POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2017/0256(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0154/2018
Predložena besedila :
A8-0154/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0545),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0337/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0154/2018),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 30. januarja 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta  o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh  (kodificirano besedilo)

COM(2017)0545 z dne 29.9.2017 – 2017/0256(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala dne 27. oktobra in 14. decembra 2017, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh sejah[1] po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji Uredbe (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in razveljavitvi Direktive Sveta 80/1119/EGS soglasno ugotovila, da je treba v členu 4(4) črtati nedoločni člen „a“ pred besedno zvezo „cost-effectiveness analysis“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

  • [1]  Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Datum predložitve EP

26.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

5.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Datum predložitve

30.4.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 17. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov