RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2017/0256(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0154/2018
Texte depuse :
A8-0154/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0545),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0337/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[1],

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0154/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 30 ianuarie 2018

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

COM(2017)0545 of 29.9.2017 – 2017/0256(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 27 octombrie și 14 decembrie 2017 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni[1], în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare și de abrogare a Directivei 80/1119/CEE a Consiliului, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că la articolul 4 alineatul (4) articolul „o” înainte de cuvintele „analiză a eficienței costurilor” ar trebui eliminat.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

  • [1]   Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

Referințe

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Data prezentării la

26.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

JURI

5.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Data depunerii

30.4.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 17 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate