Postup : 2017/0326(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0153/2018

Predkladané texty :

A8-0153/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0426

SPRÁVA     ***I
PDF 736kWORD 75k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Burkhard Balz, Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0734),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0420/2017),

–  so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktoré sa zaviazali k lojálnej a transparentnej spolupráci počas celého legislatívneho cyklu a rovnosti oboch spoluzákonodarcov,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012,

–  so zreteľom na postup vedúci k rozhodnutiu o presídlení Európskej agentúry pre lieky a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie v znení, ktoré sa schválilo na zasadnutí Európskej rady (podľa článku 50 Zmluvy o EÚ) 22. júna 2017,

–  po konzultácii s Európskou centrálnou bankou,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. januára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre ústavné veci (A8-0153/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada okamžitú revíziu spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 s cieľom náležite zohľadniť úlohu Parlamentu v rozhodovacom procese o sídlach agentúr s ohľadom na svoje výsady spoluzákonodarcu v rámci riadneho legislatívneho postupu, a preto žiada, aby Parlament bol do tohto rozhodovacieho procesu úzko zapojený;

3.  pripomína kritériá definované Komisiou a schválené hlavami štátov alebo vlád 27 členských štátov na zasadnutí Európskej rady (podľa článku 50 Zmluvy o EÚ) 22. júna 2017 na premiestnenie agentúr Únie z Londýna v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, konkrétne: i. istota, že agentúra sa môže zriadiť na danom mieste a začať vykonávať svoje funkcie v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie; ii. dostupnosť lokality; iii. existencia primeraných vzdelávacích zariadení pre deti zamestnancov agentúry; iv. primeraný prístup detí a manželských partnerov na trh práce, k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti; v. kontinuita podnikateľskej činnosti a vi) geografické rozmiestnenie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament nebol zapojený do definovania a posudzovania kritérií na výber sídla EBA napriek výsadám Parlamentu, pričom Parlament a Rada sú rovnocenní spoluzákonodarcovia, pokiaľ ide o nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(2), ktorým sa zriaďuje EBA a vymedzuje jeho sídlo;

5.  pripomína, že rozhodnutie z roku 2010 o umiestnení EBA spolu s rozhodnutím o umiestnení EIOPA a ESMA boli dosiahnuté v súlade s riadnym legislatívnym postupom po úplnom postupe v rámci trialógu; berie na vedomie, že o sídle agentúry, ktorej sa rovnako týka premiestnenie z Londýna, sa rozhodlo na základe vzájomnej dohody zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli na úrovni hláv štátov a predsedov vlád; poukazuje na skutočnosť, že Rada (podľa článku 50 Zmluvy o EÚ) vybrala nové sídlo EBA na základe spoločného vyhlásenia o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012, ktoré má nižšiu právnu silu, než nariadenie (EÚ) č. 1093/2010;

6.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti a zodpovednosti počas postupu pri hlasovaní v Rade 20. novembra 2017, pričom ku konečnému rozhodnutiu sa dospelo losovaním; poukazuje na skutočnosť, že agentúry sú v súčasnosti čiastočne financované z rozpočtu Únie a že náklady na presťahovanie, ktoré sú predmetom prebiehajúcich rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, môžu tiež sčasti zaťažiť rozpočet Únie; zdôrazňuje preto potrebu demokratickej zodpovednosti, ako aj transparentného a jasného rozhodovacieho procesu v záujme európskych občanov; požaduje ďalšie podrobnosti o preskúmaní kritérií, ktoré Rada uplatnila vo výberovom konaní na sídlo EBA;

7.  domnieva sa, že Parlament by mal byť systematicky a za rovnakých podmienok ako Komisia a Rada zapojený do definovania a posudzovania kritérií pre sídla všetkých orgánov a agentúr Únie; žiada Komisiu a Radu, aby začali revíziu spoločného vyhlásenia z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach s cieľom zabezpečiť výrazné zapojenie Parlamentu a zároveň rešpektovať najmä jeho spolurozhodovacie právomoci;

8.  poukazuje na rôzne úlohy a oblasti pôsobnosti európskych orgánov dohľadu EBA, EIOPA a ESMA; pripomína zámerné rozhodnutie spoluzákonodarcov o zriadení troch orgánov s oddelenými úlohami a kompetenciami, jeden pre sektor bankovníctva, jeden pre cenné papiere a jeden pre poistenie a dôchodky; žiada, aby sa táto oddelenosť zohľadnila v regulačných a dozorných právomociach a pri správe vecí verejných, hlavnej organizácii a hlavnom financovaní ich činností bez ohľadu na ich sídlo, pričom tam, kde je to vhodné, sa umožní zdieľanie administratívnych podporných služieb a služieb správy budov, ktoré sa netýkajú základnej činnosti, a žiada Komisiu a Radu, aby zachovali súčasné usporiadanie troch orgánov počas a po presťahovaní EBA; žiada Komisiu o pravidelné aktuálne informácie o najnovšom vývoji v tejto oblasti, najmä počas prebiehajúceho legislatívneho postupu preskúmania orgánov dohľadu, (COM(2017)536); pripomína, že článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 je súčasťou legislatívneho postupu v rámci preskúmania európskych orgánov dohľadu (COM(2017)536);

9.   zdôrazňuje, že v čase, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne účinnosť, musí byť presťahovanie dokončené a nové budovy musia byť pripravené a spôsobilé prevádzky;

10.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ)oznámilo svoj úmysel opustiť Úniu, zvyšných 27 členských štátov vybralo popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti („článok 50“) ako nové sídlo európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) (EBA) Paríž vo Francúzsku.

(1a)  Náklady na presídlenie EBA vznikajú v dôsledku jednostranného rozhodnutia Spojeného kráľovstva opustiť Úniu. Napriek tomu však na základe spoločnej správy vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva schválenej 8. decembra 2017 a na základe záväzku Spojeného kráľovstva, že bude prispievať do všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančné roky 2019 a 2020, akoby ostávalo v Únii, a prispeje svojím dielom na financovanie záväzkov zostávajúcich k 31. decembru 2020, budú tieto náklady znášať všetci daňovníci v Únii prostredníctvom všeobecného rozpočtu Únie. Spojené kráľovstvo navrhlo, že bude s agentúrami Únie, ktoré majú sídlo v Londýne, diskutovať o tom, ako by si mohli znížiť náklady na presídlenie.

(2)  So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ by EBA mal začať pôsobiť v novom sídle odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

(3)  Predtým, ako sa EBA presťahuje do nového sídla, mala by sa v záujme zabezpečenia riadneho fungovania tohto orgánu na jeho novom mieste uzatvoriť dohoda o sídle a mal by sa schváliť stavebný projekt v súlade s článkom 88 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013(6). Nové priestory by mali byť pripravené na trvalé umiestnenie a funkčné v čase, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie nadobudne účinnosť. Dohoda o sídle by mala odrážať zodpovednosť francúzskych orgánov zabezpečiť najvhodnejšie podmienky a najefektívnejšie riešenie pre sídlo EBA.

3a)  Premiestnenie sídla EBA nijako nespochybňuje plán stavu zamestnancov prijatý Európskym parlamentom a Radou, ani uplatňovanie služobného poriadku na úradníkov a ostatných zamestnancov, ktorí v EBA pracujú.

(4)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čím skôr, aby mal EBA dostatočný čas na presídlenie, pričom je potrebné zohľadniť spolurozhodovacie právomoci Európskeho parlamentu a Rady.

(4a)  S cieľom potvrdiť, že sídlo decentralizovanej agentúry je možné určiť v legislatívnom akte Únie, na ktorý sa vzťahuje riadny legislatívny postup, sú Európsky parlament, Rada a Komisia odhodlaní ukončiť revíziu spoločného vyhlásenia o decentralizovaných agentúrach do 31. decembra 2018. Sídlo agentúry Únie by malo byť vybraté transparentným postupom, ktorý posilňuje demokratickú zodpovednosť, a na základe spoločného definovania a posudzovania výberových kritérií.

(4b)  Premiestnenie EBA by nemalo mať žiadne dôsledky, pokiaľ ide o vykonávanie jedinečného mandátu alebo zachovanie oddeleného právneho štatútu európskych orgánov dohľadu. Premiestnenie by mohlo, ak je to vhodné, umožniť zdieľanie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nie sú spojené s hlavnou činnosťou, medzi agentúrami Únie. S cieľom riešiť otázku efektívnosti týchto agentúr by Európsky parlament, Rada a Komisia mali pri revízii spoločného vyhlásenia o decentralizovaných agentúrach vychádzať aj z odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje decentralizovaných agentúr.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(7) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5a)   V článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby sa vzťahy medzi inštitúciami Únie uskutočňovali na základe vzájomnej lojálnej spolupráce, pričom každá z nich koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich stanovenými. Európsky parlament má byť plne informovaný a zapojený do všetkých krokov v rámci riadneho legislatívneho postupu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Sídlo

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Orgán pre bankovníctvo, európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) samostatne vykonávajú svoje právomoci a úlohy, organizujú svoje štruktúry riadenia, prevádzkujú vlastné hlavné organizácie a zabezpečujú hlavné financovanie svojich činností, ktoré sa líšia vo ich oblasti pôsobnosti, bez ohľadu na miesto, kde sídlia, pričom, ak je to vhodné, umožňujú spoločné využívanie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami, medzi agentúrami Únie. Do ... [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každých 12 mesiacov Komisia informuje Európsky parlament a Radu o plnení tejto požiadavky týmito orgánmi.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda          predseda

DODATOK K NARIADENIU 2018/...

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nie je riadne zohľadnená, keďže nebol zapojený do postupu výberu nového sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie a zástupca občanov Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie v Únii.

Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, a teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzný, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bol dohodnutý bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.

Európsky parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nových sídiel agentúr zrevidoval a v súčasnej podobe sa už viac nepoužíval.

Na záver by chcel Európsky parlament zároveň pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(8) sa tri inštitúcie zaviazali k lojálnej a transparentnej spolupráci odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvená v zmluvách.

(1)

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)

  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (21.3.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(COM(2017)0734 – C8‑420/2017 – 2017/0326(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor uvážil tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1a)  Náklady na presídlenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo vznikajú v dôsledku jednostranného rozhodnutia Spojeného kráľovstva opustiť Úniu. Napriek tomu sa však na základe spoločnej správy vyjednávači Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva 8. decembra 2017 dohodli a Spojené kráľovstvo sa zaviazalo, že bude prispievať do všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančné roky 2019 a 2020, akoby ostávalo v Únii, a prispeje svojím dielom na financovanie nesplatených záväzkov k 31. decembru 2020, ktoré majú znášať všetci platcovia dane v Únii prostredníctvom všeobecného rozpočtu Únie. Spojené kráľovstvo ponúklo diskusiu s tými agentúrami Únie, ktoré majú sídlo v Londýne, ako by si mohli znížiť náklady na presídlenie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)   Predtým, ako sa Európsky orgán pre bankovníctvo presťahuje do nového sídla, mala by sa v záujme zabezpečenia riadneho fungovania tohto orgánu na jeho novom mieste uzatvoriť dohoda o sídle.

(3)  Predtým, ako sa Európsky orgán pre bankovníctvo presťahuje do nového sídla, mala by sa v záujme zabezpečenia riadneho fungovania tohto orgánu na jeho novom mieste uzatvoriť dohoda o sídle a mal by sa schváliť stavebný projekt v súlade s článkom 88 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/20131a. Dohoda o sídle by mala odrážať osobitnú zodpovednosť francúzskych orgánov pri zabezpečovaní najvhodnejších podmienok a najúčelnejšieho riešenia pre sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

 

________________

 

1a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3a)  Premiestnenie sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA do Paríža vo Francúzsku je príležitosťou na vytvorenie súčinnosti medzi ním a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy ESMA v oblastiach, ako je správa, informačné technológie a bezpečnosť, so zreteľom na ich jedinečný mandát a právne postavenie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci návrh

3b) Komisia predložila samostatné legislatívne návrhy na revíziu celkového rámca pre tri európske orgány dohľadu s cieľom ich modernizácie a zabezpečenia väčšej odolnosti regulačného dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Premiestnenie sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo nijako nespochybňuje jeho plán stavu zamestnancov prijatý rozpočtovým orgánom, ani uplatňovanie služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorí pre EBA pracujú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3d)  Inštitúcie Únie sa v rámci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje decentralizovaných agentúr dohodli na podpore ďalšej spolupráce medzi agentúrami Únie a na hľadaní ďalších možností zvyšovania efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie 2010/1093/EU

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Paríži vo Francúzsku. S cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť sa tento orgán usiluje o úzku spoluprácu s ostatnými agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sídlia v jeho bezprostrednej blízkosti.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Referenčné čísla

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.12.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jens Geier

11.12.2017

Dátum prijatia

21.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (27.2.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fabio Massimo Castaldo

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   žiada okamžitú revíziu spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 s cieľom náležite zohľadniť úlohu Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese o sídlach agentúr s ohľadom na svoje výsady spoluzákonodarcu v rámci riadneho legislatívneho postupu, a preto žiada, aby Európsky parlament bol do tohto rozhodovacieho procesu úzko zapojený;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

Pre informáciu, toto vyhlásenie znie takto:

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nebola riadne zohľadnená v procese, ktorý viedol k výberu nového sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie v Únii.

Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, a teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.

Európsky parlament víta skutočnosť, že postup výberu nového sídla agentúry vychádzal z kritérií výberu uvedených v spoločnom prístupe, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečné rozhodnutie bolo dosiahnuté losovaním. Parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nového sídla v budúcnosti zreformoval.

Európsky parlament zdôrazňuje, že postup výberu nového sídla, ktorý má svoj základ v spoločnom prístupe, je čisto medzivládnej povahy, a že žiadosť o potvrdenie výberu prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu odráža napätie medzi týmto medzivládnym procesom a metódou Spoločenstva, čo so sebou nesie riziko oslabenia metódy Spoločenstva.

Na záver by chcel Európsky parlament tiež pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 sa tri inštitúcie zaviazali k lojálnej a transparentnej spolupráci odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvené v zmluvách.“

______________________

Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 13 ods. 2,

Odôvodnenie

Odkaz na povinnosť vzájomnej lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   V článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby sa vzťahy medzi inštitúciami Únie uskutočňovali na základe vzájomnej lojálnej spolupráce, pričom každá z nich koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich stanovenými. Európsky parlament má byť plne informovaný a zapojený do všetkých krokov v rámci riadneho legislatívneho postupu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Referenčné čísla

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

11.12.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Prerokovanie vo výbore

26.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

26.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Referenčné čísla

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Dátum predloženia v EP

29.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

24.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Dátum predloženia

27.4.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia