Betänkande - A8-0154/2018Betänkande
A8-0154/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

30.4.2018 - (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)


Förfarande : 2017/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0154/2018
Ingivna texter :
A8-0154/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

(COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0545),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0337/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0154/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 30 januari 2018

YTTRANDE

TILL    EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

COM(2017)0545 av den 29 september 2017 – 2017/0256(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 27 oktober och den 14 december 2017 för att granska bland annat ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning som syftar till att kodifiera Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 av den 6 september 2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar och om upphävande av rådets direktiv 80/1119/EEG, och konstaterade enhälligt att i artikel 4.4 bör artikeln ”en” före ordet ”kostnadseffektivitetsanalys” strykas.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler      H. Legal      L. Romero Requena

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

  • [1]  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

Referensnummer

COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)

Framläggande för parlamentet

26.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

8.2.2018

 

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Ingivande

30.4.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy