ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8‑0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг
(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


Процедура : 2017/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0154/2018
Внесени текстове :
A8-0154/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

(COM(2017)0545 – C8‑0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0545),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0337/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове[1],

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0154/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 30 януари 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА    ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

COM(2017)0545 от 29.9.2017 – 2017/0256(COD)

В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от правните служби съответно на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 27 октомври и 14 декември 2017 г., на които разгледа по-специално и горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на тези заседания[1], след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета, консултативната работна група констатира единодушно, че в член 4, параграф 4 следва да бъде премахнат неопределителният член „a“ пред думите „cost-effectiveness analysis“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Ю. ЛЬОГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

30.4.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 17 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност