Postup : 2018/2017(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0159/2018

Predkladané texty :

A8-0159/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0227

SPRÁVA     
PDF 494kWORD 61k
2.5.2018
PE 616.758v02-00 A8-0159/2018

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi

(2018/2017(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Pier Antonio Panzeri

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi

(2018/2017(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2259 (2015) a nasledujúce rezolúcie,

–  so zreteľom na líbyjskú politickú dohodu,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 22. augusta 2017 o podpornej misii OSN v Líbyi,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1973 (2011) a všetky nasledujúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa Líbye vrátane rezolúcie č. 2380 (2017),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2312 (2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 18. septembra 2014(1), 15. januára 2015(2) a zo 4. februára 2016 o situácii v Líbyi(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 20. decembra 2017 o situácii migrantov v Líbyi,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených nádorov o morskom práve,

–  so zreteľom na globálny prístup EÚ k migrácii a mobilite,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. januára 2017 s názvom Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie. Riadenie tokov, záchrana životov,

–  so zreteľom na Maltské vyhlásenie z 3. februára 2017,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky a jej akčný plán,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o situácii migrantov v Líbyi prijaté na samite Africkej únie a Európskej únie v roku 2017 a zriadenie trojstrannej pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi AÚ-EÚ-OSN,

–  so zreteľom na závery Rady o Líbyi zo 17. júla 2017,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 19. októbra 2017,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0159/2018),

A.  keďže situácia v Líbyi je veľmi nestabilná a krajina čelí viacerým zložitým a navzájom prepojeným výzvam týkajúcim sa politickej stability, hospodárskeho rozvoja a bezpečnosti;

B.  keďže kríza v Líbyi má enormný dosah na ľudí v Líbyi a ovplyvňuje aj celý okolitý región i EÚ, a preto je v záujme líbyjského obyvateľstva, ako aj susedných krajín a subsaharského a stredozemského regiónu nevyhnutné zabezpečiť politickú stabilitu v Líbyi, ktorá je základným predpokladom zlepšenia hospodárskej a spoločenskej situácie v krajine;

C.  keďže stabilita na juhu Líbye je obzvlášť dôležitá, ak vezmeme do úvahy nestabilnú situáciu jej susediacich krajín, v ktorých prípadne vzbury džihádistov môžu ohroziť oslabené vlády v sahelsko-saharskom regióne;

D.  keďže EÚ by mala aktívnejšie komunikovať o svojom diplomatickom úsilí a svojom rozsiahlom finančnom príspevku zameranom na konsolidáciu bezpečnostnej a sociálno-ekonomickej situácie v Líbyi;

E.  keďže konflikt v Líbyi možno vyriešiť len uceleným, komplexným a inkluzívnym prístupom za účasti všetkých medzinárodných subjektov a zainteresovaných strán vrátane zástupcov rôznych miestnych spoločenstiev, kmeňových náčelníkov a aktivistov občianskej spoločnosti a tým, že bude zabezpečená líbyjská zodpovednosť a jej účasť v mierovom procese;

F.  keďže líbyjská politická dohoda a akčný plán OSN pre Líbyu sú v súčasnosti jediným reálnym rámcom na riešenie tejto krízy;

G.  keďže EÚ diplomatickými opatreniami a konkrétnou pomocou podporuje politický prechod Líbye k stabilnej fungujúcej krajine a napomáha úsilie o mediáciu, ktoré v tomto smere vyvíja OSN;

H.  keďže opatrenia EÚ v oblasti migrácie prinášajú výsledky, ak zoberieme do úvahy, že počty migrantov na konci roka 2017 klesli v porovnaní s rokom 2016 o jednu tretinu a v prvých mesiacoch roka 2018 sú tieto počty o 50 % nižšie v porovnaní s počtami za rovnaké obdobie minulého roka;

I.  keďže Líbya je kľúčovým tranzitným miestom a miestom, z ktorého sa migranti, osobitne zo subsaharskej Afriky, pokúšajú dostať do Európy; keďže tisíce migrantov a utečencov, ktorí utiekli pred násilím v Líbyi, prišli o život pri pokuse o preplavenie Stredozemného mora s cieľom dostať sa do Európy;

J.  keďže migranti patria k tým, ktorí trpia najviac v dôsledku bezpečnostných problémov v Líbyi, pretože často bývajú obeťou nezákonného násilia, zajatia a zadržiavania zo strany neštátnych subjektov, a sú podrobení vydieraniu, únosom s cieľom získať výpalné a vykorisťovaniu;

K.  keďže rôzne ozbrojené skupiny v krajine svojvoľne zadržali mnoho migrantov, osobitne migrantov zo subsaharskej Afriky;

L.  keďže problém vnútorne vysídlených osôb je stále aktuálny; keďže tieto osoby sa nachádzajú v situácii, keď sú ohrozené vážnymi nebezpečenstvami, ako napríklad prechodom konfliktných zón, prítomnosťou nášľapných mín a nevybuchnutých zariadení a násilím zo strany rôznych milícií;

M.  keďže Líbya sa stala tranzitnou krajinou pre obchodovanie s ľuďmi; keďže v Líbyi sa stále nachádzajú státisíce migrantov a žiadateľov o azyl rôznych národností, z ktorých mnohí žijú v hrozných podmienkach, a tak predstavujú cieľovú skupinu pre prevádzačov; keďže sa objavili obvinenia z toho, že v Líbyi pretrváva otroctvo;

N.  keďže každodenný život bežných Líbyjčanov charakterizujú stále náročnejšie životné podmienky, ktoré navyše komplikuje kríza krátkodobej likvidity, obmedzenia dodávok vody a časté výpadky energie, ako aj všeobecne katastrofálny stav zdravotníckeho systému tejto krajiny;

O.  keďže politickú atmosféru v Líbyi charakterizuje hlboká nedôvera medzi hlavnými politickými a vojenskými aktérmi z rôznych regiónov;

P.  keďže krajiny ako Turecko, Katar, Egypt a Spojené arabské emiráty majú značný vplyv na rôzne skupiny bojujúcich frakcií;

Q.  keďže subnárodná identita rôznych líbyjských spoločenstiev, kmeňov a etnických skupín odjakživa predstavovala hlboké sociálno-kultúrne tkanivo Líbye a hrala dôležitú úlohu v spoločenskej a politickej dynamike, ako aj v otázkach bezpečnosti krajiny; keďže líbyjská spoločnosť má pevnú tradíciu neformálneho riešenia sporov medzi mestami, kmeňmi a etnickými spoločenstvami;

R.  keďže krajine v súčasnosti chýba jasný a všeobecne akceptovaný legislatívny rámec upravujúci volebný systém; keďže pretrvávanie aktuálneho stavu beztrestnosti, rozšírenej nezákonnosti a korupcie, postavenie ozbrojených skupín a kmeňové a regionálne napätie v Líbyi prispievajú k ďalšiemu ubúdaniu dôvery v už aj tak slabé verejné a vládne inštitúcie;

S.  keďže Líbya zažíva pretrvávajúci nárast mimosúdnych popráv, mučenia, svojvoľného zadržiavania a nerozlišujúcich útokov na obytné oblasti a infraštruktúru, ako aj zvýšený počet prípadov nenávistných prejavov a výziev k násiliu;

T.  keďže v dôsledku zlyhania systému trestného súdnictva sa v krajine rozmáha beztrestnosť a obmedzujú sa možnosti obetí žiadať ochranu a nápravu; keďže vo viacerých regiónoch boli aj v prípadoch, keď sa v reakcii na trestné činy vypracovali policajné správy, uskutočnené len nevýznamné kroky s cieľom začať okamžité, dôsledné, účinné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie a potrestať páchateľov; keďže od roku 2011 nebol v Líbyi odsúdený žiadny páchateľ trestného činu patriaci k niektorej ozbrojenej skupine;

U.  keďže všadeprítomná beztrestnosť závažných porušení ľudských práv v Líbyi naďalej živí špirálu násilia; keďže pokiaľ sa tento problém nebude riadne riešiť, v dôsledku pretrvávajúceho stavu neexistencie právneho štátu bude scenár o mierovom spolužití a boji proti násilnému extrémizmu pre obyvateľov bezvýznamný;

V.  keďže došlo k únosom alebo ohrozovaniu desiatok politických aktivistov a aktivistov za ľudské práva, pracovníkov médií a iných verejných predstaviteľov; keďže OSN dostala správy o svojvoľnom zadržiavaní, mučení a zlom zaobchádzaní na oboch stranách;

W.  keďže eskalácia útokov na príslušníkov súdnej moci, miestne organizácie občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a pracovníkov médií, ako aj na utečencov a migrantov, urýchlila zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv pre všetkých civilistov na území Líbye; keďže v dôsledku chýbajúceho právneho štátu a beztrestnosti závažných porušení ľudských práv vrátane mučenia, svojvoľného zadržiavania, mimosúdnych popráv a nerozlišujúcich útokov na civilistov a infraštruktúru sa v krajine naďalej roztáča špirála násilia;

X.  keďže priepustnosť líbyjských hraníc nabáda na nezákonný cezhraničný obchod; keďže rozšírená prítomnosť ozbrojených skupín v hraničných oblastiach nedávno vyostrila súboje medzi súperiacimi pašeráckymi skupinami o kontrolu a prístup k cezhraničným zdrojom; keďže takzvaní zahraniční bojovníci, ktorí do krajiny prichádzajú, a rôzne zločinecké siete majú naďalej prospech z nekontrolovaného šírenia zbraní;

Y.  keďže politická neistota a nestabilita spôsobili, že Líbya sa stala úrodnou pôdou pre aktivity extrémistických skupín; keďže oblasť Fazzán je štrukturálne nestabilná a z historického hľadiska je tranzitným miestom do Európy pre utečencov a migrantov, ako aj pre pašovanie ropy, zlata, zbraní, drog a obchodovanie s ľuďmi; keďže táto oblasť už od pádu plukovníka Kaddáfího trpí rastúcim etnickým a kmeňovým napätím a bojom o kontrolu nad zdrojmi krajiny; keďže stabilizácia oblasti Fazzán je kľúčom k stabilizácii krajiny ako celku;

Z.  keďže miestne líbyjské orgány majú rozhodujúcu úlohu pri predchádzaní konfliktom a poskytovaní verejných služieb, ktoré obyvatelia nevyhnutne potrebujú;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

a)  zabezpečiť čo najväčšiu podporu akčnému plánu OSN pre Líbyu, ktorý v septembri 2017 predložil osobitný zástupca OSN Ghassan Salamé, pre stabilizáciu Líbye a pre politický a inkluzívny proces národného zmierenia, ktorý všetkým líbyjským aktérom vrátane všetkých kmeňových subjektov umožní dosiahnuť stabilnú a dlhodobú politickú dohodu a zároveň venovať náležitú pozornosť zapojeniu žien a menšín; dôrazne odsúdiť akýkoľvek pokus o oslabenie mierového procesu pod vedením OSN; pokračovať v úzkej spolupráci s podpornou misiou OSN v Líbyi (UNSMIL);

b)  zintenzívniť svoje diplomatické úsilie o podporu plánu OSN a pomôcť pri konsolidácii líbyjskej vlády v jej úsilí o dosiahnutie politickej zhody, zaručenie bezpečnosti a rozšírenie svojej právomoci na celé územie Líbye nad rámec úzkej územnej kontroly medzinárodne uznanej vlády národnej jednoty, čo je nevyhnutným predpokladom pre inkluzívne politické riešenie, ktorým sa podporuje stabilizácia, rekonštrukcia a zmierenie v krajine, pre budovanie štátu a pre každú mierovú operáciu na základe demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv; zabezpečiť, aby zodpovednosť za stabilizačný proces a rozhodovanie o budúcom usporiadaní štátu mali Líbyjčania; podporovať posilňovanie miestnych mechanizmov a kapacít v krajine s ohľadom na mediáciu, riešenie sporov a prímerie prepojiť ich s akčným plánom OSN ako súčasť koherentného a integrovaného prístupu, ktorý povedie ku konkrétnym a k dlhodobým výsledkom;

c)  usilovať sa o prostriedky na podporu budovania inštitúcií, vybudovanie skutočnej občianskej spoločnosti a naštartovanie ekonomiky, ako aj odkloniť sa od neprimerane rozšírených verejných služieb a podporovať trvalo udržateľný rozvoj súkromného sektora, čo je nevyhnutné na zabezpečenie dlhodobej stability a prosperity v krajine;

d)  podporovať úsilie Líbye pracovať na novom ústavnom usporiadaní, ktoré by malo obsahovať formuláciu o spravodlivom rozdelení ropného bohatstva, ako aj jasnú deľbu úloh a povinností historických regiónov na jednej strane a akejkoľvek celoštátnej vlády na druhej strane; pripomenúť, že táto nová ústava, ktorá by sa mohla inšpirovať prvkami novelizovanej ústavy z roku 1963, by pomohla v úsilí o usporiadanie celoštátnych volieb, ktoré by sa mali konať až po tom, ako sa skutočne splnia nevyhnutné podmienky s cieľom zabezpečiť vysokú účasť a verejné uznanie;

e)  ďalej v inštitúciách EÚ uprednostňovať úsilie o to, ako lepšie vyriešiť všetky aspekty krízy v Líbyi a aké nástroje a odvetvia zapojiť, okrem iného aj tým, že sa bude pozornejšie vnímať dynamika na miestnej úrovni, s cieľom zaujať účinný komplexný prístup ku krajine a vo všetkých inštitúciách a členských štátoch preukázať jednotu účelu a iniciatívy, aby sa zaručila ucelenosť opatrení všetkých zúčastnených aktérov ako súčasť širšej regionálnej stratégie;

f)  zvýšiť svoju prítomnosť, viditeľnosť a porozumenie komplexnosti situácie v krajine tým, že sa opätovne zriadi delegácia EÚ v Tripolise a opätovne sa do tejto delegácie presunú stáli pracovníci EÚ;

g)  naďalej zdôrazňovať, že líbyjská kríza sa nedá vyriešiť vojenskou cestou, a zopakovať, že všetky strany a ozbrojené skupiny v Líbyi musia rešpektovať článok 42 líbyjskej politickej dohody, dodržiavať zásady medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, zdržať sa násilných vyjadrení a používania násilia, zložiť zbrane a pristúpiť na mierové riešenie konfliktu, čím sa zabráni ďalším škodám a stratám na životoch; domnieva sa, že cieľom rokovaní by malo byť zjednotenie líbyjských bezpečnostných síl zo všetkých regiónov s cieľom vybudovať národnú bezpečnostnú architektúru, na čele ktorej budú civilné osoby, pod vedením inkluzívnej a medzinárodne uznanej líbyjskej vlády, so zárukami transparentnosti a zodpovednosti a rešpektovania medzinárodných záväzkov Líbye v oblasti ľudských práv, a rokovania by mali viesť aj k podpísaniu protokolu, ktorý bude všetky ozbrojené skupiny zaväzovať k tomu, aby sa zriekli používania sily a násilia, v rámci uceleného a komplexného procesu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie (DDR) zameraného na opätovnú integráciu členov ozbrojených skupín do spoločnosti a na proces reformy sektora bezpečnosti (SSR) vedený podľa schírátskych zásad nediskriminácie a transparentnosti; domnieva sa, že podpísanie takéhoto protokolu by malo umožniť vykonanie mierovej dohody, ktorá by pripravila cestu pre usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb, a malo by priniesť hospodárske a finančné stimuly a signatárov podnietiť k úsiliu o vytvorenie nových štátnych inštitúcií;

h)  podporovať úsilie OSN zamerané na to, aby sa koncom roka 2018 v Líbyi usporiadali voľby, osobitne úsilie o registráciu voličov, keďže doposiaľ bolo registrovaných iba približne 50 % oprávnených voličov; zabezpečiť, že dohoda o prechodnom usporiadaní bude prijatá pred voľbami, aby sa opäť obnovila dôvera a v dôsledku toho posilnila medzinárodná a vnútroštátna legitimita novej vlády; podporovať, a to aj technickými prostriedkami, proces ustanovenia riadneho ústavného rámca a volebného systému ako celku, pričom európske finančné príspevky budú podmienené prijatím volebného zákona, ktorý bude v čo najväčšom súlade s medzinárodnými zásadami stanovenými Benátskou komisiou;

i)  vyvíjať tlak na tých, ktorí vytvárajú prekážky politickým mierovým rokovaniam, a účinne vynucovať zbrojné embargo OSN uvalené na Líbyu; zvážiť zavedenie nových sankcií pre tých, ktorí podporujú nezákonné obchodovanie s ropou;

j)  zintenzívniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a ďalšími subjektmi na mieste s cieľom posilniť súdržnosť a konvergenciu medzinárodnej činnosti; zvýšiť diplomatické úsilie vo vzťahu ku všetkým regionálnym aktérom a susedným krajinám s cieľom zaručiť, aby prispeli k pozitívnemu vyriešeniu krízy v Líbyi v súlade s akčným plánom OSN, ktorý je v súčasnosti jediným možným rámcom pre riešenie tejto krízy; podporiť usporiadanie národnej konferencie v Líbyi s cieľom dosiahnuť dohodu medzi rôznymi líbyjskými stranami o ďalších krokoch k dokončeniu prechodu; odrádzať regionálnych aktérov od uvažovania o akejkoľvek jednostrannej alebo mnohostrannej vojenskej intervencii, ktorej by chýbal akýkoľvek právny základ alebo politický súhlas líbyjskej vlády;

k)  podporiť zapojenie zákonodarcov, sudcov a špecializovaných prokurátorov v Líbyi, ktorí by pomohli pri revízii líbyjských protiteroristických zákonov, a zabezpečiť, aby boli riadne vybavení na vedenie konania a vykonávanie úkonov v prípadoch týkajúcich sa boja proti terorizmu pri dodržovaní zásad právneho štátu;

l)  uvažovať o kríze v Líbyi v širšom regionálnom a celoafrickom kontexte, keďže Líbya má kľúčový význam pre stabilitu severnej Afriky a Sahelu, ako aj stredozemského regiónu; podporovať a uľahčovať spoluprácu Líbye so svojimi susedmi v oblasti Sahelu; zamyslieť sa v rámci tejto reflexie nad tým, ako vplýva situácia v Líbyi na dynamiku a výzvy, ktorým čelí EÚ; vypracovať komplexnú politiku voči Líbyi, ktorá by zohľadňovala regionálnu a celoafrickú perspektívu, ktorá bude zahŕňať širšie politiky rozvoja a bezpečnosti, migračné politiky a ochranu ľudských práv a základných slobôd, ako aj boj proti terorizmu a boj proti otroctvu a vykorisťovaniu; zabezpečiť, aby boli na vykonávanie tejto politiky k dispozícii primerané a dostatočné finančné prostriedky vrátane budúceho viacročného finančného rámca, a to s cieľom priniesť konkrétne výsledky; pokračovať a podľa možnosti zintenzívniť spoluprácu medzi operáciou NATO Sea Guardian a operáciou EUNAVFOR MED SOPHIA;

m)  zabezpečiť trvalé a aktívne zapojenie do úsilia o boj proti terorizmu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, a to nielen prostredníctvom integrácie spravodajských služieb, finančnej spolupráce a taktickej podpory, ale aj sociálnymi a vzdelávacími programami určenými pre zdravotníctvo a vzdelávanie, ktoré podporujú školenia a zapojenie sociálnych aktérov a hlavných tvorcov verejnej mienky pri boji s násilným extrémizmom a presadzujú myšlienku spolunažívania a mierovej spolupráce;

n)  mať na pamäti, že hoci sila organizácie Dá’iš/IŠ už mohla v Líbyi výrazne poklesnúť, najúčinnejšia odpoveď na prítomnosť ozbrojených radikálov v krajine v konečnom dôsledku spočíva v tom, že sa vytvoria inkluzívne domáce inštitúcie, ktoré budú schopné presadzovať právny štát, poskytovať verejné služby, zaisťovať miestnu bezpečnosť a účinne bojovať so skupinami, ktoré ohrozujú stabilitu tejto krajiny a širšieho regiónu;

o)  v súlade s Parížskym vyhlásením z 25. júla 2017 zabezpečiť účinné využívanie finančných prostriedkov EÚ s cieľom zaručiť medzivládnu koordináciu pri obnovovaní verejnej infraštruktúry prostredníctvom nástrojov stabilizácie EÚ; uprednostňovať financovanie projektov a iniciatív, ktoré podporujú aktérov presadzujúcich zodpovednosť a demokratickú zmenu, ktoré presadzujú dialóg na miestnej úrovni, zmierenie a mechanizmy riešenia konfliktov a ktoré zapájajú ženy a zahŕňajú prácu s mladými ľuďmi s cieľom zabrániť ich účasti na trestnej činnosti, ako napríklad pripájaniu sa k milíciám zapojeným do prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi; naďalej posilňovať občiansku spoločnosť, najmä obhajcov ľudských práv, a podporovať politický proces, bezpečnosť a mediačnú činnosť, predovšetkým prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (ENI) a nástroja na podporu stability a mieru (IcSP); podporovať uplatňovanie zastupiteľskej správy vecí verejných na miestnej a celoštátnej úrovni s cieľom lepšie reagovať na výzvy spojené so zmierením, stabilizáciou a s opätovným obnovením bezpečnosti; zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky z núdzového trustového fondu EÚ poskytovali len vtedy, ak sa zachováva ich pôvodný účel a ak bude vypracovaná aj riadna analýza miestnych orgánov a príjemcov pomoci a následné hodnotenie;

p)  podporovať samosprávy v poskytovaní základných služieb a budovaní miestnej správy; zabezpečiť obyvateľom základnú životnú úroveň, prihliadajúc na to, že pri prenášaní procesu zmierenia na ľudí a v boji proti nelegálnemu obchodovaniu má kľúčový význam bližšie porozumenie miestnemu politickému a hospodárskemu systému; zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ účinne využívali na projekty, ktoré pomôžu obyvateľstvu a občianskej spoločnosti v Líbyi; podporovať komunikáciu medzi organizáciami občianskej spoločnosti a orgánmi miestnej správy;

q)  ďalej nabádať inštitúcie Líbye, aby sa účinnejšie a transparentnejšie usilovali zlepšovať životné podmienky všetkých Líbyjčanov, okrem iného obnovením prioritných verejných služieb a opätovným vybudovaním verejnej infraštruktúry, aby posilnili správu hospodárskych záležitostí krajiny, vyriešili krízu likvidity a uskutočnili potrebné finančné a hospodárske reformy požadované medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktorých cieľom je podporiť hospodársku obnovu a stabilizáciu; pomôcť krajine pri zavádzaní trhového hospodárstva, z ktorého budú mať prospech všetci Líbyjčania; naliehavo vyzvať líbyjské orgány, aby zaistili, že príjmy z prírodných zdrojov a s nimi súvisiace výhody budú využívané v prospech všetkých obyvateľov, a to aj na miestnej úrovni; vyzvať líbyjské orgány, aby sa zaviazali dodržiavať vysokú úroveň transparentnosti v domácom ťažobnom sektore, a osobitne aby čo najskôr dodržiavali požiadavky iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI); pomôcť líbyjským orgánom v boji proti akejkoľvek nezákonnej činnosti, ktorá brzdí národné hospodárstvo, ako bolo nedávno uvedené v predbežnej správe skupiny expertov zriadenej podľa rezolúcie č. 1973(2011) o Líbyi;

r)  naďalej dôrazne odsudzovať porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a zvyšovať úsilie o poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu v núdzi a všetkým častiam krajiny, osobitne pokiaľ ide o zariadenia zdravotnej starostlivosti a energetické zariadenia; zvyšovať účinnosť humanitárnej finančnej pomoci a rozširovať podporu humanitárnym organizáciám na mieste a spoluprácu s nimi; odsúdiť početné a stále častejšie pokusy o zužovanie priestoru pre občiansku spoločnosť prostredníctvom represívneho právneho rámca a útokov na obhajcov ľudských práv a súdnictvo; vyzvať AÚ, OSN a EÚ, aby naďalej spolupracovali a prijali prísne opatrenia s cieľom okamžite ukončiť takéto porušovanie ľudských práv; posilňovať občiansku spoločnosť a podporovať rozvoj a nezávislosť miestnych médií;

s)  urýchliť úsilie týkajúce sa mechanizmu UNHCR na núdzovú evakuáciu financovaného z prostriedkov EÚ, ktorý umožnil, aby približne 1 000 najzraniteľnejších utečencov, ktorí potrebovali ochranu, bolo z Líbye evakuovaných; nabádať líbyjských partnerov, aby rozšírili súčasný počet národností, v prípade ktorých Líbya umožňuje, aby s nimi spolupracoval UNHCR;

t)  riešiť otázku neregulárnej migrácie cez Líbyu a z Líbye, so zreteľom na potrebu dlhodobých, účinných a uskutočniteľných riešení, ktoré by mali byť zamerané na základné príčiny migrácie v Afrike v krajinách pôvodu a tranzitu, a vymedziť právny základ pre medzinárodné migračné procesy, ktoré sa v súčasnosti zakladajú na presídľovaní prostredníctvom núdzového tranzitného mechanizmu alebo na priamom presídľovaní; sústrediť úsilie EÚ na ochranu migrantov v Líbyi; pomôcť líbyjským orgánom pri zabezpečovaní návratu vnútorne vysídlených osôb do ich domovov a podporovať miestne komunity pri riešení problémov, pričom sa zabezpečí, aby návrat vnútorne vysídlených osôb nepredstavoval len výmenu peňažných kompenzácií v prospech rôznych milícií za právo na návrat; upozorniť medzinárodné spoločenstvo na potrebu opatrení na riešenie rozvojových, ľudskoprávnych a bezpečnostných výziev v Líbyi a v sahelsko-saharskom regióne vrátane prostriedkov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu; zabezpečiť, aby opatrenia na boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi neboli prekážkou slobody pohybu s ohľadom na hospodársky rozvoj regiónu;

u)  zintenzívniť spoločné úsilie, ktoré EÚ, Africká únia a OSN vynakladajú na zlepšenie ochrany migrantov a utečencov v Líbyi, pričom osobitnú pozornosť treba venovať zraniteľným jednotlivcom; dôkladne a bezodkladne vyšetriť tvrdenia o zneužívaní migrantov a utečencov a o neľudskom zaobchádzaní s nimi zo strany zločineckých skupín v Líbyi, ako aj tvrdenia o otroctve; navrhnúť iniciatívy s cieľom zabrániť všetkým takýmto incidentom v budúcnosti; zlepšiť podmienky utečencov a migrantov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach určených na zaistenie, a naliehať na líbyjské orgány, aby čo najskôr uzavreli tie zariadenia, v prípade ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade s medzinárodnými normami; pokračovať v úsilí o asistované dobrovoľné návraty a presídľovanie, ktoré sa vynakladá v spolupráci s OSN a Africkou úniou, a zintenzívniť ho, zdôrazňujúc v tomto kontexte význam zrušenia líbyjskej požiadavky „výstupných víz“; nabádať líbyjské orgány, aby zastavili svojvoľné zatýkanie a zabránili zatýkaniu zraniteľných osôb, najmä detí; zabezpečiť, aby sa s migrantmi zaobchádzalo v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, a vyčleniť na tento účel z rozpočtu EÚ potrebné finančné prostriedky; vyzvať Líbyu, aby podpísala a ratifikovala Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokol z roku 1967; zabezpečiť, aby sa pomocná hraničná misia Európskej únie (EUBAM) v Líbyi, operácia EUNAVFOR MED SOPHIA a operácia agentúry Frontex Themis spoločne zamerali na to, ako odstrániť nelegálne aktivity vrátane prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu v centrálnom stredozemskom regióne; zabezpečiť, aby EUBAM v súlade so svojím mandátom naďalej aktívne spolupracovala s líbyjskými orgánmi a pomáhala im v prioritných oblastiach týkajúcich sa riadenia hraníc, presadzovania práva a systému trestnej justície v širšom zmysle;

v)  ďalej rozvíjať úsilie zamerané proti všetkým činnostiam prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi na územie Líbye, cez toto územie a z tohto územia, ako aj pri pobreží Líbye, ktoré ohrozujú proces stabilizácie Líbye a predstavujú nebezpečenstvo pre životy tisícov ľudí; v tomto zmysle zabezpečiť, aby EÚ naďalej prispievala k boju proti týmto problémom tým, že pomôže líbyjským partnerom pri vytváraní už dlhšie potrebnej spôsobilosti chrániť pozemné a námorné hranice krajiny a že bude spolupracovať s líbyjskými orgánmi pri zavádzaní komplexnej stratégie riadenia hraníc;

w)  podporiť trvalé riešenie pre viac ako 180 000 vnútorne vysídlených osôb v Líbyi vrátane približne 40 000 bývalých obyvateľov mesta Tawargha, a to prostredníctvom možností presídlenia alebo zaistenia bezpečného návratu do ich domovov a zvýšenia podpory UNHCR a IOM na tento účel;

x)  zamerať sa na prienik aktivít medzinárodných zločineckých skupín a teroristických skupín prostredníctvom riadneho vyšetrovania, osobitne v prípade obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia spáchaného v čase konfliktu;

y)  zvýšiť operačnú podporu líbyjským orgánom pohraničnej a pobrežnej stráže prostredníctvom posilnenej spolupráce a koordinácie v konkrétnych oblastiach námornej bezpečnosti, ako napríklad v oblasti informovanosti o situácii, slobody plavby, izolácie námorného priestoru, ochrany kľúčovej infraštruktúry, odstraňovania nelegálnej migrácie a podpory budovania kapacít námornej bezpečnosti Líbye prostredníctvom odbornej prípravy, poradenstva a podpory námorných síl s cieľom zabezpečiť, aby boli riadne vybavené na ochranu pobrežných hraníc;

z)  podporiť spoluprácu s líbyjskou pobrežnou strážou, vďaka ktorej sa v líbyjských pobrežných vodách od januára do konca októbra 2017 podarilo zachrániť takmer 19 000 migrantov; pomôcť líbyjským orgánom pri formálnom oznámení svojej pátracej a záchrannej zóny (SAR), zaviesť systém jasných štandardných operačných postupov na vylodenie a zabezpečiť funkčný monitorovací systém líbyjskej pobrežnej stráže; ďalej spolupracovať s líbyjskými orgánmi na zintenzívnení prípravných prác na námornom záchrannom koordinačnom centre v Líbyi s cieľom zvýšiť ich pátraciu a záchrannú spôsobilosť; zabezpečiť pokračovanie špecializovanej odbornej prípravy, ktorú líbyjskej pobrežnej stráži poskytujú IOM a UNHCR v otázke medzinárodnej ochrany, utečeneckého práva a ľudských práv;

aa)  posilniť humanitárnu a civilnú pomoc s cieľom zmierniť kritickú situáciu líbyjského obyvateľstva a naplniť najviac naliehavé potreby tých, ktorí boli konfliktom v Líbyi vážne zasiahnutí, osobitne v najviac dotknutých oblastiach, a byť pripravení reagovať na akékoľvek zhoršenie situácie; naliehavo vyzýva EÚ, aby podporila posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, osobitne ženských skupín, ktoré sa usilujú o nenásilné riešenia viacerých krízových situácií v krajine;

ab)  uvoľniť všetky finančné a ľudské zdroje, ktoré sú potrebné na pomoc utečencom, a poskytovať primeranú humanitárnu pomoc tým, ktorí boli vysídlení, v záujme riešenia humanitárnej krízy v Líbyi, kvôli ktorej boli tisíce ľudí nútené opustiť krajinu;

ac)  zintenzívniť medzinárodné úsilie o rozloženie štruktúr prevádzačstva a sietí obchodovania s ľuďmi a zintenzívniť úsilie v boji proti takejto trestnej činnosti a postaviť páchateľov pred súd; pokračovať v operácii EUNAVFOR MED SOPHIA s cieľom narušiť obchodný model obchodníkov s ľuďmi a pašerákov, rozvinúť kapacity líbyjskej pobrežnej stráže a podporiť vykonávanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN týkajúcich sa zbrojného embarga a nezákonného obchodovania s ropou; naďalej poskytovať podporu pre Líbyu prostredníctvom civilných misií SBOP; zvýšiť kapacity týkajúce sa pátrania a záchrany osôb v núdzi a kapacity, ktoré poskytujú všetky štáty, a uznať podporu, ktorú poskytujú súkromné subjekty a mimovládne organizácie pri vykonávaní záchranných operácií na mori a na pevnine, berúc do úvahy existujúci medzinárodný právny rámec a obavy týkajúce sa bezpečnosti;

ad)  opätovne vyjadriť svoju plnú podporu mandátu Medzinárodného trestného súdu (MTS) v prípade prebiehajúceho porušovania ľudských práv v Líbyi, pripomínajúc, že medzinárodné mechanizmy vyvodenia zodpovednosti, ako napríklad MTS a univerzálna súdna právomoc, hrajú dôležitú úlohu pri vykonávaní mierového plánu v rámci, ktorý stanovuje kroky smerom k zodpovednosti a dodržiavaniu ľudských práv v Líbyi; podporiť Medzinárodný trestný súd v jeho úsilí o postavenie páchateľov masových krutostí pred súd; podporiť osobitného zástupcu OSN pre Líbyu v jeho výzve z novembra 2017 medzinárodnému spoločenstvu o pomoc Líbyi pri boji proti beztrestnosti vojnových zločinov a zvažovaní možnosti vytvorenia spoločných tribunálov; vyzvať EÚ a členské štáty na podporu medzinárodných mechanizmov, ktorými sa vnútroštátnemu súdnemu systému poskytnú všetky nevyhnutné prostriedky na začatie vyšetrovania minulých a prebiehajúcich porušení a podporia budúce legitímne líbyjské orgány v tom, aby samy vykonávali túto úlohu; zvážiť možnosť, že prostredníctvom spravodlivých procesov sa dosiahne spravodlivosť pre všetky obete porušovania ľudských práv na území Líbye, čo pripraví cestu k trvalo udržateľnému zmiereniu a mieru;

ae)  vyjadriť obavu zo silnejúcej prítomnosti skupiny Dá’iš v Líbyi, ktorá krajinu destabilizuje a ohrozuje susedné krajiny, ako aj EÚ;

af)  osobitne vyzvať líbyjské orgány a milície, aby zabezpečili externý prístup do zariadení určených na zaistenie, najmä do tých, ktoré sú určené pre migrantov;

ag)  objasniť situáciu, pokiaľ ide o výplatu akciových dividend, príjmov z dlhopisov a úrokov zo zmrazených aktív Líbyjskej investičnej agentúry v EÚ; vypracovať detailnú správu o celkovej výške čerpaných úrokov z Kaddáfího aktív od ich zmrazenia v roku 2011 a zoznam jednotlivcov a subjektov, ktoré mali z výplaty týchto úrokov prospech; prioritne riešiť obavy týkajúce sa možnej medzery v systéme sankcií EÚ, ktorá je s touto otázkou spojená;

ah)  podporovať projekty zamerané na hospodársky rozvoj v oblasti Fazzán a legálneho hospodárstva prostredníctvom úzkej spolupráce s viacerými obcami, osobitne s tými, ktoré sa nachádzajú v blízkosti migračných trás, a to s cieľom bojovať proti nezákonným aktivitám zločineckých sietí a násilnému extrémizmu teroristických skupín prostredníctvom vytvárania alternatívnych zdrojov príjmu, osobitne pre mladých ľudí;

ai)  pokračovať v embargu na vývoz zbraní do Líbye, a tým predchádzať tomu, aby sa dostali do rúk extrémistov a ozbrojených skupín, čo opäť prispieva k neistote a nestabilite Líbye ako celku;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a na informáciu vláde národnej jednoty Líbye.

(1)

Ú. v. EÚ C 234, 28.6.2016, s. 30.

(2)

Ú. v. EÚ C 300, 18.8.2016, s. 21.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0048.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Miroslav Poche, Bodil Valero, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Arndt Kohn


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Arndt Kohn, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Miroslav Poche, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

-

 

 

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Dobromir Sośnierz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 23. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia