Процедура : 2017/2119(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0163/2018

Внесени текстове :

A8-0163/2018

Разисквания :

PV 28/05/2018 - 24
CRE 28/05/2018 - 24

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0210

ДОКЛАД     
PDF 835kWORD 59k
4.5.2018
PE 616.912v03-00 A8-0163/2018

относно оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС

(2017/2119(INI))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Клара Еухения Агилера Гарсия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС

(2017/2119(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с които се създава обща организация на пазарите в сектора на рибните продукти,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, и по-специално член 35 от него относно целите на общата организация на пазарите,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство, и по-специално членове 11, 13, 41—44, 48, 63, 66, 68 и 70—73 от него,

–  като взе предвид средносрочната стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) (2017—2020), която има за цел устойчивото развитие на рибарството на Средиземно и Черно море,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно актуалното състояние на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието(2),

  като взе предвид новата стратегия на Европейската комисия за „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, публикувана на 24 октомври 2017 г.,

  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2016 г. относно проследяемостта на продуктите от риболов и аквакултури в ресторанти и при търговия на дребно (2016/2532(RSP)),

  като взе предвид своята резолюция относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони, приета на 27 април 2017 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0163/2018),

А.  като има предвид, че рибарският сектор на ЕС е изправен пред все по-трудни и сложни предизвикателства всеки ден; като има предвид, че състоянието на ресурсите и повишаването на разходите, по-специално промените в цените на горивата, могат да оказват влияние на доходите на рибарите; като има предвид, че в този смисъл промените към занижаване на риболовните квоти означават, че местните общности са изправени пред сложни ситуации поради намаляването на добивната дейност; като има предвид, че към увеличението на разходите за транспорт (последствие от двойното въздействие на покачването на цените на горивата) се добавя конкуренцията, която предполага вноса на продукти от трети страни; като има предвид, че макар този и други проблеми да се отчитат, те продължават в голяма степен да подхранват причините за влошаването на социално-икономическото положение в сектора, сред които е неадекватното ценообразуване на рибата при първа продажба;

Б.  като има предвид стратегическото значение на риболовната промишленост по отношение на снабдяването на населението с риба и баланса на храните в различните държави членки и в Европейския съюз, както и значителния му принос за социално-икономическото благосъстояние на крайбрежните общности, местното развитие, заетостта, запазването и създаването на икономически дейности нагоре и надолу по веригата на доставки и запазването на местните културни традиции;

В.  като има предвид, че дребномащабният, непромишленият и крайбрежният риболов представляват 83% от активните риболовни кораби в ЕС и 47% от общата заетост в сектора на рибарството на ЕС; като има предвид, че в Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че „държавите членки следва да се стремят да осигурят преференциален достъп на заетите в дребномащабния, непромишления и крайбрежния риболов“ и че това не е изпълнено;

Г.  като има предвид, че за повечето дистрибутори на продукти от риболов и аквакултури, като например супермаркетите, спазването на нормативните актове на ЕС е задължително; като има предвид, че въпреки това въздействието от подобно съответствие не се отразява еднакво върху работните условия и приходите на рибарите, което може да бъде несправедливо за по-малките риболовни кораби;

Д.  като има предвид необходимостта да бъдат отчетени значителните различия между флотовете, сегментите на флота, целевите видове, риболовните съоръжения, производителността, потребителските предпочитания и консумираната риба на глава от населението в различните държави от ЕС, в допълнение към специфичните характеристики на риболовната дейност, произтичащи от социалната структура, начините на предлагане на пазара и структурните и природните неравенства между различните риболовни райони;

Е.  като има предвид, че за да станат част от новите пазарни сегменти, дребномащабните рибари се нуждаят от финансова помощ и подкрепа;

Ж.  като има предвид несигурността на доходите и на заплатите на професионално заетите в сектора на рибарството в резултат на начина на предлагане на пазара в сектора, на начина, по който се формират цените при първата продажба и непостоянните характеристики на самата дейност, което предполага, наред с другото, необходимостта да се поддържа подходящо публично финансиране за сектора на национално и европейско равнище;

З.  като има предвид, че анализът на ключовите пунктове на веригата на създаване на стойност на рибните продукти би могъл да позволи на рибарите и местните производители да получават по-голям дял от генерираната стойност посредством отварянето на нови местни пазари и участието на местни заинтересовани страни, като това би могло да се отрази положително върху местните общности чрез създаването в района на динамична, доходна и устойчива икономическа дейност;

И.  като има предвид, че в член 349 от ДФЕС се признава специфичното социално и икономическо положение на най-отдалечените региони (НОР), което се усложнява от структурни фактори (отдалеченост, островен характер, малка площ, труден релеф и климат, зависимост от малък брой производства и т.н.), чийто траен характер и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие и на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството;

Й.  като има предвид, че първичните производители, макар да играят ключова роля във веригата на стойността, невинаги могат да се възползват от добавената стойност, която се генерира в по-късните етапи от тази верига;

К.  като има предвид, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) беше създадена, за да засили устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на рибарството и аквакултурата на Съюза;

Л.  като има предвид, че един от начините за гарантиране на конкурентоспособността на продуктите от риболов в най-отдалечените региони е като се гарантира, че цените на тези продукти, достигащи до основните пазари на местоназначение, няма да поскъпнат в резултат на свързани с транспорта разходи;

М.  като има предвид, че ЕС е най-големият пазар на продукти от риболов и от аквакултури в света;

Н.  като има предвид, че върху търговските потоци на продуктите от риболов и аквакултури оказват влияние множество фактори, като например предпочитанията на потребителите в различните географски области;

О.  като има предвид, че общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури има за цел да увеличи прозрачността и стабилността на пазарите, особено що се отнася до икономическите познания и разбирането на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури по цялата верига на доставки;

П.  като има предвид, че в член 38 на Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури се установява задължението за посочване на зоната на улов или производство, а за продуктите от риболов, уловени в морски води, се посочва наименованието чрез изписване на подзоната или участъка, включени в списъка на риболовните зони на ФАО;

Р.  като има предвид, че прозрачността е начин да се гарантира правото на потребителите да бъдат информирани с максимална точност за характеристиките на продуктите, които купуват; като има предвид, че това изисква да се подобри етикетирането чрез задължително включване на точна информация относно произхода на рибата както при продажбата на пресен улов, така и при преработените продукти;

С.  като има предвид, че настоящата динамика на продажбите не позволява колебанията в разходите за производствени фактори, включително горива, да бъдат отразени в цените на рибата, и като има предвид, че средните цени при първа продажба не последваха развитието на цените за крайния потребител;

Т.  като има предвид, че в проучването, публикувано от Тематичния отдел за структурни политики и политика на сближаване през 2016 г., озаглавен „Пазари на дребномащабния риболов: верига за създаване на стойност, насърчаване и етикетиране“, се посочва ясно, че етикетирането на рибните продукти от ЕС може да подведе потребителите;

У.  като има предвид, че организациите на производителите на продукти на риболов и организациите на производителите на продукти от аквакултури („организациите на производителите“ (ОП)) играят основана роля за постигането на целите и на правилното управление на ОПОР и на ООП;

Ф.  като има предвид, че Съюзът се ангажира със защитата на стандарти за високо качество на продуктите от риболов, по-специално по отношение на търговските отношения с трети страни;

Х.  като има предвид значението на сектора на преработка и консервиране;

Ц.  като има предвид, че местните инициативни рибарски групи (МИРГ) са основен елемент в рамките на ОПОР за изготвянето и прилагането на многосекторни и интегрирани стратегии за местно развитие с участието на местните общности, които да отговарят на потребностите на техния местен рибарски район; и като има предвид, че те са признати за полезната роля, която имат, допринасяйки за диверсификацията на риболовните дейности;

Ч.  като има предвид, че веригата за доставки на рибни продукти не съществува изолирано и че изграждането на междусекторни връзки е от жизненоважно значение за развитието на иновативни продукти, които да позволят достъпа до нови пазари и да подобрят промоционалната дейност;

Ш.  като има предвид липсата на структури и сдружаване в риболовния сектор в някои държави – членки на Съюза;

Щ.  като има предвид, че в най-отдалечените региони риболовът е подложен на специфични за него изисквания, признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които също влияят за неговото структуриране;

АА.  като има предвид, че междубраншовите организации (както се посочва в ООП) разполагат с потенциал да спомогнат за подобряване на координацията на дейностите за предлагане на пазара в рамките на веригата на доставки и да стимулират разработването на мерки, които са в интерес на целия сектор;

АБ.  като има предвид, че тъй като рибните запаси са споделен ресурс, тяхната устойчива и ефикасна експлоатация в някои случаи може да бъде постигната по-добре от организации, състоящи се от членове от различни държави членки и различни региони на Съюза, и поради това към тях следва да се подхожда и те да се разглеждат по региони;

АВ.  като има предвид значението на сектора на рибарството за социалното и икономическото положение, заетостта и насърчаването на икономическото и социалното сближаване на НОР, чиито икономики се характеризират със съществуването на постоянни структурни ограничения и ограничени възможности за икономическа диверсификация;

АГ.  като има предвид, че липсата на млади специалисти възпрепятства модернизацията и развитието на сектора и представлява значителна заплаха за оцеляването на много крайбрежни общности;

АД.  като има предвид слабата видимост на ролята на жените в сектора на рибарството, които, въпреки че често осъществяват работата на заден план като логистична подкрепа или административната дейност, свързана със сектора, те също така работят и като рибари, и капитани на някои риболовни кораби;

АЕ.  като има предвид, че задължението за разтоварване представлява истинско икономическо и социално предизвикателство, което снижава финансовата възвръщаемост и се отразява на веригата на създаване на стойност, и което би било уместно да се намали;

АЖ.  като има предвид необходимостта от насърчаване на подобряването на осведомеността сред потребителите относно значението на здравословното хранене и устойчивото производство;

АЗ.  като има предвид, че сред причините за влошаването на социално-икономическото положение следва да се вземат под внимание спадът на цените на рибата при първа продажба и увеличаването на разходите за гориво;

1.  призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество с регионалните органи, да създадат групи от експерти, чиято задача да бъде да извършат анализ и предложат коригиращи мерки във връзка с използването на различните аспекти на Европейския фонд за морско дело и рибарство, с цел да се установят причините за липсата на усвояване и евентуална загуба на средства, както и да се гарантира подходящо равнище на контрол и прозрачност и да се изиска по-добро управление от съответните администрации;

2.  настоятелно призовава държавите членки да спазват предвиденото в Регламент (ЕС) № 1380/2013 и да предоставят действителен преференциален достъп до възможностите за риболов за дребномащабните и непромишлените кораби на ЕС;

3.  призовава Комисията и държавите членки да направят всичко възможно, за да улеснят създаването на организации на производителите, като се отстранят бюрократичните пречки в установената процедура и като се намалят изискваните минимални обеми на производство в полза на навлизането на малките производители на пазара; посочва, че е необходимо също така да бъдат укрепени дейностите на организациите на производителите, като им се предоставят повече правомощия и се улесни достъпът им до необходимата финансова подкрепа, за да им се даде възможност да изпълняват по-широка гама от задачи в допълнение към ежедневното управление на рибарството, като се зачитат рамките, определени от целите на ОПОР, и по-специално за най-отдалечените региони, които трябва да успеят да адаптират на местно равнище функционирането на организациите на производителите и на междубраншовите организации на своите територии, характеризиращи се с островния си характер, изолираност, малък размер, силно присъствие на непромишлен риболов и висока уязвимост спрямо вноса;

4.  отбелязва, че оперативните програми следва да стимулират – със съответната финансова подкрепа – възможността ОП да предлагат директно своите продукти, като се издигнат във веригата на създаване на стойност, като средство за подчертаване на стойността на продуктите им и за увеличаване на добавената стойност на рибните продукти;

5.  изисква от Комисията и от държавите членки помощите за безопасност на борда и хигиена да не се поставят на състезателна основа и да се предвиди по-голям бюджет за сектора на непромишления риболов;

6.  призовава Комисията и държавите членки да улесняват и насърчават организациите на производителите да включват веригата на създаване на стойност в своите планове за производство и предлагане на пазара, с цел предлагането да се адаптира към търсенето, да се гарантират устойчиви приходи за рибарите и европейските потребители да намират продукти, отговарящи на техните потребности, като се вземат предвид различните възможности; посочва, че в този смисъл маркетинговите стратегии, съобразени с местните особености, са важен инструмент и следва да съдържат възможността за директна продажба, което включва секторни кампании и/или кампании на базата на даден продукт, които помагат да се допринесе за подобряване на информираността на потребителите и на осведомеността, включително маркирането и етикетирането, предоставящо разбираема информация;

7.  призовава Комисията, държавите членки, регионалните и местните власти да се предоставят възможности на дребномащабния риболов чрез насърчаване на местната консумация чрез пряк по-специализиран маркетинг, местни канали за търговия („нула километри“), включително по-добро сътрудничество между публичния сектор и сектора на рибарството чрез снабдяването на обществени заведения като училища и болници с местни рибни продукти, както и за рекламни кампании, които следва също така да си сътрудничат с частни инициативи за насърчаване на местните хранителни продукти, като например инициативата „Бавна риба“ ( Slowfish), и за зачитането на сезонния характер на някои видове улов; в същото време приканва Комисията и държавите членки да подкрепят сътрудничеството между риболовния и туристическия сектор, да съставят списък на добри практики, свързани с конкретен опит, като улеснят създаването на нови форми на сътрудничество;

8.  настоятелно призовава една от основите на тези маркетингови стратегии да бъде задължителното посочване върху етикета на произхода на продуктите на рибарството както при продажбата на пресен улов, така и при преработени продукти;

9.  призовава да бъдат създадени механизми за подобряване на цената при първа продажба, за да се възползват рибарите, като се увеличи заплащането на труда им, и да се поощрява справедливото и подходящо разпределение на добавената стойност по веригата на стойността в сектора, като се намалят маржовете за посредниците и се гарантират по-добри цени за производителите и като се контролират равнищата на цените за крайния потребител; отново потвърждава, че в случаите, в които има сериозни неравновесия по веригата, държавите членки следва да могат да вземат мерки за намеса, като например определяне на максимални маржове за посредниците, за всеки участник във веригата;

10.  призовава Комисията и държавите членки да подпомогнат инициативата на организациите на дребномащабните рибари в ЕС чрез разработването на специално лого, което да гарантира: пресни продукти от риба, отлично качество, контролирани здравни стандарти, съответствие с изискванията за разстояние от 0 км (даване на предимство на местните продукти спрямо внесени отдалече продукти), близост до потребителите, зачитане на традициите и т.н.;

11.  отбелязва, че с оглед на прозрачността и защитата на правата на потребителите е необходимо да се преразгледа приложението към Регламент (ЕИО) № 1536/92 относно търговията с консервирана риба;

12.  настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да започнат етикетиране както на прясно уловената, така и на преработената риба, в което се посочва ясно държавата на произход;

13.  настоятелно призовава държавите членки да насърчават по-добрата организация и сдружаване в риболовния сектор;

14.  настоятелно призовава Комисията да включи в търговските споразумения с трети държави клауза със стандартите за качество на ЕС, така че вносните продукти да трябва да отговарят на същите правила като продуктите на рибарството от ЕС;

15.  с цел да се гарантират равни условия между вносните и европейските продукти от риба и аквакултури, призовава Комисията и държавите членки да извършват строг мониторинг на съответствието на внасяните в Съюза продукти с действащото законодателство на ЕС за безопасност, хигиена и качество, както и с Регламента относно незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов;

16.  настоява за по-стриктно прилагане на законодателство на ЕС в областта на етикетирането и информацията за потребителите както на пазарите за продажба на дребно, така и в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене (HORECA); счита, че това е важно за всички продукти от риба, както вносни, така и произведени в ЕС; счита, че прилагането на Регламента за контрола следва да се засили в този смисъл за всички държави членки и че нормативните текстове следва да се пригодят, за да обхванат всички етапи на веригата за доставки;

17.  настоятелно призовава Европейската комисия да извърши проучване на въздействието на вноса върху местното рибарство;

18.  призовава Комисията да разреши уместното използване на регионализацията, като се обръща специално внимание на най-отдалечените региони, и диференциацията на инструментите за оказване на подкрепа, както и тези инструменти да могат да се адаптират към различните видове организации на производителите и техните специфични потребности;

19.  подчертава значението на създаването на политики, които дават възможност на крайбрежните местни общности да представят интегрирани оферти, възползвайки се от полезните взаимодействия, възникващи в различните сектори на производството, способни да предизвикат и генерират развитие на местно равнище; поради това настоява да се съчетаят средствата по линия на ОПОР с други европейски програми в рамките на ЕСФ или ОСП; изтъква, че това съчетаване на ресурси и програми следва да подкрепя инициативите на местните общности и предприемачи, насочени към развитие на селските райони, подобряване на условията за живот, съвместяване и по-специално диверсифициране на приходите;

20.  счита, че е от решаващо значение да се запазят и за предпочитане да се увеличат помощите за транспортирането на рибата от НОР до международния пазар, за да се гарантира справедлива конкуренция с продуктите от други места;

21.  призовава Комисията да разгледа възможността за най-скорошно създаване на финансов инструмент, който да оказва специфична подкрепа за риболовния сектор, въз основа на програмите POSEI за земеделския сектор в най-отдалечените региони, който да бъде в състояние действително да подобри техния риболовен потенциал; счита, че следва да се обмисли възможността за включване в този специфичен инструмент по-специално на разпоредбите на членове 8 (Държавна помощ), член 13, параграф 5 (Бюджетни ресурси при споделено управление), член 70 (Режим на компенсации), член 71 (Изчисляване на компенсацията), член 72 (План за компенсации) и член 73 (Държавна помощ за изпълнение на плановете за компенсации) на сегашния ЕФМДР;

22.  счита, че тези местни планове за развитие на крайбрежните общности следва да подкрепят нови дейности и предприятия, които позволяват използването на качествени суровини, специфичните процеси на преработване и културното и историческото наследство на тези общности във веригата за създаване на стойност; освен това отбелязва, че те следва да насърчават механизми за продажба, като например задължителното етикетиране с посочен произход на продуктите, които да направят видими на пазара тези предимства и да улеснят връщането на по-голямата част от генерираните приходи в тези общности;

23.  освен това подчертава значението на морето, морските ресурси и продуктите от риба за насърчаване на сближаването и развитието на най-отдалечените региони и прилагането на член 349 от ДФЕС; призовава в този смисъл Комисията да спази член 349 от ДФЕС също и в областта на рибарството, като пристъпи към цялостно и автономно възстановяване на програмата POSEI в областта на рибарството, която беше премахната в рамките на реформата на настоящия ЕФМДР;

24.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчават създаването на междубраншови организации, както и на организации на производителите и асоциации на организации на производителите на транснационално равнище (както вече е предвидено в ООП), основани на биогеографските региони или на равнището на ЕС; посочва, че това е съществен инструмент за овластяване на организациите на производителите и за това да им се предоставят по-големи правомощия при воденето на преговори;

25.  призовава този процес да се стимулира и разгърне като се обръща специално внимание на политиките в областта на равенството между половете, за да се гарантира, че жените са подходящо представени в съответните организации; посочва, че по този начин ще бъде отразена тежестта на присъствието на жените в сектора и ще се насърчи напредъкът на тяхната роля в него;

26.  подчертава необходимостта сътрудничеството между научните изследвания и риболова да бъде засилено с цел справяне със сложните зависимости и слабости в процесите по веригата за създаване на стойност, за да може тя да се подобри и да бъде в полза на заинтересованите страни;

27.  призовава Комисията да засили, насърчава и генерализира използването на информацията, предоставяна от Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (с английска абревиатура EUMOFA), така че всички оператори от веригата да разполагат с прозрачна, надеждна и актуализирана информация за ефикасното вземане на бизнес решения; във връзка с това призовава Комисията да разполага с актуализирани данни относно новите предизвикателства пред участниците на пазара като онлайн продажбите или промените в потребителските навици;

28.  подкрепя необходимостта от амбициозно преразглеждане на ООП на рибните продукти, за да се увеличи техният принос за гарантиране на производителността на сектора, стабилността на пазарите, подобряване на предлагането на пазара на рибните продукти и увеличаване на добавената им стойност;

29.  призовава Комисията да включи продуктите от рибарството в бъдещото си предложение за регламент за борба с нелоялните търговски практики – проблем, който като цяло съществува при хранителните продукти;

30.  настоятелно призовава Комисията да преразгледа системата за етикетиране на продуктите от рибарство, разработена в Регламент (ЕС) № 1379/2013 въз основа на списъка на риболовните зони на ФАО – зони, създадени преди повече от седемдесет години с цел информиране относно улова, но непредназначени да напътстват потребителите, тъй като тази система създава объркване и не спомага за предоставянето на ясна, прозрачна и опростена информация;

31.  призовава Комисията и държавите членки и регионалните и местни органи да извършат проучване относно липсата на професионални квалификации в сектора на рибарството, така че програмите за обучение на специалисти в сектора на рибарството да бъдат гарантирани и насочени към реалните потребности на сектора и по този начин се допринесе за модернизирането и подобряването на сектора, в допълнение към задържането на населението в риболовните райони, както и за създаването на подходящи възможности за работа в областта на аквакултурите, в селските и крайбрежните райони, в най-отдалечените региони, както и в регионите, които зависят от риболовните дейности;

32.  подчертава, че е важно да се създадат пазари за традиционни висококачествени продукти с наименование за произход, които да бъдат подкрепяни в контекста на панаири, на търговията на дребно и заведенията за хранене, като средство за повишаване на добавената стойност на местните рибни продукти и насърчаване на местното развитие;

33.  подчертава значението на разработването на специфични стратегии за обучение за придобиване на цифрови умения, насочени към управлението, и по-специално към търговията, като основен инструмент за подобряване на позицията на производителите във веригата за създаване на стойност;

34.  припомня, че тези планове за изграждане на капацитет следва да включват както традиционните професии, упражнявани в сектора предимно от жени, така и специфични планове, насочени към увеличаването на пригодността за заетост и предприемачеството сред жените; изтъква, че включването на тези специалности във формалното обучение следва да създаде впоследствие правен ефект и да подобри статута на тези специалисти на пазара на труда;

35.  призовава Комисията да проучи възможността за засилени механизми за насърчаване на предлагането на пазара на преработени рибни продукти с по-висока добавена стойност, и по-специално консерви, по подобие на някои селскостопански продукти, както и програми за външно популяризиране на рибните продукти на ЕС, включително разпространението им на международни прояви и панаири;

36.  настоятелно призовава държавите членки и регионалните органи да подпомогнат икономическите оператори в сектора на рибарството в получаването на достъп до знанията, мрежите и финансирането, необходими за предприемането на новаторски дейности и разработването на нови продукти („нови храни“), и в частност при оползотворяването на вече уловени видове с ниска икономическа стойност, и да включат в тази дейност изследователски организации и институции, например океанографски институти, така че да се извлече полза от техните обширни познания относно основните суровини и техните биологични, хранителни и органолептични свойства; с цел да се избегне разхищаването, да се увеличи максимално стойността на пресните продукти и стимулират полезните взаимодействия между различните части на веригата за създаване на стойност и да се повиши устойчивостта на сектора;

37.  призовава държавите членки и регионалните и местните органи да си сътрудничат в разработването на информационни кампании за потребителите, които да са ефективни и ориентирани към конкретни продукти, така че да се постигне осведоменост по въпроси, свързани със значението на консумацията на местни рибни продукти, да се демонстрира въздействието върху местната заетост и социалното сближаване на крайбрежните общности, да се изтъкват хранителните качества на прясната риба, като освен това се повишава осведомеността относно нуждата от включване на рибните продукти в здравословния хранителен режим и др.;

38.  призовава Комисията да предложи ясно определение и да разработи основите на бъдеща европейска програма за подкрепа на дребномащабния риболов, която да спомага за подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на рибарството в ЕС, която да позволява идентифицирането, диференциацията и подчертаването на стойността на продуктите от дребномащабния риболов, с цел да се насърчи потреблението им, както и да насърчава новите поколения да работят в областта на рибарството, гарантирайки достойни квоти за дребните риболовци и по-голям контрол на ресурсите с оглед осигуряването на приемственост между поколенията за създаване на по-голямо социално сближаване в крайбрежните общности в ЕС;

39.  призовава Комисията да започне специални обществени онлайн консултации на равнище ЕС за събиране на данни от широк спектър от заинтересовани страни в сектора на рибарството на ЕС по отношение на веригата за доставки, въпросите, свързани с прозрачността на пазара, споделянето на стойността, етикетирането и нуждите на потребителите;

40.  призовава Комисията да проучи ползите, които глобалните вериги за създаване на стойност могат да предоставят на дребномащабния риболов с оглед на неговото по-лесно интегриране в световната икономика, чрез увеличаване на добавената стойност на неговите продукти, като в същото време му се позволи да поддържа своята дейност и тази на местните общности; подчертава значението в тази връзка на обучението за развитие на цифровите умения;

41.  счита, че веригата за създаване на стойност на продуктите от риба е сложна, като преминава от производителите, през различни посредници, до търговците на дребно или ресторантите; подчертава, че посредниците в продажбата на риба и преработвателите на риба и други морски храни играят значителна роля по веригата за създаване на стойност; отбелязва, че от печалбите във веригата за създаване на стойност средно само 10% отиват за производителите, а останалите 90% остават за посредниците; подчертава, че скъсяването на веригата за създаване на стойност, особено чрез създаването на организации на производителите, които са ключови участници благодарение на производството и маркетинг плановете си, представлява първоначална мярка за увеличаване на приходите на дребномащабния риболов, но също така и за получаване на по-добър продукт (вероятно на по-добра цена) за потребителя;

42.  подчертава, че е важно да се инвестира в млади професионалисти, с цел следващото поколение рибари да бъде ангажирано и да му се дадат възможности, и призовава за създаване на възможности за младите рибари, така че те да развият нови умения, да изградят устойчиви предприятия, да бъдат активни членове на своите местни общности и да допринасят в положителен план за веригата за създаване на стойност в сектора на рибарството;

43.  призовава държавите членки и регионалните органи да се възползват от възможностите, предлагани от подкрепата на местните групи за действие в областта на рибарството, така че дейностите да се приспособят към местните потребности в много области, като например обучението и диверсификацията на дейностите, основани на иновации, наред с много други, както и да се подпомагат рибарите и членовете на местните общности при получаване на достъп до съществуващи програми на ЕС за осигуряване на подкрепа и финансиране;

44.  призовава Европейската комисия да проучи възможността за създаване на сектор за оползотворяване на нежелания улов, свързан със задължението за разтоварване, в икономически и социален интерес на участниците от веригата на създаване на стойност, по-специално рибарите, и в подкрепа на местни инициативи;

45.  призовава държавите членки и регионалните органи да активизират предаването на информация във връзка със съществуващите програми за подпомагане и да увеличат административната помощ, например посредством информационни платформи;

46.  приканва Комисията да насърчава и подкрепя инициативите в полза на селективността на риболова, с цел намаляване на нежелания улов и в крайна сметка подобряване на финансовата жизнеспособност на сектора на риболова, насочвайки се към видовете, които отговарят на очакванията на потребителите;

47.  призовава Комисията и държавите членки да включват аспекта на равенството между половете в политиката в областта на рибарството, така че да се открои важната роля на жените в сектора на рибарството в ЕС и по този начин да се затвърди тяхната позиция;

48.  призовава Комисията и държавите членки да активизират връзките между пазара на труда и образователната сфера, например като предвидят техническите морски институти да включат в своите учебни програми предмети, свързани с риболова и аквакултурите;

49.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните органи да обединят усилията си в предприемането на предлаганите в настоящия доклад действия за подобряване на рентабилността на рибарските дейности;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и на правителствата на държавите членки и на консултативните съвети.

(1)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0316.

(2)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0255.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предистория и контекст

ЕС е най-големият пазар на продукти от риболов и от аквакултури в света по отношение на стойността. През 2015 г. потребителите от ЕС са изразходвали 54 000 милиона евро за продукти от риболов и аквакултури, като това е най-високата досега цифра. През 2014 г. стойността на продуктите, разтоварени в ЕС, е възлизала на 300 млн. евро, което е с 8% повече в сравнение със средната стойност от последните десет години. Обемът на разтоварванията в Общността достигна 4,5 млн. тона, като това е най-високата стойност от последните 7 години.

От друга страна, заетостта в сектора на рибарството е съсредоточена в малко на брой държави. В Испания са концентрирани една четвърт от всички работни места в целия ЕС, а общият дял на четирите държави с най-високите нива на заетост в сектора на рибарството (Испания, Италия, Гърция и Португалия) е около 70%. Около 3 500 предприятия работят в сектора на преработка на риба. През периода 2008—2012 г. в този сектор на територията на ЕС са работили 123 000 души. От тях 55% са били жени, а 86% са работили в предприятия с персонал под 50 души.

Определението на веригата на създаване на стойност обхваща широк набор от дейности, които се извършват с цел даден продукт или дадена услуга да стигнат от изходната си точка до крайния потребител. В случая с продуктите от риболов този процес включва добива на риба, транспорта, пристигането в пристанището, преработката (в случай на замразени продукти) и продажбата. Логистиката, маркетингът, продажбата и човешките ресурси свързват отделните производствени етапи.

Цел

Основната цел е да се разбере какво може да се подобри, така че местните преработватели и рибари да получават по-голямата част от генерираната стойност. Оптимизирането на тези процеси може да допринесе за по-доброто използване на продуктите и за съживяването на икономиката на местните рибарски общности. Важно е да се извърши подобен анализ, като се има предвид, че уловът на риба е все по-ограничен поради спада в риболовната дейност, поради което е целесъобразно да се извлече максимална полза от него.

Ако рибарите и местните производители получават по-голяма част от генерираната стойност, това би могло да се отрази положително върху местните общности поради наличието на динамична, доходна и устойчива икономическа дейност. Това би могло да бъде важно и от гледна точка на заетостта, особено за да може да се задържи населението в тези общности и да се привлекат млади, образовани хора, както и за да бъде секторът привлекателен за тази част от населението. Същевременно ако секторът разполага със специалисти с необходимите квалификации, това би спомогнало за по-широкото внедряване на иновации.

Подходът, възприет от докладчика в проектодоклада

Първоначално беше разгледана цялата текуща информация от вторични източници в рамките на европейските институции. Бяха консултирани множество документи, най-важните сред които са:

•  множество трудове(1) на мрежата FARNET на групите за действие в областта на рибарството и заключенията на нейния транснационален семинар, проведен в Солун (Гърция) от 18 до 20 октомври 2016 г. на тема „Boosting Business along the Value Chain“ („Стимулиране на бизнеса в рамките на веригата за създаване на стойност“),

•  проучванията, публикувани от отдела за структурните политики за сближаване през 2016 и 2017 г., озаглавени „Пазари на дребномащабния риболов: верига за създаване на стойност, насърчаване и етикетиране“, „Small-scale fisheries and Blue Growth in the EU“ („Дребномащабният риболов и Синия растеж в ЕС“) и „Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU“ („Осъществимост на измерването на социално-икономическите въздействия и въздействията върху околната среда на любителския и полупазарния риболов — стойност и въздействие върху рибните запаси“),

•  проучването, публикувано от Европейската комисия през октомври 2016 г., озаглавено „Study on the subsidies to the fisheries, aquaculture, and marketing and processing subsectors in major fishing nations beyond the EU“ („Проучване относно субсидиите за сектора на рибарството, аквакултурата, както и подсекторите на маркетинга и преработката в някои основни риболовни нации извън ЕС“);

Две размени на мнения бяха проведени в комисията по рибно стопанство. Освен това докладчикът изготви работен документ, който беше представен и обсъден в посочената комисия.

Докладчикът беше в близък контакт с различните заинтересовани страни. Докладчикът също така участва в срещи със сдружения на рибарите и асоциации на собственици на кораби, участващи във веригата за създаване на стойност на рибните продукти. Подчертава заседанието на Консултативния съвет по пазарите към ГД „Морско дело и рибарство“, проведено на 27 септември 2017 г. в Брюксел.

(1)

сред които се открояват Наръчник #3 от 2011 г. „Добавена стойност на местните продукти от риболов и от аквакултури“, брошура #12 от 2017 г. „Стимулиране на предприемаческата дейност по веригата за създаване на стойност в областта на риболова“ и техническия доклад „Предоставяне на информация относно настоящото и бъдещото подпомагане от ЕФМДР за дребномащабния крайбрежен риболов“,


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, John Flack, Francisco José Millán Mon, David-Maria Sassoli


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност