Postup : 2017/2064(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2018

Predkladané texty :

A8-0155/2018

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0235

SPRÁVA     
PDF 529kWORD 74k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ

(2017/2064(INL))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Ismail Ertug

(Iniciatíva – článok 46 rokovacieho poriadku)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI INFORMÁCIE
 INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ

(2017/2064(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 91 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ(2),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151(3), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 661/2009(4), nariadenie Komisie 692/2008(5) a nariadením EHK OSN č. 39(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe(7),

–  so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) z novembra 2017 s názvom Neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov: opatrenia na predchádzanie neoprávnenému zasahovaniu(8) a na jeho sprievodné hodnotenie európskej pridanej hodnoty s názvom Manipulácia s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách v EÚ(9),

–  so zreteľom na záverečnú správu Združenia európskych orgánov pre registráciu vozidiel a vodičov s názvom Registrácia najazdených kilometrov vozidiel(10),

–  so zreteľom na dokument Európskej komisie s názvom Štúdia spotrebiteľského trhu o fungovaní trhu s ojazdenými vozidlami z pohľadu spotrebiteľa“,

–  so zreteľom na písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu č. 0030/2016 z 11. apríla 2016 o boji proti podvodom s počtom najazdených kilometrov na trhu ojazdených automobilov;

–  so zreteľom na články 46 a 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0155/2018),

Súčasná situácia

A.  keďže neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov, t. j. neoprávnený postup zámernej a nepovolenej úpravy skutočného počtu najazdených kilometrov vozidla je závažným problémom, rozšíreným v celej Európskej únii, a to najmä v cezhraničnom obchode, a poškodzuje tretie krajiny, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z Európskej únie;

B.  keďže hospodársky zisk z neoprávneného zasahovania do počítadla môže byť pozoruhodný vzhľadom na nízke ceny potrebného vybavenia a umelého zvýšenia hodnoty ojazdených vozidiel; keďže štúdie odhadujú podiel neoprávnene manipulovaných vozidiel v rozmedzí medzi 5 % a 12 % vnútroštátneho predaja ojazdených vozidiel a 30 % až 50 % cezhraničných predajov, ktoré sa nahromadili na celkovú hospodársku škodu vo výške 5,6 až 9,6 miliárd EUR v celej Únii;

C.  keďže počet najazdených kilometrov je jedným z najdôležitejších parametrov, na základe ktorého môže kupujúci ohodnotiť technický stav vozidla, a keďže údaje o najazdených kilometrov majú významný vplyv na trhovú hodnotu vozidla;

D.  keďže údaje počítadla kilometrov sa zaznamenávajú a ukazujú elektronicky, pričom vonkajší prístup pre znovunastavenie je jednoduchý, keďže úroveň ochrany je nižšia než pre iné komponenty vozidla;

E.  keďže manipulácia s počítadlom kilometrov poškodzuje spotrebiteľov, predajcov ojazdených áut, poisťovateľov a lízingové spoločnosti a zároveň finančne zvýhodňuje páchateľov týchto podvodov, takže sa musia nájsť technické riešenia, ktoré neprofesionálom neoprávnené zasahovanie do počítadiel kilometrov sťažia;

F.  keďže zvýšené opotrebovanie automobilov s manipulovanými počítadlami kilometrov má negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a ak motorové vozidlá nie sú kontrolované na základe skutočne najazdených kilometrov, môžu byť osoby, ktoré si tieto vozidlá zakúpia, vystavené zvýšeným nákladom na údržbu a opravy;

G.  keďže autá s neoprávnene manipulovaným počítadlom kilometrov môžu vykazovať vyššiu spotrebu a vyššie emisie znečisťujúcich látok, než sa očakávalo, čím porušujú požiadavky na životnosť v rámci právnych predpisov o typovom schvaľovaní;

H.  keďže trh s ojazdenými autami v Európskej únii, ktorý je dva až trikrát väčší než trh s novými vozidlami, má najnižšiu úroveň dôvery spotrebiteľov spomedzi trhov s tovarom(11) a neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov výrazne prispieva k strate dôvery spotrebiteľov v predajcov ojazdených áut, a tak narúša fungovanie vnútorného trhu a spravodlivú hospodársku súťaž;

I.  keďže spotrebitelia nie sú dostatočne informovaní o možnostiach predchádzania manipulácii s počítadlami najazdených kilometrov v ojazdených vozidlách a o existujúcich postupoch sledovania počtu najazdených kilometrov a predchádzania podvodom v tejto oblasti a o spôsoboch, ako získať prístup k týmto postupom;

J.  keďže mnohé členské štáty stále neposkytujú spotrebiteľom potrebné nástroje, ktoré by im umožnili overiť históriu ojazdeného vozidla;

K.  keďže podvody spojené s počtom najazdených kilometrov majú neúmerný dosah na sociálne skupiny a geografické oblasti s nižším príjmom, takže spotrebitelia v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004, a v krajinách v bezprostrednom susedstve EÚ (najmä krajiny západného Balkánu, do ktorých sa dovážajú ojazdené automobily z EÚ len s malým clom alebo bezcolne) sú vystavení vyššiemu riziku nákupu automobilu s upraveným počítadlom kilometrov, a teda sú týmito nekalými praktikami poškodení častejšie;

L.  keďže pri absencii spoločného, integrovaného systému výmeny informácií medzi členskými štátmi existuje zvýšené riziko, že k legalizácii upravených údajov o počte najazdených kilometrov dôjde ešte pred jeho prvotným overením v krajine, v ktorej bude vozidlo nakoniec zaregistrované a v ktorej už existujú opatrenia na registráciu vozidla a overenie jeho počtu najazdených kilometrov;

M.  keďže odstraňovanie podvodov spojených s počítadlami kilometrov prostredníctvom rýchleho zavedenia jednotných pravidiel na predchádzanie manipulácii zásadným spôsobom zvýši bezpečnosť a istotu pri cezhraničnom nákupe vozidiel, čím sa zníži rozsah nekalých praktík a tiež povedie k významným prínosom pre milióny európskych spotrebiteľov;

Existujúce opatrenia, ktoré riešia podvody spojené s počítadlom kilometrov

N.  keďže niektoré členské štáty už zaviedli nástroje na minimalizáciu manipulácie s počítadlom kilometrov, ako nap. Car-Pass v Belgicku a Nationale AutoPas (NAP) v Holandsku; keďže obidva tieto členské štáty využívajú databázu zhromažďujúcu údaje počítadla kilometrov pri každej údržbe, servise, oprave, alebo periodickej prehliadke vozidiel bez zhromažďovania osobných údajov, a v krátkom časovo úseku takmer odstránili podvody spojené s počítadlom kilometrov na svojich územiach;

O.  keďže belgický systém funguje na právnom základe neziskovej organizácie a systém v Holandsku riadi vládna agentúra a obidve pracujú s primeranými nákladmi a úspech oboch systémov je spojený a podporovaný osvetovými a informačnými kampaňami, ako aj pevným právnym rámcom, ktorým sa stanovujú jasné pravidlá a odrádzajúce sankcie;

P.  keďže výrazne vyšší počet zmanipulovaných vozidiel v krajinách, ktoré nemajú prístup do týchto databáz, dokazuje, že cezhraničná výmena údajov a spolupráca medzi členskými štátmi majú zásadný význam pre ich úspech;

Q.  keďže EUCARIS, Európsky informačný systém o vozidlách a vodičských preukazoch, už poskytuje infraštruktúru a organizáciu výmen harmonizovaných údajov týkajúcich sa dopravy medzi orgánmi členských štátov a využívajú ho všetky členské štáty na plnenie povinnosti vyplývajúcej zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ(12), pričom k jeho funkciám už patrí zaznamenávanie najazdených kilometrov;

R.  keďže existujú aj technické riešenia týkajúce sa hardvéru a softvéru, ktoré by výrobcovia mohli zahrnúť do vozidiel, a tým zabránili manipulácii s počítadlom kilometrov od začiatku, keďže hardvérové bezpečnostné moduly (Hardware Security Modules) a bezpečné hardvérové rozšírenia (Secure Hardware Extensions) sú už používané na ochranu elektronických riadiacich jednotiek (ECU) vo vozidlách proti neoprávnenému prístupu, manipulácii alebo krádežiam vozidiel a príslušné náklady na vozidlo sa odhadujú na jedno euro;

S.  keďže nariadenie (EÚ) 2017/1151 ukladá výrobcom na získanie typového schválenia vozidla, aby uplatňovali systematické stratégie ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné prvky proti zápisu s cieľom zamedziť preprogramovaniu počítadiel kilometrov, pričom treba zohľadniť aj charakteristiky výmeny údajov na diaľku; keďže toto nariadenie vyžaduje iba informácie a vysvetlenia od výrobcu a nestanovuje žiadne kontroly, či je počítadlo kilometrov voči neoprávneným zásahom odolné, hoci existujú overené a medzinárodne uznávané postupy, ako sú spoločné kritériá pre hodnotenie bezpečnosti informačných technológií; keďže medzinárodne uznávané postupy, ako sú spoločné kritériá (ISO/IEC 15408), môžu napríklad pomôcť chrániť pred neoprávneným zásahom;

Právne predpisy a nedostatky

T.   keďže manipulácia s počítadlom kilometrov je zakázaná v 26 členských štátoch, pričom len desať z nich má dodatočné opatrenia na preverenie počtu najazdených kilometrov pre zákazníkov a len šesť štátov považuje manipuláciu s počítadlom kilometrov za trestný čin(13); keďže hardvér a softvér používaný na neoprávnené zásahy do počítadiel kilometrov je v Únii voľne dostupný a ich použitie sa nepovažuje za trestný čin a keďže ďalšie členské štáty sa chystajú činnosti spojené s neoprávnenou manipuláciou s počítadlami kilometrov klasifikovať ako trestný čin;

U.  keďže podvody spojené s počítadlom prejazdených kilometrov predstavuje hrozbu pre technický stav vozidla, čo je tiež uvedené v smernici 2014/45/EÚ, ktorá vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za takúto manipuláciu; keďže Komisia by mala ďalej preskúmať uskutočniteľnosť prepojenia národných platforiem s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu informácií o kontrole technického stavu, ktoré zahŕňajú údaje o kilometroch;

V.  keďže smernica 2014/45/EÚ obsahuje povinnosť zaznamenávať najazdené kilometre počas pravidelnej technickej kontroly a dať tieto záznamy k dispozícii pre následné pravidelné technické kontroly, ale týka sa len záznamov najazdených kilometrov počas kontroly technického stavu počnúc prvou kontrolou technického stavu; keďže prvá pravidelná kontrola môže nastať až štyri roky od prvej evidencie vozidla, a preto je dostatok času na manipuláciu s počítadlom kilometrov pred uskutočnením prvej kontroly, ako aj medzi kontrolami, a mohli by to dokonca viesť k úradnému záznamu nesprávnych údajov o najazdených kilometroch;

W.  keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(14), ani nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 o typovom schválení a ani predpis EHK OSN č. 39 nezohľadňujú podvody spojené s počtom kilometrov a počítadlá zabezpečené proti neoprávnenému zasahovaniu; keďže nariadenie (ES) č. 661/2009 sa odkazuje na nariadenie EHK OSN č. 39, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie rýchlomerného zariadenia, nie sú však stanovené žiadne požiadavky na počítadlo kilometrov alebo jeho podstatné vlastnosti;

Budúci vývoj automobilového priemyslu

X.   keďže automobilový priemysel dosiahol veľký pokrok vo vývoji a výrobe vozidiel, ktoré sú prepojené, používajú inteligentný dopravný systém a komunikujú so svojím prostredím, takže väčšina automobilov, ktoré vstupujú na trh je už schopná prepojenia, čo postupne povedie k tomu, že na európskych cestách sa bude pohybovať prepojený vozový park;

Y.   keďže podľa rôznych prieskumov priemerný vek vozidiel na európskych cestách je 7 až 11 rokov a neustále rastie, zatiaľ čo v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004, je priemerný vek vozidiel omnoho vyšší, čo vytvára vozový park, ktorý pozostáva z novších, vysoko prepojených automobilov a súčasne starších vozidiel bez akýchkoľvek možností prepojenia;

Z.   keďže moderné vozidlá už dnes pravidelne posielajú súbory údajov výrobcom vrátane skutočne najazdených kilometrov a celkového prevádzkového času, ktoré poskytujú kľúčové údaje na overenie hodnovernosti záznamu najazdených kilometrov;

AA.   keďže technológia blockchain by mohla byť riešením pre budúce uchovávanie údajov počítadla kilometrov;

AB.   keďže CarTrustChain je úspešný projekt ako používať technológiu blockchainu s cieľom odstrániť podvody spojené s počítadlom kilometrov, ktorý bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja;

1.   žiada Komisiu, aby na základe článku 91 ods. 1 a článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila v lehote dvanástich mesiacov od prijatia tejto správy Európskym parlamentom legislatívny rámec, ktorý bude v súlade s odporúčaniami uvedenými v tejto správe a v jej prílohe a bude vyžadovať, aby členské štáty vytvorili právne, technické a prevádzkové prekážky, ktoré znemožnia manipuláciu s počítadlom kilometrov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala povinné požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/1151;

2.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rovnaké právne a technické prekážky sa budú uplatňovať aj na dovoz z krajín mimo EÚ;

3.   víta technické riešenia ako HSM (Hardware Security Module) a SHE (Secure Hardware Extensions), ktoré sa už vo veľkom rozsahu používajú na ochranu citlivých údajov vo vozidlách, a zdôrazňuje, že údaje z počítadla kilometrov by mali mať rovnakú úroveň ochrany, aby sa zabránilo ľahkej neoprávnenej manipulácii s počítadlami kilometrov;

4.   vyzýva Komisiu, aby posilnila typové schvaľovanie bezpečnostných zariadení vo vozidlách, najmä pre technické opatrenia proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov, ale aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet prepojených áut;

5.   víta skutočnosť, že Komisia zahrnula požiadavky v oblasti technologickej bezpečnosti týkajúce sa počítadiel kilometrov do nariadenia 2017/1151; poukazuje však na to, že neexistujú žiadne ustanovenia o tom, ako monitorovať tieto požiadavky, a preto vyzýva Komisiu, aby stanovila jednoznačné kritériá pre účinné kontroly bezpečnosti počítadiel najazdených kilometrov, upravila tieto požiadavky v čo možno najkratšom možnom čase a aby informovala Parlament o účinnosti tohto nariadenia;

6.   poznamenáva, že vnútroštátne riešenia používajúce databázy častých záznamov údajov počítadla kilometrov pochádzajúcich z pravidelných kontrol technického stavu, návštev opravovní a iných prehliadok vozidiel zaznamenali v boji proti neoprávnenej manipulácii s počítadlami kilometrov v príslušných členských štátoch veľký úspech, a preto navrhuje, aby tie členské štáty, ktoré doteraz zodpovedajúce kroky neuskutočnili, stanovili čo najskôr primerané riešenia;

7.   v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali mať k dispozícii vnútroštátne registre a mali by sa zapájať do cezhraničnej výmeny údajov z registrov, pretože je to jediný spôsob, akým možno v Európskej únii účinne riešiť podvody spojené s počtom najazdených kilometrov; preto vyzýva Komisiu, aby navrhla právny rámec pre členské štáty, na zriadenie porovnateľných a vzájomne kompatibilných vnútroštátnych mechanizmov zhromažďovania údajov na základe existujúcich osvedčených postupov, ktoré budú poskytovať pravidelné a spoľahlivé súbory údajov o najazdených kilometrov, a to od prvej registrácie vozidla, a umožnia medzinárodnú výmenu;

8.  zdôrazňuje, že by mal byť možný cezhraničný prístup k informáciám o údajoch z počítadla kilometrov a že ľahký prístup kupujúceho ojazdeného vozidla k týmto informáciám by významne prispel k ochrane spotrebiteľa; zdôrazňuje, že kupujúci ojazdeného vozidla by mal byť schopný overiť presnosť údajov počítadla kilometrov bez ohľadu na členský štát, v ktorom bolo predtým registrované; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne informovali spotrebiteľov a zainteresované strany o existujúcich opatreniach proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov a o tom, ako podvody odhaľovať a predchádzať neoprávnenej manipulácii s počítadlom kilometrov;

9.   zdôrazňuje, že EUCARIS ponúka existujúcu infraštruktúru na nákladovo efektívnu výmenu údajov z počítadla kilometrov v celej Únii na základe riešenia založeného na databáze; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2017 využilo platformu EUCARIS na výmenu informácií o údajoch z počítadla kilometrov len Belgicko, Holandsko a Slovensko, a preto nabáda členské štáty, aby sa podieľali na využívaní príležitostí vytvorených v rámci tohto systému;

10.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila povinné zapojenie sa do systému EUCARIS a zaviedla ho ako platformu informácií o vozidlách, a tým uľahčila overovanie najazdených kilometrov v celej Únii s cieľom obmedziť možnosti na manipuláciu s počítadlom kilometrov;

11.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že elektronický register zo smernice 2014/45/EÚ ešte nebol zriadený a že sankcie členských štátov nie sú dostatočne odrádzajúce, v dôsledku čoho neboli splnené ciele výmeny údajov;

12.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje zaregistrovať povinné údaje z počítača kilometrov z pravidelných technických kontroly, každej vykonanej prehliadky, úkonu údržby a opravy a z iných návštev opravovní, začínajúc od prvej registrácie vozidla;

13.   zdôrazňuje, že riešenie prostredníctvom technológie blockchain by mohlo byť nákladovo efektívnejšie, a vyzýva Komisiu, aby uskutočnila analýzu tohto riešenia do dvanástich mesiacov po prijatí tejto správy Európskym parlamentom, vrátane bezpečnosti, transparentnosti a ochrany údajov; až do účinného využívania tejto technológie by sa mali bezodkladne zrealizovať ľahko používateľné a rýchlo vykonateľné riešenia, najmä databázy;

14.  zdôrazňuje, že širšie uplatňovanie moderných šifrovacích technológií, ako sú riešenia založené na hardvérových bezpečnostných moduloch (Hardware Security Modules) a bezpečných hardvérových rozšíreniach (Secure Hardware Extensions), by mohli poskytovať dodatočnú ochranu proti manipulácii s počítadlom kilometrov, pričom sa počítadla kilometrov ochránia pred nepovoleným prístupom prostredníctvom zabezpečených čipov;

15.   zdôrazňuje, že vozidlá sú v čoraz väčšej miere schopné prepojenia a tento trend bude pokračovať, a tým umožňovať automaticky prenášať údaje z počítadla kilometrov do databázy alebo siete technológie blockchainu; víta snahy automobilového priemyslu vypracovať rôzne technické ochranné opatrenia proti neoprávneným zásahom do počítadiel kilometrov vrátane šifrovania údajov, ochrany údajov a bezpečnosti, ale tiež vyzýva výrobcov, aby zlepšili účinnosť svojich technických riešení;

16.   zdôrazňuje, že všetky opatrenia zahŕňajúce prenos a uchovávanie údajov by mali byť v súlade s európskym acquis v oblasti ochrany údajov, mali by sa používať výhradne na predchádzanie manipulácie s počítadlom kilometrov a s najvyššou úrovňou kybernetickej ochrany;

17.   vyzýva členské štáty, aby vytvorili alebo zmenili právne predpisy týkajúce sa manipulácie s počítadlom kilometrov, aby bola klasifikovaná ako trestný čin – vrátane poskytovanie hardvéru, softvéru a súvisiacich služieb potrebných na neoprávnenú manipuláciu – keďže neoprávnené zásahy vedú k nesprávnym posúdeniam technickej kontroly vozidiel, a teda majú negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatok ľudských a finančných zdrojov na účinné, nediskriminačné a primerané presadzovanie týchto právnych predpisov;

18.  domnieva sa, že za podvod spojený s počtom najazdených kilometrov vozidla by mala byť považovaná výmena jedného počítadla kilometrov za iný s nižším počtom najazdených kilometrov, ak je jej cieľom zatajiť skutočný počet najazdených kilometrov, a tým dosiahnuť zisk;

19.   žiada Komisiu, aby vychádzajúc z odporúčaní uvedených v prílohe predložila na základe článku 91 ods. 1 a článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie návrh aktu o opatreniach na boj proti manipulácii s počítadlom kilometrov;

20.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania Komisii a Rade.

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a sprievodné posúdenie vplyvu, (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES, (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134),

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(6)

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 39 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska rýchlomerného zariadenia vrátane jeho montáže (Ú. v. ES L 120, 13.5.2010, s. 40).

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov, Európska komisia 2014.

(12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2011, s. 1).

(13)

Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net, 2015), Cezhraničné kúpy vozidla:

na čo si dať pozor, keď sa jednáte o cene, s. 236.

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007, s. 1).


PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Podpora technických riešení a typového schválenia

S cieľom sťažiť manipuláciu údajov z počítadla kilometrov by sa mala stanoviť vyššia úroveň bezpečnosti pre údaje počítadla kilometrov vo vozidlách. Dosiahne sa to týmito prostriedkami:

  monitorovaním vykonávania článku 5 ods. 3 písm. f) nariadenia 2017/1151 a čo najrýchlejším oznámením výsledkov Parlamentu;

  stanovením jasných požiadaviek na zabezpečenie údaje z počítadla kilometrov pred manipuláciou vrátane – ak sú hodnotené kladne – kryptografickej ochrany pred manipulácie, systémov rozoznávania manipulácie, samostatného zisťovania a zaznamenávania počtu najazdených kilometrov a bezpečnosti hardvéru;

  zavedením skúšobnej metódy, alebo uplatnením spoločných kritérií pre hodnotenie bezpečnosti informačnej technológie na preventívne riešenia z nariadenia 2017/1151, pokiaľ ide o podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov;

Databázové systémy

Databázy s počítadla kilometrov výrazne znižujú počet zmanipulovaných vozidiel. Je dôležité uplatniť riešenie na úrovni EÚ, keďže jednotlivé vnútroštátne iniciatívy nemôžu zabrániť podvodom spojeným s počítadlom kilometrov v cezhraničnom obchodovaní s ojazdenými motorovými vozidlami. Preto by sa mali navrhnúť tieto opatrenia:

  záznamy povinných údajov počítadla kilometrov vyžadované v smernici 2014/45/EÚ by mali byť k dispozícii aj pre zákazníkov na cezhraničnú výmenu informácií a na požiadanie;

  vytvorenie právneho rámca na zriadenie porovnateľných databáz so záznamami najazdených kilometrov v členských štátoch, aby sa zabezpečila medzinárodná výmena informácií a prístup k informáciám, a to na základe existujúcich osvedčených postupov, ktoré poskytujú časté a spoľahlivé zaznamenávanie údajov o najazdených kilometroch;

  existujúce databázy údajov z počítadla kilometrov na úrovni členských štátov by mali byť prepojené, zlučiteľné a interoperabilné a mali by umožniť medzinárodnú výmenu údajov, pričom na nákladovo efektívne a včasné vykonávanie by sa mala používať existujúca infraštruktúra, ako napríklad EUCARIS;

  mali by sa dodržiavať pravidlá ochrany údajov a v prípade potreby by mali byť upravené takým spôsobom, aby umožňovali uchovávanie a výmenu príslušných údajov a ochranu súkromia zároveň by mali účinne predchádzať podvodnému využitiu zozbieraných údajov;

  kupujúcim použitých vozidiel by sa mali poskytnúť prostriedky, ktoré im ešte pred ich zakúpením umožnia overiť presnosť údajov z počítadiel najazdených kilometrov motorového vozidla na základe zaznamenaných údajov o kilometroch z daného vozidla bez ohľadu na členský štát, v ktorom bolo predtým registrované;

Blockchain a prepojiteľnosť ako možné a doplnkové dlhodobé riešenia

Vozidlá sú čoraz viac prepojené a podiel prepojených vozidiel v európskom vozovom parku stále rastie. Vozidlá už prenášajú údaje ako napr. údaje o skutočne najazdených kilometroch na servery výrobcov. Tieto údaje už možno použiť na zistenie podvodov spojených s počtom najazdených kilometrov.

Technológia blockchainu by mohla časom ponúknuť spoľahlivý nástroj na zabezpečenie údajov v sieti a pomôcť predchádzať manipulácii so zadávanými údajmi. Kombinácia tohto vývoja a technológie by mohla byť preskúmaná ako dlhodobé riešenie podvodov spojených s počítadlom kilometrov.

Preto by sa mali navrhnúť tieto opatrenia:

  posúdiť potenciálne náklady a prínosy vytvorenia európskej siete blockchain pre záznamy o údajoch z počítadla kilometrov;

  ak je výsledok posúdenia kladný: vytvoriť právny a regulačný rámec pre automatizovaný prenos údajov z počítadla najazdených kilometrov vozidiel, ktoré sú vybavené funkciami prepojenosti, a – bez ohľadu na posúdenie technológie blockchain – na účel prístupu k údajom z počítadla kilometrov, ktoré výrobcovia zhromaždili a uchovávajú a ktoré dopĺňajú záznamami o najazdených kilometroch získaných pri manuálnych zápisoch pri pravidelných kontrolách technického stavu a z iných zdrojov;

  zaviesť povinnosť prenášať údaje z počítača kilometrov v rámci pravidelných kontrol technického stavu, návštev opravovní a kontrol s cieľom integrovať ich do databázy a rozšíriť ju tak;

Právne predpisy a presadzovanie práva

Podvody spojené s počítadlom kilometrov nie sú doteraz trestným činom vo všetkých členských štátoch, hoci sa to v smernici 2014/45/EÚ výslovne požaduje. Na odstránenie podvodov spojených s počítadlom kilometrov sú mimoriadne dôležité presadzované účinné právne opatrenia vrátane sankcií a pokút. Preto by sa mali navrhnúť tieto opatrenia:

  podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa mali považovať za trestný čin spáchaný osobou, ktorá objednáva zmenu záznamu o stave najazdených kilometrov (vlastník vozidla), ako aj osobou, ktorá ho mení, pričom by tieto podvody malo byť možné potrestať účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami, ktoré sa riadia veľmi porovnateľnými štandardmi v celej Únii;


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov sú rozšíreným javom, ktorý predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť cestnej premávky, narúša riadne fungovanie vnútorného trhu a prináša neprimerané dodatočné náklady pre spotrebiteľov, poisťovateľov, predajcov áut, lízingové spoločnosti a aj výrobcov.

Odhaduje sa, že sa týkajú 5 % až 12 % vozidiel na vnútroštátnych trhoch, ale 30 % až 50 % všetkých vozidiel v rámci cezhraničného obchodu. Hospodárske škody pre EÚ ako celok sa odhadujú na 5,6 až 9,6 miliardy EUR. Z toho vyplýva, že dôvera v trh s ojazdenými autami je najnižšia spomedzi všetkých trhov s tovarom v EÚ.(1)

Tzv. nástroje na úpravu počítadla kilometrov alebo na opravu počítadla kilometrov sú ľahko dostupné a ich ceny začínajú na veľmi nízkej úrovni. Vo vyššej cenovej kategórii sú k dispozícii sofistikovanejšie nástroje s predplatným na aktualizáciu softvéru, ktoré sa rýchlo amortizujú, keď sa služba ponúka na komerčnej báze. Zisky sú pozoruhodné, keďže umelo zvýšená ekonomická hodnota je – v závislosti od daného segmentu vozidla – v priemere 2 000 až 5 000 EUR(2).

Existuje aj nerovné rozdelenie pravdepodobnosti kúpy vozidla s manipulovaným počítadlom kilometrov, a to z geografického, ako aj zo sociálneho hľadiska. V krajinách EÚ-13 sa problémy týkajúce sa manipulácie s počítadlom kilometrov uvádzajú častejšie než v ostatných členských štátoch. Podvody spojené s počtom najazdených kilometrov neprimerane ovplyvňujú aj sociálne skupiny s nižším príjmom.

Okrem ekonomických účinkov existujú závažné negatívne vplyvy na bezpečnosť cestnej premávky. Vzhľadom na nesprávny počet najazdených kilometrov majiteľ vozidla sa bude riadiť nesprávnym plánom údržby a kontroly, čo môže viesť k oneskorenej alebo nesprávnej výmene súčiastok a komponentov. Predčasné opotrebovanie povedie k potrebe zvýšenej údržby a zvýšeným opravám a – vzhľadom na neočakávané náklady, ktoré si mnohí ľudia nemôžu dovoliť – k väčšiemu počtu nebezpečných vozidiel na cestách.

Okrem toho environmentálne vlastnosti týchto vozidiel sú horšie, ako sa predpokladá, a dochádza k nárastu emisií znečisťujúcich látok. Preto vozidlá so zmanipulovaným počítadlom kilometrov môžu neočakávane neprejsť emisnou kontrolou počas pravidelných technických kontrol. Ďalšie dôsledky manipulácie môžu mať vplyv aj na výrobcov. Nariadenie 715/2007 stanovuje požiadavky na životnosť zariadení na kontrolu znečistenia; auto, ktoré je v skutočnosti v súlade s nariadením, ale má zmanipulované počítadlo kilometrov, môže však preukázať zníženú kapacitu pri emisnej kontrole, a následne môže byť hrozbou pre výkonnosť výrobcu.

Diskusia o protiopatreniach

Vzhľadom na rozsah manipulácie s počítadlom kilometrov a jej negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie, hospodárstvo a spotrebiteľov, niektoré členské štáty reagovali na tento problém a zaviedli protiopatrenia. Cieľom je vytvoriť právne, technické a prevádzkové prekážky, aby manipulácia bola buď nemožná, alebo tak časovo náročná, zložitá a veľmi nákladná, že by už nebola výnosná.

Belgicko a Holandsko zriadili databázové systémy, ktoré uchovávajú záznamy o najazdených kilometroch z pravidelných kontrol technického stavu, údržby a kontrolných prehliadok v opravovniach. V dôsledku toho sa počet vozidiel so zmanipulovaným počítadlom kilometrov výrazne znížil a jav takmer zmizol. Tento účinok však platí len pre domáci predaj ojazdených vozidiel. Počet zmanipulovaných vozidiel pri cezhraničnom predaji však zostáva nezmenený. Na dosiahnutie rovnakého účinku v cezhraničnom obchode sú kľúčové tri faktory: musia sa zhromažďovať údaje, musia byť správne a musí existovať možnosť cezhraničného prístupu k týmto údajom.

To je dôvod, prečo by riešenie založené na európskej databáze mohlo pomôcť pri zhromažďovaní údajov jednotným spôsobom a s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu. Vychádzanie z existujúcich štruktúr, ako je EUCARIS, by mohlo predstavovať nákladovo efektívny prístup.

Keďže sa v databázach uchováva iba počet najazdených kilometrov od prvého záznamu, ktorým v najhoršom prípade je prvá pravidelná kontrola po štyroch rokoch – pred týmto dátumom je stále možné manipulovať s počítadlom kilometrov. V dôsledku toho by sa mohol úradne zaznamenať nesprávny počet najazdených kilometrov, ktorý by sa tým „legalizoval“.

S cieľom predísť tomuto riziku mnohé zainteresované strany sa zasadzovali o palubné riešenie. Špecifické súčiastky elektronickej riadiacej jednotky (ECU) vozidla majú vyššiu úroveň bezpečnosti ako ostatné alebo sú osobitne chránené proti neoprávnenému prístupu. Tzv. Hardware Security Modules sa už používajú na tento účel a podľa niektorých zainteresovaných strán predstavujú lacné a účinné riešenie, ktoré by výrobcovia mali využiť. Riešením by bolo hneď od začiatku stanoviť dodatočnú prekážku pre manipuláciu.

Navrhované riešenia: z krátkodobého až dlhodobého hľadiska

Problém podvodov spojených s počítadlom kilometrov by sa mal riešiť prostredníctvom viacúrovňového prístupu. Poveriť výrobcov, aby počítadlá kilometrov osobitne zabezpečili proti manipulácii, je prvým krokom, ktorý bude lepšie chrániť všetky nové autá prichádzajúce na trh. Riešenie založené na vytvorení európskej databázy by zahrnulo všetky vozidlá na cestách, ako aj všetky budúce vozidlá.

Technologický pokrok v automobilovom priemysle a v IT dokazuje, že kombinácia prepojených vozidiel a technológie blockchainu by mohli byť dlhodobým riešením. Prepojené vozidlá sa už pohybujú po európskych cestách a ich počet pravdepodobne ešte vzrastie. VPZ (výrobcovia pôvodného zariadenia) už dostávajú súbory údajov z týchto vozidiel vrátane, okrem iného, aktuálneho počtu najazdených kilometrov. Preto sa príslušné údaje a technológia automatického prenosu už využívajú.

Namiesto zasielania týchto súborov údajov do klasickej databázy, kde sa nedá vylúčiť zmena a vymazanie údajov, blockchainová sieť by mohla byť bezpečnou, istou a nákladovo efektívnou alternatívou. Blockchainy sú odolné voči zmene údajov. V dlhodobom horizonte by automatizovaný prenos údajov z počítadla kilometrov do európskeho blockchainu mohol viesť k ukončeniu manipulácie s počítadlom kilometrov.

(1)

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (Európska komisia 2014).

(2)

KTI, Technische Informationen 2/2014 Tachobetrug (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI INFORMÁCIE

Tento zoznam bol vypracovaný ako úplne dobrovoľná iniciatíva v rámci výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajkyňa pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získala vstupy od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európske združenie automobilových klubov EAC

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) e.V.

Združenie európskych orgánov registrácie vozidiel a vodičov (EReg)

Car-Pass

Centrum pre ochranu spotrebiteľov Francúzsko (Centre Européen des Consommateurs France)

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

Európska rada predajcov a opravcov motorových vozidiel (European Council for Motor Trades and Repairers (CECRA))

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)


INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 16. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia