1] 
  • [2]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24. marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
  • [3] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  • [4]   […]
  • [5]   […]
  • [6]   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).
  • [7]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
  • [8]    EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.3.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta
(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Valmistelija: Jens Geier

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a)  Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan uudelleensijoittamiseen liittyvät kustannukset johtuvat Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesta päätöksestä erota unionista. Tästä huolimatta kaikkien unionin veronmaksajien on tarkoitus kattaa ne unionin yleisen talousarvion kautta Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden 8 päivänä joulukuuta 2017 hyväksymän yhteisen raportin perusteella sekä sen perusteella, että Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut maksamaan osuutensa unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuosina 2019 ja 2020 ikään kuin se jäisi unioniin sekä osuutensa 31 päivänä joulukuuta 2020 maksattamatta olevista sitoumuksista. Yhdistynyt kuningaskunta on tarjoutunut keskustelemaan Lontoossa sijaitsevien unionin virastojen kanssa siitä, miten ne voisivat vähentää erosta aiheutuvia kustannuksiaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)   Jotta varmistetaan Euroopan pankkiviranomaisen asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ennen kuin Euroopan pankkiviranomainen aloittaa uudessa kotipaikassaan.

(3)  Jotta varmistetaan Euroopan pankkiviranomaisen asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ja hyväksyttävä rakennushanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20131 a 88 artiklan mukaisesti ennen kuin Euroopan pankkiviranomainen aloittaa uudessa kotipaikassaan. Toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa olisi otettava huomioon, että Ranskan viranomaisilla on erityinen vastuu tarjota Euroopan pankkiviranomaisen sijainnin kannalta sopivimmat olosuhteet ja tehokkain ratkaisu.

 

________________

 

1 a Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 a)  Euroopan pankkiviranomaisen uudelleensijoittaminen Pariisiin, Ranska, tarjoaa tilaisuuden luoda synergioita muun muassa hallinnon, tietotekniikan ja turvallisuuden aloilla Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä ottaen huomioon niiden erilaisen toimeksiannon ja oikeudellisen aseman.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Kompromissitarkistus

(3 b)  Komissio on esittänyt erillisiä lainsäädäntöehdotuksia kyseisten kolmen Euroopan valvontaviranomaisen yleisen kehyksen tarkistamiseksi parantaakseen niiden toimintaa ja tehostaakseen sääntelyn valvontaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan siirtämisellä ei ole vaikutusta sen henkilöstötaulukkoon, sellaisena kuin budjettivallan käyttäjä on sen hyväksynyt, eikä henkilöstösääntöjen soveltamiseen Euroopan pankkiviranomaisen palveluksessa oleviin virkamiehiin tai muihin toimihenkilöihin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 d)  Unionin toimielimet ovat sopineet helpottavansa edelleen unionin virastojen välistä yhteistyötä ja selvittävänsä mahdollisia muita tehokkuushyötyjä erillisvirastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän puitteissa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 1024/2013

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Pariisi, Ranska.

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Pariisi, Ranska. Pankkiviranomainen pyrkii tekemään läheistä yhteistyötä muiden ja erityisesti välittömässä läheisyydessään toimivien unionin virastojen kanssa tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

11.12.2017

Hyväksytty (pvä)

21.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.2.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta
(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Valmistelija: Fabio Massimo Castaldo

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a.   kehottaa tarkistamaan välittömästi Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamaan julkilausumaan liitettyä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin rooli virastojen sijaintia koskevassa päätöksentekomenettelyssä ja sen valtaoikeudet lainsäätäjänä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja siksi kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin tiiviisti mukaan tähän päätöksentekomenettelyyn;

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

Tiedoksi lausuman teksti:

”Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon menettelyssä, jolla valittiin Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) uusi kotipaikka.

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.

Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, joka on itse asiassa evännyt Euroopan parlamentilta sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä sitä, että viraston uuden kotipaikan valintamenettely perustui yhteisessä lähestymistavassa mainittuihin valintaperusteisiin, mutta pitää valitettavana sitä, että valinta suoritettiin viime kädessä arpomalla. Euroopan parlamentti vaatii siksi uuden kotipaikan valintamenettelyn uudistamista tulevaisuudessa.

Euroopan parlamentti korostaa, että uuden kotipaikan valinnassa noudatettava menettely, joka perustuu yhteiseen lähestymistapaan, on luonteeltaan puhtaasti hallitustenvälinen, ja katsoo, että pyyntö vahvistaa tehty valinta käyttämällä tavallista lainsäätämisjärjestystä osoittaa tämän hallitustenvälisen prosessin ja yhteisömenetelmän välisen kitkan ja sisältää riskin yhteisömenetelmän vaarantumisesta.

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa muistuttaa myös, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 nämä kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin perustavasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.”

______________________

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

Perustelu

Viittaus EU:n toimielinten vastavuoroisen ja vilpittömän yhteistyön velvoitteeseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohta edellyttää unionin toimielinten välisten suhteiden perustuvan vilpittömään yhteistyöhön, ja kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Euroopan parlamentille on annettava kaikki tiedot ja sen on osallistuttava täysin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kaikkiin vaiheisiin.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

11.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Valiokuntakäsittely

26.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

24.1.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö