JELENTÉS a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)


Eljárás : 2017/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0154/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0154/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0545),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0337/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0154/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2018. január 30.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

COM(2017)0545, 2017. szeptember 29. – 2017/0256(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. október 27-én és december 14-én összeült, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

Ezeken az üléseken[1] megvizsgálták a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. szeptember 6-i 1365/2006//EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kodifikálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, és ennek eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján megállapította, hogy a 4. cikk (4) bekezdésében a „költséghatékonysági elemzés” szavakat megelőző határozatlan névelőt törölni kell. (A magyar változatot nem érinti)

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

  • [1]   A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

5.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

30.4.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat