Postupak : 2017/0326(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0153/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0153/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0426

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 720kWORD 89k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji: Burkhard Balz, Pervenche Berès

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0734),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0420/2017),

–  uzimajući u obzir članak 295. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i Međuinstitucijski sporazum od 13. travnja 2016. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o boljoj izradi zakonodavstva, u kojima se ističe važnost lojalne i transparentne suradnje tijekom cijelog zakonodavnog ciklusa i ravnopravnost obaju suzakonodavaca;

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama,

–  uzimajući u obzir postupak kojim se donosi odluka o premještanju Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, EBA) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kako je potvrđeno na marginama sastanka Europskog vijeća (u sastavu iz članka 50. UEU-a) održanog 22. lipnja 2017.;

–  nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te mišljenja Odbora za proračune i Odbora za ustavna pitanja (A8-0153/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.   poziva na hitnu reviziju Zajedničkog pristupa priloženog Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. kako bi se u potpunosti uzela u obzir uloga Europskog parlamenta u postupku donošenja odluka o lokaciji agencija s obzirom na ovlasti koje on kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka i stoga poziva da se Parlament u većoj mjeri uključi u postupak donošenja odluka;

3.  podsjeća na kriterije koje je definirala Komisija i koje su podržali šefovi država ili vlada zemalja EU27 na sastanku Europskog vijeća (u sastavu iz članka 50. UEU-a) održanom 22. lipnja 2017. za preseljenje agencija Unije iz Londona u okviru povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, a to su: i. jamstvo da agencija može biti ustrojena na novoj lokaciji i da može započeti s radom na datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, ii. dostupnost lokacije, iii. postojanje primjerenih obrazovnih ustanova za djecu osoblja agencije; iv. odgovarajući pristup tržištu rada, socijalnoj sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti za djecu i supružnike; v. kontinuitet poslovanja i vi. zemljopisna zastupljenost;

4.  žali zbog toga što Parlament nije bio uključen u definiranje i ponderiranje kriterija za odabir lokacije sjedišta EBA-e usprkos ovlastima Parlamenta, prema kojima su Parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci u pogledu Uredbe (EU) br. 1093/2010(2) o osnivanju EBA-e i utvrđivanja lokacije sjedišta EBA-e;

5.  podsjeća na to da je odluka iz 2010. o lokaciji sjedišta EBA-e, zajedno s odlukom o lokaciji sjedišta Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom nakon punopravnog postupka trijaloga; primjećuje da je o sjedištu agencije koja je na jednak način zahvaćena preseljenjem iz Londona odlučeno zajedničkim sporazumom između predstavnika vlada država članica na sastanku na razini šefova država ili vlada; skreće pozornost na činjenicu da je Vijeće (u sastavu iz članka 50. UEU-a) odabralo novo sjedište EBA-e na temelju Zajedničke izjave od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama koja je niže u pravnom poretku u odnosu na Uredbu (EU) br. 1093/2010;

6.  žali zbog nedostatka transparentnosti i odgovornosti u postupku glasovanja koji je Vijeće provelo 20. studenog 2017., prepustivši konačne odluke ždrijebu; skreće pozornost na činjenicu da se agencije trenutno djelomično financiraju iz proračuna Unije i da bi i preseljenje moglo djelomično biti na trošak proračuna Unije, što je podložno tekućim pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine; ističe stoga potrebu za demokratskom odgovornošću, kao i za transparentnim i razumljivim postupkom donošenja odluka u interesu europske javnosti; zahtijeva dodatne informacije o ponderu kriterija koje primjenjuje Vijeće u postupku odabira lokacije sjedišta EBA-e;

7.  smatra da bi Parlament trebao biti sustavno i ravnopravno s Komisijom i Vijećem uključen u definiranje i ponderiranje kriterija za odabir lokacije sjedišta svih tijela i agencija Unije; traži od Komisije i Vijeća da pokrenu reviziju Zajedničke izjave od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama kako bi se zajamčilo veće sudjelovanje Parlamenta, posebno poštujući pritom njegove ovlasti suodlučivanja;

8.  ističe različite zadaće i područja nadležnosti europskih nadzornih tijela EBA, EIOPA i ESMA; podsjeća na svjesnu odluku suzakonodavaca da uspostave tri tijela sa zasebnim zadaćama i područjima nadležnosti, jedno za bankarstvo, drugo za vrijednosne papire i treće za osiguranja i mirovine; traži da se to razdvajanje i dalje odražava u regulatornim i nadzornim nadležnostima i upravljanju, glavnoj organizaciji i glavnom financiranju njihovih aktivnosti neovisno o njihovoj lokaciji, omogućujući pritom, kad je to primjenjivo, dijeljenje usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima koje nisu povezane s glavnim aktivnostima te traži od Komisije i Vijeća da zaštite trenutni ustroj tih triju tijela tijekom i nakon seljenja EBA-e; traži da ga Komisija o tome redovito obavještava, osobito tijekom tekućeg zakonodavnog postupka o reviziji europskih nadzornih tijela (COM(2017)536); podsjeća na to da je članak 7. Uredbe br. 1093/2010 dio zakonodavnog postupka u sklopu revizije europskih nadzornih tijela (COM(2017)536);

9.   naglašava da sve u vezi sa selidbom i novim prostorijama treba biti organizirano i spremno do trenutka kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije stupi na snagu;

10.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

11.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(5),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  S obzirom na obavijest Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. o namjeri izlaska iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), ostalih 27 država članica na marginama sastanka Vijeća za opće poslove („članak 50.”) odabralo je Pariz (Francuska) za novo sjedište europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, EBA).

(1.a)  Troškovi premještanja sjedišta EBA-e posljedica su jednostrane odluke Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju. Međutim, na temelju zajedničkog izvješća oko kojeg su pregovarači Europske unije i vlada Ujedinjene Kraljevine postigli dogovor 8. prosinca 2017. i prihvaćanja obveze Ujedinjene Kraljevine da će sudjelovati u godišnjim proračunima Unije za financijske godine 2019. i 2020. kao da je država članica Unije i da će svojim udjelom doprinijeti financiranju obveza nastalih prije 31. prosinca 2020., te će troškove snositi svi porezni obveznici Unije kroz opći proračun Unije. Ujedinjena Kraljevina ponudila je da će s agencijama Unije koje su smještene u Londonu raspraviti o mogućnostima smanjenja troškova njihova povlačenja.

(2)  Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. UEU-a, EBA bi trebala zauzeti novo sjedište od dana na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.

(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje EBA-e na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti, a građevinski projekt u skladu s člankom 88. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013(6) odobriti prije nego što EBA zauzme novo sjedište. Nove prostorije trebaju biti organizirane i spremne za trajno preseljenje do trenutka kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije stupi na snagu. Sporazum o sjedištu trebao bi biti u skladu s odgovornošću francuskih tijela vlasti u pogledu pružanja najprikladnijih uvjeta i najučinkovitijega rješenja za lokaciju EBA-e.

(3.a)  Premještanjem sjedišta EBA-e ne dovodi se u pitanje plan radnih mjesta koji su donijeli Europski parlament i Vijeće, kao ni primjena Pravilnika o osoblju na dužnosnike ili ostale djelatnike koji rade u EBA-i.

(4)  Kako bi se EBA-i omogućilo dovoljno vremena za premještanje, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu, uzimajući pritom u obzir ovlasti suodlučivanja Europskog parlamenta i Vijeća.

(4.a)  Kako bi se potvrdilo da je lokaciju sjedišta decentralizirane agencije moguće utvrditi u zakonodavnom aktu Unije koji je podložan redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament, Vijeće i Komisija odlučni su da do 31. prosinca 2018. sklope revidiranu Zajedničku izjavu o decentraliziranim agencijama. Lokacije sjedišta agencija Unije trebale bi se odabirati transparentnim postupkom kojim se jača demokratska odgovornost te uz zajedničko definiranje i ponderiranje kriterija odabira.

(4.b)  Premještanje EBA-e ne bi trebalo uopće utjecati na izvršavanje njezina specifičnog mandata ili zadržavanje zasebnog pravnog statusa europskih nadzornih tijela. Preseljenje može, kad je to primjenjivo, omogućiti dijeljenje usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima među agencijama Unije koje nisu povezane s njihovim glavnim aktivnostima. Kako bi se osvrnuli na pitanje učinkovitosti tih agencija, Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali bi, pri reviziji Zajedničke izjave o decentraliziranim agencijama, također uvažiti preporuke međuinstitucijske radne skupine za resurse decentraliziranih agencija.

(5)  Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(7) trebalo bi stoga shodno tome izmijeniti.

(5.a)   U članku 13. stavku 2. UEU-a zahtijeva se da odnosi među institucijama Unije budu obilježeni međusobnom lojalnom suradnjom, pri čemu svaka od njih djeluje u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene u Ugovorima i u skladu s njima određenim postupcima, uvjetima i ciljevima. Europski parlament treba biti u potpunosti obaviješten i uključen u sve faze redovnog zakonodavnog postupka,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 7. Uredbe (EU) br. 1093/2010 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Sjedište

Sjedište Tijela je u Parizu (Francuska).

Tijelo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala odvojeno izvršavaju svoje ovlasti i zadaće, organiziraju svoju upravljačku strukturu, upravljaju glavnim organizacijskim aspektima i jamče glavno financiranje svojih aktivnosti koje pokrivaju različita područja nadležnosti, neovisno o svojoj lokaciji, ali, kad je to primjenjivo, dozvoljeno je dijeljenje usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima među agencijama Unije koje nisu povezane s njihovim glavnim aktivnostima. Najkasnije do ... [datum primjene ove Uredbe] te svakih 12 mjeseci nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o usklađenosti tih tijela s navedenim zahtjevom.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

DODATAK UREDBI 2018/...

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament žali zbog toga što se njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzela u obzir te da nije bio uključen u postupak odabira novog sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te insistira na tome da se u potpunosti poštuje redovni zakonodavni postupak kad je riječ o lokaciji tijela i agencija.

Kao jedina izravno izabrana institucija Unije i predstavnik građana Unije, Parlament je glavni jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.

Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom zakonodavnom postupku.

Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Stoga Europski parlament insistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta agencija revidira te da se u budućnosti više ne koristi u tom obliku.

Naposljetku, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva(8) tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.

(1)

(2)

1 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(7)

  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(8)

  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (21.3.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(COM2017/0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1a)  Troškovi premještanja sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo posljedica su jednostrane odluke Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju. Međutim, na temelju zajedničkog izvješća oko kojeg su pregovarači Europske unije i vlada Ujedinjene Kraljevine postigli dogovor 8. prosinca 2017. i obveze Ujedinjene Kraljevine da će sudjelovati u godišnjim proračunima Unije za 2019. i 2020. kao da je država članica Unije i da će svojim udjelom doprinijeti financiranju obveza nastalih prije 31. prosinca 2020., te će troškove snositi svi porezni obveznici Unije kroz opći proračun Unije. Ujedinjena Kraljevina ponudila je da će s agencijama Unije koje su smještene u Londonu raspraviti o mogućnostima smanjenja troškova njihova povlačenja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)   Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti prije nego što Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo zauzme novo sjedište.

(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti, a građevinski projekt u skladu s člankom 88. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/20131a odobriti, prije nego što Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo zauzme novo sjedište. Sporazum o sjedištu trebao bi biti u skladu s posebnom odgovornošću francuskih tijela vlasti u pogledu pružanja najprikladnijih uvjeta i najučinkovitijega rješenja za lokaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

 

________________

 

1a Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3a)  Premještanjem Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u Pariz (Francuska) otvara se mogućnost za stvaranje sinergija u područjima kao što su administracija, informacijska tehnologija i sigurnost između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, uzimajući u obzir njihove različite ovlasti i pravni status.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Kompromisni amandman

(3b) Komisija je podnijela zasebne zakonodavne prijedloge za reviziju općeg okvira triju europskih nadzornih tijela u cilju njihova unaprjeđenja i pružanja otpornijeg regulatornog nadzora.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3c)  Premještanjem sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ne dovodi se u pitanje plan radnih mjesta koji je donijelo proračunsko tijelo, kao ni primjena Pravilnika o osoblju ili ostalim djelatnicima koji rade u Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3d)  Institucije Unije složile su se da će olakšati daljnju suradnju agencija Unije i da će u okviru međuinstitucijske radne skupine o resursima decentraliziranih agencija istražiti moguća dodatna povećanja učinkovitosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Uredba 2010/1093/EU

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sjedište Tijela je u Parizu (Francuska).

Sjedište Tijela je u Parizu (Francuska). Tijelo teži bliskoj suradnji s drugim agencijama Unije, posebno onima čija su sjedišta u njegovoj neposrednoj blizini, kako bi se ostvarila veća učinkovitost.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Referentni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

11.12.2017

Datum usvajanja

21.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA (27.2.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Fabio Massimo Castaldo

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1a.   poziva na hitnu reviziju Zajedničkog pristupa priloženog Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. kako bi se u potpunosti uzela u obzir uloga Europskog parlamenta u postupku donošenja odluka o lokaciji agencija s obzirom na ovlasti koje on kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka i stoga poziva da se Europski parlament u većoj mjeri uključi u postupak donošenja odluka;

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1b.   odobrava svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

Ta izjava glasi kako slijedi:

„Europski parlament žali zbog toga što se njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzela u obzir u postupku odabira novog sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te insistira na tome da se u potpunosti poštuje redovni zakonodavni postupak kad je riječ o lokaciji tijela i agencija.

Kao jedina izravno izabrana institucija Unije, Parlament je glavni jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.

Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom zakonodavnom postupku.

Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Europski parlament pozdravlja činjenicu da je postupak za odabir novog sjedišta Agencije bio utemeljen na kriterijima iz Zajedničkog pristupa, ali žali zbog toga što je na kraju sjedište izabrano ždrijebom. Stoga Parlament inzistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta u budućnosti reformira.

Europski parlament naglašava da je postupak za izbor novog sjedišta utemeljen na Zajedničkom pristupu i u potpunosti međuvladinog karaktera te da traženje potvrde o odabiru koji je već donesen redovnim zakonodavnim postupkom odražava napetosti između tog međuvladinog postupka i metode Zajednice, što može ugroziti metodu Zajednice.

Naposljetku, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1 tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.”

______________________

1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 13. stavak 2.,

Obrazloženje

Upućivanje na dužnost uzajamne lojalne suradnje među institucijama EU-a

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)   članak 13. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji zahtijeva da se odnosi među institucijama Unije provedu u međusobnoj lojalnoj suradnji, pri čemu svaka od njih djeluje u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene u Ugovorima te u skladu s njima određenim postupcima, uvjetima i ciljevima. Europski parlament treba biti u potpunosti obaviješten i uključen u sve faze redovnog zakonodavnog postupka.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Referentni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

11.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Razmatranje u odboru

26.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

26.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Referentni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

24.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Datum podnošenja

27.4.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti