Διαδικασία : 2018/2018(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0158/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0158/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0256

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 677kWORD 59k
2.5.2018
PE 618.009v02-00 A8-0158/2018

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής

(2018/2018(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Charles Tannock

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής

(2018/2018(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 και τον τίτλο V, ειδικότερα δε τα άρθρα 21 και 36, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ισχύουσα συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 16 Νοεμβρίου 2017, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής σχετικά με μια εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου έκδοση, στις 13 Νοεμβρίου 2017, των οδηγιών διαπραγμάτευσης για την εν λόγω συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 25ης συνεδρίασης της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Χιλής, της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-CELAC, της 11ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ισότητα, δικαιώματα και δημοκρατική συμμετοχή για τους λαούς της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0158/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινές αξίες και στενοί πολιτισμικοί, οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί ενώνουν τη Χιλή και την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή και η ΕΕ είναι στενοί εταίροι όσον αφορά την αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η διεθνής ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η παγκόσμια διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή υποστηρίζει σθεναρά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και την πολυμερή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης βασικό μέλος της Συμμαχίας του Ειρηνικού, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και της Ένωσης των Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) και μία από τις χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε περιφερειακά θέματα, για παράδειγμα ως χώρα - εγγυητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία και στις συνομιλίες του Αγίου Δομίνικου μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή αποχώρησε από τις συνομιλίες της Βενεζουέλας, καθώς δεν εκπληρώθηκαν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για δημοκρατικές προεδρικές εκλογές και θεσμική ομαλοποίηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία-πλαίσιο για τη συμμετοχή της Χιλής στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή συμμετέχει στην EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και σε ορισμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευσή της για παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές κατέδειξαν για άλλη μια φορά τον σταθερό και ώριμο χαρακτήρα της δημοκρατίας της Χιλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή έχει επωφεληθεί από μεγάλη οικονομική μεγέθυνση τις τελευταίες δεκαετίες και είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποποινικοποίηση της άμβλωσης υπό ορισμένες συνθήκες κατέδειξε αυξημένη θετική στάση στην κοινωνία της Χιλής όσον αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 2016, η Χιλή βρίσκεται στην κατηγορία της πολύ υψηλής ανθρώπινης ανάπτυξης και κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής και η 38η στον κόσμο, πάνω από επτά κράτη μέλη της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη συμφωνία σύνδεσης έχει συμβάλει καθοριστικά στη σύσφιγξη των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Χιλής και στη σημαντική αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχής σεβασμός του κράτους δικαίου και η τήρηση ενός σταθερού νομικού και πολιτικού πλαισίου επιτρέπει στη Χιλή και την ΕΕ να ασκούν ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα και να ευνοούν ένα κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων εγγυώμενες την αρχή της ασφάλειας δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ και η Χιλή έχουν συνάψει πιο φιλόδοξες και σφαιρικές συμφωνίες με άλλους εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής έχει, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να συσφίξει σημαντικά την υφιστάμενη σχέση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Χιλής πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημερωμένη συμφωνία σύνδεσης, από κοινού με τις συμφωνίες με το Μεξικό και τη Mercosur που αποτελούν σήμερα αντικείμενο (επανα)διαπραγμάτευσης, αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού συμμάχου της Λατινικής Αμερικής, σε μια εποχή κατά την οποία άλλοι παράγοντες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, καταβάλλουν όλο και μεγαλύτερες προσπάθειες να αποκτήσουν επιρροή στην περιοχή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Χιλής έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης, πιο πρόσφατα με την κοινή δήλωση που ενέκρινε κατά την 25η συνεδρίασή της, στις 22 Ιανουαρίου 2018·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τις ακόλουθες συστάσεις:

Γενικές αρχές

α)  να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία ανάμεσα στη Χιλή και την ΕΕ, δύο ομόφρονες εταίρους σε ένα περιβάλλον νέας αβεβαιότητας στις διεθνείς σχέσεις, με βάση τις κοινές αξίες και τις κοινές αρχές μας περί δημοκρατίας, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, διασφάλισης της ισότητας των φύλων, κράτους δικαίου, χρηστής διακυβέρνησης, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

β)  να εξασφαλίσουν ότι η εκσυγχρονισμένη συμφωνία με τη Χιλή είναι φιλόδοξη, σφαιρική και ισορροπημένη, με απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες και των δύο πλευρών· να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω συμφωνία πρωτοπορεί ανάμεσα στις πλέον προηγμένες συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

γ)  να ενισχύσουν τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία ΕΕ-Χιλής, υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ-Χιλής 2016-2020 για τα ανθρώπινα δικαιώματα· να συμπεριλάβουν κοινή δέσμευση για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως η κοινότητα ΛΟΑΔΜ και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, με εκτελεστούς μηχανισμούς παρακολούθησης, τακτικής αναφοράς και επίλυσης διαφορών· να ενθαρρύνουν τη Χιλή να βρει λύση στη διαμάχη με τον γηγενή λαό των Μαπούτσε και άλλους αυτόχθονες λαούς· να συνεχίσουν την πρακτική της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης· να συνεχίσουν τον τακτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της δημόσιας πολιτικής για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας·

δ)  να ενθαρρύνουν τη Χιλή να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και δίκαιες δικαστικές διαδικασίες, σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα·

ε)  να επιδιώξουν την προώθηση βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη μείωση των ανισοτήτων, υπό το πρίσμα της δέσμευσης της Χιλής να επιτύχει τους ΣΒΑ στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030·

στ)  να υποστηρίξουν τη Χιλή στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι με τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν πλήρη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, να γεφυρώσουν τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και να προωθήσουν την απασχόληση των νέων·

ζ)  να ενθαρρύνουν την προστασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ, καθώς και την εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας·

Πολυμερής συνεργασία και περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

η)  να ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις, όπως το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η αυξανόμενη ανισότητα, η μετανάστευση, η τρομοκρατία και η κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της ατζέντας του 2030· να υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και να θεσπίσουν μηχανισμούς επανεισδοχής, μεταξύ άλλων και για τους απάτριδες και τους υπηκόους τρίτων χωρών·

θ)  να διατηρούν κατά νου τη σημασία του πολυμερούς θεματολογίου και το ότι η όποια διμερής διαπραγμάτευση δεν πρέπει να υπονομεύει τη φιλοδοξία του να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο·

ι)  να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυμερούς και της διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων· να βελτιώσουν τον συντονισμό τους όσον αφορά τις θέσεις που λαμβάνουν αμφότερες οι πλευρές σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ·

ια)  να ενθαρρύνουν τη Χιλή να συνεχίσει να στηρίζει καθεστώτα περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, πρωτίστως τη Συμμαχία του Ειρηνικού, με δεδομένα τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της ως πραγματικής και ενεργού κινητήριας δύναμης της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και την UNASUR και την Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)· να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποκτήσει η ΕΕ καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού·

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία

ιβ)  να προνοήσουν για ουσιαστικό, τακτικό διάλογο επί θεμάτων που έχουν σημασία, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες μορφές διαλόγου· να κινητοποιήσουν διαθέσιμους πόρους μέσω του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ) με στόχο την επίτευξη στρατηγικών στόχων·

ιγ)  να προνοήσουν για στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ειδικότερα δε όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια στη θάλασσα, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση· να καταστήσουν δυνατή την ενισχυμένη συμμετοχή της Χιλής στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ·

ιδ)  να καταστήσουν δυνατή την ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος, χωρίς να υπονομεύονται οι ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα· να αναλάβουν δράση στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγώνα κατά της τρομοκρατίας με την ενίσχυση των μηχανισμών, των μέτρων και των φορέων για την παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ιε)  να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να περιλάβουν διατάξεις σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα και πρότυπα διαφάνειας που θα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των μερών να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·

ιστ)  να διατηρήσουν κατά νου ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας την οικονομική μεγέθυνση· να συμπεριλάβουν συγκεκριμένα τμήματα που θα περιγράφουν σαφείς και ισχυρές δεσμεύσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς·

ιζ)  να διευκολύνουν την κινητικότητα ανάμεσα στην ΕΕ και τη Χιλή· να βελτιώσουν τα προγράμματα ανταλλαγής νέων και φοιτητών, τα προγράμματα υποτροφιών και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος Erasmus+· να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων και τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

ιη)  να προωθήσουν τη μεταφορά επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και να εντείνουν τη συνεργασία στους τον τομέα της έρευνας και της συνεργασίας, αξιοποιώντας πλήρως τα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020·

ιθ)   να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συμφωνίας για Διεθνή Συνεργασία, το οποίο υπεγράφη το 2015· να διαμορφώσουν καινοτόμους μηχανισμούς που θα διευρύνουν και θα ενισχύουν την τριγωνική και περιφερειακή συνεργασία με τρίτα μέρη εντός και εκτός της Λατινικής Αμερικής, μέσω προγραμμάτων όπως το EUROsociAL + και το Euroclima +, και τη συνεργασία στις πολιτικές για τα ναρκωτικά, όπως το COPOLAD·

κ)  να αναπτύξουν μια μεθοδολογία για να καταδεικνύονται οι επιπτώσεις της εκσυγχρονισμένης συμφωνίας για τους άνδρες και τις γυναίκες και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματά της ως βάση για τον σχεδιασμό πολιτικών για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων·

κα)  να επιβεβαιώσουν εκ νέου την κοινή δέσμευση που ανέλαβαν με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την ατζέντα του 2030 και να προνοήσουν για στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· να ενισχύσουν την εταιρική σχέση όσον αφορά την τεχνική και πολιτική συνεργασία σε βασικούς περιβαλλοντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2 στις διεθνείς μεταφορές, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση· να ενθαρρύνουν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης των υδάτων· να αυξήσουν τη στήριξη έργων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

κβ)  να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και τη χρήση του προγράμματος Copernicus της ΕΕ στον τομέα των δεδομένων δορυφορικής γεωσκόπησης για περιβαλλοντικούς σκοπούς·

κγ)  να ενισχύσουν την πολιτιστική συνεργασία και να στηρίξουν τη διασπορά τόσο στη Χιλή όσο και στην ΕΕ με στόχο την υποστήριξη των ξένων επενδύσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στη Χιλή·

κδ)  να επιβεβαιώσουν εκ νέου την πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και να αποκλείσουν την εμπορευματοποίηση του νερού·

Θεσμικές διατάξεις

κε)  να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης βασίζεται στην έντονη κοινοβουλευτική συμμετοχή και ότι ενισχύει τις κείμενες διατάξεις και τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας, με σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στην εφαρμογή της και καλύτερος έλεγχός της, κυρίως μέσω της υπάρχουσας διακοινοβουλευτικής μορφής της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής (ΜΚΕ)· να προνοήσουν ώστε η ΜΚΕ να έχει τη δυνατότητα να ζητεί πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

κστ)  να εξασφαλίσουν τη δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της μικτής συμβουλευτικής επιτροπής· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού για τον πολιτικό διάλογο με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο περιφέρειες·

κζ)  να ενημερώνουν αμέσως και πλήρως το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στο Κοινοβούλιο τα διαπραγματευτικά κείμενα και τα πρακτικά κάθε γύρου διαπραγματεύσεων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2018, να δημοσιεύσει τη διαπραγματευτική εντολή που έδωσε στην Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ τον Νοέμβριο του 2017·

κη)  να εκλάβουν την πρόσφατη δημοσίευση των διαπραγματευτικών οδηγιών ως σημαντικό προηγούμενο και να δεσμευθούν να δημοσιεύσουν όλες τις διαπραγματευτικές οδηγίες για διεθνείς συμφωνίες στο μέλλον·

κθ)  να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης, με σκοπό να καταστεί δυνατή η κύρωσή της από το Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

λ)  να εξασφαλίσουν την τήρηση, σε όλα τα επίπεδα, της μακρόχρονης πρακτικής της προσωρινής μη εφαρμογής της νέας συμφωνίας έως ότου δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Χιλής.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0354.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0345.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arndt Kohn


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Σοφία Σακοράφα

NI

Dobromir Sośnierz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου