SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  27.4.2018 - (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)) - ***I

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawcy: Burkhard Balz, Pervenche Berès


  Procedura : 2017/0326(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0153/2018
  Teksty złożone :
  A8-0153/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0734,

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0420/2017),

  uwzględniając art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, zgodnie z którym te trzy instytucje zobowiązują się do lojalnej i przejrzystej współpracy w trakcie całego cyklu legislacyjnego oraz zgadzają się co do równości obu współustawodawców,

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych,

  –  uwzględniając procedurę prowadzącą do podjęcia decyzji o przeniesieniu siedziby Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EUNB) w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, zatwierdzoną przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej (w oparciu o art. 50 TUE) w dniu 22 czerwca 2017 r.,

  –  po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

  –  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 stycznia 2018 r.[1],

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Budżetową oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0153/2018),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.   wzywa do niezwłocznego przeglądu wspólnego podejścia załączonego do wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych w celu należytego uwzględnienia roli Parlamentu w procesie podejmowania decyzji dotyczących siedzib agencji w kontekście jego prerogatyw jako współprawodawcy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej; wzywa w związku z tym do ścisłego zaangażowania Parlamentu w ów proces decyzyjny;

  3.  przypomina kryteria określone przez Komisję i zatwierdzone przez głowy państw lub szefów rządów UE-27 na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. (w oparciu o art. 50 TUE) dotyczącym przeniesienia agencji unijnych z Londynu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, a mianowicie: i) gwarancja, że agencja może zająć siedzibę i podjąć swoje funkcje w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii; ii) dostępność siedziby; iii) istnienie odpowiednich placówek edukacyjnych dla dzieci członków personelu agencji; iv) odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej dla dzieci i małżonków; v) polityka ciągłości działania oraz vi) równowaga geograficzna;

  4.  ubolewa, że Parlament nie był zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów wyboru siedziby EUNB, mimo prerogatyw Parlamentu, zgodnie z którymi Parlament i Rada są równorzędnymi współustawodawcami w odniesieniu do rozporządzenia (UE) nr 1093/2010[2] powołującego EUNB i określającego jego lokalizację;

  5.  przypomina, że decyzja z 2010 r. w sprawie lokalizacji EUNB, wraz z decyzją w sprawie lokalizacji EIOPA i ESMA, została podjęta zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, po przeprowadzeniu pełnoprawnej procedury rozmów trójstronnych; zauważa, że o siedzibie tej agencji, której również dotyczy relokacja z Londynu, zadecydowało wspólne porozumienie między przedstawicielami rządów państw członkowskich, którzy spotkali się na szczeblu głów państw i szefów rządów; zwraca uwagę na fakt, że Rada (w oparciu o art. 50 TUE) dokonała wyboru nowej siedziby EUNB na podstawie wspólnego oświadczenia w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r., którego status prawny jest niższy od statusu rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

  6.  ubolewa nad brakiem przejrzystości i odpowiedzialności w procedurze głosowania, którą Rada podjęła w dniu 20 listopada 2017 r., pozostawiając ostateczne decyzje rozstrzygnięciu losowemu; zwraca uwagę na fakt, że agencje te są obecnie częściowo finansowane z budżetu Unii, a koszty ich przeniesienia mogą częściowo obciążyć budżet Unii, co jest przedmiotem toczących się obecnie negocjacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem; podkreśla w związku z tym potrzebę demokratycznej odpowiedzialności oraz przejrzystego i zrozumiałego podejmowania decyzji w interesie obywateli europejskich; wzywa do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji na temat ważenia kryteriów przyjętych przez Radę w procedurze wyboru siedziby EUNB;

  7.  uważa, że Parlament powinien być – systematycznie oraz na równych warunkach z Komisją i Radą – zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów lokalizacji wszystkich organów i agencji Unii; zwraca się do Komisji i Rady z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych w celu zapewnienia silnego zaangażowania Parlamentu i respektowania w szczególności jego uprawnień w zakresie współdecyzji;

  8.  podkreśla różne zadania i obszary kompetencji europejskich organów nadzoru: EUNB, EIOPA i ESMA; przypomina o świadomej decyzji współustawodawców dotyczącej powołania trzech organów o odrębnych zadaniach i obszarach kompetencji: jednego dla sektora bankowości, drugiego dla sektora papierów wartościowych i trzeciego dla sektora ubezpieczeń i emerytur; domaga się kontynuowania tego podziału w kompetencjach regulacyjnych i nadzorczych oraz pod względem zarządzania, głównej organizacji i głównego finansowania ich działalności niezależnie od lokalizacji tych agencji, przy jednoczesnym umożliwieniu dzielenia się, w stosownych przypadkach, usługami wsparcia administracyjnego i usługami zarządzania infrastrukturą niezwiązanymi z podstawową działalnością; zwraca się do Komisji i Rady o zapewnienie ochrony obecnego stanu prawnego tych trzech organów podczas przenoszenia EUNB oraz po jego przeniesieniu; zwraca się do Komisji o regularne przekazywanie mu aktualnych informacji w tym zakresie, zwłaszcza w trakcie trwającej procedury legislacyjnej dotyczącej przeglądu europejskich organów nadzoru (COM(2017)536); przypomina, że art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 jest częścią poddawanej obecnie przeglądowi procedury ustawodawczej dotyczącej europejskich organów nadzoru (COM(2017)536);

  9.   podkreśla, że przeniesienie siedziby oraz samą nową lokalizację należy przygotować i dostosować przed faktycznym wycofaniem się Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej;

  10.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[3]*

  do wniosku Komisji

  ---------------------------------------------------------

  Wniosek

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

  uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

  po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[4],

  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[5],

  stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

  a także mając na uwadze, co następuje:

  (1)  W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. swojego zamiaru wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50), wybrało Paryż (Francja) jako nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EUNB).

  (1a)  Koszty przeniesienia siedziby EUNB są wynikiem jednostronnej decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii. Niemniej jednak na podstawie wspólnego sprawozdania negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa, uzgodnionego w dniu 8 grudnia 2017 r., oraz na podstawie zobowiązania Zjednoczonego Królestwa do wniesienia wkładu do budżetu ogólnego Unii na lata budżetowe 2019 i 2020, tak jak gdyby pozostawało ono w Unii, jak i do wniesienia wkładu w finansowanie zobowiązań pozostających do spłaty do dnia 31 grudnia 2020 r., koszty te mają ponieść wszyscy podatnicy unijni poprzez budżet ogólny Unii. Zjednoczone Królestwo zaproponowało, że omówi z agencjami Unii mającymi siedzibę w Londynie sposoby obniżenia ich kosztów związanych z tym wystąpieniem.

  (2)  Uwzględniając art. 50 ust. 3 TUE, EUNB powinien objąć swoją nową siedzibę z dniem, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub z dniem 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

  (3)  Aby zapewnić należyte funkcjonowanie EUNB w miejscu jego nowej siedziby, przed jej objęciem przez EUNB należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby oraz zatwierdzić projekt budowlany zgodnie z art. 88 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013[6]. Nowa lokalizacja powinna być gotowa i nadawać się do trwałego przeniesienia, zanim wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się skuteczne. Umowa w sprawie siedziby powinna odzwierciedlać odpowiedzialność władz francuskich za zapewnienie najbardziej odpowiednich warunków i najskuteczniejszego rozwiązania w odniesieniu do lokalizacji EUNB.

  (3a)  Przeniesienie siedziby EUNB nie podważa planu zatrudnienia przyjętego przez Parlament Europejski i Radę ani stosowania regulaminu pracowniczego do urzędników i innych pracowników EUNB.

  (4)  Aby zapewnić EUNB wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym, uwzględniając uprawnienia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie współdecyzji.

  (4a)  Aby uznać, że lokalizacja agencji zdecentralizowanej może zostać określona w unijnym akcie ustawodawczym podlegającym zwykłej procedurze ustawodawczej, Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązują się zakończyć do dnia 31 grudnia 2018 r. przegląd wspólnego oświadczenia w sprawie agencji zdecentralizowanych. Lokalizację agencji unijnej należy wybrać w ramach przejrzystej procedury wzmacniającej odpowiedzialność demokratyczną oraz w drodze wspólnego określania i ważenia kryteriów wyboru.

  (4b)  Przeniesienie siedziby EUNB nie powinno mieć żadnych konsekwencji w odniesieniu do wykonywania odrębnego mandatu ani utrzymania odrębnego statusu prawnego europejskich organów nadzoru. Przeniesienie mogłoby umożliwić, w stosownych przypadkach, podział pomiędzy agencje unijne tych usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z podstawową działalnością. W celu zwiększenia wydajności tych agencji, dokonując przeglądu wspólnego oświadczenia w sprawie agencji zdecentralizowanych, Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny opierać się również na zaleceniach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji zdecentralizowanych.

  (5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010[7].

  (5a)   Artykuł 13 ust. 2 TUE wymaga, aby podstawą stosunków między instytucjami Unii była lojalna współpraca, przy czym każda z nich działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Parlament Europejski ma być w pełni informowany i angażowany na wszystkich etapach zwykłej procedury ustawodawczej,

  PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

  Artykuł 1

  Art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 otrzymuje brzmienie:

  Artykuł 7

  Siedziba

  Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).

  Urząd, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) samodzielnie wykonują swoje uprawnienia i zadania, organizują swoją strukturę zarządzania, zarządzają swoim podstawowym funkcjonowaniem i zapewniają główne źródła finansowania swojej działalności, gdyż wszystkie te podmioty różnią się pod względem swoich kompetencji, niezależnie od lokalizacji, a w stosownych przypadkach umożliwiają one również wspólne świadczenie takich usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą dla agencji unijnych, które są niezwiązane z ich podstawową działalnością. Do dnia ... [termin stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co 12 miesięcy, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie spełniania przez te organy wspomnianego wymogu.

  Artykuł 2

  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub od dnia 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

  Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

  Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

  W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

  Przewodniczący          Przewodniczący

  ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA 2018/...

  OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  Parlament Europejski wyraża ubolewanie, że nie uwzględniono należycie jego roli współprawodawcy, ponieważ nie zaangażowano go w procedurę wyboru nowej siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

  Parlament Europejski pragnie przypomnieć o swoich prerogatywach współprawodawcy oraz nalega na pełne poszanowanie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do siedzib organów i agencji.

  Jako jedyna unijna instytucja wybierana bezpośrednio i przedstawiciel obywateli Unii Parlament jest głównym gwarantem poszanowania zasad demokratycznych w UE.

  Parlament Europejski potępia procedurę zastosowaną w odniesieniu do wyboru nowej siedziby, która de facto pozbawiła go przysługujących mu prerogatyw, ponieważ nie został skutecznie włączony w ten proces, a teraz oczekuje się od niego po prostu potwierdzenia tego wyboru w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

  Parlament Europejski przypomina, że wspólne podejście załączone do podpisanego w 2012 r. wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych nie jest prawnie wiążące, jak stwierdzono w samym oświadczeniu, oraz że uzgodniono je z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych instytucji.

  W związku z tym Parlament Europejski domaga się przeglądu procedury wyboru nowych siedzib agencji i zaprzestania jej stosowania w obecnej formie w przyszłości.

  Ponadto Parlament Europejski pragnie przywołać porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa[8], w którym trzy instytucje zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej współpracy, a zarazem przypomina o zapisanej w Traktatach równości obu współprawodawców.

  • [1] 
  • [2]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
  • [3] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [4]   […]
  • [5]   […]
  • [6]   Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
  • [7]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
  • [8]    Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

  OPINIA Komisji Budżetowej (21.3.2018)

  dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
  (COM2017/0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

  POPRAWKI

  Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1a)  Koszty przeniesienia siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego są wynikiem jednostronnej decyzji Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu Unii. Niemniej jednak na podstawie wspólnego sprawozdania negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa, uzgodnionego w dniu 8 grudnia 2017 r., oraz zobowiązania Zjednoczonego Królestwa do wniesienia wkładu do budżetu ogólnego Unii na lata budżetowe 2019 i 2020, tak jak gdyby pozostawało ono w Unii, i do wniesienia wkładu w finansowanie zobowiązań pozostających do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. koszty te mają ponieść wszyscy unijni podatnicy poprzez budżet ogólny Unii. Zjednoczone Królestwo zaproponowało, że omówi z agencjami Unii mającymi siedzibę w Londynie sposoby obniżenia ich kosztów związanych z wystąpieniem.

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)   Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w miejscu jego nowej siedziby, przed jej objęciem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby.

  (3)  Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w miejscu jego nowej siedziby, przed jej objęciem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby oraz zatwierdzić projekt budowlany zgodnie z art. 88 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/20131a. Umowa w sprawie siedziby powinna odzwierciedlać szczególną odpowiedzialność władz francuskich za zapewnienie najbardziej odpowiednich warunków i najskuteczniejszego rozwiązania w odniesieniu do lokalizacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

   

  ________________

   

  1a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3a)  Przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego do Paryża (Francja) stwarza okazję do tworzenia synergii w takich obszarach jak administracja, informatyka i bezpieczeństwo między Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z uwagi na ich odrębny mandat i status prawny.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka kompromisowa

  (3b) Komisja przedstawiła osobne wnioski ustawodawcze w sprawie przeglądu ogólnych ram trzech europejskich organów nadzoru w celu ich unowocześnienia i zapewnienia bardziej odpornego nadzoru regulacyjnego.

  Poprawka    5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3c)  Przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nie podważa planu zatrudnienia przyjętego przez władzę budżetową ani stosowania regulaminu pracowniczego do urzędników i innych pracowników Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

  Poprawka    6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 d (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3d)  Instytucje Unii zgodziły się na ułatwianie dalszej współpracy między agencjami Unii oraz dalsze analizowanie możliwych korzyści w zakresie wydajności w ramach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji zdecentralizowanych.

  Poprawka    7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 1

  Rozporządzenie 2010/1093/UE

  Artykuł 7 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).

  Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja). By zwiększyć wydajność działań, Urząd dąży do ścisłej współpracy z innymi agencjami Unii, zwłaszcza z tymi, których siedziba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  Odsyłacze

  COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  11.12.2017

   

   

   

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  11.12.2017

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Jens Geier

  11.12.2017

  Data przyjęcia

  21.3.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  28

  4

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  28

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

  PPE

  Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  PPE

  Richard Ashworth

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (27.2.2018)

  dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
  (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Fabio Massimo Castaldo

  POPRAWKI

  Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

  Poprawka    1

  Projekt rezolucji ustawodawczej

  Ustęp 1 a (nowy)

  Projekt rezolucji ustawodawczej

  Poprawka

   

  1a.   wzywa do niezwłocznego przeglądu wspólnego podejścia załączonego do wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych w celu należytego uwzględnienia roli Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji dotyczących siedzib agencji w kontekście jego prerogatyw jako współprawodawcy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej; w związku z tym wzywa do ścisłego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w proces decyzyjny;

  Poprawka    2

  Projekt rezolucji ustawodawczej

  Ustęp 1 b (nowy)

  Projekt rezolucji ustawodawczej

  Poprawka

   

  1b.   zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

  Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi:

  „Parlament Europejski wyraża ubolewanie, że nie uwzględniono należycie jego roli współprawodawcy w procedurze wyboru nowej siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

  Parlament Europejski pragnie przypomnieć swoje prerogatywy współprawodawcy oraz nalega na pełne poszanowanie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do siedzib organów i agencji.

  Jako jedyna unijna instytucja wybierana bezpośrednio Parlament jest głównym gwarantem poszanowania zasad demokratycznych w UE.

  Parlament Europejski potępia procedurę zastosowaną w odniesieniu do wyboru nowej siedziby, co de facto pozbawiło go przysługujących mu prerogatyw, ponieważ nie został skutecznie włączony w ten proces, a teraz oczekuje się od niego po prostu potwierdzenia tego wyboru w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

  Parlament Europejski przypomina, że wspólne podejście załączone do podpisanego w 2012 r. wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych nie jest prawnie wiążące, jak stwierdzono w samym oświadczeniu, oraz że uzgodniono je z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych instytucji.

  Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podstawą procedury wyboru nowej siedziby agencji były kryteria wyboru, o których mowa we wspólnym podejściu, lecz ubolewa, że ostatecznie zakończono ją w drodze losowania. Parlament domaga się zatem, by w przyszłości zreformować procedurę wyboru nowej siedziby.

  Parlament Europejski podkreśla, że procedura zastosowana przy wyborze nowej siedziby, której podstawą jest wspólne podejście, ma charakter czysto międzyrządowy i że prośba o zatwierdzenie wyboru dokonanego w drodze zwykłej procedury ustawodawczej odzwierciedla tarcia między tym procesem międzyrządowym a metodą wspólnotową, co grozi osłabieniem metody wspólnotowej.

  Ponadto Parlament Europejski pragnie też przywołać Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.1, w którym trzy instytucje zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej współpracy, a zarazem przypomina o zapisanej w Traktatach równości obu współprawodawców”.

  ______________________

  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Umocowanie 1 a (nowe)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

  Uzasadnienie

  Odniesienie do obowiązku lojalnej współpracy między instytucjami UE.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)   Artykuł 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby podstawą stosunków między instytucjami Unii była lojalna współpraca, przy czym każda z nich działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Parlament Europejski jest w pełni informowany i angażowany na wszystkich etapach zwykłej procedury ustawodawczej.

  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  Odsyłacze

  COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  11.12.2017

   

   

   

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFCO

  11.12.2017

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Fabio Massimo Castaldo

  26.2.2018

  Rozpatrzenie w komisji

  26.2.2018

   

   

   

  Data przyjęcia

  26.2.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  18

  3

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  18

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Eleonora Evi

  GUE/NGL

  Barbara Spinelli

  PPE

  Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  3

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

  NI

  Diane James

  1

  0

  S&D

  Pedro Silva Pereira

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

  Odsyłacze

  COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

  Data przedstawienia w PE

  29.11.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  11.12.2017

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  11.12.2017

  JURI

  11.12.2017

  AFCO

  11.12.2017

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  JURI

  24.1.2018

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Burkhard Balz

  18.1.2018

  Pervenche Berès

  18.1.2018

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  24.1.2018

  27.2.2018

  9.4.2018

   

  Data przyjęcia

  24.4.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

  Data złożenia

  27.4.2018

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  53

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

  ECR

  Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Barbara Kappel, Bernard Monot

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

  1

  -

  ENF

  Marco Zanni

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności