MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)


Menettely : 2017/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0154/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0154/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0545),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0337/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0154/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Brysselissä 30. tammikuuta 2018

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)

COM(2017)0545, 29.9.2017 – 2017/0256(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 27. lokakuuta ja 14. joulukuuta 2017 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Kokouksissaan[1] neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista ja neuvoston direktiivin 80/1119/ETY kumoamisesta 6. syyskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, ja totesi yksimielisesti, että artikkeli ”a” ennen ilmausta ”cost-effective analysis” olisi poistettava.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER  H. LEGAL        L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

5.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.4.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 16. toukokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö