Izvješće - A8-0158/2018Izvješće
A8-0158/2018

  IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea

  2.5.2018 - (2018/2018(INI))

  Odbor za vanjske poslove
  Izvjestitelj: Charles Tannock


  Postupak : 2018/2018(INI)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0158/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0158/2018
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea

  (2018/2018(INI))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članke 2. i 3. te glavu V., osobito članke 21. i 36. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), kao i dio peti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

  –  uzimajući u obzir članak 218. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir postojeći Sporazum o pridruživanju između Republike Čilea i Europske unije,

  –  uzimajući u obzir početak pregovora 16. studenoga 2017. između Europske unije i Čilea o moderniziranom sporazumu o pridruživanju,

  –  uzimajući u obzir donošenje pregovaračkih smjernica Vijeća za taj sporazum 13. studenoga 2017.,

  –  uzimajući u obzir zajedničku izjavu s 25. sastanka Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Čilea od 22. siječnja 2018.,

  –  uzimajući u obzir svoju preporuku od 14. rujna 2017. Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima oko modernizacije trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea[1],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. rujna 2017. o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom[2],

  –  uzimajući u obzir izjavu s foruma za civilno društvo između EU-a i CELAC-a od 11. svibnja 2015. pod naslovom „Jednakost, prava i demokratska participacija za stanovništvo europskih te latinoameričkih i karipskih zemalja”,

  –  uzimajući u obzir članak 108. stavak 4. i članak 52. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0158/2018),

  A.  budući da Čile i EU dijele zajedničke vrijednosti i imaju bliske kulturne, gospodarske i političke veze;

  B.  budući da su Čile i EU bliski partneri u rješavanju regionalnih i globalnih izazova, kao što su klimatske promjene, međunarodna sigurnost, održivi razvoj i globalno upravljanje;

  C.  budući da je Čile snažan zagovornik demokracije i ljudskih prava, slobodne i otvorene trgovine i multilateralizma; budući da je ta zemlja također ključni član Pacifičkog saveza, Organizacije američkih država (OAS) i Unije južnoameričkih država (UNASUR), te zemlja visokog dohotka i članica OECD-a;

  D.  budući da je Čile važan čimbenik u regionalnim pitanjima, primjerice kao zemlja jamac u kolumbijskom mirovnom procesu i pregovorima koji se vode u Santo Domingu između venezuelske vlade i oporbe; budući da se Čile povukao iz pregovora koji se vode u Venezueli jer nisu ostvareni minimalni uvjeti za demokratske predsjedničke izbore i institucijsku normalizaciju;

  E.  budući da je Okvirni sporazum o sudjelovanju Čilea u operacijama EU-a za upravljanje krizama na snazi od siječnja 2014.; budući da Čile sudjeluje u misiji EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini kao i u nizu mirovnih operacija UN-a, što je odraz njegove predanosti globalnom miru i sigurnosti;

  F.  budući da su nedavni parlamentarni i predsjednički izbori ponovno pokazali stabilnu i zrelu narav čileanske demokracije; budući da je Čile ostvario korist od snažnog gospodarskog rasta te je posljednjih desetljeća jedno od najbrže rastućih gospodarstava Južne Amerike; budući da su reformska nastojanja u toj zemlji još uvijek u tijeku;

  G.  budući da je nedavnom dekriminalizacijom pobačaja u određenim okolnostima pokazana povećana otvorenost čileanskoga društva prema osnaživanju žena i djevojčica;

  H.  budući da se prema Indeksu ljudskoga razvoja za 2016. Čile ubraja u kategoriju zemalja vrlo visokoga ljudskoga razvoja i prva je latinskoamerička zemlja na tom popisu i zauzima 38. mjesto u svijetu, ispred sedam država članica EU-a;

  I.  budući da je postojeći Sporazum o pridruživanju imao ključnu ulogu u produbljivanju političkih odnosa između EU-a i Čilea i znatnom povećanju trgovinskih i investicijskih tokova; budući da se kontinuiranim poštovanjem vladavine prava i stabilnog pravnog i političkog okvira omogućuje i Čileu i EU-u da imaju slobodno poduzetništvo te potiče odgovarajuće investicijsko okruženje koje obuhvaća zaštitne mjere načela pravne sigurnosti;

  J.  budući da su u posljednjih nekoliko godina i EU i Čile s drugim partnerima sklopili ambicioznije i sveobuhvatnije sporazume; budući da modernizacija Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea stoga ima potencijal za znatno produbljivanje postojećih odnosa, uključujući odnose u područjima vanjskih poslova i sigurnosti;

  K.  budući da se u budućem Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Čilea mora u potpunosti odražavati transformativna priroda Programa održivog razvoja do 2030. i uloga međunarodne razvojne suradnje u ostvarivanju ciljeva održivoga razvoja;

  L.  budući da bi ažurirani Sporazum o pridruživanju, zajedno sa sporazumima s Meksikom i Mercosurom o kojima su u tijeku pregovori, ojačao ulogu EU-a kao ključnog saveznika u Latinskoj Americi, istovremeno kada ostali akteri, kao što su Kina i Rusija, sve više pokušavaju steći utjecaj u regiji;

  M.  budući da je Zajednički parlamentarni odbor EU-a i Čilea u više navrata izrazio svoju potporu za modernizaciju Sporazuma o pridruživanju, posljednji put u zajedničkoj izjavi usvojenoj na 25. sastanku održanom 22. siječnja 2018.;

  1.  preporučuje sljedeće Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

  Opća načela

  a)  da znatno osnaže suradnju između Čilea i EU-a, dvaju partnera bliskih stavova, u okruženju u kojem vladaju nove neizvjesnosti u međunarodnim odnosima, na temelju zajedničkih vrijednosti i načela demokracije, borbe protiv klimatskih promjena, jamčenja rodne ravnopravnosti, vladavine prava, dobrog upravljanja, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda;

  b)  da osiguraju da modernizirani sporazum s Čileom bude ambiciozan, sveobuhvatan i uravnotežen, te da se njime donose konkretne koristi za građane, poduzeća i gospodarstva obiju strana; da osiguraju da taj sporazum prednjači među najnaprednijim sporazumima koje je EU sklopio s trećim zemljama;

  c)  da ojačaju dimenziju ljudskih prava u okviru suradnje između EU-a i Čilea u svjetlu strategije EU-a i Čilea za ljudska prava za razdoblje od 2016. do 2020.; da uvrste zajedničku predanost zaštiti i promicanju ljudskih prava, temeljnih sloboda, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao što su zajednica LGBTI i autohtono stanovništvo s primjenjivim mehanizmima za praćenje, redovno izvješćivanje i rješavanje sporova; da potaknu Čile da pronađe rješenja spora s autohtonim narodom Mapuche i drugim autohtonim narodima; da nastave s praksom uključivanja klauzule o ljudskim pravima u sve buduće sporazume o pridruživanju; da nastave redoviti dijalog između EU-a i Čilea o ljudskim pravima s ciljem jačanja institucionalnog okvira i javnih politika za promicanje ljudskih prava, među ostalim u okviru multilateralne suradnje;

  d)  da potaknu Čile da zajamči odgovarajuće pravne postupke i pošteno suđenje potpuno u skladu s međunarodnim normama;

  e)  da nastoje poticati održiv socioekonomski razvoj, borbu protiv siromaštva i smanjenje nejednakosti u svjetlu obveze Čilea o postizanju ciljeva održivog razvoja u okviru Programa do 2030.;

  f)  da podupru Čile u poboljšanju obrazovnih normi i programa, uz jamčenje da osobe s najnižim prihodima imaju potpun pristup visokom obrazovanju; da ojačaju vezu između sveučilišta i tržišta rada, prevladavajući neusklađenost vještina i promičući zapošljavanje mladih;

  g)  da potaknu zaštitu socijalnih i okolišnih prava te zajamče stvarnu provedbu konvencija Međunarodne organizacije rada, kao i iskorjenjivanje prisilnog i dječjeg rada;

  Multilateralizam te regionalna i međunarodna suradnja

  h)  da ojačaju dijalog i suradnju u pogledu regionalnih i globalnih izazova, kao što su organizirani kriminal, trgovina drogama, rastuće nejednakosti, migracije, terorizam i klimatske promjene, uključujući provedbu Programa održivog razvoja do 2030.; da podupru suradnju između EU-a i Čilea u upravljanju migracijama te da uspostave mehanizme za ponovni prihvat, uključujući za osobe bez državljanstva i državljane trećih zemalja;

  i)  da podsjete na važnost multilateralnog programa i da se bilateralnim pregovorima nikada ne smije potkopati težnja za ostvarenjem multilateralnog napretka;

  j)  da doprinesu jačanju multilateralizma i međunarodne suradnje radi promicanja međunarodne sigurnosti i učinkovitog nošenja s globalnim izazovima; da unaprijede koordinaciju u pogledu stajališta koje obje strane zauzimaju u međunarodnim organizacijama i forumima;

  k)  da potaknu Čile da nastavi podržavati programe regionalne integracije i suradnje, prvenstveno Pacifički savez, uzimajući u obzir ohrabrujuće rezultate koje ostvaruje kao istinski aktivni pokretač gospodarske integracije članica u regiji, kao i UNASUR te Zajednicu latinoameričkih i karipskih država (CELAC); da prouče mogućnost da EU stekne status promatrača u Pacifičkom savezu;

  Politički dijalog i suradnja

  l)  da osiguraju svrsishodan redoviti dijalog u svim bitnim pitanjima, oslanjajući se na postojeće formate te ih proširujući; da mobiliziraju raspoloživa sredstva posredstvom Instrumenta za partnerstvo radi ostvarivanja strateških ciljeva;

  m)  da omoguće blisku suradnju u području sigurnosti i obrane, posebno u pogledu sprečavanja sukoba, upravljanja krizama, pomorske sigurnosti, razoružanja i neširenja oružja; da omoguće veće sudjelovanje Čilea u misijama i operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a;

  n)  da omoguće povećanu suradnju u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kiberkriminala te u sprečavanju radikalizacije i prekograničnog kriminala, a da se pritom ne dovode u pitanje građanske slobode i temeljna prava; da poduzmu mjere u kontekstu globalne borbe protiv terorizma jačanjem mehanizama, mjera i tijela za globalnu i regionalnu suradnju u skladu s međunarodnim pravom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda;

  o)  da povećaju suradnju u borbi protiv korupcije, pranja novca i utaje poreza; da u sporazum uvrste odredbe o dobrom poreznom upravljanju i normama transparentnosti kojima se potvrđuje predanost strana primjeni međunarodnih normi u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza;

  p)  da podsjete da korupcija ugrožava ljudska prava, jednakost, socijalnu pravdu, trgovinu i pravedno tržišno natjecanje, čime se sprječava gospodarski rast; da uvrste posebne dijelove u kojima se navode jasne i čvrste obveze i mjere za borbu protiv korupcije u svim njezinim oblicima i za provedbu međunarodnih normi i multilateralnih konvencija za borbu protiv korupcije;

  q)  da olakšaju mobilnost između EU-a i Čilea; da potiču razmjene mladih i studenata, programe stipendija i tečajeve osposobljavanja, među ostalim i u okviru programa ERASMUS+; da ulože dodatne napore u cilju potpunog uzajamnog priznavanja akademskih kvalifikacija te modernizacije, dostupnosti i internacionalizacije visokog obrazovanja;

  r)  da promiču prijenos znanstvenog i tehnološkog znanja i unaprijede suradnju u području istraživanja i suradnje, uz potpuno iskorištavanje postojećih programa kao što je Obzor 2020.;

  s)   da promiču i jačaju odnose u području međunarodne suradnje, oslanjajući se na Memorandum o razumijevanju o međunarodnoj suradnji potpisan 2015.; da stvore nove mehanizme za proširenje i jačanje trostrane i regionalne suradnje s trećim stranama unutar i izvan Latinske Amerike kroz programe kao što su EUROsociAL+ i Euroclima+ te suradnje u području politika o drogama kao što je COPOLAD;

  t)  da izrade metodologiju kojom će se prikazati učinci moderniziranoga sporazuma na muškarce i žene te da te rezultate iskoriste kao osnovu za pripremu politika za postizanje rodne ravnoteže;

  u)  da ponovno potvrde zajedničku predanost Pariškom klimatskom sporazumu i Programu održivog razvoja do 2030. te da omoguće blisku suradnju EU-a i Čilea u području zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena; da učvrste partnerstvo u pogledu tehničke i političke suradnje u središnjim područjima koja se odnose na okoliš, uključujući emisije CO2 u međunarodnom prijevozu, očuvanje biološke raznolikosti te održivu proizvodnju i potrošnju; da potiču unaprijeđenu suradnju u području kružnoga gospodarstva kako bi se poboljšala učinkovitost resursa, održiva upotreba prirodnih resursa, ekoinovacije i gospodarenje vodama; da povećaju potporu za projekte za ublažavanje učinaka klimatskih promjena;

  v)  da učvrste suradnju na istraživanju i razvoju te na upotrebi EU-ova programa Copernicus u području podataka o satelitskom promatranju Zemlje u okolišne svrhe;

  w)  da potiču kulturnu suradnju te da podupru dijasporu u Čileu i u EU-u radi pružanja potpore vanjskim ulaganjima i u EU-u i u Čileu;

  x)  da potvrde da je pristup vodi ljudsko pravo i da odbace komercijalizaciju vode;

  Institucionalne odredbe

  y)  da zajamče da Sporazum o pridruživanju bude utemeljen na snažnoj parlamentarnoj participaciji s pomoću jačanja postojećih odredbi i mehanizama suradnje kako bi se povećao doprinos njegovoj provedbi i nadzor nad njom, posebno u okviru postojećeg međuparlamentarnog formata Zajedničkog parlamentarnog odbora; da se pobrinu da Zajednički parlamentarni odbor dobije pravo uvida u relevantne informacije u vezi s provedbom Sporazuma o pridruživanju;

  z)  da osiguraju odgovarajuće sudjelovanje civilnog društva i tijekom pregovora i u fazi provedbe Sporazuma o pridruživanju, uključujući ali ne ograničavajući se na Zajednički savjetodavni odbor; naglašava da je potrebno uspostaviti institucionalizirani mehanizam kako bi se omogućio politički dijalog u kojemu sudjeluju organizacije civilnoga društva u objema regijama;

  aa)  da odmah i u cijelosti obavještavaju Parlament u svim fazama pregovora u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a; to podrazumijeva dostavljanje Parlamentu pregovaračkih tekstova i zapisnika sa svakog kruga pregovora; u tom pogledu pozdravlja odluku Vijeća od 22. siječnja 2018. o objavljivanju pregovaračkog mandata dodijeljenog Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici u studenome 2017.;

  ab)  da shvate nedavno objavljivanje pregovaračkih smjernica kao važan presedan i obvežu se na objavljivanje svih pregovaračkih smjernica za međunarodne sporazume u budućnosti;

  ac)  da ubrzaju pregovore o Sporazumu o pridruživanju kako bi ga Parlament mogao ratificirati prije kraja aktualnog saziva;

  ad)  da na svim razinama osiguraju poštovanje dugotrajne prakse da se novi sporazumi ne primjenjuju privremeno dok Parlament ne da suglasnost;

  2.   nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjedniku, vladi i parlamentu Republike Čilea.

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  24.4.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Željana Zovko

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Arndt Kohn

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  45

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Charles Tannock

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  ENF

  Mario Borghezio

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Boris Zala

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

  NI

  Dobromir Sośnierz

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti