POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa

27.4.2018 - (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalca: Burkhard Balz, Pervenche Berès


Postopek : 2017/0326(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0153/2018
Predložena besedila :
A8-0153/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0734),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0420/2017),

–  ob upoštevanju člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, ki so zavezani k iskrenemu in preglednemu sodelovanju v celotnem zakonodajnem ciklu in enakosti med sozakonodajalcema,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012,

–  ob upoštevanju postopka za sprejetje odločitve o preselitvi Evropske agencije za zdravila in evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ – EBA) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kot je bil potrjen ob robu zasedanja Evropskega sveta (člen 50 PEU) 22. junija 2017,

–  po posvetovanju z Evropsko centralno banko,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. januarja 2018[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za ustavne zadeve (A8-0153/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva k takojšnjemu pregledu skupnega pristopa, priloženega skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012, da bi se ustrezno upoštevala vloga Parlamenta v postopku odločanja o lokaciji agencij glede na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku, in zato poziva k tesnemu sodelovanju Parlamenta v postopku odločanja;

3.  opozarja na merila o selitvi agencij EU ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije, ki jih je določila Komisija in so jih na Evropskem svetu 22. junija 2017 podprli voditelji držav ali vlad EU27 (člen 50 PEU), in sicer: i.zagotovilo, da se agencija lahko preseli na določeno lokacijo in začne delovati z dnem, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Unijo; ii. dostopnost lokacije; iii. obstoj ustreznih šol za otroke uslužbencev agencij; iv. ustrezen dostop do trga dela, socialne varnosti in zdravstvene oskrbe za otroke in zakonske partnerje; v. neprekinjeno poslovanje in vi. zemljepisna porazdelitev;

4.  obžaluje, da Parlament ni bil vključen v oblikovanje in opredelitev meril za izbiro lokacije sedeža Evropskega bančnega organa, čeprav sta Parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca v skladu z Uredbo (EU) št. 1093/2010[2], s katero je bil ustanovljen Evropski bančni organ in v kateri je bil opredeljen njegov sedež;

5.  opozarja, da je bila odločitev o lokaciji sedeža organa EBA, ki je bila sprejeta skupaj z odločitvijo o sedežih organov EIOPA in ESMA, sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom po polnopravnih tristranskih pogovorih; ugotavlja, da je bil sedež agencije, ki se bo morala preseliti iz Londona, določen s skupnim sporazumom med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali na ravni voditeljev držav in vlad; poudarja, da je Svet (člen 50 PEU) izbral nov sedež organa EBA na podlagi skupne izjave o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012, ki je po pravnem redu podrejena Uredbi (EU) št. 1093/2010;

6.  obžaluje pomanjkanje preglednosti in odgovornosti pri glasovanju v Svetu, ki je potekalo 20. novembra 2017, zaradi česar je bila končna odločitev dosežena z žrebanjem; izpostavlja dejstvo, da se agencije trenutno delno financirajo iz proračuna EU in da ga bodo lahko stroški premestitve, o katerih trenutno potekajo pogajanja z Združenim kraljestvom, delno bremenili; zato poudarja, da je treba v korist evropskih državljanov ohranjati demokratično odgovornost in preglednost ter razumljiv način odločanja; zahteva tudi predstavitev podrobnosti v zvezi z merili, ki jih je uporabil Svet pri izbiri lokacije sedeža organa EBA;

7.  verjame, da bi moral Parlament sistematično in enakopravno s Komisijo in Svetom sodelovati pri opredelitvi in določanju meril za izbiro lokacije sedežev vseh organov in agencij Unije; od Komisije in Sveta zahteva, naj opravita revizijo skupne izjave z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah, da bi zagotovili pravo vključenost Parlamenta, pri čemer je treba zlasti upoštevati njegove pristojnosti soodločanja;

8.  poudarja, da imajo organi EBA, EIOPA in ESMA različne naloge in področja pristojnosti: opozarja na namerni sklep sozakonodajalcev, da oblikujeta tri organe z ločenimi nalogami in področji pristojnosti, in sicer enega za bančništvo, enega za vrednostne papirje in enega za zavarovanja in poklicne pokojnine; zahteva, naj se ločitev ohrani in odraža na regulatornih in nadzornih pristojnostih ter na vodenju, naj bodo glavna organizacija in financiranje njihovih dejavnosti neodvisni od njihove lokacije, pri tem pa po možnosti omogočiti izmenjavo informacij, storitve upravne podpore in upravljanja objektov, ki niso v zvezi z osnovnimi dejavnostmi, ter od Komisije in Sveta zahteva, naj ohranita trenutno ureditev treh organov v času selitve organa EBA in po njej; v zvezi s tem zahteva redno poročanje Komisije, zlasti med tekočim zakonodajnim postopkom o reviziji evropskih nadzornih organov (COM(2017)0536); opozarja, da je člen 7 Uredbe (EU) št. 1093/2010 del zakonodajnega postopka, ki ga pregledujejo evropski nadzorni organi (COM(2017)0536);

9.  poudarja, da morajo biti selitev in novi prostori pripravljeni, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije;

10.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

11.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe:  1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[3]*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 13(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke[4],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[5],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Po uradnem obvestilu Združenega kraljestva z dne 29. marca 2017, da namerava zapustiti Unijo, v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji, je ostalih 27 držav članic ob robu zasedanja Sveta za splošne zadeve (v nadaljnjem besedilu: člen 50) izbralo Pariz v Franciji za novi sedež evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ – EBA).

(1a)  Stroški premestitve sedeža Evropskega bančnega organa so posledica enostranske odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo. Kljub temu bodo na podlagi skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva, sprejetega 8. decembra 2017, ter zaveze Združenega kraljestva, da bo prispevalo v splošni proračun Unije za leti 2019 in 2020, kot če bi ostalo v Uniji, in da bo prispevalo svoj delež neporavnanih proračunskih obveznosti na dan 31. decembra 2020, te stroške nosili davkoplačevalci Unije prek splošnega proračuna Unije. Združeno kraljestvo je pripravljeno razpravljati z agencijami Unije, ki se nahajajo v Londonu, o tem, kako bi lahko zmanjšali stroške njihove premestitve.

(2)  Ob upoštevanju člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, bi moral organ EBA zasesti novi sedež na datum, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja organ EBA na novi lokaciji bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti in gradbeni projekt v skladu s členom 88 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013[6] odobriti pred preselitvijo Evropskega bančnega organa na novi sedež. Novi prostori bi morali biti pripravljeni in primerni za stalno preselitev, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije. Sporazum o sedežu bi moral odražati posebne odgovornosti francoskih organov pri zagotavljanju najustreznejših pogojev in najučinkovitejše rešitve za sedež organa EBA.

(3a)  Selitev sedeža organa EBA ne vpliva na kadrovski načrt, kot sta ga sprejela Evropski parlament in Svet, in na uporabo kadrovskih predpisov za uradnike in druge uslužbence, ki delajo v organu EBA.

(4)  Da bi imel organ EBA dovolj časa za preselitev, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej, pri čemer je treba upoštevati pristojnosti soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta.

(4a)  Evropski parlament, Svet in Komisija se zavezujejo, da bodo do 31. decembra 2018 sprejeli pregledano skupno izjavo o decentraliziranih agencijah, s katero bi potrdili, da je lokacijo sedeža decentralizirane agencije možno določiti z zakonodajnim aktom Unije, ki se sprejme z rednim zakonodajnim postopkom. Lokacijo sedeža agencije Unije je treba izbrati s preglednim postopkom, ki krepi demokratično odgovornost, ter s skupno opredelitvijo in določitvijo izbirnih meril.

(4b)  Premestitev organa EBA ne bi smela imeti nobenih posledic za izvajanje specifičnega mandata ali za ohranjanje ločenega pravnega statusa evropskih nadzornih organov. Premestitev bi lahko, kjer je to mogoče, omogočila souporabo storitev upravne pomoči in upravljanja objektov med agencijami Unije, ki niso povezane z osnovnimi dejavnostmi. Z namenom obravnavanja učinkovitosti teh agencij bi morali Evropski parlament, Svet in Komisija pri reviziji skupne izjave o decentraliziranih agencijah upoštevati tudi priporočila medinstitucionalne delovne skupine za vire decentraliziranih agencij.

(5)  Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta[7] bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5a)   Člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji določa, da odnosi med institucijami Unije temeljijo na lojalnem medsebojnem sodelovanju, pri čemer vsaka od njih deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi. Evropski parlament je treba v celoti obveščati in ga vključiti v vse faze rednega zakonodajnega postopka.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 Uredbe (EU) št. 1093/2010 se nadomesti z naslednjim:

Člen 7

Sedež

Sedež organa je v Parizu v Franciji.

Organ, evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in evropski nadzorni organ Evropski organ za vrednostne papirje in trge) ločeno izvajajo svoje pristojnosti in naloge, organizirajo svojo upravno zasnovo, vodijo svojo organizacijo in zagotavljajo osnovno financiranje svojih dejavnosti, ki se razlikujejo med seboj in po področjih pristojnosti ter so neodvisne od lokacije agencije, po potrebi pa omogočajo souporabo storitev upravne pomoči in upravljanja objektov med agencijami Unije, ki niso povezane z osnovnimi dejavnostmi. Do ... [datum začetka uporabe te uredbe] in nato vsakih 12 mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu predložijo poročilo o skladnosti navedenih organov z zahtevami te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od datuma, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali od 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik          Predsednik

PRILOGA K UREDBI 2018/...

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

„Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno upoštevana, saj ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža Evropskega bančnega organa (EBA).

Opozoriti želi na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja, da se mora pri lokaciji organov in agencij v celoti spoštovati redni zakonodajni postopek.

Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije in predstavnik državljanov Unije je prvi porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji.

Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko vanj ni bil vključen, zdaj pa se od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil izbiro nove lokacije sedeža.

Opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, podpisani leta 2012, ni pravno zavezujoč, kot je zapisano v sami izjavi, in da je bil sprejet brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.

Zato vztraja, da je treba postopek za izbor nove lokacije agencij spremeniti in da se ga v prihodnje ne sme več uporabljati v tej obliki.

Nazadnje želi Evropski parlament opozoriti, da so se v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje[8] z dne 13. aprila 2016 vse tri institucije zavezale k lojalnemu in preglednemu sodelovanju, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v Pogodbah.

  • [1] 
  • [2]  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
  • [3] * Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [4]  […]
  • [5]  […]
  • [6]  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).
  • [7]  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
  • [8]  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

MNENJE Odbora za proračun (21.3.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa
(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a)  Stroški premestitve sedeža Evropskega bančnega organa so posledica enostranske odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo. Kljub temu bodo na podlagi skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva, sprejetega 8. decembra 2017, ter zaveze Združenega kraljestva, da bo prispevalo v splošni proračun Unije za leti 2019 in 2020, kot če bi ostalo v Uniji, in da bo prispevalo svoj delež neporavnanih proračunskih obveznosti na dan 31. decembra 2020, te stroške nosili davkoplačevalci Unije prek splošnega proračuna Unije. Združeno kraljestvo je pripravljeno razpravljati z agencijami Unije, ki se nahajajo v Londonu, o tem, kako bi lahko zmanjšali stroške njihove premestitve.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)   Za zagotovitev pravilnega delovanja Evropskega bančnega organa na novi lokaciji, bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti pred preselitvijo Evropskega bančnega organa na novi sedež.

(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja Evropskega bančnega organa na novi lokaciji bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti in gradbeni projekt v skladu s členom 88 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/20131a odobriti pred preselitvijo Evropskega bančnega organa na novi sedež. Sporazum o sedežu bi moral odražati posebne odgovornosti francoskih organov pri zagotavljanju najustreznejših pogojev in najučinkovitejše rešitve za sedež Evropskega bančnega organa.

 

________________

 

1a Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a)  Premestitev Evropskega bančnega organa v Pariz (Francija) je priložnost za vzpostavitev novih sinergij med Evropskim bančnim organom in organom ESMA na področjih, kot so uprava, informacijska tehnologija in varnost, ob upoštevanju njunih mandatov in pravnih statusov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sporazumni predlog spremembe

(3b) Komisija je predložila ločene zakonodajne predloge za revizijo skupnega okvira treh evropskih nadzornih organov, da bi jih nadgradila in zagotovila prožnejši regulativni nadzor.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Selitev sedeža Evropskega bančnega organa (EBA) ne vpliva na kadrovski načrt, kot ga je sprejel proračunski organ, in na uporabo kadrovskih predpisov za uradnike in druge uslužbence, ki delajo v Evropskem bančnem organu.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3d)  Institucije Unije so se dogovorile, da bodo olajšale nadaljnje sodelovanje med agencijami Unije in preučile dodatne možnosti za povečanje učinkovitosti v okviru medinstitucionalne delovne skupine o virih za decentralizirane agencije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1093/2010

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sedež organa je v Parizu v Franciji.

„Sedež organa je v Parizu v Franciji. Organ si prizadeva za tesno sodelovanje z drugimi agencijami Unije, ki imajo sedež v njegovi neposredni bližini, da bi povečali učinkovitost.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Določitev sedeža Evropskega bančnega organa

Referenčni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jens Geier

11.12.2017

Datum sprejetja

21.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

PPE

Richard Ashworth

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za ustavne zadeve (27.2.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža evropskega bančnega organa
(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Pripravljavec mnenja: Fabio Massimo Castaldo

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a.   poziva k takojšnjemu pregledu skupnega pristopa, priloženega skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012, da bi se ustrezno upoštevala vloga Evropskega parlamenta v postopku odločanja o lokaciji agencij glede na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku, in zato poziva k tesnemu sodelovanju Evropskega parlamenta v postopku odločanja;

Predlog spremembe    2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b.   odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

Izjava se glasi takole:

„Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca v postopku izbire novega sedeža Evropskega bančnega organa (EBA) ni bila ustrezno upoštevana.

Evropski parlament želi opozoriti na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja pri tem, da se v zvezi z lokacijo organov in agencij v celoti spoštuje redni zakonodajni postopek.

Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije je prvi porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji.

Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko ni bil vključen v postopek, ampak se zdaj od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil izbiro nove lokacije sedeža.

Evropski parlament opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, ki sta bili podpisani leta 2012, pravno ni zavezujoč, kot je potrjeno v sami izjavi, in da je bila sklenjen brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.

Evropski parlament pozdravlja, da je izbirni postopek za novi sedeža agencije temeljil na izbirnih merilih iz skupnega pristopa, vendar obžaluje, da bil sedež nazadnje določen z žrebom. Zato vztraja, da se postopek, ki se uporablja za izbor nove lokacije sedeža, v prihodnje spremeni.

Evropski parlament poudarja, da je postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža in temelji na skupnem pristopu, povsem medvladnega značaja in da prošnja za potrditev izbora na podlagi rednega zakonodajnega postopka kaže na trenje med tem medvladnim postopkom in metodo Skupnosti, kar bi lahko ogrozilo metodo Skupnosti.

In končno želi Evropski parlament tudi opozoriti, da so se vse tri institucije v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161 zavezale, da bodo lojalno in pregledno sodelovale, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v Pogodbah.“

______________________

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 13(2) Pogodbe,

Obrazložitev

Sklicevanje na dolžnost lojalnega medsebojnega sodelovanja med institucijami EU.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   Člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji določa, da odnosi med institucijami Unije temeljijo na lojalnem medsebojnem sodelovanju, pri čemer vsaka od njih deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi. Evropski parlament je treba v celoti obveščati in ga vključiti v vse faze rednega zakonodajnega postopka.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Lokacija sedeža evropskega bančnega organa

Referenčni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

11.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Obravnava v odboru

26.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Določitev sedeža Evropskega bančnega organa

Referenčni dokumenti

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Datum predložitve EP

29.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

24.1.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Datum predložitve

27.4.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov