ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1545kWORD 237k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Laura Ferrara

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0224),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 78, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0321/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Τσεχική Γερουσία, τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας και τη Βουλή της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τούδε όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως προς τους τύπους των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο προστασίας που χορηγείται, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα οφέλη που παρέχονται στους αιτούντες και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι αποκλίσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς μοχλούς δευτερογενών μετακινήσεων και υπονομεύουν τον στόχο της διασφάλισης ότι, σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, όλοι οι αιτούντες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης και αν υποβάλουν αίτηση.

(3)  Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τούδε όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως προς τους τύπους των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο προστασίας που χορηγείται, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα οφέλη που παρέχονται στους αιτούντες και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι αποκλίσεις αυτές υπονομεύουν τον στόχο της διασφάλισης ότι, σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, τα ύψιστα πρότυπα εφαρμόζονται, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη Συνθήκη της Γενεύης, σε όλους τους αιτούντες, σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης και αν υποβάλουν αίτηση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Μια κοινή διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας θα πρέπει να περιορίζει τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ κρατών μελών, όταν οι εν λόγω μετακινήσεις οφείλονται στις διαφορές των νομικών πλαισίων, αντικαθιστώντας τις τρέχουσες προαιρετικές διατάξεις με εναρμονισμένους κανόνες και αποσαφηνίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων, καθώς και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις αυτές, και να δημιουργεί ισότιμους όρους για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) στα κράτη μέλη.

(6)  Μια κοινή διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα στους αιτούντες ώστε να παραμείνουν και να ενταχθούν στην επικράτεια του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, αντικαθιστώντας τις τρέχουσες προαιρετικές διατάξεις με εναρμονισμένους κανόνες και αποσαφηνίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων, καθώς και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις αυτές, και να δημιουργεί ισότιμους όρους για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) στα κράτη μέλη26

 

 

 

 

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται εντός της επικράτειας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα, τα θαλάσσια χωρικά ύδατα ή τις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών, καθώς και στην ανάκληση της διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες διεθνή προστασία που ευρίσκονται επί των χωρικών υδάτων κράτους μέλους θα πρέπει να αποβιβάζονται στην ξηρά και η εξέταση των αιτήσεών τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται εντός της επικράτειας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα, τα θαλάσσια χωρικά ύδατα ή τις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών, καθώς και στην ανάκληση της διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες διεθνή προστασία που ευρίσκονται επί των χωρικών υδάτων κράτους μέλους θα πρέπει να αποβιβάζονται στην ξηρά και η εξέταση των αιτήσεών τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να δοθεί η κατάλληλη στήριξης στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους.

(10)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να δοθεί η κατάλληλη στήριξης στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους. Καθίσταται διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στις διεθνείς οργανώσεις και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν άμεση πρόσβαση στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούνται η ουσιαστική δυνατότητα να υποβάλλει στην αποφαινόμενη αρχή όλα τα συναφή στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Για τον λόγο αυτό, ο αιτών θα πρέπει, με ορισμένες εξαιρέσεις, να έχει δικαίωμα σε ακρόαση μέσω προσωπικής συνέντευξης σχετικά με το παραδεκτό ή την ουσία της αίτησής του, κατά περίπτωση. Προκειμένου να ασκείται ουσιαστικά το δικαίωμα προσωπικής συνέντευξης, ο αιτών πρέπει να επικουρείται από διερμηνέα και να έχει την ευκαιρία να υποβάλει τις εξηγήσεις του σχετικά με την αιτιολογική βάση της αίτησής του κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα επαρκής χρόνος για προετοιμασία και διαβούλευση με τον νομικό ή άλλο σύμβουλό του και η δυνατότητα να επικουρείται από τον νομικό ή άλλο σύμβουλό του στη συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα και από κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, προσωπικού από αρχές των άλλων κρατών μελών ή εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η προσωπική συνέντευξη δύναται να παραλείπεται μόνο όταν η αποφαινόμενη αρχή πρόκειται να λάβει θετική απόφαση επί της αιτήσεως ή είναι της άποψης ότι ο αιτών είναι ανίκανος ή ακατάλληλος για προσωπική συνέντευξη, λόγω μακρόχρονων περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου του. Δεδομένου ότι η προσωπική συνέντευξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εξέτασης της αίτησης, η συνέντευξη θα καταγράφεται και οι αιτούντες και οι νομικοί τους σύμβουλοι θα έχουν πρόσβαση στην καταγραφή, καθώς και στα πρακτικά ή το κείμενο της απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης, προτού εκδώσει απόφαση η αποφαινόμενη αρχή, ή, στην περίπτωση της ταχείας διαδικασίας εξέτασης, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης.

(13)  Πριν λάβει απόφαση η αποφαινόμενη αρχή, θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούνται η ουσιαστική δυνατότητα να την υποβάλλει μαζί με όλα τα συναφή στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Για τον λόγο αυτό, ο αιτών θα πρέπει, με ορισμένες εξαιρέσεις, να έχει δικαίωμα σε ακρόαση μέσω προσωπικής συνέντευξης σχετικά με το παραδεκτό ή την ουσία της αίτησής του, κατά περίπτωση. Προκειμένου να ασκείται ουσιαστικά το δικαίωμα προσωπικής συνέντευξης, ο αιτών πρέπει να επικουρείται από διερμηνέα, από νομικό εκπρόσωπο και από πολιτιστικό διαμεσολαβητή, όπου απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο, και να έχει την ευκαιρία να υποβάλει τις εξηγήσεις του σχετικά με την αιτιολογική βάση της αίτησής του κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα επαρκής και εύλογος χρόνος για προετοιμασία και διαβούλευση με τον νομικό σύμβουλό του, σε σχέση με το παραδεκτό της αίτησής του και τις προσωπικές συνεντεύξεις, και η δυνατότητα να επικουρείται από τον νομικό σύμβουλό του στη συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα και από κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ή, κατά περίπτωση, προσωπικό από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Η προσωπική συνέντευξη δύναται να παραλείπεται μόνο όταν η αποφαινόμενη αρχή πρόκειται να λάβει θετική απόφαση επί της αιτήσεως ή είναι της άποψης ότι ο αιτών είναι ανίκανος ή ακατάλληλος για προσωπική συνέντευξη, λόγω μακρόχρονων περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου του. Δεδομένου ότι η προσωπική συνέντευξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εξέτασης της αίτησης, η συνέντευξη θα καταγράφεται και οι αιτούντες και οι νομικοί τους σύμβουλοι θα έχουν πρόσβαση στην καταγραφή, καθώς και στα πρακτικά της συνέντευξης, προτού εκδώσει απόφαση η αποφαινόμενη αρχή. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αιτών ο οποίος έχει ανάγκη ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να παράσχει τις εν λόγω προδιαγραφές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από την προσωπική συνέντευξη.

 

(η τροπολογία που αφορά τις «συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις» ισχύει και εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων να διασφαλίζεται η ορθή αναγνώριση των αναγκών διεθνούς προστασίας ήδη στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, με την παροχή υψηλής ποιότητας πληροφόρησης και νομικής στήριξης, η οποία οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του αιτούντος, ιδίως του δικαιώματος υπεράσπισης και της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης, και να εξασφαλιστεί η οικονομία της διαδικασίας, θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας και κατά τη διαδικασία προσφυγής. Η δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση θα πρέπει να παρέχεται από πρόσωπα αρμόδια για την παροχή αυτών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(14)  Είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων να διασφαλίζεται η ορθή αναγνώριση των αναγκών διεθνούς προστασίας ήδη στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, με την παροχή υψηλής ποιότητας πληροφόρησης και νομικής στήριξης, η οποία οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του αιτούντος, ιδίως του δικαιώματος υπεράσπισης και της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης, και να εξασφαλιστεί η οικονομία της διαδικασίας, θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, και κατά τη διαδικασία προσφυγής. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά απόφασης για μη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση δεν περιορίζεται αυθαίρετα και ότι δεν παρεμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη. Η δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση θα πρέπει να παρέχεται από πρόσωπα αρμόδια για την παροχή αυτών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ευθύς μόλις καταχωρισθεί μία αίτηση για την παροχή διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ορισμένοι αιτούντες ενδέχεται να χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, σοβαρής ασθένειας, ψυχικών διαταραχών ή ως συνέπεια βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Είναι αναγκαίο να εκτιμάται συστηματικά κατά πόσον ένας μεμονωμένος αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και να εντοπίζονται οι αιτούντες αυτοί το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση, και πριν από τη λήψη απόφασης.

(15)  Ορισμένοι αιτούντες ενδέχεται να χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, σοβαρής ασθένειας, ψυχικών διαταραχών ή ως συνέπεια βασανισμού, βιασμού, εμπορίας ανθρώπων, ναυαγίου, ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Είναι αναγκαίο να εκτιμάται συστηματικά κατά πόσον ένας μεμονωμένος αιτών χρήζει συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων και να εντοπίζονται οι αιτούντες αυτοί το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση, και πριν από τη λήψη απόφασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αναγνώριση των αιτούντων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν, το προσωπικό των αρμοδίων αρχών που είναι επιφορτισμένο με τη λήψη και την καταχώριση των αιτήσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εντοπίζει ενδείξεις σημείων ευπάθειας και θα πρέπει να λαμβάνει τις κατάλληλες οδηγίες για το σκοπό αυτό. Τα εθνικά μέτρα σχετικά με την εξακρίβωση και τεκμηρίωση συμπτωμάτων και ενδείξεων βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών πράξεων σωματικής ή ψυχολογικής βίας, περιλαμβανομένων των πράξεων σεξουαλικής βίας, στο πλαίσιο διαδικασιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μπορούν, μεταξύ άλλων, να βασίζονται στο Εγχειρίδιο για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης).

(16)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αναγνώριση των αιτούντων που χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν, το προσωπικό των αρμοδίων αρχών που είναι επιφορτισμένο με τη λήψη και την καταχώριση των αιτήσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εντοπίζει ενδείξεις ευπάθειας και θα πρέπει να λαμβάνει τις κατάλληλες οδηγίες για το σκοπό αυτό. Τα εθνικά μέτρα σχετικά με την εξακρίβωση και τεκμηρίωση συμπτωμάτων και ενδείξεων βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών πράξεων σωματικής ή ψυχολογικής βίας, περιλαμβανομένων των πράξεων σεξουαλικής βίας, στο πλαίσιο διαδικασιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μπορούν, μεταξύ άλλων, να βασίζονται στο Εγχειρίδιο για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης). Μία αξιολόγηση τρωτότητας θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στους αιτούντες που αναγνωρίζονται ως χρήζοντες ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη, περιλαμβανομένου του επαρκούς χρόνου, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για την πραγματική πρόσβασή τους στις διαδικασίες και για την υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας τους. Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης στήριξης στο πλαίσιο μιας ταχείας διαδικασίας εξέτασης ή διαδικασίας στα σύνορα, τότε οι αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων θα αποκλείονται από τις διαδικασίες αυτές. Η ανάγκη για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εφαρμογή ταχείας ή συνοριακής διαδικασίας θα πρέπει επίσης να συνεπάγεται την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων στον αιτούντα, όταν η προσφυγή του δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, προκειμένου το ένδικο μέσο να παράγει αποτελέσματα στην περίπτωσή του.

(17)  Στους αιτούντες που αναγνωρίζονται ως χρήζοντες συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη, περιλαμβανομένου του επαρκούς χρόνου, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για την πραγματική πρόσβασή τους στις διαδικασίες και για την υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας τους. Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης στήριξης στο πλαίσιο μιας ταχείας διαδικασίας εξέτασης ή διαδικασίας στα σύνορα, τότε οι αιτούντες που χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων θα αποκλείονται από τις διαδικασίες αυτές. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να παρέχουν στους ανηλίκους εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης κατά τις διαδικασίες στα σύνορα. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να εξαιρούνται πάντα από τις διαδικασίες στα σύνορα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Με σκοπό τη διασφάλιση ουσιαστικής ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών αιτούντων, οι διαδικασίες εξέτασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου φύλου. Ειδικότερα, οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πρέπει να οργανώνονται έτσι, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αιτούντες να μπορούν να μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν βιώσει σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δίδεται στις γυναίκες μια πραγματική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συνέντευξη χωριστά από το σύζυγο, τον σύντροφο ή άλλα μέλη της οικογένειάς της. Όπου είναι δυνατόν, στις γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να παρέχονται γυναίκες διερμηνείς και υπεύθυνες συνέντευξης. Οι ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες και κορίτσια θα πρέπει να διενεργούνται από γυναίκες ιατρούς, έχοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η αιτούσα ενδέχεται να υπήρξε θύμα έμφυλης βίας. Η περιπλοκότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών που άπτονται του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο διαδικασιών με βάση την έννοια της πρώτης χώρας ασύλου, την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, την έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή την έννοια των μεταγενέστερων αιτήσεων.

(18)  Με σκοπό τη διασφάλιση ουσιαστικής ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών αιτούντων, οι διαδικασίες εξέτασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου φύλου. Ειδικότερα, οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πρέπει να οργανώνονται έτσι, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αιτούντες να μπορούν να μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν βιώσει σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δίδεται στις γυναίκες μια πραγματική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συνέντευξη χωριστά από το σύζυγο, τον σύντροφο ή άλλα μέλη της οικογένειάς της. Όπου είναι δυνατόν, στις γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να παρέχονται γυναίκες διερμηνείς και υπεύθυνες συνέντευξης. Οι ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες και κορίτσια θα πρέπει να διενεργούνται από γυναίκες ιατρούς, έχοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η αιτούσα ενδέχεται να υπήρξε θύμα έμφυλης βίας. Η περιπλοκότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών που άπτονται του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών που άπτονται του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο διαδικασιών με βάση την έννοια της πρώτης χώρας ασύλου, την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, την έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή την έννοια των μεταγενέστερων αιτήσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου του εν λόγω προσώπου ή θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου θα πρέπει να νοείται ως βία λόγω φύλου. Αυτή η μορφή βίας μπορεί να προκαλέσει στο θύμα σωματική, σεξουαλική, ψυχική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία. Η έμφυλη βία θα πρέπει να νοείται ως μορφή διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία, καθώς επίσης και τον βιασμό, τη σεξουαλική επίθεση και τη σεξουαλική παρενόχληση, την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής». Οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους συχνά χρήζουν ειδικής υποστήριξης και προστασίας λόγω του υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης που συνδέονται με τέτοιου είδους βία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού. Κατά την εκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει συγκεκριμένα να λαμβάνουν υπόψη την καλή διαβίωση και την κοινωνική ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένων των καταβολών του. Με βάση το άρθρο 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, αναφορικά με το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού, η αποφαινόμενη αρχή πρέπει να παρέχει στον εκάστοτε ανήλικο τη δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης, εκτός εάν αυτό λειτουργεί προδήλως εις βάρος του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου.

(20)  Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού. Κατά την εκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει συγκεκριμένα να λαμβάνουν υπόψη την καλή διαβίωση και την κοινωνική ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένων των καταβολών του. Με βάση το άρθρο 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, αναφορικά με το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού, η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα του ανηλίκου σε ακρόαση μέσω προσωπικής συνέντευξης, εκτός εάν αυτό λειτουργεί προδήλως εις βάρος του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου. Η διαδικασία στα σύνορα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ότι παρέχονται εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης. Οι ανήλικοι δεν θα πρέπει ποτέ να κρατούνται, στο πλαίσιο διαδικασιών στα σύνορα, σε ζώνες διέλευσης, εξωτερικά σύνορα ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η κοινή διαδικασία εξορθολογίζει τις προθεσμίες που ισχύουν για την προσχώρηση ενός ατόμου στη διαδικασία αυτή, για την εξέταση της αίτησης από την αποφαινόμενη αρχή, καθώς και για την εξέταση της προσφυγής σε πρωτοβάθμιο επίπεδο από τις δικαστικές αρχές. Δεδομένου ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αιτήσεων ενδέχεται να καθυστερήσει την πρόσβαση στη διαδικασία και την εξέταση της αίτησης, κατά καιρούς ενδέχεται να απαιτείται ένα μέτρο ευελιξίας, για την κατ’ εξαίρεση παράταση των εν λόγω προθεσμιών. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η παράταση των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις ανάγκες τους, να διατηρούν ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης όπου απαιτείται, και δεδομένου ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη. Όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προθεσμίες, θα πρέπει να ζητούν βοήθεια από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Εάν δεν υποβληθεί τέτοιο αίτημα και, λόγω δυσανάλογης πίεσης το σύστημα ασύλου ενός κράτος μέλος καταστεί αναποτελεσματικό σε βαθμό που να διακυβεύεται η λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ο Οργανισμός μπορεί, δυνάμει εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, να λαμβάνει μέτρα προς υποστήριξη του εν λόγω κράτους μέλους.

(21)  Η κοινή διαδικασία εξορθολογίζει τις προθεσμίες που ισχύουν για την προσχώρηση ενός ατόμου στη διαδικασία αυτή, για την εξέταση της αίτησης από την αποφαινόμενη αρχή, καθώς και για την εξέταση της προσφυγής σε πρωτοβάθμιο επίπεδο από τις δικαστικές αρχές. Δεδομένου ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αιτήσεων ενδέχεται να καθυστερήσει την πρόσβαση στη διαδικασία και την εξέταση της αίτησης, κατά καιρούς ενδέχεται να απαιτείται ένα μέτρο ευελιξίας, για την κατ’ εξαίρεση παράταση των εν λόγω προθεσμιών. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η παράταση των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει είναι αυστηρά οριοθετημένη και να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις ανάγκες τους, να διατηρούν ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης όπου απαιτείται, και δεδομένου ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη. Όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προθεσμίες, θα πρέπει να ζητούν βοήθεια από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Εάν δεν υποβληθεί τέτοιο αίτημα και, λόγω δυσανάλογης πίεσης το σύστημα ασύλου ενός κράτος μέλος καταστεί αναποτελεσματικό σε βαθμό που να διακυβεύεται η λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ο Οργανισμός μπορεί, δυνάμει εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, να λαμβάνει μέτρα προς υποστήριξη του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22 α)  Προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση από πλευράς των αιτούντων της λειτουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί σημαντικά η παροχή πληροφοριών. Η επένδυση στην έγκαιρη παροχή προσβάσιμων πληροφοριών στους αιτούντες θα αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το ενδεχόμενο να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να τηρήσουν τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Προκειμένου να μειωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις και να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι κοινοί πόροι, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές, κατάλληλο πληροφοριακό υλικό. Θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών κατά την ανάπτυξη του υλικού αυτού. Προκειμένου να παρασχεθεί η δέουσα βοήθεια στους αιτούντες άσυλο, θα πρέπει επίσης να αναπτύξει οπτικοακουστικό ενημερωτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στο γραπτό ενημερωτικό υλικό. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση ειδικού ιστοτόπου που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για αιτούντες και δυνητικούς αιτούντες και θα σχεδιαστεί με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που λαμβάνουν συχνά από τους διακινητές. Το ενημερωτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να μεταφραστεί και να διατεθεί στις κυριότερες ομιλούμενες γλώσσες από τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της παροχής πληροφοριών αποτυπώνει συστάσεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του Δουβλίνου

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η αίτηση θα πρέπει να καταχωρίζεται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Στο παρόν στάδιο, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη και καταχώριση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων, των αστυνομικών αρχών, των μεταναστευτικών αρχών και των αρχών που είναι υπεύθυνες για τις εγκαταστάσεις κράτησης, πρέπει να καταχωρίζουν την αίτηση μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε αιτούντος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και για τις συνέπειες που θα επιφέρει στον αιτούντα τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στον αιτούντα ένα έγγραφο που πιστοποιεί τη δημιουργία αίτησης. Η προθεσμία υποβολής μιας αίτησης αρχίζει από τη στιγμή της καταχώρισης της αίτησης.

(23)  Η αίτηση θα πρέπει να καταχωρίζεται το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή πουπραγματοποιηθεί. Στο παρόν στάδιο, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη και καταχώριση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων, των αστυνομικών αρχών, των μεταναστευτικών αρχών, άλλων αρχών στις οποίες έχουν ανατεθεί από το κράτος μέλος αυτά τα καθήκοντα και των αρχών που είναι υπεύθυνες για τις εγκαταστάσεις κράτησης, πρέπει να καταχωρίζουν την αίτηση μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε αιτούντος. Η έλλειψη εγγράφων από τον αιτούντα δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διεξάγουν τη διαδικασία καταχώρισης. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και για τις συνέπειες που θα επιφέρει στον αιτούντα τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στον αιτούντα ένα έγγραφο που πιστοποιεί τη δημιουργία αίτησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το έγγραφο αυτό ισχύει για περίοδο έξι μηνών και θα πρέπει να ανανεώνεται αυτομάτως στην περίπτωση κατά την οποία, στο τέλος της εν λόγω περιόδου, δεν έχει ληφθεί ακόμα τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ισχύς του εγγράφου αυτού καλύπτει ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η προθεσμία υποβολής μιας αίτησης αρχίζει από τη στιγμή της καταχώρισης της αίτησης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η υποβολή της αίτησης είναι η πράξη που επισημοποιεί την αίτηση παροχήςδιεθνούς προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρέχουν στον αιτούντα τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο υποβολής της αίτησής του, καθώς και να του δίδουν την ουσιαστική δυνατότητα να την υποβάλει. Στο στάδιο αυτό, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και απαιτούνται για την τεκμηρίωση και τη συμπλήρωση της αίτησης. Η προθεσμία για τη διοικητική διαδικασία αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής μιας αίτησης. Κατά τον χρόνο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα ένα έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητά του ως αιτούντος, το οποίο θα ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα παραμονής του στην επικράτεια του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

(24)  Η υποβολή της αίτησης συνίσταται στην πράξη υποβολής όλων των συναφών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο αιτών σύμφωνα με τον [κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου]. Επισημοποιεί την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρέχουν στον αιτούντα τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο υποβολής της αίτησής του, καθώς και να του δίδουν την ουσιαστική δυνατότητα να την υποβάλει. Στο στάδιο αυτό, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης. Η προθεσμία για τη διοικητική διαδικασία αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής μιας αίτησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24 α)  Οι διαφορετικές κατηγορίες αιτούντων έχουν διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης και, συνεπώς, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με διαφορετικούς τρόπους και να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές. Είναι ιδίως αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση σε φιλικές προς τα παιδιά πληροφορίες, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην κατάστασή τους. Η παροχή ορθών πληροφοριών καλής ποιότητας τόσο σε συνοδευόμενους όσο και σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε ένα φιλικό για το παιδί περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην παροχή ενός καλού περιβάλλοντος για τον ανήλικο αλλά και στον εντοπισμό περιπτώσεων όταν υπάρχουν υπόνοιες για εμπορία ανθρώπων.

Αιτιολόγηση

Η βελτιωμένη παροχή πληροφοριών αποτυπώνει σύσταση που περιλαμβάνεται στον κανονισμό του Δουβλίνου

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται καταλλήλως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εγκαίρως και σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί. Δεδομένου ότι, όταν, για παράδειγμα, ο αιτών αρνείται να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές μη παρέχοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και τα δακτυλικά αποτυπώματα ή την εικόνα προσώπου του, ή δεν υποβάλλει την αίτησή του εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αίτηση δύναται να απορριφθεί λόγω υπαναχώρησης, είναι αναγκαίο να ενημερώνεται ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τις συνέπειες που θα υποστεί λόγω μη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω υποχρεώσεις.

(25)  Ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται καταλλήλως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του το αργότερο τη στιγμή που καταχωρίζεται η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή με τη βοήθεια, κατά περίπτωση, πολυμεσικού εξοπλισμού και σε γλώσσα που κατανοεί, κατά τρόπο συνοπτικό και σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Είναι αναγκαίο να ενημερώνεται ο αιτών σχετικά με τις συνέπειες που θα υποστεί λόγω μη συμμόρφωσης προς τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις του. Στα παιδιά θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες με φιλικό προς αυτά τρόπο, σε γλώσσα που κατανοούν, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με τη συμμετοχή του επιτρόπου τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι υπάλληλοι των αρχών που είναι αρμόδιες για τη λήψη και καταχώριση των αιτήσεων θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση στον τομέα της διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Θα πρέπει επίσης να τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και οδηγίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(26)  Προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι υπάλληλοι των αρχών που είναι αρμόδιες για τη λήψη και καταχώριση των αιτήσεων θα πρέπει να προσλαμβάνονται βάσει προσόντων και εμπειρίας μέσω ανοικτών διαδικασιών, να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και να έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον τομέα της διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Θα πρέπει επίσης να τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και οδηγίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη διαδικασία στα συνοριακά σημεία διέλευσης και στα καταστήματα κράτησης, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ζητηθεί διεθνή προστασία. Η βασική επικοινωνία που είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουν οι αρμόδιες αρχές εάν τα πρόσωπα δηλώνουν την επιθυμία τους να τύχουν διεθνούς προστασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της δυνατότητας διερμηνείας.

(27)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη διαδικασία στα συνοριακά σημεία διέλευσης και στα καταστήματα κράτησης, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ζητηθεί διεθνή προστασία. Η βασική επικοινωνία που είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουν οι αρμόδιες αρχές εάν τα πρόσωπα δηλώνουν την επιθυμία τους να τύχουν διεθνούς προστασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της δυνατότητας διερμηνείας. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν νομικές ή άλλες συμβουλές ή ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει πάντοτε να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις κράτησης, συνοριακά σημεία διέλευσης και ζώνες διέλευσης. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον τομέα της διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα των αιτούντων να υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό συζύγου, συντρόφου σε σταθερή και διαρκή σχέση και εξαρτώμενων ενηλίκων ή ανηλίκων. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την από κοινού εξέταση των αιτήσεων αυτών. Το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζητά διεθνή προστασία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι, εάν ο αιτών δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του συζύγου, συντρόφου, εξαρτώμενου ενηλίκου ή εξαρτώμενου ανηλίκου εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής αίτησης, ο/η σύζυγος ή σύντροφος μπορεί ακόμη να το πράξει στο όνομά του/της, ενώ οι εξαρτώμενοι ενήλικες ή ανήλικοι θα επικουρούνται από την αποφαινόμενη αρχή. Ωστόσο, εάν μια χωριστή αίτηση δεν είναι δικαιολογημένη, θα πρέπει να θεωρείται απαράδεκτη.

(28)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα των αιτούντων να υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό ανηλίκων και εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την από κοινού εξέταση των αιτήσεων αυτών. Το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζητά διεθνή προστασία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι, εάν ο αιτών δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του εξαρτώμενου ενηλίκου ή εξαρτώμενου ανηλίκου εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής αίτησης, οι εξαρτώμενοι ενήλικες ή ανήλικοι θα επικουρούνται από την αποφαινόμενη αρχή.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία, θα πρέπει πάντα να ορίζεται για αυτούς ένας επίτροπος. Ο επίτροπος θα είναι άτομο ή εκπρόσωπος οργάνωσης, που αναλαμβάνει το καθήκον να βοηθά και να καθοδηγεί τον ανήλικο καθ’ όλη τη διαδικασία, με σκοπό τη διαφύλαξη του μείζονος συμφέροντος και της γενικής ευημερίας του παιδιού. Εφόσον απαιτείται, ο επίτροπος θα ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του ανηλίκου. Προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική στήριξη στους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι επίτροποι δεν θα πρέπει να ορίζονται υπεύθυνοι για δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ταυτόχρονα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν φορείς ή πρόσωπα που θα επιφορτίζονται με την υποστήριξη, την εποπτεία και την παρακολούθηση των επιτρόπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ένας ασυνόδευτος ανήλικος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο όνομά του ή μέσω του επιτρόπου του. Προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα και οι διαδικαστικές εγγυήσεις του ασυνόδευτου ανηλίκου, η προθεσμία για την υποβολή αίτησής του αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή που διορίζεται ο επίτροπός του και συναντιέται με αυτόν. Εάν ο επίτροπος δεν υποβάλει την αίτηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να δίνεται στον ανήλικο η δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση στο όνομά του, με τη βοήθεια της αποφαινόμενης αρχής. Τυχόν υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον ανήλικο, στο όνομά του, δεν αναιρεί την υποχρέωση διορισμού επιτρόπου για τον ανήλικο αυτό.

(29)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία, θα πρέπει πάντα να ορίζεται για αυτούς ένας επίτροπος. Ο επίτροπος ορίζεται το συντομότερο δυνατό πριν από τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Ο επίτροπος θα είναι άτομο ή εκπρόσωπος οργάνωσης, που αναλαμβάνει το καθήκον να βοηθά και να καθοδηγεί τον ανήλικο καθ’ όλη τη διαδικασία, με σκοπό τη διαφύλαξη του μείζονος συμφέροντος και της γενικής ευημερίας του παιδιού. Εφόσον απαιτείται, ο επίτροπος θα ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του ανηλίκου. Προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική στήριξη στους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι επίτροποι δεν θα πρέπει να ορίζονται υπεύθυνοι για δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ταυτόχρονα. Σε κάθε περίπτωση, οι επίτροποι δεν μπορούν να ορίζονται υπεύθυνοι για περισσότερους από 20 ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν φορείς ή πρόσωπα που θα επιφορτίζονται με την υποστήριξη, την εποπτεία και την παρακολούθηση, σε τακτά διαστήματα, των επιτρόπων ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ασκούν τα καθήκοντά τους με ικανοποιητικό τρόπο. Ένας ασυνόδευτος ανήλικος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο όνομά του ή μέσω του επιτρόπου του. Προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα και οι διαδικαστικές εγγυήσεις του ασυνόδευτου ανηλίκου, η προθεσμία για την υποβολή αίτησής του αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή που διορίζεται ο επίτροπός του και συναντιέται με αυτόν. Εάν ο επίτροπος δεν υποβάλει την αίτηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να δίνεται στον ανήλικο η δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση στο όνομά του, με τη βοήθεια της αποφαινόμενης αρχής. Τυχόν υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον ανήλικο, στο όνομά του, δεν αναιρεί την υποχρέωση διορισμού επιτρόπου για τον ανήλικο αυτό.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των αιτούντων, οι αποφάσεις σχετικά με όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αντικειμενικά, αμερόληπτα και σε ατομική βάση, μετά από ενδελεχή εξέταση που λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο αιτών, καθώς και τις μεμονωμένες περιστάσεις του αιτούντος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενδελεχής εξέταση μιας αίτησης, η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συναφείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος, οι οποίες παρέχονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και άλλες πηγές, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή κοινή ανάλυση πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Οποιαδήποτε αναβολής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις) και με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητα και η αμεροληψία της διαδικασίας βάσει του παρόντος κανονισμού.

(30)  Προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των αιτούντων, οι αποφάσεις σχετικά με όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αντικειμενικά, αμερόληπτα και σε ατομική βάση, μετά από ενδελεχή εξέταση που λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο αιτών, καθώς και τις μεμονωμένες περιστάσεις του αιτούντος. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενδελεχής εξέταση μιας αίτησης, η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συναφείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος, οι οποίες παρέχονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και άλλες πηγές, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή κοινή ανάλυση πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Οποιαδήποτε αναβολής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις) και με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητα και η αμεροληψία της διαδικασίας βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Με την επιφύλαξη της διεξαγωγής κατάλληλης και πλήρους εξέτασης μιας αίτησης διεθνούς προστασίας, είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων να λαμβάνεται απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να οριστούν μέγιστες προθεσμίες για τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, καθώς και για το πρώτο επίπεδο προσφυγής, με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, η απόφαση σχετικά με την εκάστοτε αίτηση θα πρέπει να λαμβάνεται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος σε όλα τα κράτη, διασφαλίζοντας έτσι μια ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία.

(33)  Με την επιφύλαξη της διεξαγωγής κατάλληλης και πλήρους εξέτασης μιας αίτησης διεθνούς προστασίας, είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων να λαμβάνεται απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να οριστούν μέγιστες προθεσμίες για τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, καθώς και για το πρώτο επίπεδο προσφυγής, με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, η απόφαση σχετικά με την εκάστοτε αίτηση θα πρέπει να λαμβάνεται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος σε όλα τα κράτη, διασφαλίζοντας έτσι μια ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία. Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παροχής διεθνούς προστασίας δεν θα πρέπει να προδικάζει κατά κανέναν τρόπο τη διενέργεια ενδελεχούς και σε ατομική βάση εξέτασης επί της ουσίας των αιτήσεων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Πριν από τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός του Δουβλίνου),29 το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο έχει κατατεθεί αίτηση θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό της αίτησης όταν μια χώρα, που δεν είναι κράτος μέλος, θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου ή ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα. Επιπλέον, η αίτηση θα πρέπει να θεωρείται απαράδεκτη εάν είναι μεταγενέστερη αίτηση χωρίς νέα σχετικά στοιχεία ή πορίσματα ή εάν μια χωριστή αίτηση από σύζυγο, σύντροφο ή ασυνόδευτο ανήλικο θεωρείται μη δικαιολογημένη.

διαγράφεται

__________________

 

29 EE L […] της […], σ. […].

 

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται ως λόγος απαραδέκτου όταν δύναται ευλόγως να υποτεθεί ότι μια άλλη χώρα θα χορηγούσε προστασία σύμφωνα με τις ουσιαστικές προδιαγραφές της σύμβασης της Γενεύης ή ο αιτών θα τύγχανε επαρκούς προστασίας στη χώρα αυτή. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εξετάζουν τη βασιμότητα της αίτησης, όταν μια πρώτη χώρα ασύλου έχει χορηγήσει στον αιτούντα το καθεστώς πρόσφυγα ή άλλη επαρκή προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προχωρούν επ’ αυτής της βάσης μόνο εφόσον έχουν βεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, βάσει των διασφαλίσεων που λαμβάνονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ότι ο αιτών απολαύει και θα συνεχίσει να απολαύει προστασίας στην εν λόγω χώρα, σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης ή έχει άλλως λάβει και θα εξακολουθήσει να διαθέτει επαρκή προστασία, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα νόμιμης διαμονής, την κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(36)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την έννοια της πρώτης χώρας ασύλου ως λόγο απαραδέκτου όταν δύναται ευλόγως να υποτεθεί ότι μια άλλη χώρα θα εξακολουθούσε να χορηγεί προστασία δυνάμει της σύμβασης της Γενεύης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν αυτή την έννοια, όταν μια πρώτη χώρα ασύλου έχει χορηγήσει στον αιτούντα το καθεστώς πρόσφυγα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προχωρούν επ’ αυτής της βάσης μόνο εφόσον έχουν βεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, βάσει των διασφαλίσεων που λαμβάνονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ότι ο αιτών απολαύει και θα συνεχίσει να απολαύει προστασίας στην εν λόγω χώρα, σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται ως λόγος του απαραδέκτου όταν ο αιτών, λόγω σύνδεσης με την τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας από την οποία διήλθε, δύναται ευλόγως να αναμένεται ότι θα ζητήσει προστασία στην εν λόγω χώρα και υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι ο αιτών θα τύχει εισδοχής ή επανεισδοχής στην εν λόγω χώρα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προχωρούν επ’ αυτής της βάσης μόνο εφόσον έχουν βεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, βάσει των διασφαλίσεων που λαμβάνονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ότι ο αιτών θα έχει τη δυνατότητα να λάβει προστασία σύμφωνα με τις ουσιαστικές προδιαγραφές της σύμβασηςτης Γενεύης ή θα λάβει επαρκή προστασία, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα νόμιμης διαμονής, την κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(37)  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας όταν ο αιτών, λόγω επαρκούς σύνδεσης με την τρίτη χώρα, δύναται ευλόγως να αναμένεται ότι θα ζητήσει προστασία στην εν λόγω χώρα και υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι ο αιτών θα τύχει επανεισδοχής στην εν λόγω χώρα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προχωρούν επ’ αυτής της βάσης μόνο εφόσον έχουν βεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, βάσει των διασφαλίσεων που λαμβάνονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ότι ο αιτών θα λάβει προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης ή θα λάβει αποτελεσματική προστασία στη χώρα αυτή ισοδύναμη με την προστασία που παρέχεται στους πρόσφυγες, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα νόμιμης διαμονής, την κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, τα επαρκή μέσα διαβίωσης για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Μια αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να εξετάζεται επί της ουσίας προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου). Δεν απαιτείται εξέταση επί της ουσίας όταν η αίτηση πρέπει να χαρακτηριστεί απαράδεκτη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, όταν από μια εκ πρώτης όψεως αξιολόγηση είναι σαφές ότι μια αίτηση δύναται να απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη, η αίτηση μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο χωρίς να εξετάζεται το παραδεκτό της.

(38)  Μια αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να εξετάζεται επί της ουσίας προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου). Δεν απαιτείται εξέταση επί της ουσίας όταν η αίτηση χαρακτηρίζεται απαράδεκτη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η εξέταση μιας αίτησης θα πρέπει να επιταχύνεται και να ολοκληρώνεται το πολύ εντός δύο μηνών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη, διότι αποτελεί καταχρηστική αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής ή ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση μιας απόφασης διαγραφής, ή όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ως προς την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όταν ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για διεθνή προστασία στο πρώτο κράτος μέλος εισόδου ή στο κράτος μέλος της νόμιμης διαμονής ή όταν ο αιτών του οποίου η αίτηση τελεί υπό εξέταση και έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος μέλος ή ευρίσκεται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους χωρίς τίτλο διαμονής, επιστρέφεται δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην τελευταία περίπτωση, η εξέταση της αίτησης δεν θα πρέπει να επιταχύνεται αν ο αιτών είναι σε θέση να παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία που δικαιολογούν την μετάβασή του σε άλλο κράτος μέλος χωρίς άδεια, την υποβολή αίτησης σε άλλο κράτος μέλος ή την κατ’ άλλο τρόπο μη διαθεσιμότητά του στις αρμόδιες αρχές, όπως για παράδειγμα, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο αυτό δεν ενημερώθηκε επαρκώς και εγκαίρως για τις υποχρεώσεις του. Επιπλέον, μια ταχεία διαδικασία εξέτασης δύναται να χρησιμοποιείται για ασυνόδευτους ανηλίκους μόνο εντός των περιορισμένων περιστάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(39)  Η εξέταση μιας αίτησης θα πρέπει να επιταχύνεται και να ολοκληρώνεται το πολύ εντός δύο μηνών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, μια ταχεία διαδικασία εξέτασης δύναται να χρησιμοποιείται για ασυνόδευτους ανηλίκους μόνο εντός των περιορισμένων περιστάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Πολλές αιτήσεις διεθνούς προστασίας πραγματοποιούνται στα σύνορα ή στις ζώνες διέλευσης ενός κράτους μέλους πριν από την απόφαση για την εισδοχή του αιτούντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν, σε καλά καθορισμένες περιστάσεις, μια διαδικασία εξέτασης του παραδεκτού ή της ουσίας των αιτήσεων, η οποία θα επιτρέπει την επιτόπου λήψη απόφασης επί των αιτήσεων αυτών. Η διαδικασία στα σύνορα δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες και μετά την περίοδο αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται στους αιτούντες η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους. Μόνο στην περίπτωση που ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αιτούντων υποβάλλει ταυτόχρονα αιτήσεις στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης δύναται η διαδικασία αυτή να εφαρμόζεται σε σημεία πλησίον των συνόρων ή της ζώνης διέλευσης. Η διαδικασία στα σύνορα δύναται να εφαρμόζεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους μόνο εντός των περιορισμένων περιστάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(40)  Πολλές αιτήσεις διεθνούς προστασίας πραγματοποιούνται στα σύνορα ή στις ζώνες διέλευσης ενός κράτους μέλους πριν από την απόφαση για την εισδοχή του αιτούντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν, σε καλά καθορισμένες περιστάσεις, μια διαδικασία εξέτασης του παραδεκτού ή της ουσίας των αιτήσεων, η οποία θα επιτρέπει την επιτόπου λήψη απόφασης επί των αιτήσεων αυτών. Η διαδικασία στα σύνορα δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες και μετά την περίοδο αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται στους αιτούντες η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους. Μόνο στην περίπτωση που ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αιτούντων υποβάλλει ταυτόχρονα αιτήσεις στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης δύναται η διαδικασία αυτή να εφαρμόζεται σε σημεία πλησίον των συνόρων ή της ζώνης διέλευσης. Η διαδικασία στα σύνορα μπορεί να εφαρμόζεται στους ανήλικους μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση αντί της κράτησης του ανήλικου· Η διαδικασία στα σύνορα δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Η έννοια της δημόσιας τάξης μπορεί μεταξύ άλλων να καλύπτει καταδίκη για διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.

(41)  Η έννοια της δημόσιας τάξης μπορεί μεταξύ άλλων να καλύπτει καταδίκη για διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. Οι έννοιες της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης καλύπτουν επίσης τις αξιόποινες πράξεις όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οι τρομοκρατικές πράξεις, καθώς και η εμπορία ανθρώπων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Εφόσον ο αιτών δώσει πειστικές εξηγήσεις, η έλλειψη εγγράφων κατά την είσοδο ή η χρήση πλαστών εγγράφων αυτή καθαυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασίας στα σύνορα ή ταχείας διαδικασίας.

(42)  Η έλλειψη εγγράφων κατά την είσοδο ή η χρήση πλαστών εγγράφων δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασίας στα σύνορα ή ταχείας διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη εγγράφων από τον αιτούντα δεν θα πρέπει να υπονομεύει την αίτησή του για διεθνή προστασία.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Όταν ένας αιτών ανακαλέσει ρητά την αίτησή του, με δική του πρωτοβουλία, ή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου) ή την οδηγία XXX/XXX/ΕΕ του Συμβουλίου (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής) ανακαλώντας έτσι σιωπηρώς την αίτησή τους, η αίτηση αυτή δεν θα εξετάζεται περαιτέρω και θα πρέπει να απορρίπτεται λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης, και οποιαδήποτε αίτηση σε κράτος μέλος από τον ίδιο αιτούντα περαιτέρω μετά την εν λόγω απόφαση θα θεωρείται μεταγενέστερη αίτηση. Ωστόσο, η σιωπηρή ανάκληση δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη, αλλά θα πρέπει να δίδεται στον αιτούντα η ευκαιρία να εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής και να αποδείξει ότι η αποτυχία συμμόρφωσης προς τις εν λόγω υποχρεώσεις του οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του.

(43)  Όταν ένας αιτών ανακαλέσει ρητά την αίτησή του, με δική του πρωτοβουλία, η αίτηση αυτή δεν θα εξετάζεται περαιτέρω και θα πρέπει να απορρίπτεται λόγω ρητής ανάκλησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Recital 43 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43 α)  Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όταν ο αιτών δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, η αποφαινόμενη αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να διακόψει προσωρινά την εξέταση της αίτησής του για παροχή διεθνούς προστασίας. Ο αιτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του εντός δύο μηνών προκειμένου να επαναληφθεί η εξέταση της αίτησής του. Η εξέταση της αίτησης μπορεί να επαναληφθεί μόνο μία φορά, εκτός αν ο αιτών μπορέσει να αποδείξει ότι η μη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του οφειλόταν σε περιστάσεις που ξέφευγαν του ελέγχου του. Σε άλλη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ως σιωπηρώς ανακληθείσα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Όταν ο αιτών υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση χωρίς να προσκομίσει νέα αποδεικτικά στοιχεία ή πορίσματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τα οποία σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη αίτηση, η εν λόγω μεταγενέστερη αίτηση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε νέα πλήρη εξεταστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η αίτηση πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη όταν είναι τόσο σαφώς ουσία αβάσιμη ή καταχρηστική, που δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με την αρχή του δεδικασμένου. Η προκαταρκτική εξέταση θα διεξάγεται επί τη βάσει γραπτών παρατηρήσεων και προσωπικής συνέντευξης. Ωστόσο, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις όπου, από τις γραπτές παρατηρήσεις, είναι σαφές ότι η αίτηση δεν αποκαλύπτει νέα στοιχεία ή πορίσματα ή ότι είναι τόσο σαφώς ουσία αβάσιμη, που δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Σε περίπτωση μεταγενέστερων αιτήσεων, δύνανται να εφαρμοστούν εξαιρέσεις στο δικαίωμα του εν λόγω ατόμου να παραμείνει στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όταν μια μεταγενέστερη αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ή, στην περίπτωση δεύτερης ή περαιτέρω μεταγενέστερων αιτήσεων, αμέσως μόλις υποβάλλεται αίτηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μετά την έκδοση τελικής απόφασης η οποία απέρριψε την προηγούμενη μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη.

(44)  Όταν ο αιτών υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση χωρίς να προσκομίσει νέα αποδεικτικά στοιχεία ή πορίσματα τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τα οποία σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη αίτηση, η εν λόγω μεταγενέστερη αίτηση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε νέα πλήρη εξεταστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η αίτηση πρέπει να απορρίπτεται ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη όταν είναι τόσο ουσία αβάσιμη ή καταχρηστική και δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με την αρχή του δεδικασμένου. Η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται επί τη βάσει γραπτών παρατηρήσεων και προσωπικής συνέντευξης. Ωστόσο, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις όπου, από τις γραπτές παρατηρήσεις, είναι σαφές ότι η αίτηση δεν αποκαλύπτει νέα στοιχεία ή πορίσματα ή ότι είναι αβάσιμη και δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Σε περίπτωση μεταγενέστερων αιτήσεων, δύνανται να εφαρμοστούν εξαιρέσεις στο δικαίωμα του εν λόγω ατόμου να παραμείνει στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όταν μια μεταγενέστερη αίτηση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη, ή, στην περίπτωση δεύτερης ή περαιτέρω μεταγενέστερων αιτήσεων, αμέσως μόλις υποβάλλεται αίτηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μετά την έκδοση τελικής απόφασης η οποία απέρριψε την προηγούμενη μεταγενέστερη αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Κομβικό κριτήριο για το βάσιμο μιας αίτησης διεθνούς προστασίας είναι η ασφάλεια του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σύγκλισης για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινά κριτήρια για το χαρακτηρισμό τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής και, υπό το πρίσμα της ανάγκης να ενισχυθεί η εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής ως ουσιαστικού εργαλείου για την υποστήριξη της ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων που είναι πιθανόν να κριθούν αβάσιμες, ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής.

(45)  Κομβικό κριτήριο για το βάσιμο μιας αίτησης διεθνούς προστασίας είναι η ασφάλεια του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σύγκλισης για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινά κριτήρια για το χαρακτηρισμό τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής, καθώς·και έναν κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Το γεγονός ότι μια τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής δεν μπορεί να αποτελεί απόλυτη εγγύηση ασφάλειας για τους υπηκόους της εν λόγω χώρας και δεν εξαλείφει, συνεπώς, την ανάγκη διενέργειας κατάλληλης ατομικής εξέτασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Εκ φύσεως, η αξιολόγηση στην οποία βασίζεται ο χαρακτηρισμός λαμβάνει υπόψη μόνο τις γενικές κοινωνικές, νομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας και το κατά πόσον οι υπεύθυνοι δίωξης, βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας υφίστανται πράγματι κυρώσεις όταν αποδεικνύεται η ενοχή τους στην εν λόγω χώρα. Για τον λόγο αυτό, όταν ο αιτών αποδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους η χώρα δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής στην περίπτωσή του, ο χαρακτηρισμός της ως ασφαλούς δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη καθόσον τον αφορά.

(46)  Το γεγονός ότι μια τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής δεν μπορεί να αποτελεί απόλυτη εγγύηση ασφάλειας για τους υπηκόους της εν λόγω χώρας και δεν εξαλείφει, συνεπώς, την ανάγκη διενέργειας κατάλληλης ατομικής εξέτασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Εκ φύσεως, η αξιολόγηση στην οποία βασίζεται ο χαρακτηρισμός λαμβάνει υπόψη μόνο τις γενικές κοινωνικές, νομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας και το κατά πόσον οι υπεύθυνοι δίωξης, βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας υφίστανται πράγματι κυρώσεις όταν αποδεικνύεται η ενοχή τους στην εν λόγω χώρα. Για τον λόγο αυτό, όταν ο αιτών αποδεικνύει ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η χώρα δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής στην περίπτωσή του, ο χαρακτηρισμός της ως ασφαλούς δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη καθόσον τον αφορά.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των ασφαλών τρίτων χωρών σε επίπεδο Ένωσης, ο παρών κανονισμός προβλέπει την ύπαρξη ενός τέτοιου χαρακτηρισμού. Τρίτες χώρες θα χαρακτηρίζονται ασφαλείς τρίτες χώρες σε ενωσιακό επίπεδο μέσω μιας τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, με βάση τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και μετά τη διενέργεια λεπτομερούς και τεκμηριωμένης αξιολόγησης που περιλαμβάνει ουσιαστική έρευνα και ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Η δημιουργία ενός ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής και ενός κοινού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών αναμένεται να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών καταλόγων ασφαλών χωρών των κρατών μελών. Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που προβλέπει τον εθνικό χαρακτηρισμό τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής, πέραν όσων χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς τρίτες χώρες σε ενωσιακό επίπεδο ή περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ως ασφαλείς χώρες καταγωγής, η θέσπιση ενός τέτοιου κοινού χαρακτηρισμού ή καταλόγου θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής της έννοιας από όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με τους αιτούντες των οποίων οι χώρες καταγωγής περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ή οι οποίοι έχουν κάποια σύνδεση με μια ασφαλή τρίτη χώρα. Αυτό θα διευκολύνει τη σύγκλιση ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών, αποτρέποντας έτσι παράλληλα τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων διεθνή προστασία. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα χρησιμοποίησης εθνικών καταλόγων ή χαρακτηρισμών πρέπει να έχει λήξει εντός διαστήματος πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(48)  Η δημιουργία ενός ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής αναμένεται να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών καταλόγων ασφαλών χωρών καταγωγής των κρατών μελών. Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που προβλέπει τον εθνικό χαρακτηρισμό τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής, η θέσπιση ενός τέτοιου κοινού καταλόγου θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής της έννοιας από όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με τους αιτούντες των οποίων οι χώρες καταγωγής περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο. Αυτό θα διευκολύνει τη σύγκλιση ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών, αποτρέποντας έτσι παράλληλα τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων διεθνή προστασία. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα χρησιμοποίησης εθνικών καταλόγων ασφαλών χωρών καταγωγής πρέπει να έχει λήξει εντός διαστήματος τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Recital 48 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

48 α)  Κατά τη διάρκεια αυτής του τριετούς μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί κατάλογοι ασφαλών χωρών καταγωγής και ο κοινός κατάλογος της ΕΕ είναι συνεπείς μεταξύ τους. Μια χώρα, της οποίας αναστέλλεται ή αφαιρείται η εγγραφή από τον κοινό κατάλογο της ΕΕ, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

48 β)  Με σκοπό την εναρμόνιση των εθνικών καταλόγων ασφαλών χωρών καταγωγής, κατά τη διάρκεια της τριετούς μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη δύνανται να προτείνουν στην Επιτροπή την προσθήκη συγκεκριμένων τρίτων χωρών στον κοινό κατάλογο της ΕΕ περί ασφαλών χωρών καταγωγής. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις προτάσεις αυτές εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή τους, επί τη βάσει μιας σειράς πηγών πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της, ιδίως δε τις εκθέσεις που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί και εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εάν μία τρίτη χώρα πρόκειται να συμπεριληφθεί στον κατάλογο, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει πρόταση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για τη διεύρυνση του κοινού καταλόγου της ΕΕ περί ασφαλών χωρών καταγωγής. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι για κάθε τρίτη χώρα που προστίθεται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής προβλέπεται μια αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική επιστροφής με συμφωνίες επανεισδοχής από την πλήρη και ολοκληρωμένη τήρηση των οποίων θα πρέπει να εξαρτάται η καταβολή των ενωσιακών ενισχύσεων στις χώρες αυτές.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

48 γ)  Ο κοινός κατάλογος της ΕΕ με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής δεν θα πρέπει να έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο που προέρχονται από χώρες τις οποίες χαρακτηρίζει αφενός μεγάλος αριθμός αιτήσεων και αφετέρου χαμηλός μέσος συντελεστής αναγνώρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς χώρας καταγωγής θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από την αξιολόγηση του κατά πόσον η κατάσταση της εν λόγω χώρας συμμορφώνεται με τα κριτήρια χαρακτηρισμού τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που έχουν οριστεί ως ασφαλείς τρίτες χώρες σε επίπεδο Ένωσης ή περιέχονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής της κατάστασης της εν λόγω τρίτης χώρας προς το χειρότερο, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τον χαρακτηρισμό της εν λόγω τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή τη συμπερίληψη της εν λόγω τρίτης χώρας στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέσω κατ ' εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση, ώστε η εν λόγω τρίτη χώρα να μην χαρακτηρίζεται πλέον ως ασφαλής σε επίπεδο Ένωσης ήνα διαγραφεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, εντός 3 μηνών από την έκδοση της ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης αναστολής.

(49)  Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που περιέχονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής της κατάστασης της εν λόγω τρίτης χώρας προς το χειρότερο, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη συμπερίληψη της εν λόγω τρίτης χώρας στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέσω κατ ' εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ώστε να διαγραφεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, εντός 6 μηνών από την έκδοση της ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης αναστολής.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Όταν λήξει η περίοδος ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και η παράταση αυτής, χωρίς να έχει εκδοθεί νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ο χαρακτηρισμός της τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή η παρουσία της εν λόγω τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής δεν δύναται πλέον να ανασταλεί. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν προτεινόμενης τροποποίησης για τη διαγραφή της τρίτης χώρας από τους καταλόγους.

(51)  Όταν λήξει η περίοδος ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και η παράταση αυτής χωρίς να έχει εκδοθεί νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ο χαρακτηρισμός της τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής δεν δύναται πλέον να ανασταλεί. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν προτεινόμενης τροποποίησης για τη διαγραφή της τρίτης χώρας από τους καταλόγους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η Επιτροπή, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που έχουν διαγραφεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής ή ασφαλών τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή ότι θεωρεί, βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης, ότι, κατόπιν αλλαγών στην κατάστασή της, η εν λόγω τρίτη χώρα πληροί και πάλι τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να χαρακτηριστεί ασφαλής. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα μπορούν να χαρακτηρίζουν την εν λόγω χώρα ως ασφαλή τρίτη χώρα σε εθνικό επίπεδο, εφόσον η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις για τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, μπορεί να προτείνει τροποποίηση του χαρακτηρισμού των ασφαλών τρίτων χωρών σε επίπεδο Ένωσης ή του ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής, κατά τρόπο ώστε να προστεθεί η εν λόγω τρίτη χώρα.

(52)  Η Επιτροπή, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που έχουν διαγραφεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Στην περίπτωση που μια τρίτη χώρα έχει διαγραφεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, ένα κράτος μέλος μπορεί να ενημερώνει την Επιτροπή σε περίπτωση που θεωρεί ότι, κατόπιν μεταβολής της κατάστασης της εν λόγω τρίτης χώρας, η χώρα εκπληρώνει και πάλι τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να ενταχθεί στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χώρων καταγωγής. Η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει τυχόν ενημερώσεις τέτοιου είδους από κράτος μέλος και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ανάλογη τροποποίηση του ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να μην υποβάλει τέτοιου είδους πρόταση, τα κράτη μέλη δεν χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα ως ασφαλή χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Όσον αφορά την Τουρκία, η νομική βάση για την προστασία κατά της δίωξης και της κακομεταχείρισης παρέχεται επαρκώς από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και από τη συμμετοχή σε όλες τις μείζονες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2014, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε παραβιάσεις σε 94 από τις 2 899 αιτήσεις. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν συμβάντα απέλασης, διαγραφής ή έκδοσης ιθαγενών πολιτών σε τρίτες χώρες όπου, μεταξύ άλλων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποβληθούν σε ποινή θανάτου, βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ή όπου οι ζωές ή η ελευθερία τους θα απειλούνταν λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, γενετήσιου προσανατολισμού, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή από όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απέλασης, διαγραφής ή έκδοσης σε άλλη τρίτη χώρα. Το 2014, τα κράτη μέλη θεώρησαν ότι οι αιτήσεις ασύλου από πολίτες της Τουρκίας ήταν βάσιμες σε ποσοστό 23,1% (310). Ένα κράτος μέλος έχει χαρακτηρίσει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα καταγωγής. Η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως υποψήφια προς ένταξη χώρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Την εποχή εκείνη, η εκτίμηση ήταν ότι η Τουρκία πληρούσε τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, σχετικά με τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, και ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει να πληροί τα εν λόγω κριτήρια για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση προόδου.

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(63)  Όσον αφορά την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, και ιδίως ενόψει της τακτικής επανεξέτασης για την κατάσταση που πρέπει να διενεργείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που τυγχάνουν του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενημερώνονται δεόντως για την πιθανή επανεξέταση του καθεστώτος τους και έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν την άποψή τους, εντός ευλόγου διαστήματος, μέσω γραπτής δήλωσης και σε προσωπική συνέντευξη, προτού οι αρχές λάβουν αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησής του.

(63)  Όσον αφορά την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που τυγχάνουν του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενημερώνονται δεόντως για την πιθανή επανεξέταση του καθεστώτος τους και έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν την άποψή τους, εντός ευλόγου διαστήματος, μέσω γραπτής δήλωσης και σε προσωπική συνέντευξη, προτού οι αρχές λάβουν αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησής του.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(66)  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισότητα στη διαχείριση των αιτήσεων και αποτελεσματικότητα όσον αφορά την κοινή διαδικασία για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να ορίζονται προθεσμίες όχι μόνο για τη διοικητική διαδικασία, αλλά και για το στάδιο της προσφυγής, τουλάχιστον αναφορικά με τον πρώτο βαθμό προσφυγής. Τούτο θα πρέπει να γίνεται με την επιφύλαξη κατάλληλης και πλήρους εξέτασης της προσφυγής και, επομένως, θα πρέπει να τηρείται ένα μέτρο ευελιξίας σε περιπτώσεις που εμπλέκουν περίπλοκα πραγματικά ή νομικά ζητήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, τη χορήγηση εγγράφων στους αιτούντες και την εφαρμογή μέτρων για τους αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(71)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, τη χορήγηση εγγράφων στους αιτούντες και την εφαρμογή μέτρων για τους αιτούντες που χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

_________________

_________________

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει την ορολογία με τη θέση του ΕΚ σχετικά με άλλα μέσα του ΚΕΣΑ, ιδίως την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(72)  Για την αντιμετώπιση τυχόν αιφνίδιων αλλαγών προς το χειρότερο σε μια τρίτη χώρα που έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα σε επίπεδο Ένωσης ή περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναστολή του χαρακτηρισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή της συμπερίληψης της εν λόγω τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για μια περίοδο έξι μηνών, εφόσον η Επιτροπή κρίνει, επί τη βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης, ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(72)  Για την αντιμετώπιση τυχόν αιφνίδιων αλλαγών προς το χειρότερο σε μια τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναστολή του χαρακτηρισμού της εν λόγω τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για μια περίοδο έξι μηνών, εφόσον η Επιτροπή κρίνει, επί τη βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης, ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

(75)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του τμήματος ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή, στην πράξη, των διατάξεων του κανονισμού που αφορούν την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3a

 

Ευνοϊκότερες διατάξεις

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες απαιτήσεις για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί τελεσίδικη απόφαση·

β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «αιτών που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων»: κάθε αιτών του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων·

γ)  «αιτών που χρήζει συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων»: κάθε αιτών του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων ή συγκεκριμένων παραγόντων ευπάθειας·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «άπατρις»: ένα πρόσωπο που κανένα κράτος δεν θεωρεί υπήκοό του βάσει της νομοθεσίας του·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «τελεσίδικη απόφαση»: η απόφαση που ορίζει κατά πόσον χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή στον ανιθαγενή καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), συμπεριλαμβανομένης μιας απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη ή μιας απόφασης που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε διαδικασία προσφυγής στο σχετικό κράτος μέλος·

δ)  «τελεσίδικη απόφαση»: η απόφαση που ορίζει κατά πόσον χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή στον ανιθαγενή καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), συμπεριλαμβανομένης μιας απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη ή μιας απόφασης που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε διαδικασία προσφυγής στο σχετικό κράτος μέλος·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «αποφαινόμενη αρχή»: κάθε οιονεί δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων πρωτοβαθμίως στις εν λόγω υποθέσεις·

ε)  «αποφαινόμενη αρχή»: κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων πρωτοβαθμίως στις εν λόγω υποθέσεις·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «επίτροπος»: πρόσωπο ή οργάνωση που έχει διοριστεί για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο, προκειμένου να διαφυλάσσει το μείζον συμφέρον του ανηλίκου, καθώς τη γενική του ευημερία κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του, οσάκις είναι αναγκαίο·

στ)  «επίτροπος»: πρόσωπο ή οργάνωση που έχει διοριστεί από τις αρμόδιες αρχές για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διαφυλάσσει το μείζον συμφέρον του ανηλίκου και την ευημερία του και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του, οσάκις είναι αναγκαίο·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Article 4 – paragraph 2 – point g

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας»: η απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ενός προσώπου·

ζ)  «ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας»: η απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ενός προσώπου σύμφωνα με τον κανονισμό [κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου]·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «μεταγενέστερη αίτηση»: η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η αίτηση απορρίφθηκε λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης μετά από τη σιωπηρή της ανάκληση·

θ)  «μεταγενέστερη αίτηση»: η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η αίτηση απορρίφθηκε λόγω ρητής ανάκλησης ή ως σιωπηρώς ανακληθείσα·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα καθήκοντα παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και ενημέρωσης των αιτούντων σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας είναι ανατεθειμένα στις ακόλουθες αρχές:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα καθήκοντα παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και ενημέρωσης των αιτούντων σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας ανατίθενται στις ακόλουθες αρχές, οι οποίες όμως δεν διαθέτουν σε καμία περίπτωση την εξουσία να αποφασίζουν επί του παραδεκτού και επί της ουσίας μιας αίτησης διεθνούς προστασίας:

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μεταναστευτικές αρχές·

γ)  μεταναστευτικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι η αποφαινόμενη αρχή·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αρχές αρμόδιες για εγκαταστάσεις κράτησης.

δ)  αρχές αρμόδιες για εγκαταστάσεις κράτησης ή υποδοχής.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά σε άλλες αρχές.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά σε άλλες αρχές. Όταν η αίτηση λαμβάνεται από αρχή που δεν είναι αρμόδια για την καταχώρισή της, η εν λόγω αρχή ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αρχές άλλου κράτους μέλους στις οποίες έχουν ανατεθεί από το εν λόγω κράτος μέλος τα καθήκοντα παραλαβής, καταχώρισης και εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν το αρμόδιο κράτος μέλος ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη, αυτό το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους για τον σκοπό της παραλαβής, καταχώρισης και εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Η αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με τις ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας παραμένει στο αρμόδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3, έχει τις κατάλληλες γνώσεις και διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση και καθοδήγηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4α του παρόντος άρθρου, έχει τις κατάλληλες γνώσεις και έχει λάβει την απαραίτητη κατάρτιση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ)ΧΧΧ/ΧΧΧ (κανονισμός για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο) καθώς και καθοδήγηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως διώκτες ή υπεύθυνους της πρόκλησης σοβαρής βλάβης κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να τους αποκαλυφθεί άμεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος ή των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.

β)  να ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως διώκτες ή υπεύθυνους της πρόκλησης σοβαρής βλάβης εάν μπορούσαν να τεθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του αιτούντος ή των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή η ελευθερία και η ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου ή, εάν ευρίσκεται νομίμως σε κράτος μέλος, υποβάλλει την αίτησή του σε αυτό το κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου).

1.  Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου ή, εάν ευρίσκεται νομίμως σε κράτος μέλος, υποβάλλει την αίτησή του σε αυτό το κράτος μέλος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχοντας τα δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β)·

α)  παρέχοντας τα δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δίνοντας δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου του, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός Eurodac)·35

β)  δίνοντας βιομετρικά δεδομένα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός Eurodac)·35

__________________

__________________

35 EE L […] της […], σ. […].

35 EE L […] της […], σ. […].

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παραδίδοντας συναφή με την εξέταση της αίτησης έγγραφα που τυχόν έχει στην κατοχή του.

δ)  επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν και να κάνουν αντίγραφα των συναφών με την εξέταση της αίτησης εγγράφων που τυχόν έχει στην κατοχή του.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που ο αιτών αρνείται να συνεργαστεί, μη παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέταση της αίτησης, δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου του, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερώσει δεόντως το πρόσωπο αυτό σχετικά με τις υποχρεώσεις του και έχουν διασφαλίσει ότι το πρόσωπο αυτό είχε μια ουσιαστική ευκαιρία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές, η αίτησή του απορρίπτεται λόγω υπαναχώρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39.

3.  Σε περίπτωση που ο αιτών αρνείται να συνεργαστεί, μη παρέχοντας τα στοιχεία μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), ή τα βιομετρικά δεδομένα του, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερώσει δεόντως το πρόσωπο αυτό σχετικά με τις υποχρεώσεις του και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν, και έχουν διασφαλίσει ότι το πρόσωπο αυτό είχε μια ουσιαστική ευκαιρία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές, η αίτησή του απορρίπτεται ως σιωπηρώς ανακληθείσα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο αιτών οφείλει να ενημερώνει την αποφαινόμενη αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η παρουσία του σχετικά με τον τόπο διαμονής ή τη διεύθυνσή του, ή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του η αποφαινόμενη αρχή ή άλλες αρμόδιες αρχές. Το πρόσωπο αυτό οφείλει να ενημερώνει την αποφαινόμενη αρχή για τυχόν αλλαγές. Ο αιτών δέχεται κάθε ανακοίνωση στον πλέον πρόσφατο τόπο διαμονής ή διεύθυνση που έχει δηλώσει ή υποδείξει, ιδίως όταν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 28.

4.  Ο αιτών οφείλει να ενημερώνει την αποφαινόμενη αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η παρουσία του σχετικά με τον τόπο διαμονής ή τη διεύθυνσή του, ή έναν τηλεφωνικό αριθμό ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του η αποφαινόμενη αρχή ή άλλες αρμόδιες αρχές. Το πρόσωπο αυτό οφείλει να ενημερώνει την αποφαινόμενη αρχή για τυχόν αλλαγές. Ο αιτών δέχεται κάθε ανακοίνωση στον πλέον πρόσφατο τόπο διαμονής ή διεύθυνση που έχει δηλώσει ή υποδείξει, ιδίως όταν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 28.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όπου είναι αναγκαίο για την εξέταση μιας αίτησης, ο αιτών μπορεί να κληθεί από τις αρμόδιες αρχές να υποβληθεί σε σωματική έρευνα ή έρευνα των αντικειμένων του. Με την επιφύλαξη κάθε έρευνας που πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, η σωματική έρευνα του αιτούντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου φύλου, τηρουμένων πλήρως των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας.

7.  Όπου είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση μιας αίτησης, ο αιτών μπορεί να κληθεί από τις αρμόδιες αρχές για να υποβληθεί σε έρευνα των αντικειμένων του. Η αποφαινόμενη αρχή παρέχει γραπτώς στον αιτούντα τους λόγους της έρευνας. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη κάθε έρευνας που πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αποφαινόμενη αρχή ενημερώνει τους αιτούντες, σε γλώσσα που κατανοούν ή εκτιμάται ευλόγως ότι κατανοούν, σχετικά με τα ακόλουθα:

Η αποφαινόμενη αρχή ενημερώνει τους αιτούντες, σε γλώσσα που κατανοούν, κατά τρόπο συνοπτικό και σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, σχετικά με τα ακόλουθα:

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποχρεούνται να ευρίσκονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου)·

γ)  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου)·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας·

ε)  το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε προθεσμίας που υποχρεούνται να τηρούν, καθώς και των προθεσμιών που οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να τηρούν·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  το δικαίωμα σε δωρεάν νομική συνδρομή για την υποβολή της ατομικής αίτησης και σε νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  το αποτέλεσμα της απόφασης της αποφαινόμενης αρχής, τους λόγους που στηρίζουν την εν λόγω απόφαση, καθώς και τις συνέπειες μιας απόφασης που απορρίπτει τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας και τον τρόπο κατά τον οποίο δύναται να προσβληθεί η απόφαση αυτή.

(h)  το αποτέλεσμα της απόφασης της αποφαινόμενης αρχής, τους λόγους που στηρίζουν την εν λόγω απόφαση και όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη της απόφασης, καθώς και τις συνέπειες μιας απόφασης που απορρίπτει τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας και τον τρόπο κατά τον οποίο δύναται να προσβληθεί η απόφαση αυτή, καθώς και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν για την ενέργεια αυτή.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο πρέπει να παρέχονται εγκαίρως, ώστε να επιτρέπουν στους αιτούντες να ασκούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τον παρόντα κανονισμό και να συμμορφώνονται δεόντως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου πρέπει να παρέχονται εγκαίρως, ώστε να επιτρέπουν στους αιτούντες να ασκούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τον παρόντα κανονισμό και να συμμορφώνονται δεόντως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου παρέχονται στον αιτούντα το αργότερο κατά τη στιγμή της καταχώρισης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Αυτό το στοιχείο παρέχεται τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή, κατά περίπτωση με την υποστήριξη εξοπλισμού πολυμέσων. Στους ανήλικους, οι πληροφορίες παρέχονται με φιλικό προς το παιδί τρόπο μέσω κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και με τη συμμετοχή του επιτρόπου.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο συντάσσει, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς και συμπληρωματικά με το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ (κανονισμός του Δουβλίνου), κοινό πληροφοριακό υλικό το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το κοινό πληροφοριακό υλικό καταρτίζεται κατά τρόπο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να το συμπληρώνουν με πρόσθετες ειδικές πληροφορίες ανά κράτος μέλος. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο καταρτίζει ειδικό πληροφοριακό υλικό που προορίζεται ειδικά για τις ακόλουθες κατηγορίες στόχους:

 

α) ενήλικες αιτούντες, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στους ευάλωτους αιτούντες·

 

β) ασυνόδευτους ανήλικους· και

 

γ) συνοδευόμενους ανήλικους.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Όπου είναι αναγκαίο και εφικτό, η αποφαινόμενη αρχή θέτει στη διάθεση του αιτούντος τις υπηρεσίες ενός πολιτιστικού διαμεσολαβητή για να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αποφαινόμενη αρχή παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που παρέχει νομικές ή άλλες συμβουλές σε αιτούντες διεθνή προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

4.  Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αποφαινόμενη αρχή παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που παρέχει νομικές ή άλλες συμβουλές σε αιτούντες διεθνή προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αποφαινόμενη αρχή μεριμνά ώστε οι αιτούντες και, κατά περίπτωση, οι επίτροποι, οι νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι σύμβουλοί τους, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και απαιτούνται για την εξέταση των αιτήσεων, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3, όταν η αποφαινόμενη αρχή συνεκτιμά τις πληροφορίες αυτές για να λάβει απόφαση επί της αίτησής τους.

5.  Η αποφαινόμενη αρχή μεριμνά ώστε οι αιτούντες και, κατά περίπτωση, οι επίτροποι ή οι νομικοί σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και απαιτούνται για την εξέταση των αιτήσεων, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3, όταν η αποφαινόμενη αρχή συνεκτιμά τις πληροφορίες αυτές για να λάβει απόφαση επί της αίτησής τους.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η αποφαινόμενη αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή της επί της αίτησής του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήψη της απόφασης. Εάν ο αιτών εκπροσωπείται νομίμως από επίτροπο, νομικό ή άλλο σύμβουλο, η αποφαινόμενη αρχή δύναται να επιλέξει να κοινοποιήσει την απόφαση σε αυτόν, αντί του αιτούντος.

6.  Η αποφαινόμενη αρχή κοινοποιεί γραπτώς στον αιτούντα την απόφασή της επί της αίτησής του, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασης. Εάν ο αιτών εκπροσωπείται νομίμως από επίτροπο ή νομικό σύμβουλο, η αποφαινόμενη αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε αυτόν καθώς και στον αιτούντα.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το δικαίωμα παραμονής δεν θεμελιώνει δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής και δεν παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα μετάβασης σε άλλο κράτος μέλος χωρίς άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις υλικές συνθήκες υποδοχής).

2.  Το δικαίωμα παραμονής στην επικράτεια κράτους μέλους δεν θεμελιώνει δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής και δεν παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα μετάβασης σε άλλο κράτος μέλος χωρίς άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις υλικές συνθήκες υποδοχής).

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πριν από τη λήψη απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή επί του παραδεκτού μιας αίτησης για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης σχετικά με το παραδεκτό της αίτησής του.

1.  Σε περίπτωση που η αποφαινόμενη αρχή εφαρμόσει διαδικασία κρίσης του παραδεκτού σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 και πριν από τη λήψη απόφασης από την εν λόγω αποφαινόμενη αρχή επί του παραδεκτού μιας αίτησης για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα ακρόασης μέσω προσωπικής συνέντευξης σχετικά με το παραδεκτό της αίτησής του.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο πλαίσιο της συνέντευξης για την κρίση του παραδεκτού, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αιτιολογήσει επαρκώς γιατί οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, δεν ισχύουν για τις δικές του ιδιαίτερες περιστάσεις.

2.  Στο πλαίσιο της συνέντευξης για την κρίση του παραδεκτού, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αιτιολογήσει γιατί οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, δεν ισχύουν για τις δικές του ιδιαίτερες περιστάσεις.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πριν από τη λήψη απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή ως προς την ουσιαστική βασιμότητα μιας αίτησης για τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησής του.

1.  Πριν από τη λήψη απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή ως προς την ουσιαστική βασιμότητα μιας αίτησης για τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα ακρόασης μέσω συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησής του. Η ουσιαστική συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα με τη συνέντευξη για το παραδεκτό της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί επαρκής και κατάλληλος χρόνος στον αιτούντα για την προετοιμασία και τη διαβούλευση με τον νομικό του σύμβουλο.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο πλαίσιο της συνέντευξης επί της ουσίας, παρέχεται στον αιτούντα επαρκής δυνατότητα παρουσίασης των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), και ο αιτών παρέχει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό. Παρέχεται επίσης στον αιτούντα η δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με ελλείποντα ή ασυνεπή ή αντιφατικά στοιχεία στις δηλώσεις του αιτούντος.

2.  Στο πλαίσιο της συνέντευξης επί της ουσίας, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), και ο αιτών παρέχει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό. Παρέχεται επίσης στον αιτούντα η δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με ελλείποντα ή ασυνεπή ή αντιφατικά στοιχεία στις δηλώσεις του αιτούντος.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη επί της ουσίας της αίτησης δεν φέρει στρατιωτική στολή ή στολή δύναμης επιβολής του νόμου.

διαγράφεται

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον αιτούντα παρέχεται η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης σχετικά με την αίτησή του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Στον αιτούντα παρέχεται το δικαίωμα ακρόασης μέσω προσωπικής συνέντευξης σχετικά με την αίτησή του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Πρέπει να εξασφαλίζεται η παρουσία διερμηνέα και του νομικού συμβούλου του αιτούντος, εφόσον ο αιτών αποφάσισε να κάνει χρήση νομικής συνδρομής ή έχει ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 σημείο β).

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι προσωπικές συνεντεύξεις διεξάγονται από το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής, το οποίο δύναται να επικουρείται από το προσωπικό αρχών άλλων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α), ή εμπειρογνώμονες που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β).

3.  Οι προσωπικές συνεντεύξεις διεξάγονται από το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής, το οποίο δύναται να επικουρείται από εμπειρογνώμονες που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, ή από το προσωπικό αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το πρόσωπο που διεξάγει τις προσωπικές συνεντεύξεις επί του παραδεκτού ή επί της ουσίας των αιτήσεων δεν φέρει στρατιωτική στολή ή στολή των δυνάμεων επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αυτών.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ταυτόχρονες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών καθιστούν δύσκολη για την αποφαινόμενη αρχή την έγκαιρη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κάθε αιτούντος, η αποφαινόμενη αρχή δύναται να επικουρείται από το προσωπικό των αρχών άλλων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α), και τους εμπειρογνώμονες που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β), για τη διενέργεια των συνεντεύξεων αυτών.

4.  Όταν ταυτόχρονες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών καθιστούν δύσκολη για την αποφαινόμενη αρχή την έγκαιρη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κάθε αιτούντος, η αποφαινόμενη αρχή δύναται να επικουρείται, για τη διενέργεια των συνεντεύξεων αυτών, από εμπειρογνώμονες που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή από το προσωπικό αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έλλειψη προσωπικής συνέντευξης δυνάμει του στοιχείου β) ανωτέρω δεν επιδρά δυσμενώς στην απόφαση της αποφαινόμενης αρχής. Η εν λόγω αρχή παρέχει στον αιτούντα μια πραγματική ευκαιρία να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την κατάσταση του αιτούντος, η αποφαινόμενη αρχή συμβουλεύεται επαγγελματία του τομέα της υγείας για να εξακριβώσει κατά πόσον η κατάσταση λόγω της οποίας ο αιτών είναι ανίκανος ή δεν δύναται να συμμετάσχει σε συνέντευξη είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Η έλλειψη προσωπικής συνέντευξης δυνάμει του στοιχείου β) ανωτέρω δεν επιδρά δυσμενώς στην απόφαση της αποφαινόμενης αρχής. Η εν λόγω αρχή παρέχει στον αιτούντα μια πραγματική ευκαιρία να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την κατάσταση του αιτούντος, η αποφαινόμενη αρχή συμβουλεύεται επαγγελματία του τομέα της υγείας για να εξακριβώσει κατά πόσον η κατάσταση λόγω της οποίας ο αιτών είναι ανίκανος ή δεν δύναται να συμμετάσχει σε συνέντευξη είναι προσωρινή ή μόνιμη. Εφόσον, μετά τη γνωμάτευση του επαγγελματία του τομέα της υγείας, καταστεί σαφές ότι η κατάσταση λόγω της οποίας ο αιτών είναι ανίκανος ή δεν δύναται να συμμετάσχει σε συνέντευξη είναι προσωρινή, η αποφαινόμενη αρχή αναβάλλει την προσωπική συνέντευξη έως ότου ο αιτών είναι ικανός να συμμετάσχει σε συνέντευξη.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη είναι κατάλληλο για να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και γενικές συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής καταγωγής, της ηλικίας, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της ευαισθησίας του αιτούντος. Το προσωπικό που διενεργεί τη συνέντευξη του αιτούντος διαθέτει επίσης γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτούντος για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι ο αιτών μπορεί να έχει υποστεί βασανισμό κατά το παρελθόν.

6.  Το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη είναι κατάλληλο για να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και γενικές συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του αιτούντος, της πολιτιστικής καταγωγής, της ηλικίας, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της ευαισθησίας του αιτούντος. Το προσωπικό που διενεργεί τη συνέντευξη του αιτούντος διαθέτει επίσης γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτούντος για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι ο αιτών μπορεί να έχει υποστεί βασανισμό κατά το παρελθόν ή ότι υπήρξε θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το προσωπικό που διενεργεί τις συνεντεύξεις με τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, λαμβάνει εκ των προτέρων σχετική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο) , μεταξύ άλλων όσον αφορά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενωσιακή νομοθεσία για το άσυλο, καθώς και κανόνες για την πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων και για άτομα που ενδεχομένως χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων.

7.  Το προσωπικό που διενεργεί τις συνεντεύξεις με τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που απασχολούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, λαμβάνει εκ των προτέρων σχετική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο) , μεταξύ άλλων όσον αφορά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενωσιακή νομοθεσία για το άσυλο, καθώς και κανόνες για την πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων και για άτομα που ενδεχομένως χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την προσωπική συνέντευξη παρέχεται διερμηνέας, ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει τη συνέντευξη. Η επικοινωνία διενεργείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτών, εκτός εάν υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία είναι σε θέση να επικοινωνήσει με σαφήνεια.

Για την προσωπική συνέντευξη παρέχεται διερμηνέας και, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, ένας πολιτιστικός διαμεσολαβητής οι οποίοι είναι τα κατάλληλα πρόσωπα για να διασφαλίσουν τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει τη συνέντευξη. Οι διερμηνείς και οι πολιτιστικοί διαμεσολαβητές έχουν λάβει εκ των προτέρων ειδική κατάρτιση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο), περιλαμβανομένων των στοιχείων που απαριθμούνται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Η επικοινωνία διενεργείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτών, εκτός εάν υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία είναι σε θέση να επικοινωνήσει με σαφήνεια.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα, η αποφαινόμενη αρχή μεριμνά ώστε το πρόσωπο που διενεργεί τη συνέντευξη και ο διερμηνέας να είναι του ίδιου φύλου με τον αιτούντα, οσάκις αυτό είναι εφικτό, και η αποφαινόμενη αρχή δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι το εν λόγω αίτημα του αιτούντος βασίζεται σε λόγους που δεν συνδέονται με τη δυσκολία του αιτούντος να παρουσιάσει τους λόγους της αίτησής του με ολοκληρωμένο τρόπο.

Εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να μεριμνήσει ώστε το πρόσωπο που διενεργεί τη συνέντευξη, ο διερμηνέας και ο πολιτιστικός διαμεσολαβητής να είναι του ίδιου φύλου με τον αιτούντα, οσάκις αυτό είναι εφικτό, και η αποφαινόμενη αρχή δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι το εν λόγω αίτημα του αιτούντος βασίζεται σε λόγους που δεν συνδέονται με τη δυσκολία του αιτούντος να παρουσιάσει τους λόγους της αίτησής του με ολοκληρωμένο τρόπο. Οι διερμηνείς έχουν λάβει εκ των προτέρων ειδική κατάρτιση σε θέματα διεθνούς δικαίου περί ασύλου και σε θέματα εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, βασανιστηρίων, βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και λόγω φύλου.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Η έλλειψη προσωπικής συνέντευξης δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λαμβάνει απόφαση επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας.

9.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι έχει δοθεί στον αιτούντα η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης, η έλλειψη προσωπικής συνέντευξης, η οποία παραλείπεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λαμβάνει απόφαση επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή ή κάθε άλλη αρχή, ή οι εμπειρογνώμονες που την επικουρούν ή διεξάγουν την προσωπική συνέντευξη, τηρεί διεξοδικά και εμπεριστατωμένα πρακτικά που περιλαμβάνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία ή συντάσσει απομαγνητοφώνηση κάθε προσωπικής συνέντευξης.

1.  Η αποφαινόμενη αρχή, ή οι εμπειρογνώμονες που απασχολεί ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ή το προσωπικό αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4α, που την επικουρούν ή διεξάγουν την προσωπική συνέντευξη, τηρούν πρακτικά που περιλαμβάνουν όλα τα κύρια στοιχεία κάθε προσωπικής συνέντευξης. Ο αιτών λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προσωπική συνέντευξη μαγνητοφωνείται με τη χρήση ακουστικών ή οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής. Ο αιτών ενημερώνεται εκ των προτέρων για την εν λόγω καταγραφή.

2.  Η προσωπική συνέντευξη μαγνητοφωνείται με τη χρήση ακουστικών μέσων καταγραφής. Ο αιτών ενημερώνεται εκ των προτέρων για το γεγονός ότι γίνεται η καταγραφή καθώς και για τον σκοπό που εξυπηρετεί η εν λόγω καταγραφή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των αιτούντων οι οποίοι χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Παρέχεται στον αιτούντα η ευκαιρία να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή να παράσχει διευκρινίσεις προφορικώς ή γραπτώς σε σχέση με τυχόν εσφαλμένες μεταφράσεις ή παρερμηνείες που περιλαμβάνονται στα πρακτικά ή στο κείμενο της απομαγνητοφώνησης, μετά το πέρας της προσωπικής συνέντευξης ή εντός καθορισμένου χρονικού ορίου πριν από τη λήψη της απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή. Προς τον σκοπό τούτο, ο αιτών ενημερώνεται για ολόκληρο το περιεχόμενο των πρακτικών ή τα ουσιαστικά στοιχεία του κειμένου της απομαγνητοφώνησης με τη συνδρομή διερμηνέα, όπου είναι αναγκαίο. Κατόπιν, ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών ή του κειμένου της απομαγνητοφώνησης αντικατοπτρίζει σωστά την προσωπική συνέντευξη.

3.  Παρέχεται στον αιτούντα η ευκαιρία να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή να παράσχει διευκρινίσεις προφορικώς ή γραπτώς σε σχέση με τυχόν εσφαλμένες μεταφράσεις ή παρερμηνείες ή άλλα πραγματολογικά σφάλματα που περιλαμβάνονται στα πρακτικά μετά το πέρας της προσωπικής συνέντευξης ή εντός καθορισμένου χρονικού ορίου πριν από τη λήψη της απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή. Προς τον σκοπό τούτο, ο αιτών ενημερώνεται για ολόκληρο το περιεχόμενο των πρακτικών με τη συνδρομή διερμηνέα, όπου είναι αναγκαίο. Κατόπιν, ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών αντικατοπτρίζει σωστά την προσωπική συνέντευξη. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο αιτών κατά την προσωπική συνέντευξη, υπερισχύει η ηχητική καταγραφή.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών ή του κειμένου της απομαγνητοφώνησης αντικατοπτρίζει σωστά την προσωπική συνέντευξη, οι λόγοι της άρνησής του καταχωρίζονται στον φάκελο του αιτούντος. Η άρνηση αυτή δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λάβει απόφαση επί της αίτησης.

4.  Όταν ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών αντικατοπτρίζει σωστά την προσωπική συνέντευξη, οι λόγοι της άρνησής του καταχωρίζονται στον φάκελο του αιτούντος. Η άρνηση αυτή δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λάβει απόφαση επί της αίτησης.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αιτούντες και οι νομικοί ή άλλοι σύμβουλοί τους έχουν πρόσβαση στα πρακτικά ή στο κείμενο της απομαγνητοφώνησης και στην καταγραφή, πριν από τη λήψη της απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή.

5.  Οι αιτούντες, οι επίτροποι και οι νομικοί σύμβουλοί τους έχουν πρόσβαση στα πρακτικά και στην καταγραφή το συντομότερο δυνατό μετά τη συνέντευξη και, οπωσδήποτε, σε εύθετο χρόνο πριν από τη λήψη της απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όταν η αίτηση εξετάζεται με την ταχεία διαδικασία εξέτασης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν η αίτηση εξετάζεται με την ταχεία διαδικασία εξέτασης, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στα πρακτικά ή στο κείμενο της απομαγνητοφώνησης της καταγραφής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης.

διαγράφεται

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν την καταγραφή ή το κείμενο της απομαγνητοφώνησης για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής τελεσίδικης απόφασης. Η καταγραφή διαγράφεται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορά πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

7.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν την καταγραφή και την έκθεση για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης. Η καταγραφή διαγράφεται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορά πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να συμβουλευθούν, ιδία δαπάνη και κατά τρόπο ουσιαστικό, νομικό ή άλλο σύμβουλο, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σε θέματα σχετικά με τις αιτήσεις τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

1.  Μόλις η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας καταχωριστεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 27, ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμβουλευθεί, ιδία δαπάνη και κατά τρόπο ουσιαστικό, νομικό σύμβουλο, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σε θέματα σχετικά με τις αιτήσεις τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρις ότου ληφθεί τελεσίδικη απόφαση ως προς την αίτηση.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αιτούντος να επιλέξει τον νομικό ή άλλο σύμβουλό του ιδία δαπάνη, ο αιτών μπορεί να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 17. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμά του να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

2.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αιτούντος να επιλέξει τον νομικό σύμβουλό του ιδία δαπάνη, ο αιτών μπορεί να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 17. Ο αιτών ενημερώνεται όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο κατά την καταχώριση της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27, σχετικά με το δικαίωμά του να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  συνδρομή στην προετοιμασία της αίτησης, μεταξύ άλλων και κατά την υποβολή μιας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 28·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης και στην προσωπική συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην προσωπική συνέντευξη, όπως τυχόν απαιτείται·

β)  υποστήριξη στην προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξηςκαι συμμετοχή στην προσωπική συνέντευξη·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αίτηση αποτελεί μεταγενέστερη αίτηση.

γ)  η αίτηση αποτελεί δεύτερη ή περαιτέρω μεταγενέστερη αίτηση.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η προσφυγή θεωρείται ότι δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η προσφυγή ή επανεξέταση βρίσκεται στον δεύτερο ή υψηλότερο βαθμό, όπως προβλέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εκ νέου ακροάσεων ή επανεξετάσεων της προσφυγής

γ)  η προσφυγή ή επανεξέταση βρίσκεται στον δεύτερο ή υψηλότερο βαθμό, όπως προβλέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εκ νέου ακροάσεων ή επανεξετάσεων της προσφυγής, και η εν λόγω δευτεροβάθμια προσφυγή δεν θεωρείται ότι έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν μια απόφαση για τη μη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης λαμβάνεται από αρχή η οποία δεν είναι δικαστήριο, επί τη βάσει ότι η προσφυγή δεν θεωρείται ότι έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας, ο αιτών έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά της εν λόγω απόφασης, και, για τον σκοπό αυτό, το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωμα να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση.

Όταν μια απόφαση για τη μη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης λαμβάνεται από αρχή η οποία δεν είναι δικαστήριο, ο αιτών έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά της εν λόγω απόφασης, και, για τον σκοπό αυτό, το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωμα να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο νομικός ή άλλος σύμβουλος, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας και που παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση σε αιτούντα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου του αιτούντος βάσει των οποίων λαμβάνεται ή θα ληφθεί απόφαση.

1.  Ο νομικός σύμβουλος, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας και που παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση σε αιτούντα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου του αιτούντος βάσει των οποίων λαμβάνεται ή θα ληφθεί απόφαση.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά το στοιχείο β), η αποφαινόμενη αρχή δύναται, ιδίως, να παρέχει σε νομικό ή άλλο σύμβουλο, ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγές, εφόσον οι πληροφορίες έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησης ή για τη λήψη απόφασης περί ανάκλησης της διεθνούς προστασίας.

Όσον αφορά το στοιχείο β), η αποφαινόμενη αρχή δύναται, ιδίως, να παρέχει σε νομικό σύμβουλο, ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγές, εφόσον οι πληροφορίες έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησης ή για τη λήψη απόφασης περί ανάκλησης της διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο νομικός ή άλλος σύμβουλος που παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση στον αιτούντα έχει πρόσβαση σε κλειστές ζώνες, όπως χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για τον σκοπό της παροχής συμβουλών στον αιτούντα, σύμφωνα με την οδηγία XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής).

3.  Ο νομικός σύμβουλος που παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση στον αιτούντα έχει πρόσβαση σε κλειστές ζώνες, όπως χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για τον σκοπό της παροχής συμβουλών στον αιτούντα, σύμφωνα με την οδηγία XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής).

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο αιτών δύναται να προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη συνοδευόμενος από νομικό ή άλλο σύμβουλο, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού δικαίου. Ο νομικός σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

4.  Ο αιτών δύναται να προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη συνοδευόμενος από νομικό σύμβουλο, που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού δικαίου. Ο νομικός σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αποφαινόμενη αρχή δύναται να ζητήσει την παρουσία του αιτούντος στην προσωπική συνέντευξη, έστω κι αν αυτός εκπροσωπείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας από νομικό ή άλλο σύμβουλο, και να ζητήσει από τον αιτούντα να απαντήσει αυτοπροσώπως στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις.

5.  Η αποφαινόμενη αρχή δύναται να ζητήσει την παρουσία του αιτούντος στην προσωπική συνέντευξη, έστω κι αν αυτός εκπροσωπείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας από νομικό σύμβουλο, και να ζητήσει από τον αιτούντα να απαντήσει αυτοπροσώπως στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 5, η απουσία νομικού ή άλλου συμβούλου δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να διεξαγάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα.

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 5, η απουσία νομικού συμβούλου δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να διεξαγάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα, εφόσον ο αιτών έχει ενημερωθεί για το δικαίωμά νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, κατά περίπτωση, και έχει επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση παρέχονται από νομικούς ή άλλους συμβούλους, αποδεκτούς βάσει του εθνικού δικαίου για τη συνδρομή ή την εκπροσώπηση των αιτούντων ή από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διαπιστευμένους βάσει του εθνικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών ή εκπροσώπησης.

1.  Η δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση παρέχονται από νομικούς συμβούλους, αποδεκτούς βάσει του εθνικού δικαίου για τη συνδρομή ή την εκπροσώπηση των αιτούντων ή από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διαπιστευμένους βάσει του εθνικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών ή εκπροσώπησης.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και διεκπεραίωση των αιτημάτων για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης σε σχέση με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας ή εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες για τις εσωτερικές αιτήσεις παρεμφερούς φύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν καθιστούν την πρόσβαση σε δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη.

2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και διεκπεραίωση των αιτημάτων για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης σε σχέση με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να είναι πιο περιοριστικοί από τους ισχύοντες κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και δεν καθιστούν την πρόσβαση σε δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη. Οι αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα σχετικά με τους εν λόγω κανόνες το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο τη στιγμή καταχώρισης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιβάλλουν χρηματικά ή χρονικά όρια στην παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, εφόσον τα όρια αυτά δεν περιορίζουν αυθαιρέτως την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση. Όσον αφορά τα τέλη και άλλα έξοδα, η μεταχείριση των αιτούντων δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσεται κατά γενικό κανόνα στους υπηκόους τους σε θέματα σχετικά με τη νομική συνδρομή.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιβάλλουν χρηματικά ή χρονικά όρια στην παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, εφόσον τα όρια αυτά δεν είναι αυθαίρετα και δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση. Όσον αφορά τα τέλη και άλλα έξοδα, η μεταχείριση των αιτούντων δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσεται κατά γενικό κανόνα στους υπηκόους τους σε θέματα σχετικά με τη νομική συνδρομή.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των καταβληθέντων εξόδων, εάν και από τη στιγμή που βελτιώνεται σημαντικά η οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή εάν η απόφαση πραγματοποίησης των εν λόγω εξόδων είχε ληφθεί με βάση ψευδείς πληροφορίες που είχαν παρασχεθεί από τον αιτούντα.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον αιτούντα να τους επιστρέψει το σύνολο ή μέρος των καταβληθέντων εξόδων που έγιναν για την παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης από τη στιγμή που βελτιώνεται σημαντικά η οικονομική κατάσταση του αιτούντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εάν η απόφαση για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης είχε ληφθεί με βάση ψευδείς πληροφορίες που είχαν παρασχεθεί από τον αιτούντα, υπό τον όρον ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι ο αιτών είναι σε θέση να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές εγγυήσεις

Συγκεκριμένες εγγυήσεις

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει την ορολογία με τη θέση του ΕΚ σχετικά με άλλα μέσα του ΚΕΣΑ, ιδίως την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων

Αιτούντες που χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αποφαινόμενη αρχή εκτιμά συστηματικά κατά πόσο ένας επιμέρους αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να εντάσσεται στις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες ή στην εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής) και δεν χρειάζεται να λαμβάνει τη μορφή διοικητικής διαδικασίας.

Η αποφαινόμενη αρχή προβαίνει συστηματικά, μεμονωμένα και το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή μιας αίτησης, σε εκτίμηση του κατά πόσο ένας επιμέρους αιτών χρήζει συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων. Η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να διενεργηθεί με τη βοήθεια ειδικευμένου διερμηνέα, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η εκτίμηση αυτή εντάσσεται στις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες ή στην εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής) και δεν χρειάζεται να λαμβάνει τη μορφή διοικητικής διαδικασίας.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εκτίμησης αυτής, η αποφαινόμενη αρχή τηρεί τις γενικές αρχές για την εκτίμηση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών που ορίζονται στο άρθρο 20.

Για τους σκοπούς της εκτίμησης αυτής, η αποφαινόμενη αρχή τηρεί τις γενικές αρχές για την εκτίμηση των συγκεκριμένων διαδικαστικών αναγκών που ορίζονται στο άρθρο 20.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις όπου εκτιμάται ότι οι αιτούντες χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, παρέχεται σε αυτούς επαρκής υποστήριξη, ώστε να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης διεθνούς προστασίας.

2.  2. Στις περιπτώσεις όπου εκτιμάται ότι οι αιτούντες χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων, παρέχεται σε αυτούς επαρκής υποστήριξη, ώστε να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης διεθνούς προστασίας, θέτοντας επίσης στη διάθεσή τους, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, έναν πολιτιστικό διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή επαρκούς στήριξης εντός του πλαισίου της ταχείας διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 40 ή της διαδικασίας στα σύνορα που αναφέρεται στο άρθρο 41, ιδίως όταν η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ο αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων συνεπεία βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής ή έμφυλης βίας, η αποφαινόμενη αρχή δεν εφαρμόζει ή παύει να εφαρμόζει αυτές τις διαδικασίες για τον αιτούντα.

3.  Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή επαρκούς στήριξης εντός του πλαισίου της ταχείας διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 40 ή της διαδικασίας στα σύνορα που αναφέρεται στο άρθρο 41, ή όταν η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ο αιτών χρήζει συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής ή έμφυλης βίας, η αποφαινόμενη αρχή δεν εφαρμόζει ή παύει να εφαρμόζει αυτές τις διαδικασίες για τον αιτούντα.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τις λεπτομέρειες και τα ειδικά μέτρα για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

4.  Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τις λεπτομέρειες και τα ειδικά μέτρα για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων διαδικαστικών αναγκών των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 59.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές αρχές για την αξιολόγηση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών

Γενικές αρχές για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων διαδικαστικών αναγκών

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαδικασία εντοπισμού των αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες κινείται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων, από τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση, και συνεχίζεται από την αποφαινόμενη αρχή, από τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

1.  Η διαδικασία εντοπισμού των αιτούντων με συγκεκριμένες διαδικαστικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 κινείται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων, από τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση, και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το προσωπικό των αρχών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων υποδεικνύει, κατά την καταχώριση της αίτησης, κατά πόσον ο αιτών παρουσιάζει πρώτες ενδείξεις ευπάθειας που ενδέχεται να απαιτούν ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις και μπορούν να συναχθούν από φυσικά σημάδια ή από τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά του αιτούντος.

Το προσωπικό των αρχών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων υποδεικνύει, κατά την καταχώριση της αίτησης, κατά πόσον ο αιτών παρουσιάζει πρώτες ενδείξεις ευπάθειας που ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις και μπορούν να συναχθούν από φυσικά σημάδια ή από τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά του αιτούντος.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρατήρηση ότι ο αιτών παρουσιάζει πρώτες ενδείξεις ευπάθειας πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο του αιτούντος μαζί με την περιγραφή των παρατηρούμενων ενδείξεων ευπάθειας που παρουσιάστηκαν από τον αιτούντα που ενδεχομένως χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων.

Η παρατήρηση ότι ο αιτών παρουσιάζει πρώτες ενδείξεις ευπάθειας πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος μαζί με την περιγραφή των παρατηρούμενων ενδείξεων ευπάθειας που παρουσιάστηκαν από τον αιτούντα που ενδεχομένως χρήζει συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων και τις παρατηρήσεις του αιτούντος σχετικά με την ανάγκη λήψης ειδικής διαδικαστικής στήριξης.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5 είναι εκπαιδευμένο για την ανίχνευση των πρώτων ενδείξεων ευπάθειας των αιτούντων που ενδεχομένως χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, και ότι λαμβάνει οδηγίες προς τον σκοπό αυτό.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5 είναι εκπαιδευμένο για την ανίχνευση των πρώτων ενδείξεων ευπάθειας των αιτούντων που ενδεχομένως χρήζουν συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων, και ότι λαμβάνει οδηγίες προς τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αιτών έχει ενδεχομένως υπάρξει θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής ή έμφυλης βίας και ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά του να συμμετάσχει αποτελεσματικά στη διαδικασία, η αποφαινόμενη αρχή παραπέμπει τον αιτούντα σε ιατρό ή ψυχολόγο, για περαιτέρω αξιολόγηση της ψυχολογικής και σωματικής του κατάστασης.

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αιτών έχει ενδεχομένως υπάρξει θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής ή έμφυλης βίας και ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά του να συμμετάσχει αποτελεσματικά στη διαδικασία, η αποφαινόμενη αρχή παραπέμπει τον αιτούντα σε ιατρό ή ψυχολόγο, για περαιτέρω αξιολόγηση της ψυχολογικής και σωματικής του κατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ιατρός ή ο ψυχολόγος καταρτίζονται προκειμένου να διενεργούν τις εν λόγω αξιολογήσεις και υποστηρίζονται από ειδικευμένο διερμηνέα.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής λαμβάνεται υπόψη από την αποφαινόμενη αρχή κατά την επιλογή του τύπου ειδικής διαδικαστικής στήριξης που ενδεχομένως θα παρασχεθεί στον αιτούντα.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής λαμβάνεται υπόψη από την αποφαινόμενη αρχή κατά την επιλογή του τύπου συγκεκριμένης διαδικαστικής στήριξης που ενδεχομένως θα παρασχεθεί στον αιτούντα.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν την ανάγκη για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν άρθρο, ακόμη και όταν η ανάγκη αυτή εκδηλώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας για τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

4.  Οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν την ανάγκη για συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν άρθρο, ακόμη και όταν η ανάγκη αυτή εκδηλώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, ή εάν ο αιτών διατυπώνει αιτιολογημένο αίτημα για την επαναξιολόγηση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών του, χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας για τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αποφαινόμενη αρχή παρέχει στον ανήλικο τη δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για λογαριασμό του σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 και το άρθρο 32 παράγραφος 1, εκτός εάν είναι προφανές ότι τούτο δεν είναι προς το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η αποφαινόμενη αρχή αιτιολογεί την απόφασή της να μην παράσχει στον ανήλικο τη δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης.

Η αποφαινόμενη αρχή εξασφαλίζει στον ανήλικο το δικαίωμα ακρόασης μέσω προσωπικής συνέντευξης, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για λογαριασμό του σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 και το άρθρο 32 παράγραφος 1, εκτός εάν είναι προφανές ότι τούτο δεν είναι προς το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η αποφαινόμενη αρχή αιτιολογεί την απόφασή της να μην παράσχει στον ανήλικο τη δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε τέτοια προσωπική συνέντευξη διεξάγεται από πρόσωπο που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων και διενεργείται κατά τρόπο που σέβεται τις ανάγκες του παιδιού και είναι κατάλληλος για τις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Κάθε τέτοια προσωπική συνέντευξη διεξάγεται σε γλώσσα που κατανοεί ο ανήλικος και κατά τρόπο που σέβεται τις ανάγκες του παιδιού και είναι κατάλληλος για τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το πρόσωπο που διενεργεί την προσωπική συνέντευξη διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις συγκεκριμένες ανάγκες των ανηλίκων.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η απόφαση επί της αίτησης ενός ανηλίκου καταρτίζεται από προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής το οποίο διαθέτει απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων.

3.  Η απόφαση επί της αίτησης ενός ανηλίκου λαμβάνεται από προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής το οποίο διαθέτει απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις συγκεκριμένες ανάγκες των ανηλίκων.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά την εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, η αποφαινόμενη αρχή εγγυάται το δικαίωμα του παιδιού σε ακρόαση και λαμβάνει δεόντως υπόψη ιδίως τους ακόλουθους παράγοντες:

 

α) τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης·

 

β) την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το εθνοτικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό του υπόβαθρο και την ανάγκη για σταθερότητα και συνέχεια στην φροντίδα του ανηλίκου, καθώς και τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη φύλαξή του και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης·

 

γ) τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως όπου υπάρχει κίνδυνος ότι το παιδί είναι θύμα οποιασδήποτε μορφής βίας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων·

 

δ) καταστάσεις ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραυματικών εμπειριών, των ειδικών αναγκών υγείας και των αναπηριών·

 

ε) τις απόψεις του ανηλίκου σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά του·

 

στ) τις πληροφορίες που παρέχονται από τον επίτροπο στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο ανήλικος· και

 

ζ) την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις αποφάσεις που αφορούν ανηλίκους.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

Συγκεκριμένες εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ένας ασυνόδευτος ανήλικος υποβάλλει σχετική αίτηση, ορίζουν ένα πρόσωπο ή μια οργάνωση ως επίτροπο του ανηλίκου.

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν έναν επίτροπο το συντομότερο δυνατό και πριν από τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/XX (κανονισμός EURODAC) και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι διαδικαστικές προθεσμίες δεν ξεκινούν μέχρις ότου διοριστεί επίτροπος.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Article 22 – paragraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αποφαινόμενη αρχή ενημερώνει τον επίτροπο για το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, των διαδικαστικών σταδίων και των προθεσμιών που αφορούν τον ασυνόδευτο ανήλικο.

2.  Η αποφαινόμενη αρχή ενημερώνει τον επίτροπο για το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, των διαδικαστικών σταδίων και των προθεσμιών που αφορούν τον ασυνόδευτο ανήλικο. Ο επίτροπος έχει επίσης πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού πληροφοριακού υλικού για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο επίτροπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για τον σκοπό αυτό και δεν έχει επαληθευμένο ιστορικό εγκλημάτων ή αδικημάτων που σχετίζονται με ανηλίκους.

Ο επίτροπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού και διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την κατάλληλη κατάρτιση, εμπειρογνωμοσύνη και ανεξαρτησία. Οι επίτροποι δέχονται τακτική κατάρτιση και υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και έχουν λευκό ποινικό μητρώο, ιδίως όσον αφορά εγκλήματα ή αδικήματα που σχετίζονται με ανηλίκους. Οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ποινικό μητρώο των ορισθέντων επιτρόπων, προκειμένου να εντοπίζουν ενδεχόμενες περιπτώσεις ασυμβίβαστου με τον ρόλο τους.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν καθιστούν έναν επίτροπο υπεύθυνο για δυσανάλογο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ταυτόχρονα, καθώς κάτι τέτοιο θα τον καθιστούσε ανίκανο να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Οι αρμόδιες αρχές δεν καθιστούν έναν επίτροπο υπεύθυνο για δυσανάλογο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ταυτόχρονα, καθώς κάτι τέτοιο θα τον καθιστούσε ανίκανο να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δεν καθιστούν έναν επίτροπο υπεύθυνο για περισσότερους από 20 ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν οντότητες ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων των επιτρόπων, καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι επίτροποι εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο ικανοποιητικό. Οι εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα εξετάζουν τις καταγγελίες που τυχόν υποβάλλονται από ασυνόδευτους ανηλίκους κατά των επιτρόπων τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν οντότητες ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων των επιτρόπων, καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι επίτροποι εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο ικανοποιητικό. Οι εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα εξετάζουν τις καταγγελίες που τυχόν υποβάλλονται από ασυνόδευτους ανηλίκους κατά των επιτρόπων τους. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ενημερώνονται με συνοπτικό, διαφανή, εύληπτο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, με χρήση σαφούς και απλής γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και με οπτικοποιημένη μορφή, με φιλικό προς τα παιδιά τρόπο και σε γλώσσα που καταλαβαίνουν, για το ποιες είναι αυτές οι οντότητες ή πρόσωπα και για το πώς μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των επιτρόπων τους εμπιστευτικά και με ασφάλεια.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι υπεύθυνες οντότητες ή πρόσωπα αξιολογούν την απόδοση του επιτρόπου εντός του πρώτου μήνα από τον διορισμό του και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο επίτροπος ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να προετοιμαστεί για την προσωπική συνέντευξη. Ο επίτροπος και, κατά περίπτωση, ένας νομικός ή άλλος σύμβουλος που αναγνωρίζεται ή του επιτρέπεται με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού δικαίου, παρίσταται στην εν λόγω προσωπική συνέντευξη και έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις ή να διατυπώνει παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη. Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να απαιτήσει την παρουσία του ασυνόδευτου ανηλίκου στην προσωπική συνέντευξη, ακόμη κι αν είναι παρών ο επίτροπος.

6.  Ο επίτροπος ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να προετοιμαστεί για την προσωπική συνέντευξη. Ο επίτροπος και ένας νομικός σύμβουλος που αναγνωρίζεται ή του επιτρέπεται με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού δικαίου, παρίσταται στην εν λόγω προσωπική συνέντευξη και έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις ή να διατυπώνει παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη. Η αποφαινόμενη αρχή εξασφαλίζει το δικαίωμα ακρόασης του ανηλίκου σε μια προσωπική συνέντευξη, ακόμη κι αν είναι παρών ο επίτροπος.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του ίδιου κηδεμόνα που είχε διοριστεί μετά την άφιξη του ασυνόδευτου ανηλίκου στην επικράτεια της Ένωσης, το συντομότερο δυνατόν από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε ημερών το αργότερο, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανηλίκου από νόμιμο επίτροπο ή, όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της βασιζόμενης στην εθνική νομοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ιατρική εξέταση διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που μπορούν να διενεργούν αυτές τις ιατρικές εξετάσεις. Οι δαπάνες των ιατρικών εξετάσεων καλύπτονται από δημόσιους πόρους.

2.  Η ιατρική εξέταση διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που μπορούν να διενεργούν αυτές τις ιατρικές εξετάσεις. Οι ιατρικές εξετάσεις είναι δωρεάν για τους αιτούντες.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτό δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων υποβάλλονται στην αποφαινόμενη αρχή το συντομότερο δυνατό και εκτιμώνται από την αποφαινόμενη αρχή μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης.

4.  Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων υποβάλλονται στην αποφαινόμενη αρχή και στον αιτούντα το συντομότερο δυνατό και εκτιμώνται από την αποφαινόμενη αρχή μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ιατρική εξέταση ασυνόδευτων ανηλίκων

Εκτίμηση της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Όταν, επί τη βάσει των δηλώσεων του αιτούντος, με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες σχετικές ενδείξεις, υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο ένας ασυνόδευτος ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί, στο πλαίσιο της εξέτασης μιας αίτησης, να ζητήσει τη διεξαγωγή διεπιστημονικής ψυχοσωματικής αξιολόγησης από ειδικευμένους επαγγελματίες για τον προσδιορισμό της ηλικίας του αιτούντος. Η εκτίμηση της ηλικίας δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση ή στη συμπεριφορά του αιτούντος. Τα διαθέσιμα έγγραφα θεωρούνται γνήσια, εκτός εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο, και οι δηλώσεις των ανηλίκων λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο της εξέτασης μιας αίτησης δύνανται να διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων εφόσον, μετά από δηλώσεις του αιτούντος ή άλλες σχετικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ψυχοσωματικής αξιολόγησης, υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο ο αιτών είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών. Όταν το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης δεν δύναται να ορίσει την ηλικία ή να συνάγει ηλιακό εύρος κάτω των 18 ετών, τα κράτη μέλη θεωρούν τον αιτούντα ανήλικο.

1.  Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ηλικία ασυνόδευτου ανήλικου μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο -1, στο πλαίσιο της εξέτασης μιας αίτησης δύνανται να διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις ως έσχατη λύση για τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Όταν το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης δεν δύναται να ορίσει την ηλικία ή να συνάγει ηλιακό εύρος κάτω των 18 ετών, τα κράτη μέλη θεωρούν τον αιτούντα ανήλικο.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ιατρική εξέταση για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση αυτών ή των επιτρόπων τους.

2.  Η ιατρική εξέταση για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση αυτών και των επιτρόπων τους.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του αιτούντος, διενεργείται με την επιλογή των λιγότερο παρεμβατικών μεθόδων και εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.

3.  Κάθε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του αιτούντος, διενεργείται με την επιλογή των λιγότερο παρεμβατικών μεθόδων και εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και σε συνεργασία με μια διεπιστημονική ομάδα με εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των δικαιωμάτων των παιδιών, της ψυχολογίας και της ανάπτυξης, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 βασίζονται σε επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν χρησιμοποιούνται ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, η αποφαινόμενη αρχή μεριμνά ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους διεθνούς προστασίας, και σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή εκτιμάται ευλόγως ότι κατανοούν, σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού της ηλικίας τους με ιατρική εξέταση. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης, καθώς και ως προς τη δυνατότητα και τον αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου ή του επιτρόπου του να υποβληθεί ο πρώτος στην ιατρική εξέταση.

4.  Όταν χρησιμοποιούνται ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, η αποφαινόμενη αρχή μεριμνά ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους διεθνούς προστασίας, σε γλώσσα την οποία κατανοούν και με τρόπο φιλικό προς το παιδί και κατάλληλο για την ηλικία του, σχετικά με τη δυνατότητα ενδεχόμενου προσδιορισμού της ηλικίας τους με ιατρική εξέταση. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής κατά της απόφασης για τη διεξαγωγή ιατρικής εξέτασης, καθώς και ως προς τη δυνατότητα και τον αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου ή του επιτρόπου του να υποβληθεί ο πρώτος στην ιατρική εξέταση. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ιατρικές εξετάσεις ενσωματώνονται στον φάκελο του αιτούντος.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η άρνηση του ασυνόδευτου ανηλίκου ή του επιτρόπου του να υποβληθεί ο πρώτος σε ιατρική εξέταση μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μαχητό τεκμήριο ότι ο αιτών δεν είναι ανήλικος και τούτο δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως διεθνούς προστασίας.

5.  Η άρνηση του ασυνόδευτου ανηλίκου ή του επιτρόπου του να υποβληθεί ο πρώτος σε ιατρική εξέταση μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μαχητό τεκμήριο ότι ο αιτών δεν είναι ανήλικος και δεν συνιστά τον μόνο λόγο για την απόρριψη αιτήσεως διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει τις αποφάσεις εκτίμησης ηλικίας που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη με βάση μια ιατρική εξέταση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις μεθόδους που αναγνωρίζονται από το εθνικό του δίκαιο.

6.  Ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει τις αποφάσεις εκτίμησης ηλικίας που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη όπου οι εκτιμήσεις διενεργούνται σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια αίτηση διεθνούς προστασίας γίνεται όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής εκφράζει τη βούλησή του να τύχει διεθνούς προστασίας σε υπαλλήλους της αποφαινόμενης αρχής ή άλλων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ή 4.

Μια αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρείται ότι γίνεται όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής εκφράζει τη βούλησή του να τύχει διεθνούς προστασίας σε υπαλλήλους της αποφαινόμενης αρχής ή άλλων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενημερώνουν τους αιτούντες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει, ιδίως, των άρθρων 27, 28 και 31, όσον αφορά την καταχώριση και την υποβολή των αιτήσεων, του άρθρου 7, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αιτούντων και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, του άρθρου 9, όσον αφορά το δικαίωμα του αιτούντος να παραμείνει στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους, και του άρθρου 8, όσον αφορά τις γενικές εγγυήσεις για τους αιτούντες·

α)  ενημερώνουν τους αιτούντες, σε γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει, ιδίως, των άρθρων 27, 28 και 31, όσον αφορά την καταχώριση και την υποβολή των αιτήσεων, του άρθρου 7, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αιτούντων και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, του άρθρου 9, όσον αφορά το δικαίωμα του αιτούντος να παραμείνει στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους, και του άρθρου 8, όσον αφορά τις γενικές εγγυήσεις για τους αιτούντες·

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα παρέχονται στους αιτούντες όταν υποβάλλεται αίτηση, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 59, οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα παρέχονται στους αιτούντες όταν υποβάλλεται αίτηση.

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών στους αιτούντες αποτελεί βασικό διαδικαστικό δικαίωμα των αιτούντων. Δεδομένης της σημασίας του, είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν οι συννομοθέτες σχετικά με οποιαδήποτε πράξη η οποία προσδιορίζει περαιτέρω τις πληροφορίες που παρέχονται στους αιτούντες. Έχοντας υπόψη αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια και άλλα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος·

α)  το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και την ιθαγένεια ή την ανιθαγένεια του αιτούντος·

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον τύπο και τον αριθμό τυχόν ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντος·

β)  τον τύπο και τον αριθμό τυχόν ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντος, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα·

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν έχει ιθαγένεια, το γεγονός αυτό καταχωρείται σαφώς, όσο εκκρεμεί ο πλήρης προσδιορισμός του αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανιθαγενής, είτε παράλληλα με την εξέταση της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, είτε μετά από αυτήν. Ο προσδιορισμός αυτός διεξάγεται με την επιφύλαξη της υπεροχής του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και με πλήρη σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ταυτόχρονες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από ένα δυσανάλογα μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών καθιστούν δύσκολη στην πράξη την καταχώριση των αιτήσεων εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημιουργία της αίτησης, οι αρχές του κράτους μέλους μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

3.  Όταν ταυτόχρονες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από ένα δυσανάλογα μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών καθιστούν δύσκολη στην πράξη την καταχώριση των αιτήσεων εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημιουργία της αίτησης, οι αρχές του κράτους μέλους μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή σε επτά εργάσιμες ημέρες.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν κάθε σύνολο δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οποιαδήποτε άλλα συναφή δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει της παραγράφου 2, για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής τελεσίδικης απόφασης. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

4.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν κάθε σύνολο δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οποιαδήποτε άλλα συναφή δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει της παραγράφου 2, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων όλων των βαθμών προσφυγής. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης, υπό τον όρο ότι του παρέχεται η δυνατότητα να το πράξει εντός της εν λόγω προθεσμίας.

1.  Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης ή το αργότερο κατά την ημερομηνία του ραντεβού σύμφωνα με την παράγραφο 5, υπό τον όρο ότι του παρέχεται η δυνατότητα να το πράξει εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας παρέχει στον αιτούντα την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1.

2.  Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας παρέχει στον αιτούντα την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, ο αιτών έχει δικαίωμα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης για την προετοιμασία της υποβολής της αίτησής του και ενημερώνεται σχετικά με το εν λόγω δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αίτησης παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής, η προθεσμία υποβολής της αίτησης ξεκινά με τον διορισμό νομικού συμβούλου.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), τα οποία απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής τους. Μετά την υποβολή της αίτησής τους, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία που είναι σημαντικά για την εξέτασή της, έως ότου ληφθεί απόφαση επί της αιτήσεως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία στην κατοχή τους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), τα οποία απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής τους. Οι αιτούντες συνεργάζονται με την αποφαινόμενη αρχή και παραμένουν διαθέσιμοι σε όλη της διάρκεια της διαδικασίας. Μετά την υποβολή της αίτησής τους, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία που είναι σημαντικά για την εξέτασή της, έως ότου ληφθεί απόφαση επί της αιτήσεως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και την καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας ενημερώνει τον αιτούντα ότι, μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση, δύναται να υποβάλλει μόνο νέα στοιχεία που έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησής του και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει νωρίτερα ή τα οποία σχετίζονται με μεταβολές στην κατάστασή του.

Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και την καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας ενημερώνει τον αιτούντα ότι, μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση, δύναται να υποβάλλει μόνο νέα στοιχεία τα οποία έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησής του ή τα οποία σχετίζονται με μεταβολές στην κατάστασή του.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας υποβάλλονται αυτοπροσώπως και σε ένα καθορισμένο μέρος. Για τον σκοπό αυτό, όταν καταχωρίζεται η αίτηση, ορίζεται στον αιτούντα ένα ραντεβού με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υποβολή της αίτησης.

5.  Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας υποβάλλονται αυτοπροσώπως και σε ένα καθορισμένο μέρος. Για τον σκοπό αυτό, όταν καταχωρίζεται η αίτηση, ορίζεται στον αιτούντα ένα ραντεβού με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υποβολή της αίτησης. Το εν λόγω ραντεβού ορίζεται σε ημερομηνία τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης, εκτός εάν ο αιτών παράσχει τη συγκατάθεσή του αφού λάβει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της σχετικής τελεσίδικης απόφασης. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

6.  Οι αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 για πέντε έτη από την ημερομηνία της τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων όλων των βαθμών προσφυγής. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ή, εάν αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται μια αίτηση διεθνούς προστασίας παρέχουν στον αιτούντα, μετά την καταχώριση της αίτησης, έγγραφο το οποίο πιστοποιεί, ιδίως, ότι έχει πραγματοποιηθεί αίτηση και δηλώνει ότι ο αιτών δύναται να παραμείνει στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους για τους σκοπούς της υποβολής της αίτησής του, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται μια αίτηση διεθνούς προστασίας παρέχουν στον αιτούντα,μετά την καταχώριση της αίτησης, έγγραφο, στο όνομά του, το οποίο:

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέχουν στον αιτούντα, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, έγγραφο στο όνομά του, το οποίο:

διαγράφεται

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δηλώνει ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, προσδιορίζοντας αν ο αιτών έχει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στο σύνολο ή μέρος του εδάφους του εν λόγω κράτους μέλους·

δ)  δηλώνει ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους με σκοπό την υποβολή και εξέταση της αίτησής του όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας αν ο αιτών έχει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στο σύνολο ή μέρος του εδάφους του εν λόγω κράτους μέλους·

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Article 29 – paragraph 2 – point f

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  ορίζει κατά πόσον επιτρέπεται στον αιτούντα να ασκεί επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα.

διαγράφεται

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν, μετά από διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου), ορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ένα άλλο κράτος, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους παρέχουν στον αιτούντα το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη μεταφορά του αιτούντος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

3.  Όταν, μετά από διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου), ορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ένα άλλο κράτος, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους παρέχουν στον αιτούντα το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη μεταφορά του αιτούντος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η αποφαινόμενη αρχή επικαιροποιεί το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ώστε να πιστοποιείται ότι έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 28. Το έγγραφο προσδιορίζει την ημερομηνία από την οποία ο αιτών επιτρέπεται να ασκεί επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισχύει για περίοδο έξι μηνών, η οποία ανανεώνεται αναλόγως, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ισχύς του εγγράφου αυτού καλύπτει ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει για περίοδο έξι μηνών και ανανεώνεται αυτομάτως στην περίπτωση που δεν έχει ληφθεί ακόμα τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ισχύς του εγγράφου αυτού καλύπτει ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων που παρέχονται στους αιτούντες κατά την καταχώριση και την υποβολή, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

5.  Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο του εγγράφου που παρέχεται στους αιτούντες κατά την καταχώριση, μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, στα εξωτερικά σύνορα, ενδεχομένως χρειάζονται διεθνή προστασία, οι αρμόδιες αρχές τους ενημερώνουν σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου:

1.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, στα εξωτερικά σύνορα, σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου:

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είναι πιθανό το πρόσωπο να είναι ασυνόδευτος ανήλικος·

διαγράφεται

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  είναι πιθανό το πρόσωπο να χρειάζεται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20·

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπάρχουν προφανείς ενδείξεις ότι το πρόσωπο αυτό πάσχει από ψυχική ή άλλη διαταραχή που δεν του επιτρέπει να διαπιστώσει την ανάγκη για διεθνή προστασία·

διαγράφεται

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών διερμηνείας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας.

2.  2. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών διερμηνείας και, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, υπηρεσιών πολιτιστικής διαμεσολάβησης, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να παρέχουν στους ανηλίκους εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς στην εν λόγω πρόσβαση όταν, δυνάμει του εθνικού δικαίου, αυτοί είναι αντικειμενικά απαραίτητοι για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση της εγκαταστάσεως κράτησης, υπό τον όρο ότι η εν λόγω πρόσβαση δεν περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς στην εν λόγω πρόσβαση όταν, δυνάμει του εθνικού δικαίου, αυτοί είναι αντικειμενικά απαραίτητοι για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της εγκαταστάσεως κράτησης, υπό τον όρο ότι η εν λόγω πρόσβαση δεν περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αιτήσεις για λογαριασμό συζύγου, συντρόφου, ανηλίκου ή εξαρτώμενου ενηλίκου

Αιτήσεις για λογαριασμό ανηλίκου ή εξαρτώμενου ενηλίκου

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών δύναται να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό συζύγου, συντρόφου σε σταθερή και διαρκή σχέση, ανηλίκων και εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα.

1.  Ο αιτών δύναται να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό ανηλίκων και εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο/η σύζυγος ή σύντροφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνεται κατ’ ιδίαν σχετικά με τις συναφείς διαδικαστικές συνέπειες της κατάθεσης αίτησης για λογαριασμό του/της και σχετικά με το δικαίωμά του/της να υποβάλει αυτοτελή αίτηση διεθνούς προστασίας. Εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος δεν συναινεί στην κατάθεση αίτησης για λογαριασμό του, του/της δίδεται η ευκαιρία να υποβάλει αίτηση στο δικό του/της όνομα.

διαγράφεται

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ο αιτών δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του/της συζύγου ή συντρόφου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός της περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, δίδεται στον/στη σύζυγο ή σύντροφο η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο δικό του/της όνομα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη της πρώτης περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών. Εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος εξακολουθεί να μην υποβάλλει την αίτησή του/της εντός αυτής της περαιτέρω περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών, η αίτηση απορρίπτεται λόγω υπαναχώρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39.

διαγράφεται

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν ο αιτών δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του εξαρτώμενου από αυτόν ενηλίκου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός της περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του εν λόγω εξαρτώμενου ενηλίκου εάν, βάσει μεμονωμένης εκτίμησης της προσωπικής του κατάστασης, είναι της γνώμης ότι ο εξαρτώμενος ενήλικος ενδεχομένως χρειάζεται διεθνή προστασία.

4.  Εάν ο αιτών δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του εξαρτώμενου από αυτόν ενηλίκου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός της περιόδου 15 εργάσιμων ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του εν λόγω εξαρτώμενου ενηλίκου εάν, βάσει μεμονωμένης εκτίμησης της προσωπικής του κατάστασης, είναι της γνώμης ότι ο εξαρτώμενος ενήλικος ενδεχομένως χρειάζεται διεθνή προστασία.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν ένα πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του/της συζύγου ή συντρόφου του σε σταθερή και διαρκή σχέση ή εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα, παρέχεται σε καθένα από τα πρόσωπα αυτά η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης.

5.  Όταν ένα πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό εξαρτώμενου ενηλίκου χωρίς νομική ικανότητα, παρέχεται στο πρόσωπο αυτό η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο ανήλικος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο δικό του όνομα, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, ή μέσω ενηλίκου που είναι υπεύθυνος για αυτόν, είτε βάσει νόμου είτε βάσει πρακτικής του οικείου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του ή άλλου νόμιμου ή συνήθη κηδεμόνα του ή ενήλικων μελών της οικογενείας στην περίπτωση συνοδευόμενου ανηλίκου, ή μέσω επιτρόπου στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου.

6.  Ο ανήλικος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο δικό του όνομα, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, ή μέσω ενηλίκου που θεωρείται, είτε βάσει νόμου είτε βάσει πρακτικής του οικείου κράτους μέλους, υπεύθυνος για αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του, υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων ή κάποιου άλλου νόμιμου κηδεμόνα του ή ενήλικων μελών της οικογενείας στην περίπτωση συνοδευόμενου ανηλίκου, ή μέσω επιτρόπου στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Όταν ο ενήλικος υπεύθυνος για τον συνοδευόμενο ανήλικο δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του, ο συνοδευόμενος ανήλικος ενημερώνεται σαφώς σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο όνομά του κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της αίτησής του.

8.  Όταν ο ενήλικος υπεύθυνος για τον συνοδευόμενο ανήλικο δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον συνοδευόμενο ανήλικο, με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και σε γλώσσα την οποία το παιδί κατανοεί, σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο όνομά του κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της αίτησής του και παρέχουν στον συνοδευόμενο ανήλικο πραγματική ευκαιρία να το πράξει, εφόσον έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Στην περίπτωση που ο ανήλικος δεν υποβάλει την αίτηση εντός 15 εργάσιμων ημερών ή δεν έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, η αποφαινόμενη αρχή ενεργεί για λογαριασμό του ανηλίκου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις του και αφού ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε εκτίμηση του μείζονος συμφέροντός του.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Εάν ο ενήλικος υπεύθυνος για τον συνοδευόμενο ανήλικο δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ανηλίκου εντός της προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, ο ανήλικος ενημερώνεται σχετικά με τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτησή του στο δικό του όνομα, καθώς και για τη δυνατότητα να το πράξει εντός περαιτέρω προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από τη λήξη των πρώτων δέκα εργάσιμων ημερών, εφόσον έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Εάν ο ανήλικος δεν υποβάλει την αίτησή του στο όνομά του εντός αυτής της περαιτέρω περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών, η αίτηση απορρίπτεται λόγω υπαναχώρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39.

9.  Εάν ο ενήλικος υπεύθυνος για τον συνοδευόμενο ανήλικο δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ανηλίκου εντός της προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, ο ανήλικος ενημερώνεται σχετικά με τη δυνατότητα και την αντίστοιχη διαδικασία για να υποβάλει την αίτησή του στο δικό του όνομα, και του προσφέρεται πραγματική δυνατότητα να το πράξει εντός περαιτέρω προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από τη λήξη των πρώτων 15 εργάσιμων ημερών, εφόσον έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Εάν ο ανήλικος δεν έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, η αποφαινόμενη αρχή ενεργεί για λογαριασμό του ανηλίκου, με την υποστήριξη των αρχών προστασίας ανηλίκων. Η αποφαινόμενη αρχή υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του ανηλίκου εάν, βάσει εκτίμησης του μείζονος συμφέροντός του, είναι της γνώμης ότι ο ανήλικος χρειάζεται διεθνή προστασία.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Αν ο υπεύθυνος ενήλικας δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ανηλίκου, ο συνοδευόμενος ανήλικος δεν υποβάλει αίτηση στο όνομά του ή αν η αποφαινόμενη αρχή ενεργεί εξ ονόματος του ανηλίκου και, ως συνέχεια της εκτίμησης του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, θεωρεί ότι αυτό δεν θα ήταν προς το μείζον συμφέρον του, η αποφαινόμενη αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το μείζον συμφέρον του παιδιού είναι εγγυημένο.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Για τους σκοπούς της λήψης απόφασης σχετικά με το παραδεκτό μιας αίτησης σε περίπτωση χωριστής αίτησης από σύζυγο, σύντροφο ή ανήλικο σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ), η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας υποβάλλεται σε αρχική εξέταση που κρίνει κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του/της συζύγου, συντρόφου ή ανηλίκου που δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.

διαγράφεται

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του/της συζύγου, συντρόφου ή ανηλίκου που δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης, η εν λόγω χωριστή αίτηση εξετάζεται περαιτέρω, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της. Σε αντίθετη περίπτωση, η χωριστή αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς να θίγεται η δέουσα εξέταση οποιασδήποτε αίτησης που υποβλήθηκε για λογαριασμό του/της συζύγου, συντρόφου ή ανηλίκου.

 

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας ασυνόδευτος ανήλικος υποβάλλει αίτηση στο δικό του όνομα, εφόσον έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, διαφορετικά η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό του από τον επίτροπό του. Ο επίτροπος επικουρεί και ενημερώνει καταλλήλως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον τρόπο και τον τόπο υποβολής της αίτησης.

1.  Ένας ασυνόδευτος ανήλικος υποβάλλει αίτηση στο δικό του όνομα, εφόσον έχει τη νομική ικανότητα να ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, διαφορετικά η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό του από τον επίτροπό του. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, ο επίτροπος επικουρεί και ενημερώνει καταλλήλως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον τρόπο και τον τόπο υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, η προθεσμία των δέκα εργάσιμων ημερών για την υποβολή της αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, αρχίζει μόνο από τη στιγμή διορισμού και συνάντησης με τον επίτροπό του. Εάν ο επίτροπος δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ασυνόδευτου ανηλίκου εντός της εν λόγω προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, η αποφαινόμενη αρχή υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του εν λόγω ασυνόδευτου ανηλίκου εάν, βάσει μεμονωμένης εκτίμησης της προσωπικής του κατάστασης, είναι της γνώμης ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος ενδεχομένως χρειάζεται διεθνή προστασία.

2.  Στην περίπτωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, η προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών για την υποβολή της αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, αρχίζει μόνο από τη στιγμή διορισμού και συνάντησης με τον επίτροπό του. Εάν ο επίτροπος δεν υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ασυνόδευτου ανηλίκου εντός της εν λόγω προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών, η αποφαινόμενη αρχή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 31 παράγραφοι 9 και 9α.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όλες τις συναφείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος κατά τον χρόνο λήψης απόφασης επί της αιτήσεως, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών της χώρας καταγωγής, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί επιβάλλονται, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και άλλες πηγές·

β)  όλες τις συναφείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος κατά τον χρόνο λήψης απόφασης επί της αιτήσεως, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών της χώρας καταγωγής, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί επιβάλλονται, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών, ή από άλλες πηγές·

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αν οι δραστηριότητες που άσκησε ο αιτών από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του τελέστηκαν με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εκτιμηθεί αν ο ενδιαφερόμενος θα εκτεθεί, συνεπεία των εν λόγω δραστηριοτήτων, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του στην εν λόγω χώρα·

διαγράφεται

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  αν θα ήταν εύλογο να αναμένεται ότι ο αιτών θα θέσει εαυτόν υπό την προστασία άλλης χώρας της οποίας θα μπορούσε να διεκδικήσει την ιθαγένεια.

διαγράφεται

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις οφείλει να έχει επαρκή γνώση των συναφών απαιτήσεων που ισχύουν στον τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και προσφύγων. Έχει τη δυνατότητα να ζητά συμβουλές, εφόσον είναι αναγκαίο, από εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, π.χ. επί ιατρικών, πολιτιστικών ή θρησκευτικών ζητημάτων ή ζητημάτων που άπτονται των παιδιών ή του φύλου. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο).

3.  Το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις οφείλει να έχει επαρκή γνώση των συναφών απαιτήσεων που ισχύουν στον τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και προσφύγων και να έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη κατάρτιση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο). Έχει τη δυνατότητα να ζητά συμβουλές, εφόσον είναι αναγκαίο, από εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, π.χ. επί ιατρικών, πολιτιστικών ή θρησκευτικών ζητημάτων, ζητημάτων ψυχικής υγείας ή ζητημάτων που άπτονται των παιδιών ή του φύλου. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο).

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο αιτών έχει ειδικές ανάγκες υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 20 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις υλικές συνθήκες υποδοχής), ή χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, ιδίως σε περίπτωση που πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.

β)  ο αιτών έχει ιδιαίτερες ανάγκες υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 20 της οδηγίας XXX/XXX/ΕΕ (οδηγία για τις υλικές συνθήκες υποδοχής), ή χρήζει ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 19 έως 22 του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε περίπτωση που πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εξέταση για την κρίση του παραδεκτού μιας αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, δεν δύναται να διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Κατά περίπτωση, η εξέταση για την κρίση του παραδεκτού μιας αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, δεν δύναται να διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης. Όταν η αποφαινόμενη αρχή δεν κρίνει το παραδεκτό μιας αίτησης εντός ενός μήνα από την υποβολή της, συνεχίζει την εξέταση της αίτησης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 37. Η αποφαινόμενη αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προθεσμία για την εξέταση αυτή ανέρχεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου), το κράτος μέλος της πρώτης αίτησης εφαρμόζει την έννοια της πρώτης χώρας ασύλου ή της ασφαλούς τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Η προθεσμία για την εξέταση αυτή ανέρχεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος της πρώτης αίτησης εφαρμόζει την έννοια της πρώτης χώρας ασύλου ή της ασφαλούς τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αποφαινόμενη αρχή δύναται να αναβάλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, σε περίπτωση που δεν δύναται ευλόγως να αναμένεται από την αποφαινόμενη αρχή να αποφασίσει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 40 παράγραφος 4, αναφορικά με την ταχεία διαδικασία εξέτασης, λόγω μιας αβέβαιης κατάστασης στη χώρα καταγωγής, η οποία αναμένεται να είναι πρόσκαιρη. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποφαινόμενη αρχή:

διαγράφεται

α)  επανεξετάζει την κατάσταση στη χώρα καταγωγής τουλάχιστον ανά δύο μήνες·

 

β)  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αιτούντες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σχετικά με τους λόγους της αναβολής.

 

Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αναβολή των διαδικασιών για τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η αποφαινόμενη αρχή περατώνει τη διαδικασία εξέτασης εντός 15 μηνών από την υποβολή μιας αίτησης.

 

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας παρέχεται γραπτώς και κοινοποιείται στον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που κατανοεί ή εκτιμάται ευλόγως ότι κατανοεί.

1.  Η απόφαση επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας παρέχεται γραπτώς και κοινοποιείται στον αιτούντα και στον νομικό του σύμβουλο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο επτά ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης, σε γλώσσα που κατανοεί.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ως ρητώς ανακληθείσα ή λόγω υπαναχώρησης, οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση. Επίσης πρέπει να παρέχονται γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης άρνησης χορήγησης διεθνούς προστασίας, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί άλλως στον αιτούντα.

2.  Όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ως ρητώς ανακληθείσα ή σιωπηρώς ανακληθείσα, οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση. Επίσης πρέπει να παρέχονται γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης άρνησης χορήγησης διεθνούς προστασίας, καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση αιτήσεων για λογαριασμό συζύγων, συντρόφων, ανηλίκων ή εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα, και οσάκις η αίτηση βασίζεται στην ίδια αιτιολογία, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λαμβάνει μία μόνο απόφαση που καλύπτει όλους τους συνδεδεμένους αιτούντες, εκτός εάν αυτό θα οδηγούσε σε αποκάλυψη της ιδιαίτερης κατάστασης αιτούντος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, ιδίως σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδεται χωριστή απόφαση με αποδέκτη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

3.  Στην περίπτωση αιτήσεων για λογαριασμό ανηλίκων ή εξαρτώμενων ενηλίκων χωρίς νομική ικανότητα, και όταν όλες οι αιτήσεις βασίζονται ακριβώς στην ίδια αιτιολογία, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λαμβάνει μία μόνο απόφαση που καλύπτει όλους τους συνδεδεμένους αιτούντες, εκτός εάν αυτό θα οδηγούσε σε αποκάλυψη της ιδιαίτερης κατάστασης αιτούντος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, ιδίως σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο, τη βία για λόγους φύλου, την εμπορία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδεται χωριστή απόφαση με αποδέκτη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή αξιολογεί το παραδεκτό μιας αίτησης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, και απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, εάν συντρέχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

1.  Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αξιολογεί το παραδεκτό μιας αίτησης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, και να απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, εάν συντρέχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αίτηση είναι μεταγενέστερη αίτηση και δεν υπήρξαν νέα σχετικά στοιχεία ή πορίσματα σχετικά με την εξέταση του κατά πόσον ο αιτών δύναται να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) ή σε σχέση με τον λόγο απαραδέκτου που ίσχυε προηγουμένως, έχει προκύψει ή έχει παρουσιαστεί από τον αιτούντα·

διαγράφεται

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Article 36 – paragraph 1 – point d

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ένας σύζυγος, σύντροφος ή συνοδευόμενος ανήλικος υποβάλλει αίτηση αφού έχει δεχθεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό του, και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του εν λόγω συζύγου, συντρόφου ή ανηλίκου που δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.

δ)  ένας συνοδευόμενος ανήλικος υποβάλλει αίτηση αφού έχει δεχθεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό του σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6, και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του εν λόγω ανηλίκου που δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύει για πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία, το οποίο έχει επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός επανεγκατάστασης).37

διαγράφεται

__________________

 

37 EE L […] της […], σ. […].

 

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που, μετά την εξέταση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου), το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση την κρίνει παραδεκτή, η διάταξη της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί εκ νέου από το υπεύθυνο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν η αποφαινόμενη αρχή εκ πρώτης όψεως θεωρεί ότι μια αίτηση ενδέχεται να απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη, δεν υποχρεούται να αποφανθεί επί του παραδεκτού της αίτησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αποφαινόμενη αρχή κηρύσσει μια αβάσιμη αίτηση προδήλως αβάσιμη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε).

3.  Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να κηρύσσει μια αβάσιμη αίτηση προδήλως αβάσιμη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε).

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών μπορεί, με δική του πρωτοβουλία και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να ανακαλέσει την αίτησή του.

1.  Ο αιτών μπορεί, με δική του πρωτοβουλία και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να ανακαλέσει την αίτησή του. Η αποφαινόμενη αρχή εξασφαλίζει ότι ο αιτών κατανοεί όλες τις διαδικαστικές συνέπειες μιας τέτοιας ανάκλησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο αιτών να κατανοεί τις (σημαντικές) συνέπειες της ρητής ανάκλησης της αίτησής του.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή απορρίπτει την αίτηση λόγω υπαναχώρησης, όταν:

1.  Η αποφαινόμενη αρχή διακόπτει την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας, όταν:

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένας σύζυγος, σύντροφος ή ανήλικος δεν έχει υποβάλει την αίτησή του, μετά αποτυχία του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση αυτή για λογαριασμό του/της αναφορικά με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 και του 8·

διαγράφεται

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο αιτών αρνείται να συνεργαστεί, μη παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέταση της αίτησης και μην παρέχοντας δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα του προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3·

γ)  ο αιτών αρνείται να συνεργαστεί, μη παρέχοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ή μη παρέχοντας βιομετρικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3·

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο αιτών δεν παρέστη σε προσωπική συνέντευξη, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος να το πράξει σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12·

δ)  ο αιτών δεν παρέστη σε προσωπική συνέντευξη, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος να το πράξει σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι τούτο οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του·

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ο αιτών εγκατέλειψε τον τόπο κατοικίας του, χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή χωρίς άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  ο αιτών έχει επανειλημμένως παραλείψει να συμμορφωθεί με τα καθήκοντα αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5.

στ)  ο αιτών έχει επανειλημμένως παραλείψει να συμμορφωθεί με τα καθήκοντα αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι τούτο οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αποφαινόμενη αρχή διακόπτει την εξέταση της αίτησης και αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτούντα στον τόπο διαμονής ή τη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, με την οποία τον ενημερώνει ότι η εξέταση της αίτησής του έχει διακοπεί και ότι η αίτηση θα απορριφθεί οριστικά λόγω υπαναχώρησης, εκτός εάν ο αιτών εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αποφαινόμενη αρχή διακόπτει την εξέταση της αίτησης και αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτούντα στον τόπο διαμονής, τη διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, με την οποία τον ενημερώνει ότι η εξέταση της αίτησής του έχει διακοπεί και ότι η αίτηση θα απορριφθεί οριστικά λόγω σιωπηρής ανάκλησης, εκτός εάν ο αιτών συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης. Κατά περίπτωση, αποστέλλεται αντίγραφο στον νόμιμο εκπρόσωπο.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ο αιτών εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής εντός ενός μηνός και αποδείξει ότι η εν λόγω αποτυχία συμμόρφωσης οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του, η αποφαινόμενη αρχή συνεχίζει την εξέταση της αίτησης.

3.  Εάν ο αιτών συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών, η αποφαινόμενη αρχή συνεχίζει την εξέταση της αίτησης. Η αποφαινόμενη αρχή δεν συνεχίζει την εξέταση της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 πάνω από μία φορά, εκτός εάν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η μη τήρηση μιας υποχρέωσης οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του. Σε άλλη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ως σιωπηρώς ανακληθείσα.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν ο αιτών δεν εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής εντός ενός μηνός και δεν αποδείξει ότι η εν λόγω αποτυχία συμμόρφωσης οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του, η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί την αίτηση σιωπηρώς ανακληθείσα.

4.  Εάν ο αιτών δεν εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής εντός δύο μηνών, η αποφαινόμενη αρχή απορρίπτει την αίτηση ως σιωπηρώς ανακληθείσα.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν μια αίτηση ανακληθεί σιωπηρώς από τον αιτούντα, η αποφαινόμενη αρχή λαμβάνει απόφαση για την απόρριψή της λόγω υπαναχώρησης ή έλλειψης βασιμότητας, εάν η αποφαινόμενη αρχή, κατά το στάδιο σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης είχε ήδη κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες οδηγίες ασύλου).

5.  Όταν μια αίτηση ανακληθεί σιωπηρώς από τον αιτούντα, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λαμβάνει απόφαση για την απόρριψή της λόγω έλλειψης βασιμότητας, εάν η αποφαινόμενη αρχή, κατά το στάδιο σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης είχε ήδη κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες οδηγίες ασύλου).

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνεπείς και αντιφατικές πληροφορίες, ή σαφώς ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με επαρκώς τεκμηριωμένες πληροφορίες της χώρας καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς μη πειστική τη δήλωσή του ως προς το αν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου)·

β)  ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνεπείς και αντιφατικές ή σαφώς ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με επαρκώς τεκμηριωμένες πληροφορίες της χώρας καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς μη πειστική τη δήλωσή του ως προς το αν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου)·

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο αιτών υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης που θα οδηγούσε στην απομάκρυνσή του από το έδαφος του κράτους μέλους·

δ)  ο αιτών υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει, να εμποδίσει ή να αποτρέψει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης που θα οδηγούσε στην απομάκρυνσή του από το έδαφος του κράτους μέλους·

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  μια τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής του αιτούντος κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού·

ε)  μια τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής του αιτούντος κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, εφόσον μπορεί να παρασχεθεί επαρκής στήριξη για τον σκοπό του άρθρου 19 στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας·

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  ο αιτών θεωρείται, για σοβαρούς λόγους, επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη των κρατών μελών·

στ)  ο αιτών θεωρείται, για σοβαρούς λόγους, επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη των κρατών μελών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου ΧΧΧ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου)·

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ο αιτών δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου), εκτός εάν αποδεικνύει ότι η αποτυχία συμμόρφωσής του οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του·

διαγράφεται

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  η αίτηση είναι μεταγενέστερη αίτηση, όπου η αίτηση είναι τόσο σαφώς ουσία αβάσιμη ή καταχρηστική που δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι η εξέταση της αίτησης αφορά πραγματικά ή νομικά ζητήματα τα οποία είναι περίπλοκο να εξεταστούν στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας εξέτασης, μπορεί να συνεχίσει την εξέταση επί της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37. Στην περίπτωση αυτή, ή όταν δεν δύναται άλλως να ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο αιτών ενημερώνεται για την αλλαγή στη διαδικασία.

4.  Όταν η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι η εξέταση της αίτησης αφορά πραγματικά ή νομικά ζητήματα τα οποία είναι υπερβολικά περίπλοκο να εξεταστούν στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας εξέτασης όπου δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, συνεχίζει την εξέταση επί της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών ενημερώνεται για την αλλαγή στη διαδικασία.

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο αιτών προέρχεται από τρίτη χώρα που θεωρείται ως ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47·

διαγράφεται

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή δύναται, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, να λαμβάνει απόφαση επί της αιτήσεως, στα σύνορα ή στις ζώνες διέλευσης του κράτους μέλους, ως προς:

1.  Η αποφαινόμενη αρχή δύναται να λαμβάνει απόφαση επί της αιτήσεως, στα σύνορα ή στις ζώνες διέλευσης του κράτους μέλους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Η εν λόγω απόφαση περιορίζεται στα εξής:

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το παραδεκτό της αίτησης, δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1, που υποβάλλεται στα σημεία αυτά· ή

α)  το παραδεκτό της αίτησης, δυνάμει του άρθρου 36, που υποβάλλεται στα σημεία αυτά· ή

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση αφίξεων που αφορούν μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 στις τοποθεσίες αυτές, η διαδικασία στα σύνορα μπορεί επίσης να εφαρμόζεται σε σημεία πλησίον των συνόρων ή της ζώνης διέλευσης.

4.  Στην περίπτωση αφίξεων που αφορούν μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 στις τοποθεσίες αυτές, η διαδικασία στα σύνορα μπορεί επίσης να εφαρμόζεται σε σημεία πλησίον των συνόρων ή της ζώνης διέλευσης. Και σε αυτές επίσης τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η διαδικασία στα σύνορα μπορεί να εφαρμόζεται σε ασυνόδευτους ανηλίκους, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 11 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (οδηγίες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής), μόνο όταν:

5.  Η διαδικασία στα σύνορα μπορεί να εφαρμόζεται σε ανηλίκους μόνο αν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση αντί της κράτησης του ανηλίκου. Η διαδικασία στα σύνορα δεν εφαρμόζεται σε ασυνόδευτους ανηλίκους, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (οδηγίες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής).

α)  ο αιτών προέρχεται από τρίτη χώρα που θεωρείται ως ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47·

 

β)  ο αιτών μπορεί, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή έχει απελαθεί δια της βίας, εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, βάσει του εθνικού δικαίου·

 

γ)  συντρέχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 45·

 

δ)  ο αιτών παραπλάνησε τις αρχές με την παρουσίαση ψευδών στοιχείων ή πλαστών εγγράφων ή με την απόκρυψη πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την ταυτότητα ή την ιθαγένειά του τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την απόφαση.

 

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι ο αιτών αποπειράται να αποκρύψει συναφή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόφαση άρνησης χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και υπό την προϋπόθεση ότι είχε δοθεί στον αιτούντα η πραγματική δυνατότητα να παράσχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τις πράξεις του.

 

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια μεταγενέστερη αίτηση υπόκειται σε προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία η αποφαινόμενη αρχή καθορίζει κατά πόσον έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα στοιχεία ή πορίσματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες αναγνώρισης του αιτούντος ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) ή τα οποία σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προηγούμενη αίτηση.

2.  Μια μεταγενέστερη αίτηση υπόκειται σε προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία η αποφαινόμενη αρχή καθορίζει κατά πόσον έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα στοιχεία ή πορίσματα τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες αναγνώρισης του αιτούντος ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου) ή τα οποία σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη αίτηση.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται επί τη βάσει γραπτών παρατηρήσεων και προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Ωστόσο, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις όπου, από τις γραπτές παρατηρήσεις, είναι σαφές ότι η αίτηση δεν αποκαλύπτει νέα στοιχεία ή πορίσματα ή ότι είναι τόσο σαφώς ουσία αβάσιμη, που δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.

3.  Η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται επί τη βάσει γραπτών παρατηρήσεων και προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Ωστόσο, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις όπου, από τις γραπτές παρατηρήσεις, είναι σαφές ότι η αίτηση δεν αποκαλύπτει νέα στοιχεία ή πορίσματα ή ότι είναι αβάσιμη και δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχουν προκύψει ή υποβληθεί από τον αιτούντα συναφή νέα στοιχεία ή πορίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)·

α)  έχουν προκύψει ή υποβληθεί από τον αιτούντα συναφή νέα στοιχεία ή πορίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2·

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη νέας διαδικασίας όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, η αποφαινόμενη αρχή απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη ή ως προδήλως αβάσιμη, εάν η αίτηση είναι τόσο σαφώς ουσία αβάσιμη ή καταχρηστική που δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

5.  Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη νέας διαδικασίας όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, η αποφαινόμενη αρχή απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη ή ως προδήλως αβάσιμη, εάν η αίτηση είναι αβάσιμη ή καταχρηστική και δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της αρχής της μη επαναπροώθησης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαίρεση από το δικαίωμα παραμονής στην επικράτειά τους και να παρεκκλίνουν από το άρθρο 54 παράγραφος 1, όταν:

Με την επιφύλαξη της αρχής της μη επαναπροώθησης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαίρεση από το δικαίωμα παραμονής στην επικράτειά τους, όταν:

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μια μεταγενέστερη αίτηση απορρίφθηκε από την αποφαινόμενη αρχή ως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη·

α)  μια μεταγενέστερη αίτηση απορρίφθηκε από την αποφαινόμενη αρχή ως προδήλως αβάσιμη·

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πραγματοποιείται δεύτερη ή περαιτέρω μεταγενέστερη αίτηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, κατόπιν τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει μια προηγούμενη μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη.

β)  πραγματοποιείται δεύτερη ή περαιτέρω μεταγενέστερη αίτηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, κατόπιν τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει μια προηγούμενη μεταγενέστερη αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μια τρίτη χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για έναν συγκεκριμένο αιτούντα εάν:

1.  Όταν αποφαινόμενη αρχή εφαρμόζει τη διαδικασία κρίσης του παραδεκτού σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 36 παράγραφος 1, μια τρίτη χώρα δύναται να θεωρηθεί ως πρώτη χώρα ασύλου για έναν συγκεκριμένο αιτούντα εάν ο αιτών αναγνωρίσθηκε ως πρόσφυγας και έχει δεχθεί αποτελεσματική προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης σε αυτή τη χώρα, προτού ταξιδέψει στην Ένωση και εξακολουθεί να τυγχάνει αυτής της προστασίας.

α)  ο αιτών έτυχε προστασίας σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης σε αυτή τη χώρα, προτού ταξιδέψει στην Ένωση και εξακολουθεί να τυγχάνει αυτής της προστασίας· ή

 

β)  ο αιτών έτυχε άλλως επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα, προτού ταξιδέψει στην Ένωση και εξακολουθεί να τυγχάνει αυτής της προστασίας.

 

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ο αιτών διαθέτει επαρκή προστασία κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β), εάν έχει βεβαιωθεί ότι:

διαγράφεται

α)  δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων·

 

β)  δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου)·

 

γ)  τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης·

 

δ)  τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης, κατά παράβαση του δικαιώματος αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο·

 

ε)  υπάρχει άδεια νόμιμης διαμονής·

 

στ)  υπάρχει η δέουσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση· και

 

ζ)  υπάρχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Προτού μπορέσει η αίτησή του να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α), παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αμφισβητήσει την εφαρμογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του κατά την υποβολή της αίτησης και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την κρίση του παραδεκτού.

3.  Παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αμφισβητήσει την εφαρμογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου μπορεί να εφαρμόζεται μόνο αν οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρώτα λάβει από τις αρχές της προκείμενης τρίτης χώρας τη διαβεβαίωση ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα αναληφθεί από τις εν λόγω αρχές και ότι θα τύχει άμεσα μιας εκ των μορφών προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.  Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν εφαρμόζεται σε ασυνόδευτους ανήλικους εκτός εάν προσδιοριστεί ότι είναι σαφώς προς το μείζον συμφέρον του παιδιού και αν οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρώτα λάβει από τις αρχές της προκείμενης τρίτης χώρας τη διαβεβαίωση ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα αναληφθεί από τις εν λόγω αρχές και ότι θα τύχει άμεσα μιας εκ των μορφών προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα·

α)  ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα γραπτώς·

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν η εν λόγω τρίτη χώρα δεν εισδέχεται ή επανεισδέχεται τον αιτούντα στην επικράτειά της, η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη και επιτρέπει την πρόσβαση σε διαδικασία, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ και το κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα I.

6.  Εάν η εν λόγω τρίτη χώρα δεν επανεισδέχεται τον αιτούντα στην επικράτειά της, η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη και επιτρέπει την πρόσβαση σε διαδικασία, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ και το κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα I.

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Article 45 – paragraph 1 – subparagraph 1 – introductory part

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται ως ασφαλής τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι:

Όταν αποφαινόμενη αρχή εφαρμόζει διαδικασία κρίσης του παραδεκτού σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρο 36 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να εφαρμόζει την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας μόνο εφόσον έχει πεισθεί ότι ο αιτών θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων·

α)  δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων και δεν υπάρχει στέρηση της ελευθερίας χωρίς τις δέουσες διαδικασίες·

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μεταφερθεί ο αιτών από την τρίτη χώρα σε άλλο κράτος στο οποίο δεν θα λαμβάνει αποτελεσματική προστασία ή θα διατρέχει κίνδυνο να μεταφερθεί από εκεί σε άλλο κράτος, στο οποίο δεν παρέχεται τέτοια προστασία·

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υπάρχει δυνατότητα λήψης προστασίας, σύμφωνα με τις ουσιαστικές προδιαγραφές της Σύμβασης της Γενεύης, ή επαρκούς προστασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2, κατά περίπτωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  υπάρχει άδεια νόμιμης διαμονής·

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  υπάρχει η δέουσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση·

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  η τρίτη χώρα λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς παράγοντες ευπάθειας του αιτούντος και διατηρεί τα δικαιώματα του αιτούντος στην ιδιωτικότητα·

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)  εξακολουθεί να παρέχεται αποτελεσματική προστασία έως ότου βρεθεί βιώσιμη λύση·

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε ε)  υπάρχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο д στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε στ)  η τρίτη χώρα έχει προσχωρήσει σε διεθνείς πράξεις για τους πρόσφυγες και πράξεις για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και συμμορφώνεται με τα πρότυπά τους στην πράξη·

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε ζ)  υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης, όπως έχει επικυρωθεί και εφαρμόζεται χωρίς εδαφικούς περιορισμούς, ή να ζητηθεί και να χορηγηθεί αποτελεσματική προστασία κατά την έννοια των σημείων α) έως ζ).

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκτίμηση του κατά πόσον μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

Η εκτίμηση του κατά πόσον μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας εφαρμόζεται:

διαγράφεται

α)  όταν μια τρίτη χώρα έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 50·

 

β)  όταν μια τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται ως ασφαλής τρίτη χώρα σε επίπεδο Ένωσης· ή

 

γ)  σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε σχέση με έναν συγκεκριμένο αιτούντα.

 

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής τρίτη χώρα για έναν συγκεκριμένο αιτούντα, έπειτα από μεμονωμένη εξέταση της αίτησης, μόνον εφόσον έχει πεισθεί για την ασφάλεια της τρίτης χώρας για τον συγκεκριμένο αιτούντα, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, και έχει διαπιστώσει ότι:

3.  Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να θεωρεί ότι μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής τρίτη χώρα για έναν συγκεκριμένο αιτούντα, έπειτα από μεμονωμένη εξέταση της αίτησης, μόνον εφόσον έχει πεισθεί για την ασφάλεια της τρίτης χώρας για τον συγκεκριμένο αιτούντα, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, και έχει διαπιστώσει ότι:

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπάρχει σχέση μεταξύ του αιτούντος και της εν λόγω τρίτης χώρας, βάσει της οποίας θα ήταν εύλογο για τον αιτούντα να μεταβεί στη συγκεκριμένη χώρα, μεταξύ άλλων διότι ο αιτών διήλθε από την εν λόγω τρίτη χώρα η οποία βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στη χώρα καταγωγής του αιτούντος·

α)  υπάρχει επαρκής σχέση μεταξύ του αιτούντος και της εν λόγω τρίτης χώρας, βάσει της οποίας θα ήταν εύλογο για τον αιτούντα να μεταβεί στη συγκεκριμένη χώρα· αυτό σημαίνει την προηγούμενη κατοικία ή διαμονήστη χώρα αυτή, όπου, λόγω της διάρκειας και της φύσης της εκεί κατοικόας ή διαμονής του, ο αιτών εύλογα μπορεί να αναμένεται πως θα αναζητήσει προστασία στην εν λόγω χώρα, και υφίστανται λόγοι για να θεωρηθεί ότι ο αιτών θα τύχει επανεισδοχής στη χώρα αυτήν· και

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Προτού μπορέσει η αίτησή του να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β), παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αμφισβητήσει την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του κατά την υποβολή της αίτησης και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την κρίση του παραδεκτού.

4.  Παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να αμφισβητήσει την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας μπορεί να εφαρμόζεται μόνο αν οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρώτα λάβει από τις αρχές της προκείμενης τρίτης χώρας τη διαβεβαίωση ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα αναληφθεί από τις εν λόγω αρχές και ότι θα έχει άμεση πρόσβαση σε μια εκ των μορφών προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).

5.  Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν εφαρμόζεται σε ασυνόδευτους ανήλικους εκτός εάν αποφασιστεί ότι είναι σαφώς προς το μείζον συμφέρον του παιδιού και αν οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρώτα λάβει από τις αρχές της προκείμενης τρίτης χώρας τη διαβεβαίωση ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα αναληφθεί από τις εν λόγω αρχές και ότι θα έχει άμεση πρόσβαση σε μια εκ των μορφών προστασίας που αναφέρονται είτε στο παρόν άρθρο είτε στο άρθρο 44.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα· και

α)  ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα· και

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  του χορηγεί έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τις αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας, στη γλώσσα της χώρας αυτής, ότι η αίτηση δεν έχει εξεταστεί επί της ουσίας, κατά συνέπεια της εφαρμογής της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας.

β)  του χορηγούν έγγραφο με το οποίο ενημερώνονται οι αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας, στη γλώσσα της χώρας αυτής, ότι η αίτηση δεν έχει εξετασθεί επί της ουσίας.

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 46

διαγράφεται

Χαρακτηρισμός τρίτων χωρών ως ασφαλών σε επίπεδο Ένωσης

 

1.  Τρίτες χώρες χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς τρίτες χώρες σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1.

 

2.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς χώρες σε επίπεδο Ένωσης, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και σύμφωνα με τις άλλες πηγές πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

 

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την αναστολή του χαρακτηρισμού μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49.

 

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μια χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εάν, βάσει της νομικής κατάστασης, της εφαρμογής του δικαίου στο πλαίσιο δημοκρατικού συστήματος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι γενικά και μόνιμα δεν υφίσταται δίωξη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση αδιάκριτης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης.

1.  Μια χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εάν, βάσει της νομικής κατάστασης, της εφαρμογής του δικαίου στο πλαίσιο δημοκρατικού συστήματος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι δεν υφίσταται γενική ή συνεχής δίωξη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση αδιάκριτης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης.

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εκτίμηση του κατά πόσον μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους σχετικούς οργανισμούς και να λαμβάνει υπόψη την κοινή ανάλυση των πληροφοριών της χώρας καταγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο).

2.  Η εκτίμηση του κατά πόσον μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις αντιπροσωπείες της Ένωσης στις χώρες αυτές, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, συναφείς διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και λαμβάνει υπόψη την κοινή ανάλυση των πληροφοριών της χώρας καταγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο).

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής σε αιτούντες που ανήκουν σε μειονότητα ή ομάδα προσώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην οικεία χώρα καταγωγής, επί τη βάσει πηγών πληροφοριών που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά την κατάσταση στις τρίτες χώρες που περιέχονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και σύμφωνα με τις άλλες πηγές πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή εξετάζει συνεχώς την κατάσταση στις τρίτες χώρες που περιέχονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής ή των χωρών των οποίων η συμπερίληψη στον κατάλογο αυτόν έχει ανασταλεί δυνάμει του άρθρου 49. Επίσης, εξετάζει συνεχώς τη συμμόρφωση των χωρών αυτών με τους όρους που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό μιας χώρας ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 47, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και σύμφωνα με τις άλλες πηγές πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο κατά τη διενέργεια των ενεργειών τακτικής επανεξέτασης της κατάστασης στις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ περί ασφαλών χωρών καταγωγής και των χωρών των οποίων η συμπερίληψη στον κατάλογο αυτόν έχει ανασταλεί. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο να προβεί σε επανεξέταση της κατάστασης σε κάποια από τις προαναφερόμενες τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται ακόμη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47.

 

Κατά την επανεξέταση του κοινού καταλόγου της ΕΕ περί ασφαλών χωρών καταγωγής, η Επιτροπή διαβουλεύεται με διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή με μεμονωμένα άτομα που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη για κάθε συγκεκριμένη χώρα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να αναστείλει τη συμπερίληψη μιας τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49.

διαγράφεται

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναστολή και άρση του χαρακτηρισμού μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή της συμπερίληψής της στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής

Αναστολή της συμπερίληψης μιας τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να αναστείλει τη συμπερίληψη μιας τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση αιφνίδιων αλλαγών στην κατάσταση μιας τρίτης χώρας η οποία χαρακτηρίζεται ως ασφαλής τρίτη χώρα σε επίπεδο Ένωσης ή περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, η Επιτροπή προβαίνει σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εκπλήρωσης, από πλευράς της χώρας αυτής, των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 45 ή το άρθρο 47 και, εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις αυτές, θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναστολή του χαρακτηρισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή την αναστολή της συμπερίληψης της εν λόγω τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για περίοδο έξι μηνών.

1.  Εάν αιφνίδιες αλλαγές στην κατάσταση μιας τρίτης χώρας η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση της χώρας αυτής με τους όρους που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό της χώρας ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, η Επιτροπή προβαίνει άμεσα και με ταχύτητα σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εκπλήρωσης, από πλευράς της χώρας αυτής, των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 47 και, εάν αυτές δεν πληρούνται πλέον, θεσπίζει το συντομότερο δυνατόν κατ' εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την αναστολή της συμπερίληψης της εν λόγω τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για περίοδο έξι μηνών. Το συντομότερο δυνατόν αφού λάβει γνώση της μεταβολής της κατάστασης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έγκριση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με την αναστολή της συμπερίληψης της συγκεκριμένης τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη και συνιστά σε αυτά να μη χαρακτηρίσουν τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ως ασφαλή χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής της συμπερίληψης στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, καταστεί σαφές από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι η τρίτη χώρα πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 47, η Επιτροπή, το νωρίτερο έξι μήνες μετά την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εγκρίνει απόφαση για την ανάκληση της αναστολής της συμπερίληψης της εν λόγω χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μεμονωμένα άτομα που διαθέτουν αποδεδειγμένη για κάθε χώρα εμπειρογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αναστείλει τη συμπερίληψη μιας τρίτης χώρας, ή να την αφαιρέσει ολοσχερώς από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Το αίτημα αυτό πρέπει να περιέχει λεπτομερή και επικαιροποιημένη περιγραφή της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώνονται στην εν λόγω χώρα. Πρέπει επίσης να διευκρινίζεται η μη συμμόρφωση με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 47, τα οποία δικαιολογούν την αναστολή της συμπερίληψης ή την απόσυρση της χώρας αυτής από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αιτήματος αυτού εκτός εάν το θεωρήσει ως μη παραδεκτό, αβάσιμο ή επαναλαμβανόμενο.

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 για την αναστολή του χαρακτηρισμού μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή την αναστολή της συμπερίληψης μιας τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, υποβάλλει πρόταση, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ώστε να αρθεί ο χαρακτηρισμός της εν λόγω τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης και να αφαιρεθεί η χώρα αυτή από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής.

διαγράφεται

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν η εν λόγω πρόταση δεν υποβληθεί από την Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναστολή του χαρακτηρισμού της τρίτης χώρας ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή την αναστολή της συμπερίληψης της τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής παύει να παράγει αποτελέσματα. Εάν η εν λόγω πρόταση υποβληθεί από την Επιτροπή εντός τριών μηνών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με βάση μια ουσιαστική αξιολόγηση, να παρατείνει την ισχύ της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω παράτασης για μία μόνο φορά.

διαγράφεται

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 49α

 

Προσθήκη ή αφαίρεση μιας τρίτης χώρας από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής

 

1. Όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 για την αναστολή του χαρακτηρισμού μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, υποβάλλει πρόταση, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ώστε να διαγραφεί η χώρα αυτή από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής.

 

2. Εάν μια νομοθετική πρόταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβληθεί από την Επιτροπή εντός της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με βάση μια ουσιαστική αξιολόγηση, να παρατείνει την ισχύ της εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω παράτασης για μία μόνο φορά.

 

3. Κάθε τροποποίηση του ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν:

 

α) η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της κατάστασης στις τρίτες χώρες και της σκοπιμότητας να προτείνει την προσθήκη των χωρών αυτών στον κοινό ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής·

 

β) κατά περίπτωση, η Επιτροπή συντάσσει πρόταση για διεύρυνση του κοινού ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής ύστερα από μία τεκμηριωμένη αξιολόγηση τγου κατά πόσο οι χώρες που πρόκειται να προστεθούν στον κατάλογο πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 47· και

 

γ) η αξιολόγηση του κατά πόσο μία τρίτη χώρα αποτελεί ασφαλή χώρα καταγωγής, που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα των τακτικών εκθέσεων της ΕΥΕΔ και πληροφοριών από κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις·

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που προβλέπει τον εθνικό χαρακτηρισμό τρίτων χωρών ως ασφαλών τρίτων χωρών ή ασφαλών χωρών καταγωγής, πέραν όσων περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που παρέχεται στο παράρτημα 1, για τους σκοπούς εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

1.  Για περίοδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που προβλέπει τον εθνικό χαρακτηρισμό ασφαλών χωρών καταγωγής, πέραν όσων περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο που παρέχεται στο παράρτημα 1, για τους σκοπούς εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να φροντίζουν για τη συνεκτικότητα ανάμεσα στους εθνικούς καταλόγους ασφαλών χωρών καταγωγής και στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Αυτό συνεπάγεται τα εξής:

 

α) τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή στον εθνικό τους κατάλογο·

 

β) τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την προσθήκη τρίτων χωρών στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, που θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάζονται από την Επιτροπή εντός έξι μηνών από την υποβολή τους, στη βάση των πηγών πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της, των εκθέσεων της ΕΥΕΔ και των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί και εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει ότι μία τρίτη χώρα μπορεί να προστεθεί στον κατάλογο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη διεύρυνση του ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής·

 

γ) εάν έχει ανασταλεί η παρουσία τρίτης χώρας στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δεν χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα ως ασφαλή χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο· και

 

δ) εάν μία τρίτη χώρα έχει αφαιρεθεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 49α, ένα κράτος μέλος μπορεί να ενημερώσει την Επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι, κατόπιν μεταβολής της κατάστασης στην εν λόγω τρίτη χώρα, η χώρα αυτή πληροί εκ νέου τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 47 για ένταξη στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χώρων καταγωγής.

 

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν ενημερώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου και, εφόσον είναι σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην υποβάλει νομοθετική πρόταση, τα κράτη μέλη δεν χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα ως ασφαλή χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν για μια τρίτη χώρα έχει ανασταλεί ο χαρακτηρισμός ως ασφαλούς τρίτης χώρας σε επίπεδο Ένωσης ή η συμπερίληψή της στον ενωσιακό κοινό κατάλογο που παρέχεται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να χαρακτηρίσουν τη χώρα αυτή ως ασφαλή τρίτη χώρα ή ασφαλή τρίτη χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο ούτε να εφαρμόσουν την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, σε βάση ad hoc σε σχέση με έναν συγκεκριμένο αιτούντα.

διαγράφεται

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν μια τρίτη χώρα δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως ασφαλής τρίτη χώρα σε επίπεδο Ένωσης ή έχει αφαιρεθεί από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ένα κράτος μέλος μπορεί να ενημερώσει την Επιτροπή ότι θεωρεί ότι, κατόπιν αλλαγών στην κατάσταση της χώρας αυτής, η εν λόγω χώρα πληροί και πάλι τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 και στο άρθρο 47.

διαγράφεται

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τεκμηριωμένη εκτίμηση της εκπλήρωσης, από πλευράς της χώρας αυτής, των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 και στο άρθρο 47, συμπεριλαμβανομένης μιας επεξήγησης των συγκεκριμένων μεταβολών στην κατάσταση της τρίτης χώρας, που επιτρέπουν και πάλι στην εν λόγω χώρα να πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.

 

Το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί να χαρακτηρίζει την εν λόγω τρίτη χώρα ως ασφαλή τρίτη χώρα ή ως ασφαλή χώρα καταγωγής σε εθνικό επίπεδο, εφόσον η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις για τον εν λόγω χαρακτηρισμό.

 

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο τις τρίτες χώρες που έχουν χαρακτηρίσει ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή ασφαλείς χώρες καταγωγής σε εθνικό επίπεδο, αμέσως μετά από κάθε τέτοια διαδικασία χαρακτηρισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τον Οργανισμό μία φορά ανά έτος σχετικά με άλλες ασφαλείς τρίτες χώρες στις οποίες η έννοια εφαρμόζεται σε βάση ad hoc σε σχέση με τους συγκεκριμένους αιτούντες.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο τις τρίτες χώρες που έχουν χαρακτηρίσει ως ασφαλείς χώρες καταγωγής σε εθνικό επίπεδο, αμέσως μετά από κάθε τέτοια διαδικασία χαρακτηρισμού.

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Από … [να εισαχθεί ημερομηνία: τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] θεωρούνται ασφαλείς χώρες καταγωγής μόνο οι τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, ο οποίος θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αποφαινόμενη αρχή εκκινά την εξέταση για την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή πορίσματα που δείχνουν ότι συντρέχουν λόγοι επανεξέτασης της ισχύος της διεθνούς του προστασίας, και ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου).

Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αρχίζει την εξέταση για την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου).

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι για την πιθανή ανάκληση του καθεστώτος αναφέρονται στον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου και θα πρέπει να διατηρηθούν εκεί. Η διατύπωση εδώ ευθυγραμμίζεται με το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου.

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης διεθνούς προστασίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ακόμη και στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης του καθεστώτος που αναφέρεται στα άρθρα 15 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου), ο ενδιαφερόμενος απολαύει των ακόλουθων εγγυήσεων, και ιδίως:

1.  Όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης διεθνούς προστασίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο ενδιαφερόμενος απολαύει των ακόλουθων εγγυήσεων, και ιδίως:

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η απόφαση της αρμόδιας αρχής για ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας δίδεται γραπτώς. Η απόφαση αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους και παρέχονται γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης.

3.  Η απόφαση της αρμόδιας αρχής για ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας δίδεται γραπτώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός επτά ημερών από τη λήψη της απόφασης. Η απόφαση αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους. Παρέχονται γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης, καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ευθυγραμμίζεται με τη διατύπωση του άρθρου 35 παράγραφος 2 σχετικά με την ενημέρωση των αιτούντων για την απόφαση της αίτησής τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια διατύπωση σε αποφάσεις που λαμβάνονται για την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)  που απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 και 3 ή το άρθρο 42 παράγραφος 4·

(ii)  που απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 και 3 ή το άρθρο 42 παράγραφος 5·

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 38 και 39·

iii)  που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 38 και 39·

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο αιτών δύναται να υποβάλει μόνο νέα στοιχεία που έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησής του και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει σε προγενέστερο στάδιο ή τα οποία σχετίζονται με μεταβολές στην κατάστασή του.

Ο αιτών δύναται να υποβάλει τυχόν νέα στοιχεία που έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησής του.

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο αιτών έχει δικαίωμα προφορικής ακρόασης ενώπιον δικαστηρίων πρώτου βαθμού προσφυγής.

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εντός μίας εβδομάδας, σε περίπτωση απόρριψης μεταγενέστερης αίτησης ως απαράδεκτης ή προδήλως αβάσιμης·

α)  εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την εν λόγω απόφαση, σε περίπτωση απόρριψης μεταγενέστερης αίτησης ως αβάσιμης ή προδήλως αβάσιμης, ή στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει μια αίτηση ως απαράδεκτη ή λόγω ρητής ανάκλησης, ή στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει μια αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη σε σχέση με το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, μετά από μια ταχεία διαδικασία εξέτασης ή μια διαδικασία στα σύνορα ή ενόσω ο αιτών τελεί υπό κράτηση·

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εντός δύο εβδομάδων, στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, ή στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει μια αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης, ή στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει μια αίτηση ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη σε σχέση με το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, μετά από μια ταχεία διαδικασία εξέτασης ή μια διαδικασία στα σύνορα ή ενόσω ο αιτών τελεί υπό κράτηση·

διαγράφεται

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εντός ενός μηνός, στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, εάν η εξέταση δεν πραγματοποιείται με την ταχεία διαδικασία ή στην περίπτωση απόφασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

γ)  εντός 20 εργάσιμων ημερών, στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, εάν η εξέταση δεν πραγματοποιείται με την ταχεία διαδικασία ή στην περίπτωση απόφασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, εφόσον το απαιτούν οι συγκεκριμένες περιστάσεις της αίτησης.

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν αυτεπάγγελτη επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με μια διαδικασία στα σύνορα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν αυτεπάγγελτη επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με μια διαδικασία στα σύνορα ή των αποφάσεων που εκδίδονται ενώσω ο αιτών τελεί υπό κράτηση.

Τροπολογία    315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο αρχίζουν να τρέχουν από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιείται στον αιτούντα η απόφαση της αποφαινόμενης αρχής ή από τη στιγμή που ορίζεται νομικός ή άλλος σύμβουλος, εάν ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση για δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση.

Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιείται στον αιτούντα η απόφαση της αποφαινόμενης αρχής. Εάν ο αιτών έχει ζητήσει την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης δυνάμει των άρθρων 14 παράγραφος 1 και 15 παράγραφος 1, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία που ορίζεται ο νομικός σύμβουλος, όταν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης.

Τροπολογία    316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  απόφαση που κρίνει αίτηση ως προδήλως αβάσιμη ή απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ταχεία διαδικασία εξέτασης ή διαδικασία στα σύνορα·

α)  απόφαση που κρίνει αίτηση ως προδήλως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ταχεία διαδικασία εξέτασης ή διαδικασία στα σύνορα·

Τροπολογία    317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) ·

β)  απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  απόφαση που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 38 ή το άρθρο 39, αντίστοιχα.

γ)  απόφαση που απορρίπτει την αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 38.

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη κατάλληλης και πλήρους εξέτασης της προσφυγής, τα δικαστήρια αποφασίζουν επί του πρώτου βαθμού προσφυγής, εντός των ακόλουθων προθεσμιών από τον χρόνο κατάθεσης της προσφυγής:

Με την επιφύλαξη κατάλληλης και πλήρους εξέτασης της προσφυγής, τα δικαστήρια αποφασίζουν επί του πρώτου βαθμού προσφυγής, εντός εύλογης προθεσμίας από τον χρόνο κατάθεσης της προσφυγής.

α)  εντός έξι μηνών, στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, εάν η εξέταση δεν πραγματοποιείται με την ταχεία διαδικασία ή στην περίπτωση απόφασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας·

 

β)  εντός δύο μηνών, στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, ή στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει μια αίτηση λόγω ρητής ανάκλησης ή υπαναχώρησης, ή ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη σε σχέση με το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, μετά από μια ταχεία διαδικασία εξέτασης ή μια διαδικασία στα σύνορα ή ενόσω ο αιτών τελεί υπό κράτηση·

 

γ)  εντός ενός μηνός, σε περίπτωση απόρριψης μεταγενέστερης αίτησης ως απαράδεκτης ή προδήλως αβάσιμης.

 

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περίπλοκα πραγματικά ή νομικά ζητήματα, οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 δύνανται να παραταθούν κατά μια επιπλέον περίοδο τριών μηνών.

διαγράφεται

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπεύθυνων αρχών.

2.  Τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπεύθυνων αρχών, καθώς και μεταξύ των υπεύθυνων αρχών και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μια τέτοια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, καθώς και οι παρατάσεις της, τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός μηνός από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις.

5.  Μια τέτοια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, καθώς και οι παρατάσεις της, τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις.

Αιτιολόγηση

Είναι επιβεβλημένο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν επαρκή χρόνο να εξετάσουν το περιεχόμενο μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης πριν την έναρξη ισχύος της. Μια περίοδος ενός μηνός δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προβεί σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του ώστε να διατυπώσει αντίρρηση σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλος χρόνος. Οι δύο μήνες είναι η ελάχιστη περίοδος που πρέπει να χορηγείται στους συννομοθέτες.

Τροπολογία    323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη αναφέρονται τακτικά στην Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του τμήματος ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή, στην πράξη, των διατάξεων του κανονισμού που αφορούν την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία    324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για να αξιολογήσει την κατάσταση στις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών καταγωγής ή την πιθανή συμπερίληψη ή την αναστολή της παρουσίας χωρών στον κατάλογο. Ενημερώνει επίσης σχετικά με την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων για τους αιτούντες διεθνή προστασία που προέρχονται από χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής.

Τροπολογία    325

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τουρκία

διαγράφεται

(1)

  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 97.

(2)

  ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 67.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Monika Hohlmeier

Τάσσομαι υπέρ της ύπαρξης κοινών προτύπων για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, ωστόσο δεν υποστηρίζω την έκθεση. Τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, δεν είναι εφικτά:

1. Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής από την έναρξη της διοικητικής διαδικασίας δεν είναι εφικτή από άποψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

2. Η χρηματοδότηση διερμηνέων με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο περί ασύλου και στα θέματα φύλου είναι ανεφάρμοστη τόσο οικονομικά όσο και από άποψη ανθρώπινων πόρων. Πολλά κράτη μέλη αδυνατούν να βρουν διερμηνείς για τόσες γλώσσες.

3. Για την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων οι αρχές πρέπει να ακολουθούν προσεγγίσεις κατάλληλες για παιδιά ή νέους, ιδίως για ηλικίες από 14 έως 18 ετών, και σε περίπτωση αμφιβολίας για την ηλικία να αναθέτουν τη διεξαγωγή ιατρικής/ψυχολογικής εξέτασης. Η εξέταση μόνο ως έσχατη λύση δεν επαρκεί.

4. Στις υποχρεώσεις συνεργασίας του αιτούντος άσυλο πρέπει να περιλαμβάνεται η δήλωση όλων των στοιχείων του στις αρχές κατά την καταχώρηση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έγγραφα με αριθμό ταυτότητας και βιομετρικά στοιχεία, προκειμένου να αποφεύγονται η διπλοκαταχώρηση, η κατάχρηση κοινωνικών βοηθημάτων και η αντιποίηση ταυτότητας, και να διευκολύνεται η ταυτοποίηση από τις αρχές.

5. Οι αιτήσεις από αιτούντες προερχόμενους από ασφαλείς τρίτες χώρες πρέπει να εξετάζονται με ενιαία διαδικασία έγκρισης και σε περίπτωση μη παραδεκτού να απορρίπτονται.

6. Είμαι υπέρ της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών και χωρών προέλευσης, με ταυτόχρονη δυνατότητα των κρατών μελών να συνάπτουν περαιτέρω συμφωνίες με τρίτες χώρες.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

12

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

22.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου