ДОКЛАД относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.

2.5.2018 - (2017/2088(INI))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Никола Капуто

Процедура : 2017/2088(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0157/2018
Внесени текстове :
A8-0157/2018
Приети текстове :

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

Въведение

В настоящия доклад се предоставя информация относно състоянието на изпълнението на настоящия механизъм за младите земеделски стопани на общата селскостопанска политика (ОСП). Формулирани са няколко препоръки за политиката, чиято цел е подобряване на съществуващата схема за подпомагане и оказване на помощ на младите земеделски стопани при преодоляване на пречките пред навлизането в селското стопанство.

Основни констатации[1]

1. Създаване на възможности за младите земеделски стопани и новите участници

1.1 Продължаване на подкрепата за младите земеделски стопани

Като цяло настоящата подкрепа се възприема широко като даваща възможност на ново поколение земеделски стопани да навлязат в сектора. В контекста на новата ОСП след 2020 г. докладчикът препоръчва подкрепата за инструментите на общата селскостопанска политика за младите земеделски стопани да продължи и максималното равнище на финансирането да се увеличи над 2%. Няколко от държавите – предмет на проучването, докладват, че за схемите за предоставяне на безвъзмездни средства има повече кандидати, отколкото могат да бъдат удовлетворени, т.е. средствата не са били достатъчни за всички положително оценени заявления.

2. Насърчаване на поземлената мобилност

Достъпът до земя е най-голямата пречка пред започването на селскостопанска дейност в Европа. Това е установено в няколко проучвания[2]. Достъпът до земя е ограничен от слабото предлагане на земя за продажба или аренда в много региони, както и от конкуренцията на други земеделски стопани, инвеститори и ползватели за жилищни нужди. Проблемът с достъпа до земя се утежнява от настоящата структура на директни плащания, която демотивира продажбите и арендата на земя и подпомага спекулациите със земи.

2.1. Повторна оценка на структурата на директните плащания

Настоящата структура на директните плащания изисква минимално активно ползване на земята и в голяма степен разпределя субсидиите въз основа на собствеността върху земята. Действащите земеделски стопани се стимулират да запазват достъпа до земя, за да си запазят достъпа до субсидии, но не и да осигуряват най-доброто използване на земята. Директните плащания се използват и от по-възрастни земеделски стопани като форма на пенсия. Докладчикът препоръчва да се увеличат равнищата на дейност, необходими за получаване на плащания, и да се насочат плащанията на субсидия към постигането на конкретни резултати (например производството на конкретни екологични или социални стоки). Докладчикът поставя под въпрос полезността на това да се позволява правата на субсидия да се купуват и продават отделно от земята, върху която първоначално са били определени. Тази практика насърчава натрупването на права на субсидия по-скоро от инвеститори, а не от земеделски стопани, и изкуствено завишава стойността на земята. ЕС следва да позволи повече свобода на държавите членки да регулират своя пазар на земя, с цел да се ограничи покупката на земя за инвестиционни цели (а не за производство). Важно е да се отбележи, че Европейската комисия понастоящем оценява най-добрите практики за достъпа на чужденци до земеделска земя.

2.2. Преразглеждане на схемата за „излизане от селскостопанска дейност“ и други стимули за пенсиониране

Резултатите от проучването[3] предполагат, че в много държави членки подновяването на поколенията и достъпът на младите хора до земеделска земя се възпрепятстват от късната приемственост. В настоящата ОСП липсват всякакви стимули за по-възрастните земеделски стопани да прехвърлят предприятията си на по-младите поколения. Независимо от смесения опит със схемата за ранно пенсиониране се препоръчва да се преразгледа изпълнението на мерките, които биха мотивирали по-възрастните стопани да прехвърлят стопанствата си на млади земеделски стопани. Тези мерки биха могли да включват свързани с пенсиите разпоредби (например ограничаване на достъпа на лицата едновременно до държавна пенсия и земеделски субсидии) и предлагане на възможности за пенсиониране на оттеглящите се земеделски стопани.

2.3. Следва да бъде извършен преглед на изискването за сигурен, дългосрочен достъп до земя

Успешното получаване на безвъзмездни средства може да улеснява достъпа до земя и други капиталови ресурси. Нежеланието на собствениците на земя да я отдават дългосрочно под аренда е важна пречка в някои региони. Необходима е по-голяма гъвкавост по отношение на отпускането на безвъзмездни средства, особено във връзка с достъпа до земя, за да се даде възможност на максимален брой нови участници да създават предприятия.

3. Преодоляване на други пречки пред новите участници

В проучването[4] се установяват и следните основни пречки пред новите участници: достъп до капитал, ниска рентабилност и обучение/развитие на уменията. Тези констатации съвпадат с констатациите на целевата група на ЕИП-АГРИ за започването на селскостопанска дейност[5].

3.1. Подобряване на достъпа до частни капитали

Младите земеделски стопани, които поемат съществуващи стопанства, или новите участници, които създават свои собствени предприятия, могат да се възползват от безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по стълб ІІ. Допълнителни финансови ресурси трябва да бъдат получени от частни кредитори. Достъпът до тези допълнителни финансови ресурси не е достатъчен и създава една от главните пречки за стартиране на селскостопански предприятия. Затова се препоръчва да се подобри достъпът до финансиране. Това би могло да се постигне чрез субсидирани лихвени проценти върху заемите за нови участници. Възможности за разработване на целенасочени финансови инструменти на национално равнище са на разположение чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Например Италия наскоро създаде финансов инструмент, който улеснява достъпа до финансиране и инвестиции в малки и средни предприятия в производството, преработката и разпространението на селскостопански продукти (в осем региона). Подобно подпомагане би могло да се насочи към младите земеделски стопани и новите участници. Предлагането на подпомагане за стабилизиране на доходите или застраховки по заеми на нови участници (например по отношение на променливостта на печалбата) би намалило и рисковете, свързани с колебанията в цените на суровините, и натрупването на значителни дългове. Регламентът „Омнибус“, който ще се прилага от януари 2018 г., ще предложи възможности за задействане на застраховка в случай на слана, суша и наводнения, както и инструменти за стабилност на доходите за справяне с пазарни рискове.

3.2. Повишаване на бизнес уменията на новите участници и младите земеделски стопани

В рамките на настоящите мерки е предвидена възможност за финансиране на консултантски услуги за младите земеделски стопани. Там, където са приложени, тези услуги са добре посрещнати, като водят до развитие на нови умения и създаване на жизнеспособни бизнес планове. Въпреки това понастоящем повечето директни подпомагания на новите участници се предоставят чрез схемата за капиталови субсидии, които са диференцирани по местоположение на стопанството, размер на планираната стопанска дейност, създаване на допълнителни работни места и т.н. Съществува необходимост от предоставяне на допълнително обучение на нови участници и млади земеделски стопани, особено в областта на стопанското управление и финансовите умения. Докладчикът препоръчва ребалансиране на подпомагането с цел увеличаване на възможностите за консултантски услуги и обучение. Докладчикът също така препоръчва тези възможности за обучение да се предоставят преди иницииране на достъпа до официално подпомагане за новите участници (т.е. на потенциалните, както и на действителните нови участници, които са в процес на разработване на бизнес планове). Това ще даде възможност на новите участници да се подготвят подходящо и да разберат отговорностите, свързани със създаването на ново стопанство. Обучението в областта на развитието на стопанска дейност следва да се занимава и с въпросите на рентабилността, като се дава възможност на настоящите и на потенциалните нови участници да установяват подходящи пазарни възможности. Очаква се достъпът до бизнес обучение за младите хора да улесни икономическото развитие на селските райони като цяло. Младите земеделски стопани и новите участници, започващи стопанска дейност в селското стопанство, имат нужда от повече информация за административните и техническите аспекти на селскостопанската дейност, както и от достъп до споделени примери за добри практики. В проучването[6] се отбелязва, че земеделските стопани високо ценят консултантските услуги, съобразени според ситуацията на стопанството. Подобни консултантски услуги следва да съчетават техническите аспекти на селскостопанската дейност, както и административните и финансовите аспекти, свързани с действащите политики.

3.3. Подпомагане за планирането на приемствеността

Липса на планиране за приемствеността е установена във всички проучвания на конкретни случаи. Понастоящем подпомагането за обучение е ориентирано по-скоро към новите участници, а не към изцяло семейни предприятия. Предвид средната възраст на земеделските стопани, планирането на приемствеността е от значение за повечето селскостопански предприятия. Предоставянето на консултации по планиране на стопанската дейност, и по-специално на приемствеността, може да се очаква да увеличи скоростта на процесите на приемственост и цялостната икономическа жизнеспособност на семейните земеделски стопанства в Европа.

4. Администриране на изпълняваните мерки

Необходимо е намаляване на административните пречки за младите земеделски стопани и новите участници. Независимо от положителната оценка от заинтересованите страни по отношение на изпълняваните мерки, е необходимо да се намалят административните процедури, свързани със съществуващата мярка за младите земеделски стопани. Цялостното администриране на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се счита за трудно, особено за новите участници, които не са запознати със системата на плащанията. Препоръчва се да се намали административната тежест за новите участници, с опростено администриране (подобно на схемата за дребни земеделски стопани, с която се опростява схемата на плащане и се подобрява достъпът на стопанствата до ОСП).

Също така се препоръчва да се даде по-голяма гъвкавост на земеделските стопани да реагират със своите бизнес планове на променящите се условия на пазарите. Следва да се разгледат промени в траншовете (би могло да се използва календар на плащанията за предоставяне на земеделските стопани на безвъзмездните средства съгласно финансов план, вместо последващи плащания).

5. Нови форми на подпомагане

5.1. Споделяне на практически знания

Следва да се разгледа мярка за специално подпомагане за иновативни подходи от гледна точка на примери за това как да се ангажират нови участници и как да се подкрепят млади земеделски стопани по време на осигуряването на приемствеността на стопанството. Важно е да се отбележи, че има нов проект по програма „Хоризонт 2020“ „NEWBIE – Мрежа на новите участници: стопански модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското селско стопанство (2018 – 2021 г.)“, с който ще се създаде мрежа на новите участници в цяла Европа, насърчаваща споделянето на практически опит и варианти за развитие на стопанска дейност.

5.2 Насочване към конкретни мащаби и форми на селско стопанство

По-вероятно е новите участници да се ангажират в дребномащабни, свързани с пазарна ниша селскостопански операции. Това отразява предизвикателствата на достъпа до земя и трудността, свързана с натрупването на достатъчно капитал за конкуриране на основани на мащаба пазари.

Заключения и препоръки

Докладчикът счита, че следва да бъдат включени следните основни препоръки относно политиката:

– препоръчва се подкрепата за инструментите на общата селскостопанска политика за младите земеделски стопани да продължи и максималното равнище на финансирането да се увеличи над 2%;

– достъпът до земя е главната пречка за младите земеделски стопани и новите участници. Справянето с проблема изисква повторна оценка на схемата на директни плащания и създаване на стимули за по-възрастните земеделски стопани да прехвърлят стопанствата си на по-младите поколения;

– препоръчва се насочване към намаляване на допълнителните пречки пред младите земеделски стопани, като например достъп до капитал, липса на бизнес умения и недостатъчни планове за приемственост;

– също така се препоръчва да се намалят административните пречки и да се даде по-голяма гъвкавост на земеделските стопани в ЕС да реагират със своите бизнес планове на променящите се условия на пазарите;

– следва да се вземат предвид нови форми на подпомагане, които акцентират иновативни начини за споделяне на знания.

 • [1]  Констатациите се основават на поисканото от комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (COMAGRI) проучване, озаглавено „Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.“: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020
  06_EN.pdf
 • [2]  – Целева група на ЕИП-АГРИ за започването на селскостопанска дейност: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf
  – Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020
  06_EN.pdf
 • [3]  Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020
  06_EN.pdf
 • [4]  Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020
  06_EN.pdf
 • [5]  Целева група на ЕИП-АГРИ за започването на селскостопанска дейност: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf
 • [6]  Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020
  06_EN.pdf

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.

(2017/2088(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета[2],

–  като взе предвид Регламент (EС) № 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (EС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (EС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал[3],

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Младите земеделски стопани – изпълнение на политиката след реформата на ОСП от 2013 г.“, възложено от неговия Тематичен отдел „Б“ по структурни политики и политика на сближаване и представено на заседанието на комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (ComAGRI) на 23 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид своето изслушване на тема „Изпълнение на политиките за младите земеделски стопани след реформата на ОСП през 2013 г.“, проведено на 23 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид Специален доклад № 10/2017 на Европейската сметна палата относно „Необходима е по-добра насоченост на помощта от ЕС за младите земеделски стопани, за да се насърчи ефективна приемственост между поколенията“,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята?[4],

–  като взе предвид проучването на Европейския съвет на младите земеделски стопани (CEJA), озаглавено „Младите земеделски стопани са от ключово значение за бъдещата ОСП“, публикувано на 17 май 2017 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите относно „Подкрепа за младите европейски земеделски стопани“ (NAT-VI/012, 2017),

–  като взе предвид член 52 от Правилника за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата на разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0157/2018),

A.  като има предвид, че в ЕС само около 6% от всички лица, отговарящи за земеделски стопанства, са под 35 години, а повече от половината са на възраст над 55 години, с големи различия между държавите членки;

Б.  като има предвид, че тези цифри не са се променили значително през последното десетилетие, а делът на младите земеделски стопани намалява и застаряването на населението в селското стопанство е основен проблем; като има предвид, че положението с приемствеността между поколенията в сектора на селското стопанство варира значително в отделните държави членки и това изисква гъвкав и диверсифициран подход;

В.  като има предвид, че повече от 50 години развитието на селското стопанство, основано на ОСП, насърчава повсеместно разрастването и концентрацията на стопанствата, както и засилена капитализация на производствените активи, вследствие на което някои стопанства стават трудни за прехвърляне и/или за достъп от млади хора поради значимостта на капитала, необходим за придобиването им;

Г.  като има предвид, че застаряването на работната сила в селското стопанство е особено осезаемо в секторите на животновъдството, и по-специално в секторите овцевъдство и козевъдство, поради съществуващите ограничения по отношение на тяхната рентабилност;

Д.  като има предвид, че през периода 2007 – 2013 г. броят на младите земеделски стопани в ЕС като цяло е намалял от 3,3 на 2,3 милиона, а обработваната от млади земеделски стопани земеделска площ през този период е намаляла от 57 на 53 милиона хектара;

Е.  като има предвид, че в светлината на демографските промени, като обезлюдяването и застаряването на населението в селските райони, е от съществено значение да се създадат възможности за превръщането на селското стопанство в модерен и привлекателен сектор с цел насърчаване на младите хора да се насочат към кариера в областта на селското стопанство;

Ж.  като има предвид, че съществува реална конкуренция за достъп до земя между младите хора, които желаят да се занимават със селско стопанство, и вече добре утвърдените земеделски стопани, а понякога и между младите хора и инвестиционните дружества, които проявяват интерес да започнат дейност в селското стопанство;

З.  като има предвид, че в бъдеще на риск е изложен цял един модел на селскостопанско развитие, основан на семейни стопанства;

И.  като има предвид, че общата селскостопанска политика запазва решаваща роля в това отношение;

Й.  като има предвид, че приемствеността между поколенията в селското стопанство е едновременно проблем на навлизането за новото поколение и проблем на напускането за сегашното поколение земеделски стопани, и че недостигът на млади хора, които да се стремят към кариера в селското стопанство, е заплаха за икономическата и социалната устойчивост и растежа на селските райони, както и за продоволствената самодостатъчност и сигурност на ЕС; като има предвид, че задоволителното икономическо положение е първото условие за превръщане на селското стопанство в привлекателна дейност;

К.  като има предвид, че с последната реформа на ОСП бяха утвърдени и въведени редица инструменти, които могат да бъдат комбинирани и адаптирани към националните ситуации в държавите членки, и по-специално задължителното плащане за млади земеделски стопани по първия стълб (6,9 милиарда EUR в полза на 180 000 млади земеделски стопани), а по втория стълб – мерки като помощ за започване на дейност, достъп до финансиране и кредит или възможността за създаване на тематична подпрограма за млади земеделски стопани (2,6 милиарда EUR);

Л.  като има предвид, че в рамките на ЕС не всички държави членки разполагат с реална политика за започване на дейност в селското стопанство и не използват целия инструментариум, който ОСП им предоставя за подпомагане на младите земеделски стопани, по-специално мярката по втория стълб относно „помощ за започване на дейност за млади земеделски стопани“;

М.  като има предвид, че младите жени, които поемат отговорността за управлението на селскостопанско предприятие, представляват само малка част от младите земеделски стопани, но не са хомогенна група и следователно имат различни потребности при започването на тази кариера;

Н.  като има предвид, че приемствеността между поколенията трябва да бъде един от ключовите приоритети на бъдещата обща селскостопанска политика, като установи обща политическа рамка за индивидуални национални стратегии, и че насърчаването на приемствеността между поколенията е необходимо предварително условие за запазването на селското стопанство в целия ЕС и за привлекателността и жизнеспособността на селските райони, по-специално чрез насърчаване на многообразието на стопанствата и на устойчивото семейно селско стопанство;

О.  като има предвид, че е установено, че достъпът до земя е една от основните пречки пред младите земеделски стопани и новите участници, продължаваща от години и изискваща действителни решения; като има предвид, че достъпът до земя се възпрепятства по-специално, от една страна, от загубата на земеделски земи поради запечатване на почвата, градско развитие, туризъм, инфраструктурни проекти, промени в земеползването и разпространението на опустиняването, причинено от изменението на климата, а от друга страна – от концентрирането на земя; като има предвид, че спекулативните покачвания на цените предизвикват тежки и все по-обезпокоителни проблеми за новите участници и младите земеделски стопани в много държави членки; като има предвид, че в рамките на настоящото подпомагане макар и да се улеснява достъпът до финансиране или капитал, не се разглежда основният въпрос за получаване на достъп до земя с цел създаване на ново земеделско стопанство;

П.  като има предвид, че новите участници, като например младите земеделски стопани, са особено уязвими от нестабилността на цените и изпитват допълнителни затруднения с достъпа до финансиране от банки или други програми за кредитиране поради липсата на финансови активи, които да се използват като гаранция;

Р.  като има предвид, че подкрепата от ЕС за младите земеделски стопани следва да бъде по-добре насочена, за да се гарантира приемствеността между поколенията и да се води борба срещу намаляването и концентрацията на стопанствата;

С.  като има предвид, че въпреки мерките на ЕС за подпомагане все още съществуват предизвикателства по отношение на установяването на младите земеделски стопани и приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор на ЕС;

Т.  като има предвид, че сред новите участници броят на жените, считани за главни земеделски стопани, е по-голям в сравнение със селскостопанския сектор като цяло;

У.  като има предвид, че демографското състояние в някои региони на ЕС е твърде небалансирано, като там живеят малко на брой или не живеят никакви млади хора;

Ф.  като има предвид, че младите земеделски стопани и новите участници представляват важни източници на иновации и предприемачество в селското стопанство, осигуряващи предимства – като например въвеждането на нови знания или техники, разработването на нови бизнес модели, основани на крайните потребители, развитието на по-устойчиви земеделски системи, разработването на нови организационни модели (например съвместна обработка на земя, предварително финансиране, колективно финансиране (краудсорсинг)), задълбочаването на връзките между селското стопанство и местната общност, както и адаптирането на традиционните знания с цел разработване на бизнес иновации (например непромишлено производство на храни);

Х.  като има предвид, че големи части от планинските региони са изправени пред особени трудности поради по-ниските равнища на инвестиции, специфичните условия и трудния релеф, които обезсърчават младите хора да остават или да започват стопанска дейност в тези региони;

Ц.  като има предвид, че това предпоставя като необходимо условие обмислянето на по-гъвкав подход за националните и/или регионалните органи при прилагането на механизма за младите земеделски стопани в държавите с подобни региони;

Ч.  като има предвид, че тенденцията е новите участници да управляват по-малки земеделски стопанства и поради това те се борят за достъп до суровини на конкурентни цени и за производството на количествата, необходими, за да се постигнат икономии от мащаба;

Ш.  като има предвид, че 80% от субсидиите по ОСП се разпределят на едва 20% от земеделските стопанства в ЕС и че действителното разпределение на субсидиите би могло да бъде още по-неравномерно, тъй като наличните статистически данни не позволяват да се направят каквито и да е било изводи за собствеността и контрола върху земеделските стопанства;

Щ.  като има предвид, че в „Манифеста на младите земеделски стопани“, публикуван през 2015 г. от Европейския съвет на младите земеделски стопани, се отправя призив за: достъп до земя и кредити чрез публични мерки за подпомагане; регулиране за ограничаване на нелоялните търговски практики по веригата за доставки на храни; мерки за намаляване на нестабилността на доходите на младите земеделски стопани; и подкрепа за инвестиции и за достъп до земя, за да се защитават и опазват почвите и да се оптимизира земеползването от млади земеделски стопани за производството на храни;

АА.  като има предвид, че младите земеделски стопани са ключът към устойчив, разнообразен и приобщаващ селскостопански сектор, и че насърчаването на техния достъп до него ще спомогне за гарантирането на бъдещето на производството на храни и опазването на околната среда и селските райони;

АБ.  като има предвид, че изключителната нестабилност на цените на селскостопанските продукти е силно възпираща за онези, които биха искали да започнат селскостопанска дейност, като често ги кара да се съсредоточават върху производствени ниши, в които могат да се реализират по-сигурни маржове на печалбата;

АВ.  като има предвид, че в правото на ЕС се признават понятията „млади земеделски стопани“ и „земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност“;

АГ.  като има предвид, че концентрацията на земя е процес, който се засилва значително; като има предвид, че между 2005 г. и 2015 г. броят на земеделските стопанства е намалял с около 3,8 милиона, докато средният им размер е нараснал с 36%;

АД.  като има предвид, че в Декларацията от Корк 2.0 от 6 септември 2016 г. се изразява загриженост относно обезлюдяването на селските райони и отлива на млади хора и необходимостта да се гарантира, че селските райони и общности (райони, земеделски стопанства, села и малки градове) ще останат привлекателно място за живот и работа чрез подобряване на достъпа до услуги, като например училища, болници, включително услуги във връзка с майчинството, широколентов достъп до интернет и условия за отдих, заедно с възможности за гражданите в селските райони за насърчаване на предприемачеството в традиционните селски области, както и в нови сектори на икономиката;

АЕ.  като има предвид, че приемствеността между поколенията зависи преди всичко от реалната воля на избраните политици (на ЕС и национални) и съответните специалисти, и по-специално на по-възрастните хора; като има предвид, че тази воля предполага амбициозна и последователна цялостна политика – каквато в момента на практика няма – съчетаваща както инструментариума на ОСП, така и различните инструменти на националните политики в разнообразни области, като се започне от земята, финансирането, методите на прилагане на поземлената собственост и политиките относно структурите на земеделските стопанства, и се стигне до данъчното облагане, правото в областта на наследяването, пенсионните схеми, обучението и др.;

АЖ.  като има предвид, че в днешно време младите земеделски стопани в ЕС се конкурират в бързо развиващ се сектор на селското стопанство; като има предвид, че иновациите, научните изследвания и прецизното земеделие имат потенциала да подобрят селскостопанските добиви и същевременно да позволят по-добро управление на ресурсите;

АЗ.  като има предвид, че броят на подадените заявления за мярката по втория стълб на ОСП за навлизане на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор в някои държави членки е надхвърлил общия брой, предвиден за програмния период 2014 – 2020 г.;

АИ.  като има предвид, че младите земеделски стопани, които, както всички други земеделски стопани в ЕС, произвеждат и пласират своите продукти на единния европейски пазар, не се ползват с едни и същи условия за осъществяване на дейност или за вземане на кредити в различните държави членки;

АЙ.  като има предвид, че са установени инициативи като „Действия на ЕС за интелигентни села“;

АК.  като има предвид, че селските райони трябва да се запазят населени както с по-млади хора в трудоспособна възраст, така и с по-възрастни хора;

Препоръки

Бюджет и достъп до финансиране

1.  обявява се за запазването на силна обща селскостопанска политика с оглед на следващата реформа, тъй като това ще бъде главният стимул за младите хора, които искат да се занимават със селскостопанска дейност;

2.  изисква изпълнение на неотдавнашните решения, взети в Регламента „Омнибус“, и подкрепата за схемата за млади земеделски стопани да продължи, като максималното равнище на националното финансиране се увеличи над 2% за задължителните плащания (по първия стълб) и се повишат процентите на подпомагането по втория стълб, за да се насърчи приемствеността между поколенията; подчертава, че във всяка бъдеща ОСП следва да бъде разгледана възможността за подсилване на мярката за помощ при започване на стопанска дейност за младите земеделски стопани (безвъзмездни средства за млади земеделски стопани);

3.  приветства факта, че по силата на Регламента „Омнибус“ държавите членки имат възможност за увеличаване на разпределението за млади земеделски стопани в рамките на първия стълб с до 50% от съществуващите прагове (25% по-рано); препоръчва периодът, през който стопанствата могат да се възползват от тази подкрепа, да бъде удължен, за да се насърчи приемствеността между поколенията; приветства също решението за преразглеждане чрез Регламента „Омнибус“ на ограничението за достъп до подпомагане по първия стълб, като същото се промени от пет на десет години от създаването на предприятието;

4.  приветства възможността за младите земеделски стопани, предоставена с Регламента „Омнибус“, да получават помощ по Програмата за развитие на селските райони за първоначално установяване, дори и в случаите на съвместно установяване с други земеделски стопани, както и на възраст над 40 години, с цел увеличаване на смяната на поколенията, така и по-млади, чрез увеличаване на помощта;

5.  отбелязва, че инструментите на ОСП за млади земеделски стопани следва да бъдат насочени към специфичните потребности на младите земеделски стопани, включително техните икономически и социални потребности;

6.  препоръчва помощта да бъде съобразена както с възрастта на младите земеделски стопани, така и с тяхното равнище на обучение;

7.  приветства създаването на инструмент за гарантиране в земеделието, предложен от Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през март 2015 г., който следва да улеснява достъпа на младите земеделски стопани до кредитиране; препоръчва достъпът до финансиране да се подобри чрез субсидирани лихвени проценти върху заемите за нови участници, също и от частни финансови оператори, по-специално чрез въвеждането на финансови инструменти за предоставяне на безлихвени заеми за инвестициите на младите земеделски стопани; призовава за по-добро сътрудничество с ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с цел насърчаване на създаването на финансови инструменти, предназначени за младите земеделски стопани във всички държави членки;

8.  счита, че е необходимо да се насърчи създаването на нови форми на основаното на участие финансиране в областта на селското стопанство, вече наблюдавани в ЕС във връзка с прехвърлянето на земя, които да могат да се комбинират с тези нови финансови инструменти;

9.  препоръчва оценката на кредитоспособността на земеделските стопанства от страна на банките и кредитните институции да бъде подобрена, включително чрез развитие на предвидените в ОСП финансови инструменти;

10.  препоръчва повишаване на достъпността на възможностите, предлагани в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ), в допълнение към помощта по линия на ОСП, за разработване и прилагане на финансови инструменти чрез полезни взаимодействия под формата на заеми, гаранции или фондове за дялово участие, за да се осигури достъп до финансиране на младите земеделски стопани; отбелязва, че стабилен селскостопански бизнес план обикновено е съществен елемент за получаване на финансиране, и счита, че нормите на предпазливото отпускане на заеми следва да се прилагат; подчертава необходимостта от медиация за земеделските стопани и поради това препоръчва подкрепата да бъде придружена от квалифицирани и независими финансови консултантски услуги;

11.  подчертава нуждата от по-добро популяризиране на схемата за млади земеделски стопани от страна на държавите членки и призовава за укрепване на сътрудничеството между националните, регионалните и местните органи с цел разпространение на информация във връзка с инструментите за подпомагане за младите земеделски стопани;

12.  призовава Комисията да предложи мерки за подпомагане на инвестициите в интелигентно земеделие, както и да подобри достъпа на младите земеделски стопани до технологичния напредък;

Администриране и опростяване на изпълняваните мерки

13.  приветства факта, че с реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 – 2020 г. са въведени нови мерки за подпомагане на младите земеделски стопани при създаването на стопанства; изразява загриженост, че равнището на административната тежест често възпрепятства използването на тези мерки; отбелязва, че цялостното администриране на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони се счита за твърде сложно и трудно, особено за новите участници, които не са запознати със системата на плащанията; препоръчва да бъдат положени повече усилия за опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за одобряване на плащанията;

14.  приветства въведените с Регламента „Омнибус“ изменения в подкрепа на младите хора за подобряване на техния достъп до финансови инструменти и с които се предвижда увеличаване на единичния размер на плащанията по първия стълб;

15.  призовава за систематизиране на помощта за консултиране, особено за младите хора, които не са от селските райони;

16.  поздравява Комисията за намерението ѝ да задълбочи мерките, насочени към приемствеността между поколенията, в контекста на следващата реформа на ОСП, но счита, че тези нови инициативи следва да са покрити с достатъчен бюджет на ЕС, тъй като в противен случай няма да се постигне търсеният стимулиращ ефект;

17.  изразява съжаление относно липсата на координация между плащанията за млади земеделски стопани и мярката за стартова помощ, които се управляват от различни органи;

18.  призовава Комисията да разработи по-цялостен подход, който да позволи повече полезни взаимодействия между помощта по първия стълб и помощта по втория стълб, и подчертава, че последната следва да бъде въведена от всички държави членки;

19.  отбелязва, че най-наскоро създадените стопанства са поставени в конкурентна среда с бързо променящи се условия; препоръчва да се даде по-голяма гъвкавост на земеделските стопани в ЕС да реагират в своите бизнес планове на променящите се условия на пазарите; счита, че следва да се обмислят промени в траншовете;

20.  отбелязва, че държавите членки имат възможността да прилагат допълнителни инструменти посредством двата стълба на ОСП, и насърчава държавите членки, изправени пред специфични географски предизвикателства, като например планински или в някои случаи необлагоделствани региони, да разгледат възможността за въвеждане на коефициент на умножение (например 2), който да взема под внимание броя на реколтите на година или видовете култури, които могат да бъдат отглеждани там, при предоставянето на подкрепа на младите земеделски стопани, които искат да осъществят дейност в тези региони, с цел да бъдат стимулирани дейностите в тези региони в опит за преодоляване на съществуващите в тях демографски предизвикателства;

21.  посочва, че нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, чието налагане позволява на купувача и/или преработвателя или търговеца да се възползват от значителната си преговорна сила по отношение на своите доставчици, представлява сериозна заплаха за стабилността на предприятията на земеделските стопани; призовава Комисията да приеме адекватно регулиране на равнище ЕС;

22.  призовава държавите членки да извършат необходимите регулаторни промени, за да гарантират квалифицирането в цялото национално законодателство на помощта за присъединяването към и подобряването на земеделски стопанства за младите хора като капиталова безвъзмездна помощ, а не като текуща субсидия;

23.  признава, че на земеделските стопани трябва да бъде позволено да продължат да ръководят своите земи, както и че за да функционират добре, земеделските стопанства трябва да са свободни и гъвкави като всеки друг вид стопанска дейност;

24.  подчертава, че плащанията към млади земеделски стопани не следва да бъдат забавяни, а да се извършват периодично и предвидимо, така че да се предотврати задлъжняването на младите земеделски стопани, а оттам и затрудняването на изпълнението на техните проекти;

25.  настоятелно призовава за предприемането на подход с по-голяма насоченост към постигането на резултати, който да стимулира разработването на нови иновации и по-доброто управление на ресурсите, като по този начин се овластяват мотивираните млади земеделски стопани;

26.  припомня, че за да бъде икономически жизнеспособно, едно земеделско стопанство трябва да може да се разширява, за да достигне критичен мащаб, съответстващ на икономическата реалност на пазара;

27.  подчертава необходимостта да се вземе предвид разнообразието на различните територии, и по-специално тези в затруднение, които изискват съобразена с потребностите им подкрепа;

Достъп до земя и противодействие на „заграбването на земя“

28.  отбелязва, че достъпът до земя е една от главните пречки пред младите земеделски стопани и новите участници в селското стопанство в ЕС и е ограничен от слабото предлагане на земя за продажба или аренда в много региони, както и от конкуренцията на други земеделски стопани, инвеститори и ползватели за жилищни нужди, и от проблемите при получаването на финансиране; счита, че обстоятелствата, които ограничават достъпа до земя във всяка държава членка, следва да бъдат допълнително проучени; счита, че проблемът с достъпа до земя се утежнява от настоящата структура на директни плащания, която може да води до по-високи разходи за аренда и покупни цени на земята, изисква минимално активно ползване на земята и в голяма степен разпределя субсидии въз основа на собствеността върху земята; счита, че някои земеделски стопани, независимо дали са собственици или арендатори, се стимулират да продължат да осъществяват дейност, за да продължат да се възползват от субсидии, като използват доставчици на услуги, за да извлекат полза от своята земя, или като обработват в минимална степен своите площи; препоръчва да се увеличат изискваните равнища на дейност, като се отчитат новите селскостопански модели, когато се разпределят плащания, като се насочи подкрепата към постигането на конкретни резултати (например реалното работно време, прекарано в селскостопанска дейност, като се отчитат също новите иновации, производството на конкретни екологични или социални стоки), и да се въведе забрана за неоснователно натрупване на изплащането на субсидии и на пенсия;

29.  припомня, че за да се постигне устойчиво селско стопанство, младите земеделски стопани трябва да могат да инвестират и да придобиват земеделска земя, да придобиват нови или употребявани машини, както и да оптимизират своите селскостопански техники;

30.  подчертава, че собствениците трябва да бъдат свободни да продават на когото желаят, и призовава Комисията да улесни прехвърлянето на земите, и по-конкретно наследяването, за да улесни младите хора при започването на дейност;

31.  тъй като достъпът до земя е основният проблем, пред който са изправени младите земеделски стопани и новите участници в селското стопанство, призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за противодействие на спекулациите със земеделска земя;

32.  призовава Комисията да определи препоръки на равнище Европейски съюз за насърчаване на по-активни национални политики относно достъпа до земя, основани на най-добри практики;

33.  призовава държавите членки да дадат приоритет на новите участници и младите земеделски стопани по отношение на достъпа до земеделска земя, чрез пълноценно използване на регулаторните инструменти, които вече се прилагат успешно в някои държави членки в съответствие с Тълкувателното съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на Европейския съюз[5]; счита в тази връзка, че държавите членки биха могли да разработят инструменти като „банки“ за земя за допълнително улесняване на достъпа до земя и за очертаване на неизползваната земя, налична за млади земеделски стопани;

34.  счита за важно младите земеделски стопани да бъдат освободени от сегашния таван от 10% за покупката на земя, предвиден в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 480/2014 от 3 март 2014 г. относно структурните фондове и в насоките за държавната помощ;

35.  призовава за насочване на помощта в по-голяма степен към зони, които са изолирани, в неблагоприятно демографско състояние или които са най-силно засегнати от липсата на приемственост между поколенията;

36.  изисква от Комисията да подпомага споделянето на най-добри практики във връзка с достъпа до земя в държавите членки;

37.  призовава Комисията да изготви оценка на преките и косвените въздействия на обратното изкупуване на земя и стопанства от страна на лица, които не са граждани на ЕС, върху наличността и цената на земята;

38.  предлага държавите членки да насърчават в рамките на националната си политика услугите за консултиране в областта на селското стопанство и за управление на стопанствата, за да се подпомогнат и улеснят поземлената мобилност и услугите, свързани с планирането на приемствеността;

39.  призовава всички държави членки да въведат подкрепа за прехвърлянето на стопанства с цел подпомагане на ръководителите на стопанства на възраст над 55 години без правоприемници, които могат да се окажат в несигурно положение при пенсиониране, ако прехвърлят част от дейността си или цялата си дейност на един или повече млади хора;

40.  настоятелно призовава държавите членки да въведат механизми за гарантиране на споделената собственост в земеделските стопанства, като се обърне специално внимание на младите жени, за да се гарантира спазването на техните права;

41.  счита, че определението за активен земеделски стопанин не трябва да води до административни тежести в допълнение към породените от последната реформа или да ограничава достъпа до селскостопанска дейност за младите хора чрез налагане на прекомерни условия;

42.  отбелязва, че в много държави членки приемствеността между поколенията и достъпът на младите хора до земеделска земя се възпрепятства от късната приемственост; счита, че в настоящата ОСП вече не липсват стимули за по-възрастните земеделски стопани да прехвърлят предприятията си на по-младите поколения; препоръчва преразглеждането на изпълнението на мерките, които биха мотивирали по-възрастните стопани да прехвърлят стопанствата си на млади земеделски стопани, като например схемата за „излизане от селскостопанска дейност“ и други стимули за пенсиониране, с оглед да се избегне концентрацията на земя от съседни оператори; подчертава необходимостта от правни структури, като обединения на земеделски стопани (Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun – GAEC), които могат да подпомагат млади земеделски стопани да започнат съвместна дейност и да улеснят прехвърлянето между поколенията;

43.  призовава Комисията и държавите членки да стимулират използването на възможностите по развитието на селските райони за подпомагане на нови действия за насърчаване на поземлената мобилност, като например „банки“ за земя, инициативи за улесняване на продажбата и арендата на земеделска земя и други инициативи на местно равнище за насърчаване на достъпа до земя за нови участници;

44.  счита, че младите земеделски стопани в целия Съюз следва да имат достъп до кредити при едни и същи условия и лихви, както и че те не следва да варират; в тази връзка призовава Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, да определи подходящи мерки за подкрепа и инструменти за кредитиране за младите земеделски стопани;

45.  изисква насърчаването на нови модели на сътрудничество между поколенията земеделски стопани чрез партньорство, кооперации за съвместно използване на селскостопански машини, дългосрочна аренда и други дългосрочни договорености, договорености между стопанства и средства за национални или регионални организации, участващи в насърчаване и улесняване на услугите за свързване на младите и възрастните земеделски стопани (като например услуги за поземлена мобилност);

46.  посочва, че по-голямата и по-силната организация на земеделските стопани, чрез създаването на кооперации и създаването на организации на производители (ОП) в регулираните на равнище ЕС от Регламента за общата организация на пазара (ООП) сектори, може да допринесе за по-висока рентабилност на селскостопанската дейност и да спомогне за защитата на доходите на земеделските стопани, особено на младите земеделски стопани, като съпътства избора на производства и оползотворява максимално характеристиките на селските райони; допълва, че структурна реформа на организациите на производителите, имаща за цел да ги направи по-отговорни, по-силни и по-ефективни, в комбинация с по-голяма степен на обединяване, ще може да допринесе преди всичко за защитата и увеличаването на рентабилността на сектора във времето;

47.  отбелязва разликите по отношение на ситуацията между приемствеността между поколенията в рамките на семейството, от една страна, и новите участници, от друга; счита, че професионалното обучение и курсовете трябва да бъдат адаптирани спрямо лицата, които планират да поемат семейното предприятие, или спрямо планиращите да започнат нов бизнес – в зависимост от потребностите им;

48.  подчертава, че младите жени следва да се насърчават да поемат отговорността за управлението в селското стопанство и че следва да им бъде предоставена адекватна подкрепа, що се отнася до достъпа до земя, кредитирането и допълнителните знания за правилата и разпоредбите;

49.  счита, че изборът дали да се регламентира достъпът до земеделската земя и за определяне на стимули или ограничения в тази връзка е от компетентността на държавите членки, особено с оглед на справянето със заграбването на земя в ЕС и насърчаването на младите земеделски стопани за започване на дейност;

50.  призовава Комисията, заедно с държавите членки и заинтересованите страни, допълнително да развие неотдавна приетото съобщение относно системата от критерии за пазара на земя, за да се гарантира, че правото на ЕС действително поддържа еднакви условия на конкуренция за всички потенциални купувачи на земя, включително положителна дискриминация в полза на земеделските стопани от ЕС, както и за да стане напълно ясно на държавите – членки на ЕС, в контекста на четирите основни свободи, какви мерки за регулиране на пазара на земя са разрешени, така че земеделските стопани да могат да придобиват по-лесно земя за целите на използването ѝ в селското и горското стопанство; призовава Комисията да преустанови настоящите производства за установяване на нарушение, предназначени да оценят съвместимостта с правото на ЕС на законодателствата на държавите членки относно продажбата на земеделска земя, докато не бъде публикувано окончателното съобщение, съдържащо горепосочените критерии;

51.  счита, че е необходимо националните политики в областта на земята, градоустройството и планирането на земеползването (например транспортна инфраструктура) да вземат предвид феномена на разхищаването на земята и впоследствие изоставянето ѝ, с оглед възобновяване на нейното обработване, с цел да се предостави на разположение повече земя за създаване на стопанства от млади земеделски стопани;

52.  приветства Тълкувателното съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на Европейския съюз, но отбелязва, че в съобщението не е отразено в достатъчна степен как ще бъде регулирано изкупуването на дялове от корпоративни групи, които често осъществяват транснационална дейност; призовава Комисията да актуализира съобщението в това отношение;

53.  подчертава значението на съгласуваността между местните, националните мерки и мерките на ЕС за младите земеделски стопани; призовава държавите членки да улесняват приемствеността между поколенията, например чрез законите за наследството и данъчното облагане, правилата относно достъпа до земя, териториалното планиране и стратегиите за приемственост в земеделските стопанства;

54.  призовава държавите членки да улеснят справедливия достъп до земя на жените, с цел да се насърчи установяването им в селските райони и активната им роля в селскостопанския сектор;

55.  призовава Комисията да финансира проучване относно настоящото състояние във връзка с концентрирането на земя в ЕС, в което да се взема под внимание явлението, свързано с корпоративните групи с дъщерни предприятия, които придобиват и контролират земя посредством сделки с дялове, и в което да се анализират рисковете, които поставя концентрирането на земя не само по отношение на достъпа до земя за млади земеделски стопани и нови участници, но също и по отношение на доставките на храни, заетостта, околната среда, качеството на почвата и развитието на селските райони като цяло;

56.  счита, че е от основно значение ЕС да приеме законодателство за качеството на земите, което продължава да се влошава вследствие на нецелесъобразно селскостопанско развитие; изтъква, че това влошаване на качеството на земята оказва въздействие върху пазара и цените на земята, но и намалява производствения капацитет на площите, които се предават на бъдещите поколения млади земеделски стопани;

57.  отбелязва, че сегашната система на плащания по ОСП, както и по-специално необвързаното с производството подпомагане, не насърчава прехвърлянето на земеделска земя и не защитава в достатъчна степен младите земеделски стопани от нестабилността на селскостопанските цени, на която те са изложени в по-голяма степен по ясни причини, свързани с факта, че те тепърва стартират и им липсва практически опит, или могат да имат ограничени достъпни финансови инструменти;

Обучение, иновации и комуникация

58.  отбелязва, че съществува необходимост от модернизиране и придаване на по-голяма стойност на професионалното обучение, предоставяно в селските райони, с активното участие на националните служби по консултиране; счита, че следва да се улесни достъпът до Европейския социален фонд (ЕСФ) и да се даде по-голям бюджет за професионалното обучение в селските райони;

59.  подчертава най-новата инициатива на ЕС – Европейския корпус за солидарност, който създава възможности за младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в областта на природните ресурси, както и в различни сфери, като например селско стопанство, горско стопанство и рибарство;

60.  препоръчва да се насърчи включването на тези млади хора в кооперации, където непременно да разполагат с важни консултации относно продажбата, производството и други аспекти във връзка с тяхното земеделско стопанство;

61.  подчертава необходимостта от преразглеждане на критериите за подкрепа на включването на млади хора в дружество, което не е под тяхно управление, като в тези случаи получаваната помощ следва да е пропорционална на значението на съответния млад човек за въпросното дружество;

62.  призовава Комисията и държавите членки да предложат повече възможности за обучение и консултантски услуги за потенциални и утвърдени млади земеделски стопани, в т.ч. умения за започване на дейност като земеделско предприятие, селскостопански, технологични, нови технологични и предприемачески умения, като например експертни познания и опит в областта на маркетинга, изграждането на мрежи, комуникациите, иновациите, многофункционалността, диверсификацията и финансите;

63.  призовава Комисията и държавите членки да предложат повече възможности за обучение и повече възможности и стимули за международна мобилност; насърчава създаването на схема от типа на „Еразъм“, свързана с професионалното обучение за подобряване на уменията и опита на младите земеделски стопани, включително по отношение на новите технологии и новите бизнес модели, и възможност за осъществяване на ефикасен и ефективен трансфер на знания;

64.  счита, че е важно да се насърчи разширяването на мрежи от изследователи, учени, мениджъри и млади европейски земеделски стопани, които се интересуват от намирането на нови модели на икономическо развитие, за да се достигне до новаторски решения на социалните и пазарните потребности, възникващи в света на новите селскостопански предприятия;

65.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят информация на младите земеделски стопани и на новите участници във връзка с иновативни и неконвенционални подходи, които са най-подходящи за започване на селскостопанска дейност, като например разработването на нови бизнес модели, основани на крайните потребители, развитието на по-устойчиви земеделски системи, разработването на нови организационни модели (например съвместна обработка на земя, предварително финансиране, колективно финансиране), задълбочаването на връзките между селското стопанство и местната общност, както и адаптирането на традиционните знания с цел разработване на бизнес иновации (например непромишлено производство на храни);

66.  призовава, с цел да се намали максимално загиването на предприятия, да се приложи механизъм за наблюдение или консултации за предприятия, за да се предоставя непрекъсната подкрепа на младите при вземането на решения поне през първите три години от дейността на тяхното предприятие;

67.  приканва Комисията и държавите членки да насърчават инициативи, като например френската инициатива „Утре ще стана земеделски стопанин“, която има за цел да популяризира професията земеделски стопанин сред младите хора и да им предостави цялата необходима информация за тяхното обучение и за създаването на стопанство;

68.  счита, че е важно да се създаде благоприятна среда за приемането на младите хора в сектора на селското стопанство чрез колективни и солидарни структури, като например обединения на земеделски стопани за съвместна експлоатация на земеделско предприятие (дружества на земеделски стопани), кооперации за съвместно използване на селскостопанско оборудване, кооперации за преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, групи за споделяне на трудовите ресурси, услуги по заместване, групи за взаимопомощ, групи за повишаване на осведомеността за селскостопанските дейности и иновации, асоциации на земеделските стопани и на потребителите на селскостопански продукти, мрежи на участници от и извън селскостопанския сектор (LEADER) и др.; подчертава, че тези форми на организация дават възможност на специалистите да споделят опит, съвети и някои разходи, а това е изключително ценно за бюджета и доходите на младите хора, които често трябва да правят значителни разходи, когато започват дейност;

69.  отбелязва, че е необходимо младите хора в селските райони да имат достъп до същите услуги и инфраструктура (напр. достъп до високоскоростни широколентови мрежи, училища и детски градини, пътища и др.) като младите хора, които живеят в градовете; поради това счита, че е от съществено значение да се гарантира, че младите земеделски стопани в селските райони имат възможност да развиват своите стопанства и да издържат семействата си;

70.  призовава да се насърчават предприемаческият дух и инициативите на жените, по-специално посредством насърчаване на собствеността сред жените, мрежи на жените млади земеделски стопани, нови участници и предприемачи, и създаване във финансовия сектор на улеснен достъп за жените предприемачи от селските райони до инвестиции и кредити, така че да им се даде възможност да развият предприятия, от които да могат да получават стабилни доходи;

71.  счита, че приемствеността между поколенията зависи от привлекателността на професията земеделски стопанин, но преди всичко от нейната способност да генерира доходи за тези, които желаят да се издържат с нея; подчертава, че постигането на жизнеспособност на селското стопанство предполага ОСП да позволява известно равнище на пазарна регулация, особено когато пазарите функционират неефективно и генерират кризи; изтъква, че настоящата дерегулация на пазарите оказва отрицателно въздействие върху селскостопанското развитие, отдалечава младите хора от селското стопанство и като цяло засяга по-осезаемо младите хора, които често са сериозно задлъжнели поради своите разходи за започване на дейност;

Обществени услуги

72.  счита, че разработването на съвременни агроекологични селскостопански практики и нови бизнес модели ще направи селското стопанство по-привлекателно за младите земеделски стопани; подчертава, че младите земеделски стопани трябва да бъдат обучавани и квалифицирани в най-новите технологии, за да се справят по-специално с настоящите и бъдещите екологични предизвикателства; подчертава необходимостта от подпомагане на иновативни и неконвенционални подходи, като например агроекология, нови бизнес модели, основани на крайните потребители, цифрови селскостопански технологии и интелигентни решения, и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че бъдещата ОСП ще отразява това;

73.  отбелязва, че младите земеделски стопани представляват значителен потенциал за иновации и диверсификация, тъй като обикновено притежават по-големи умения и управленски възможности, и са по-склонни да навлязат на нови пазари, да разработват нови методи за производство и оптимално използване на технологичния напредък и иновациите в сектора на селското стопанство, което може в частност да спомогне за справяне с екологичните предизвикателства, пред които е изправено селското стопанство; поради това счита, че е необходимо да се предостави решаваща подкрепа на младите хора, желаещи да въведат иновативни техники и процеси на производство, като например системите за прецизно земеделие и опазване на природата, предназначени за подобряване на рентабилността и екологичната устойчивост на селскостопанския сектор; призовава Комисията да увеличи научните изследвания в областта на използването на технологии и земеделски практики, които дават възможност за устойчиво селско стопанство с ниско въздействие върху околната среда; подчертава, че създаването и запазването на нови работни места, насърчаването на иновациите и цифровизацията в областта на селскостопанското професионално обучение са от основно значение за конкурентоспособността на селското стопанство в ЕС;

74.  подчертава, че земеделските стопани се нуждаят от достъп до инфраструктура, качествени и достъпни обществени съоръжения и услуги, включително здравеопазване, образование, високоскоростен широколентов достъп, помощ, обучение, културни услуги, пощенски клонове, обществен транспорт и по-добри пътища; отбелязва, че за младите хора, които живеят в селските райони, следва да се гарантират същите условия и стандарт на живот, както за тези, които живеят в градските райони, така че да не се увеличават допълнително обезлюдяването на селските райони и териториалното разделение;

75.  призовава Комисията и държавите членки да поемат твърд ангажимент за създаването на канали за директен маркетинг, които ще предоставят възможност на младите земеделски стопани да продават продуктите си на местните пазари по по-устойчив начин и с по-голяма печалба;

76.  отбелязва, че е необходима приемственост между поколенията с оглед на по-нататъшното устойчиво развитие на дребномащабното селско стопанство и на селските райони;

77.  призовава Комисията да разработи Програма за селските райони, която трябва да включва координирани мерки по различните политики на ЕС, националните, регионалните и местните политики за развитие на селските райони;

78.  подчертава, че в рамките на ОСП са необходими интелигентни подходи, тъй като тези нови решения правят селския живот и селата привлекателни за младите хора;

Мерки за борба с обезлюдяването на селските райони

79.  счита, че е необходимо на младите земеделски стопани да бъдат предоставени перспективи в дългосрочен план с цел противопоставяне на обезлюдяването на селските райони, и поради това призовава Комисията и държавите членки да проучат нови инициативи за създаването на необходимата инфраструктура в селските райони в подкрепа на новите предприемачи и техните семейства;

80.  в тази връзка препоръчва да се помисли за хармонизиране на мерките по програмите за развитие на селските райони и първия стълб на ОСП, мерките по политиката на сближаване на ЕС и мерките на национално, регионално и местно равнище с цел подобряване на тяхната ефективност;

81.  изтъква, че иновациите не засягат само селскостопанските техники и новите машини, а обхващат също и разработването на нови бизнес модели, включително инструменти за маркетинг и продажба, обучението и събирането на данни и информация;

82.  призовава Комисията в рамките на предстоящата реформа на ОСП да насочи директните плащания към дребномащабните стопанства и агроекологичното земеделие, тъй като това ще облагодетелства по непропорционален начин по-младите земеделски стопани и новите участници;

83.  отбелязва, че в селските райони следва да има също и услуги, които да облекчават свързаните със земеделието трудности, като например професионално консултиране, финансови консултации и съвети относно управлението на земеделските стопанства;

84.  подчертава необходимостта от осигуряване на широколентови връзки в селските и отдалечените райони; приветства различните инициативи в областта на „интелигентните села“, чиято крайна цел трябва да бъде създаването на нови възможности за работа и осигуряването на заетост за младите хора в селските райони под формата на допълнителни дейности в стопанствата или на дейности, които не са свързани със стопанствата (социални грижи, мобилност, здравеопазване, туризъм, енергетика); счита, че все по-голямата производителност в селското стопанство и намаляващите цени на земеделската продукция все повече ще затрудняват генерирането на достатъчни доходи от основната селскостопанска дейност, особено в малките земеделски стопанства;

85.  счита, че във всяка успешна стратегия за приемствеността между поколенията и за подпомагане на младите земеделски стопани следва да се възприема цялостен подход, който да улеснява достъпа на младите земеделски стопани до земя, финансиране, консултантски услуги и обучение, и да взема под внимание обновяването на поколенията в полза на младите и по-възрастните земеделски стопани; подчертава, че това следва да превърне селското стопанство, което е от жизненоважно значение за човечеството, в привлекателна професия за младите земеделски стопани и обществото като цяло;

86.  отбелязва, че силната подкрепа за младите земеделски стопани и развитието на нови стопански дейности в селскостопанския сектор на ЕС са от съществено значение за бъдещето на селските райони и че те трябва да бъдат насърчавани в рамките на новата ОСП след 2020 г.;

Околна среда и устойчивост

87.  призовава Комисията да осигури по-голяма съгласуваност на мерките за опазване на околната среда и да гарантира тяхното хармонизиране; припомня необходимостта младите земеделски стопани да разполагат с ясни и лесни за изпълнение мерки;

88.  счита, че за да се запази населението в селските райони и за хората, живеещи в тях, да се осигури стандарт на живот, подобен на този в градските райони, регулаторните и административните пречки трябва спешно да бъдат премахнати, така че да се позволи на операторите на стопанства да извършват допълнителни селскостопански и неселскостопански дейности, основно в областта на социалните грижи, здравеопазването, туризма, мобилността на възрастните хора и енергетиката, като по този начин се осигури подходящ доход за операторите на стопанства и техните семейства и се намали рискът от обезлюдяване на селските райони;

89.  призовава за нов диалог с обществото относно бъдещето на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост с цел създаване на реалистична представа за селскостопанската дейност и повишаване на знанията за професията „земеделски стопанин“ и за производството на храни;

Други въпроси

90.  приканва Комисията и държавите членки да предприемат мерки за подсигуряване на доходите на земеделските стопани срещу климатичните, санитарните и икономическите рискове, като по този начин се постигне засилване на устойчивостта на земеделските стопанства, по-специално чрез въвеждането на нови инструменти за управление на риска и за подсилване на вече съществуващите;

91.  обръща внимание на специфичните особености на най-отдалечените региони на ЕС, чиято екологична, климатична и санитарна действителност е уникална и много различаваща се от тази на европейския континент, и в тази връзка призовава, съгласно предвиденото в член 349 от ДФЕС, на тези региони и на специфичните им потребности и предимства да се обърне по-голямо внимание при прилагането и разработването на инструментите по ОСП, предназначени за младите земеделски стопани, включително по отношение на достъпа до финансиране;

92.  подчертава, че малките и семейните предприятия, които работят при трудни условия и търсят допълнителни източници на приходи, следва да бъдат подкрепяни дори в още по-голяма степен, например чрез финансиране на консултантски услуги или иновативни бизнес модели;

93.  препоръчва по отношение на приемствеността между поколенията да се взема под внимание и обновяването на поколенията в полза на младите и по-възрастните земеделски стопани; отбелязва, че е от голямо значение за земеделските стопани да изготвят планове за приемственост в стопанството, и отбелязва също така необходимостта от преходни плащания за улесняване на тази приемственост;

               º

º  º

94.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейската сметна палата, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
 • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.
 • [3]  ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
 • [4]  Приети текстове, P8_TA(2017)0197.
 • [5]  ОВ С 350, 18.10.2017 г., стр. 5.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.3.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.
(2017/2088(INI))

Докладчик по становище: Марейд Макгинес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно „Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята?“,

A.  като има предвид, че сред новите участници процентът на жените, считани за първични земеделски стопани, е по-голям в сравнение със селскостопанския сектор като цяло;

1.  счита, че е от съществено значение за селското стопанство на ЕС, особено с оглед на застаряващото европейско население от земеделски стопани, да се насърчава ново поколение от млади земеделски стопани, които да възприемат устойчиви практики, да имат глобално мислене и да повишават осведомеността си по въпросите, свързани с околната среда, за да се осъществи преходът към нисковъглеродно, ресурсно ефективно общество и за справяне с многото предизвикателства на бъдещето, като например изменението на климата, опазването на природните ресурси (вода и въздух), подобряването на качеството на почвата, увеличаването на биологичното разнообразие и насърчаването на устойчиво селскостопанско производство по цялата производствена верига, чрез разработване на производствени техники, които увеличават безопасността и качеството на продуктите, с акцент върху здравословните и питателни храни;

2.  счита, че развитието на съвременни и екологосъобразни земеделски практики и подпомагането на късите вериги на доставка, които укрепват положението на производителите във веригата на добавената стойност и насърчават качеството на храните, ще направи селското стопанство по-привлекателно за младите земеделски стопани;

3.  призовава Комисията да осигури по-голяма съгласуваност на мерките за опазване на околната среда и тяхното хармонизиране; припомня необходимостта младите земеделски стопани да разполагат с ясни и лесни за изпълнение мерки;

4.  подчертава необходимостта да се вземе предвид разнообразието на различните територии, и по-специално тези в затруднение, които изискват съобразена с потребностите им подкрепа;

5.  призовава Комисията да увеличи научните изследвания в областта на използването на земеделски технологии и практики, които дават възможност за устойчиво селско стопанство с ниско въздействие върху околната среда;

6.  припомня, че за да се постигне устойчиво селско стопанство, младите земеделски стопани трябва да могат да инвестират и да придобиват земеделска земя, да придобиват нови или употребявани машини, както и да оптимизират своите селскостопански техники;

7.  подчертава, че инструментите на настоящата обща селскостопанска политика (ОСП) за младите земеделски стопани и новите участници следва да бъдат засилени и опростени, за да отговарят на реалните потребности на младите земеделски стопани, чрез въвеждането на нови инструменти като взаимните фондове или ефекта на застраховането върху стимулирането на печалбите, които могат да защитят доходите на земеделските стопани от нестабилността на пазарните цени; отбелязва, че тези инструменти трябва да бъдат насочени към специфичните потребности на младите земеделски стопани и новите участници, с особен акцент върху достъпа до земеделска земя, както и към техните икономически и социални потребности, и да целят да насърчават проекти с най-висока добавена стойност за земеделските стопани, които опазват околната среда и насърчават ясно разграничение между нови участници и млади земеделски стопани; добавя, че младите земеделски стопани следва да могат да диверсифицират своите селскостопански предприятия; подчертава, че административните процедури за млади земеделски стопани следва да бъдат ефикасни и опростени, с цел да се сведе до минимум административната тежест за заявителите и публичните органи; счита, че употребата на екологосъобразни и щадящи климата иновативни решения и технологии, с цел да се засили селскостопанската конкурентоспособност и продоволствената сигурност в дългосрочен план, е въпрос от ключово значение;

8.  счита, че броят години, през които дадено предприятие може да се възползва от подкрепа, следва да бъда преразгледан и увеличен на поне 7, а не на 5 години, за да се насърчи обновяването на поколенията;

9.  приканва Комисията и държавите членки да подкрепят и финансират научните изследвания и използването на иновационните екологични практики и разработването на възобновяеми енергийни източници в стопанствата, както и да насърчат обмена на най-добри практики между земеделските стопани;

10.  подчертава, че обновяването на поколенията е от ключово значение за поддържането на жизнеспособни селски райони и управлявани от семейства стопанства в цяла Европа, насърчаващи създаването на работни места, устойчивата стопанска дейност и иновациите, като същевременно се гарантира непрекъснатостта на селскостопанското производство, опазва се естественият и културният ландшафт на територията и се укрепват местните общности;

11.  счита, че възрастта на младите земеделски стопани следва да бъде взета предвид във връзка с обновяването на поколенията и че следва да се насърчава прехвърлянето на собствеността на земеделските стопанства на по-ранен етап;

12.  отбелязва, че това изисква приемането на дългосрочна перспектива, по-конкретно по отношение на достъпа до инфраструктура и услуги, като например здравеопазване, социални услуги, образование, транспорт, високоскоростни широколентови мрежи, достъп до кредитиране при устойчиви условия, подходящи данъчни облекчения за закупуване или вземане под аренда на земя, опростяване на бюрократичните процедури, укрепване на вече съществуващите или създаване на нови агенции, които да се занимават с предлагането на услуги за младите земеделски стопани, съобразени с техните потребности и новите цифрови технологии; поради това счита, че е от съществено значение да се гарантира, че младите земеделски стопани в селските райони имат възможност да развиват своите стопанства и да издържат семействата си;

13.  посочва, че по-голямата и по-силната организация на земеделските стопани, чрез създаването на кооперации и създаването на организации на производители (ОП) в регулираните на равнище ЕС от Регламента за общата организация на пазара (ООП) сектори, може да допринесе за по-висока рентабилност на селскостопанската дейност и да спомогне за защитата на доходите на земеделските стопани, особено на младите земеделски стопани, като съпътства избора на производства и оползотворява максимално характеристиките на селските райони; допълва, че структурна реформа на организациите на производителите, имаща за цел да ги направи по-отговорни, по-силни и по-ефективни, в комбинация с по-голяма степен на обединяване, ще може да допринесе преди всичко за защитата и увеличаването на рентабилността на сектора във времето;

14.  подчертава, че младите земеделски стопани и новите участници са важни източници на иновации и предприемачество в селското стопанство, които осигуряват редица предимства, като например въвеждането на нови знания или техники, разработването на нови бизнес модели, основани на крайните потребители, развитието на по-устойчиви земеделски системи, разработването на нови организационни модели (например съвместна обработка на земя, предварително финансиране, колективно финансиране), задълбочаването на връзките между селското стопанство и местната общност, както и адаптирането на традиционните знания с цел разработване на бизнес иновации (например непромишлено производство на храни);

15.  посочва, че нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни, чието налагане позволява на купувача и/или преработвателя или търговеца да се възползват от своето значително предимство в преговорната сила спрямо своите доставчици, представляват сериозна заплаха за стабилността на предприятията на земеделските стопани, обезкуражават младото поколение да поема стопанствата от своите родители и възпрепятстват по-голямото включване на млади земеделски стопани в обновяването на поколенията в селските райони; настоятелно призовава Комисията да приеме подходящи правила на европейско равнище;

16.  отчита факта, че достъпът до земя се счита за най-съществената пречка пред младите земеделски стопани и новите участници;

17.  припомня, че трансферът на знания към участниците, отговорни за прилагането на политиката в областта на околната среда, продължава да е ключово предизвикателство, което трябва да бъде спешно преодоляно с необходимата техническа и финансова подкрепа; подчертава, че младите земеделски стопани трябва да бъдат обучени и квалифицирани посредством качествени курсове на обучение, в които да се обръща специално внимание на най-слабо развитите умения, за да им се даде възможност за професионално израстване и намиране и прилагане на все по-сложните решения, необходими за посрещане на настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с околната среда, качеството и икономиката, включително достъпа до и използването на последните технологични новости в селското стопанство или устойчивото селско стопанство; счита, че нивото на образование на младите земеделски стопани ще играе ключова роля при преодоляването на бъдещите предизвикателства и че по-високите образователни степени поради това следва да бъдат възнаграждавани с по-висока финансова помощ; подчертава, че това обучение трябва да бъде насърчавано и подкрепяно от институциите с цел намаляване на технологичните различия; в този контекст призовава за развитие и предаване на знанията и иновациите; подчертава, че с цел насърчаване на успешните решения и иновациите административните тежести не трябва да се увеличават;

18.  насърчава създаването на схема от типа на „Еразъм“ с цел подобряване на уменията и опита на младите земеделски стопани; счита, че подобна програма следва да акцентира върху професионалното обучение, би била полезна за младите земеделски стопани и също така ще насърчи схемата за млади земеделски стопани;

19.  счита, че е необходимо да се модернизира професионалното обучение, предоставяно в селските райони; счита, че следва да се улесни достъпът до Европейския социален фонд (ЕСФ) и да се даде по-голям бюджет за професионалното обучение в селските райони;

20.  призовава Комисията и държавите членки да предложат повече възможности за обучение за потенциални и утвърдени млади земеделски стопани, в т.ч. умения за започване на дейност като земеделско предприятие, селскостопански, технологични и предприемачески умения, като например експертни познания и опит в областта на маркетинга, работата в мрежа, комуникациите и финансите;

21.  приканва Комисията и държавите членки да предприемат мерки за подсигуряване на доходите на земеделските стопани срещу климатичните, санитарните и икономическите рискове, като по този начин се постигне засилване на устойчивостта на земеделските стопанства, по-специално чрез въвеждането на нови инструменти за управление на риска и за подсилване на вече съществуващите;

22.  подчертава значението на съгласуваността между местните, националните мерки и мерките на ЕС за младите земеделски стопани; призовава държавите членки да улесняват обновяването на поколенията, включително чрез законите за наследството и данъчното облагане, правилата относно достъпа до земя, прозрачните процедури, териториалното планиране и стратегиите за приемственост в земеделските стопанства; отбелязва, че сегашната система на плащания по ОСП, както и по-специално необвързаното с производството подпомагане, може да доведе до по-високи арендни и покупни цени, не насърчава прехвърлянето на земеделска земя и не защитава в достатъчна степен младите земеделски стопани от нестабилността на селскостопанските цени, на която те са изложени в по-голяма степен по ясни причини, свързани с факта, че те тепърва стартират и им липсва практически опит, или могат да имат ограничени достъпни финансови инструменти;

23.  призовава Комисията и държавите членки да поемат твърд ангажимент за създаването на канали за директен маркетинг, които да предоставят възможност на младите земеделски стопани да продават продуктите си на местните пазари по по-устойчив начин и с по-голяма печалба;

24.  препоръчва преразглеждането на изпълнението на мерките, които биха мотивирали по-възрастните стопани да прехвърлят стопанствата си на млади земеделски стопани, като например схемата за „излизане от селскостопанска дейност“ и други стимули за пенсиониране;

25.  счита, че всяка успешна стратегия за обновяване на поколенията следва да се основава на всеобхватен подход, да насърчава добри екологични практики и да бъде насочена към създаване на нови възможности за работа за младите хора, гарантиране на непрекъснатостта на селскостопанското производство, резултатите на територията и укрепването на общностите, като същевременно улеснява достъпа на младите земеделски стопани до земя чрез прозрачни процедури и справедливи договори, банково финансиране и други схеми за кредитиране, концесионно финансиране, насочено към младите нови участници, особено за малките стопанства, насърчаващо обмена между младите стопани от различни страни, по подобие на програмата „Еразъм“, консултантски услуги, селскостопанско обучение и устойчиви селскостопански практики; подчертава, че това следва да превърне устойчивото селско стопанство, което е от жизненоважно значение за човечеството, в привлекателна и устойчива професия за младите земеделски стопани и обществото като цяло; подчертава, че работата на младите земеделски стопани следва да бъде призната в гражданското общество като обществено полезна дейност и че младите земеделски стопани следва също да получават признание за своята работа;

26.  обръща внимание на специфичните особености на най-отдалечените региони на ЕС, чиято екологична, климатична и санитарна действителност е уникална и много различаваща се от тази на европейския континент, и в тази връзка призовава, съгласно предвиденото в член 349 от ДФЕС, на тези региони и на специфичните им потребности и предимства да се обърне по-голямо внимание при създаването и прилагането на инструментите по ОСП, предназначени за младите земеделски стопани, включително по отношение на достъпа до финансиране;

27.  подчертава, че малките и семейните предприятия, които работят при трудни условия и търсят допълнителни източници на приходи, следва да бъдат подкрепяни дори в още по-голяма степен, например чрез финансиране на консултантски услуги или иновативни бизнес модели;

28.  счита, че е важно да се насърчи разширяването на мрежи от изследователи, учени, мениджъри и млади европейски земеделски стопани, които се интересуват от намирането на нови модели на икономическо развитие, за да се достигне до новаторски решения на социалните и пазарните потребности, възникващи в света на новите селскостопански предприятия;

29.  препоръчва по отношение на обновяването на поколенията да се вземе под внимание и обновяването на поколенията в полза на младите и по-възрастните земеделски стопани; отбелязва, че е от голямо значение за земеделските стопани да изготвят планове за приемственост в стопанството, и отбелязва също така необходимостта от преходни плащания за улесняване на тази приемственост;

30.  подчертава, че във всяка бъдеща ОСП следва да бъде разгледана възможността за въвеждане на задължителна мярка за помощ при започване на стопанска дейност за младите земеделски стопани.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

61

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Mihai Ţurcanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Fernando Ruas, Ruža Tomašić

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

61

+

ALDE:

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR:

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Piernicola Pedicini

ENF:

Sylvie Goddyn

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder, Franc Bogovič, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Ivari Padar, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Tom Vandenkendelaere

S & D

Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

2

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

3

0

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност