ДОКЛАД съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС

2.5.2018 - (2017/2064(INL))

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Исмаил Ертуг
(Право на инициатива – член 46 от Правилника за дейността)

Процедура : 2017/2064(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0155/2018
Внесени текстове :
A8-0155/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС

(2017/2064(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 91 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2014/45/EС на Европейския парламент и на Съвета[1],

–  като взе предвид Директива 2014/47/EС на Европейския парламент и на Съвета[2],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията[3], Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета[4], Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията[5] и Правило № 39 на ИКЕ на ООН[6],

–  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа[7],

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) от ноември 2017 г., озаглавено „Вмешателство в километропоказателя – Мерки за предотвратяване“[8], и придружаващата го оценка на европейската добавена стойност, озаглавена „Манипулиране на километропоказателя при моторните превозни средства в ЕС“[9];

–  като взе предвид окончателния доклад на Европейската асоциация на производителите на превозни средства и на органите за регистриране на водачи озаглавен „Регистрация на километража на превозното средство“[10],

–  като взе предвид съобщението на Европейската комисия „Проучване на потребителския пазар относно функционирането на пазара на употребявани автомобили от гледна точка на потребителите“,

–  като взе предвид писмена декларация 0030/2016 на Европейския парламент от 11 април 2016 г. относно борбата с измамите, свързани с пробега, на пазара на автомобили втора употреба;

–  като взе предвид членове 46 и 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0155/2018),

Настоящо положение

А.  като има предвид, че вмешателството в километропоказателя – т.е. практиката на умишлено и неправомерно преправяне на реалния пробег на превозно средство, показан на километража му, е сериозен и широко разпространен проблем в целия Европейски съюз, по-специално при трансграничната търговия, и е в ущърб на трети държави, които внасят употребявани автомобили от Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че икономическата печалба от манипулирането на километропоказателя може да бъде значителна предвид ниските цени на необходимото оборудване и изкуственото увеличение на стойността на употребяваните автомобили; като има предвид, че според направените проучвания делът на манипулираните превозни средства е между 5% и 12% от националните продажби на употребявани автомобили и между 30% и 50% от трансграничните продажби, което води до натрупване на общи икономически вреди в размер между 5,6 и 9,6 милиарда евро в целия Съюз;

В.  като има предвид, че броят на изминатите километри е един от най-важните параметри, въз основа на който купувачите оценяват техническото състояние на превозното средство, а показанията на километропоказателя оказват значително въздействие върху пазарната стойност на превозното средство;

Г.  като има предвид, че показанията на километропоказателя се съхраняват и показват в цифров формат и че е лесно до тях да се получи външен достъп за прекалибриране, тъй като равнището на тяхната защита е по-ниско отколкото на други компоненти на превозното средство;

Д.  като има предвид, че манипулирането на километропоказателя вреди на потребителите, дилърите на употребявани автомобили, застрахователите и предприятията за лизинг и облагодетелства финансово извършителите на тази измама, и че трябва да се намерят технически решения, за да се затрудни вмешателството в километропоказателя от страна на непрофесионалисти;

Е.  като има предвид, че повишеното износване за автомобилите с манипулиран километропоказател оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност и че купувачите на такива автомобили често могат да се сблъскат с повишени разходи за поддръжка и ремонт, ако автомобилите не се контролират според техния действителен пробег;

Ж.  като има предвид, че автомобилите с манипулиран километропоказател могат да покажат по-голямо потребление на гориво и по-високи емисии на замърсители от очакваното, като по този начин нарушават изискванията за дълготрайност в законодателството за типовото одобрение;

З.  като има предвид, че пазарът на употребявани автомобили в Европейския съюз, който е два до три пъти по-голям от пазара на нови автомобили, е на последно място по потребителско доверие сред пазарите на стоки[11] и че манипулирането на километропоказателя сериозно допринася за загубата на доверие на потребителите в оказионните търговци и по този начин нарушава функционирането на вътрешния пазар и лоялната конкуренция;

И.  като има предвид, че потребителите не са достатъчно информирани относно възможните начини за предотвратяване на манипулирането на записите на километропоказателите на употребяваните автомобили и относно съществуващите техники за контрол на пробега и предотвратяване на измамите в тази област, както и относно начините за получаване на достъп до тези техники;

Й.  като има предвид, че много държави членки все още не предоставят на потребителите необходимите инструменти, които биха им дали възможност да проверят историята на дадено употребявано превозно средство;

К.  като има предвид, че измамите, свързани с пробега, засягат непропорционално социалните групи и географските области с по-ниски доходи, като излагат клиентите в присъединилите се към ЕС след 2004 г. държави членки и в държавите в непосредствена близост до ЕС (особено онези държави от Западните Балкани, в които се внасят употребявани автомобили от ЕС без начисляване на значителни мита или без никакви мита) на по-висок риск от закупуване на автомобил с манипулиран километропоказател, и във връзка с това те по-често са ощетени от тази злоупотреба;

Л.  като има предвид, че при липсата на обща, интегрирана система за обмен на информация между държавите членки съществува повишен риск от легализиране на записите за пробега, които вече са били манипулирани преди първоначалната им проверка в държавата, в която автомобилът в крайна сметка ще бъде регистриран и в която вече съществуват мерки за регистриране на превозното средство и проверка на неговия пробег;

М.  като има предвид, че бързото създаване на единни правила за предотвратяване на манипулирането на километропоказателите по принцип ще повиши безопасността и сигурността при трансграничните покупки на превозни средства, като с това ще се намали мащабът на нелоялните практики и ще се донесат значителни ползи за милиони европейски клиенти;

Съществуващи мерки за справяне с измамите с километропоказателите

Н.  като има предвид, че някои държави членки вече въведоха инструменти за свеждане до минимум на манипулирането на километропоказателя като например „Car-Pass“ в Белгия и „Nationale AutoPas“ (NAP) в Нидерландия; като има предвид, че и двете държави членки използват база данни за събиране на показанията на километропоказателите при всяка операция по поддръжката, обслужването, ремонта или периодичния преглед на превозното средство, без да се събират каквито и да било лични данни, и че и в двете държави това доведе до почти пълно премахване на измамите с километропоказатели на техните територии в рамките на кратък период от време;

О.  като има предвид, че белгийската система се експлоатира на правната основа на организация с нестопанска цел и че нидерландската система се управлява от правителствена агенция, и че и двете функционират на разумна цена, а успехът им се придружава и насърчава чрез информационни и осведомителни кампании, както и чрез силна правна рамка, която определя ясни правила и възпиращи санкции;

П.  като има предвид, че значително по-големият брой манипулирани автомобили в държавите без достъп до тези бази данни показва, че трансграничният обмен на данни и сътрудничеството между държавите членки е от решаващо значение за техния успех;

Р.  като има предвид, че EUCARIS – Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление – вече предоставя инфраструктура и организация за обмен на хармонизирани данни, свързани с транспорта, между компетентните органи на държавите членки и се използва от всички държави членки за изпълнение на задълженията по Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[12] и че нейните функционалности вече включват записи на пробега;

С.  като има предвид, че съществуват също технически решения по отношение както на хардуера така и на софтуера, които могат да бъдат вградени в превозните средства от производителя и по този начин да се избегне манипулирането с километропоказателя от самото начало, и че вече се използват „хардуерни модули за сигурност“ (HSM) и „разширения за сигурност на хардуера“ (SHE) с цел защита на електронните блокове за управление (ECU) в превозните средства срещу неразрешен достъп, манипулиране или кражба на автомобила и че разходите за тях се изчисляват на едно евро на превозно средство;

Т.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1151 задължава производителите, с цел получаване на одобрение на типа за превозно средство, да прилагат системни стратегии за защита срещу неразрешено манипулиране и възможности за възпрепятстване на препрограмирането на километропоказателя, като също така се вземат под внимание възможностите за обмен на данни на разстояние; като има предвид, че в него се изискват само информацията и разясненията, предоставени от производителя, но не се предвижда никакво изпитване дали километропоказателят е устойчив на манипулиране, въпреки че съществуват сертифицирани и международно признати процеси като Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии; като има предвид, че международно признатите процеси, като например Общите критерии (ISO/IEC 15408), могат да спомогнат да се осигури защита срещу манипулиране;

Законодателство и пропуски

У.  като има предвид, че манипулирането с километропоказателя е забранено в 26 държави членки, но че само в десет от тях съществуват допълнителни мерки на разположение на клиентите за проверка на пробега, а едва шест признават манипулирането на километропоказателя за престъпление[13]; като има предвид, че хардуерът и софтуерът, които се използват за манипулиране на километропоказателя, са свободно достъпни в Съюза, и че това не се счита за престъпление, и като има предвид, че повече държави членки са на път да криминализират дейностите, свързани с незаконното манипулиране на показанията на километропоказателя;

Ф.  като има предвид, че измамите с километропоказателя представляват заплаха за техническата изправност, както е отбелязано и в Директива 2014/45/ЕС, която призовава държавите членки да налагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за подобно манипулиране; като има предвид, че Комисията следва да разгледа допълнително възможността за свързване на националните платформи, така че да се даде възможност за трансграничен обмен на информация относно техническата изправност, която включва показанията на километропоказателите;

Х.  като има предвид, че Директива 2014/45/ЕС съдържа задължението за записване на изминатите километри по време на периодичните технически прегледи (ПТП) и за предоставяне на тези записи на разположение при последващите ПТП, но това задължение се отнася единствено за записите на пробега по време на прегледите за техническа изправност от първия преглед нататък; като има предвид, че първият ПТП може да възникне до четири години след първата регистрация на превозното средство, което дава достатъчно време за манипулиране на километропоказателя преди първия преглед, както и между прегледите и дори може да доведе до официално записване на неправилни записи на пробега;

Ц.  като има предвид, че нито Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[14], нито Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията относно типовото одобрение, нито Правило № 39 на ИКЕ на ООН не отчитат измамите с пробега и устойчивите на манипулиране километропоказатели; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 661/2009 съдържа препратка към Правило № 39 на ИКЕ на ООН относно изискванията за одобряване на скоростомера и че няма изисквания относно километропоказателя или основните му характеристики;

Бъдещо развитие в сектора на автомобилната промишленост

Ч.  като има предвид, че автомобилната промишленост направи огромен напредък в разработването и производството на превозни средства, които са свързани, използват ИТС и общуват със своето обкръжение, така че повечето навлизащи на пазара автомобили вече са оборудвани със системи за свързване и че с това постепенно се създава свързан автомобилен парк по пътищата на Европа;

Ш.  като има предвид, че според различни проучвания средната възраст на автомобилите по пътищата на Европа е 7 – 11 години и постоянно нараства, докато в присъединилите се към ЕС след 2004 г. държави членки автомобилите са много над средната възраст, като това означава, че автомобилният парк се състои от по-нови, силно свързани автомобили и от по-стари автомобили без системи за свързване;

Щ.  като има предвид, че понастоящем съвременните превозни средства редовно изпращат данни до производителите, включително действително изминатите километри и общото оперативно време, като предоставят важни данни за проверка на верността на записа на пробега;

АА.  като има предвид, че блокверижната технология би могла да бъде решение за бъдещото съхранение на данните от километропоказателя;

АБ.  като има предвид, че „CarTrustChain“ е успешен проект за използване на блокверижна технология за премахване на измамите с километропоказателите, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие,

1.  отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 91, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, законодателно предложение, което да задължава държавите членки да създадат правни, технически и оперативни пречки, така че манипулирането на километропоказателя да стане невъзможно, като следват препоръките, изложени в настоящия доклад и приложението към него, в рамките на период от дванадесет месеца след приемане на този доклад от Европейския парламент; призовава Комисията да преразгледа нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/1151;

2.  призовава Комисията да гарантира, че същите правни и технически пречки се прилагат и за вноса от държави извън ЕС;

3.  приветства техническите решения, като например HSM и SHE, които вече се използват широко за защита на чувствителните данни в автомобилите и подчертава факта, че данните от километропоказателите следва да се ползват със същото равнище на защита с цел предотвратяване на лесното им манипулиране;

4.  призовава Комисията да укрепи типовото одобрение за бордовите устройства за сигурност, особено за техническите мерки срещу измами с километропоказателите, но също и в контекста на увеличаването на броя на свързаните превозни средства;

5.  приветства факта, че Комисията включи изискванията за технологична сигурност на километропоказателите в Регламент 2017/1151; въпреки това посочва, че не съществуват разпоредби относно начина на мониторинг на тези изисквания, и поради това призовава Комисията да установи ясни критерии за ефективна проверка на сигурността на километропоказателите, ако е необходимо – да адаптира тези изисквания във възможно най-кратък срок и да докладва на Парламента относно ефективността на регламента;

6.  отбелязва, че националните решения, при които се използват бази данни с чести записи на километража от периодичните технически прегледи, посещенията в автомобилен сервиз и други инспекции на превозните средства, постигнаха голям успех в борбата срещу манипулирането на километропоказателя в съответните държави членки, и поради това предлага онези държави членки, които до момента не са предприели съответните действия, да създадат подходящи решения във възможно най-кратък срок;

7.  подчертава във връзка с това, че всички държави членки следва да имат национални регистри и да участват в трансграничния обмен на данни от тези регистри, тъй като това е единственият начин, по който в Европейския съюз може да се води ефикасна борба с измамите, свързани с пробега; следователно призовава Комисията да предложи законодателна рамка, така че държавите членки да създадат сравними и взаимно съвместими национални механизми за събиране на данни въз основа на съществуващите най-добри практики, които ще осигурят редовно и надеждно събиране на данни за пробега от момента на първоначалната регистрация на превозното средство и ще дадат възможност за международен обмен;

8.  подчертава, че трансграничният достъп до показанията на километропоказателите следва да бъде възможен и че лесният достъп до тази информация от купувач на употребявано превозно средство би бил важен принос към защитата на потребителите; подчертава, че купувачът на употребявано превозно средство следва да бъде в състояние да провери точността на показанията на километропоказателя, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това; призовава Комисията и държавите членки активно да информират потребителите и заинтересованите страни за съществуващите мерки срещу измамите с километропоказателя и за начините за разкриване и предотвратяване на манипулирането на километропоказателя;

9.  подчертава, че EUCARIS предлага налична инфраструктура за икономически ефективен обмен на данни за показанията на километропоказателите навсякъде в Съюза въз основа на база данни; изразява съжаление, че през 2017 г. единствено Белгия, Нидерландия и Словакия са използвали платформата EUCARIS за обмен на информация относно показанията на километропоказателите и във връзка с това насърчава държавите членки да участват в използването на възможностите, които тази система предлага;

10.  призовава Комисията да направи участието в EUCARIS задължително и да я прилага като платформа с информация за превозните средства, като така се улеснява проверката на пробега в рамките на целия Съюз, с цел да се намалят възможностите за манипулиране на километропоказателите;

11.  изразява съжаление поради факта, че електронният регистър съгласно Директива 2014/45/ЕС все още не е създаден, както и че санкциите на държавите членки не са достатъчно възпиращи, вследствие на което целите за обмена на данни все още не са постигнати;

12.  призовава Комисията да осигури правна рамка, която позволява на държавите членки да регистрират задължително показанията на километропоказателя от всички извършени ПТП, инспекции, услуги, поддръжка и ремонт, и от други посещения в гараж, като се започне с първата регистрация на превозното средство;

13.  подчертава, че едно основано на блокверига решение би могло да бъде по-изгодно и призовава Комисията да извърши анализ на разходите и ползите от това решение в срок от дванадесет месеца след приемането на този доклад от Европейския парламент, включително на сигурността, прозрачността и защитата на данните; до потенциалното навлизане на тази технология следва да бъдат приложени незабавно ефективни, лесни за използване и оперативни в кратък срок решения, по-специално бази данни;

14.  подчертава, че по-широкото прилагане на съвременни криптографски технологии, като например решения на базата на хардуерни модули за сигурност (HSM) или разширения за сигурност на хардуера (SHE), би могло да осигури допълнителна защита срещу манипулирането на километропоказателите, обезопасявайки ги чрез защитни чипове срещу неразрешен достъп;

15.  подчертава, че превозните средства имат все по-големи възможности за свързаност и че тази тенденция ще продължи, което дава възможност за автоматично зареждане на данните от километражния брояч в база данни или блокверижна мрежа; приветства усилията на автомобилната промишленост за разработване на множество технически предпазни устройства срещу непозволена манипулация на километропоказателя, включително криптиране на данните, защитата и сигурност на данните, но също така призовава производителите да повишат допълнително ефективността на своите технически решения;

16.  подчертава, че всички мерки, включващи предаване и съхранение на данни, следва да се придържат към достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни, да се прилагат единствено с цел предотвратяване на манипулирането на километропоказателя и при възможно най-висока степен на киберзащита;

17.  призовава държавите членки да създадат или да изменят законодателството си относно манипулирането на километропоказателя, като го обявят за престъпление – включително предоставянето на хардуер, софтуер и свързани с непозволено манипулиране решения – тъй като манипулирането води до неправилни оценки на техническата изправност на превозните средства и по този начин оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност; призовава държавите членки да осигурят достатъчно човешки и финансови ресурси за ефективно, недискриминационно и пропорционално прилагане на действащото законодателство;

18.  счита, че размяната на километропоказателя на дадено превозно средство с друг километропоказател с по-малък пробег с цел прикриване на действителния пробег и реализиране на печалба, следва да се счита за измама с километропоказателя на превозното средство;

19.  отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 91, параграф 1 и на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за акт относно мерки за справяне с манипулирането на километропоказателя, като следва препоръките, посочени в приложението към настоящата резолюция;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

 • [1]  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и свързаната с нея оценка на въздействието (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
 • [2]  Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО, (OВ L 257, 29.4.2014 г., стр. 134).
 • [3]  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
 • [4]  Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
 • [5]  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
 • [6]  Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж (ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 40).
 • [7]  Приети текстове, P7_TA(2013)0547.
 • [8]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
 • [9]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
 • [10]  https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
 • [11]  Индекс за развитие на пазарите на дребно, Европейска комисия, 2014 г.
 • [12]  Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 288, 5.11.2011 г., стр. 1).
 • [13]  Мрежа на европейските потребителски центрове (ECC-NET, 2015 г.), Трансгранични покупки на автомобил: за какво да внимавате, когато търсите изгодна цена, стр. 236
 • [14]  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (текст от значение за ЕИП)
  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насърчаване на технически решения и типово одобрение

С цел манипулирането на километропоказателя да стане по-трудно, следва да се установи по-високо равнище на бордова сигурност за данните от километражния брояч. Това се постига с помощта на следните мерки:

  Мониторинг на прилагането на член 5, параграф 3, буква е) от Регламент № 2017/1151 и докладване на резултатите възможно най-бързо на Парламента;

  Установяване на ясни изисквания за защита на записите на километропоказателя срещу манипулиране, включително, в случай че бъде дадена положителна оценка, криптографска защита срещу манипулиране, системи за разпознаване на случаите на манипулиране, отделно откриване и регистриране на пробега и сигурност на хардуера;

  Въвеждане на метод за изпитване или прилагане на Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии с цел прилагане на превантивните решения от Регламент 2017/1151 относно измамите с километропоказателите;

Системи от бази данни

Базите данни със записи от километропоказателите значително намаляват броя на манипулираните превозни средства. Важно е да се постигне решение за целия ЕС, тъй като изолираните национални инициативи не могат да предотвратят измамите с километропоказателите при трансграничната търговия с употребявани автомобили. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

  задължителните записи на показанията на километропоказателите, за които се призовава в Директива 2014/45/ЕС, следва да бъдат предоставени за трансграничен обмен, а при поискване също така и за клиентите;

  създаване на правна рамка за изготвяне на сравними бази данни за пробега в държавите членки, като се гарантира международен обмен и достъп до информация въз основа на съществуващите най-добри практики, които осигуряват често и надеждно събиране на данни за пробега;

  съществуващите бази данни за записи от километропоказателите на равнището на държавите членки следва да бъдат взаимосвързани, съгласувани и оперативно съвместими на равнището на ЕС и да позволяват международен обмен на данни, а съществуващата инфраструктура, като например EUCARIS, следва да се използва за икономически ефективно и навременно въвеждане;

  правилата за защита на данните следва да се спазват и, когато е необходимо – да се адаптират по начин, който позволява съхранение и обмен на съответните данни и защита на неприкосновеността на личния живот, като същевременно ефективно се предотвратява използването на събраните данни с цел измама;

  купувачите на употребявани превозни средства следва да разполагат с начин, преди извършване на покупката, да проверят точността на показанието на километропоказателя на превозното средство въз основа на събраните данни за неговия пробег, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това;

Блокверигата и свързаността като потенциални и допълнителни дългосрочни решения

Превозните средства стават все по-свързани и делът на свързаните превозни средства в европейския автомобилен парк постоянно нараства. Те вече прехвърлят данни, като например действителния запис на пробега, към сървърите на производителите. Тези данни биха могли вече да се използват за откриване на измами, свързани с пробега.

Блокверижната технология би могла в бъдеще да предложи надежден инструмент за обезпечаване на сигурността на данните в мрежа и за успешното предотвратяване на манипулирането на данните. Съчетаването на тези новости и технологии би могло да се проучи като дългосрочно решение на проблема с измамите с километропоказателите.

Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

  оценка на потенциалните разходи и ползи от създаването на европейска блокверижна мрежа за записите на километропоказателите;

  в случай че бъде дадена положителна оценка: създаване на правна и регулаторна рамкова уредба за автоматизирано предаване на записите на километропоказателя на автомобили, които са оборудвани със системи за свързване, и – независимо от оценката на едно евентуално блокверижно решение – за оценка на данните от километропоказтелите, съхранявани и събирани от производителите за допълване на ръчно въведените записи на пробега при ПТП и от други източници;

  въвеждане на задължение за предаване на записа на километража от ПТП, посещения и проверки в автомобилен сервиз за постигане не само на интегриране, но и на напредък спрямо системата на базата данни.

Законодателство и правоприлагане

До момента измамите с километропоказателите не са престъпление във всички държави членки, въпреки че Директива 2014/45/ЕС изрично призовава към това. Прилагането на ефективни правни мерки, включително глоби и санкции, е от решаващо значение за премахването на измамите с километропоказателите. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

  измамите с километропоказателите следва да се третират като правонарушение, извършено както от лицето, което нарежда показанията на километропоказателя да бъдат променени (собственикът на автомобила), така и от лицето, което извършва тази промяна, и наказуемо с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции, които се основават на много близко сравними стандарти в целия Съюз.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Измамите с километропоказателите са широко разпространено явление, което създава сериозна заплаха за безопасността на движението по пътищата, нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар и налага несправедлив и допълнителен разход за потребителите, застрахователите, търговците на употребявани автомобили, лизинговите компании и производителите.

Оценките сочат, че на националните пазари са засегнати между 5% и 12% от автомобилите, но в трансграничната търговия този процент е между 30% и 50% от всички автомобили. Икономическите вреди за целия ЕС се оценяват на между 5,6 и 9,6 милиарда евро. В резултат на това доверието в оказионния пазар на автомобили е най-ниско сред всички пазари на стоки в ЕС[1].

Инструментите за т.нар. „натъкмяване“ на километропоказателя или коригиране на километража са лесно достъпни и най-евтините от тях са с много ниски цени. В по-високия ценови диапазон са налични по-усъвършенствани инструменти с абонамент за софтуерна актуализация, които се възвръщат бързо, когато услугата се предоставя на търговска основа. Печалбите са забележителни, предвид изкуствено завишената икономическа стойност, която – в зависимост от вида превозни средства – е средно между 2000 и 5000 EUR[2].

Също така е налице неравномерно разпределение на вероятността за покупка на автомобил с манипулиран километропоказател както в географско отношение, така и в социален план. Проблеми, свързани с манипулиран километропоказател, се докладват по-често в държавите от ЕС-13 отколкото в други държави членки. Измамите, свързани с пробега, също засягат непропорционално социалните групи, които разполагат с по-нисък доход.

Освен икономическите последици съществуват сериозни отрицателни последици за пътната безопасност. Вследствие на неверните данни за пробега собственикът на автомобила следва погрешен график за поддръжка и технически прегледи, което на свой ред може да доведе до забавена или неправилна подмяна на части и компоненти. Преждевременното износване води до увеличаване на нуждите от поддръжка и ремонт и – поради неочакваните разходи, които много хора не могат да понесат – до повече несигурни превозни средства по пътищата.

Освен това, екологичните показатели на тези автомобили са по-лоши от очакваното и емисиите на замърсители нарастват. Следователно, автомобилите с манипулиран километропоказател могат неочаквано да не преминат изпитванията за емисии по време на периодичния технически преглед. Други последици от манипулирането могат също така да въздействат на производителите. Всъщност Регламент № 715/2007 определя изисквания за дълготрайност на устройствата за контрол на замърсяването; въпреки това, кола, която в действителност съответства на изискванията на регламента, но е с манипулиран километропоказател, може да демонстрира по-малка способност за контрол на емисиите и впоследствие да бъде заплаха за постиженията на производителя.

Обсъждане на мерки за противодействие

Поради обхвата на манипулирането на километропоказателя и неговото отрицателно въздействие върху пътната безопасност, околната среда, икономиката и потребителите, някои държави членки се занимаха с проблема и въведоха мерки за противодействие. Целта е да се създадат правни, технически и оперативни пречки, които да направят манипулирането или невъзможно или толкова времеемко, трудно и скъпо, че вече да не е изгодно.

Белгия и Нидерландия въведоха системи с бази данни, които съхраняват записите на пробега от ПТП и посещенията за поддръжка и преглед в автомобилни сервизи. В резултат на това броят на автомобилите с манипулирани километропоказатели значително намаля и почти напълно изчезна. При все това този резултат се отнася само за националните продажби на автомобили втора употреба. Въпреки това броят на манипулираните автомобили при трансграничните продажби остава постоянен. За да се постигнат същите последици в трансграничната търговия, от ключово значение са три фактора: трябва да се събират данни, те трябва да са точни и трябва да има възможност за трансграничен достъп до тях.

Ето защо решението чрез европейска база данни може да спомогне за еднаквото събиране на данни и да даде възможност за техния трансграничен обмен. Основаването върху съществуващи структури, като например EUCARIS, би било ефективен от гледна точка на разходите подход.

Тъй като базите данни съхраняват пробега от първия запис нататък, който в най-лошия случай е от първия ПТП след четири години – манипулирането на километропоказателя е възможно преди тази дата. В резултат на това неверният пробег ще се регистрира официално и следователно ще бъде „легализиран“.

За да се избегне този риск, много от заинтересованите страни настояват за решение, което да се намира в превозното средство. Специфичните части на електронните блокове за управление (ECU) на превозното средство имат по-високо равнище на обезпечаване на сигурността от други части или са специално защитени срещу неразрешен достъп. За тази цел вече се използват т.нар. „хардуерни модули за сигурност“ (HSM) и според няколко заинтересовани страни те представляват евтино и ефикасно решение, което производителите ще трябва да приложат. Това би било решение от самото начало, което би поставило допълнителна пречка пред манипулирането.

Предложени решения от краткосрочен до дългосрочен план

Към проблема с измамите с километропоказателите следва да се подходи многостепенно. Задължението за производителите специално да защитят километропоказателя от манипулиране е първата стъпка, която ще осигури по-добра защита за всички нови автомобили, които се пускат на пазара. Създаването на европейска база данни ще включи всички автомобили по пътищата, както и всички превозни средства в бъдеще.

Технологичният напредък, както в автомобилния сектор така и в ИТ, показва, че съчетаването на свързани превозни средства и блокверижна технология би могло да бъде дългосрочно решение. По европейските пътища вече има свързани превозни средства и броят им вероятно ще се увеличи още повече. Производителите на оригинално оборудване (ПОО) вече получават масиви от данни от тези превозни средства, включително наред с другото текущия пробег. Следователно съответните данни и автоматичната предавателна технология са вече в употреба.

Вместо тези набори от данни да се изпращат към класическа база данни, в която не може да се изключи промяна или заличаване, една блокверижна мрежа би могла да бъде безопасна, сигурна и икономически ефективна алтернатива. Блокверигите по проект са устойчиви на изменение на данните. В дългосрочен план автоматичното прехвърляне на данни от километражния брояч към европейска блокверига може да сложи край на манипулирането на километропоказателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът получи информация от следните субекти или лица при подготовката на доклада преди неговото приемане в комисията:

Субект и/или лице

EAC European Automobile Clubs

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)

Car-Pass

Centre Européen des Consommateurs France

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

European Council for Motor Trades and Repairers (CECRA)

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 16 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност