ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi

2.5.2018 - (2018/2017(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri


Postup : 2018/2017(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0159/2018
Předložené texty :
A8-0159/2018
Přijaté texty :

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi

(2018/2017(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015) a následné rezoluce,

–  s ohledem na libyjskou politickou dohodu,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 22. srpna 2017 o misi OSN na podporu Libye,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) a všechny její následné rezoluce týkající se Libye, včetně rezoluce č. 2380 (2017),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN vypracovanou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2312 (2016),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 18. září 2014[1], ze dne 15. ledna 2015[2] a ze dne 4. února 2016[3] o situaci v Libyi,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o situaci migrantů v Libyi přijaté dne 20. prosince 2017,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

–  s ohledem na globální přístup EU k migraci a mobilitě,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. ledna 2017 s názvem: „Migrace na trase přes centrální Středomoří. Řízení toků, záchrana životů“,

–  s ohledem na Maltské prohlášení ze dne 3. února 2017,

–  s ohledem na společnou strategii Afrika-EU a její akční plán,

–  s ohledem na společné prohlášení o situaci migrantů v Libyi, na němž se Africká unie a Evropská unie shodly na summitu konaném v roce 2017, a na vytvoření trojstranné pracovní skupiny na vysoké úrovni AU-EU-UN,

–  s ohledem na závěry Rady o Libyi ze dne 17. července 2017,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 19. října 2017,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0159/2018),

A.  vzhledem k tomu, že situace v Libyi je mimořádně křehká a země čelí řadě složitých a vzájemně propojených problémů týkajících se politické stability, hospodářského rozvoje a bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu, že krize v Libyi má obrovský dopad na občany Libye i na celý sousední region a na EU, a proto je v zájmu občanů Libye i sousedních zemí, subsaharské Afriky a oblasti Středomoří velmi důležité zajistit v této zemi stabilitu, což je zásadní podmínka pro zlepšení hospodářské a sociální situace v zemi;

C.  vzhledem k tomu, že stabilita v jižní Libyi vzbuzuje velké obavy s ohledem na to, že situace v sousedních zemích je velmi nestabilní a džihádistické povstání by mohlo ohrozit oslabené vlády v sahelsko-saharské oblasti;

D.  vzhledem k tomu, že EU by měla informovat proaktivnějším způsobem o svém diplomatickém úsilí a o svém velkém finančním příspěvku ke konsolidaci bezpečnostní, společenské a hospodářské situace v Libyi;

E.  vzhledem k tomu, že konflikt v Libyi se podaří vyřešit pouze prostřednictvím soudržného, komplexního a inkluzivního přístupu zahrnujícího všechny mezinárodní aktéry a zúčastněné strany, včetně zástupců různých místních komunit, kmenových náčelníků a aktivistů občanské společnosti, a tím, že Libye sama zajistí mírový proces a podpoří začlenění;

F.  vzhledem k tomu, že jediným životaschopným rámcem pro řešení krize je v současné chvíli libyjská politická dohoda a akční plán OSN pro Libyi;

G.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím diplomatických kroků a konkrétní podpory napomáhá politickému přechodu Libye ke stabilní, fungující zemi a podporuje v tomto ohledu zprostředkovatelské úsilí vedené ze strany OSN;

H.  vzhledem k tomu, že kroky EU přináší výsledky v oblasti migrace s ohledem na to, že čísla na konci roku 2017 poklesla o třetinu ve srovnání s rokem 2016 a že v prvních měsících roku 2018 čísla poklesla o 50 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku;

I.  vzhledem k tomu, že Libye je důležitým tranzitním a výchozím bodem pro migranty, zejména migranty ze subsaharské Afriky, kteří se pokoušejí dostat do Evropy; vzhledem k tomu, že tisíce migrantů a uprchlíků, kteří prchají před násilím v Libyi, přišlo o život při pokusu přeplout Středozemní moře a dostat se do Evropy;

J.  vzhledem k tomu, že migranti patří mezi ty, kdo nejvíce trpí bezpečnostními problémy v Libyi, neboť se často stávají obětí násilí, svévolného zatýkání a zadržování ze strany nestátních aktérů, vyděračství, únosů, jejichž cílem je vydírání, a vykořisťování;

K.  vzhledem k tomu, že mnoho migrantů, obzvláště ze subsaharské Afriky, bylo podrobeno svévolnému zadržování ze strany rozličných ozbrojených skupin v zemi;

L.  vzhledem k tomu, že problém vnitřně vysídlených osob je stále živý; vzhledem k tomu, že tyto osoby často čelí kritickému ohrožení, jako je například přechod přes oblast konfliktu, přítomnost pozemních min a nevybuchlých zařízení a násilí ze strany různých milicí;

M.  vzhledem k tomu, že Libye se stala tranzitní zemí pro obchod s lidmi; vzhledem k tomu, že na území Libye se i nadále nachází stovky tisíců migrantů a žadatelů o azyl s různou státní příslušností, přičemž mnozí z nich žijí v nuzných podmínkách, čímž se stávají snadným terčem pro převaděče; vzhledem k tomu, že existuje podezření, že se v Libyi provozuje otroctví;

N.  vzhledem k tomu, že pro každodenní život obyčejných Libyjců jsou typické stále se zhoršující životní podmínky, které jsou ztěžovány ještě problémy s hotovostí, přerušenými dodávkami vody a častými výpadky proudu, jakož i naprosto katastrofálním systémem zdravotnictví v zemi;

O.  vzhledem k tomu, že politické klima v Libyi se vyznačuje hlubokou nedůvěrou mezi hlavními politickými a vojenskými subjekty z různých regionů;

P.  vzhledem k tomu, že země jako Turecko, Katar, Egypt a SAE mají značný vliv na různé skupiny v rámci znesvářených frakcí;

Q.  vzhledem k tomu, že identita různých libyjských komunit na nižší než celostátní úrovni, kmeny nebo etnické skupiny představují odedávna hluboké pletivo společensko-kulturních vztahů v Libyi a hrají zásadní úlohu v dynamice sociálního a politického vývoje a v bezpečnostní problematice země; vzhledem k tomu, že libyjská společnost má silné tradice, pokud jde o postupy neformálního řešení sporů mezi městy, kmeny a etnickými komunitami;

R.  vzhledem k tomu, že v zemi v současné době chybí jasný a společný právní rámec týkající se volebního systému; vzhledem k tomu, že nynější převládající atmosféra beztrestnosti, široké ilegality, korupce a úloha ozbrojených skupin a napětí mezi libyjskými kmeny a regiony přispívá k dalšímu poklesu důvěryhodnosti již tak slabých veřejných a vládních institucí;

S.  vzhledem k tomu, že Libye zažívá neustálý nárůst počtu poprav bez řádného soudu, mučení, svévolného zadržování a nevybíravých útoků na rezidenční oblasti a infrastrukturu a stále sílící nenávistné projevy a výzvy k násilí;

T.  vzhledem k tomu, že zhroucení systému trestního soudnictví podporuje beztrestnost v zemi a zužuje obětem možnosti, jak hledat ochranu a nápravu; vzhledem k tomu, že v některých regionech dochází jen k nevýznamným krokům vedoucím k zahájení okamžitého, důkladného, účinného, nestranného a nezávislého vyšetřování a k postavení pachatelů před soud, a to i v případech, kdy jsou po trestném činu předloženy policejní zprávy; vzhledem k tomu, že v Libyi nebyl od roku 2011 odsouzen žádný pachatel trestného činu, který je členem ozbrojené skupiny;

U.  vzhledem k tomu, že kruh násilí v Libyi je trvale podněcován vše postihující beztrestností za závažné případy porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že nebude-li tento problém řádně řešen, trvalá absence právního státu způsobí, že vyhlídky na pokojné soužití a boj proti násilnému extremismu budou postrádat pro obyvatele smysl;

V.  vzhledem k tomu, že byly uneseny desítky politických aktivistů a obhájců lidských práv, pracovníků ve sdělovacích prostředcích a dalších veřejných činitelů nebo bylo těmto osobám vyhrožováno; vzhledem k tomu, že OSN obdržela zprávy o svévolném zadržování a mučení a špatném zacházení na obou stranách;

W.  vzhledem k tomu, že eskalace útoků na pracovníky justice, místní organizace občanské společnosti, ochránce lidských práv a pracovníky sdělovacích prostředků, ale i na uprchlíky a migranty, urychlila zhoršování situace v oblasti lidských práv pro veškeré civilní obyvatelstvo na území Libye; vzhledem k tomu, že absence právního státu a beztrestnost za vážné porušování lidských práv, včetně mučení, svévolného zadržování, poprav bez řádného soudu a nevybíravých útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu neustále přiživuje kruh násilí v zemi;

X.  vzhledem k tomu, že propustnost libyjských hranic podporuje nelegální obchodování na hranicích; vzhledem k tomu, že zvyšování počtu ozbrojených skupin v pohraničních oblastech ještě více podnítilo soupeření obchodníků s lidmi o kontrolu a přístup k přeshraničním zdrojům; vzhledem k tomu, že tzv. zahraniční bojovníci, kteří přicházejí do země, a různé zločinecké sítě nadále těží z nekontrolovaného šíření zbraní;

Y.  vzhledem k tomu, že politická nejistota a nestabilita učinila z Libye místo, kde bují aktivita extrémistických skupin; vzhledem k tomu, že region Fezzan je strukturálně nestabilní a z historického hlediska je tranzitním místem do Evropy pro uprchlíky a migranty a pro pašování ropy, zlata, zbraní a drog a pro obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že pro tentýž region je typické etnické a kmenové napětí, které ještě zesílilo po Kaddáfího pádu, a soupeření o kontrolu nad libyjskými zdroji; vzhledem k tomu, že stabilizace regionu Fezzan je důležitá pro stabilizaci celé země;

Z.  vzhledem k významu libyjských místních orgánů při prevenci konfliktů a při poskytování základních veřejných služeb obyvatelstvu;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

a)  zajistit co největší podporu akčnímu plánu OSN pro Libyi, který v září 2017 představil zvláštní zástupce OSN Ghassan Salamé a který má přispět ke stabilizaci Libye a k politickému a inkluzivnímu procesu národního usmíření a všem libyjským aktérům, včetně všech kmenových subjektů, umožnit dosáhnout stabilní a dlouhodobé politické dohody a zároveň věnovat řádnou pozornost zapojení žen a menšin; přísně odsoudit jakýkoli pokus o oslabení mírového procesu pod vedením OSN; pokračovat v úzké spolupráci s podpůrnou misí OSN v Libyi (UNSMIL);

b)  zintenzivnit své diplomatické snahy o podporu plánu OSN a pomoc libyjské vládě v jejím úsilí o dosažení politické shody, zaručení bezpečnosti a rozšíření její pravomoci na celé území Libye, nad rámec úzké teritoriální kontroly mezinárodně uznané vlády národní jednoty, což je nezbytnou podmínkou pro inkluzivní politické řešení ve prospěch stabilizace, rekonstrukce a usmíření v této zemi, budování státu a pro mírové operace založené na demokracii, právním státu a lidských právech; zajistit, aby o procesu stabilizace a o budoucí formě státu rozhodovali sami Libyjci; podporovat posilování místních mechanismů a kapacit v zemi s ohledem na mediaci, řešení konfliktů a příměří a propojit je s akčním plánem OSN jako součást soudržného a integrovaného přístupu, který by přinesl konkrétní a trvalé výsledky;

c)  hledat způsoby, jak podpořit budování institucí, vytvořit skutečnou občanskou společnost a rychle nastartovat ekonomiku, a odvrátit se od příliš rozbujelé veřejné služby a podporovat udržitelný rozvoj soukromého sektoru, což je nezbytné k zajištění dlouhodobé stability a prosperity v zemi;

d)  podpořit úsilí Libye o zavedení nového ústavního pořádku, který by měl obsahovat návod na spravedlivé rozdělování ropného bohatství a jasné oddělení úkolu a povinností historických regionů na jedné straně a veškerých vnitrostátních správních orgánů na straně druhé; připomenout, že tato nová ústava, která by mohla být inspirována prvky upravené ústavy z roku 1963, by podpořila úsilí o uspořádání celostátních voleb, které by se měly konat až poté, co budou skutečně splněny nezbytné podmínky zajišťující vysokou účast a ohlas mezi veřejností;

e)  dále v rámci orgánů a institucí EU klást prioritu na hledání řešení, jak lépe vyřešit všechny aspekty krize v Libyi a jaké nástroje a odvětví zapojit, mimo jiné věnovat větší pozornost místní dynamice, a zavést tak účinný a komplexní přístup k zemi a prokázat jednotnost mezi všemi orgány a institucemi a členskými státy, pokud jde o účel a iniciativy, tak, aby všichni zúčastnění aktéři uplatňovali stejná opatření jako součást širší regionální strategie;

f)  posílit svou přítomnost, viditelnost a chápání komplikovanosti situace v zemi tím, že bude znovu ustavena delegace EU v Tripolisu a do této delegace se natrvalo navrátí personál z EU;

g)  nadále zdůrazňovat, že libyjskou krizi nelze vyřešit vojenskou cestou, a zopakovat, že je třeba, aby se všechny strany a ozbrojené skupiny v Libyi řídily článkem 42 politické dohody v Libyi, respektovaly zásady mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidských práv a upustily od nenávistných projevů a násilí a aby se demobilizovaly a zavázaly k mírovému řešení konfliktu, a zabránily tak dalším škodám a ztrátám na životech; domnívá se, že jednání by měla sloužit ke sjednocení libyjských bezpečnostních jednotek ze všech oblastí s cílem vybudovat takovou strukturu národní bezpečnosti, kterou budou kontrolovat civilisté, pod vedením inkluzivní a mezinárodně uznané libyjské vlády, se zárukami transparentnosti a odpovědnosti a při respektování mezinárodních závazků Libye v oblasti lidských práv, a rovněž vést k podepsání protokolu, kterým se všechny ozbrojené skupiny zaváží k tomu, že upustí od používání síly a násilí, v rámci uceleného a komplexního procesu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění zaměřeného na znovuzačlenění členů ozbrojených skupin do společnosti a postupu reformy bezpečnostního systému vedeného zásadami zákazu diskriminace a transparentnosti ze Skhiraty ; je přesvědčen, že podepsání takového protokolu by mělo umožnit provádění mírové dohody, která vydláždí cestu k uspořádání svobodných a spravedlivých voleb, a mělo by přinést ekonomické a finanční podněty a přimět jeho signatáře k budování nových státních institucí;

h)  podporovat úsilí OSN, jehož cílem je uspořádání voleb v Libyi do konce roku 2018, a snažit se zejména o registraci voličů, neboť do současné doby bylo registrováni přibližně pouze 50 % způsobilých voličů; zajistit, aby před volbami byla přijata dohoda o přechodném opatření s cílem obnovit důvěru a posílit tak mezinárodní i vnitrostátní legitimitu nové vlády; podporovat, a to i technicky, proces směřující k zavedení platného ústavního rámce i celý volební proces a podmínit případné finanční příspěvky EU přijetím volebního zákona, který by se v co největší míře řídil mezinárodními zásadami stanovenými Benátskou komisí;

i)  vyvíjet nátlak na ty, kdo brání mírovým politickým jednáním, a účinně prosazovat embargo OSN na zbraně vůči Libyi; uvažovat o zavedení nových sankcí proti těm, kdo podporují nezákonné obchodování s ropou;

j)  posílit spolupráci se všemi mezinárodními organizacemi a dalšími aktéry na místě s cílem posílit soudržnost a konvergenci mezinárodní činnosti; zintenzivnit diplomatické úsilí se všemi regionálními aktéry a sousedními zeměmi s cílem zajistit, aby přispěli k pozitivnímu řešení krize v Libyi v souladu s akčním plánem OSN, který je v současnosti jediným možným rámcem pro řešení krize; podpořit uspořádání národní konference v Libyi s cílem dosáhnout dohody mezi různými libyjskými stranami na dalších krocích vedoucích k dokončení transformace; odrazovat regionální aktéry od toho, aby zvažovali jednostrannou nebo vícestrannou vojenskou intervenci, které by chyběl jakýkoli právní základ nebo politický souhlas libyjské vlády;

k)  podpořit nasazení tvůrců právních předpisů, soudců a specializovaných prokurátorů v Libyi, kteří mohou pomoci při přezkumu libyjských právních předpisů proti terorismu, a zajistit, aby byli řádně vybaveni k tomu, aby mohli řídit a vést protiteroristické případy při dodržování právního státu;

l)  pohlížet na krizi v Libyi v širším, regionálním a celoafrickém kontextu, vzhledem k tomu, že Libye má zásadní význam pro dosažení stability v severní Africe, v Sahelu a ve Středomoří; podporovat a usnadňovat spolupráci Libye s jejími sousedy v oblasti Sahelu; v rámci těchto úvah zvážit dopad situace v Libyi na dynamiku a výzvy, kterým čelí EU; vytvořit komplexní politiku vůči Libyi, která bude brát v úvahu regionální a celoafrickou perspektivu pokrývající širší rozvoj, bezpečnost, migrační politiky a ochranu lidských práv a základních svobod, boj proti terorismu a proti otroctví a vykořisťování; zajistit, aby na provádění této politiky byly vyčleněny odpovídající a dostatečné zdroje, včetně příštího víceletého finančního rámce, s cílem dosáhnout konkrétních výsledků; pokračovat a v případě potřeby zintenzivnit spolupráci mezi operací NATO „Sea Guardian“ a operací EU NAVFOR MED SOPHIA;

m)  zajistit trvalé a aktivní zapojení do boje proti terorismu a proti obchodování s lidmi, a to nejen prostřednictvím integrace zpravodajských služeb, finanční spolupráce a taktické podpory, ale i prostřednictvím sociálních a vzdělávacích programů pro zdravotnictví a vzdělávání, které podporují školení a nasazení sociálních aktérů a tvůrců klíčových názorů s cílem bojovat proti násilnému extremismu a podporovat myšlenku soužití a mírové spolupráce;

n)  mít na paměti, že i když Islámský stát byl v Libyi pravděpodobně značně oslaben, nejúčinnější odpověď na přítomnost radikálních bojovníků v zemi spočívá v konečném důsledku ve zřízení domácích orgánů podporujících začlenění, které mohou prosazovat právní stát, poskytovat veřejné služby a zajišťovat místní bezpečnost a účinně bojovat proti skupinám, které ohrožují stabilitu země a širšího regionu;

o)  v souladu s Pařížským prohlášením ze dne 25. července 2017 zajistit, aby prostředky EU byly efektivně vynakládány tak, aby zajišťovaly mezivládní koordinaci při obnově veřejné infrastruktury prostřednictvím stabilizačních opatření EU; upřednostňovat financování projektů a iniciativ, které podpoří aktéry propagující odpovědnost a demokratické změny a mechanismy místního dialogu, usmíření a řešení konfliktů, do nichž budou zapojeny ženy a na nichž se budou podílet mladí lidé, čímž se zabrání tomu, aby se zapojili do takových trestných činností, jako je vstup do milicí zapojených do převaděčství a obchodu s lidmi; pokračovat v posilování občanské společnosti, zejména obránců lidských práv, a podporovat politický proces, bezpečnost a zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím evropského nástroje sousedství a nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; podporovat nastolení zastupitelské správy na místní a celonárodní úrovni tak, aby lépe reagovala na výzvy spojené s usmířením, stabilizací a obnovením bezpečnosti; zajistit, aby prostředky z nouzového svěřenského fondu EU byly poskytnuty pouze za předpokladu, že sledují původní cíle a že bude vypracována řádná analýza místních orgánů a příjemců a následné hodnocení;

p)  podporovat obce při poskytování základních služeb a při budování místní správy; zajistit občanům základní životní úroveň s přihlédnutím k tomu, že v procesu usmíření pro občany a v boji proti nezákonnému obchodování s lidmi je nutné bližší porozumění místnímu politickému a ekonomickému systému; zajistit, aby finanční prostředky EU byly efektivně vynakládány na projekty, které budou pomáhat libyjským občanům a občanské společnosti; podporovat komunikaci mezi organizacemi občanské společnosti a orgány místní správy;

q)  dále nabádat libyjské orgány a instituce, aby účinněji a transparentněji pracovaly na zlepšování životních podmínek všech Libyjců mimo jiné tím, že obnoví prioritní veřejné služby a přestaví veřejnou infrastrukturu, aby podporovaly správu ekonomických věcí v zemi, řešily krizi likvidity a aby provedly nezbytné finanční a hospodářské reformy, které požadují mezinárodní finanční instituce a které napomohou hospodářské obnově a stabilizaci; pomoci zemi vybudovat tržní hospodářství schopné uspokojit potřeby všech obyvatel Libye; naléhavě vyzvat libyjské orgány, aby zajistily, že z příjmů z těžby přírodních zdrojů a z nich plynoucích výhod budou mít prospěch všichni obyvatelé, a to i na místní úrovni; vyzvat libyjské orgány, aby se zavázaly k vysoké úrovni transparentnosti v domácím těžebním průmyslu a aby co nejrychleji splnily požadavky iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu; pomoci libyjským orgánům v boji proti nelegální činnosti, která brzdí vnitrostátní hospodářství, jak bylo v nedávné době uvedeno v prozatímní zprávě panelu odborníků, který byl zřízen na základě rezoluce č. 1973(2011) týkající se Libye;

r)  nadále důrazně odsuzovat porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zintenzivnit úsilí o poskytování humanitární pomoci lidem, kteří ji potřebují, ve všech částech země, zejména pokud jde o zdravotnická zařízení a zařízení na výrobu energie; zvýšit účinnost humanitární finanční pomoci a posílit podporu pro místní humanitární organizace a prohloubit spolupráci s nimi; odsoudit četné a stále častější pokusy o omezení prostoru pro občanskou společnost, zejména prostřednictvím represivního právního rámce a útoků na ochránce lidských práv a na soudnictví; vyzvat AU, OSN a EU, aby nadále vzájemně spolupracovaly a přijaly rozhodná opatření, která by toto porušování lidských práv okamžitě ukončila; posílit občanskou společnost a podpořit rozvoj a nezávislost místních sdělovacích prostředků;

s)  urychlit úsilí týkající se nouzového evakuačního mechanismu UNHCR financovaného z prostředků EU, který umožnil evakuaci přibližně 1 000 nejzranitelnějších uprchlíků, kteří potřebovali ochranu, z Libye; přesvědčit libyjské partnery, aby rozšířili nynější škálu osob s různou státní příslušností, s nimiž v současné době Libye umožňuje UNHCR pracovat;

t)  zabývat se otázkou nelegální migrace přes Libyi a z Libye vzhledem k potřebě mít dlouhodobá, účinná a životaschopná řešení, která by měla řešit hlavní příčiny migrace v Africe v zemích původu a v tranzitních zemích a definovat právní základ pro mezinárodní migrační procesy, které se v současné době zakládají na přesídlení prostřednictvím mechanismu nouzového tranzitu nebo na přímém přesídlení; úsilí EU směřovat k ochraně migrantů v Libyi; pomoci libyjským orgánům zajistit návrat vnitřně vysídlených osob do jejich domovů a podpořit místní komunity při řešení problémů a současně zajistit, aby návrat vnitřně vysídlených osob nepředstavoval výměnu peněžní náhrady, která podporuje různé milice, za právo na návrat; upozornit mezinárodní společenství na potřebu opatření k řešení problémů v Libyi a sahelsko-saharské oblasti, pokud jde o rozvoj, lidská práva a bezpečnost, včetně prostředků boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů; zajistit, aby opatření v oblasti boje proti převaděčství a obchodování s lidmi nebránila volnému pohybu s ohledem na hospodářský rozvoj oblasti;

u)  zintenzivnit společné úsilí EU, Africké unie a OSN o zlepšení ochrany migrantů a uprchlíků v Libyi a věnovat zvláštní pozornost zranitelným jedincům; řádně a okamžitě prošetřit zprávy o zneužívání migrantů a uprchlíků v Libyi a nelidském zacházení s nimi, kterých se údajně dopustily kriminální skupiny, a zprávy o údajném otrokářství; vytvořit iniciativy, které by zabránily, aby k takovým incidentům v budoucnu již nedocházelo; zlepšit podmínky uprchlíků a migrantů v zajišťovacích zařízeních a naléhat na libyjské orgány, aby co nejdříve uzavřely zařízení, u nichž bylo zjištěno, že nedodržují mezinárodní standardy; nadále provádět a urychlit asistované dobrovolné návraty a úsilí o přesidlování prováděné ve spolupráci s OSN a Africkou unií s tím, že v tomto směru je třeba zdůraznit význam zrušení požadavku libyjské vlády na „výjezdní víza“; vyzvat libyjské orgány, aby ukončily svévolné zadržování a nezadržovaly zranitelné osoby, zejména děti; zajistit, aby s migranty bylo zacházeno způsobem, který je souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, a vyčlenit k tomuto účelu nezbytné prostředky z rozpočtu EU; vyzvat Libyi, aby podepsala a ratifikovala Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její protokol z roku 1967; zajistit, aby se mise EU pro pomoc na hranicích (EUBAM) v Libyi, operace EU NAVFOR MED SOPHIA a operace agentury Frontex Themisi společně zaměřily na to, jak narušit nelegální činnosti, včetně pašování migrantů, obchodu s lidmi a terorismu v centrálním Středomoří; zajistit, aby EUBAM v souladu se svým mandátem nadále aktivně spolupracovala s libyjskými orgány a pomáhala jim v prioritních oblastech souvisejících s řízením hranic, prosazováním práva a s širším systémem trestního soudnictví;

v)  dále bojovat proti veškerému převaděčství osob a obchodování s lidmi na území Libye, přes její území a z jejího území a u jejího pobřeží, které oslabuje proces stabilizace Libye a ohrožuje životy tisíců lidí; v tomto smyslu zajistit pokračování podpory EU v boji proti těmto problémům prostřednictvím pomoci libyjským partnerům při budování dlouhodobě potřebných kapacit na zabezpečení pozemních a námořních hranic země a prostřednictvím spolupráce s libyjskými orgány při přípravě komplexní strategie řízení hranic;

w)  podporovat udržitelné řešení pro více než 180 000 vnitřně vysídlených osob v Libyi, včetně přibližně 40 000 bývalých obyvatel Tawarghy, a to pomocí případného přesídlení nebo umožnění bezpečného návratu do jejich domovů a prostřednictvím zvýšení účelové podpory pro UNHCR a IOM;

x)  bojovat proti fenoménu směšování aktivit mezinárodních zločineckých skupin a teroristických skupin prostřednictvím důkladných šetření týkajících se především obchodování s lidmi a sexuálního násilí páchaného v době probíhajícího konfliktu;

y)  posílit operační podporu libyjským orgánům pohraniční a pobřežní stráže prostřednictvím posílené spolupráce a koordinace ve zvláštních oblastech námořní bezpečnosti, jako je informovanost o situaci, volnost plavby, zákaz plavby, ochrana důležité infrastruktury, maření nelegální migrace a podpora budování kapacity libyjské námořní bezpečnosti formou školení, poradenství a pomoci námořním silám zajistit řádné vybavení, aby mohly zajistit námořní hranice;

z)  podporovat spolupráci s libyjskou pobřežní stráží, která umožnila od ledna do konce října 2017 záchranu téměř 19 000 migrantů v libyjských teritoriálních vodách; pomoci libyjským orgánům formálně informovat své oblasti pro pátrací a záchranné operace, stanovit soubor jasných standardních provozních postupů pro vyloďování a zajistit fungující monitorovací systém libyjské pobřežní stráže; dále spolupracovat s libyjskými orgány na urychlení přípravných prací na koordinačním středisku pro námořní záchranné operace v Libyi s cílem posílit jejich kapacitu pro pátrací a záchranné operace; zajistit další specializovaná školení v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlického práva a lidských práv, která poskytuje IOM a UNHCR libyjské pobřežní stráži;

aa)  posílit humanitární a civilní pomoc s cílem odlehčit libyjskému obyvatelstvu a reagovat na nejnaléhavější potřeby osob, které byly těžce postiženy konfliktem v Libyi, zejména v nejpostiženějších oblastech, a být připraveni reagovat na jakékoli zhoršení situace; naléhavě žádá EU, aby podpořila posilování postavení organizací občanské společnosti, zejména ženských skupin, které se snaží o dosažení nenásilného řešení mnohočetných krizí v zemi;

ab)  odblokovat veškeré nezbytné finanční a lidské zdroje na pomoc uprchlíkům a poskytnout odpovídající humanitární pomoc osobám, které byly vysídleny, a vypořádat se tak s humanitární krizí v Libyi, která přinutila tisíce lidí opustit zemi;

ac)  zintenzivnit mezinárodní úsilí o zničení sítí podílejících se na převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a zintenzivnit své úsilí o boj proti těmto zločinům a postavení pachatelů před soud; pokračovat v činnosti operace EU NAVFOR MED SOPHIA a zintenzivnit ji s cílem narušit obchodní model obchodníků s lidmi a pašeráků, rozvinout kapacitu libyjské pobřežní stráže a podporovat provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se embarga na zbraně a nelegálního obchodu s ropou; nadále podporovat Libyi prostřednictvím civilních misí v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky; zvýšit kapacity všech států, pokud jde o vyhledávání a záchranu osob v nouzi, a uznat podporu poskytovanou soukromými aktéry a nevládními organizacemi na záchranné operace na moři a na pevnině se zřetelem ke stávajícímu mezinárodnímu právními rámci a bezpečnostním obavám;

ad)  znovu potvrdit plnou podporu mandátu Mezinárodního trestního soudu pro stávající případy porušování lidských práv v Libyi, připomínaje, že mezinárodní mechanismy odpovědnosti, jako je Mezinárodní trestní soud a všeobecná jurisdikce, hrají důležitou úlohu při provádění mírového plánu v rámci, který stanoví kroky vedoucí k odpovědnosti a k dodržování lidských práv v Libyi; podporovat Mezinárodní trestní soud v jeho úsilí o postavení pachatelů krutostí před soud; podporovat zvláštního představitele OSN pro Libyi v jeho výzvě z listopadu 2017 adresované mezinárodnímu společenství, aby pomohlo Libyi v boji proti beztrestnosti v případě válečných zločinů a zvážilo možnosti, jak zřídit společné soudy; požádat EU a členské státy, aby podporovaly mezinárodní mechanismy při poskytování veškerých nezbytných prostředků vnitrostátním soudním systémům tak, aby bylo možno zahájit vyšetřování dřívějších a nynějších případů závažného porušování práv a podpořit budoucí legitimní libyjské orgány při plnění těchto úkolů; být přesvědčen, že spravedlivé soudní procesy by přinesly spravedlnost pro všechny oběti porušování lidských práv na území Libye, což by vydláždilo cestu k udržitelnému usmíření a míru;

ae)  vyjádřit znepokojení nad narůstající přítomností IS v Libyi, což destabilizuje zemi a ohrožuje sousední země i EU;

af)  vyzvat orgány Libye a ozbrojené složky, aby zajistily vnějším subjektům přístup do zajišťovacích zařízení, zejména těch, v nichž jsou umísťováni migranti;

ag)  vyjasnit situaci s ohledem na výplatu dividend z akcií, příjmu z dluhopisů a úroků ze zmrazených aktiv libyjského investičního orgánu v EU; předložit podrobnou zprávu o celkové výši úroku z Kaddáfího majetku od jeho zmrazení v roce 2011 a seznam osob nebo subjektů, které těžily z výplaty těchto úroků; prioritně řešit znepokojení týkající se případné mezery v systému sankcí EU týkajících se této záležitosti;

ah)  podporovat projekty zaměřené na hospodářský rozvoj regionu Fezzan a legální ekonomiku formou úzké spolupráce s různými obcemi, především těmi, které leží podél migračních tras, s cílem bojovat proti nelegální činnosti zločineckých sítí a proti násilnému extrémismu teroristických skupin pomocí vytváření alternativních zdrojů příjmů, zejména pro mladé lidi;

ai)  pokračovat v embargu na vývoz zbraní do Libye a zabránit tak tomu, aby se dostaly do rukou extrémistů a ozbrojených skupin, což jen dále zhoršuje nejistotu a nestabilitu na území celé Libye;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a pro informaci libyjské vládě národní jednoty.

  • [1]  Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 30.
  • [2]  Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 21.
  • [3]  Přijaté texty, P8_TA(2016)0048.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Miroslav Poche, Bodil Valero, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Arndt Kohn

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Miroslav Poche, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

-

 

 

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Dobromir Sośnierz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 23. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí