Διαδικασία : 2017/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 28
CRE 30/05/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0240

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 952kWORD 104k
3.5.2018
PE 615.434v02-00 A8-0162/2018

σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία

(2017/2259 (INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητής: Eider Gardiazabal Rubial

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το μελλοντικό πλαίσιο για την ανάληψη δράσης της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας θα αποφασιστεί σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το Brexit καθώς και οι συζητήσεις για το επόμενο ΠΔΠ και την επόμενη γενιά προγραμμάτων καίριας σημασίας, δηλαδή των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους Πολίτες», της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και του νέου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Στο μεταξύ, τα μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους ευρωπαίους πολίτες. Οι νέοι Ευρωπαίοι είναι τα πρώτα θύματα της έλλειψης επενδύσεων στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, της ανεργίας, των περικοπών στις κοινωνικές παροχές. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι από αυτούς φοβούνται το μέλλον και νιώθουν ότι τους έχουν θυσιάσει στον βωμό οικονομικών συμφερόντων. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σήμερα, σχεδόν ένας στους τρεις νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1). Το 2016 το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικιακή ομάδα 15-24) στην ΕΕ ανερχόταν σε 18,7% σε σύγκριση με ποσοστό 15,6% το 2008. Στη ζώνη του ευρώ το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να υπερβαίνει το 20%. Επιπλέον, το ποσοστό των ΕΕΑΚ(2) στην ΕΕ ανέρχεται σε 15,6% σε σύγκριση με 14,2% το 2008.(3) Πέραν αυτών, πολλοί εργαζόμενοι νέοι αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις, όπως επισφαλείς συνθήκες εργασίας από την άποψη των αποδοχών, του άγχους και της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας. Οι νέοι της Ευρώπης ορισμένες φορές δυσκολεύονται πολύ να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα η έλλειψη εμπιστοσύνης στους νέους, ανεξαρτήτως του αν έχουν απασχόληση ή μη, έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την άρνηση πιστώσεως. Κατά συνέπεια, η απογοήτευση αυξάνεται και οι νέοι νιώθουν αποκλεισμένοι. Ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στη συμμετοχή στα κοινά, στη συναισθηματική ζωή και στην υγεία των νέων.

Παράλληλα, η ανάκαμψη είναι συνεχής και η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται πλέον σε μια αρκετά σταθερή πορεία ανάπτυξης με μειούμενα ποσοστά ανεργίας. Ωστόσο οι ανισότητες παραμένουν μεγάλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κίνδυνος της φτώχειας απειλεί ιδιαίτερα τους νεαρούς Ευρωπαίους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νεολαία έχει καταστεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, την αύξηση της συμμετοχής τους, την προαγωγή της ένταξης και την προώθηση του εθελοντισμού. Τα αποτελέσματα είναι θετικά αλλά η απόσταση από την επίτευξη των στόχων είναι μεγάλη και, για τον λόγο αυτόν, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί.

Αποτελέσματα αξιολόγησης της τρέχουσας δράσης της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)

Η τρέχουσα δράση της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), η επονομαζόμενη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης(4) δράσης και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, ειδικότερα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης η προαγωγή του ενεργού ρόλου των νέων ως πολιτών, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης προς όλους τους νέους και ως εκ τούτου η στρατηγική εστιάζει σε μηχανισμούς για τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί παραμένουν πολύ ευρείς και φιλόδοξοι. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν έχουν επιτευχθεί, καθώς οι ευκαιρίες για τους νέους και η συμμετοχή τους στην Ευρώπη εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στις αντίστοιχες χώρες, ενώ ταυτόχρονα η αξιολόγηση αποτελεί κινούμενο στόχο δεδομένων των μεταβαλλόμενων περιστάσεων.

Στην ισχύουσα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνεται πολύ μεγάλος αριθμός προτεινόμενων πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς δράσης (ορισμένοι εκ των οποίων δεν είναι συγκεκριμένοι τομείς πολιτικής), οι οποίες, σε συνδυασμό με τον μάλλον σύνθετο μηχανισμό θέσπισης πολιτικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ), δεν διασφαλίζουν σαφή προσδιορισμό των στόχων, ενώ οι συνολικοί στόχοι λειτουργούν περισσότερο ως γενικά συνθήματα.

Αξίζει να σημειωθεί η έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων σημείων αναφοράς στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εξακολουθεί να περιορίζεται στην παροχή παραδειγμάτων δράσεων σε ομοτίμους, εντός των περιορισμών των ειδικών περιστάσεων των επιμέρους χωρών.

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση βάσει της οποίας θεσπίζονται διαφορετικοί τομείς δράσης θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια οριζόντια ολιστική προσέγγιση, δεδομένου ότι τα θέματα που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία είναι σαφώς αλληλένδετα (εκπαίδευση, απασχόληση, καινοτομία, εθελοντισμός), όπως αποδεικνύεται συνεχώς από τα ειδικά έγγραφα πολιτικής και από τη δραστηριότητα των ομάδων εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με θέματα της στρατηγικής για τη νεολαία. Το ίδιο συμπέρασμα διατυπώθηκε και στο ευρωπαϊκό συνέδριο για το μέλλον της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017, όπου αναφέρεται ότι η μελλοντική στρατηγική «έχει φιλόδοξους στόχους σε μειωμένο αριθμό τομέων...».(5)

Συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι, εν γένει, δεν υπάρχουν εργαλεία που να καθιστούν δυνατή τη μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής, καθώς τα έως σήμερα χρησιμοποιούμενα μέσα παρέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να τεθούν σε σύγκριση και, στην περίπτωση του εκάστοτε κράτους μέλους, δεν επαρκούν για να διαμορφωθεί εικόνα του πραγματικού αντίκτυπου των πολιτικών που επιλέγονται. Συγκεκριμένα, η μελέτη αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ισχύουσα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είχε ως στόχο τη μέτρηση του αντίκτυπου της στρατηγικής στις πολιτικές για τη νεολαία.(6) Ωστόσο, δεν προβλέφθηκαν ποσοτικοί δείκτες για τη μέτρηση του άμεσου αντίκτυπου της στρατηγικής στην κατάσταση των νέων, και η φύση και το πεδίο εφαρμογής της ΑΜΣ αναμενόταν να αποφέρουν «ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων».(7)

Στην πράξη, ο μηχανισμός αναφοράς, με τη μορφή υποβολής εκθέσεων για τη νεολαία σε τριετή βάση, παρέχει συλλογή παραδειγμάτων από τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων που παρατίθενται στη στρατηγική για τη νεολαία, βάσει των οποίων μπορούν να συναχθούν μόνο πολύ γενικά συμπεράσματα. Κατά συνέπεια, μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι απαιτείται αναλυτικότερο σύστημα καταγραφής της εξέλιξης των εθνικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις πτυχές της νεολαίας.

Η πρόβλεψη συγκεκριμένων στόχων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε έναν τομέα όπου αρμοδιότητα έχουν τα κράτη μέλη και η δράση της ΕΕ περιορίζεται στον συντονισμό και την παροχή στήριξης. «Η κύρια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της στρατηγικής ήταν ότι πρόσφερε στα κράτη μέλη έμπνευση, γνώση και εμπειρογνωσία στον τομέα πολιτικής, μόχλευση και νομιμοποίηση, ευκαιρίες και πόρους».(8)

Τέλος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την εξωτερική αξιολόγηση προκύπτει ότι τα κράτη μέλη ενδιαφέρονται να επιδιώξουν τη συνεργασία σε ζητήματα της νεολαίας σε ενωσιακό επίπεδο. Δυστυχώς, τα βασικά εμπόδια συνδέονται με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους σε εθνικό επίπεδο.

Ανάγκη για καλύτερα συντονισμένη και περισσότερο επικεντρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία

Επιδίωξη της παρούσας έκθεσης εφαρμογής είναι η παροχή στοιχείων για μια ισχυρή, μακροπρόθεσμη και άρτια συντονισμένη στρατηγική προς όφελος των νέων της Ευρώπης.

Κατά πρώτον, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει σχεδιαστεί για τους νέους οι οποίοι θα πρέπει να είναι και οι πρώτοι συνομιλητές. Η ανάγκη να ακουστεί η φωνή τους είναι επείγουσα είτε μέσω του επιτυχημένου διαρθρωμένου διαλόγου ή με άλλους τρόπους που διασφαλίζουν την ισχυρή συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής, όπως η δημιουργία φόρουμ συζήτησης μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν εύκολα πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να κοινοποιούν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν σημαντικά στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να πραγματοποιείται ευρεία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον εκπαιδευτικό κλάδο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει ισχυρή συνεργασία με τα εθνικά, τα περιφερειακά και τα τοπικά επίπεδα προκειμένου να σχεδιαστούν με τον κατάλληλο τρόπο τα μέτρα που θα εφαρμοστούν και θα προωθηθούν μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Δεύτερον, όλοι οι νέοι θα πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να απασχολούνται σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να εξασφαλίσουμε στους νέους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες για βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας και θέσεις εργασίας μακράς διάρκειας. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους σύμφωνα με τα προσόντα και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι νέοι Ευρωπαίοι χρειάζονται θετικότερες προοπτικές όσον αφορά τόσο τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία όσο και τη συνταξιοδότηση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να λάβουν ποιοτικές συνταξιοδοτικές παροχές στο μέλλον, λόγω της σταδιακής υποβάθμισης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια, πρέπει να προαχθεί ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον τους.

Τρίτον, οι νέοι έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον και να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και πολιτισμό, πράγματα που συνιστούν θεμελιώδες δικαίωμα. Από τη δευτεροβάθμια έως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όλοι οι νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να βιώσουν εμπειρίες κινητικότητας παρά τις κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες και πρόσφυγες. Επιπλέον, όλοι οι νέοι θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, στοιχείο καίριας σημασίας σε εποχές όπου η μισαλλοδοξία, η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να προαχθεί προκειμένου να προασπιστούμε το ευρωπαϊκό ρητό περί ένωσης στην πολυμορφία. Παράλληλα, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να απολαύσουν τη ζωή τους εάν το περιβάλλον στο οποίο ζουν δεν είναι υγιές. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ατμοσφαιρική μόλυνση επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Επίσης, προβλέπεται ότι περίπου το 66% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Συνεπώς, έχει καίρια σημασία η εξεύρεση και η παροχή εναλλακτικής επιλογής στους νέους. Οι αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η σωματική υγεία των νέων. Η ψυχική υγεία επίσης επηρεάζεται από το άγχος που δημιουργείται λόγω της εργασίας και της καθημερινής ζωής η οποία ασκεί συνεχώς περισσότερες πιέσεις στους νέους, καθώς αναμένεται από αυτούς να είναι παραγωγικοί, ευέλικτοι και να διαθέτουν πολλά προσόντα. Πράγματι, η αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, ενώ οι νέοι υποχρεούνται συχνά να πραγματοποιούν μακροχρόνια πρακτική άσκηση προτού βρουν την πρώτη κανονική θέση εργασίας τους. Επιπλέον του άγχους, ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο πλήττει τους νέους από πολύ νεαρή ηλικία. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να βασιστεί σε μια διατομεακή προσέγγιση και να ενταχθεί στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να ενισχυθούν, να βελτιωθούν, να προωθηθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου και συντονισμένου οράματος για την εξασφάλιση ισχυρών αποτελεσμάτων. Όλες οι πρωτοβουλίες των οποίων τα αποτελέσματα γίνονται ορατά μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συνοδεύονται από φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί και να επισημανθεί ότι, καθώς οι βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις πολιτικές για τη νεολαία ασφαλώς ανήκουν στα κράτη μέλη, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η εντατικοποίηση του ρυθμού συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο της στρατηγικής, καθώς ένα από τα ισχυρότερα σημεία επίκρισης όσον αφορά την τρέχουσα συνεργασία είναι η μεγάλη ανισότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και η έλλειψη συστηματικής υποβολής εκθέσεων και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής.

(1)

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, εκτιμάται ότι, το 2011, το 29,8% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή στη διεύθυνση http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/youth/indicators

(2)

Το ποσοστό των ΕΕΑΚ είναι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

(3)

AKW, ECLM, IMK, OFCE, «independent Annual Growth Survey 2018 - Repair the roof when the sun is shining», Νοέμβριος 2017

(4)

COM(2009)0200, σ. 3.

(5)

Έκθεση του συνεδρίου, σ. 7.

(6)

SWD(2017)0281, σ. 10.

(7)

Ό.π.

(8)

SWD(2017)0280, σ. 2.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία

(2017/2259(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 15, 21, 24 και 32,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία κατά τη διετία 2016-2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(5),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία που διενήργησε η Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(7),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+(8),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(9),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, που εκδόθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2015(10),

  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018) 0022),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015(12),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα CM/Res(2008)23 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 25ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη στρατηγική του για τη νεολαία·

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2017)4 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους·

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(14),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)»(15),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(16),

  έχοντας υπόψη τη σκιώδη έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία(17),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης με τίτλο «Engage. Inform. Empower» (Συμμετοχή, Ενημέρωση, Χειραφέτηση) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής προς τους Νέους (ERYICA),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο ε) αυτού, καθώς και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0162/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στις προοπτικές των νέων όσον αφορά την πλήρη ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους εξακολουθούν να γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη, και ιδιαίτερα αυτά της Νότιας Ευρώπης, πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτύχουν τα προ κρίσεως επίπεδα σε διάφορους δείκτες που αφορούν τη νεολαία, όπως η απασχόληση, η πρόνοια και η κοινωνική προστασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων είναι εμφανής σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων έχει σταδιακά μειωθεί κατά τα τελευταία έτη, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Eurostat, στο τέλος του Ιανουαρίου 2018 ήταν στο 16,1%, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερέβαινε το 34%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2008 (15,6%), το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά εμποδίζουν την εξεύρεση ενιαίας λύσης προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των νέων· λαμβάνοντας υπόψη το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε ορισμένες από τις οποίες το ποσοστό υπερβαίνει το 50%, όπως στην περίπτωση της Μαγιότ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μειονεκτούσες ομάδες, όπως εθνοτικές μειονότητες, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, γυναίκες, ΛΟΑΔΜ, μετανάστες και πρόσφυγες –οι οποίες αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε πολιτισμικές δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαίδευση– είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την κοινωνικοοικονομική κρίση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, παρέχοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μείωση της διαγενεακής μετάδοσης των μειονεκτημάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έλλειψη επένδυσης στους νέους και τα δικαιώματα των νέων θα αποτρέψει τους νέους από τη διεκδίκηση, την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους, και θα συμβάλει στην επιδείνωση φαινομένων όπως η μείωση του πληθυσμού, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, η έλλειψη δημοσιονομικής ανεξαρτησίας, η ενδεχόμενη δυσλειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η ευρέως διαδεδομένη εργασιακή ανασφάλεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική δέσμευση δεν είναι ενιαία, καθώς ορισμένες ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα σε σχέση με άλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη εκείνων που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας ή εντελώς αποκομμένοι από αυτήν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχει καίρια σημασία αν πρόκειται να είναι καλύτερη η εκπαίδευση των νέων και να παρέχει η ΕΕ την πλήρη στήριξή της στις περιφέρειες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η στρατηγική επικοινωνία και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ειδικότερα μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή, στην εποπτεία και στην αξιολόγηση όλων των πολιτικών που τους επηρεάζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 57% των οργανώσεων νεολαίας στην ΕΕ θεωρούν ότι η εμπειρογνωσία τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών για τη νεολαία(18)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι οργανώσεις νεολαίας να εγγυώνται επαρκές επίπεδο εκπροσώπησης και συμμετοχής των νέων προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης νομιμότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι μια στρατηγική συνέχισης και διαρκούς βελτίωσης, της οποίας ωστόσο οι στόχοι παραμένουν πολύ ευρείς και φιλόδοξοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων σημείων αναφοράς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2010-2018 τονίζεται η ανάγκη καθιέρωσης διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει σκοπό να αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών και να εξασφαλίσει την ισότητα για όλους τους νέους Ευρωπαίους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν και να ενισχυθούν ώστε να λύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος και τις προκλήσεις που θα αντικρίσουν στο μέλλον, μέσω καταλληλότερων, αποτελεσματικότερων και καλύτερα συντονισμένων πολιτικών για τους νέους, μέσω βελτιωμένης και προσβάσιμης εκπαίδευσης και μέσω της στοχοθετημένης χρήσης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η ΕΕ έχει δρομολογήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη νεολαία ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της δράσης της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας στις τρέχουσες και μελλοντικές πολιτικές και χρηματοδοτικά σχέδια, ιδίως σε όλους τους ουσιώδεις τομείς πολιτικής, όπως η οικονομία, η απασχόληση και η κοινωνική ασφάλιση, η συνοχή, η υγεία, οι γυναίκες, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, η μετανάστευση, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της εφαρμογής της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής και φορέων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις πολιτικές για τη νεολαία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου, μέσω της οποίας συνεκτιμώνται οι ειδικές προκλήσεις και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια από διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το φύλο, όπως η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα των φύλων και η σεξουαλική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις γυναίκες είναι 1,4 φορές πιθανότερο να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΑΚ) από ό,τι οι άνδρες κατά μέσο όρο(19) και ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας των νέων γυναικών –ιδίως μετά την άδεια μητρότητας και όσον αφορά τις μόνες μητέρες– και όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των ανειδίκευτων, των νέων με αναπηρία και όλων των νέων που κινδυνεύουν από διακρίσεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, και ειδικότερα, των ατόμων με αναπηρίες, των μεταναστών, των προσφύγων, των ΕΕΑΚ καθώς και όσων διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά συνέπεια η επένδυση σε δεξιότητες και ικανότητες έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ιδίως μεταξύ των ατόμων ΕΕΑΚ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία διαμόρφωσε μια καλή βάση για την ανάπτυξη εποικοδομητικής και ουσιώδους συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων του τελευταίου τριετούς κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) δεν μπορεί να αξιολογηθεί δεόντως και με ακρίβεια και ότι είναι δύσκολη η σύγκριση των αντίστοιχων καταστάσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών λόγω της έλλειψης σημείων αναφοράς και δεικτών και λόγω της αλληλεπικάλυψης των μέσων εφαρμογής·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις είναι απαραίτητα για τη μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό των στόχων και την υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Προκλήσεις για τη νεολαία και διδάγματα που αντλούνται από την τρέχουσα διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ σε θέματα που αφορούν τη νεολαία

1.  σημειώνει με λύπη ότι τα μακροχρόνια μέτρα λιτότητας, και κυρίως οι περικοπές στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις πολιτικές για τη νεολαία, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους νέους και στις συνθήκες διαβίωσής τους· προειδοποιεί ότι οι νέοι, και ιδιαίτερα οι πλέον μειονεκτούσες ομάδες νέων, όπως οι νέοι με αναπηρίες, οι νέες γυναίκες, οι μειονότητες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες ανισότητες, τον κίνδυνο αποκλεισμού, την ανασφάλεια και τις διακρίσεις·

2.  επικροτεί τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και να στηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης εθνικής πολιτικής, παρέχοντάς τους εμπειρογνωσία, συστάσεις και νομιμότητα, καθώς και κινητοποιώντας με επιτυχία περισσότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ·

3.  θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού κατάλληλο μεν αλλά ανεπαρκές μέσο για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στον προσδιορισμό σαφών δεικτών και σημείων αναφοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται·

4.  αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μέσω της ανάπτυξης διατομεακών δραστηριοτήτων και της εφαρμογής διαρθρωμένου διαλόγου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων, και πιστεύει ότι το γενικότερο επίπεδο ευαισθητοποίησης των σχετικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τους στόχους και τα μέσα της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία πρέπει να βελτιωθεί· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που χρησιμοποιούνται για τον διαρθρωμένο διάλογο αποτελεί προστιθέμενη αξία και πρέπει να διατηρηθεί· καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του 6ου κύκλου διαρθρωμένου διαλόγου, ο οποίος επικεντρώθηκε στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά την ανάπτυξη της νέας στρατηγικής·

5.  προτείνει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι αρχές αυτές διαθέτουν αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα·

6.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες πολιτικής που αποσκοπούν στη στήριξη των νέων της ΕΕ, και ειδικότερα των πρωτοβουλιών «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ)· πιστεύει ωστόσο ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν καλύτερα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και να ακολουθούν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συνδέει συστηματικά όλες τις προτάσεις πολιτικής που αφορούν τους νέους με τη συνολική στρατηγική και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών, εφαρμόζοντας μια μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση με σαφώς καθορισμένους στόχους σε οριζόντιο επίπεδο·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή ομάδα εργασίας για τον συντονισμό της εφαρμογής της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα των συνδικαλιστικών ενώσεων και των οργανώσεων νεολαίας·

8.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει αποτελεσματικά εργαλεία διυπηρεσιακού συντονισμού και να αναθέσει την αρμοδιότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας ως κλάδου σε αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως βάση για την κατάρτιση νομοθεσίας για τη νεολαία·

10.  τονίζει τη σημασία της προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής για την αποτροπή ασθενειών και θεωρεί αναγκαίο να παρέχεται στους νέους ορθή πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η χρήση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών και η εξάρτηση από αυτά·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να αξιολογεί την εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία στα κράτη μέλη με σκοπό να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των ελέγχων και της παρακολούθησης επί τόπου· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ορίσει στόχους για την στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία οι οποίοι να μπορούν να εκτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους ή περιφέρειας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για προγράμματα και δράσεις που έχουν στόχο την προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας·

Παροχή βήματος στους νέους για να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία

12.  συνιστά έχει η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία συμμετοχικό χαρακτήρα και στον πυρήνα της να βρίσκονται οι νέοι άνθρωπο και η βελτίωση της κατάστασής τους, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και την πολυμορφία όλων τω νέων της Ευρώπης ενώ θα διευρύνει την πρόσβασή τους σε δημιουργικά εργαλεία που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες·

13.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της στους νέους και να συνεχίσει να ενισχύει τη συμμετοχή τους στην κοινωνία με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως η προώθηση του εθελοντισμού, η στήριξη στις δραστηριότητες για νέους και η ανάπτυξη νέων εργαλείων, κυρίως όσων αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, και με την προώθηση των ανταλλαγών που βασίζονται στην αλληλεγγύη, στον ελεύθερο χώρο και στον δημοκρατικό διάλογο· αναγνωρίζει συνεπώς τη σημασία των φορέων κοινωνικής δράσης νέων ως χώρου προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της έννοιας του ενεργού ρόλου των νέων ως πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στις εθελοντικές οργανώσεις· τονίζει ότι η αύξηση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία, πέραν του ότι συνιστά αυτή καθαυτή σημαντικό επίτευγμα, μπορεί επίσης να αποτελέσει βασικό βήμα για την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής·

14.  επισημαίνει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων Ευρωπαίων, καθώς και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους που συνδέονται με την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν εθνικά νομικά πλαίσια και κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους για τον εθελοντισμό·

16.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους, ιδίως όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες όσους βρίσκονται εκτός επίσημων οργανωτικών δομών, να παίξουν ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στη δημόσια ζωή και να υιοθετήσουν μία συμμετοχική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής ώστε να διευκολύνουν τους νέους να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων που επιδρούν στη ζωή τους προσφέροντάς τους τηλεματικά και μη εργαλεία δημοκρατίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιορισμούς και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων νεολαίας, στην ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετέχουν πλήρως στις εκλογικές διαδικασίες·

18.  εκφράζει την ανάγκη για συνέχιση του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας· πιστεύει ότι η διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου θα πρέπει να αυξάνει συστηματικά τον αριθμό και την ποικιλία των ομάδων νέων στους οποίους απευθύνεται, επισημαίνει δε ότι, για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές και ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργούν με διαφάνεια κατά την υποβολή των λογαριασμών τους και τη χρήση των πόρων που προορίζονται για την προώθηση βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους· τονίζει ως εκ τούτου ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να υποβάλουν, εφόσον τους ζητηθεί, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νέων στην επικράτειά τους·

20.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει έλλειψη συστηματικής υποβολής πληροφοριών και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών στατιστικών υπηρεσιών, όσον αφορά την υποβολή συναφών και επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων για τους νέους, τα οποία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της επιτυχίας της εφαρμοζόμενης στρατηγικής· υποστηρίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλονται ανά τριετία πρέπει να συνοδεύονται από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία·

21.  επισημαίνει ότι παρατηρείται η τάση να μην δίνεται στους νέους η δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές και τοπικές εκλογές και ότι οι νέοι χρειάζονται πολιτική δέσμευση, καθώς και να είναι σε θέση να διαπιστώνουν τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους· υπενθυμίζει ότι η παροχή στους νέους ευκαιριών συμμετοχής σε πολιτικές διαδικασίες στο δικό τους περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητές τους από μικρή ηλικία είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να αισθανθούν εντονότερα την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και να γίνουν ενεργοί πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη επομένως να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίζουν ότι οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας έχουν κάθε δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και αποτελεσματικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις εκλογικές διαδικασίες·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα εθνικά συμβούλια νεολαίας στις επιτροπές παρακολούθησης και υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

23.  τονίζει τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία όσον αφορά τη σύνδεση με τους νέους και καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών·

24.  επισημαίνει με λύπη ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να διαφημίσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους μέσω των διαφόρων ενωσιακών προγραμμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν νέοι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα προγράμματα αυτά· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τα επικοινωνιακά εργαλεία της·

Ίσες ευκαιρίες για τη διασφάλιση βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας

25.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων εργασίας πρέπει να διασφαλιστεί και να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική δέσμευση που έχει αναληφθεί έναντι των νέων και ζητεί, ως προς αυτό, να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία εξασφαλίζοντας ποιοτικά προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και αποδοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νέοι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία του ορισμού των κοινωνικών δικαιωμάτων για τις νέες μορφές απασχόλησης, για δίκαιες περιόδους πρακτικής άσκησης, καθώς και τη διασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία των κινήσεων στις οποίες θα προβούν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να λάβουν προσαρμοσμένα κατά περίπτωση μέτρα και να παρέχουν εξατομικευμένη στήριξη, προκειμένου να προσεγγίσουν όλα τα άτομα ΕΕΑΚ· υπενθυμίζει την ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας·

27.  υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επισφαλούς κατάστασης των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και στην υπερεκπροσώπησή τους σε άτυπες μορφές απασχόλησης που δεν παρέχουν κοινωνική προστασία·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης δίκαιων συνθηκών εργασίας και επαρκούς κοινωνικής προστασίας στα άτομα που εργάζονται στις επονομαζόμενες νέες μορφές απασχόλησης, στις οποίες οι νέοι υπερεκπροσωπούνται·

29.  πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για την ένταξη των μεταναστών νεαρής ηλικίας στην αγορά εργασίας, με πλήρη σεβασμό της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

30.  τονίζει ότι μια συνολική πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να υπερασπίζεται και να προωθεί τα κοινωνικά προγράμματα που διευκολύνουν την πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή· πιστεύει επίσης ότι η αξιοπρεπής και ρυθμιζόμενη εργασία, που βασίζεται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μη επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, επαρκείς αποδοχές και μισθούς, και υψηλής ποιότητας και καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι σημαντική για την κοινωνική ευημερία των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις νέες μορφές απασχόλησης·

31.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίζει η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως όπως αναπτύσσονται σε οργανώσεις νέων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν ευρύ φάσμα ικανοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να επεκτείνουν και να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της ΕΕΚ και να την παρουσιάσουν ως ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και να επενδύσουν σε νέες ευκαιρίες για τους νέους, προκειμένου οι τελευταίοι να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και το πλήρες δυναμικό τους, να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητά τους και να προαχθεί η κοινωνική τους ένταξη προς όφελος των κοινοτήτων τους·

34.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα όσον αφορά τη νεολαία και την απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας που σέβονται τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε σταθερή θέση εργασίας η οποία παρέχει αξιοπρεπείς αποδοχές, κοινωνική προστασία και εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή και αυτόνομη ζωή·

35.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν τους φορείς που προσφέρουν επανειλημμένως διαδοχικές περιόδους πρακτικής άσκησης χωρίς να τις συνοδεύουν με θέσεις απασχόλησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας δεν αντικαθίστανται από τις αποκαλούμενες περιόδους πρακτικής άσκησης·

36.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν παράσχει στήριξη σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους(20)· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και χρηματοδοτικές δεσμεύσεις · τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προσέγγιση των νέων ΕΕΑΚ που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφορών στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, με τον προσδιορισμό σαφών κριτηρίων και προτύπων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία, ελάχιστο εισόδημα και εργασιακά δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν αποτελεσματικά τα συστήματα παρακολούθησης, αναφοράς και επιδόσεων και να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση και όχι για την αντικατάσταση των εθνικών πόρων·

37.  τονίζει περαιτέρω ότι είναι ανάγκη δοθεί προσοχή στην ποιότητα όσον αφορά τη συμβουλή και καθοδήγηση, στην ποιότητα και στην επάρκεια της πραγματικής εξατομικευμένης κατάρτισης, μαθητείας ή απασχόλησης, καθώς και στην ποιότητα του αποτελέσματος σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων πλαισίων ποιότητας, όπως του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας, στο πεδίο της ΠΑΝ· εκφράζει την άποψη ότι οι νέοι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στον έλεγχο της ποιότητας των προσφορών·

38.   υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που προωθούν την ένταξη των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΠΑΝ ή μελλοντικά ευρωπαϊκά μέσα, αλλά παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υποκατάσταση της απασχόλησης ή η κατάχρηση των νέων εργαζομένων·

39.  επισημαίνει ότι η προαγωγή επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των νέων αποτελεί προτεραιότητα και ότι τα συστήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν τις πλέον αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. Υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, ενώ προάγει την καινοτομία. ως εκ τούτου, πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα των νέων·

40.  υπενθυμίζει ότι βασικός στόχος της ΠΑΝ είναι να απευθυνθεί στους ΕΕΑΚ και ως εκ τούτου προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη στόχευση των ΕΕΑΚ, ιδίως όσων ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες νέων ανθρώπων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες·

41.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την προώθηση του ταλέντου και των καλλιτεχνικών και αθλητικών ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης· υποστηρίζει τα κράτη μέλη που επιδιώκουν να θεσπίσουν συστήματα υποτροφιών για μαθητές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική, αθλητική και καλλιτεχνική ικανότητα·

42.  υπογραμμίζει ότι το 38% των νέων αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση· επισημαίνει τη σημασία του να διασφαλιστεί μια συλλογική προσέγγιση όσον αφορά την καθοδήγηση, τη στήριξη και την ενημέρωση των νέων σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες τους·

43.  τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να εστιάσει η ΠΑΝ όχι μόνο στους νέους ΕΕΑΚ με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και στους νέους με χαμηλή κατάρτιση που είναι ανενεργοί και δεν είναι εγγεγραμμένοι στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

44.  τονίζει ότι παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς· προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης·

45.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες άνω των 55 ετών στην εκπαίδευση των νέων στον χώρο εργασίας· υποστηρίζει, μαζί με την Επιτροπή, τη δημιουργία προγραμμάτων που καθιστούν δυνατή τη σταδιακή αποχώρηση από την αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της αρχικής μετάβασης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στη διάρκεια της οποίας θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν τους νέους και να τους βοηθούν να ενσωματωθούν σταδιακά στον χώρο εργασίας·

46.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· σημειώνει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

47.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να δηλώνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης τους· υποστηρίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν όντως προωθούν την απασχόληση· τονίζει την ανάγκη μέτρησης της βιωσιμότητας των πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν·

Βιώσιμη ανάπτυξη: το μέλλον των νέων

48.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ποιοτική τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν θεμελιώδες δικαίωμα· θεωρεί, συνεπώς, ότι η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι εγγυημένη σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εθνοτικής καταγωγής, φύλου ή σωματικής ή νοητικής αναπηρίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση καθώς εξοπλίζουν τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν ενεργοί πολίτες και να λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές πολιτικές και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την επί ίσης όροις συνεκτίμηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής εκπαίδευσης με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα (STEM) στα σχολικά προγράμματα·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση, όπως η ιθαγένεια, η κριτική σκέψη και το επιχειρηματικό πνεύμα και να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν τη συμμετοχή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση·

50.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το ιδιαιτέρως οξύ πρόβλημα της παιδικής φτώχειας, από το οποίο πλήττονται έως 25 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ (ποσοστό άνω του 26,4 % όλων των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 18) τα οποία προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση έλλειψη επαρκούς εισοδήματος και βασικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι πολιτικές για τη νεολαία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε τομείς όπως η πολιτική για τα παιδιά και την οικογένεια· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Εγγυήσεων για τα Παιδιά, ως μακροπρόθεσμο εργαλείο για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά στην ΕΕ, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματός της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί σε κατάσταση φτώχειας θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, αξιοπρεπή στέγη και κατάλληλη διατροφή·

51.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, κατά συνέπεια, ζητεί να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπισή του προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

52.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη με κριτική ικανότητα, του σεβασμού, της ανοχής, των αξιών και της διαπολιτισμικής μάθησης και επισημαίνει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι τα προγράμματα Erasmus +, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους Πολίτες»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία χώρων διεξαγωγής διαλόγου με τους νέους σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το σεξ, το φύλο, η πολιτική και το περιβάλλον, αλλά και το δίκαιο, η ιστορία και ο πολιτισμός·

53.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο αλφαβητισμός, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού αλφαβητισμού και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, του αριθμητισμού, καθώς και βασικές δεξιότητες που λειτουργούν ως παράγοντας καίριας σημασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν οι νέοι αυτονομία και δυνατότητες για το μέλλον, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλους·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση για να υποστηριχθεί η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων και να προαχθεί η συνοχή και η κατανόηση μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες·

55.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία, εν προκειμένω, ότι παραμένει υψηλός ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού ή με δυσκολίες όσον αφορά τον αλφαβητισμό, περιλαμβανομένων του λειτουργικού αναλφαβητισμού, του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του αναλφαβητισμού σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, πράγμα που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την επαρκή συμμετοχή στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας·

56.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ώστε να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβολές στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει συνεπώς τη σημασία της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης των κοινωνικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027·

57.  πιστεύει σθεναρά ότι ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεικτών για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, όπως η εκπαίδευση, η εκμάθηση δεξιοτήτων και η διά βίου μάθηση, η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η υγειονομική περίθαλψη, η ψηφιακή πρόσβαση, οι συνθήκες διαβίωσης και η φτώχεια·

58.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας και των διδασκόντων όσον αφορά την παροχή στήριξης στους νέους που υφίστανται εκφοβισμό στο σχολείο και στον κυβερνοχώρο· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν τις συμπεριφορές αυτού του είδους, οι οποίες πλήττουν την ψυχική υγεία των νέων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση·

59.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων στους τομείς της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού, πρέπει να αναπτυχθούν κοινοί στόχοι και μέσα για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής, βάσει διεθνών μελετών·

60.  υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του άγχους στην ευημερία των νέων, στο σχολείο, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας καθώς και στην προσωπική τους ζωή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα ψυχικής υγείας και να ενθαρρύνουν τους σχετικούς φορείς να βοηθήσουν τους νέους στον τομέα αυτόν·

61.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστούν η ψυχική και σωματική ευεξία των νέων Ευρωπαίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν τις εκτός σχολικού προγράμματος αθλητικές δραστηριότητες και να ευαισθητοποιήσουν τους νέους μέσω εκστρατειών σχετικά με τη διατροφή·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου στον αθλητισμό μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας πλατφορμών με τη συμμετοχή νέων, προσφύγων και μεταναστών·

63.  θεωρεί ότι, με δεδομένο τον σύνθετο χαρακτήρα των πολιτικών για τη νεολαία και τις συνέπειές τους, πρέπει να προαχθεί η ερευνητική συνεργασία με σκοπό να αναπτυχθούν εμπειρικά τεκμηριωμένες απαντήσεις και λύσεις παρέμβασης και πρόληψης που θα προωθήσουν περαιτέρω την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων·

64.  επισημαίνει τη σημασία του πολιτισμού όχι μόνο για την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της μισαλλοδοξίας, αλλά και για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να επενδύσουν στον πολιτισμό και να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση σε αυτόν·

65.  τονίζει ότι οι οργανώσεις νεολαίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη συμμετοχή και την ένταξη των νέων στην κοινωνία· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οργανώσεις νεολαίας, να αναγνωρίσουν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινωνικής ένταξης και να στηρίξουν τη δημιουργία συμβουλίων νεολαίας σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με τους νέους·

66.  εμμένει στη σημασία της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης για την ενδυνάμωση της θέσης των εκπαιδευομένων, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στην κοινωνική δικαιοσύνη και στις ίσες ευκαιρίες, ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη και στην προσωπική ολοκλήρωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργοδότες και οι φορείς παροχής τυπικής εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αξία και τη σημασία των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· επισημαίνει ότι ο ανεπαρκής βαθμός συγκρισιμότητας και συνοχής μεταξύ των προσεγγίσεων επικύρωσης των χωρών της ΕΕ αποτελεί πρόσθετο εμπόδιο· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή εθνικών συστημάτων αναγνώρισης και επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής μάθησης και να διασφαλίσουν την επαρκή τους χρηματοδότηση, υπενθυμίζοντας τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(21)·

Ισχυρότερη εναρμόνιση και στήριξη από τα χρηματοδοτικά μέσα για τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία

67.  πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να ακολουθήσει το ΠΔΠ και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και με όλες τις συναφείς εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα προγράμματα και τις στρατηγικές πολιτικής, μέσω της καθιέρωσης συστηματικού διαλόγου μεταξύ των αντίστοιχων φορέων, του καθορισμού σαφών στόχων και επιδιώξεων και της δημιουργίας σχετικού συντονιστικού μηχανισμού·

68.  υπενθυμίζει ότι στον τομέα της νεολαίας, η ΕΕ μπορεί μόνο να αναλάβει δράσεις για να στηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει τη σημασία της συνεκτικότητας της χρηματοδότησης της ΕΕ με την εθνική χρηματοδότηση και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις συνέργειες με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη και αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων·

69.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε θέματα που αφορούν τη νεολαία·

70.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τη στήριξη διαφόρων πρωτοβουλιών και πολιτικών σχετικών με τη νεολαία, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, η ΠΑΝ και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και να αποτραπεί ο αποκλεισμός τους·

71.  επιδοκιμάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα προώθησης της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, του εθελοντισμού και της ανάπτυξης της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς με νέους πόρους και να μη μετατραπεί το πρόγραμμα σε τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων·

72.  πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την αγωγή του πολίτη και τον διάλογο και να καλλιεργεί την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας· επισημαίνει το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του κονδύλιο·

73.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδοθούν στην από κοινού προώθηση αυτού του προγράμματος, μαζί με τα εμπορικά επιμελητήρια, τις εταιρείες και τους νέους, χωρίς να παραμελούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας·

74.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο παρέχει ειδικά προγράμματα κινητικότητας σε νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

75.  επισημαίνει τη σημασία του προγράμματος Erasmus+, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία ενεργών και ταγμένων νέων πολιτών· πιστεύει σθεναρά ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν λιγότερες ευκαιρίες, και ότι οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού του Erasmus+ πρέπει να συνοδευθούν από σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του προγράμματος, και να προβλεφθεί απλούστευση των διαδικασιών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων για την πρόσβαση στις διασυνοριακές υπηρεσίες και στα δεδομένα των φοιτητών, όπως το σχέδιο «e-card»·

76.  ζητεί καλύτερη εναρμόνιση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία με το πρόγραμμα Erasmus+, ευθυγράμμιση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και τροποποίηση του κανονισμού για το Erasmus+, ώστε να προβλέπει με σαφήνεια τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής βάσει κοινών στόχων για τη νεολαία, καθώς και να οριστεί η βασική δράση 3 ως το κύριο εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής·

77.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του· κατά συνέπεια, ζητεί σημαντική αύξηση του κονδυλίου για την ΠΑΝ στο επόμενο ΠΔΠ και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε προβλέψεις στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών τους για προγράμματα απασχόλησης των νέων· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να επεκταθεί το επιλέξιμο όριο ηλικίας από τα 25 στα 29 έτη, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα, στο πλαίσιο της οποίας πολλοί προσφάτως αποφοιτήσαντες και άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30·

78.  υποστηρίζει την εναρμόνιση της έννοιας του «νέου», με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτή την εναρμόνιση, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην αξιολόγηση της προόδου και καθορίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν·

79.  ενθαρρύνει την προώθηση του μελλοντικού προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για τον σκοπό της ανάπτυξης ολοκληρωμένων αποκρίσεων βασισμένων σε στοιχεία, καθώς και λύσεων παρέμβασης και πρόληψης που προάγουν την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων·

80.  επισημαίνει τα συμπεράσματα και τους κινδύνους που δείχνουν ότι οι δράσεις που διαχειρίζεται η Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών) θεωρούνται από τις εθνικές αρχές ότι αρκούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της στρατηγικής για τη νεολαία, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να αποσύρουν τους πόρους τους από τομείς πολιτικής που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·(22)

o

o  o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

EE L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(2)

ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(4)

EUCO 37/13.

(5)

ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf

(7)

ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0359.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0018.

(10)

ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ.17.

(11)

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0426.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.

(14)

ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 76.

(15)

ΕΕ C 120 της 5.4 2016, σ. 22.

(16)

ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 16.

(17)

http://www.youthforum.org/policypaper/resolution-eu-youth-strategy/

(18)

Σκιώδης έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας

(19)

Society at a Glance 2016 – OECD Social Indicators (Η κοινωνία με μια ματιά, 2016 – κοινωνικοί δείκτες του ΟΟΣΑ).

(20)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη P8_(TA(2018)0018).

(21)

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(22)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (28.3.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία

(2017/2259(INI))

Εισηγητής: João Pimenta Lopes

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων έχει σταδιακά μειωθεί κατά τα τελευταία έτη, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Eurostat, στο τέλος του Ιανουαρίου 2018 ήταν στο 16,1 %, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερέβαινε το 34 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2008 (15,6 %), το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά εμποδίζουν την εξεύρεση ενιαίας λύσης προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των νέων· λαμβάνοντας υπόψη το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε ορισμένες από τις οποίες το ποσοστό υπερβαίνει το 50 %, όπως στην περίπτωση της Μαγιότ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των νέων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, υπήρχαν στην ΕΕ πάνω από 6 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

Γ.  αναγνωρίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα ίδια δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας στις περιφέρειες και ότι, ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία για τους νέους θα πρέπει να έχει ως ρητό στόχο την ευρεία προώθηση των ΜΜΕ ώστε να διασφαλίζεται μόνιμη εργασία για τους νέους μακροπρόθεσμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει σκοπό να αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών και να εξασφαλίσει την ισότητα για όλους τους νέους Ευρωπαίους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται και πάλι και οι ανισότητες έχουν αρχίσει να συρρικνώνονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων είναι εμφανής σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των ΕΕΑΚ το 2016 ήταν 15,6 %·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, με την ΕΕ να διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι μια στρατηγική συνέχισης και διαρκούς βελτίωσης της οποίας ωστόσο οι στόχοι παραμένουν πολύ ευρείς και φιλόδοξοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων σημείων αναφοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, παρέχοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μείωση της διαγενεακής μετάδοσης των μειονεκτημάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έλλειψη επένδυσης στους νέους και τα δικαιώματα των νέων θα αποτρέψει τους νέους από τη διεκδίκηση, την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους, και θα συμβάλει στην επιδείνωση φαινομένων όπως η μείωση του πληθυσμού, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, η έλλειψη δημοσιονομικής ανεξαρτησίας, η ενδεχόμενη δυσλειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η ευρέως διαδεδομένη εργασιακή ανασφάλεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η ΕΕ έχει δρομολογήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη νεολαία ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική δέσμευση δεν είναι ενιαία, καθώς ορισμένες ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα σε σχέση με άλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη εκείνων που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας ή εντελώς αποκομμένοι από αυτήν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κοντά στον τόπο κατοικίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχει καίρια σημασία για την επίτευξη του στόχου για καλύτερη εκπαίδευση των νέων και για να παρέχει η ΕΕ την πλήρη στήριξή της στις περιφέρειες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και το ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση της υψηλότερης ανάπτυξης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις είναι απαραίτητα για τη μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ακουστεί η φωνή των νέων Ευρωπαίων, τόσο μέσω του επιτυχημένου διαρθρωμένου διαλόγου όσο και με άλλους τρόπους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό των στόχων και την υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

1.  τονίζει ότι μια συνολική πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να υπερασπίζεται και να προωθεί τα κοινωνικά προγράμματα που διευκολύνουν την πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή· πιστεύει επίσης ότι η αξιοπρεπής και ρυθμιζόμενη εργασία, που βασίζεται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μη επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, επαρκείς αποδοχές και μισθούς, και υψηλής ποιότητας και καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι σημαντική για την κοινωνική ευημερία των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις νέες μορφές απασχόλησης·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τις αρχές της απαγόρευσης των αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των νέων με αναπηρία στην εργασία, και να θέσουν τη συμμετοχή τους ως στόχο για την επιτυχία των προγραμμάτων για τους νέους· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η τρέχουσα τεχνολογική ανάπτυξη προσφέρει νέες δυνατότητες στους μαθητές με αναπηρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσω τυπικών και μη τυπικών τρόπων·

3.  ζητεί τη συνέχιση των βασικών προγραμμάτων, όπως το Erasmus +, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· υποστηρίζει την προσαρμογή των προγραμμάτων αυτών στις διαφορετικές πραγματικότητες των νέων στην ΕΕ, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες· επισύρει την προσοχή στην πραγματικότητα των νέων που προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των οποίων οι ιδιαιτερότητες συχνά εμποδίζουν την αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων· αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος Erasmus+ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων, καθώς παρέχει στους νέους δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή και τη διερεύνηση περαιτέρω διασυνοριακών ευκαιριών σταδιοδρομίας· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

4.  αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ότι το ποσοστό πλησιάζει τον στόχο που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· ζητεί, ωστόσο, από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν πολιτικές για τους νέους που προέρχονται από πιο μειονεκτούσες οικογένειες, όπως αυτές που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, ιδίως την κοινότητα των Ρομά, που έχουν χαμηλότερα επίπεδα μόρφωσης και εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι η μόρφωση συμβάλλει στην αναστροφή του φαύλου κύκλου της φτώχειας·

5.  τονίζει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διασυνοριακή κινητικότητα με σκοπό τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων· ζητεί η προσφορά εργασίας και δεξιοτήτων να αντιστοιχίζεται καλύτερα με τη ζήτηση μέσω της διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ των περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών)·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τα ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, τονίζοντας ότι ήταν επιτυχής στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών σε εθνικό και οργανωτικό επίπεδο, ενθάρρυνε τη διατομεακή συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση και τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους, και έδωσε ώθηση στα εθνικά προγράμματα για τη νεολαία, ενισχύοντας ή επαναπροσανατολίζοντας τις προτεραιότητες της πολιτικής για τη νεολαία σε ορισμένα κράτη μέλη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό αριθμό των ΕΕΑΚ και επισημαίνει ότι η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων θα πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικότερες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ·

8.  επιμένει στον σημαντικό ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του εθελοντισμού·

9.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδοθούν στην από κοινού προώθηση αυτού του προγράμματος, μαζί με τα εμπορικά επιμελητήρια, τις εταιρείες και τους νέους, χωρίς να παραμελούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας·

10.  ζητεί καλύτερη προβολή και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες εθελοντισμού·

11.  πιστεύει ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού θα μπορούσε να συνεχιστεί και μετά την τρέχουσα περίοδο συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, προκειμένου να καθοριστεί κοινή ατζέντα, να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να βελτιωθεί η χάραξη πολιτικών με βάση τη γνώση· ωστόσο, πιστεύει ότι οι τομείς δράσης και οι πρωτοβουλίες της τρέχουσας στρατηγικής θα πρέπει να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν, καθώς και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων ώστε να καταστεί πιο στοχοθετημένη και φιλόδοξη·

12.  χαιρετίζει τις επιτυχίες του προγράμματος εγγυήσεις για τη νεολαία, υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο αριθμός των ΕΕΑΚ στην ΕΕ παραμένει ανησυχητικός· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να ενισχύσει τις εγγυήσεις για τη νεολαία και να συνεχίσει να τις εφαρμόζει, καθώς και να αναπαραγάγει τα αποτελέσματά τους στα κράτη μέλη όπου δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί·

13.  συμμερίζεται την άποψη ότι οι πολιτικές για τη νεολαία δεν μπορούν να επιτύχουν στις στάσιμες οικονομίες και συσχετίζονται με ισχυρές οικονομίες με συνθήκες που ευνοούν την εργασία(1)·

14.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης της στρατηγικής για τη νεολαία ως μέσου ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας και δημιουργίας συνεργιών σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση· πιστεύει ότι η ενσωμάτωση της στρατηγικής για τη νεολαία σε άλλες συναφείς πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τους νέους, όπου θα μπορούν να καταγγέλλουν ανώνυμα παραβιάσεις από τους υπεύθυνους για την προώθηση των προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις για αλλαγές και να κάνουν ερωτήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και των αρχών προώθησης και των εργοδοτών, με τη δημιουργία ενός χώρου στην εν λόγω πλατφόρμα όπου θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σε σχέση με αυτήν, καθώς αποτελεί σημαντική εναλλακτική λύση αντί της ανώτατης εκπαίδευσης·

17.  υπογραμμίζει την αξία του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους και τις οργανώσεις της νεολαίας (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συμβουλίων νεολαίας) ως μέσου για τη δημιουργία δομών και διαδικασιών για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για τη νεολαία, τη δημιουργία μιας κοινής ατζέντας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικών που βασίζονται στη γνώση· ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευπαθών ομάδων (όπως οι ΕΕΑΚ, τα άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι νέοι με αναπηρία και τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο)· τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μιας ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των νέων, έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να καταγγέλλουν κάθε αρνητική εμπειρία που σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στα μέτρα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και των εγγυήσεων για τη νεολαία απευθείας στην Επιτροπή· υπογραμμίζει τη σημασία της διάσκεψης σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017· καλεί την Επιτροπή να επαναλαμβάνει συχνά την εκδήλωση αυτή προκειμένου να ανταλλάσσονται ορθές πρακτικές για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων, καθώς και να προωθείται η επικοινωνία μεταξύ των ενώσεων των νέων, των εργοδοτών, και των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να αξιολογεί την εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία στα κράτη μέλη με σκοπό να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των ελέγχων και της παρακολούθησης επί τόπου· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στόχους για την στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, οι οποίοι μπορούν να αξιολογηθούν ποιοτικά και ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους ή περιφέρειας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για προγράμματα και δράσεις που έχουν στόχο την προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας·

19.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία δεν έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται και δεν δημιουργούν επισφαλείς θέσεις εργασίας· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να χαράξει οικονομικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης με τις οποίες θα επιδιώξει να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους· υποστηρίζει, συνεπώς, ότι μια ορθή στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην εισαγωγή των νέων στον κόσμο της εργασίας, αλλά και στη στήριξη της δημιουργίας αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας·

20.  τονίζει ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι το πιο ορατό πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζει την ένταξη των νέων της Ευρώπης στην αγορά εργασίας και επιμένει στη συνέχιση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, μεταξύ άλλων και μέσω της αποσαφήνισης των στόχων και της διαφάνειας των αποτελεσμάτων· επιδοκιμάζει την αύξηση της χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ωστόσο αναγνωρίζει ότι οι πόροι εξακολουθούν να μην επαρκούν ώστε να εγγυηθούν σε όλους τους ΕΑΕΚ μια θέση εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή επιμόρφωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη, εν προκειμένω, να διασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΚΤ δεν αντικαθιστούν τις εθνικές δημόσιες δαπάνες· ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί το κονδύλι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο επόμενο ΠΔΠ, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η ταχεία και απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και της σταθερής χρηματοδότησης·

21.  υπογραμμίζει ότι η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς· ισχυρίζεται ότι η μετάβαση στην αγορά εργασίας διευκολύνεται από ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εκπαιδεύει συνολικά τους ανθρώπους, υποστηρίζει τους μαθητές στην εξεύρεση των δικών τους μεθόδων μάθησης, και διασφαλίζει την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και μη γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και βασικών μελλοντοστραφών δεξιοτήτων, με σκοπό την ένταξη στον κόσμο της εργασίας και την προσαρμοστικότητα στην επαγγελματική ζωή, όχι μέσω πρώιμης εξειδίκευσης, αλλά επίσης καθιστώντας δυνατή την απόκτηση ευρέος φάσματος προσόντων· ζητεί να υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των διασυνοριακών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, καθώς και της κινητικότητας μεταξύ των νέων· ζητεί να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και μεγαλύτερη αναγνώριση και επικύρωση των πτυχίων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης μάθησης· επισύρει την προσοχή, ιδίως, στο διττό πρότυπο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο δεν είναι επαρκώς γνωστό ενώ μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε επαγγέλματα όπου παρατηρείται έλλειψη μέσω της εύκολης μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή·

22.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίζει η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως όπως αναπτύσσονται σε οργανώσεις νέων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν ευρύ φάσμα ικανοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας·

23.  τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει, επομένως, τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς· προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης·

24.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες άνω των 55 ετών στην εκπαίδευση των νέων στον χώρο εργασίας· υποστηρίζει, μαζί με την Επιτροπή, τη δημιουργία προγραμμάτων που καθιστούν δυνατή τη σταδιακή αποχώρηση από την αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της αρχικής μετάβασης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στη διάρκεια της οποίας θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν τους νέους και να τους βοηθούν να ενσωματωθούν σταδιακά στον χώρο εργασίας·

25.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· σημειώνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε τομείς που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

26.  τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, εντοπίζοντας τις αδυναμίες του σχολικού συστήματος και της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τους μαθητές να βρουν τις δικές τους μεθόδους μάθησης, εφαρμόζοντας χρήσιμα και ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών και υλοποιώντας ένα ισχυρό και καλά ανεπτυγμένο σύστημα καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσανατολισμού για όλους τους μαθητές· υπογραμμίζει ότι μια ολιστική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτική προσέγγιση είναι απαραίτητη προκειμένου όλοι οι σπουδαστές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ενταγμένοι και να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους·

27.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής για τη νεολαία και του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, να διασφαλίσει την αύξηση της χρηματοδότησης, των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων για την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω πόροι δεν θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη δημιουργία μη αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ή επισφαλών θέσεων εργασίας ή στην αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές θέσεις εργασίας ή με θέσεις πρακτικής άσκησης· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής κατάλληλου περιεχομένου μάθησης και κατάρτισης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για πρακτική άσκηση και μαθητεία, ώστε να εξασφαλιστεί ο καίριος ρόλος τους στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή θέσεων υψηλής ποιότητας, εκτός από την εξειδικευμένη καθοδήγηση και επιτήρηση, η ύπαρξη σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης προσδιορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των μερών, καθορίζοντας τη διάρκεια, τους μαθησιακούς στόχους και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε σαφώς προσδιορισμένες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, το καθεστώς απασχόλησης, τις κατάλληλες αποδοχές/αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή και τα δύο·

28.  προτρέπει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, για παράδειγμα με τη θέσπιση προσαρμοσμένων συστημάτων δια βίου καθοδήγησης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, και να διαχειρίζονται την προσωπική τους πορεία στον τομέα της μάθησης, της εργασίας και σε άλλους τομείς· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των οργανώσεων νέων στην αξιολόγηση, εφαρμογή και διάδοση των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία τους και ενθαρρύνει την εγγραφή των ανέργων·

29.  ενθαρρύνει την ισχυρή συμμετοχή των ΜΚΟ, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες (π.χ. ΕΕΑΚ, μετανάστες και πρόσφυγες, νέοι με αναπηρία, νέοι που εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα) να βρουν αμειβόμενη απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση και να τους βοηθήσουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα πολιτικής και στην κοινωνία των πολιτών·

30.  θεωρεί ότι, με δεδομένο τον σύνθετο χαρακτήρα των πολιτικών για τη νεολαία και τις συνέπειές τους, πρέπει να προαχθεί η ερευνητική συνεργασία με σκοπό να αναπτυχθούν εμπειρικά τεκμηριωμένες απαντήσεις και λύσεις παρέμβασης και πρόληψης που θα προωθήσουν περαιτέρω την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων·

31.  επισημαίνει τα συμπεράσματα και τους κινδύνους που δείχνουν ότι οι δράσεις που διαχειρίζεται η Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών) λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές αρχές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της στρατηγικής για τη νεολαία και ότι ορισμένα κράτη μέλη αποσύρουν τους πόρους τους από τομείς πολιτικής που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·(2)

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν τους φορείς που προσφέρουν επανειλημμένως διαδοχικές περιόδους πρακτικής άσκησης, οι οποίες δεν οδηγούν σε θέσεις εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας δεν αντικαθίστανται από τις αποκαλούμενες περιόδους πρακτικής άσκησης·

33.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων στους τομείς της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού, πρέπει να αναπτυχθούν κοινοί στόχοι και μέσα για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής, βάσει διεθνών μελετών·

34.  ζητεί την προώθηση και την καλύτερη διευκόλυνση των διασυνοριακών επαγγελματικών ευκαιριών και της κινητικότητας των νέων, καθώς και την παροχή σε αυτούς δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι χρήσιμες για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, διευρύνοντας παράλληλα τις προοπτικές και τις ευκαιρίες συμμετοχής τους τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία·

35.  υποστηρίζει την εναρμόνιση της έννοιας του «νέου», με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτή την εναρμόνιση, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην αξιολόγηση της προόδου και καθορίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργούν με διαφάνεια κατά την υποβολή των λογαριασμών τους και τη χρήση των πόρων που προορίζονται για την προώθηση βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους· τονίζει ως εκ τούτου ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νέων στην επικράτειά τους·

37.  υπενθυμίζει ότι η πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ώστε να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης των κοινωνικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2020-2026·

38.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει έλλειψη συστηματικής υποβολής πληροφοριών και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής για τη νεολαία· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών στατιστικών υπηρεσιών, όσον αφορά την υποβολή συναφών και επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων για τους νέους, τα οποία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της επιτυχίας της εφαρμοζόμενης στρατηγικής· υποστηρίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλονται ανά τριετία πρέπει να συνοδεύονται από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να υποδεικνύουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης τους· υποστηρίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν όντως προωθούν την απασχόληση· τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης της βιωσιμότητας των πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

27.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Νεοκλής Συλικιώτης

NI

Λάμπρος Φουντούλης

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

5

-

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

2

0

ENF

Mara Bizzotto, Dominique Martin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Θεόδωρος Ζαγοράκης

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου