Процедура : 2018/2018(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2018

Внесени текстове :

A8-0158/2018

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0256

ДОКЛАД     
PDF 686kWORD 56k
2.5.2018
PE 618.009v02-00 A8-0158/2018

относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили

(2018/2018(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Чарлз Танък

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили

(2018/2018(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2 и 3 и дял V, и по-специално членове 21 и 36, от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 218 от ДФЕС,

–  като взе предвид действащото Споразумение за асоцииране между Република Чили и Европейския съюз,

–  като взе предвид започването на преговорите между Европейския съюз и Чили на 16 ноември 2017 г. с цел сключване на осъвременено споразумение за асоцииране,

–  като взе предвид приемането от Съвета на указанията за водене на преговори по това споразумение на 13 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация от 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Чили от 22 януари 2018 г.,

–  като взе предвид своята препоръка от 14 септември 2017 г. до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между ЕС и Чили(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка(2),

–  като взе предвид декларацията на Форума на гражданското общество ЕС – Общност на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) от 11 май 2015 г., озаглавена „Равенство, права и демократично участие на народите на Европа и Латинска Америка и Карибския басейн“,

–  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0158/2018),

А.  като има предвид, че Чили и ЕС са обединени от споделени ценности и близки културни, икономически и политически връзки;

Б.  като има предвид, че Чили и ЕС са близки партньори в борбата с регионалните и глобалните предизвикателства, като например изменението на климата, международната сигурност, устойчивото развитие и глобалното управление;

В.  като има предвид, че Чили е твърд защитник на демокрацията и правата на човека, свободната и отворена търговия и многостранното сътрудничество; като има предвид, че Чили също така е и ключов член на Тихоокеанския алианс, Организацията на американските държави (ОАД) и Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), и държава с високи доходи и член на ОИСР;

Г.  като има предвид, че Чили играе важна роля в регионалните въпроси, например като държава гарант в мирния процес в Колумбия и преговорите в Санто Доминго между венесуелското правителство и опозицията; като има предвид, че Чили се оттегли от преговорите във Венесуела, тъй като не бяха постигнати минималните условия за демократични президентски избори и за нормализиране на институциите;

Д.  като има предвид, че рамковото споразумение за участието на Чили в операциите на ЕС за управление на кризи е в сила от януари 2014 г.; като има предвид, че Чили участва в EUFOR ALTHEA в Босна и Херцеговина, както и в редица мироопазващи операции на ООН, което отразява чилийския ангажимент за постигането на световен мир и сигурност;

Е.  като има предвид, че последните парламентарни и президентски избори още веднъж доказаха устойчивостта и зрелостта на чилийската демокрация; като има предвид, че Чили се ползва със силен икономически растеж и е една от най-бързо разрастващите се икономики в Южна Америка през последните десетилетия; като има предвид, че усилията за реформи в страната все още са в ход;

Ж.  като има предвид, че скорошната декриминализация на абортите при определени обстоятелства показва по-голяма отвореност на чилийското общество по отношение на овластяването на жените и момичетата;

З.  като има предвид, че в Индекса на човешкото развитие за 2016 г. Чили е поставена в категорията на държавите с много висок индекс на човешко развитие и се нарежда на първо място в Латинска Америка и на 38-о в света, изпреварвайки седем държави – членки на ЕС;

И.  като има предвид, че действащото споразумение за асоцииране допринесе за задълбочаването на политическите отношения между ЕС и Чили и за значителното увеличаване на търговските и инвестиционните потоци; като има предвид, че постоянното спазване на принципите на правовата държава и на стабилна правна и политическа рамка дава възможност на Чили и на ЕС да упражняват свободно предприемачество и създава подходяща среда за инвестиции, включваща гаранции за принципа на правна сигурност;

Й.  като има предвид, че през последните години ЕС и Чили сключиха по-амбициозни и всеобхватни споразумения с други партньори; като има предвид, че следователно осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили има потенциала да задълбочи значително съществуващата връзка, включително отношенията в областта на външните работи и сигурността;

К.  като има предвид, че бъдещото споразумение за асоцииране между ЕС и Чили трябва напълно да отразява преобразуващия характер на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и ролята на международното сътрудничество за развитие за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР);

Л.  като има предвид, че актуализирано споразумение за асоцииране, заедно със споразуменията с Мексико и Меркосур, които понастоящем се (пре)договарят, ще засили ролята на ЕС като ключов съюзник на Латинска Америка в момент, когато други участници се опитват да се сдобият с все по-голямо влияние в региона, като например Китай и Русия;

М.  като има предвид, че Съвместният парламентарен комитет (СПК) ЕС – Чили многократно е изразявал подкрепата си за осъвременяването на споразумението за асоцииране, последно в съвместната декларация, приета на 25-ото му заседание на 22 януари 2018 г.;

1.  препоръчва следното на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП):

Общи принципи

а)  да укрепят значително сътрудничеството между Чили и ЕС, двама единомислещи партньори в среда на нова несигурност в международните отношения, въз основа на споделените ни ценности и принципите на демокрацията, да се борят срещу изменението на климата, като гарантират равенството между половете, принципите на правовата държава, доброто управление, спазването на правата на човека и основните свободи;

б)  да гарантират, че осъвремененото споразумение с Чили е амбициозно, всеобхватно и балансирано, и предоставя осезаеми ползи за гражданите и за предприятията и икономиките от двете страни; да гарантират, че то има водеща роля сред най-напредничавите споразумения, които ЕС е сключвал с трети държави;

в)  да засилят свързаните с правата на човека аспекти на сътрудничеството между ЕС и Чили в светлината на Стратегията за правата на човека между ЕС и Чили за периода 2016 – 2020 г.; да включат съвместен ангажимент за защитата и насърчаването на правата на човека, основните свободи, равенството между половете и правата на малцинствата като общността на ЛГБТИ и коренните народи, с приложими механизми за мониторинг, редовно отчитане и уреждане на спорове; да насърчават Чили да намери разрешение на спора с местния народ мапуче и другото коренно население; да продължат практиката на включване на клауза за правата на човека във всички бъдещи споразумения за асоцииране; да продължат редовния диалог между ЕС и Чили по правата на човека, с цел укрепване на институционалната рамка и публични политики, които да насърчават правата на човека, включително чрез многостранно сътрудничество;

г)  да насърчават Чили да гарантира надлежно провеждане на съдебния процес и справедливо съдебно производство в пълно съответствие с международните стандарти;

д)  да се стремят да насърчават устойчиво социално-икономическо развитие, да се борят с бедността и да намалят нивата на неравенство с оглед на ангажимента на Чили да постигне ЦУР съгласно Програмата до 2030 г.;

е)  да подкрепят Чили в подобряването на образователните стандарти и на образователните програми, като гарантират, че лицата с най-ниски доходи имат пълен достъп до висше образование; да укрепят връзката между университетите и пазара на труда, като се преодолеят несъответствията в уменията и се насърчи младежката заетост;

ж)  да насърчат защитата на социалните и екологичните права и да гарантират ефективно изпълнение на конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), както и премахването на принудителния и детския труд;

Многостранно сътрудничество и регионално и международно сътрудничество

з)  да укрепят диалога и сътрудничеството по регионални и глобални предизвикателства, като например организираната престъпност, трафика на наркотици, подема на неравенството, миграцията, тероризма и изменението на климата, включително изпълнението на Програмата до 2030 г.; да подкрепят сътрудничеството между ЕС и Чили по управлението на миграцията и да установят механизми за обратно приемане, включително за лица без гражданство и за граждани на трети държави;

и)  да припомнят значението на многостранните отношения и факта, че двустранните преговори не трябва да подкопават стремежа за постигане на напредък на многостранно равнище;

й)  да допринесат за укрепването на многостранното сътрудничество и международното сътрудничество, за да насърчат международната сигурност и да се справят ефективно с глобалните предизвикателства; да подобрят координацията по заеманите от двете страни позиции в международни организации и форуми;

к)  да насърчават Чили да продължи да подкрепя схемите за регионална интеграция и сътрудничество, най-вече Тихоокеанския алианс, с оглед на неговите окуражаващи резултати като реален и активен двигател на икономическата интеграция между членовете на региона, но също и UNASUR и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC); да разгледат възможността ЕС да получи статут на наблюдател в Тихоокеанския алианс;

Политически диалог и сътрудничество

л)  да осигурят съдържателен редовен диалог по всички въпроси от значение, като надграждат и разширяват съществуващите формати; да мобилизират наличните ресурси чрез Инструмента за партньорство (ИП) с оглед на постигането на стратегически цели;

м)  да осигурят тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, особено по отношение на предотвратяването на конфликти, управлението на кризи, морската сигурност, разоръжаването и неразпространението на ядреното оръжие; да позволят засилено участие на Чили в мисиите и операциите на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

н)  да осигурят възможности за засилване на сътрудничеството в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, и за предотвратяването на радикализацията и трансграничната престъпност, без да се подкопават гражданските свободи и основните права; да предприемат действия в контекста на световната борба срещу тероризма чрез засилване на механизмите, мерките и органите за глобално и регионално сътрудничество в съответствие с международното право и с принципите на Устава на Организацията на обединените нации;

о)  да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами; да включат разпоредби относно доброто данъчно управление и стандарти за прозрачност, които да потвърдят отново ангажимента на страните да прилагат международните стандарти в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами;

п)  да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, социалната справедливост, търговията и лоялната конкуренция, с което възпрепятства икономическия растеж; да включат специални раздели, в които да се очертаят ясни и силни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми, и да прилагат международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията;

р)  да улеснят мобилността между ЕС и Чили; да подобрят младежкия и студентския обмен, програмите за стипендии и обучителните курсове, включително посредством програмата „Еразъм+“; да положат още усилия за пълното взаимно признаване на академични квалификации и за модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование;

с)  да насърчават трансфера на научни и технологични знания и да засилят сътрудничеството в областта на научните изследвания и сътрудничеството, като използват пълноценно съществуващите програми, като например „Хоризонт 2020“;

т)  да насърчават и укрепват връзките в областта на международното сътрудничество въз основа на Меморандума за разбирателство относно международното сътрудничество, подписан през 2015 г.; да създадат иновативни механизми за разширяване и засилване на тристранното сътрудничество и регионалното сътрудничество с трети страни в рамките на и извън Латинска Америка чрез програми като EUROsociAL+ и Euroclima+, както и сътрудничеството във връзка с политики за борба с наркотиците, като например COPOLAD;

у)  да разработят методология за показване на въздействието от осъвремененото споразумение за мъжете и жените и да използват резултатите като основа за проектирането на политики с цел постигане на равновесие между половете;

ф)  да потвърдят отново съвместния ангажимент към Парижкото споразумение за климата и към Програмата до 2030 г. и да осигурят тясно сътрудничество между ЕС и Чили за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата; да укрепят партньорството по отношение на техническото и политическото сътрудничество в ключови области на околната среда, включително емисиите на CO2 в международния транспорт, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото производство и потребление; да насърчават засилено сътрудничество в областта на кръговата икономика с цел подобряване на ресурсната ефективност, устойчивото използване на природните ресурси, екоиновациите и управлението на водите; да увеличат подкрепата за проекти с цел смекчаване на последиците от изменението на климата;

х)  да укрепят сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност и във връзка с използването на програмата на ЕС „Коперник“ в областта на данните за спътниково наблюдение на Земята за екологични цели;

ц)  да насърчават културното сътрудничество и да подкрепят диаспората в Чили и в ЕС, с цел да се подкрепят чуждестранните инвестиции в ЕС и в Чили;

ч)  да потвърдят отново достъпа до водоснабдяване като човешко право и да изключат комерсиализацията на водата;

Институционални разпоредби

ш)  да гарантират, че споразумението за асоцииране се основава на силно парламентарно участие, което засилва настоящите разпоредби и механизми за сътрудничество, за да позволи по-голямо участие в и контрол над изпълнението му, главно посредством съществуващия междупарламентарен формат на СПК; да осигурят възможността СПК да изисква необходимата информация за изпълнението на споразумението за асоцииране;

щ)  да гарантират надлежното участие на гражданското общество както по време на преговорите, така и в етапа на изпълнение на споразумението за асоцииране, включително, но не само, Съвместния консултативен комитет; подчертава необходимостта от създаване на институционализиран механизъм за политически диалог на организациите на гражданското общество в двата региона;

аа)  да информират Парламента незабавно и изчерпателно на всички етапи от преговорите съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС; това включва предоставяне на Парламента на преговорните текстове и протоколи от всеки кръг на преговорите; приветства в това отношение решението на Съвета от 22 януари 2018 г. да публикува мандата за водене на преговори, даден на Комисията и ЗП/ВП през ноември 2017 г.;

аб)  да вземат неотдавнашното публикуване на указанията за водене на преговори като важен прецедент и да се ангажират да публикуват в бъдеще всички указания за водене на преговори за международни споразумения;

ав)  да ускорят преговорите по споразумението за асоцииране, с оглед да се даде възможност за ратифицирането му от Парламента преди края на настоящия европейски законодателен мандат;

аг)  да зачитат на всички равнища дългогодишната практика да не се прилага временно новото споразумение, докато Парламентът не даде одобрението си;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Чили.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0354.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0345.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Arndt Kohn


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Dobromir Sośnierz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност