Διαδικασία : 2017/2064(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0235

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 678kWORD 80k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ

(2017/2064(INL))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Ismail Ertug

(Πρωτοβουλία – άρθρο 46 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ

(2017/2064(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 91 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), τον κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 692/2008(5) και τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ 39(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο δράσης CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ), του Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων: μέτρα πρόληψης της παραποίησης»(8) και τη συνοδευτική εκτίμηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με τίτλο «Odometer manipulation in motor vehicles in the EU» (Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα στην ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αρχών Καταχώρισης Οχημάτων και Οδηγών με τίτλο «Καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων»(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από την οπτική γωνία των καταναλωτών»,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση αριθ. 0030/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11.4.2016 για την καταπολέμηση της παραποίησης στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0155/2018),

Τρέχουσα κατάσταση

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, δηλαδή η αθέμιτη πρακτική της εκ προθέσεως και αυθαίρετης αλλοίωσης των πραγματικών διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος που αναγράφονται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αποτελεί σοβαρό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως στο διασυνοριακό εμπόριο και βλάπτει τρίτες χώρες, οι οποίες εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κέρδος της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή μπορεί να είναι σημαντική, λόγω των χαμηλών τιμών του απαιτούμενου εξοπλισμού και της τεχνητής αύξησης της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες εκτιμούν πως το μερίδιο των οχημάτων με παραποιημένο μετρητή κυμαίνεται μεταξύ 5% και 12% των εθνικών πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μεταξύ 30% και 50% στις διασυνοριακές πωλήσεις, συσσωρεύοντας συνολική οικονομική ζημία ύψους μεταξύ 5,6 και 9,6 δισεκατομμυρίων EUR σε ολόκληρη την Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους βάσει της οποίας οι αγοραστές αξιολογούν την τεχνική κατάσταση του οχήματος, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ένδειξη του μετρητή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγοραία αξία του αγορασθέντος οχήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων αποθηκεύονται και δηλώνονται σε ψηφιακή μορφή και ότι η εξωτερική πρόσβαση για την αλλοίωσή τους είναι εύκολη, καθώς το επίπεδο προστασίας τους είναι χαμηλότερο από ό,τι για άλλα εξαρτήματα του οχήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων βλάπτει τους καταναλωτές, τους μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τους ασφαλιστές και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ παράλληλα ωφελεί οικονομικά όσους διαπράττουν αυτή την απάτη και ότι πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις που θα δυσχεράνουν την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων από μη ειδικούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απρόβλεπτες ζημίες και φθορές των αυτοκινήτων με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων επηρεάζουν αρνητικά την οδική ασφάλεια και ότι οι αγοραστές τέτοιου είδους οχημάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κόστος συντήρησης και επισκευών, αν τα αυτοκίνητα δεν επιθεωρούνται σύμφωνα με τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτοκίνητα με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και υψηλότερες εκπομπές ρύπων από ό,τι αναμενόταν και, ως εκ τούτου, να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της νομοθεσίας έγκρισης τύπου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι δύο με τρεις φορές μεγαλύτερη από την αγορά νέων αυτοκινήτων, εμφανίζει τη μικρότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών μεταξύ των αγορών αγαθών(11) και οι παραποιήσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων συμβάλλει στην απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βλάπτουν τον θεμιτό ανταγωνισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς τρόπους πρόληψης όσον αφορά τον χειρισμό των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνικές ελέγχου των διανυθέντων χιλιομέτρων και την πρόληψη της απάτης σε αυτόν τον τομέα, καθώς και σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στις τεχνικές αυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην παρέχουν στους καταναλωτές τα απαραίτητα εργαλεία για να επαληθεύουν το ιστορικό ενός μεταχειρισμένου οχήματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων πλήττει δυσανάλογα τις κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα, εκθέτοντας τους πελάτες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά το 2004 και στις χώρες που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την ΕΕ (ιδίως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στις οποίες εισάγονται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την ΕΕ χωρίς να εισπράττονται σημαντικά ποσά δασμού ή χωρίς δασμούς) σε υψηλότερο κίνδυνο αγοράς οχήματος με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και, συνεπώς, υφίστανται συχνότερα ζημία από αυτή την αθέμιτη πρακτική·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ενός κοινού ολοκληρωμένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης μετρητών που έχουν ήδη παραποιηθεί πριν από τον πρώτο τους έλεγχο στη χώρα που τελικά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα θα ταξινομηθούν και στην οποία υπάρχουν ήδη μέτρα για την ταξινόμηση και τον έλεγχο των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την άμεση θέσπιση ενιαίων κανόνων για την πρόληψη της χειραγώγησης θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου στις διασυνοριακές αγορές οχημάτων μειώνοντας έτσι την κλίμακα των αθέμιτων πρακτικών ενώ, παράλληλα, θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές·

Υφιστάμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει μέσα για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων όπως το «Car-Pass» στο Βέλγιο και το «Nationale AutoPas» (NAP) στις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο αυτά κράτη μέλη χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων η οποία συλλέγει αναγνώσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε συντήρηση, επισκευή, ή περιοδική επιθεώρηση του οχήματος, χωρίς τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και έχουν σχεδόν εξαλείψει εντός σύντομου χρονικού πλαισίου την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στις επικράτειές τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελγικό σύστημα το διαχειρίζεται, στο πλαίσιο μιας νομικής βάσης, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ενώ το σύστημα των Κάτω Χωρών είναι υπό τη διαχείριση ενός κρατικού οργανισμού, και ότι και τα δύο λειτουργούν με λογικό κόστος και η επιτυχία αμφοτέρων των συστημάτων συνοδεύεται και ενισχύεται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικά υψηλότερος αριθμός αυτοκινήτων με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε χώρες χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων δείχνει ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUCARIS (ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για αυτοκίνητα και άδειες οδήγησης) προσφέρει ήδη την υποδομή και οργάνωση της ανταλλαγής εναρμονισμένων στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ αρχών των κρατών μελών και χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ότι στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται και καταγραφές των διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης τεχνικές λύσεις, όσον αφορά τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό, που μπορούν να ενσωματωθούν στα οχήματα από τους κατασκευαστές για να αποφεύγεται εξαρχής η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη «ενότητες ασφάλειας υλισμικού» (HSM) και «ασφαλείς επεκτάσεις υλισμικού» (SHE) για την προστασία των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECU) οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση ή από την κλοπή των αυτοκινήτων και το κόστος των συστημάτων αυτών ανά όχημα υπολογίζεται σε ένα ευρώ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 υποχρεώνει τους κατασκευαστές, για να χορηγηθεί έγκριση τύπου για ένα όχημα, να εφαρμόσουν συστηματικές στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις και συστήματα προστασίας από εγγραφές για την αποφυγή του αναπρογραμματισμού των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, συνυπολογοντας επίσης τις δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων εξ αποστάσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί μόνο πληροφορίες και εξηγήσεις που παρέχει ο κατασκευαστής και δεν προβλέπει καμία δοκιμή για το κατά πόσον ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων προστατεύεται από παραποιήσεις τη στιγμή που υπάρχουν πιστοποιημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως τα κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας της τεχνολογίας των πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως π.χ. τα κοινά κριτήρια (ISO/IEC 15408) μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από την παραποίηση·

Η νομοθεσία και τα κενά της

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων απαγορεύεται σε 26 κράτη μέλη, μόνον δέκα από αυτά θέτουν στη διάθεση των πελατών πρόσθετα μέτρα για την επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων και μόνο έξι αναγνωρίζουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων ως ποινικό αδίκημα(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υλισμικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων διατίθενται ελεύθερα εντός της Ένωσης και ότι η χρήση τους δεν χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα και ότι περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται καθ’ οδόν προς την ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παράνομη παραποίηση του μετρητή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραποιήσεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων συνιστούν απειλή για την τεχνική καταλληλότητα των οχημάτων, όπως διαπιστώνεται ήδη από την οδηγία 2014/45/ΕΚ, η οποία ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τέτοιες επεμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω την σκοπιμότητα της σύνδεσης των εθνικών πλατφορμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τους τεχνικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν και τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/45/ΕΕ περιλαμβάνει την υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (ΠΤΕ) και καθιστά τις εν λόγω καταγραφές διαθέσιμες για τον επόμενο ΠΤΕ, αλλά αφορά μόνο τις καταγραφές κατά τους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας από τον πρώτο έλεγχο και μετά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο πρώτος ΠΤΕ μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι και τέσσερα έτη μετά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, παρέχοντας, ως εκ τούτου, επαρκή χρόνο για παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πριν από τον πρώτο έλεγχο, καθώς και μεταξύ των ελέγχων, και θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε επίσημη καταγραφή εσφαλμένων στοιχείων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής για την έγκριση τύπου, αλλά ούτε και ο κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 39, λαμβάνουν υπόψη την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή τους μη επιδεχόμενους παραποίηση των δεδομένων τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 παραπέμπει στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ 39 αναφορικά με τις απαιτήσεις έγκρισης των ταχυμέτρων, και ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών·

Μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων που συνδέονται, χρησιμοποιούν ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους με αποτέλεσμα τα περισσότερα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην αγορά να διαθέτουν ήδη χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, μετακινούμενη σταδιακά σε ένα συνδεδεμένο στόλο αυτοκινήτων στους δρόμους της Ευρώπης·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο είναι 7 έως 11 χρόνια και συνεχώς αυξάνεται, ενώ στα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά το 2004 τα αυτοκίνητα ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας, γεγονός που σημαίνει έναν στόλο που αποτελείται από νεότερα, συνδεδεμένα αυτοκίνητα και από παλαιότερα αυτοκίνητα χωρίς χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας·

ΚΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα οχήματα ήδη σήμερα αποστέλλουν σύνολα δεδομένων στους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών χιλιομέτρων και του συνολικού χρόνου λειτουργίας τους, προσφέροντας βασικά δεδομένα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των καταγεγραμμένων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) μπορεί να αποτελέσει μια λύση όσον αφορά τη μελλοντική αποθήκευση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το CarTrustChain αποτελεί επιτυχημένο σχέδιο για τον τρόπο χρησιμοποίησης της τεχνολογίας blockchain για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

1.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικά, τεχνικά και λειτουργικά εμπόδια ώστε να καταστεί αδύνατη η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση και το παράρτημά της, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών μετά την έγκριση της παρούσας έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τον έλεγχο των νομικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1151·

2.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους ίδιους νομικούς και τεχνικούς φραγμούς και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

3.   επικροτεί τεχνικές λύσεις, όπως οι HSM και SHE, που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων στα αυτοκίνητα και τονίζει ότι οι καταγραφές των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο επίπεδο για να αποτραπεί η εύκολη χειραγώγηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

4.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την έγκριση τύπου για την ασφάλεια που είναι ενσωματωμένη στα αυτοκίνητα, ιδίως για τα τεχνικά μέτρα κατά της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αλλά και ενόψει του αυξημένου αριθμού συνδεδεμένων αυτοκινήτων·

5.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε απαιτήσεις για την ασφάλεια της τεχνολογίας για μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στον κανονισμό 2017/1151· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης αυτών των απαιτήσεων και για τον λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, να προσαρμόσει τις εν λόγω απαιτήσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω κανονισμού·

6.   επισημαίνει ότι οι εθνικές λύσεις με τη χρήση βάσεων δεδομένων συχνής ανάγνωσης των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και άλλους ελέγχους οχημάτων έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα αντίστοιχα κράτη μέλη και προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην έχουν αναλάβει δράση να βρουν κατάλληλες λύσεις το συντομότερο δυνατόν·

7.   τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εθνικά μητρώα και να προβαίνουν σε διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων αυτών των μητρώων, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η απάτη όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση συγκρίσιμων και αμοιβαία συμβατών εθνικών μηχανισμών συλλογής δεδομένων, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα προσφέρουν συχνή και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και θα ξεκινούν από τη στιγμή πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και θα επιτρέψουν τις διεθνείς ανταλλαγές·

8.  τονίζει ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να είναι δυνατή και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές από τον αγοραστή μεταχειρισμένου οχήματος θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια τον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί προηγουμένως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα κατά της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και σχετικά με τρόπους για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

9.   υπογραμμίζει ότι το σύστημα EUCARIS προσφέρει μια υπάρχουσα υποδομή για την ανταλλαγή, με λογικό κόστος, των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ένωση, με τη χρήση βάσεων δεδομένων· εκφράζει τη λύπη του διότι το 2017 μόνο το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβακία έκαναν χρήση της πλατφόρμας EUCARIS για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταγραφές μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και ενθαρρύνει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει το σύστημα αυτό·

10.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμετοχή στο σύστημα EUCARIS υποχρεωτική και να το εφαρμόσει ως μια πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων, σε όλη την Ένωση, με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες παραποίησης των δεδομένων των μετρητών·

11.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό μητρώο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί και ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν είναι τόσο αποτρεπτικές όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ανταλλαγής δεδομένων·

12.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν υποχρεωτικά τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, από κάθε επιθεώρηση, λειτουργία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και από άλλες επισκέψεις σε συνεργεία, αρχής γενομένης με την πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος·

13.   υπογραμμίζει ότι μια λύση με βάση blockchain θα μπορούσε να είναι η πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους για τη λύση αυτή μέσα σε δώδεκα μήνες από την έγκριση της παρούσας έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της διαφάνειας και της προστασίας των δεδομένων· μέχρις ότου υιοθετηθεί η δυνητική χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικές, εύχρηστες και ταχέως εφαρμόσιμες λύσεις, ιδίως βάσεις δεδομένων·

14.  υπογραμμίζει ότι η ευρύτερη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης, όπως λύσεις που βασίζονται στις ενότητες ασφάλειας υλισμικού (Hardware Security Modules, HSM) ή στις ασφαλείς επεκτάσεις υλισμικού (Secure Hardware Extensions, SHE) θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον προστασία έναντι της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, προστατεύοντας τους εν λόγω μετρητές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω ασφαλών κυκλωμάτων·

15.   τονίζει ότι τα οχήματα γίνονται ολοένα και πιο ικανά όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχισθεί, επιτρέποντας την αυτόματη τροφοδοσία μιας βάσης δεδομένων ή ενός δικτύου blockchain με τα δεδομένα των μετρητών· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την αυτοκινητοβιομηχανία για ανάπτυξη ποικίλων μηχανισμών τεχνικής εξασφάλισης έναντι παράνομης παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια, αλλά ζητεί επίσης από τους κατασκευαστές να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των τεχνικών λύσεων·

16.   τονίζει ότι όλα τα μέτρα που αφορούν τη διαβίβαση και την αποθήκευση δεδομένων πρέπει να ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, να ασκείται μόνο για την αποτροπή παραποίησης των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον κυβερνοχώρο·

17.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία ή να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τη χειραγώγηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων καθιστώντας την πράξη ποινικό αδίκημα - συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλικού, λογισμικού και συναφών υπηρεσιών που απαιτούνται για μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς - δεδομένου ότι η παραποίηση οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας του οχήματος με αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική, αμερόληπτη και αναλογική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας·

18.  θεωρεί ότι η αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος με άλλον μετρητή με χαμηλότερες ενδείξεις χιλιομέτρων, εφόσον αποσκοπεί στην απόκρυψη της πραγματικής χιλιομετρικής απόστασης και στην αποκόμιση κέρδους, θα πρέπει να θεωρείται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος·

19.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση πράξης σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις του παραρτήματος στο παρόν ψήφισμα·

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1)

Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την εκτίμηση των επιπτώσεων που την συνοδεύει (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

(2)

Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ, ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134.

(3)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

(4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).

(5)

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 692/2008, της 18 Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

(6)

Κανονισμός αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής του (ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 40).

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014.

(12)

Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 288 της 5.11.2011, σ. 1).

(13)

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ, 2015), Διασυνοριακή αγορά αυτοκινήτου: τι πρέπει να προσέχετε όταν βρίσκεστε σε αναζήτηση ευκαιριών, σ. 236.

(14)

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προώθηση τεχνικών λύσεων και έγκρισης τύπου

Προκειμένου να καταστεί δυσχερέστερη η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, πρέπει να καθοριστεί ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας εντός του οχήματος για τα δεδομένα των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής ενέργειες:

  παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού 2017/1151 και αναφορά των αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατό στο Κοινοβούλιο·

  θέσπιση σαφών απαιτήσεων για την ασφάλιση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από την παραποίηση, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, κρυπτογραφικής προστασίας από παραποίηση, συστημάτων αναγνώρισης παραποίησης, χωριστής ανίχνευσης και καταγραφής διανυθέντων χιλιομέτρων και ασφάλειας υλισμικού·

  εισαγωγή μιας μεθόδου δοκιμών ή εφαρμογή των κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας για τις προληπτικές λύσεις από τον κανονισμό 2017/1151 σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

Συστήματα βάσεων δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων με καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των παραποιημένων δεδομένων οχημάτων. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή λύση, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες εθνικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να εμποδίσουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο διασυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

  οι υποχρεωτικά καταγεγραμμένες ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ, πρέπει να γίνουν διαθέσιμες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και, κατόπιν αιτήματος, και για τους πελάτες·

  δημιουργία νομικού πλαισίου για τη θέσπιση συγκρίσιμων βάσεων δεδομένων καταγραφής δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας διεθνείς ανταλλαγές και πρόσβαση σε πληροφορίες, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα παρέχουν συχνή και αξιόπιστη καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

  οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των ενδείξεων σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες, συμβατές και διαλειτουργικές σε επίπεδο ΕΕ και να καθιστούν δυνατή τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων και οι υφιστάμενες υποδομές, όπως το EUCARIS, να χρησιμοποιηθούν για την οικονομικά αποδοτική και έγκαιρη υλοποίησή του·

  θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και, εάν είναι αναγκαίο, να προσαρμόζονται, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, με παράλληλη αποτελεσματική πρόληψη της δόλιας χρήσης των συλλεχθέντων δεδομένων·

  οι αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν κάποιον τρόπο ώστε να επαληθεύουν, πριν από την αγορά, την ακρίβεια των καταγραφών του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του αυτοκινήτου, βάσει των συλλεχθέντων δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο όχημα, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε αυτό ταξινομηθεί·

Blockchain και συνδεσιμότητα ως πιθανές και συμπληρωματικές μακροπρόθεσμες λύσεις

Τα οχήματα γίνονται ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένα και το μερίδιο των συνδεδεμένων οχημάτων στον ευρωπαϊκό στόλο αυξάνεται συνεχώς. Ήδη διαβιβάζουν δεδομένα όπως τα πράγματι διανυθέντα χιλιόμετρα προς τους διακομιστές των κατασκευαστών. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η τεχνολογία blockchain μπορεί εν καιρώ να προσφέρει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ασφάλεια των δεδομένων σε ένα δίκτυο και για την πρόληψη της παραποίησης των καταχωρήσεων δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων και της τεχνολογίας θα μπορούσε να διερευνηθεί ώστε να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση για την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

  εκτίμηση του πιθανού κόστους και οφέλους της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου blockchain για τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

  κατόπιν θετικής αξιολόγησης: δημιουργία του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με λειτουργίες συνδεσιμότητας για τη συμπλήρωση καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων και – ανεξαρτήτως της αξιολόγησης των blockchain – για την πρόσβαση σε δεδομένα μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που έχουν αποθηκευτεί και συλλεχθεί από τους κατασκευαστές συμπληρώνοντας καταγραφές χιλιομέτρων που έχουν ληφθεί μέσω χειροκίνητης εισαγωγής κατά τους ΠΤΕ και άλλες πηγές·

  υποχρεωτική διαβίβαση των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και τις επιθεωρήσεις, ενσωματώνοντας, συνεπώς, το σύστημα βάσεων δεδομένων αλλά προχωρώντας πέρα από αυτό.

Η νομοθεσία και η επιβολή της

Μέχρι σήμερα, η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων δεν συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη, αν και η οδηγία 2014/45/ΕΕ το ζητεί ρητά. Η εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και προστίμων, είναι ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

  η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πρέπει να θεωρείται αδίκημα που διαπράττεται τόσο από το άτομο που διατάσσει την αλλαγή της ένδειξης του μετρητή (ιδιοκτήτης αυτοκινήτου), όσο και από το άτομο που διενεργεί τη συγκεκριμένη πράξη, το οποίο επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές χωρίς διακρίσεις, που θα ακολουθούν ένα εξαιρετικά συγκρίσιμο πρότυπο σε ολόκληρη την Ένωση.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που συνιστά σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια, στρεβλώνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και επιβάλλει άδικο πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τις εταιρείες χρονομίσθωσης και τους κατασκευαστές.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι επηρεάζεται ένα ποσοστό μεταξύ 5% και 12% των αυτοκινήτων στις εθνικές αγορές αλλά και μεταξύ 30% και 50% των αυτοκινήτων στο διασυνοριακό εμπόριο. Η οικονομική ζημία για το σύνολο της ΕΕ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 9,6 δισεκατομμυρίων EUR. Κατά συνέπεια, η εμπιστοσύνη στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των αγορών αγαθών στην ΕΕ(1).

Τα εργαλεία της λεγόμενης «προσαρμογής» ή «διόρθωσης» μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι εύκολα διαθέσιμα και ξεκινούν από πολύ χαμηλές τιμές. Σε υψηλότερες τιμές είναι διαθέσιμα περισσότερο περίπλοκα μέσα, με συνδρομές επικαιροποίησης λογισμικού, που μπορούν να αποσβεστούν γρήγορα, όταν η υπηρεσία προσφέρεται σε εμπορική βάση. Τα κέρδη είναι αξιοσημείωτα, καθώς η τεχνητή αύξηση της οικονομικής αξίας του οχήματος – ανάλογα με την κατηγορία του – κινείται κατά μέσο όρο μεταξύ 2 000 και 5 000 EUR(2).

Υπάρχει επίσης μια άνιση κατανομή της πιθανότητας αγοράς αυτοκινήτου με παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, τόσο από γεωγραφική όσο και από κοινωνική άποψη. Στις χώρες της ΕΕ13, τα προβλήματα που συνδέονται με την παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αναφέρονται συχνότερα από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων πλήττει επίσης δυσανάλογα τις κοινωνικές ομάδες με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα.

Εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, υπάρχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες και στην οδική ασφάλεια. Λόγω της εσφαλμένης καταγραφής διανυθέντων χιλιόμετρων, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα ακολουθήσει εσφαλμένο σχέδιο συντήρησης και ελέγχου, που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ή εσφαλμένη αντικατάσταση εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων. Η πρόωρη φθορά οδηγεί σε αύξηση των αναγκών συντήρησης και επισκευής και – λόγω των απρόβλεπτων δαπανών, τις οποίες πολλοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν – στην κυκλοφορία λιγότερο ασφαλών οχημάτων στους δρόμους.

Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των εν λόγω οχημάτων είναι χειρότερες από ό, τι αναμενόταν και οι εκπομπές ρύπων αυξάνονται. Συνεπώς, τα αυτοκίνητα με παραποιημένα τα δεδομένα των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί απροσδόκητα να μην περάσουν τις δοκιμές εκπομπών ρύπων κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Άλλες συνέπειες της παραποίησης μπορεί επίσης να επηρεάσουν τους κατασκευαστές. Πράγματι, ο κανονισμός 715/2007 καθορίζει απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης· ωστόσο, ένα αυτοκίνητο το οποίο συμμορφώνεται στην πραγματικότητα με τον κανονισμό, με παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες ελέγχου των εκπομπών και, κατά συνέπεια, να έχει αρνητική επίδραση στις επιδόσεις του κατασκευαστή.

Συζήτηση για τα αντίμετρα

Λόγω του εύρους της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και των αρνητικών της επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, στο περιβάλλον, την οικονομία και τους καταναλωτές, ορισμένα κράτη μέλη ασχολήθηκαν με το πρόβλημα και θέσπισαν μέτρα για την αντιμετώπισή της. Στόχος είναι η δημιουργία νομικών, τεχνικών και επιχειρησιακών εμποδίων προκειμένου η παραποίηση να γίνει είτε αδύνατη είτε τόσο χρονοβόρα, πολύπλοκη και δαπανηρή ώστε να μην είναι πλέον επικερδής.

Το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες έχουν θεσπίσει συστήματα βάσεων δεδομένων που αποθηκεύουν καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων από ΠΤΕ και επισκέψεις σε συνεργεία για συντήρηση και έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των αυτοκινήτων με παραποιημένα τα δεδομένα των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων μειώθηκε σημαντικά και το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τις εσωτερικές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο αριθμός όμως των αυτοκινήτων με παραποιημένα τα δεδομένα των μετρητών παραμένει σταθερός στις διασυνοριακές πωλήσεις. Προκειμένου να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο διασυνοριακό εμπόριο, τρία στοιχεία είναι καθοριστικής σημασίας: πρέπει να συλλέγονται δεδομένα, τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι ορθά και πρέπει να είναι δυνατή η διασυνοριακή πρόσβαση σε αυτά.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων θα μπορούσε να συμβάλει στη συλλογή δεδομένων με ομοιόμορφο τρόπο, κάνοντας έτσι δυνατή τη διασυνοριακή ανταλλαγή τους. Η χρήση ως βάσης των υπαρχουσών δομών όπως το EUCARIS θα ήταν μια αποδοτική ως προς το κόστος προσέγγιση.

Δεδομένου ότι στις βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται μόνο τα διανυθέντα χιλιόμετρα από την πρώτη καταγραφή και μετά – η οποία, στη χειρότερη περίπτωση, γίνεται στον πρώτο ΠΤΕ μετά από τέσσερα έτη – τα δεδομένα του μετρητή θα μπορούσαν να παραποιηθούν πριν από την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, ο εσφαλμένος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων θα καταγράφεται επισήμως και, ως εκ τούτου, θα «νομιμοποιείται».

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, πολλοί ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν μια λύση εντός του οχήματος. Συγκεκριμένα μέρη των μονάδων ηλεκτρονικού ελέγχου (ΜΗΕ) του οχήματος έχουν επίπεδο ασφάλειας υψηλότερο απ’ ό,τι άλλα μέρη ή προστατεύονται ειδικά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι λεγόμενες «ενότητες ασφάλειας υλισμικού» είναι ήδη εν χρήσει για το σκοπό αυτόν και, κατά την άποψη διαφόρων παραγόντων, αποτελούν μια φθηνή και αποτελεσματική λύση που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι κατασκευαστές. Θα ήταν μια λύση για να τεθεί ήδη εξαρχής ένα πρόσθετο εμπόδιο στην παραποίηση.

Προτεινόμενες λύσεις: βραχυπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα

Το πρόβλημα της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Το να επιβληθεί στους κατασκευαστές να εξασφαλίσουν ειδικά τον μετρητή κατά της παραποίησης είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να προστατευτούν καλύτερα όλα τα νέα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην αγορά. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων θα καλύπτει όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν καθώς και όλα τα αυτοκίνητα του μέλλοντος.

Με μια ματιά στην τεχνολογική πρόοδο, τόσο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και σε εκείνον της πληροφορικής, δείχνει ότι ο συνδυασμός των συνδεδεμένων αυτοκινήτων και της τεχνολογίας blockchain μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση. Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα είναι ήδη στους ευρωπαϊκούς δρόμους και ο αριθμός τους θα αυξηθεί περαιτέρω. Οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού λαμβάνουν ήδη σύνολα δεδομένων από τα οχήματα αυτά, μεταξύ άλλων και τον τρέχοντα αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, τα σχετικά δεδομένα και η τεχνολογία αυτόματης διαβίβασής τους είναι ήδη σε χρήση.

Αντί της αποστολής των εν λόγω δεδομένων σε μια κλασσική βάση δεδομένων, όπου η τροποποίηση και η διαγραφή τους δεν μπορεί να αποκλεισθεί, μια τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να αποτελέσει μια σίγουρη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση. Οι εφαρμογές blockchain είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι ανθεκτικές στην τροποποίηση των δεδομένων. Μακροπρόθεσμα, η αυτοματοποιημένη διαβίβαση δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε μια ευρωπαϊκή blockchain θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην παραποίηση των δεδομένων των μετρητών αυτών.

(1)

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).

(2)

KTI, Technische Informationen 2/2014 Tachobetrug (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες και τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

EAC European Automobile Clubs

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Ένωση Ευρωπαϊκών Αρχών Καταχώρισης Οχημάτων και Οδηγών (EReg)

Car-Pass

Centre Européen des Consommateurs, Γαλλία

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εμπορίας και Επισκευής Οχημάτων (CECRA)

EGEA – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος κατασκευαστών διαγνωστικών συσκευών και εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου