SPRÁVA o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

4.5.2018 - (2017/2119(INI))

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García

Postup : 2017/2119(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0163/2018
Predkladané texty :
A8-0163/2018
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

(2017/2119(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorými sa ustanovuje spoločná organizácia trhu s produktmi rybolovu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2017 o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ[1],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, a najmä na jeho článok 35 o cieľoch spoločnej organizácie trhov,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, najmä na jeho články 11, 13, 41 až 44, 48, 63, 66, 68 a 70 až 73,

–  so zreteľom na strednodobú stratégiu Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) (2017 – 2020), ktorá sa zameriava na udržateľnosť rybárstva v Stredozemnom a Čiernom mori,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2017 o stave populácií rýb a sociálno-ekonomickej situácii v odvetví rybolovu v Stredozemí[2],

  so zreteľom na novú stratégiu Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ, uverejnenú 24. októbra 2017,

  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2016 o vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (2016/2532(RSP)),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0163/2018),

A.  keďže odvetvie rybolovu EÚ čelí čoraz zložitejším a problematickejším výzvam; keďže stav zdrojov a nárast výdavkov, najmä kolísanie cien pohonných hmôt, môžu podmieniť príjmy rybárov; keďže v tejto súvislosti zníženie kvót rybolovu spôsobuje, že miestne komunity čelia zložitej situácii v dôsledku zníženia rybolovnej činnosti; keďže k zvýšeniu nákladov na dopravu, ktoré je dôsledkom dvojitého vplyvu nárastu cien palív, sa pripája konkurencia vyplývajúca z dovozu výrobkov z tretích krajín a keďže aj napriek tomu, že boli uznané tieto a ďalšie problémy, príčiny zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácie v tomto odvetví sa v mnohých prípadoch ešte stále musia vyriešiť, pričom jedným z príkladov je neadekvátna tvorba cien rýb pri prvom predaji;

B.  keďže odvetvie rybárstva zohráva strategickú úlohu pri zásobovaní verejnosti rybami a udržiavaní vyváženej potravinovej rovnováhy jednotlivých členských štátov a Únie a tiež významne prispieva k sociálno-ekonomickému blahobytu pobrežných komunít, miestnemu rozvoju, zamestnanosti, udržiavaniu a vytváraniu predchádzajúcich a následných hospodárskych činností v dodávateľskom reťazci a zachovaniu miestnych kultúrnych tradícií;

C.  keďže drobný rybolov, maloobjemový tradičný rybolov a pobrežný rybolov predstavuje 83 % aktívnych rybárskych plavidiel v EÚ a 47 % celkovej zamestnanosti v odvetví rybolovu EÚ; keďže v nariadení č. 1380/2013 sa uvádza, že „členské štáty by sa mali usilovať poskytovať prednostný prístup malým, tradičným alebo pobrežným rybárom“ a keďže sa toto ustanovenie nedodržiava;

D.  keďže väčšina distribútorov produktov rybolovu a akvakultúry, ako sú supermarkety, má povinnosť dodržiavať predpisy Únie; keďže však vplyv takéhoto dodržiavania na pracovné podmienky a príjmy rybárov sa líši, čo môže byť nespravodlivé pre menšie rybárske plavidlá;

E.  keďže okrem osobitných charakteristík činnosti rybárstva vyplývajúcich z jeho sociálnej štruktúry, foriem predaja a štrukturálnych a prirodzených nerovností medzi rôznymi rybolovnými regiónmi je potrebné zohľadniť zreteľné rozdiely v rámci flotíl, segmentov flotíl, cieľových druhov, rybárskeho výstroja, produktivity, preferencií spotrebiteľov a spotreby rýb na obyvateľa v členských štátoch EÚ;

F.  keďže tradiční rybári potrebujú na etablovanie sa v nových segmentoch trhu finančnú pomoc a podporu;

G.  keďže dosiahnuté výnosy a mzdy, ktoré zarábajú profesionálni rybári, sú neisté vzhľadom na spôsob, akým odvetvie podniká, spôsob tvorby ceny rýb pri prvom predaji a nepravidelný charakter rybolovu, z čoho okrem iného vyplýva, že toto odvetvie musí byť naďalej podporované zodpovedajúcim verejným financovaním na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;

H.  keďže analýza kľúčových bodov hodnotového reťazca produktov rybolovu môže viesť k tomu, že rybári a miestni výrobcovia by si ponechávali väčší podiel tejto hodnoty vytvorenej otváraním nových miestnych trhov a zapojením miestnych zainteresovaných strán, čo by sa mohlo pozitívne premietnuť do miestnych spoločenstiev vďaka vytváraniu dynamickej, nákladovo účinnej a udržateľnej hospodárskej činnosti v danej oblasti;

I.  keďže v článku 349 ZFEÚ sa uznáva osobitná hospodárska a sociálna situácia najvzdialenejších regiónov, ktorá sa vyznačuje štrukturálnymi faktormi (odľahlosť, izolovanosť, malá veľkosť, zložitá topografia a podnebie, závislosť od niekoľkých produktov atď.), ktorých trvalosť a kombinácia vážne brzdia ich rozvoj a hodnotový reťazec v odvetví rybárstva;

J.  keďže aj keď prvovýrobcovia zohrávajú v hodnotovom reťazci dôležitú úlohu, nie vždy profitujú z pridanej hodnoty vytvorenej v jeho neskorších fázach;

K.  keďže spoločná rybárska politika bola navrhnutá s cieľom posilniť udržateľnosť a konkurencieschopnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry v Únii;

L.  keďže jedným zo spôsobov, ako zaručiť, aby boli produkty rybolovu z najvzdialenejších regiónov konkurencieschopné, je zabezpečiť, aby sa cena rýb z týchto regiónov po príchode na hlavné cieľové trhy nezvyšovala v dôsledku prepravných nákladov;

M.  keďže Únia je svetovým lídrom v predaji produktov rybolovu a akvakultúry;

N.  keďže obchodné toky s produktmi rybolovu a akvakultúry ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad preferencie spotrebiteľov v rôznych zemepisných oblastiach;

O.  keďže cieľom spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry je zvýšiť transparentnosť a stabilitu trhov, najmä pokiaľ ide o ekonomické poznatky a pochopenie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry Únie v rámci celého dodávateľského reťazca;

P.  keďže v článku 38 nariadenia 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry sa stanovuje povinnosť uvádzania oblasti výlovu alebo produkcie a, v prípade produktu rybolovu uloveného na mori, písomný názov podoblasti alebo divízie uvedený medzi rybolovnými oblasťami FAO;

Q.  keďže transparentnosť je prostriedkom na zabezpečenie práva spotrebiteľov poznať s maximálnou presnosťou vlastnosti výrobkov, ktoré nakupujú; keďže si to vyžaduje zlepšenie označovania spolu s povinnosťou zobraziť rovnaké presné informácie o pôvode rýb pri predaji čerstvých rýb, ako aj v prípade spracovaných výrobkov;

R.  keďže súčasná dynamika predaja neumožňuje, aby sa výkyvy v nákladoch na výrobné faktory vrátane nákladov na pohonné hmoty premietli do cien rýb, a keďže priemerné ceny pri prvom predaji nedržali krok s vývojom cien pre koncových spotrebiteľov;

S.  keďže v štúdii, ktorú uverejnila tematická sekcia pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti v roku 2016 s názvom „Trhy maloobjemového rybolovu: hodnotový reťazec, propagácia a označovanie“, sa jasne uvádza, že označovanie produktov rybolovu EÚ môže spotrebiteľov zmiasť;

T.  keďže organizácie výrobcov v odvetví rybolovu a organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry (ďalej len „organizácie výrobcov“) sú kľúčové pri dosahovaní cieľov a pri správnom riadení spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov;

U.  keďže Únia sa zaviazala zachovávať normy vysokej kvality pre produkty rybolovu, najmä vzhľadom na obchodné vzťahy s tretími krajinami;

V.  so zreteľom na význam spracovateľského a konzervárenského priemyslu;

W.  keďže miestne rybárske akčné skupiny (GALP) sú v rámci spoločnej rybárskej politiky nevyhnutné na vypracovanie a uplatňovanie viacodvetvových a integrovaných stratégií participatívneho miestneho rozvoja, ktoré zodpovedajú potrebám ich miestnych rybolovných oblastí; keďže sa uznáva, že sú užitočným nástrojom, ktorý prispieva k diverzifikácii rybolovných činností;

X.  keďže dodávateľský reťazec v oblasti rybolovu neexistuje izolovane a keďže vytváranie medziodvetvových väzieb má rozhodujúci význam pre vývoj inovačných produktov, ktoré umožňujú získať prístup k novým trhom a posilniť ich propagáciu;

Y.  keďže v niektorých členských štátoch Únie nie je v odvetví rybárstva dostatočná miera súdržnosti a združovania;

Z.  keďže rybolov v najvzdialenejších regiónoch čelí vlastným obmedzeniam, uznaným v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré majú vplyv aj na ich členenie;

AA.  keďže medziodvetvové organizácie (ako sa na ne odkazuje v spoločnej organizácii trhov) môžu prispieť k zlepšeniu koordinácie obchodných činností v celom dodávateľskom reťazci a k vytvoreniu opatrení, ktoré sú v záujme celého odvetvia;

AB.  keďže populácie rýb sú spoločné zdroje, ich udržateľné a efektívne využívanie môžu v určitých prípadoch lepšie dosiahnuť organizácie tvorené členmi z rôznych štátov a rôznych regiónov Únie, a preto by sa k nim malo pristupovať a mali by sa posudzovať podľa jednotlivých regiónov;

AC.  keďže odvetvie rybolovu je kľúčové pre sociálno-ekonomickú situáciu, zamestnanosť a podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch, ktorých ekonomiky sú ovplyvnené trvalými štrukturálnymi obmedzeniami a ktoré majú iba málo možností na hospodársku diverzifikáciu;

AD.  keďže nedostatok mladých profesionálov brzdí modernizáciu a zlepšovanie sektora a predstavuje veľkú hrozbu pre prežitie mnohých pobrežných komunít;

AE.  keďže viditeľnosť úlohy žien v odvetví rybolovu nie je dostatočná, hoci ženy často vykonávajú prácu v pozadí, napríklad logistickú podporu alebo administratívu spojenú s touto činnosťou, a pracujú aj ako rybárky a kapitánky na niektorých rybárskych plavidlách;

AF.  keďže povinnosť vykládky predstavuje skutočné hospodárske a sociálne obmedzenie, ktoré znižuje finančnú nákladovú účinnosť a má dosah na hodnotový reťazec, a preto by sa mala minimalizovať;

AG.  keďže je potrebné podporovať väčšiu informovanosť spotrebiteľov o význame zdravého stravovania a udržateľnej produkcie;

AH.  keďže zníženie cien rýb pri prvom predaji a zvýšenie nákladov na pohonné hmoty sa tiež musia považovať za príčiny, ktoré prispievajú k zhoršovaniu sociálnej a hospodárskej situácie;

1.  žiada Komisiu a členské štáty, aby spolu s regionálnymi orgánmi vytvorili skupiny expertov, ktorých úlohou bude analyzovať a navrhnúť nápravné opatrenia týkajúce sa použitia rôznych položiek Európskeho námorného a rybárskeho fondu s cieľom nájsť príčiny nedostatočného čerpania a prípadnej straty finančných prostriedkov, ako aj zaručiť primeranú úroveň kontroly a transparentnosti a požadovať od príslušných orgánov lepšie riadenie;

2.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali ustanovenia nariadenia č. 1380/2013 a ponúkli maloobjemovej a tradičnej flotile EÚ skutočný preferenčný prístup k rybolovným možnostiam;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko, čo je potrebné na uľahčenie vytvárania organizácií výrobcov, tým, že odstránia byrokratické prekážky stanoveného postupu a znížia minimálnu prahovú hodnotu produkcie s cieľom podporiť vstup malých výrobcov; tvrdí, že je tiež nevyhnutné posilniť činnosti organizácií výrobcov, väčšmi posilniť ich postavenie a uľahčiť im prístup k potrebnej finančnej pomoci, ktorá im okrem každodenného riadenia rybolovu umožní vykonávať širšiu škálu úloh pod podmienkou dodržiavania rámca vymedzeného cieľmi spoločnej rybárskej politiky, osobitne pre najvzdialenejšie regióny, ktoré musia byť schopné lokálne prispôsobiť fungovanie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií na svojich územiach vyznačujúcich sa odľahlosťou, izoláciou, malou veľkosťou, prevahou maloobjemového rybolovu a vysokou mierou zraniteľnosti voči dovozu;

4.  trvá na tom, že operačné programy musia prostredníctvom poskytovania potrebnej finančnej podpory podnecovať organizácie výrobcov, aby svoje produkty predávali priamo a aby pracovali v rámci hodnotového reťazca, pretože by im to umožnilo využívať svoju produkciu a zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybolovu;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že pomoc pre ochranu bezpečnosti na palube a hygieny nebude súčasťou hospodárskej súťaže a že pre odvetvie tradičného rybolovu sa vyčlení zvýšený rozpočet;

6.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili a podporili, aby organizácie výrobcov zahrnuli hodnotový reťazec do výrobných a obchodných plánov s cieľom prispôsobiť ponuku dopytu, zabezpečiť spravodlivý príjem pre rybárov a to, aby európski spotrebitelia našli výrobky, ktoré uspokoja ich potreby s ohľadom na diferenciáciu; v tejto súvislosti poukazuje na to, že obchodné stratégie prispôsobené miestnym špecifikám sú základným nástrojom, ktorý musí zahŕňať možnosť priameho predaja a do ktorého sú zahrnuté odvetvové a/alebo produktové kampane, ktoré pomáhajú zlepšiť informovanosť a povedomie spotrebiteľov vrátane označení a etikiet, ktoré poskytujú zrozumiteľné informácie;

7.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne samosprávy, aby posilňovali drobný rybolov podporou miestnej spotreby prostredníctvom priameho a špecializovanejšieho uvádzania výrobkov na trh, obchodných kanálov bez potreby prepravy vrátane lepšej spolupráce medzi verejným sektorom a odvetvím rybárstva vďaka dodávkam produktov miestneho rybolovu do verejných inštitúcií, ako sú školy a nemocnice, a propagačných kampaní, v rámci ktorých je vhodné spolupracovať aj so súkromnými iniciatívami s cieľom propagovať miestne potravinárske produkty, ako je iniciatíva Slowfish, a rešpektovať sezónny charakter určitých úlovkov; zároveň vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali spoluprácu medzi odvetviami rybolovu a cestovného ruchu a vypracovali zoznam osvedčených postupov na základe skúseností umožňujúcich nové formy spolupráce;

8.  trvá na tom, aby jedným zo základov týchto stratégií predaja bolo povinné označenie pôvodu produktov rybolovu na štítkoch pri predaji čerstvých, ako aj spracovaných výrobkov;

9.  vyzýva na vytvorenie systémov s cieľom zlepšiť ceny pri prvom predaji tak, aby boli v prospech rybárov, a to zvýšením odmeny za ich prácu, a na podporovanie spravodlivého a riadneho rozdelenia pridanej hodnoty v rámci celého hodnotového reťazca odvetvia prostredníctvom zníženia marží pre sprostredkovateľov, zvýšenia cien platených výrobcom a obmedzenia cien platených koncovými spotrebiteľmi; opätovne pripomína, že ak v rámci reťazca existujú vážne nerovnováhy, členské štáty musia mať právomoc prijať opatrenia na zasiahnutie, napríklad stanovením maximálnych marží sprostredkovania pre každý subjekt v reťazci;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli iniciatívu organizácií maloobjemového rybolovu v EÚ vytvorením osobitného loga, ktoré zaručuje: čerstvé produkty rybolovu, vynikajúcu kvalitu, kontrolované zdravotné normy, dodržiavanie požiadaviek na 0 km (uprednostňovanie miestnych produktov pred produktmi dovážanými zďaleka), blízkosť k spotrebiteľom, dodržiavanie tradícií atď.;

11.  upozorňuje, že na účely transparentnosti a ochrany práv spotrebiteľov bude potrebné zrevidovať prílohu k nariadeniu č. 1536/92 o predaji konzervovaných výrobkov;

12.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zaviedli systém označovania čerstvých aj spracovaných rýb, pričom bude jasne uvádzaná krajina pôvodu;

13.  dôrazne vyzýva členské štáty, aby podporovali väčšiu súdržnosť a združovanie v odvetví rybárstva;

14.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby do obchodných dohôd s tretími krajinami zahrnula doložku o normách kvality EÚ tak, aby sa vyžadovalo, že dovoz bude spĺňať rovnaké normy ako produkty rybolovu EÚ;

15.  s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre dovážané produkty rybolovu a akvakultúry a pre tieto produkty pochádzajúce z EÚ vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôkladne monitorovali súlad produktov dovážaných do Únie so súčasnými požiadavkami EÚ v oblasti bezpečnosti, hygieny a kvality, ako aj s nariadením o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove;

16.  trvá na prísnejšom vykonávaní právnych predpisov Únie o označovaní a informovanosti spotrebiteľa na maloobchodných trhoch a v hotelovom, reštauračnom a stravovacom sektore (HORECA); domnieva sa, že je to dôležité pre všetky produkty rybolovu, a to pre dovážané, ako aj tie, ktoré boli vyrobené v Únii; domnieva sa, že vykonávanie nariadenia o kontrole by sa na tento účel malo posilniť vo všetkých členských štátoch a že predpisy by sa mali upraviť tak, aby zahŕňali všetky fázy dodávateľského reťazca;

17.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala štúdiu o vplyve dovozu na miestny rybolov;

18.  žiada, aby Komisia umožnila vhodné využívanie regionalizácie, s osobitným ohľadom na najvzdialenejšie regióny, a diferenciáciu v nástrojoch pomoci, ktoré by sa tak mohli prispôsobiť rôznym druhom organizácií výrobcov a ich osobitným potrebám;

19.  zdôrazňuje význam rozvíjania politík, ktoré miestnym pobrežným spoločenstvám umožňujú ponúkať integrované služby, pričom sa využívajú synergie vyplývajúce z rôznych výrobných odvetví, ktoré umožňujú stimulovať a podporovať rozvoj na miestnej úrovni; trvá preto na tom, aby sa financovanie zo spoločnej rybárskej politiky skombinovalo s ostatnými európskymi programami zahrnutými v ESF alebo SPP; vyzdvihuje, že táto kombinácia zdrojov a programov by mala podporovať iniciatívy miestnych komunít a podnikateľov zamerané na rozvoj vidieka, zlepšenie životných podmienok a konsolidáciu, a najmä diverzifikáciu príjmov;

20.  považuje za nevyhnutné, aby sa zachovala podpora prepravy rýb z najvzdialenejších regiónov až do príchodu na medzinárodný trh a aby sa prednostne zvyšovala s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž s produktmi z iných miest;

21.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť čo najskoršieho vytvorenia finančného nástroja zameraného na osobitnú podporu sektora rybárstva na základe programu POSEI pre odvetvie poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, ktorý by umožnil skutočne zvýšiť ich potenciál v oblasti rybolovu; domnieva sa, že by sa mala zvážiť možnosť zahrnúť do tohto špecifického nástroja najmä ustanovenia článku 8 (štátna pomoc), článku 13 ods. 5 (rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia), článku 70 (režim kompenzácie), článku 71 (výpočet kompenzácie), článku 72 (plán kompenzácií) a článku 73 (štátna pomoc na vykonávanie plánov kompenzácií) súčasného nariadenia o ENRF;

22.  domnieva sa, že prostredníctvom týchto plánov miestneho rozvoja pre pobrežné spoločenstvá by sa mali podporovať nové činnosti a podniky, ktoré umožnia zahrnúť do hodnotového reťazca kvalitné suroviny, špecifické transformačné procesy a kultúrne a historické dedičstvo týchto spoločenstiev; okrem toho upozorňuje, že tieto plány by mali podporovať mechanizmy uvádzania na trh, napríklad povinné označovanie pôvodu výrobkov, ktoré pomôžu zviditeľniť tieto kvality na trhu a ktoré zabezpečia, aby sa väčšia časť vytvorených príjmov vrátila do týchto spoločenstiev;

23.  ďalej zdôrazňuje význam mora, morských zdrojov a produktov rybolovu pre podporu súdržnosti a rozvoj najvzdialenejších regiónov a pre vykonávanie článku 349 ZFEÚ; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby dodržiavala uvedený článok 349 ZFEÚ, a to aj vo vzťahu k rybárstvu, tým, že úplne a nezávislým spôsobom obnoví program POSEI pre oblasť rybárstva, ktorý bol zrušený v rámci reformy súčasného ENRF;

24.  žiada Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali zakladanie medziodvetvových organizácií, ako aj organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov na nadnárodnej úrovni (ako je plánované v spoločnej organizácii trhov) založených na biogeografických regiónoch alebo na úrovni EÚ; upozorňuje, že je to nevyhnutný nástroj na posilnenie postavenia organizácií výrobcov a na zlepšenie ich rokovacej pozície;

25.  žiada, aby sa tento proces podporoval a rozvíjal s osobitným dôrazom na rodové politiky s cieľom zaistiť, aby boli ženy v týchto organizáciách primerane zastúpené; domnieva sa, že by to odrážalo súčasné zastúpenie žien v tomto odvetví a pomohlo by im to zohrávať v rámci neho dôležitejšiu úlohu;

26.  zdôrazňuje význam posilnenia spolupráce medzi vedou a rybolovom v záujme riešenia zložitých závislostí a nedostatkov v procesoch hodnotového reťazca s cieľom zvýšiť a priniesť úžitok pre zainteresované strany;

27.  vyzýva Komisiu, aby rozšírila, propagovala a zovšeobecnila využívanie informácií poskytovaných Strediskom pre monitorovanie trhu EÚ s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) tak, aby všetci prevádzkovatelia reťazca mali k dispozícii transparentné, spoľahlivé a aktualizované informácie na prijatie účinných podnikateľských rozhodnutí; v tomto zmysle vyzýva Komisiu, aby získavala aktualizované informácie o nových výzvach, ktorým čelia obchodníci, ako napríklad online predaj alebo zmeny spotrebiteľských návykov;

28.  poukazuje na potrebu ambicióznej revízie spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu s cieľom zvýšiť jej prínos k zaisteniu príjmu tohto odvetvia, stabilite trhu a k lepšiemu predaju produktov rybolovu a zvýšeniu ich pridanej hodnoty;

29.  žiada Komisiu, aby produkty rybolovu zahrnula do svojho nadchádzajúceho návrhu nariadenia o boji proti nekalým obchodným praktikám, ktoré predstavujú všeobecný problém v sektore potravinárskych výrobkov;

30.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala systém označovania produktov rybolovu stanovený v nariadení č. 1379/2013 na základe rybolovných oblastí FAO, ktoré boli vytvorené pred viac ako 70 rokmi s cieľom nahlasovať úlovky a ktoré nie sú určené na poskytovanie usmernení spotrebiteľom vzhľadom na skutočnosť, že tento systém je mätúci a neprispieva k poskytovaniu jasných, transparentných a priamych informácií;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby preskúmali nedostatok odborných kvalifikácií v odvetví rybárstva, najmä v prípade mladých odborníkov, tak aby zaistili programy odbornej prípravy odborníkov v odvetví rybárstva zamerané na skutočné potreby tohto odvetvia, a tým prispeli k modernizácii a zdokonaleniu tohto odvetvia a takisto k zotrvaniu obyvateľstva v rybolovných oblastiach, ako aj k vytvoreniu primeraných pracovných príležitostí v zónach akvakultúry, vo vidieckych a pobrežných oblastiach, v najvzdialenejších regiónoch a v regiónoch závislých od rybolovných činností;

32.  podčiarkuje, že je dôležité vytvoriť domáce trhy a tradičné výrobky osobitnej kvality, ktoré by mali byť podporené na veľtrhoch, v malých obchodoch a v sektore stravovania, pretože by sa tým zvýšila pridaná hodnota miestnych výrobkov rybolovu a podporil miestny rozvoj;

33.  zdôrazňuje význam vypracovania osobitných stratégií týkajúcich sa odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností zameraných na riadenie, a najmä na predaj ako základný nástroj na zlepšenie postavenia výrobcov v hodnotovom reťazci;

34.  poukazuje na to, že tieto plány odbornej prípravy musia pokrývať tradičné povolania vykonávané v tomto odvetví najmä ženami, ako aj osobitné plány zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti a podnikania žien; poukazuje na to, že zahrnutie týchto prvkov do akreditovaných kurzov odbornej prípravy musí mať aj následné právne účinky a zlepšiť postavenie týchto odborníkov na trhu práce;

35.  vyzýva Komisiu, aby zvážila lepšie spôsoby na podporu predaja spracovaných produktov rybolovu s vyššou pridanou hodnotou vrátane konzervovaných výrobkov na základe príkladu určitých poľnohospodárskych produktov a programov na vonkajšiu propagáciu produktov rybolovu Únie vrátane ich prezentácie na medzinárodných súťažiach a veľtrhoch;

36.  naliehavo vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby pomohli hospodárskym subjektom v odvetví rybárstva v prístupe k poznatkom, sieťam a finančným prostriedkom potrebným na vykonávanie inovačných činností a navrhovanie nových produktov („nové potraviny“), najmä pri ohodnocovaní druhov, ktoré už boli ulovené a ktoré majú malú ekonomickú hodnotu, a aby zapájali výskumné organizácie a inštitúcie, ako sú oceánografické inštitúty, s cieľom využiť ich rozsiahle vedomosti o základných surovinách a ich biologických, nutričných a organoleptických vlastnostiach; a to v rámci úsilia o zabránenie vzniku odpadu, maximalizáciu hodnoty čerstvých produktov a stimulovanie synergií medzi rôznymi časťami hodnotového reťazca, ako aj zvýšenie odolnosti tohto odvetvia;

37.  žiada členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby spoločne pracovali na rozvoji účinných informačných kampaní určených pre spotrebiteľov a zameraných na konkrétne výrobky s cieľom zvýšiť ich povedomie o otázkach, ako je dôležitosť spotreby miestnych produktov rybolovu, aby sa zabezpečilo zviditeľnenie vplyvu tohto odvetvia na miestnu zamestnanosť a sociálnu súdržnosť pobrežných spoločenstiev, zdôraznili nutričné kvality čerstvých rýb, zvýšila informovanosť o potrebe zaradiť produkty rybolovu do zdravej výživy atď.;

38.  vyzýva Komisiu, aby navrhla jasné vymedzenie a vypracovala základy pre budúci európsky program podpory tradičného rybolovu, ktorý pomôže zlepšiť environmentálnu a sociálno-ekonomickú udržateľnosť odvetvia rybolovu v EÚ a umožní identifikáciu, diferenciáciu a valorizáciu produktov tradičného rybolovu na podporu spotreby, a aby podnietila nové generácie, aby pracovali v odvetví rybolovu spôsobom prinášajúcim generačnú obnovu, čím sa zabezpečia dôstojné kvóty pre malých rybárov a rybárky a väčšia kontrola zdrojov, čo prispeje k zvýšeniu sociálnej súdržnosti v pobrežných komunitách EÚ;

39.  vyzýva Komisiu, aby začala konkrétne verejné online konzultácie na úrovni EÚ s cieľom zhromaždiť údaje týkajúce sa dodávateľského reťazca, otázok transparentnosti trhu, zdieľania hodnôt, označovania a potrieb spotrebiteľov od širokej škály zainteresovaných strán v odvetví rybolovu EÚ;

40.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala prínosy, ktoré môže globálnym hodnotovým reťazcom ponúknuť tradičný rybolov v záujme jeho ľahšieho začlenenia do svetového hospodárstva, čím sa zvýši pridaná hodnota jeho produktov a zároveň umožní zachovať jeho činnosť a činnosť miestnych spoločenstiev; na tento účel zdôrazňuje význam odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností;

41.  domnieva sa, že hodnotový reťazec produktov rybolovu je zložitý, keďže prechádza od výrobcov cez rôznych sprostredkovateľov po maloobchodného predajcu alebo reštaurácie; zdôrazňuje, že sprostredkovatelia predaja a spracovatelia rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov zohrávajú v hodnotovom reťazci dôležitú úlohu; poznamenáva, že v priemere je rozpätie v hodnotovom reťazci také, že iba 10 % ide výrobcom a zvyšných 90 % je pre sprostredkovateľov; zdôrazňuje, že skrátenie hodnotového reťazca, najmä prostredníctvom zriadenia organizácií výrobcov, ktoré sú prostredníctvom svojich plánov týkajúcich sa výroby a predaja kľúčovými aktérmi, je počiatočným nástrojom na zlepšenie príjmu malých rybárov, ale aj na získanie lepšieho produktu (pravdepodobne za lepšiu cenu) pre spotrebiteľov;

42.  zdôrazňuje význam investovania do mladých odborníkov s cieľom zapojiť a posilniť novú generáciu rybárov a vyzýva na vytváranie príležitostí pre mladých rybárov, aby rozvíjali nové zručnosti, budovali odolné podniky, boli aktívnymi členmi svojich miestnych komunít a pozitívne prispievali do hodnotového reťazca v odvetví rybolovu;

43.  žiada členské štáty a regionálne orgány, aby využili príležitosti, ktoré poskytuje podpora miestnych rybárskych akčných skupín, s cieľom prispôsobiť operácie miestnym potrebám v mnohých oblastiach, ako sú odborná príprava a diverzifikácia činností založených okrem iného na inovácii, a pomáhať rybárom a členom miestnych komunít v prístupe k existujúcim programom podpory a financovania zo strany Únie;

44.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť vytvorenia odvetvia na využitie vedľajších úlovkov spojených s povinnosťou vykládky v hospodárskom a sociálnom záujme subjektov v hodnotovom reťazci, najmä rybárov, a podporovania miestnych iniciatív;

45.  vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby podporili prenos informácií o existujúcich systémoch podpory a posilnili administratívnu podporu, napríklad prostredníctvom informačných platforiem;

46.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala a podporovala iniciatívy na podporu väčšej selektívnosti rybolovu s cieľom znížiť vedľajšie úlovky a v konečnom dôsledku zvýšiť finančnú životaschopnosť rybolovu tým, že sa zameria na druhy, ktoré spĺňajú očakávania spotrebiteľov;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do politík rybolovu začlenili rodový prístup s cieľom zviditeľniť dôležitú úlohu žien v odvetví rybolovu Únie, a posilniť tak ich postavenie;

48.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili užšie prepojenie medzi pracovnou sférou a školami, napríklad tým, že stanovia, aby inštitúty námorných technológií zaradili predmety týkajúce sa rybolovu a akvakultúry do svojich kurzov odbornej prípravy;

49.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby spojili svoje úsilie a vykonávali činnosti navrhnuté v tejto správe s cieľom zvýšiť nákladovú účinnosť rybolovných činností;

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, vládam členských štátov a poradným radám.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Okolnosti a kontext

Z hľadiska hodnoty EÚ uvádza na svetový trh najväčší objem produktov rybolovu a akvakultúry. V roku 2015 európski spotrebitelia minuli na produkty rybolovu a akvakultúry 54 miliárd eur, čo je vôbec najvyšší údaj, aký bol kedy zaznamenaný. Hodnota produktov vyložených v EÚ v roku 2014 bola 7,3 miliardy eur, čo je o 8 % viac ako desaťročný priemer. Vykládka Spoločenstva dosiahla objem 4,5 milióna ton, čím dosiahla maximum za posledných sedem rokov.

Na druhej strane sa zamestnanosť v sektore rybolovu sústreďuje len v niekoľkých krajinách. Len samotné Španielsko vytvára štvrtinu všetkých takýchto pracovných miest v celej EÚ a v štyroch krajinách s najvyššou úrovňou zamestnanosti v sektore rybolovu (Španielsko, Taliansko, Grécko a Portugalsko) sa sústreďuje 70 % týchto pracovných miest. V spracovateľskom odvetví pôsobí približne 3 500 podnikov, ktoré sa zameriavajú na spracovanie rýb. Toto odvetvie v rokoch 2008 až 2012 zamestnávalo 123 000 osôb v celej EÚ. Z nich bolo 55 % žien a 86 % pracovalo v podnikoch zamestnávajúcich menej ako 50 osôb.

Pojmom hodnotový reťazec sa označuje široký rozsah činností vykonávaných s cieľom dostať výrobok alebo službu z pôvodného miesta až na konečné použitie k spotrebiteľovi. V prípade produktov rybolovu sú súčasťou tohto procesu lov rýb, preprava, príchod do prístavu, spracovanie (v prípade mrazených výrobkov) a predaj. Logistika, uvádzanie na trh a predaj a ľudské zdroje sprevádzajú každú z výrobných etáp.

Cieľ

Hlavným cieľom je pokúsiť sa zistiť, čo by sa dalo zlepšiť, aby si väčšinu vytvorenej hodnoty ponechali spracovatelia a rybári. Optimalizáciou týchto procesov by sa dalo podporiť lepšie využitie produktu a obnova hospodárstva miestnych rybolovných spoločenstiev. Takáto analýza je zaujímavá aj preto, že produkt rybolovu je čoraz zriedkavejší, čo je dôsledkom klesajúcej tendencie tejto činnosti. A práve preto ho treba využiť čo najlepšie.

Ak by si rybári a miestni výrobcovia ponechávali túto hodnotu, mohlo by sa to pozitívne premietnuť do miestnych spoločenstiev, a to vďaka existencie dynamickej, nákladovo účinnej a udržateľnej hospodárskej činnosti v danej oblasti. Bolo by to dôležité aj z hľadiska zamestnanosti, najmä pre udržanie obyvateľov v týchto spoločenstvách, pre prilákanie mladých a vzdelaných ľudí a pre zatraktívnenie tohto sektora pre túto skupinu obyvateľstva. Sektor by súčasne profitoval z prítomnosti odborníkov s vhodným vzdelaním, ktorí by dokázali zabezpečovať lepšie inovácie.

Prístup spravodajkyne pri príprave návrhu správy

Najprv boli preskúmané všetky aktuálne informácie pochádzajúce zo sekundárnych zdrojov v rámci európskych inštitúcií. Preštudované boli mnohé dokumenty, z ktorých najdôležitejšie sú:

•  mnohé práce[1] siete FARNET miestnych rybárskych akčných skupín (GALP) a závery nadnárodného seminára v Solúne (Grécko) z 18. – 20. októbra 2016 na tému Podpora podnikania v celom hodnotovom reťazci („Boosting Business along the Value Chain“);

•  štúdie, ktoré uverejnila tematická sekcia pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti za roky 2016 a 2017 s názvom Trhy maloobjemového rybolovu: hodnotový reťazec, propagácia a označovanie, Maloobjemový rybolov a modrý rast v EÚ („Small-scale fisheries and Blue Growth in the EU“) a Realizovateľnosť merania sociálno-hospodárskeho a environmentálneho vplyvu rekreačného a polosamozásobiteľského rybolovu v EÚ („Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU“);

•  štúdia, ktorú uverejnila Európska komisia v októbri 2016 s názvom Štúdia o dotáciách pre rybolov, akvakultúru a podsektory marketingu a spracovania vo významných rybárskych národoch mimo EÚ („Study on the subsidies to the fisheries, aquaculture, and marketing and processing subsectors in major fishing nations beyond the EU“).

Vo Výbore pre rybárstvo sa uskutočnili dve výmeny názorov. Spravodajkyňa okrem toho vypracovala pracovný dokument, ktorý bol predložený tomuto výboru a o ktorom sa vo výbore uskutočnila diskusia.

Spravodajkyňa sa dôkladne radila s rôznymi zainteresovanými stranami. Spravodajkyňa sa zúčastnila aj na stretnutiach s rybárskymi združeniami a so združeniami vlastníkov lodí o hodnotovom reťazci produktov rybolovu. Poukazuje na schôdzu Poradnej rady pre trhy GR MARE, ktorá sa konala v Bruseli 27. septembra 2017.

  • [1]  Medzi ne patrí príručka č. 3 z roku 2011 s názvom Pridaná hodnota produktov miestneho rybolovu a akvakultúry, brožúra č. 12 z roku 2017 s názvom Podpora podnikateľskej činnosti v celom hodnotovom reťazci rybolovu a technická správa z roku 2017 s názvom Poskytovanie informácií o súčasnej a budúcej podpore ENRF pre drobný pobrežný rybolov.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum schválenia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, John Flack, Francisco José Millán Mon, David-Maria Sassoli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia