BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile

2.5.2018 - (2018/2018(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Charles Tannock


Procedure : 2018/2018(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0158/2018
Indgivne tekster :
A8-0158/2018
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile

(2018/2018(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 3 og til afsnit V, særlig artikel 21 og 36, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 218 i TEUF,

–  der henviser til den eksisterende associeringsaftale mellem Republikken Chile og Den Europæiske Union,

–  der henviser til, at der den 16. november 2017 blev indledt forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Chile om en moderniseret associeringsaftale,

–  der henviser til Rådets vedtagelse den 13. november 2017 af forhandlingsdirektiver vedrørende denne aftale,

–  der henviser til fælleserklæringen fra det 25. møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile den 22. januar 2018,

–  der henviser til sin henstilling af 14. september 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile[1],

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika[2],

–  der henviser til erklæringen fra civilsamfundsforummet mellem EU og CELAC af 11. maj 2015 med titlen "Ligestilling, rettigheder og demokratisk deltagelse for befolkningerne i Europa, Latinamerika og Caribien",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0158/2018),

A.  der henviser til, at Chile og EU har fælles værdier og tætte kulturelle, økonomiske og politiske forbindelser;

B.  der henviser til, at Chile og EU er nære partnere i bestræbelserne på at tackle regionale og globale udfordringer, såsom klimaændringer, international sikkerhed, bæredygtig udvikling og global styring;

C.  der henviser til, at Chile er en stærk fortaler for demokrati og menneskerettigheder, fri og åben handel og multilateralisme; der henviser til, at landet også er et vigtigt medlem af Stillehavsalliancen, Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR), samt at det er et højindkomstland og medlem af OECD;

D.  der henviser til, at Chile har været en vigtig aktør i regionale anliggender, f.eks. som garant i fredsprocessen i Colombia og i forhandlingerne i Santo Domingo mellem den venezuelanske regering og oppositionen; der henviser til, at Chile forlod Venezuela-samtalerne, da man ikke opnåede minimumsbetingelserne for demokratiske præsidentvalg og en institutionel normalisering;

E.  der henviser til, at en rammedeltagelsesaftale for Chiles deltagelse i EU's krisestyringsoperationer har været i kraft siden januar 2014; der henviser til, at Chile deltager i EUFOR ALTHEA i Bosnien-Hercegovina samt i en række af FN's fredsbevarende operationer, hvilket afspejler landets engagement i global fred og sikkerhed;

F.  der henviser til, at de seneste parlaments- og præsidentvalg endnu engang har vist, at det chilenske demokrati er stabilt og modent; der henviser til, at Chile har nydt godt af en stærk økonomisk vækst, og at landet inden for de seneste årtier har været en af Sydamerikas hurtigst voksende økonomier; der henviser til, at der stadig er reformbestræbelser i gang i landet;

G.  der henviser til, at den nylige afkriminalisering af abort under visse omstændigheder har demonstreret, at der i det chilenske samfund er en stigende åbenhed over for styrkelse af kvinders og pigers stilling;

H.  der henviser til, at Chile i 2016-indekset for menneskelig udvikling som det første latinamerikanske land er placeret i kategorien for meget høj menneskelig udvikling og er nr. 38 i verden, højere placeret end syv af EU's medlemsstater;

I.  der henviser til, at den nuværende associeringsaftale har medvirket til at uddybe de politiske forbindelser mellem EU og Chile og i væsentlig grad har øget handels- og investeringsstrømmene; der henviser til, at en vedvarende overholdelse af retsstatsprincippet og en stabil retlig og politisk ramme gør det muligt for både Chile og EU frit at udøve erhvervsvirksomhed og fremme et egnet investeringsmiljø, som omfatter beskyttende klausuler vedrørende retssikkerhedsprincippet;

J.  der henviser til, at EU og Chile har indgået mere ambitiøse og omfattende aftaler med andre partnere i de seneste år; der henviser til, at en modernisering af associeringsaftalen mellem EU og Chile derfor har potentiale til i væsentlig grad at uddybe de eksisterende forbindelser, herunder relationerne på de udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske områder;

K.  der henviser til, at den fremtidige associeringsaftale mellem EU og Chile fuldt ud skal afspejle den transformerende karakter af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og den rolle, som internationalt udviklingssamarbejde spiller i opnåelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling;

L.  der henviser til, at en ajourført associeringsaftale sammen med aftalerne med Mexico og Mercosur, der for øjeblikket er ved at blive (gen)forhandlet, vil styrke EU's rolle som en vigtig allieret i Latinamerika på et tidspunkt, hvor andre aktører i stigende grad forsøger at få indflydelse i regionen, som f.eks. Kina og Rusland;

M.  der henviser til, at Det Blandende Parlamentariske Udvalg EU-Chile gentagne gange har givet udtryk for sin støtte til en modernisering af associeringsaftalen, senest i en fælles erklæring, som blev vedtaget på udvalgets 25. møde den 22. januar 2018;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

Almindelige principper

a)  i betydelig grad at styrke samarbejdet mellem Chile og EU, to ligesindede partnere i et klima, hvor der er fornyet usikkerhed i de internationale forbindelser, på grundlag af vores fælles værdier og principperne om demokrati, kampen mod klimaændringer, sikring af ligestilling mellem kønnene, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

b)  at sikre, at den moderniserede aftale med Chile er ambitiøs, omfattende og afbalanceret, og at den skaber håndgribelige fordele for begge parters borgerne, virksomheder og økonomier; at sikre, at aftalen bliver førende blandt de mest avancerede aftaler, EU har indgået med tredjelande

c)  at styrke menneskerettighedsdimensionen af samarbejdet mellem EU og Chile i lyset af EU-Chile-menneskeretsstrategien 2016-2020; at medtage en fælles forpligtelse med hensyn til at beskytte og fremme menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, ligestilling mellem kønnene og mindretals rettigheder, som f.eks. LGBTI-samfundet og oprindelige folk, med gennemførlige mekanismer til overvågning, regelmæssig rapportering og tvistbilæggelse; at tilskynde Chile til at finde en løsning på konflikten med den oprindelige mapuche-befolkning og andre oprindelige folk; at fastholde praksissen med at inkludere en menneskerettighedsklausul i alle fremtidige associeringsaftaler; at fortsætte den regelmæssige dialog mellem EU og Chile om menneskerettigheder med henblik på at styrke den institutionelle ramme og de offentlige politikker til fremme af menneskerettighederne, herunder gennem multilateralt samarbejde

d)  at tilskynde Chile til at sikre adgang til en retfærdig procedure og retten til en retfærdig rettergang i fuld overensstemmelse med internationale standarder;

e)  at sigte mod at fremme bæredygtig socioøkonomisk udvikling, bekæmpe fattigdom og nedbringe ulighed i lyset af Chiles forpligtelse til at nå 2030-dagsordenens mål for bæredygtig udvikling

f)  at støtte Chile i at forbedre uddannelsesstandarder og uddannelsesprogrammer og sikre folk med de lavest indkomster fuld adgang til højere uddannelse; at styrke forbindelsen mellem universiteter og arbejdsmarkedet, bygge bro mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer og fremme ungdomsbeskæftigelsen

g)  at tilskynde til beskyttelsen af sociale og miljømæssige rettigheder og sikre en effektiv gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konventioner og udryddelse af tvangsarbejde og børnearbejde

Multilateralisme og regionalt og internationalt samarbejde

h)  at styrke dialogen og samarbejdet om regionale og globale udfordringer såsom organiseret kriminalitet, narkotikahandel, stigende ulighed, migration, terrorisme og klimaforandringer, herunder gennemførelsen af 2030-dagsordenen; at støtte samarbejde mellem EU og Chile om forvaltning af migration og at etablere tilbagetagelsesmekanismer, herunder for statsløse personer og statsborgere fra tredjelande

i)  at huske på betydningen af den multilaterale dagsorden, og på, at bilaterale forhandlinger ikke må undergrave ambitionen om at gøre fremskridt på multilateralt plan

j)  at bidrage til en styrkelse af multilateralisme og internationalt samarbejde med henblik på at fremme international sikkerhed og tackle globale udfordringer på en effektiv måde; at øge samordningen om de synspunkter, som begge parter fremfører i internationale organisationer og fora

k)  at tilskynde Chile til fortsat at støtte regionale integrations- og samarbejdsordninger, især Stillehavsalliancen, i lyset af dens opmuntrende resultater som en reel og aktiv drivmotor for økonomisk integration mellem medlemmerne af regionen, men også UNASUR og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC); at undersøge muligheden for, at EU får observatørstatus i Stillehavsalliancen

Politisk dialog og samarbejde

l)  at skabe en meningsfuld regelmæssig dialog om alle anliggender af relevans, der bygger på og udvider eksisterende formater; at mobilisere de til rådighed stående ressourcer gennem partnerskabsinstrumentet med henblik på at nå strategiske mål

m)  at sikre et nært samarbejde inden for områderne sikkerhed og forsvar, navnlig for så vidt angår konfliktforebyggelse, krisestyring, maritim sikkerhed, nedrustning og ikke-spredning; at muliggøre Chiles øgede deltagelse i missioner og operationer under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

n)  at give mulighed for øget samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet og med forebyggelsen af radikalisering og grænseoverskridende kriminalitet uden at underminere civile friheder og grundlæggende rettigheder; at iværksætte aktioner i forbindelse med den globale kamp mod terrorisme ved at optrappe mekanismer, foranstaltninger og organer for globalt og regionalt samarbejde i overensstemmelse med international lov og principperne for FN's charter

o)  at styrke samarbejdet om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse; at inkludere bestemmelser om god skatteforvaltning og gennemsigtighedsstandarder, der bekræfter parternes forpligtelse til at anvende internationale standarder i kampen mod skatteundgåelse og skatteunddragelse

p)  at huske på, at korruption undergraver menneskerettigheder, lighed, social retfærdighed, handel og loyal konkurrence og dermed bremser den økonomiske vækst; at inkludere specifikke afsnit med en beskrivelse af klare og stærke forpligtelser og tiltag til bekæmpelse af korruption i alle dens former og at anvende internationale standarder og multilaterale konventioner til korruptionsbekæmpelse

q)  at lette mobilitet mellem EU og Chile; at fremme udvekslinger af unge og studerende samt stipendieprogrammer og kurser, herunder gennem Erasmus+; at gøre en yderligere indsats for at opnå fuld gensidig anerkendelse af akademiske kvalifikationer og at modernisere og internationalisere de højere uddannelser og give adgang hertil

r)  at fremme overførsel af videnskabelig og teknologisk viden og intensivere samarbejdet inden for forskning og samarbejde, idet der gøres fuldt brug af eksisterende programmer såsom Horisont 2020

s)   at fremme og styrke forbindelserne inden for internationalt samarbejde på grundlag af aftalememorandummet om internationalt samarbejde, der blev undertegnet i 2015; at skabe innovative mekanismer til at udvide og styrke trekantsamarbejde og regionalt samarbejde med tredjeparter inden for og uden for Latinamerika gennem programmerne EUROsociAL+, Euroclima+ og samarbejde om narkotikapolitikker som f.eks. COPOLAD

t)  at udvikle metoder til at vise virkningerne af den moderniserede aftale om mænd og kvinder og bruge resultaterne som en basis for udformning af politikker for opnåelse af en ligelig kønsfordeling

u)  at bekræfte deres fælles forpligtelse til Parisaftalen om klimaændringer og til 2030-dagsordenen, og at skabe et nært samarbejde mellem EU og Chilse om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer; at styrke partnerskabet med hensyn til teknisk samarbejde og politiksamarbejde på centrale miljøområder, herunder CO2-emissioner i forbindelse med international transport, bevarelse af biodiversitet og bæredygtighed i produktion og forbrug; at tilskynde til et udvidet samarbejde om cirkulær økonomi med henblik på at forbedre ressourceeffektiviteten, en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, øko-innovation og forvaltning af vandressourcer; at øge støtten til projekter til afbødning af virkningerne af klimaændringer

v)  at styrke samarbejdet om forskning og udvikling og brugen af EU's Copernicus-program inden for satellitdata med observationer af jorden til miljømæssige formål

w)  at fremme kulturelt samarbejde og at støtte diasporasamfund både i Chile og EU med det formål at støtte udenlandske investeringer både i EU og Chile

x)  at bekræfte adgangen til vand som en menneskerettighed og at udelukke al erhvervsmæssig udnyttelse af vand

Institutionelle bestemmelser

y)  at sikre, at associeringsaftalen bygger på en solid parlamentarisk deltagelse, der styrker de nuværende bestemmelser og mekanismer for samarbejde med det formål at øge inputtet til og kontrollen med gennemførelsen heraf, navnlig gennem det eksisterende interparlamentariske format af det blandede parlamentariske udvalg; at give det blandede parlamentariske udvalg mulighed for at anmode om relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af associeringsaftalen

z)  at sikre en hensigtsmæssig inddragelse af civilsamfundet både under forhandlingerne og i forbindelse med gennemførelsen af associeringsaftalen, herunder, men ikke begrænset til, det blandede rådgivende udvalg; understreger behovet for at etablere en institutionaliseret mekanisme til fremme af politisk dialog mellem civilsamfundsorganisationer i begge regioner

aa)  at holde Parlamentet underrettet straks og fuldt ud i alle faser af forhandlingerne, jf. artikel 218, stk. 10, i TEUF; dette omfatter at forsyne Parlamentet med forhandlingstekster fra og referater af hver forhandlingsrunde; glæder sig i denne forbindelse over Rådets beslutning af 22. januar 2018 om at offentliggøre det forhandlingsmandat, der blev givet til Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant i november 2017

ab)  at betragte den nylige offentliggørelse af forhandlingsdirektiverne som en vigtig præcedens og at forpligte sig til i fremtiden at offentliggøre alle forhandlingsdirektiver for internationale aftaler

ac)  at fremskynde forhandlingerne om en associeringsaftale med henblik på at muliggøre dens ratifikation af Parlamentet inden afslutningen af den nuværende valgperiode

ad)  at sikre respekt på alle niveauer for den langvarige praksis med ikke at anvende den nye aftale midlertidigt, før Parlamentet har givet sit samtykke;

2.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Chiles præsident, regering og parlament.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Arndt Kohn

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Dobromir Sośnierz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 4. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik