Postup : 2017/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2018

Předložené texty :

A8-0154/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/05/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0206

ZPRÁVA     ***I
PDF 599kWORD 54k
30.4.2018
PE 618.089v02-00 A8-0154/2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0545),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0337/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0154/2018),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 30. ledna 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

COM(2017) 0545 ze dne 29. 9. 2017 – 2017/0256(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se ve dnech 27. října a 14. prosince 2017 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) poradní skupina projednala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a zrušuje směrnice Rady 80/1119/EHS. Poradní skupina se v této věci shodla, že v čl. 4 odst. 4 by měl být odstraněn neurčitý člen „a“ před spojením „analýza nákladové účinnosti “.

Na základě posouzení návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby      generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Datum předložení EP

26.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Datum předložení

30.4.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí