MIETINTÖ     ***I
PDF 1267kWORD 223k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Laura Ferrara

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT KANTA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0467),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0321/2016)),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin senaatin, Italian senaatin ja Romanian edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0171/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja tarjottavaa suojelua unionin tasolla, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytetyissä menettelyissä, hyväksyntäasteissa, myönnetyn suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettyjen etujen tasossa. Nämä erot lisäävät merkittävästi edelleen liikkumista ja haittaavat sen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä päin unionia he hakevat turvapaikkaa.

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja tarjottavaa suojelua unionin tasolla, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytetyissä menettelyissä, hyväksyntäasteissa, myönnetyn suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettyjen etujen tasossa. Nämä erot haittaavat sen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä sovelletaan kaikkiin hakijoihin mahdollisimman korkeatasoisia vaatimuksia ja kunnioitetaan täysimääräisesti perusoikeuksia ja Geneven yleissopimusta riippumatta siitä, missä päin unionia he hakevat turvapaikkaa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kansainvälisen suojelun myöntämistä ja poistamista koskevan yhteisen menettelyn pitäisi rajoittaa kansainvälistä suojelua hakevien liikkumista jäsenvaltiosta toiseen, kun tällainen liikkuminen johtuu lainsäädännöllisistä eroavuuksista, korvaamalla nykyiset harkinnanvaraiset säännökset yhdenmukaisilla säännöillä ja selventämällä hakijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä seurauksia, joita näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuu, ja luomalla yhtäläiset edellytykset asetuksen (EU) XXX/XXXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) soveltamiselle jäsenvaltioissa.

(6)  Kansainvälisen suojelun myöntämistä ja poistamista koskevan yhteisen menettelyn pitäisi luoda hakijoille kannustimia jäädä ja kotoutua sen jäsenvaltion alueelle, joka vastaa heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelystä, korvaamalla nykyiset harkinnanvaraiset säännökset yhdenmukaisilla säännöillä ja selventämällä hakijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä seurauksia, joita näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuu, ja luomalla yhtäläiset edellytykset asetuksen (EU) XXX/XXXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) soveltamiselle jäsenvaltioissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin jäsenvaltioiden alueella, myös niiden ulkorajoilla, aluemerellä tai kauttakulkualueilla, tehtyihin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin ja kansainvälisen suojelun poistamiseen. Kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt, jotka ovat jäsenvaltion aluemerellä, olisi tuotava maihin ja heidän hakemuksensa olisi tutkittava tämän asetuksen mukaisesti.

(7)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan jäsenvaltioiden alueella, myös niiden ulkorajoilla, aluemerellä tai kauttakulkualueilla, tehtyihin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin ja kansainvälisen suojelun poistamiseen. Kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt, jotka ovat jäsenvaltion aluemerellä, olisi tuotava maihin ja heidän hakemuksensa olisi tutkittava tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varoja olisi otettava käyttöön, jotta voitaisiin tukea riittävästi jäsenvaltioiden toimia tämän asetuksen soveltamiseksi, erityisesti niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita.

(10)  Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varoja olisi otettava käyttöön, jotta voitaisiin tukea riittävästi jäsenvaltioiden toimia tämän asetuksen soveltamiseksi, erityisesti niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita. Paikallis- ja alueviranomaisille sekä kansainvälisille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille olisi osoitettava riittävästi rahoitusta, ja paikallis- ja alueviranomaisille olisi myös tarjottava mahdollisuus saada suoraan rahoitusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Hakijalle olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus esittää kaikki käytössään olevat olennaiset tiedot määrittävälle viranomaiselle. Tämän vuoksi hakijalla olisi oltava joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tulla kuulluksi henkilökohtaisessa puhuttelussa hakemuksensa tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä tai hakemuksensa perusteista. Jotta oikeus henkilökohtaiseen puhutteluun olisi tehokas, hakijan olisi saatava avukseen tulkki ja hänelle olisi annettava tilaisuus selittää hakemuksensa perusteita kattavasti. Hakijalle olisi annettava riittävästi aikaa valmistautua ja neuvotella oikeudellisen tai muun neuvonantajansa kanssa, ja oikeudellinen tai muu neuvonantaja voi avustaa hakijaa puhuttelun aikana. Henkilökohtainen puhuttelu olisi suoritettava olosuhteissa, joissa voidaan taata asianmukainen luottamuksellisuus, puhuttelusta vastaavan henkilöstön olisi oltava asianmukaisesti koulutettua ja pätevää, ja siihen olisi tarvittaessa osallistuttava muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstöä tai Euroopan turvapaikkaviraston käyttämiä asiantuntijoita. Henkilökohtaisesta puhuttelusta voidaan luopua vain, jos määrittävä viranomainen aikoo tehdä myönteisen päätöksen hakemuksesta tai katsoo, että hakija ei kykene osallistumaan henkilökohtaiseen puhutteluun hänestä riippumattoman syyn vuoksi. Kun otetaan huomioon, että henkilökohtainen puhuttelu on olennainen osa hakemuksen tutkintaa, puhuttelu olisi tallennettava ja tallenne samoin kuin pöytäkirja tai sanatarkka selostus puhuttelusta olisi annettava hakijoiden ja heidän oikeudellisten neuvonantajiensa käyttöön ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen, tai nopeutetussa tutkintamenettelyssä samaan aikaan kuin päätös tehdään.

(13)  Hakijalle olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus esittää kaikki käytössään olevat olennaiset tiedot määrittävälle viranomaiselle ennen kuin tämä tekee päätöksensä. Tämän vuoksi hakijalla olisi oltava joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tulla kuulluksi henkilökohtaisessa puhuttelussa hakemuksensa tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä tai hakemuksensa perusteista. Jotta oikeus henkilökohtaiseen puhutteluun olisi tehokas, hakijan olisi saatava avukseen tulkki sekä oikeudellinen edustaja ja kulttuurivälittäjä, kun se on tarpeen ja asianmukaista, ja hänelle olisi annettava tilaisuus selittää hakemuksensa perusteita kattavasti. Hakijalle olisi annettava riittävästi aikaa valmistautua ja neuvotella oikeudellisen neuvonantajansa kanssa tutkittavaksiottamispuhuttelusta ja varsinaisesta puhuttelusta, ja oikeudellinen neuvonantaja voi avustaa hakijaa puhuttelun aikana. Henkilökohtainen puhuttelu olisi suoritettava olosuhteissa, joissa voidaan taata asianmukainen luottamuksellisuus, puhuttelusta vastaavan henkilöstön olisi oltava asianmukaisesti koulutettua ja pätevää, ja siihen olisi tarvittaessa osallistuttava Euroopan turvapaikkaviraston käyttämiä asiantuntijoita tai tapauksen mukaan muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstöä. Henkilökohtaisesta puhuttelusta voidaan luopua vain, jos määrittävä viranomainen aikoo tehdä myönteisen päätöksen hakemuksesta tai katsoo, että hakija ei kykene osallistumaan henkilökohtaiseen puhutteluun hänestä riippumattoman syyn vuoksi. Kun otetaan huomioon, että henkilökohtainen puhuttelu on olennainen osa hakemuksen tutkintaa, puhuttelu olisi tallennettava ja tallenne samoin kuin pöytäkirja puhuttelusta olisi annettava hakijoiden ja heidän oikeudellisten neuvonantajiensa käyttöön ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen. Jos hakija tarvitsee erityisiä menettelyllisiä takeita tämän asetuksen mukaisesti, hänellä olisi oltava mahdollisuus esittää tarkempia tietoja kohtuullisessa ajassa henkilökohtaisen puhuttelun jälkeen.

 

(Vastaava ”erityisiä menettelyllisiä takeita” koskeva muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  On sekä jäsenvaltioiden että hakijoiden edun mukaista varmistaa, että kansainvälisen suojelun tarpeet tunnustetaan asianmukaisesti jo hallinnollisen menettelyn vaiheessa antamalla laadukasta tietoa ja oikeudellista tukea, joka johtaa tehokkaampaan ja laadukkaampaan päätöksentekoon. Tätä varten mahdollisuuden oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen olisi oltava erottamaton osa kansainvälistä suojelua koskevaa yhteistä menettelyä. Jotta voidaan varmistaa hakijan oikeuksien tosiasiallinen suojelu, etenkin oikeus puolustukseen ja oikeudenmukaisuuden periaate, sekä menettelyn taloudellisuus, hakijoille olisi pyynnöstä ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin annettava maksutonta oikeusapua ja maksuton oikeudellinen edustaja hallinnollisen menettelyn aikana ja muutoksenhakuvaiheessa. Maksuttoman oikeusavun antajan ja oikeudellisen edustajan olisi oltava siihen kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltainen.

(14)  On sekä jäsenvaltioiden että hakijoiden edun mukaista varmistaa, että kansainvälisen suojelun tarpeet tunnustetaan asianmukaisesti jo hallinnollisen menettelyn vaiheessa antamalla laadukasta tietoa ja oikeudellista tukea, joka johtaa tehokkaampaan ja laadukkaampaan päätöksentekoon. Tätä varten mahdollisuuden oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen kaikissa menettelyn vaiheissa olisi oltava erottamaton osa kansainvälistä suojelua koskevaa yhteistä menettelyä. Jotta voidaan varmistaa hakijan oikeuksien tosiasiallinen suojelu, etenkin oikeus puolustukseen ja oikeudenmukaisuuden periaate, sekä menettelyn taloudellisuus, hakijoille olisi pyynnöstä ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin annettava maksutonta oikeusapua ja maksuton oikeudellinen edustaja hallinnollisen menettelyn, myös henkilökohtaisten puhuttelujen, aikana ja muutoksenhakuvaiheessa. Hakijoilla olisi oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa muutoksen hakemiseksi päätökseen olla myöntämättä maksutonta oikeusapua, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että oikeusavun ja oikeudellisen edustajan saantia ei mielivaltaisesti rajoiteta ja että hakijan oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ei estetä. Oikeusapua ja oikeudellisen edustajan palveluja olisi tarjottava maksutta heti, kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on rekisteröity, ja niiden tarjoajien olisi oltava siihen kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tietyt hakijat voivat tarvita erityisiä menettelyllisiä takeita muun muassa iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, vakavan sairauden tai mielenterveyden häiriöiden vuoksi taikka kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan seurauksena. On tarpeen arvioida järjestelmällisesti, tarvitseeko yksittäinen hakija erityisiä menettelyllisiä takeita, ja tunnistaa tällaiset hakijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hakemuksen tekemisen jälkeen ja ennen päätöksen tekemistä.

(15)  Tietyt hakijat voivat tarvita erityisiä menettelyllisiä takeita muun muassa iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, vakavan sairauden tai mielenterveyden häiriöiden vuoksi taikka kidutuksen, raiskauksen, ihmiskaupan, haaksirikon tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan seurauksena. On tarpeen arvioida järjestelmällisesti, tarvitseeko yksittäinen hakija erityisiä menettelyllisiä takeita, ja tunnistaa tällaiset hakijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hakemuksen tekemisen jälkeen ja ennen päätöksen tekemistä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Sen varmistamiseksi, että erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevat hakijat tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten henkilöstöllä olisi oltava riittävä koulutus haavoittuvuuden merkkien toteamiseksi ja henkilöstön olisi saatava tätä varten asianmukaiset ohjeet. Muiden toimenpiteiden, jotka koskevat kidutuksen tai muun vakavan fyysisen tai henkisen väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan, oireiden ja merkkien tunnistamista ja dokumentointia menettelyissä, joihin tätä asetusta sovelletaan, olisi perustuttava muun muassa käsikirjaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi tehokkaasti (Istanbulin pöytäkirja).

(16)  Sen varmistamiseksi, että erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevat hakijat tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten henkilöstöllä olisi oltava riittävä koulutus haavoittuvuuden merkkien toteamiseksi ja henkilöstön olisi saatava tätä varten asianmukaiset ohjeet. Muiden toimenpiteiden, jotka koskevat kidutuksen tai muun vakavan fyysisen tai henkisen väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan, oireiden ja merkkien tunnistamista ja dokumentointia menettelyissä, joihin tätä asetusta sovelletaan, olisi perustuttava muun muassa käsikirjaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi tehokkaasti (Istanbulin pöytäkirja). Haavoittuvuuden arviointi olisi saatava päätökseen 30 päivän kuluessa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Hakijoille, joiden on todettu tarvitsevan erityisiä menettelyllisiä takeita, olisi annettava asianmukaista tukea, myös riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tarvittavat edellytykset sille, että he voivat tosiasiallisesti päästä menettelyihin ja esittää tarvittavat seikat kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa perustelemiseksi. Jos nopeutetussa tutkintamenettelyssä tai rajamenettelyssä ei ole mahdollista antaa asianmukaista tukea, erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitseva hakija olisi vapautettava näistä menettelyistä. Sellaisten erityisten menettelyllisten takeiden tarpeen, jotka voivat estää nopeutettujen menettelyjen tai rajamenettelyjen soveltamisen, olisi myös tarkoitettava sitä, että hakijalle annetaan lisätakeita tapauksissa, joissa hänen muutoksenhaullaan ei ole automaattista lykkäävää vaikutusta, jotta oikeussuojakeino olisi tehokas hakijan henkilökohtaisessa tilanteessa.

(17)  Hakijoille, joiden on todettu tarvitsevan erityisiä menettelyllisiä takeita, olisi annettava asianmukaista tukea, myös riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tarvittavat edellytykset sille, että he voivat tosiasiallisesti päästä menettelyihin ja esittää tarvittavat seikat kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa perustelemiseksi. Jos nopeutetussa tutkintamenettelyssä tai rajamenettelyssä ei ole mahdollista antaa asianmukaista tukea, erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitseva hakija olisi vapautettava näistä menettelyistä. Vastuuviranomaisten olisi varmistettava tarvittavin järjestelyin, että alaikäisten säilöönotolle on rajamenettelyissä vaihtoehtoja. Rajamenettelyjä ei pidä koskaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Nais- ja mieshakijoiden todellisen tasa-arvon varmistamiseksi tutkintamenettelyjen olisi oltava sukupuolisensitiivisiä. Erityisesti henkilökohtaiset puhuttelut olisi järjestettävä tavalla, joka antaa sekä nais- että mieshakijoille mahdollisuuden puhua kokemuksistaan tapauksissa, joihin liittyy sukupuoleen perustuvaa vainoa. Tätä varten naisille olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus puhutteluun erillään puolisostaan, kumppanistaan tai muista perheenjäsenistään. Naisille ja tytöille olisi mahdollisuuksien mukaan annettava naispuolinen tulkki ja puhuttelija. Naisten ja tyttöjen lääkärintarkastus olisi annettava naispuolisen lääkärin suoritettavaksi, kun otetaan erityisesti huomioon se, että hakija on voinut joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi. Sukupuoleen liittyvien vaatimusten monimutkaisuus olisi otettava asianmukaisesti huomioon menettelyissä, jotka perustuvat ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteeseen, turvallisen kolmannen maan käsitteeseen, turvallisen alkuperämaan käsitteeseen tai myöhemmän hakemuksen käsitteeseen.

(18)  Nais- ja mieshakijoiden todellisen tasa-arvon varmistamiseksi tutkintamenettelyjen olisi oltava sukupuolisensitiivisiä. Erityisesti henkilökohtaiset puhuttelut olisi järjestettävä tavalla, joka antaa sekä nais- että mieshakijoille mahdollisuuden puhua kokemuksistaan tapauksissa, joihin liittyy sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa vainoa. Tätä varten naisille olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus puhutteluun erillään puolisostaan, kumppanistaan tai muista perheenjäsenistään. Naisille ja tytöille olisi mahdollisuuksien mukaan annettava naispuolinen tulkki ja puhuttelija. Naisten ja tyttöjen lääkärintarkastus olisi annettava naispuolisen lääkärin suoritettavaksi, kun otetaan erityisesti huomioon se, että hakija on voinut joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi. Sukupuoleen, myös seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoliominaisuuksiin, liittyvien vaatimusten monimutkaisuus olisi otettava asianmukaisesti huomioon menettelyissä, jotka perustuvat ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteeseen, turvallisen kolmannen maan käsitteeseen, turvallisen alkuperämaan käsitteeseen tai myöhemmän hakemuksen käsitteeseen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Sukupuoleen perustuvalla väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu henkilöön hänen sukupuolensa, sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa vuoksi tai joka vaikuttaa tiettyä sukupuolta edustaviin henkilöihin suhteettomasti. Tällainen väkivalta voi aiheuttaa uhrille fyysistä, seksuaalista, emotionaalista tai psyykkistä haittaa taikka taloudellista vahinkoa. Sukupuoleen perustuva väkivalta olisi ymmärrettävä yhdeksi syrjinnän muodoksi ja uhrin perusvapauksien loukkaukseksi, ja siihen sisältyvät lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, mukaan lukien raiskaus, seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen häirintä, ihmiskauppa, orjuuttaminen sekä erilaiset vahingolliset käytännöt, kuten pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen ja niin kutsutut kunniarikokset. Sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi joutuneet naiset ja heidän lapsensa tarvitsevat usein erityistä tukea ja suojelua, koska tällaisen väkivallan uhreja usein syyllistetään ja heillä on suuri riski joutua uudestaan uhriksi tai pelottelun ja kostotoimien kohteeksi.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu perusoikeuskirjan 24 artiklan ja vuoden 1989 Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Lapsen etua arvioidessaan jäsenvaltioiden olisi erityisesti otettava asianmukaisesti huomioon alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, mukaan lukien hänen taustansa. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan perusteella, joka koskee lapsen oikeutta tulla kuulluksi, määrittävän viranomaisen on annettava alaikäiselle mahdollisuus henkilökohtaiseen puhutteluun, paitsi jos tämä ei selvästi ole alaikäisen edun mukaista.

(20)  Jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu perusoikeuskirjan 24 artiklan ja vuoden 1989 Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Lapsen etua arvioidessaan jäsenvaltioiden olisi erityisesti otettava asianmukaisesti huomioon alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, mukaan lukien hänen taustansa. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan perusteella, joka koskee lapsen oikeutta tulla kuulluksi, määrittävän viranomaisen olisi varmistettava alaikäisen oikeus tulla kuulluksi henkilökohtaisessa puhuttelussa, paitsi jos tämä ei selvästi ole alaikäisen edun mukaista. Rajamenettelyjä ei pidä koskaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säilöönotolle on vaihtoehtoja. Alaikäisiä ei saa koskaan ottaa säilöön rajamenettelyssä, kauttakulkualueilla, ulkorajoilla eikä missään vaiheessa heidän turvapaikkahakemuksensa arvioinnin aikana.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Yhteisessä menettelyssä virtaviivaistetaan määräaikoja, joita sovelletaan yksilön pääsyyn menettelyyn, määrittävän viranomaisen suorittamaan hakemuksen tutkintaan sekä oikeusviranomaisten suorittamaan ensimmäisen muutoksenhakuvaiheen tutkintaan. Koska suhteettoman suuri määrä samanaikaisia hakemuksia voi viivästyttää menettelyyn pääsyä ja hakemusten tutkintaa, toisinaan joustavuus voi olla tarpeen näiden määräaikojen pidentämiseksi poikkeuksellisesti. Menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi näiden määräaikojen pidentämiseen olisi kuitenkin turvauduttava vasta viimeisenä keinona, kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tarpeitaan tehokkaan turvapaikkajärjestelmän ylläpitämiseksi, myös laatimalla varautumissuunnitelmia, jos se on tarpeen, ja että Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi annettava jäsenvaltioille tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua. Jos jäsenvaltiot arvioivat, että ne eivät pysty noudattamaan kyseisiä määräaikoja, niiden olisi pyydettävä apua Euroopan unionin turvapaikkavirastolta. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä ja jos jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmä menettää kohtuuttoman paineen vuoksi tehokkuutensa siinä määrin, että se vaarantaa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, virasto voi komission täytäntöönpanopäätöksen perusteella toteuttaa toimenpiteitä kyseisen jäsenvaltion tueksi.

(21)  Yhteisessä menettelyssä virtaviivaistetaan määräaikoja, joita sovelletaan yksilön pääsyyn menettelyyn, määrittävän viranomaisen suorittamaan hakemuksen tutkintaan sekä oikeusviranomaisten suorittamaan ensimmäisen muutoksenhakuvaiheen tutkintaan. Koska suhteettoman suuri määrä samanaikaisia hakemuksia voi viivästyttää menettelyyn pääsyä ja hakemusten tutkintaa, toisinaan joustavuus voi olla tarpeen näiden määräaikojen pidentämiseksi poikkeuksellisesti. Menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi näiden määräaikojen pidentämisen olisi kuitenkin oltava tarkkaan rajattua ja siihen olisi turvauduttava vasta viimeisenä keinona, kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tarpeitaan tehokkaan turvapaikkajärjestelmän ylläpitämiseksi, myös laatimalla varautumissuunnitelmia, jos se on tarpeen, ja että Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi annettava jäsenvaltioille tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua. Jos jäsenvaltiot arvioivat, että ne eivät pysty noudattamaan kyseisiä määräaikoja, niiden olisi pyydettävä apua Euroopan unionin turvapaikkavirastolta. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä ja jos jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmä menettää kohtuuttoman paineen vuoksi tehokkuutensa siinä määrin, että se vaarantaa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, virasto voi komission täytäntöönpanopäätöksen perusteella toteuttaa toimenpiteitä kyseisen jäsenvaltion tueksi.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Jotta hakijat ymmärtäisivät paremmin Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa, siitä tiedottamista olisi parannettava huomattavasti. Panostamalla selkeän tiedon antamiseen hakijoille varhaisessa vaiheessa lisätään merkittävästi todennäköisyyttä, että he aiempaa paremmin ymmärtävät tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä, hyväksyvät ne ja noudattavat niitä. Hallinnollisten vaatimusten vähentämiseksi ja yhteisten resurssien tehokkaammaksi käyttämiseksi Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tuotettava soveltuvaa tiedotusaineistoa tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Viraston olisi aineistoa tuottaessaan hyödynnettävä täysimääräisesti uudenaikaista tietotekniikkaa. Jotta turvapaikanhakijoita voidaan avustaa asianmukaisesti, viraston olisi laadittava myös audiovisuaalista tiedotusaineistoa, jota voidaan käyttää kirjallisen tiedotusaineiston ohella. Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi ylläpidettävä erityistä verkkosivustoa, jolla hakijoille ja mahdollisille hakijoille annetaan tietoa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnasta vastapainoksi niille usein virheellisille tiedoille, joita salakuljettajat hakijoille kertovat. Euroopan unionin turvapaikkaviraston laatima tiedotusaineisto olisi käännettävä Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden eniten puhumille kielille ja asetettava saataville näillä kielillä.

Perustelu

Parannetaan tietojen antamista, vastaa Dublinin asetuksen ehdotuksia.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Hakemus olisi rekisteröitävä heti kun se on tehty. Tässä vaiheessa hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten, mukaan lukien rajavartijat, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset ja säilöönottoyksiköistä vastaavat viranomaiset, olisi rekisteröitävä hakemus yhdessä yksittäisen hakijan henkilötietojen kanssa. Näiden viranomaisten olisi ilmoitettava hakijalle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä seurauksista, joita hakijalle aiheutuu velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Hakijalle olisi annettava todistus siitä, että hakemus on tehty. Määräaika hakemuksen jättämiselle alkaa kulua siitä, kun hakemus on rekisteröity.

(23)  Hakemus olisi rekisteröitävä heti kun mahdollista ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua sen tekemisestä. Tässä vaiheessa hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten, mukaan lukien rajavartijat, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset, muut jäsenvaltioiden näihin tehtäviin valtuuttamat viranomaiset ja säilöönottoyksiköistä vastaavat viranomaiset, olisi rekisteröitävä hakemus yhdessä yksittäisen hakijan henkilötietojen kanssa. Se, ettei hakijalla ole asiakirjoja, ei saisi estää jäsenvaltiota rekisteröimästä hakemusta. Näiden viranomaisten olisi ilmoitettava hakijalle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä seurauksista, joita hakijalle aiheutuu velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Hakijalle olisi annettava todistus siitä, että hakemus on tehty tämän asetuksen mukaisesti. Tämän asiakirjan olisi oltava voimassa kuusi kuukautta, se olisi uusittava automaattisesti, kun kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta ei ole vielä tehty lainvoimaista päätöstä, ja lisäksi olisi varmistettava, että se on voimassa ajanjakson, jonka ajaksi hakijalla on oikeus jäädä vastuussa olevan jäsenvaltion alueelle. Määräaika hakemuksen jättämiselle alkaa kulua siitä, kun hakemus on rekisteröity.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Hakemuksen jättäminen on toimi, jolla virallistetaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Hakijalle olisi annettava tarvittavat tiedot siitä, miten ja missä hakemuksen voi jättää, ja hänelle olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus hakemuksen jättämiseen. Tässä vaiheessa hän on velvollinen esittämään kaikki käytettävissään olevat tiedot hakemuksen perustelemiseksi ja täydentämiseksi. Hallinnollisen menettelyn määräaika alkaa kulua hakemuksen jättämisestä. Hakijalle olisi kyseisenä ajankohtana annettava asiakirja, joka todistaa hakijan aseman ja jonka olisi oltava voimassa niin kauan kuin hänellä on oikeus jäädä sen jäsenvaltion alueelle, joka on vastuussa hakemuksen tutkinnasta.

(24)  Hakemuksen jättäminen on toimi, jolla hakija esittää kaikki käytettävissään olevat olennaiset seikat [aseman määrittelyä koskevan asetuksen] mukaisesti. Sillä virallistetaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Hakijalle olisi annettava tarvittavat tiedot siitä, miten ja missä hakemuksen voi jättää, ja hänelle olisi annettava tosiasiallinen mahdollisuus hakemuksen jättämiseen. Tässä vaiheessa hän on velvollinen esittämään kaikki käytettävissään olevat tiedot hakemuksen perustelemiseksi. Hallinnollisen menettelyn määräaika alkaa kulua hakemuksen jättämisestä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Erilaisilla hakijaryhmillä on erilaisia tiedonsaantitarpeita, minkä vuoksi tietoa on tarjottava eri tavoilla ja se on mukautettava näihin tarpeisiin. On erityisen tärkeää varmistaa, että alaikäiset saavat lapsille soveltuvaa tietoa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja tilannettaan. Tarkan ja korkealaatuisen tiedon tarjoaminen lapsille soveltuvassa ympäristössä sekä huoltajan kanssa että ilman huoltajaa oleville alaikäisille voi oleellisella tavalla edistää hyvän ympäristön tarjoamista alaikäisille ja auttaa myös tunnistamaan tapaukset, joissa on aihetta epäillä ihmiskauppaa.

Perustelu

Parannetaan tietojen antamista, vastaa Dublinin asetuksessa esitettyä ehdotusta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Hakijalle olisi ilmoitettava asianmukaisesti hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kohtuullisessa ajassa ja kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Koska hakemus voitaisiin hylätä hakemuksesta luopumisen perusteella esimerkiksi hakijan kieltäytyessä yhteistyöstä kansallisten viranomaisten kanssa siten, ettei hän anna hakemuksen tutkinnassa tarvittavia tietoja, sormenjälkiään tai kasvokuvaansa tai ei jätä hakemustaan määräajassa, on välttämätöntä, että hakijalle ilmoitetaan seurauksista, joita näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuu.

(25)  Hakijalle olisi tiedotettava asianmukaisesti hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan viimeistään, kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus rekisteröidään, sekä kirjallisesti että suullisesti, tarvittaessa multimediavälineitä käyttäen ja kielellä, jota hän ymmärtää, tiiviissä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttäen selkeitä ja yksinkertaisia ilmaisuja. On välttämätöntä, että hakijalle ilmoitetaan seurauksista, joita tämän asetuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuu. Alaikäisten tapauksessa asianmukaisesti koulutetun henkilöstön olisi annettava tiedot yhdessä edunvalvojan kanssa lapsille sopivalla tavalla ja kielellä, jota he ymmärtävät.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Voidakseen täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, hakemusten vastaanottamisesta vastaavien viranomaisten henkilöstöllä olisi oltava asianmukaiset tiedot ja henkilöstön olisi saatava tarpeellinen koulutus kansainvälisen suojelun alalla, myös Euroopan unionin turvapaikkaviraston tuella. Henkilöstölle olisi myös annettava asianmukaiset välineet ja ohjeet tehtävänsä hoitamiseksi tehokkaasti.

(26)  Voidakseen täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröimisestä vastaavien viranomaisten henkilöstö olisi otettava palvelukseen pätevyyden ja kokemuksen perusteella avoimessa menettelyssä, henkilöstöllä olisi oltava riittävät tiedot ja sen olisi saatava etukäteen tarvittava koulutus kansainvälisen suojelun alalla, tarvittaessa myös Euroopan unionin turvapaikkaviraston tuella. Henkilöstölle olisi myös annettava asianmukaiset välineet ja ohjeet tehtävänsä hoitamiseksi tehokkaasti ja perusoikeudet turvaavalla tavalla.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Mahdollisuudesta hakea kansainvälistä suojelua pitäisi olla saatavilla tietoja, jotta pääsyä menettelyyn voidaan helpottaa rajanylityspaikoilla ja säilöönottoyksiköissä. Tulkkausjärjestelyillä olisi varmistettava perustason kommunikointi, jotta toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät, jos henkilöt ilmoittavat haluavansa saada kansainvälistä suojelua.

(27)  Mahdollisuudesta hakea kansainvälistä suojelua pitäisi olla saatavilla tietoja, jotta pääsyä menettelyyn voidaan helpottaa rajanylityspaikoilla ja säilöönottoyksiköissä. Tulkkausjärjestelyillä olisi varmistettava perustason kommunikointi, jotta toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät, jos henkilöt ilmoittavat haluavansa saada kansainvälistä suojelua. Oikeudellisilla edustajilla ja oikeudellisia palveluja tai neuvontaa tai psykologista neuvontaa tarjoavilla kansalaisyhteiskunnan järjestöillä olisi aina oltava pääsy säilöönottoyksiköihin, rajanylityspaikkoihin ja kauttakulkualueille. Tulkkauspalveluja tarjoavalla henkilöstöllä olisi oltava asianmukaiset tiedot ja henkilöstön olisi saatava etukäteen tarvittava koulutus kansainvälisen suojelun alalla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta, että hakija jättää hakemuksen puolisonsa, vakituisen kumppaninsa, itsestään riippuvaisten aikuisten ja alaikäisten puolesta. Tämä vaihtoehto mahdollistaa tällaisten hakemusten tutkimisen yhdessä. Kunkin yksilön oikeus hakea kansainvälistä suojelua on taattu sillä, että jos hakija ei hae kansainvälistä suojelua puolison, kumppanin, itsestään riippuvaisen aikuisen tai alaikäisen puolesta hakemuksen jättämiselle asetetun määräajan kuluessa, puoliso tai kumppani voi vielä jättää hakemuksen omissa nimissään ja määrittävän viranomaisen olisi avustettava hakijasta riippuvaista aikuista tai alaikäistä. Jos erillinen hakemus ei kuitenkaan ole perusteltu, siltä olisi katsottava puuttuvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

(28)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta, että hakija jättää hakemuksen alaikäisten ja sellaisten hakijasta riippuvaisten aikuisten puolesta, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia. Tämä vaihtoehto mahdollistaa tällaisten hakemusten tutkimisen yhdessä. Kunkin yksilön oikeus hakea kansainvälistä suojelua on taattu sillä, että jos hakija ei hae kansainvälistä suojelua hakijasta riippuvaisen aikuisen tai alaikäisen puolesta hakemuksen jättämiselle asetetun määräajan kuluessa, määrittävän viranomaisen olisi avustettava hakijasta riippuvaista aikuista tai alaikäistä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jotta varmistettaisiin ilman huoltajaa olevien alaikäisten tosiasiallinen pääsy menettelyyn, heille olisi aina nimettävä edunvalvoja. Edunvalvojan olisi oltava henkilö tai organisaation edustaja, joka on nimitetty avustamaan ja ohjaamaan alaikäistä menettelyssä, jotta voidaan varmistaa lapsen etu ja hänen yleinen hyvinvointinsa. Tarvittaessa edunvalvojan olisi tehtävä oikeustoimia alaikäisen puolesta. Jotta ilman huoltajaa olevia alaikäisiä voitaisiin tukea tehokkaasti, edunvalvojien ei pitäisi olla samaan aikaan vastuussa suhteettoman suuresta määrästä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yhteisöjä tai henkilöitä, jotka ovat vastuussa edunvalvojien tukemisesta, valvonnasta ja seurannasta heidän suorittaessa tehtäviään. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen olisi jätettävä hakemus omissa nimissään tai edunvalvojan kautta. Jotta turvattaisiin ilman huoltajaa olevan alaikäisen oikeudet ja menettelylliset takeet, hänelle hakemuksen jättämiseksi asetetun määräajan olisi alettava kulua siitä hetkestä, kun hänelle nimetään edunvalvoja ja hän tapaa edunvalvojan. Jos edunvalvoja ei jätä hakemusta asetetussa määräajassa, ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle olisi annettava mahdollisuus jättää hakemus omissa nimissään määrittävän viranomaisen avustuksella. Sen, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen päättää jättää hakemuksen omissa nimissään, ei pitäisi estää edunvalvojan nimittämistä hänelle.

(29)  Jotta varmistettaisiin ilman huoltajaa olevien alaikäisten tosiasiallinen pääsy menettelyyn, heille olisi aina nimettävä edunvalvoja. Edunvalvoja olisi nimettävä mahdollisimman pian ennen biometristen tietojen keräämistä ja viimeistään 24 tunnin kuluttua hakemuksen tekemisestä. Edunvalvojan olisi oltava henkilö tai organisaation edustaja, joka on nimitetty avustamaan ja ohjaamaan alaikäistä menettelyssä, jotta voidaan varmistaa lapsen etu ja hänen yleinen hyvinvointinsa. Tarvittaessa edunvalvojan olisi tehtävä oikeustoimia alaikäisen puolesta. Jotta ilman huoltajaa olevia alaikäisiä voitaisiin tukea tehokkaasti, edunvalvojien ei pitäisi olla samaan aikaan vastuussa suhteettoman suuresta määrästä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä. Edunvalvoja saa olla vastuussa enintään 20:stä ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yhteisöjä tai henkilöitä, jotka ovat vastuussa edunvalvojien tukemisesta, valvonnasta ja seurannasta säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että he hoitavat tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen olisi jätettävä hakemus omissa nimissään tai edunvalvojan kautta. Jotta turvattaisiin ilman huoltajaa olevan alaikäisen oikeudet ja menettelylliset takeet, hänelle hakemuksen jättämiseksi asetetun määräajan olisi alettava kulua siitä hetkestä, kun hänelle nimetään edunvalvoja ja hän tapaa edunvalvojan. Jos edunvalvoja ei jätä hakemusta asetetussa määräajassa, ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle olisi annettava mahdollisuus jättää hakemus omissa nimissään määrittävän viranomaisen avustuksella. Sen, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen päättää jättää hakemuksen omissa nimissään, ei pitäisi estää edunvalvojan nimittämistä hänelle.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Hakijoiden oikeuksien takaamiseksi päätökset kaikista kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista olisi tehtävä tosiseikkojen perusteella, objektiivisesti, puolueettomasti ja tapauskohtaisesti perusteellisen tutkinnan jälkeen, jossa otetaan huomioon kaikki hakijan toimittamat tiedot ja hakijan henkilökohtaiset olosuhteet. Sen varmistamiseksi, että hakemus tutkitaan perusteellisesti, määrittävän viranomaisen olisi otettava huomioon tilannetta hakijan alkuperämaassa koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja muista lähteistä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta. Määrittävän viranomaisen olisi myös otettava huomioon mahdolliset Euroopan unionin turvapaikkaviraston laatimat yhteiset alkuperämaatietoja koskevat analyysit. Menettelyn päättämisen lykkäämisen olisi oltava täysin sopusoinnussa asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisten jäsenvaltioiden velvollisuuksien ja hyvää hallintoa koskevan oikeuden kanssa vaikuttamatta tämän asetuksen mukaisten menettelyjen tehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

(30)  Hakijoiden oikeuksien takaamiseksi päätökset kaikista kansainvälistä suojelua koskevista hakemuksista olisi tehtävä tosiseikkojen perusteella, objektiivisesti, puolueettomasti ja tapauskohtaisesti perusteellisen tutkinnan jälkeen, jossa otetaan huomioon kaikki hakijan toimittamat tiedot ja hakijan henkilökohtaiset olosuhteet. Sen varmistamiseksi, että hakemus tutkitaan perusteellisesti, määrittävän viranomaisen olisi otettava huomioon tilannetta hakijan alkuperämaassa koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja muista lähteistä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja muilta valtiollisilta ja valtioista riippumattomilta järjestöiltä. Määrittävän viranomaisen olisi myös otettava huomioon mahdolliset Euroopan unionin turvapaikkaviraston laatimat yhteiset alkuperämaatietoja koskevat analyysit. Menettelyn päättämisen lykkäämisen olisi oltava täysin sopusoinnussa asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisten jäsenvaltioiden velvollisuuksien ja hyvää hallintoa koskevan oikeuden kanssa vaikuttamatta tämän asetuksen mukaisten menettelyjen tehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Rajoittamatta kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen asianmukaista ja perusteellista tutkintaa on sekä jäsenvaltioiden että hakijoiden edun mukaista, että päätös tehdään mahdollisimman pian. Olisi vahvistettava enimmäismääräajat hallinnollisen menettelyn kestolle sekä muutoksenhaun ensimmäiselle tasolle kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn keventämiseksi. Tällä tavoin hakijoiden pitäisi pystyä saamaan päätös hakemuksestaan mahdollisimman lyhyessä ajassa kaikissa jäsenvaltioissa, jolloin varmistetaan nopea ja tehokas menettely.

(33)  Rajoittamatta kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen asianmukaista ja perusteellista tutkintaa on sekä jäsenvaltioiden että hakijoiden edun mukaista, että päätös tehdään mahdollisimman pian. Olisi vahvistettava enimmäismääräajat hallinnollisen menettelyn kestolle sekä muutoksenhaun ensimmäiselle tasolle kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn keventämiseksi. Tällä tavoin hakijoiden pitäisi pystyä saamaan päätös hakemuksestaan mahdollisimman lyhyessä ajassa kaikissa jäsenvaltioissa, jolloin varmistetaan nopea ja tehokas menettely. Kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn yksinkertaistaminen ei saisi millään lailla heikentää hakemuksen perusteiden perusteellista ja tapauskohtaista tutkintaa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Ennen kuin määritetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus)29 mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, ensimmäisen jäsenvaltion, jossa hakemus on jätetty, olisi tutkittava, täyttyvätkö hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset, jos maata, joka ei ole jäsenvaltio, pidetään hakijan kannalta ensimmäisenä turvapaikkamaana tai turvallisena kolmantena maana. Hakemukselta olisi katsottava puuttuvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset myös silloin, kun se on myöhempi hakemus ilman uusia merkityksellisiä seikkoja tai perusteita ja kun puolison, kumppanin, hakijasta riippuvaisen aikuisen tai alaikäisen erillistä hakemusta ei katsota perustelluksi.

Poistetaan.

__________________

 

29 EUVL L […], […], s. […].

 

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä olisi sovellettava tutkimatta jättämisen perusteena silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että toinen valtio myöntäisi suojelua Geneven yleissopimuksen aineellisten vaatimusten mukaisesti tai että hakijalle annettaisiin riittävää suojelua kyseisessä maassa. Jäsenvaltioiden ei etenkään pitäisi tutkia hakemuksen perusteita silloin, kun ensimmäinen turvapaikkamaa on myöntänyt hakijalle pakolaisaseman tai muutoin riittävän suojelun. Jäsenvaltioiden olisi toimittava tällä perusteella ainoastaan, kun ne katsovat, tarvittaessa asianomaisesta kolmannesta maasta saatujen takeiden perusteella, että hakija on saanut ja saa jatkossakin suojelua kyseisessä maassa Geneven yleissopimuksen mukaisesti tai on muutoin saanut ja saa jatkossakin riittävää suojelua, erityisesti siltä osin kuin on kyse laillisesta oleskeluoikeudesta, asianmukaisesta pääsystä työmarkkinoille, vastaanottotiloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä oikeudesta perheenyhdistämiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti.

(36)  Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen soveltaa ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä tutkimatta jättämisen perusteena silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että toinen valtio myöntäisi edelleen suojelua Geneven yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa käsitettä silloin, kun ensimmäinen turvapaikkamaa on myöntänyt hakijalle pakolaisaseman. Jäsenvaltioiden olisi voitava toimia tällä perusteella ainoastaan, kun ne katsovat, tarvittaessa asianomaisesta kolmannesta maasta saatujen takeiden perusteella, että hakija on saanut ja saa jatkossakin suojelua kyseisessä maassa Geneven yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Turvallisen kolmannen maan käsitettä olisi sovellettava tutkimatta jättämisen perusteena silloin, kun hakijalla on yhteys kolmanteen maahan, mukaan lukien maa, jonka kautta hän on kulkenut, ja sen vuoksi hakijan voidaan kohtuudella olettaa hakevan suojelua kyseisessä maassa, ja kun on perusteita katsoa, että hakija otetaan kyseiseen maahan tai otetaan takaisin kyseiseen maahan. Jäsenvaltioiden olisi toimittava tällä perusteella ainoastaan, kun ne katsovat, tarvittaessa asianomaisesta kolmannesta maasta saatujen takeiden perusteella, että hakijalla on mahdollisuus saada suojelua Geneven yleissopimuksen aineellisten vaatimusten mukaisesti tai että hän saa riittävää suojelua, erityisesti siltä osin kuin on kyse laillisesta oleskeluoikeudesta, asianmukaisesta pääsystä työmarkkinoille, vastaanottotiloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä oikeudesta perheenyhdistämiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti.

(37)  Jäsenvaltiot voivat soveltaa turvallisen kolmannen maan käsitettä silloin, kun hakijalla on riittävä yhteys kolmanteen maahan, ja sen vuoksi hakijan voidaan kohtuudella olettaa hakevan suojelua kyseisessä maassa, ja kun on perusteita katsoa, että hakija otetaan takaisin kyseiseen maahan. Jäsenvaltioiden olisi toimittava tällä perusteella ainoastaan, kun ne katsovat, tarvittaessa asianomaisesta kolmannesta maasta saatujen takeiden perusteella, että hakijalla on mahdollisuus saada suojelua Geneven yleissopimuksen mukaisesti tai että hän saa kyseisessä maassa pakolaisille myönnettävää suojelua vastaavaa tosiasiallista suojelua, erityisesti siltä osin kuin on kyse laillisesta oleskeluoikeudesta, asianmukaisesta pääsystä työmarkkinoille, vastaanottotiloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, riittävistä toimeentulokeinoista kohtuullisen elintason säilyttämiseksi, yksityisyydestä sekä oikeudesta perheenyhdistämiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteet olisi tutkittava sen määrittämiseksi, voidaanko hakijalle myöntää kansainvälistä suojelua asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisesti. Perusteiden tutkinta ei ole tarpeen, jos hakemukselta olisi todettava puuttuvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset tämän asetuksen mukaisesti. Jos alustavan arvioinnin perusteella on kuitenkin selvää, että hakemus voidaan hylätä ilmeisen perusteettomana, hakemus voidaan hylätä tällä perusteella tutkimatta sen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.

(38)  Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteet olisi tutkittava sen määrittämiseksi, voidaanko hakijalle myöntää kansainvälistä suojelua asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisesti. Perusteiden tutkinta ei ole tarpeen, jos hakemukselta todetaan puuttuvan tutkittavaksi ottamisen edellytykset tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Hakemuksen tutkintaa olisi nopeutettava ja se olisi saatava päätökseen enintään kahdessa kuukaudessa, kun hakemus on ilmeisen perusteeton, koska se on vilpillinen, mukaan lukien tapaukset, joissa hakija tulee turvallisesta alkuperämaasta tai hakija tekee hakemuksen vain viivyttääkseen palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa tai estääkseen sen, tai kun tapaukseen liittyy kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä koskevia vakavia huolenaiheita, kun hakija ei hae kansainvälistä suojelua siinä jäsenvaltiossa, johon hän on saapunut ensin tai jossa hänellä on laillinen oleskeluoikeus, tai kun hakija, jonka hakemus on tutkittavana ja joka on tehnyt hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai oleskelee toisen jäsenvaltion alueella ilman oleskelulupaa, otetaan takaisin Dublin-asetuksen nojalla. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemuksen käsittelyä ei tulisi nopeuttaa, jos hakija pystyy esittämään perustelut sille, miksi hän on lähtenyt toiseen jäsenvaltioon ilman lupaa, tehnyt hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai ollut muutoin toimivaltaisten viranomaisten saavuttamattomissa, kuten esimerkiksi, että hänelle ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti ja hyvissä ajoin hänen velvollisuuksistaan. Lisäksi nopeutettua tutkintamenettelyä voidaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin vain rajoitetuissa olosuhteissa, joista säädetään tässä asetuksessa.

(39)  Hakemuksen tutkintaa olisi nopeutettava ja se olisi saatava päätökseen enintään kahdessa kuukaudessa tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa. Lisäksi nopeutettua tutkintamenettelyä voidaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin vain rajoitetuissa olosuhteissa, joista säädetään tässä asetuksessa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Monet kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset tehdään jäsenvaltion rajalla tai kauttakulkualueella ennen kuin hakijan maahantulosta on tehty päätös. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää hakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkinnasta tai perusteiden tutkinnasta, jonka perusteella olisi mahdollista tehdä tällaisista hakemuksista päätös kyseisissä paikoissa tarkasti määritellyissä olosuhteissa. Rajamenettely saisi kestää enintään neljä viikkoa, ja tämän jälkeen hakijoille olisi sallittava pääsy jäsenvaltion alueelle. Ainoastaan silloin, kun suhteettoman paljon hakijoita jättää hakemuksensa rajalla tai kauttakulkualueella, rajamenettelyä voidaan soveltaa rajan tai kauttakulkualueen läheisyydessä olevissa paikoissa. Rajamenettelyä voidaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin vain rajoitetuissa olosuhteissa, joista säädetään tässä asetuksessa.

(40)  Monet kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset tehdään jäsenvaltion rajalla tai kauttakulkualueella ennen kuin hakijan maahantulosta on tehty päätös. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää hakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkinnasta tai perusteiden tutkinnasta, jonka perusteella olisi mahdollista tehdä tällaisista hakemuksista päätös kyseisissä paikoissa tarkasti määritellyissä olosuhteissa. Rajamenettely saisi kestää enintään neljä viikkoa, ja tämän jälkeen hakijoille olisi sallittava pääsy jäsenvaltion alueelle. Ainoastaan silloin, kun suhteettoman paljon hakijoita jättää hakemuksensa rajalla tai kauttakulkualueella, rajamenettelyä voidaan soveltaa rajan tai kauttakulkualueen läheisyydessä olevissa paikoissa. Rajamenettelyä olisi sovellettava alaikäisiin vain, jos alaikäisen säilöönotolle on vaihtoehtoja. Rajamenettelyä ei pidä soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Yleisen järjestyksen käsitteeseen voi sisältyä muun muassa tuomitseminen vakavasta rikoksesta.

(41)  Yleisen järjestyksen käsitteeseen voi sisältyä muun muassa tuomitseminen vakavasta rikoksesta. Kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen käsitteisiin sisältyvät myös vakavat rikokset, kuten yhteys rikollisjärjestöön, terroriteot sekä ihmiskauppa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jos hakija voi esittää hyväksyttäviä syitä, asiakirjojen puuttumisen maahantulon yhteydessä tai väärennettyjen asiakirjojen käyttämisen ei itsessään olisi automaattisesti johdettava nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn käyttöön.

(42)  Asiakirjojen puuttumisen maahantulon yhteydessä tai väärennettyjen asiakirjojen käyttämisen ei pitäisi automaattisesti johtaa nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn käyttöön.

Perustelu

Se, ettei hakijalla ole asiakirjoja, ei saisi vaarantaa hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jos hakija joko nimenomaisesti peruuttaa hakemuksensa omasta aloitteestaan tai ei noudata tämän asetuksen, asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) tai direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) mukaisia velvollisuuksiaan ja siten implisiittisesti peruuttaa hakemuksensa, hakemuksen tutkintaa ei pitäisi jatkaa ja se olisi hylättävä siitä syystä, että hakija on nimenomaisesti peruuttanut sen tai luopunut siitä, ja kaikkia saman hakijan tämän päätöksen jälkeen jäsenvaltioissa tekemiä hakemuksia olisi pidettävä myöhempinä hakemuksina. Implisiittisen peruuttamisen ei kuitenkaan pitäisi olla automaattista, vaan hakijalle olisi annettava mahdollisuus ilmoittautua määrittävälle viranomaiselle ja osoittaa, että kyseisten velvollisuuksien noudattamatta jättäminen johtui hänestä riippumattomista syistä.

(43)  Jos hakija nimenomaisesti peruuttaa hakemuksensa omasta aloitteestaan, hakemuksen tutkintaa ei pitäisi jatkaa ja se olisi hylättävä siitä syystä, että hakija on nimenomaisesti peruuttanut sen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(43 a)  Tässä asetuksessa säädetyissä erityistapauksissa, joissa hakija ei noudata velvollisuuksiaan, määrittävän viranomaisen olisi voitava tilapäisesti keskeyttää hakijan tekemän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkinta. Hakijalle olisi annettava mahdollisuus täyttää velvollisuutensa kahden kuukauden kuluessa, jos hän haluaa hakemuksensa tutkintaa jatkettavan. Hakemuksen tutkintaa olisi jatkettava vain kerran, paitsi jos hakija voi osoittaa, että velvollisuuksien laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa. Muutoin hakemus olisi katsottava implisiittisesti peruutetuksi ja hylättävä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Jos turvapaikanhakija tekee myöhemmän hakemuksen esittämättä uusia todisteita tai perusteita, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakijaa pidetään kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, tai jotka liittyvät syihin, joiden perusteella aikaisempi hakemus hylättiin tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, kyseisestä myöhemmästä hakemuksesta ei pitäisi aloittaa kokonaan uutta tutkintamenettelyä. Näissä tapauksissa hakemukset olisi alustavan tutkinnan jälkeen jätettävä tutkimatta tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomina hakemuksina, jos hakemus on niin selvästi perusteeton tai vilpillinen, ettei sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä res judicata -periaatteen mukaisesti. Alustava tutkinta suoritetaan kirjallisen aineiston ja henkilökohtaisen puhuttelun perusteella, mutta henkilökohtaisesta kuulemisesta voidaan kuitenkin luopua niissä tapauksissa, joissa kirjallisesta aineistosta ilmenee, että hakemukseen ei liity uusia seikkoja tai perusteita tai että se on ilmaisen perusteeton eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä. Myöhempien hakemusten tapauksessa yksilön oikeudesta jäädä jäsenvaltion alueelle voidaan tehdä poikkeuksia sen jälkeen kun myöhempi hakemus on hylätty tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai perusteettomana, tai toisen tai sen jälkeisen myöhemmän hakemuksen tapauksessa heti kun hakemus on tehty jossakin jäsenvaltiossa sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus oli hylätty tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

(44)  Jos turvapaikanhakija tekee myöhemmän hakemuksen esittämättä uusia todisteita tai perusteita, jotka lisäävät sen todennäköisyyttä, että hakijaa pidetään kansainväliseen suojeluun oikeutettuna henkilönä, tai jotka liittyvät syihin, joiden perusteella aikaisempi hakemus hylättiin tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, kyseisestä myöhemmästä hakemuksesta ei pitäisi aloittaa kokonaan uutta tutkintamenettelyä. Näissä tapauksissa hakemukset olisi alustavan tutkinnan jälkeen jätettävä tutkimatta perusteettomina tai ilmeisen perusteettomina, jos hakemus on perusteeton tai vilpillinen eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä res judicata -periaatteen mukaisesti. Alustava tutkinta suoritetaan kirjallisen aineiston ja henkilökohtaisen puhuttelun perusteella. Henkilökohtaisesta puhuttelusta voidaan kuitenkin luopua niissä tapauksissa, joissa kirjallisesta aineistosta ilmenee, että hakemukseen ei liity uusia seikkoja tai perusteita tai että se on perusteeton eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä. Myöhempien hakemusten tapauksessa yksilön oikeudesta jäädä jäsenvaltion alueelle voidaan tehdä poikkeuksia sen jälkeen kun myöhempi hakemus on hylätty ilmeisen perusteettomana, tai toisen tai sen jälkeisen myöhemmän hakemuksen tapauksessa heti kun hakemus on tehty jossakin jäsenvaltiossa sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus oli perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Hakijan turvallisuus alkuperämaassaan on keskeisimpiä seikkoja arvioitaessa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden riittävyyttä. Ottaen huomioon, että asetuksessa (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) pyritään saavuttamaan suuri yhdenmukaisuuden taso sen osalta, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä pidetään kansainvälistä suojelua saavina henkilöinä, tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset perusteet kolmansien maiden määrittämiselle turvallisiksi alkuperämaiksi, ja koska on tarpeen vahvistaa turvallisen alkuperämaan käsitteen käyttöä keskeisenä välineenä, jolla tuetaan sellaisten hakemusten nopeaa käsittelyä, jotka ovat todennäköisesti perusteettomia, tässä asetuksessa vahvistetaan EU:n yhteinen luettelo turvallisista alkuperämaista.

(45)  Hakijan turvallisuus alkuperämaassaan on keskeisimpiä seikkoja arvioitaessa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden riittävyyttä. Ottaen huomioon, että asetuksessa (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) pyritään saavuttamaan suuri yhdenmukaisuuden taso sen osalta, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä pidetään kansainväliseen suojeluun oikeutettuina henkilöinä, tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset perusteet kolmansien maiden määrittämiselle turvallisiksi alkuperämaiksi ja EU:n yhteinen luettelo turvallisista alkuperämaista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Se seikka, että kolmas maa sisällytetään EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista, ei voi antaa ehdottomia turvatakeita kyseisen maan kansalaisille eikä sen vuoksi poista tarvetta suorittaa asianmukainen yksilöllinen tutkinta kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta. Määrittämisen perusteena olevassa arvioinnissa voidaan sen luonteen takia ottaa huomioon vain maan yleinen yhteiskunnallinen, oikeudellinen ja poliittinen tilanne ja se, rangaistaanko vainoa, kidutusta tai epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista harjoittavia toimijoita käytännössä, kun nämä on todettu syyllisiksi tällaisiin toimiin kyseisessä maassa. Tästä syystä maan määrittämistä turvalliseksi maaksi ei voida enää pitää merkityksellisenä hakijan kannalta, jos hän on esittänyt painavia syitä, joiden perusteella maata ei voida katsoa turvalliseksi hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan.

(46)  Se seikka, että kolmas maa sisällytetään EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista, ei voi antaa ehdottomia turvatakeita kyseisen maan kansalaisille eikä sen vuoksi poista tarvetta suorittaa asianmukainen yksilöllinen tutkinta kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta. Määrittämisen perusteena olevassa arvioinnissa voidaan sen luonteen takia ottaa huomioon vain maan yleinen yhteiskunnallinen, oikeudellinen ja poliittinen tilanne ja se, rangaistaanko vainoa, kidutusta tai epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista harjoittavia toimijoita käytännössä, kun nämä on todettu syyllisiksi tällaisiin toimiin kyseisessä maassa. Tästä syystä maan määrittämistä turvalliseksi maaksi ei voida enää pitää merkityksellisenä hakijan kannalta, jos hän on esittänyt syitä, joiden perusteella maata ei voida katsoa turvalliseksi hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Tässä asetuksessa säädetään turvallisten kolmansien maiden määrittämisestä unionin tasolla. Kolmannet maat olisi määritettävä turvallisiksi kolmansiksi maiksi unionin tasolla muuttamalla tätä asetusta tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja yksityiskohtaisen näyttöön perustuvan arvioinnin jälkeen, johon liittyy merkittävää tutkimustyötä ja jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien laaja kuuleminen.

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon ja turvallisia kolmansia maita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisen pitäisi poistaa joitakin eroja, joita tällä hetkellä on jäsenvaltioiden kansallisten turvallisten maiden luetteloiden välillä. Vaikka jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus soveltaa tai ottaa käyttöön lainsäädäntöä, joka mahdollistaa muiden kolmansien maiden kuin unionin tasolla turvallisiksi kolmansiksi maiksi määritettyjen tai EU:n yhteisessä luettelossa olevien maiden määrittämisen kansallisella tasolla turvallisiksi alkuperämaiksi, tällaisen yhteisen määrityksen tai luettelon laatimisen pitäisi varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat käsitettä yhdenmukaisesti niiden hakijoiden osalta, joiden alkuperämaat sisältyvät yhteiseen luetteloon tai joilla on yhteys turvalliseen kolmanteen maahan. Tämän pitäisi helpottaa lähentymistä menettelyjen soveltamisessa ja siten myös estää kansainvälistä suojelua hakevien edelleen liikkumista. Tämän vuoksi mahdollisuuden käyttää kansallisia luetteloita tai määrityksiä olisi päätyttävä viiden vuoden ajan kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(48)  Turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisen pitäisi poistaa joitakin eroja, joita tällä hetkellä on jäsenvaltioiden kansallisten turvallisten alkuperämaiden luetteloiden välillä. Vaikka jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus soveltaa tai ottaa käyttöön lainsäädäntöä, joka mahdollistaa kolmansien maiden määrittämisen kansallisella tasolla turvallisiksi alkuperämaiksi, tällaisen yhteisen luettelon laatimisen pitäisi varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat käsitettä yhdenmukaisesti niiden hakijoiden osalta, joiden alkuperämaat sisältyvät yhteiseen luetteloon. Tämän pitäisi helpottaa lähentymistä menettelyjen soveltamisessa ja siten myös estää kansainvälistä suojelua hakevien edelleen liikkumista. Tämän vuoksi mahdollisuuden käyttää kansallisia luetteloita turvallisista alkuperämaista olisi päätyttävä kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Jäsenvaltioiden olisi kolmen vuoden siirtymäkauden aikana varmistettava, että turvallisia alkuperämaita koskevat kansalliset luettelot ja EU:n yhteinen luettelo ovat yhtäpitävät. Maata, jonka sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon on keskeytetty tai joka on poistettu luettelosta, ei tulisi pitää turvallisena alkuperämaana kansallisella tasolla.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 b)  Kansallisten turvallisten alkuperämaiden luettelojen yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava kolmen vuoden siirtymäkauden aikana tehdä komissiolle ehdotuksia EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon lisättävistä maista. Komission olisi tarkasteltava näitä ehdotuksia kuuden kuukauden kuluessa niiden jättämisestä käyttäen hyväksi käytettävissään olevia eri tietolähteitä ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon raportteja sekä jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan kansainvälisiltä järjestöiltä sekä kansallisilta tai kansainvälisiltä valtioista riippumattomilta järjestöiltä saatuja tietoja. Kun kolmas maa on määrä lisätä luetteloon, komission olisi annettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ehdotus turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laajentamisesta. Komissio varmistaa, että jokaisen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisältyvän kolmannen maan kanssa sovelletaan tehokasta unionin palautuspolitiikkaa ja sen kanssa on tehty takaisinottosopimus, jota on noudatettava kaikin puolin, jotta kyseinen maa voi saada unionin apua.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 c)  EU:n yhteisen turvallisten alkuperämaiden luettelon tavoitteena ei tulisi olla sellaisista maista tulevien turvapaikanhakijoiden määrän vähentäminen, joille on tyypillistä suuri hakemusten määrä ja alhainen hyväksyntäaste. Kolmannen maan määrittämisen turvalliseksi alkuperämaaksi olisi perustuttava yksinomaan sen arvioimiseen, täyttääkö kyseisen maan tilanne tässä asetuksessa säädetyt yhteiset perusteet kolmansien maiden määrittämiselle turvallisiksi alkuperämaiksi.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Komission olisi Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella arvioitava säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka on määritetty unionin tasolla turvallisiksi kolmansiksi maiksi tai jotka sisältyvät turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon. Jos tällaisen kolmannen maan tilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan, komission olisi voitava keskeyttää kyseisen kolmannen maan määrittäminen unionin tasolla turvalliseksi kolmanneksi maaksi tai kyseisen kolmannen maan sisältyminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon rajoitetuksi ajaksi delegoidulla säädöksellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Lisäksi tässä tapauksessa komission olisi ehdotettava muutosta, jonka mukaan kyseistä kolmatta maata ei enää määritetä turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla tai kyseinen kolmas maa poistetaan EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta, kolmen kuukauden kuluessa sen delegoidun säädöksen antamisesta, jolla säädetään kyseistä kolmatta maata koskevasta keskeytyksestä.

(49)  Komission olisi Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella arvioitava säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka sisältyvät turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon. Jos tällaisen kolmannen maan tilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan, komission olisi voitava keskeyttää kyseisen kolmannen maan sisältyminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon rajoitetuksi ajaksi delegoidulla säädöksellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Lisäksi tässä tapauksessa komission olisi ehdotettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen muutosta, jonka mukaan kyseinen kolmas maa poistetaan EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta, kuuden kuukauden kuluessa sen delegoidun säädöksen antamisesta, jolla säädetään kyseistä kolmatta maata koskevasta keskeytyksestä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Kun delegoidun säädöksen ja sen voimassaolon pidennysten voimassaolo päättyy ilman uuden delegoidun säädöksen antamista, asianomaisen kolmannen maan määrittäminen unionin tasolla turvalliseksi kolmanneksi maaksi tai sen sisällyttäminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon ei saisi olla enää keskeytetty. Tämä ei vaikuta mahdollisesti tehtävään muutosehdotukseen, jonka mukaan kyseinen kolmas maa olisi poistettava luetteloista.

(51)  Kun delegoidun säädöksen ja sen voimassaolon pidennysten voimassaolo päättyy ilman uuden delegoidun säädöksen antamista, asianomaisen kolmannen maan sisällyttäminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon ei saisi olla enää keskeytetty. Tämä ei vaikuta mahdollisesti tehtävään muutosehdotukseen, jonka mukaan kyseinen kolmas maa olisi poistettava luetteloista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Komission olisi Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella arvioitava säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka on poistettu EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden tai turvallisten kolmansien maiden luettelosta, myös silloin kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, että se katsoo perustellun arvioinnin perusteella, että kyseisen kolmannen maan tilanne on muuttunut siten, että se täyttää jälleen tässä asetuksessa säädetyt edellytykset turvalliseksi määrittämiselle. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltiot voisivat määrittää kyseisen kolmannen maan turvalliseksi alkuperämaaksi tai turvalliseksi kolmanneksi maaksi ainoastaan kansallisella tasolla, jos komissio ei vastusta tätä määritystä. Jos komissio katsoo, että nämä edellytykset täyttyvät, se voi ehdottaa muutosta turvallisten kolmansien maiden määrityksiin unionin tasolla tai EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon kyseisen kolmannen maan lisäämiseksi.

(52)  Komission olisi Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella arvioitava säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka on poistettu EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta. Kun kolmas maa on poistettu EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta, jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, kun se katsoo, että kyseisen kolmannen maan tilanne on muuttunut siten, että se täyttää jälleen tässä asetuksessa säädetyt perusteet EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämiselle. Komission olisi tutkittava jäsenvaltion ilmoitus ja annettava tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus EU:n yhteisen turvallisten alkuperämaiden luettelon muuttamisesta vastaavasti. Jos komissio päättää olla antamatta ehdotusta, jäsenvaltioiden ei pitäisi määrittää kyseistä maata turvalliseksi alkuperämaaksi kansallisella tasolla.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Turkin osalta aineellinen ja menettelyllinen ihmisoikeuslainsäädäntö ja syrjinnän vastainen lainsäädäntö sekä maan osallistuminen kaikkiin tärkeisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin luovat riittävän oikeusperustan suojelulle vainolta ja huonolta kohtelulta. Vuonna 2014 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi ihmisoikeusloukkauksia 94 hakemuksessa 2 899 hakemuksesta. Ei ole viitteitä omien kansalaisten karkottamisesta, palauttamisesta tai luovuttamisesta kolmansiin maihin, joissa he esimerkiksi olisivat vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi tai joissa heidän henkensä tai vapautensa olisi uhattuna heidän rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, seksuaalisen suuntautumisensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi tai joista he olisivat vakavassa vaarassa joutua karkotetuiksi, palautetuiksi tai luovutetuiksi toiseen kolmanteen maahan. Jäsenvaltiot katsoivat vuonna 2014, että Turkin kansalaisten turvapaikkahakemuksista 23,1 prosenttia (310) oli perusteltuja. Yksi jäsenvaltio on määrittänyt Turkin turvalliseksi alkuperämaaksi. Eurooppa-neuvosto on nimennyt Turkin ehdokasmaaksi, ja neuvottelut on aloitettu. Tuolloin arvioitiin, että Turkki täyttää riittävästi Kööpenhaminassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat arviointiperusteet, jotka koskevat demokratian takaavia vakaita instituutioita, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia sekä vähemmistöjen kunnioittamista ja suojelemista, ja Turkin on edelleen täytettävä nämä arviointiperusteet voidakseen päästä EU:n jäseneksi niiden suositusten mukaisesti, jotka esitetään vuotuisessa edistymiskertomuksessa.

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman poistamisen osalta, ja erityisesti ottaen huomioon asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) perusteella suoritettava säännöllinen aseman uudelleentarkastelu, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ilmoitetaan asianmukaisesti heidän asemansa mahdollisesta uudelleen harkinnasta ja että heille annetaan kohtuullisessa ajassa tilaisuus esittää vastineensa kirjallisesti ja henkilökohtaisessa puhuttelussa ennen kuin viranomaiset voivat tehdä perustellun päätöksen heidän asemansa poistamisesta.

(63)  Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman poistamisen osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ilmoitetaan asianmukaisesti heidän asemansa mahdollisesta uudelleen harkinnasta ja että heille annetaan kohtuullisessa ajassa tilaisuus esittää vastineensa kirjallisesti ja henkilökohtaisessa puhuttelussa ennen kuin viranomaiset voivat tehdä perustellun päätöksen heidän asemansa poistamisesta.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(66)  Koska on tarpeen varmistaa tasapuolinen kohtelu hakemusten hallinnoinnissa ja kansainvälistä suojelua koskevan yhteisen menettelyn tehokkuus, määräajat olisi hallinnollisen menettelyn lisäksi asetettava myös muutoksenhakuvaiheelle, ainakin ensimmäisen tason muutoksenhaun osalta. Tämä ei saisi kuitenkaan rajoittaa muutoksenhaun asianmukaista ja perusteellista tutkintaa, ja sen vuoksi joustavuus olisi edelleen säilytettävä tapauksissa, joihin liittyy monimutkaisia tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja.

Poistetaan.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta erityisesti siltä osin kuin kyse on tietojen ja asiakirjojen antamisesta hakijoille ja toimenpiteistä, jotka koskevat erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevia hakijoita, muun muassa alaikäisiä. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201134 mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

_________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

  

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72)  Jotta voitaisiin vastata unionin tasolla turvalliseksi kolmanneksi maaksi määritetyn tai EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisältyvän kolmannen maan tilanteen muuttumiseen äkillisesti huonompaan suuntaan, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, joissa keskeytetään kyseisen kolmannen maan määrittäminen unionin tasolla turvalliseksi kolmanneksi maaksi tai kyseisen kolmannen maan sisältyminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon kuudeksi kuukaudeksi, jos komissio katsoo perustellun arvioinnin perusteella, etteivät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset enää täyty. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(72)  Jotta voitaisiin vastata EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisältyvän kolmannen maan tilanteen muuttumiseen äkillisesti huonompaan suuntaan, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, joissa keskeytetään kyseisen kolmannen maan sisältyminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon kuudeksi kuukaudeksi, jos komissio katsoo perustellun arvioinnin perusteella, etteivät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset enää täyty. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(75)  Tämän asetuksen soveltamista olisi arvioitava säännöllisin väliajoin.

(75)  Tämän asetuksen ja etenkin III jakson soveltamista olisi arvioitava säännöllisin väliajoin.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa turvapaikanhakijoiden maksuttomaan oikeusapuun liittyvien tämän asetuksen säännösten täysimääräinen käytännön täytäntöönpano kaikissa menettelyn vaiheissa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Suotuisammat määräykset

 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa suotuisampia määräyksiä, joita sovelletaan kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä, edellyttäen että määräykset ovat tämän asetuksen mukaisia.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’hakijalla’ tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka on tehnyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, josta ei vielä ole tehty lainvoimaista päätöstä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’hakijalla, joka tarvitsee erityisiä menettelyllisiä takeita’, tarkoitetaan hakijaa, jonka mahdollisuus hyödyntää tässä asetuksessa säädettyjä oikeuksia ja täyttää tämän asetuksen mukaiset velvollisuudet on rajallinen yksilöllisten olosuhteiden vuoksi;

c)  ’hakijalla, joka tarvitsee erityisiä menettelyllisiä takeita’, tarkoitetaan hakijaa, jonka mahdollisuus hyödyntää tässä asetuksessa säädettyjä oikeuksia ja täyttää tämän asetuksen mukaiset velvollisuudet on rajallinen yksilöllisten olosuhteiden tai erityisen haavoittuvuuden vuoksi;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, jota ei mikään valtio lainsäädäntönsä perusteella pidä kansalaisenaan;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’lainvoimaisella päätöksellä’ tarkoitetaan päätöstä siitä, myönnetäänkö kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla, mukaan lukien päätös hakemuksen hylkäämisestä tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai päätös hakemuksen hylkäämisestä hakemuksena, jonka hakija on nimenomaisesti peruuttanut ja josta hän on luopunut ja johon ei enää voida hakea muutosta kyseisessä jäsenvaltiossa;

d)  ’lainvoimaisella päätöksellä’ tarkoitetaan päätöstä siitä, myönnetäänkö kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla, mukaan lukien päätös hakemuksen hylkäämisestä tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai päätös hakemuksen hylkäämisestä hakemuksena, jonka hakija on nimenomaisesti peruuttanut ja johon ei enää voida hakea muutosta kyseisessä jäsenvaltiossa;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’määrittävällä viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion mitä tahansa lainkäyttöelimiin verrattavaa tai hallinnollista elintä, joka vastaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkinnasta ja jolla on toimivalta tehdä niistä ensimmäinen päätös;

e)  ’määrittävällä viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion mitä tahansa lainkäyttöelintä tai hallinnollista elintä, joka vastaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkinnasta ja jolla on toimivalta tehdä niistä ensimmäinen päätös;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’edunvalvojalla’ tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka on nimetty avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä, jotta voidaan turvata lapsen etu ja hänen yleinen hyvinvointinsa tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä ja tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia;

f)  ’edunvalvojalla’ tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, jonka toimivaltaiset elimet ovat nimenneet avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä, jotta voidaan turvata lapsen etu ja hänen hyvinvointinsa ja tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’kansainvälisen suojelun poistamisella’ tarkoitetaan määrittävän viranomaisen päätöstä peruuttaa, lakkauttaa tai jättää uusimatta tietyn henkilön pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema;

g)  ’kansainvälisen suojelun poistamisella’ tarkoitetaan määrittävän viranomaisen päätöstä peruuttaa, lakkauttaa tai jättää uusimatta tietyn henkilön pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema [aseman määrittelyä koskevan asetuksen] mukaisesti;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’myöhemmällä hakemuksella’ tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa uutta hakemusta, joka tehdään jossakin jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun aiemmasta hakemuksesta on tehty lainvoimainen päätös, mukaan lukien tapaukset, joissa hakemus on hylätty nimenomaisesti peruutettuna tai joissa hakijan katsotaan luopuneen siitä implisiittisen peruuttamisen jälkeen;

i)  ’myöhemmällä hakemuksella’ tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa uutta hakemusta, joka tehdään jossakin jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun aiemmasta hakemuksesta on tehty lainvoimainen päätös, mukaan lukien tapaukset, joissa hakemus on hylätty nimenomaisesti tai implisiittisesti peruutettuna;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavien viranomaisten tehtävänä on vastaanottaa ja rekisteröidä kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset ja ilmoittaa hakijoille, missä ja miten he voivat jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen:

Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista seuraavien viranomaisten tehtävänä on vastaanottaa ja rekisteröidä kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset ja ilmoittaa hakijoille, missä ja miten he voivat jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, mutta niillä ei ole missään olosuhteissa valtaa päättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä tai hakemuksen perusteista:

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  maahanmuuttoviranomaiset;

c)  maahanmuuttoviranomaiset edellyttäen, että ne eivät toimi määrittävinä viranomaisina;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  viranomaiset, jotka vastaavat säilöönottoyksiköistä.

d)  viranomaiset, jotka vastaavat säilöönottoyksiköistä tai vastaanottotiloista.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat nimetä myös muita viranomaisia hoitamaan kyseisiä tehtäviä.

Jäsenvaltiot voivat nimetä myös muita viranomaisia hoitamaan kyseisiä tehtäviä. Kun hakemuksen vastaanottaa viranomainen, jolla ei ole toimivaltaa rekisteröidä sitä, viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, missä ja miten tämä voi hakea kansainvälistä suojelua.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toisen jäsenvaltion viranomaiset, joiden tehtäväksi kyseinen jäsenvaltio on antanut kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisen, rekisteröinnin tai tutkinnan;

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun vastuussa oleva jäsenvaltio on pyytänyt Euroopan unionin turvapaikkaviraston apua eikä käytettävissä ollut yhtään asiantuntijaa, vastuussa oleva jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion apua kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisessa, rekisteröinnissä ja tutkinnassa. Vastuussa oleva jäsenvaltio on tästä huolimatta edelleen yksin toimivaltainen tekemään päätökset kansainvälistä suojelua koskevista yksilöllisistä hakemuksista.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että määrittävän viranomaisen tai muun kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä 3 kohdan mukaisesti vastaavan viranomaisen henkilöstöllä on asianmukaiset tiedot ja että se saa tarvittavan koulutuksen ja ohjeistuksen täyttääkseen velvoitteensa tätä asetusta soveltaessaan.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1–4 a kohdan mukaisesti vastuussa olevien viranomaisten henkilöstöllä on asianmukaiset tiedot ja henkilöstö on saanut etukäteen asetuksen (EU) XXX/XXXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 7 artiklan mukaisesti tarvittavan koulutuksen ja ohjeistuksen täyttääkseen velvoitteensa tätä asetusta soveltaessaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hankkia tietoja sellaisilta osapuolilta, joiden epäillään vainoavan hakijaa tai aiheuttavan hänelle vakavaa haittaa, sellaisella tavalla, jonka seurauksena nämä saisivat suoraan tietää, että asianomainen hakija on tehnyt hakemuksen, ja joka vaarantaisi hakijan tai hänestä riippuvaisten henkilöiden ruumiillisen koskemattomuuden tai hänen alkuperämaassa vielä asuvien perheenjäsentensä vapauden ja turvallisuuden.

b)  hankkia tietoja sellaisilta osapuolilta, joiden epäillään vainoavan hakijaa tai aiheuttavan hänelle vakavaa haittaa, jos se voisi vähääkään vaarantaa hakijan tai hänestä riippuvaisten henkilöiden ruumiillisen koskemattomuuden tai hänen alkuperämaassa vielä asuvien perheenjäsentensä vapauden ja turvallisuuden.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 4 artiklan mukaan hakijan on tehtävä hakemuksensa siinä jäsenvaltiossa, johon hän saapuu ensin, tai jos hän oleskelee laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, hänen on tehtävä hakemus kyseisessä jäsenvaltiossa.

1.  Asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaisesti hakijan on tehtävä hakemuksensa siinä jäsenvaltiossa, johon hän saapuu ensin, tai jos hän oleskelee laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, hänen on tehtävä hakemus kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antamalla 27 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot;

a)  antamalla 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  antamalla sormenjäljet ja kasvokuvan asetuksen (EU) XXX/XXX (Eurodac-asetus) mukaisesti;35

b)  antamalla biometriset tiedot asetuksen (EU) XXX/XXX (Eurodac-asetus) mukaisesti;35

__________________

__________________

35   EUVL L […], […], s. […].

35   EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  luovuttamalla hallussaan olevat hakemuksen tutkinnan kannalta olennaiset asiakirjat.

d)  antamalla vastuuviranomaisten tutkia hallussaan olevia hakemuksen tutkinnan kannalta olennaisia asiakirjoja ja ottaa niistä jäljennöksiä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos hakija kieltäytyy yhteistyöstä jättämällä toimittamatta hakemuksen tutkimiseksi tarvittavat tiedot ja kieltäytymällä antamasta sormenjälkiään ja kasvokuvaansa, ja toimivaltaiset viranomaiset ovat asianmukaisesti ilmoittaneet kyseiselle henkilölle hänen velvollisuutensa ja varmistaneet, että kyseisellä henkilöllä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus täyttää nämä velvollisuudet, hänen hakemuksensa on hylättävä 39 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hakemuksena, josta hakija on luopunut.

3.  Jos hakija kieltäytyy yhteistyöstä jättämällä toimittamatta 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot tai kieltäytymällä antamasta biometrisiä tietojaan ja vastuuviranomaiset ovat asianmukaisesti ilmoittaneet kyseiselle henkilölle hänen velvollisuutensa ja mitä niistä seuraa ja varmistaneet, että kyseisellä henkilöllä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus täyttää nämä velvollisuudet, hänen hakemuksensa on hylättävä implisiittisesti peruutettuna 39 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hakijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion määrittävälle viranomaiselle, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, asuinpaikkansa tai osoitteensa tai puhelinnumeronsa, josta määrittävä viranomainen tai muut vastuuviranomaiset voivat tavoittaa hänet. Hänen on ilmoitettava määrittävälle viranomaiselle kaikista muutoksista. Hakijan on vastaanotettava mahdolliset tiedoksiannot viimeksi ilmoittamassaan asuinpaikassa tai osoitteessa, erityisesti jos hän jättää hakemuksen 28 artiklan mukaisesti.

4.  Hakijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion määrittävälle viranomaiselle, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, asuinpaikkansa tai osoitteensa tai puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa, josta määrittävä viranomainen tai muut vastuuviranomaiset voivat tavoittaa hänet. Hänen on ilmoitettava määrittävälle viranomaiselle kaikista muutoksista. Hakijan on vastaanotettava mahdolliset tiedoksiannot viimeksi ilmoittamassaan asuinpaikassa tai osoitteessa, erityisesti jos hän jättää hakemuksen 28 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos se on tarpeen hakemuksen tutkinnan kannalta, vastuuviranomaiset voivat vaatia hakijan tai hänen mukanaan olevien tavaroiden tutkimista. Rajoittamatta turvallisuussyistä suoritettavaa tarkastusta, tämän asetuksen nojalla suoritettavan henkilöntarkastuksen tekee samaa sukupuolta oleva henkilö noudattaen täysimääräisesti ihmisarvon ja ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden periaatteita.

7.  Jos se on tarpeen hakemuksen käsittelyn kannalta, vastuuviranomaiset voivat vaatia hakijalta hänen mukanaan olevien tavaroiden tutkimista. Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti tavaroiden tutkimisen syyt. Tämä ei estä turvallisuussyistä suoritettavaa tarkastusta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava hakijoille kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuullisesti olettaa ymmärtävän, seuraavista seikoista:

Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava hakijoille kielellä, jota he ymmärtävät, tiiviissä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttäen selkeäitä ja yksinkertaisia ilmaisuja seuraavista seikoista:

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  heidän oikeutensa ja velvollisuutensa menettelyn aikana, mukaan lukien velvollisuus jäädä sen jäsenvaltion alueelle, jossa heidän edellytetään olevan saapuvilla asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaisesti;

c)  heidän oikeutensa ja velvollisuutensa menettelyn aikana, mukaan lukien asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaiset oikeudet ja velvollisuudet;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  menettelyn aikataulu;

e)  menettelyn aikataulu ja kaikki määräajat, joita heidän on noudatettava, ja määräajat, joita vastuuviranomaisten on noudatettava;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  heidän oikeutensa maksuttomaan oikeusapuun yksilöllisen hakemuksen jättämiseksi ja oikeudelliseen edustukseen kaikissa menettelyn vaiheissa III jakson mukaisesti;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  määrittävän viranomaisen päätös, päätöksen perustelut sekä seuraukset, joita aiheutuu kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevasta kielteisestä päätöksestä, ja tapa, jolla tällaiseen päätökseen on mahdollista hakea muutosta.

h)  määrittävän viranomaisen päätös, päätöksen perustelut ja kaikki päätöstä tehtäessä huomioon otetut tosiseikat sekä seuraukset, joita aiheutuu kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevasta kielteisestä päätöksestä, ja tapa, jolla tällaiseen päätökseen on mahdollista hakea muutosta, ja muutoksenhaussa noudatettavat määräajat.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava hyvissä ajoin, jotta hakijat voivat käyttää tässä asetuksessa taattuja oikeuksia ja noudattaa 7 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia.

Kaikki tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava hyvissä ajoin, jotta hakijat voivat käyttää tässä asetuksessa taattuja oikeuksia ja noudattaa 7 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia. Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–g alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava hakijalle viimeistään, kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus rekisteröidään. Tiedot on annettava sekä kirjallisesti että suullisesti, tarvittaessa multimediavälineitä käyttäen. Alaikäisten tapauksessa asianmukaisesti koulutetun henkilöstön on annettava tiedot yhdessä edunvalvojan kanssa lapsille sopivalla tavalla.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto laatii tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavien kansallisten virastojen kanssa asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaisesti annettua tiedotusaineistoa täydentävän yhteisen tiedotusaineiston, joka sisältää vähintään tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Yhteinen tiedotusaineisto on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat täydentää sitä jäsenvaltiokohtaisilla lisätiedoilla. Euroopan unionin turvapaikkavirasto laatii erityisiä tiedotusaineistoja, jotka on tarkoitettu erityisesti seuraaville kohderyhmille:

 

a)   aikuiset hakijat, kiinnittäen erityistä huomiota naisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin;

 

b)   ilman huoltajaa olevat alaikäiset; ja

 

c)   huoltajan kanssa olevat alaikäiset.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kun se on tarpeen ja asianmukaista, määrittävän viranomaisen on tarjottava hakijan käyttöön kulttuurivälittäjä, joka avustaa häntä menettelyn ja erityisesti henkilökohtaisen puhuttelun aikana.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Määrittävän viranomaisen on annettava hakijoille mahdollisuus ottaa yhteyttä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettuun tai muihin järjestöihin, jotka antavat hakijoille kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeudellista neuvontaa tai muuta neuvontaa.

4.  Määrittävän viranomaisen on 14 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä annettava hakijoille mahdollisuus ottaa yhteyttä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettuun tai muihin järjestöihin, jotka antavat hakijoille kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeudellista neuvontaa tai muuta neuvontaa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Määrittävän viranomaisen on varmistettava, että hakijoilla ja heidän mahdollisilla edunvalvojillaan, oikeudellisilla neuvonantajillaan tai muilla neuvonantajillaan on mahdollisuus tutustua 33 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin hakemuksen tutkinnassa tarvittaviin tietoihin ja 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden antamiin tietoihin, jos määrittävä viranomainen on ottanut kyseiset tiedot huomioon tehdessään päätöksen heidän hakemuksestaan.

5.  Määrittävän viranomaisen on varmistettava, että hakijoilla ja heidän mahdollisilla edunvalvojillaan tai oikeudellisilla neuvonantajillaan on mahdollisuus tutustua 33 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin hakemuksen tutkinnassa tarvittaviin tietoihin ja 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden antamiin tietoihin, jos määrittävä viranomainen on ottanut kyseiset tiedot huomioon tehdessään päätöksen heidän hakemuksestaan.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Määrittävän viranomaisen on annettava hakijoille kohtuullisessa ajassa tiedoksi heidän hakemuksestaan tehty päätös. Jos edunvalvoja tai oikeudellinen tai muu neuvonantaja toimii hakijan oikeudellisena edustajana, määrittävä viranomainen voi päättää antaa päätöksen tiedoksi hänelle hakijan sijasta.

6.  Määrittävän viranomaisen on annettava hakijoille kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa tiedoksi heidän hakemuksestaan tehty päätös. Jos edunvalvoja tai oikeudellinen neuvonantaja toimii hakijan oikeudellisena edustajana, määrittävän viranomaisen on annettava päätös tiedoksi myös hänelle hakijan lisäksi.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Oikeus jäädä maahan ei oikeuta oleskelulupaan eikä se anna hakijalle oikeutta matkustaa toisen jäsenvaltion alueelle ilman direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 6 artiklassa tarkoitettua lupaa.

2.  Oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle ei oikeuta oleskelulupaan eikä se anna hakijalle oikeutta matkustaa toisen jäsenvaltion alueelle ilman direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 6 artiklassa tarkoitettua lupaa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkittavaksi ottamisesta, hakijalle on annettava tilaisuus hakemuksensa tutkittavaksi ottamista koskevaan puhutteluun.

1.  Kun määrittävä viranomainen soveltaa tutkittavaksi ottamista koskevaa menettelyä 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ennen kuin se tekee päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkittavaksi ottamisesta, hakijalla on oltava oikeus tulla kuulluksi hakemuksensa tutkittavaksi ottamista koskevassa henkilökohtaisessa puhuttelussa.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tutkittavaksiottamispuhuttelussa hakijalle on annettava tilaisuus esittää riittävät perustelut sille, miksi 36 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tutkittavaksi ottamisen perusteita ei voida soveltaa hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa.

2.  Tutkittavaksiottamispuhuttelussa hakijalle on annettava tilaisuus esittää perustelut sille, miksi 36 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tutkittavaksi ottamisen perusteita ei voida soveltaa hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteista, hakijalle on annettava tilaisuus hakemustaan koskevaan varsinaiseen puhutteluun.

1.  Ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteista, hakijalla on oltava oikeus tulla kuulluksi hakemustaan koskevassa varsinaisessa puhuttelussa. Varsinainen puhuttelu ja tutkittavaksiottamispuhuttelu voidaan suorittaa samalla kertaa edellyttäen, että hakijalle on annettu riittävästi aikaa valmistautua ja neuvotella oikeudellisen neuvonantajansa kanssa.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Varsinaisessa puhuttelussa hakijalle on annettava riittävä tilaisuus esittää seikat, joita tarvitaan hänen hakemuksensa perustelemiseksi asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisesti, ja hänen on esitettävä kaikki hallussaan olevat seikat mahdollisimman täydellisesti. Hakijalle on annettava mahdollisuus antaa selitys seikkojen mahdolliselle puuttumiselle tai hakijan lausuntojen epäjohdonmukaisuuksille tai ristiriitaisuuksille.

2.  Varsinaisessa puhuttelussa hakijalle on annettava tilaisuus esittää seikat, joita tarvitaan hänen hakemuksensa perustelemiseksi asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) mukaisesti, ja hänen on esitettävä kaikki hallussaan olevat seikat mahdollisimman täydellisesti. Hakijalle on annettava mahdollisuus antaa selitys seikkojen mahdolliselle puuttumiselle tai hakijan lausuntojen epäjohdonmukaisuuksille tai ristiriitaisuuksille.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilö, joka suorittaa hakemusta koskevan varsinaisen puhuttelun, ei saa olla pukeutunut sotilaan eikä lainvalvontaviranomaisen univormuun.

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijalle on annettava tilaisuus hakemustaan koskevaan henkilökohtaiseen puhutteluun tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

1.  Hakijalla on oltava oikeus tulla kuulluksi hakemustaan koskevassa henkilökohtaisessa puhuttelussa tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  On varmistettava tulkin läsnäolo ja hakijan oikeudellisen neuvonantajan läsnäolo, kun hakija on päättänyt turvautua oikeusapuun tai on pyytänyt maksutonta oikeusapua 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilökohtaiset puhuttelut suorittaa määrittävän viranomaisen henkilöstö, jota 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstö tai 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat voivat avustaa.

3.  Henkilökohtaiset puhuttelut suorittaa määrittävän viranomaisen henkilöstö, jota voivat avustaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat tai muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstö 5 artiklan 4 a kohdassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Henkilö, joka suorittaa tutkittavaksiottamispuhuttelun tai varsinaisen puhuttelun, ei saa olla pukeutunut sotilaan eikä lainvalvontaviranomaisen univormuun.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden samanaikaisesti tekemien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten suhteettoman suuren määrän vuoksi määrittävän viranomaisen on käytännössä vaikea suorittaa henkilökohtaiset puhuttelut kohtuullisessa ajassa, 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstö tai 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat voivat avustaa määrittävää viranomaista puhuttelujen suorittamisessa.

4.  Jos kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden samanaikaisesti tekemien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten suhteettoman suuren määrän vuoksi määrittävän viranomaisen on käytännössä vaikea suorittaa henkilökohtaiset puhuttelut kohtuullisessa ajassa, määrittävää viranomaista voivat puhuttelujen suorittamisessa avustaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat tai muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstö 5 artiklan 4 a kohdassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Henkilökohtaisesta puhuttelusta luopuminen b alakohdan nojalla ei saa vaikuttaa kielteisesti määrittävän viranomaisen päätökseen. Kyseisen viranomaisen on annettava hakijalle tosiasiallinen mahdollisuus toimittaa lisätietoja. Jos hakijan tilasta on epäilyjä, määrittävän viranomaisen on kuultava lääketieteen ammattilaista sen selvittämiseksi, onko tila, jonka vuoksi hakija ei kykene osallistumaan puhutteluun, väliaikainen vai pysyvä.

Henkilökohtaisesta puhuttelusta luopuminen b alakohdan nojalla ei saa vaikuttaa kielteisesti määrittävän viranomaisen päätökseen. Kyseisen viranomaisen on annettava hakijalle tosiasiallinen mahdollisuus toimittaa lisätietoja. Jos hakijan tilasta on epäilyjä, määrittävän viranomaisen on kuultava lääketieteen ammattilaista sen selvittämiseksi, onko tila, jonka vuoksi hakija ei kykene osallistumaan puhutteluun, väliaikainen vai pysyvä. Jos lääketieteen ammattilaisen kuulemisen jälkeen on selvää, että tila, jonka vuoksi hakija ei kykene osallistumaan puhutteluun, on väliaikainen, määrittävän viranomaisen on lykättävä henkilökohtaista puhuttelua, kunnes hakija kykenee osallistumaan puhutteluun.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Puhuttelun suorittajan on oltava pätevä ottamaan huomioon hakemukseen liittyvät henkilökohtaiset ja yleiset olosuhteet, muun muassa hakijan kulttuuritausta, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai haavoittuva asema. Henkilöstöllä, joka puhuttelee hakijoita, on myös oltava yleistiedot ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti hakijan kykyyn tulla kuulluksi, kuten viitteet siitä, että hakijaa on saatettu aiemmin kiduttaa.

6.  Puhuttelun suorittajan on oltava pätevä ottamaan huomioon hakemukseen liittyvät henkilökohtaiset ja yleiset olosuhteet, muun muassa hakijan alkuperämaassa vallitseva tilanne, hakijan kulttuuritausta, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai haavoittuva asema. Henkilöstöllä, joka puhuttelee hakijoita, on myös oltava yleistiedot ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti hakijan kykyyn tulla kuulluksi, kuten viitteet siitä, että hakijaa on saatettu aiemmin kiduttaa tai hän on saattanut joutua ihmiskaupan uhriksi.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hakijoiden puhuttelusta vastaavan henkilöstön, mukaan lukien Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat, on saatava etukäteen asiaankuuluva koulutus, joka sisältää asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 7 artiklan 5 kohdassa luetellut seikat ja joka koskee muun muassa ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, unionin turvapaikkalainsäädäntöä ja kansainvälistä suojelua koskevaan menettelyyn pääsyyn liittyviä sääntöjä, myös sellaisten henkilöiden osalta, jotka saattavat edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita.

7.  Hakijoiden puhuttelusta vastaavan henkilöstön, mukaan lukien Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämät asiantuntijat, on saatava etukäteen asiaankuuluva koulutus, joka sisältää asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 7 artiklassa luetellut seikat ja joka koskee muun muassa ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, unionin turvapaikkalainsäädäntöä ja kansainvälistä suojelua koskevaan menettelyyn pääsyyn liittyviä sääntöjä, myös sellaisten henkilöiden osalta, jotka saattavat edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Henkilökohtaiseen puhutteluun on osoitettava tulkki, joka pystyy varmistamaan, että hakija ja puhuttelun suorittaja pystyvät keskustelemaan keskenään asianmukaisella tavalla. Keskustelun on tapahduttava hakijan ensisijaisesti valitsemalla kielellä, paitsi jos on jokin toinen kieli, jota hän ymmärtää ja jolla hän pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi.

Henkilökohtaiseen puhutteluun on osoitettava tulkki ja, kun se on tarpeen ja asianmukaista, kulttuurivälittäjä, jotka pystyvät varmistamaan, että hakija ja puhuttelun suorittaja pystyvät keskustelemaan keskenään asianmukaisella tavalla. Tulkkien ja kulttuurivälittäjien on saatava etukäteen asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu erityinen koulutus, joka kattaa tämän artiklan 6 kohdassa luetellut seikat. Keskustelun on tapahduttava hakijan ensisijaisesti valitsemalla kielellä, paitsi jos on jokin toinen kieli, jota hän ymmärtää ja jolla hän pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakijan pyytäessä määrittävän viranomaisen on varmistettava, että puhuttelun suorittajat ja tulkit ovat samaa sukupuolta kuin hakija, jos tämä on mahdollista eikä määrittävällä viranomaisella ole syytä uskoa, että tällainen pyyntö perustuu syihin, jotka eivät liity hakijan vaikeuksiin esittää hakemuksensa perusteet kattavasti.

Hakijan pyytäessä määrittävä viranomainen voi varmistaa, että puhuttelun suorittajat, tulkit ja välittäjät ovat samaa sukupuolta kuin hakija, jos tämä on mahdollista eikä määrittävällä viranomaisella ole syytä uskoa, että tällainen pyyntö perustuu syihin, jotka eivät liity hakijan vaikeuksiin esittää hakemuksensa perusteet kattavasti. Tulkkien on saatava etukäteen erityiskoulutusta turvapaikkaoikeutta koskevan kansainvälisen oikeuden alalla ja ihmiskaupan, kidutuksen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tunnistamisessa.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Määrittävä viranomainen voi tehdä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta koskevan päätöksen, vaikka henkilökohtaisesta puhuttelusta olisi luovuttu.

9.  Rajoittamatta 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan soveltamista ja edellyttäen, että on toteutettu riittävästi toimia sen varmistamiseksi, että hakijalle on annettu tilaisuus henkilökohtaiseen puhutteluun, määrittävä viranomainen voi tehdä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta koskevan päätöksen, vaikka henkilökohtainen puhuttelu olisi jätetty suorittamatta tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen tai minkä tahansa muun viranomaisen tai asiantuntijoiden, jotka avustavat sitä tai suorittavat henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava jokaisesta henkilökohtaisesta puhuttelusta yksityiskohtainen ja tosiasioihin perustuva pöytäkirja, josta käyvät ilmi puhuttelun kaikki sisällölliset seikat, tai sanatarkka selostus.

1.  Määrittävän viranomaisen tai 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen Euroopan unionin turvapaikkaviraston käyttämien asiantuntijoiden tai 5 artiklan 4 a kohdassa säädetyin edellytyksin muiden jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstön, jotka avustavat määrittävää viranomaista tai suorittavat henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava jokaisesta henkilökohtaisesta puhuttelusta pöytäkirja, josta käyvät ilmi puhuttelun pääseikat. Hakijalle on toimitettava jäljennös pöytäkirjasta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilökohtainen puhuttelu on tallennettava käyttämällä äänitallennetta tai audiovisuaalista tallennetta. Hakijalle on ilmoitettava ennakolta tallentamisesta.

2.  Henkilökohtainen puhuttelu on tallennettava käyttämällä äänitallennetta. Hakijalle on ilmoitettava ennakolta tällaisesta tallentamisesta ja sen tarkoituksesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevien hakijoiden tarpeisiin.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakijalle on annettava mahdollisuus kommentoida pöytäkirjassa tai sanatarkassa selostuksessa esiintyviä käännösvirheitä tai väärinymmärryksiä ja selittää niitä suullisesti tai kirjallisesti joko henkilökohtaisen puhuttelun lopuksi tai asetetussa määräajassa ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen. Tämän vuoksi hakijalle on annettava tiedoksi pöytäkirjan koko sisältö tai sanatarkan selostuksen sisällölliset seikat, tarvittaessa tulkin avustuksella. Tämän jälkeen hakijaa on pyydettävä vahvistamaan, että pöytäkirjan tai sanatarkan selostuksen sisältö kuvaa henkilökohtaista puhuttelua totuudenmukaisesti.

3.  Hakijalle on annettava mahdollisuus kommentoida pöytäkirjassa esiintyviä käännösvirheitä tai väärinymmärryksiä tai muita asiavirheitä ja selittää niitä suullisesti tai kirjallisesti joko henkilökohtaisen puhuttelun lopuksi tai asetetussa määräajassa ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen. Tämän vuoksi hakijalle on annettava tiedoksi pöytäkirjan koko sisältö tarvittaessa tulkin avustuksella. Tämän jälkeen hakijaa on pyydettävä vahvistamaan, että pöytäkirjan sisältö kuvaa henkilökohtaista puhuttelua totuudenmukaisesti. Jos on epäselvyyttä siitä, mitä lausuntoja hakija henkilökohtaisessa puhuttelussa esitti, äänitallenne on ensisijainen.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos hakija kieltäytyy vahvistamasta, että pöytäkirjan tai sanatarkan selostuksen sisältö kuvaa henkilökohtaista puhuttelua totuudenmukaisesti, hänen kieltäytymisensä syyt on kirjattava hakijan asiakirjakansioon. Tällainen kieltäytyminen ei estä määrittävää viranomaista tekemästä hakemusta koskevaa päätöstä.

4.  Jos hakija kieltäytyy vahvistamasta, että pöytäkirjan sisältö kuvaa henkilökohtaista puhuttelua totuudenmukaisesti, hänen kieltäytymisensä syyt on kirjattava hakijan asiakirjakansioon. Tällainen kieltäytyminen ei estä määrittävää viranomaista tekemästä hakemusta koskevaa päätöstä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hakijoille ja heidän oikeudellisille tai muille neuvonantajilleen on annettava mahdollisuus tutustua pöytäkirjaan tai sanatarkkaan selostukseen ja tallenteeseen ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen.

5.  Hakijoille sekä heidän edunvalvojilleen ja oikeudellisille neuvonantajilleen on annettava mahdollisuus tutustua pöytäkirjaan ja tallenteeseen mahdollisimman pian puhuttelun jälkeen ja hyvissä ajoin ennen kuin määrittävä viranomainen tekee päätöksen, myös siinä tapauksessa, että hakemus tutkitaan nopeutetussa tutkintamenettelyssä.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos hakemus tutkitaan noudattaen nopeutettua tutkintamenettelyä, määrittävä viranomainen voi myöntää mahdollisuuden tutustua pöytäkirjaan tai tallenteen sanatarkkaan selostukseen samaan aikaan kuin päätös tehdään.

Poistetaan.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä joko tallenne tai sanatarkka selostus kymmenen vuoden ajan lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tallenne on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai jos se liittyy henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti, kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

7.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä tallenne ja pöytäkirja viiden vuoden ajan hakemusta koskevan lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tallenne on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai jos se liittyy henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti, kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijoilla on oikeus neuvotella hakemukseensa liittyvistä asioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn tai luvan saaneen oikeudellisen tai muun neuvonantajan kanssa menettelyn kaikissa vaiheissa.

1.  Hakijalla on heti vastuuviranomaisten rekisteröityä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 27 artiklan mukaisesti oikeus neuvotella hakemukseensa liittyvistä asioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn tai luvan saaneen oikeudellisen neuvonantajan kanssa menettelyn kaikissa vaiheissa, kunnes hakemuksesta on tehty lainvoimainen päätös.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajoittamatta hakijan oikeutta valita oma oikeudellinen tai muu neuvonantaja omalla kustannuksellaan, hakija voi pyytää maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa menettelyn kaikissa vaiheissa 15–17 artiklan mukaisesti. Hakijalle on ilmoitettava hänen oikeudestaan pyytää maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa menettelyn kaikissa vaiheissa.

2.  Rajoittamatta hakijan oikeutta valita oma oikeudellinen neuvonantaja omalla kustannuksellaan, hakija voi pyytää maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa menettelyn kaikissa vaiheissa 15–17 artiklan mukaisesti. Hakijalle on ilmoitettava mahdollisimman pian ja viimeistään silloin, kun hakemus rekisteröidään 26 ja 27 artiklan mukaisesti, hänen oikeudestaan pyytää maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa menettelyn kaikissa vaiheissa.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  apu hakemuksen laatimisessa, myös kun hakemus jätetään 28 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  apu hakemuksen laatimisessa ja henkilökohtaiseen puhutteluun valmistautumisessa, mukaan lukien osallistuminen henkilökohtaiseen puhutteluun tarvittaessa;

b)  apu henkilökohtaiseen puhutteluun valmistautumisessa ja osallistuminen henkilökohtaiseen puhutteluun;

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakemuksella ei katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä;

Poistetaan.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hakemus on myöhempi hakemus.

c)  hakemus on toinen tai sen jälkeinen myöhempi hakemus.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  muutoksenhaulla ei katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä;

Poistetaan.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muutoksenhaku tai uudelleentarkastelu on toisella tai korkeammalla muutoksenhakutasolla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien muutoksenhaun uudelleenkäsittely tai uudelleenarviointi.

c)  muutoksenhaku tai uudelleentarkastelu on toisella tai korkeammalla muutoksenhakutasolla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien muutoksenhaun uudelleenkäsittely tai uudelleenarviointi, eikä kyseisellä toisella muutoksenhakutasolla katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos päätöksen maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen epäämisestä tekee viranomainen, joka ei ole tuomioistuin, sillä perusteella, että muutoksenhaulla ei katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä, hakijalla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa muutoksen hakemiseksi tähän päätökseen ja tätä varten hänellä on oikeus vaatia maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta.

Jos päätöksen maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen epäämisestä tekee viranomainen, joka ei ole tuomioistuin, hakijalla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa muutoksen hakemiseksi tähän päätökseen ja tätä varten hänellä on oikeus vaatia maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytylle tai luvan saaneelle oikeudelliselle tai muulle neuvonantajalle, joka avustaa tai edustaa hakijaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on myönnettävä oikeus tutustua niihin hakijan asiakirjakansiossa oleviin tietoihin, joiden perusteella päätös on tehty tai tehdään.

1.  Kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytylle tai luvan saaneelle oikeudelliselle neuvonantajalle, joka avustaa tai edustaa hakijaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on myönnettävä oikeus tutustua niihin hakijan asiakirjakansiossa oleviin tietoihin, joiden perusteella päätös on tehty tai tehdään.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan b alakohdan osalta määrittävän viranomaisen on erityisesti annettava oikeudellisen tai muun neuvonantajan, josta on tehty turvallisuusselvitys, tutustua tällaisiin tietoihin tai lähteisiin siltä osin kuin tiedot ovat hakemuksen tutkinnan tai kansainvälisen suojelun poistamista koskevan päätöksen tekemisen kannalta merkityksellisiä.

Edellä olevan b alakohdan osalta määrittävän viranomaisen on erityisesti annettava oikeudellisen neuvonantajan, josta on tehty turvallisuusselvitys, tutustua tällaisiin tietoihin tai lähteisiin siltä osin kuin tiedot ovat hakemuksen tutkinnan tai kansainvälisen suojelun poistamista koskevan päätöksen tekemisen kannalta merkityksellisiä.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Oikeudellisella tai muulla neuvonantajalla, joka avustaa tai edustaa hakijaa, on direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) mukaisesti oltava pääsy suljetuille alueille, kuten säilöönottoyksiköihin ja kauttakulkualueille, niin että hän voi neuvotella hakijan kanssa.

3.  Oikeudellisella neuvonantajalla, joka avustaa tai edustaa hakijaa, on direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) mukaisesti oltava pääsy suljetuille alueille, kuten säilöönottoyksiköihin ja kauttakulkualueille, niin että hän voi neuvotella hakijan kanssa.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hakijan on annettava tuoda henkilökohtaiseen puhutteluun kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytty tai luvan saanut oikeudellinen tai muu neuvonantaja. Oikeudellisella tai muulla neuvonantajalla on valtuudet esittää puheenvuoroja henkilökohtaisessa puhuttelussa.

4.  Hakijan on annettava tuoda henkilökohtaiseen puhutteluun kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytty tai luvan saanut oikeudellinen neuvonantaja. Oikeudellisella neuvonantajalla on valtuudet esittää puheenvuoroja henkilökohtaisessa puhuttelussa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Määrittävä viranomainen voi vaatia, että hakija on läsnä henkilökohtaisessa puhuttelussa, vaikka häntä edustaisi kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeudellinen tai muu neuvonantaja, ja että hakija vastaa esitettyihin kysymyksiin henkilökohtaisesti.

5.  Määrittävä viranomainen voi vaatia, että hakija on läsnä henkilökohtaisessa puhuttelussa, vaikka häntä edustaisi kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeudellinen neuvonantaja, ja että hakija vastaa esitettyihin kysymyksiin henkilökohtaisesti.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Oikeudellisen tai muun neuvonantajan poissaolo ei estä määrittävää viranomaista suorittamasta hakijan henkilökohtaista puhuttelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan 5 kohdan soveltamista

6.  Oikeudellisen neuvonantajan poissaolo ei estä määrittävää viranomaista suorittamasta hakijan henkilökohtaista puhuttelua edellyttäen, että hakijalle on kerrottu hänen oikeudestaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan, tarvittaessa myös maksuttomaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen, ja hän on päättänyt olla käyttämättä kyseistä oikeutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan 5 kohdan soveltamista.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta saavat antaa oikeudelliset tai muut neuvonantajat, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti lupa avustaa tai edustaa hakijoita, tai valtioista riippumattomat järjestöt, jotka on hyväksytty kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjoamaan neuvontapalveluja tai edustusta.

1.  Maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta saavat antaa oikeudelliset neuvonantajat, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti lupa avustaa tai edustaa hakijoita, tai valtioista riippumattomat järjestöt, jotka on hyväksytty kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjoamaan neuvontapalveluja tai edustusta.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä menettelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen tarjoamista kansainvälisen suojelun hakijoille koskevien pyyntöjen esittämistä ja käsittelyä, tai niiden on sovellettava nykyisiä sääntöjä, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia, edellyttäen, että näissä säännöissä ei tehdä maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen saamista mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi.

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä menettelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen tarjoamista kansainvälisen suojelun hakijoille koskevien pyyntöjen esittämistä ja käsittelyä. Kyseiset säännöt eivät saa olla kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä nykyisiä sääntöjä tiukempia, eikä niissä saa tehdä maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen saamista mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi. Viranomaisten on ilmoitettava hakijalle näistä säännöistä mahdollisimman pian ja viimeistään, kun hakemus rekisteröidään 27 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat myös asettaa rahallisia tai aikarajoituksia maksuttomalle oikeusavulle ja oikeudelliselle edustukselle edellyttäen, että tällaiset rajoitukset eivät mielivaltaisesti rajoita mahdollisuutta saada maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta. Palkkioiden ja muiden kustannusten osalta hakijoiden kohtelu ei saa olla epäedullisempi kuin jäsenvaltioiden omille kansalaisilleen oikeusapuun liittyvissä asioissa yleensä myöntämä kohtelu.

3.  Jäsenvaltiot voivat myös asettaa rahallisia tai aikarajoituksia maksuttomalle oikeusavulle ja oikeudelliselle edustukselle edellyttäen, että tällaiset rajoitukset eivät ole mielivaltaisia eivätkä aiheettomasti rajoita mahdollisuutta saada maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta. Palkkioiden ja muiden kustannusten osalta hakijoiden kohtelu ei saa olla epäedullisempi kuin jäsenvaltioiden omille kansalaisilleen oikeusapuun liittyvissä asioissa yleensä myöntämä kohtelu.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat vaatia kaikkien hakijan puolesta suoritettujen kulujen maksamista takaisin kokonaan tai osittain, jos ja kun hakijan taloudellinen tilanne paranee merkittävästi tai jos päätös kyseisten kulujen suorittamisesta hakijan puolesta tehtiin hakijan toimittamien väärien tietojen perusteella.

4.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakija maksaa kokonaan tai osittain takaisin maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustajan tarjoamisesta aiheutuneet kustannukset, jos hakijan taloudellinen tilanne paranee merkittävästi menettelyn kuluessa tai jos päätös maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustajan tarjoamisesta tehtiin hakijan toimittamien väärien tietojen perusteella, kun voidaan osoittaa, että hakijalla on varaa maksaa aiheutuneet kustannukset.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

II luku – IV jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityistakeet

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevat hakijat

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on arvioitava järjestelmällisesti, tarvitseeko yksittäinen hakija erityisiä menettelyllisiä takeita. Tämä arviointi voidaan sisällyttää olemassa oleviin kansallisiin menettelyihin tai direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 21 artiklassa tarkoitettuun arviointiin, eikä sen tarvitse olla muodoltaan hallinnollinen menettely.

Määrittävän viranomaisen on arvioitava järjestelmällisesti, yksilöllisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hakemuksen tekemisen jälkeen, tarvitseeko yksittäinen hakija erityisiä menettelyllisiä takeita. Arviointi on tarvittaessa suoritettava pätevän tulkin avustuksella. Tämä arviointi on sisällytettävä olemassa oleviin kansallisiin menettelyihin tai direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 21 artiklassa tarkoitettuun arviointiin, eikä sen tarvitse olla muodoltaan hallinnollinen menettely.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on tässä arvioinnissa noudatettava erityisten menettelyllisten tarpeiden arviointia koskevia yleisiä periaatteita, joista säädetään 20 artiklassa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun hakijoiden on todettu olevan hakijoita, jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä takeita, heille on annettava asianmukaista tukea, jotta he pystyvät hyötymään tämän asetuksen mukaisista oikeuksista ja noudattamaan tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia koko kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn ajan.

2.  Kun hakijoiden on todettu olevan hakijoita, jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä takeita, heille on annettava asianmukaista tukea, jotta he pystyvät hyötymään tämän asetuksen mukaisista oikeuksista ja noudattamaan tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia koko kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn ajan, ja heidän käyttöönsä on tarjottava kulttuurivälittäjä, kun se on tarpeen ja asianmukaista.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tätä asianmukaista tukea ei pystytä antamaan 40 artiklassa tarkoitetun nopeutetun tutkintamenettelyn tai 41 artiklassa tarkoitetun rajamenettelyn puitteissa, erityisesti kun määrittävä viranomainen katsoo hakijan tarvitsevan erityisiä menettelyllisiä takeita kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan seurauksena, määrittävä viranomainen ei sovella kyseisiä menettelyjä tai lopettaa niiden soveltamisen hakijaan.

3.  Jos tätä asianmukaista tukea ei pystytä antamaan 40 artiklassa tarkoitetun nopeutetun tutkintamenettelyn tai 41 artiklassa tarkoitetun rajamenettelyn puitteissa tai kun määrittävä viranomainen katsoo hakijan tarvitsevan erityisiä menettelyllisiä takeita etenkin, koska hän on joutunut kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi, määrittävä viranomainen ei sovella kyseisiä menettelyjä tai lopettaa niiden soveltamisen hakijaan.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi määritellä täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohdat ja erityiset toimenpiteet, jotka koskevat hakijan, mukaan lukien ilman huoltajaa olevat alaikäiset, erityisten menettelyllisten tarpeiden arviointia ja täyttämistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komissio voi määritellä delegoiduilla säädöksillä 59 artiklan mukaisesti yksityiskohdat ja erityiset toimenpiteet, jotka koskevat hakijan, mukaan lukien ilman huoltajaa olevat alaikäiset, erityisten menettelyllisten tarpeiden arviointia ja täyttämistä.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityisten menettelyllisten tarpeiden arviointia koskevat yleiset periaatteet

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavat viranomaiset käynnistävät prosessin sellaisten hakijoiden tunnistamiseksi, joilla on erityisiä menettelyllisiä tarpeita, heti kun hakemus on tehty, ja määrittävä viranomainen jatkaa sitä hakemuksen jättämisen jälkeen.

1.  Hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavat viranomaiset käynnistävät prosessin sellaisten hakijoiden tunnistamiseksi 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, joilla on erityisiä menettelyllisiä tarpeita, heti kun hakemus on tehty, ja prosessi on saatava päätökseen 30 päivän kuluessa.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä vastaavien viranomaisten henkilöstön on ilmoitettava hakemusta rekisteröidessään, onko hakijan tapauksessa ensimmäisiä viitteitä haavoittuvuudesta, joka voi edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita ja on pääteltävissä fyysisistä merkeistä tai hakijan lausumista tai käyttäytymisestä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tieto siitä, että hakijan tapauksessa on ensimmäisiä merkkejä haavoittuvuudesta, sisällytetään hakijan asiakirjakansioon yhdessä niitä hakijan osoittamia haavoittuvuuden merkkejä koskevan kuvauksen kanssa, jotka voivat edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita.

Tieto siitä, että hakijan tapauksessa on ensimmäisiä merkkejä haavoittuvuudesta, sisällytetään hakijan asiakirjakansioon samoin kuin kuvaus niistä hakijan osoittamista haavoittuvuuden merkeistä, jotka voivat edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita, ja hakijan esittämät huomiot omasta erityisen menettelyllisen tuen tarpeestaan.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten henkilöstö on koulutettu havaitsemaan ensimmäiset merkit hakijoiden haavoittuvuudesta, jotka voivat edellyttää erityisiä menettelyllisiä takeita, ja että henkilöstö saa ohjeita sitä varten.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ilmenee viitteitä siitä, että hakijat ovat voineet joutua kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi, ja tämä voisi heikentää heidän kykyään osallistua tehokkaasti menettelyyn, määrittävän viranomaisen on ohjattava hakijat lääkäriin tai psykologille heidän psyykkisen ja fyysisen tilansa tarkempaa arviointia varten.

Jos ilmenee viitteitä siitä, että hakijat ovat voineet joutua kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen, seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi, ja tämä voisi heikentää heidän kykyään osallistua tehokkaasti menettelyyn, määrittävän viranomaisen on ohjattava hakijat lääkäriin tai psykologille heidän psyykkisen ja fyysisen tilansa tarkempaa arviointia varten. Tällaisissa tapauksissa lääkärin tai psykologin on oltava koulutettu suorittamaan tällaisia arviointeja ja hänellä on oltava pätevä tulkki apunaan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on otettava tämän tutkimuksen tulokset huomioon päättäessään erityisestä menettelyllisestä tuesta, jota hakijalle voidaan myöntää.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Vastuuviranomaisten on täytettävä tämän artiklan mukainen erityisten menettelyllisten takeiden tarve myös silloin, kun kyseinen tarve tulee ilmeiseksi menettelyn myöhemmässä vaiheessa, tarvitsematta aloittaa kansainvälistä suojelua koskevaa menettelyä uudelleen.

4.  Vastuuviranomaisten on täytettävä tämän artiklan mukainen erityisten menettelyllisten takeiden tarve myös silloin, kun kyseinen tarve tulee ilmeiseksi menettelyn myöhemmässä vaiheessa tai jos hakija esittää perustellun pyynnön erityisten menettelyllisten tarpeidensa uudelleenarvioinnista, tarvitsematta aloittaa kansainvälistä suojelua koskevaa menettelyä uudelleen.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on annettava alaikäiselle mahdollisuus henkilökohtaiseen puhutteluun, myös silloin kun hakemus on tehty hänen omasta puolestaan 31 artiklan 6 kohdan ja 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos se ei selvästikään ole lapsen edun mukaista. Tässä tapauksessa määrittävän viranomaisen on perusteltava päätös olla antamatta alaikäiselle mahdollisuutta henkilökohtaiseen puhutteluun.

Määrittävän viranomaisen on varmistettava alaikäisen oikeus tulla kuulluksi henkilökohtaisessa puhuttelussa, myös silloin kun hakemus on tehty hänen omasta puolestaan 31 artiklan 6 kohdan ja 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos se ei ole lapsen edun mukaista. Tässä tapauksessa määrittävän viranomaisen on perusteltava päätös olla suorittamatta alaikäisen henkilökohtaista puhuttelua.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisen henkilökohtaisen puhuttelun suorittajan on oltava henkilö, jolla on tarvittavat tiedot alaikäisten oikeuksista ja erityistarpeista, ja se on suoritettava lapsikeskeisellä ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tällainen henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava alaikäisen ymmärtämällä kielellä ja lapsikeskeisellä ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Henkilöllä, joka henkilökohtaisen puhuttelun suorittaa, on oltava tarvittavat tiedot alaikäisten oikeuksista ja erityistarpeista.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Alaikäisen hakemuksesta päätöksen tekevällä määrittävän viranomaisen henkilöstöllä on oltava tarvittavat tiedot alaikäisten oikeuksista ja erityistarpeista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Arvioidessaan lapsen etua määrittävän viranomaisen on taattava lapsen oikeus tulla kuulluksi ja otettava huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

 

a)   perheenyhdistämisen mahdollisuus;

 

b)   alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, ottaen erityisesti huomioon hänen etnisen, uskonnollisen, kulttuurisen ja kielellisen taustansa sekä tarpeen vakauteen ja jatkuvuuteen hoito- ja huoltajuusjärjestelyissä ja terveys- ja koulutuspalvelujen saannissa;

 

c)   turvallisuusnäkökohdat erityisesti silloin, kun alaikäinen on saattanut joutua minkä tahansa väkivallan tai hyväksikäytön muodon, myös ihmiskaupan, uhriksi;

 

d)   haavoittuvuus, kuten traumat, terveyteen liittyvät erityistarpeet ja vammaisuus;

 

e)   alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti;

 

f)   edunvalvojan toimittamat tiedot siinä jäsenvaltiossa, jossa alaikäinen on saapuvilla; ja

 

g)   tarve antaa etusija alaikäisiä koskeville päätöksille.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilman huoltajaa oleville alaikäisille myönnettävät erityistakeet

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vastuuviranomaisten on mahdollisimman pian ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa siitä hetkestä, kun ilman huoltajaa oleva alaikäinen tekee hakemuksen, nimitettävä henkilö tai organisaatio edunvalvojaksi.

Vastuuviranomaisten on nimitettävä edunvalvoja mahdollisimman pian ennen biometristen tietojen keräämistä asetuksen (EU) XXXX/XX (Eurodac-asetus) 10 artiklan 1 kohdan tai 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja viimeistään 24 tunnin kuluttua hakemuksen tekemisestä.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Menettelyn määräaikoja aletaan soveltaa vasta, kun edunvalvoja on nimitetty.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava edunvalvojalle kaikki merkitykselliset tosiseikat, menettelyvaiheet ja määräajat, jotka koskevat ilman huoltajaa olevaa alaikäistä.

2.  Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava edunvalvojalle kaikki merkitykselliset tosiseikat, menettelyvaiheet ja määräajat, jotka koskevat ilman huoltajaa olevaa alaikäistä. Edunvalvojan on voitava tutustua hakijan asiakirjakansiossa olevien merkityksellisten asiakirjojen sisältöön, ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedotusaineisto mukaan lukien.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edunvalvojan on hoidettava tehtävänsä lapsen etua koskevan periaatteen mukaisesti, hänellä on oltava tarvittava asiantuntemus eikä hänellä saa olla rikosrekisterimerkintöjä lapsiin liittyvistä rikoksista.

Edunvalvojan on hoidettava tehtävänsä lapsen etua koskevan periaatteen mukaisesti, hänellä on oltava tarvittava pätevyys, koulutus ja asiantuntemus, ja hänen on oltava riippumaton. Edunvalvojan on saatava tehtäviensä hoitamista varten säännöllisesti koulutusta ja tukea, eikä hänellä saa olla rikosrekisteriä, varsinkaan lapsiin liittyvistä rikoksista. Vastuuviranomaisten on tarkistettava säännöllisesti nimitetyn edunvalvojan rikosrekisteri, jotta voidaan selvittää mahdolliset yhteensopimattomuudet edunvalvojan tehtävän kanssa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vastuuviranomaiset eivät saa asettaa edunvalvojaa vastuuseen suhteettoman suuresta määrästä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä samanaikaisesti, mikä johtaisi siihen, ettei hän pysty hoitamaan tehtäviään asianmukaisesti.

Vastuuviranomaiset eivät saa asettaa edunvalvojaa vastuuseen suhteettoman suuresta määrästä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä samanaikaisesti, mikä johtaisi siihen, ettei hän pysty hoitamaan tehtäviään asianmukaisesti. Vastuuviranomaiset voivat antaa edunvalvojan vastuulle enintään 20 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteisöjä tai henkilöitä, jotka ovat vastuussa edunvalvojien tehtävien hoitamisesta ja valvovat ja seuraavat säännöllisin väliajoin, että edunvalvojat hoitavat tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Kyseisten yhteisöjen tai henkilöiden on arvioitava valitukset, joita ilman huoltajaa olevat alaikäiset tekevät edunvalvojiaan vastaan.

Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteisöjä tai henkilöitä, jotka ovat vastuussa edunvalvojien tehtävien hoitamisesta ja valvovat ja seuraavat säännöllisin väliajoin, että edunvalvojat hoitavat tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Kyseisten yhteisöjen tai henkilöiden on arvioitava valitukset, joita ilman huoltajaa olevat alaikäiset tekevät edunvalvojistaan. Ilman huoltajaa oleville alaikäisille on tätä varten annettava sekä suullisesti että visuaalisesti tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, lapsille sopivalla tavalla ja kielellä, jota he ymmärtävät, selkeästi ja yksinkertaisesti ilmaistua tietoa siitä, mitä tai keitä nämä yhteisöt tai henkilöt ovat, sekä siitä, miten edunvalvojasta voi tehdä valituksen luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vastuullisten yhteisöjen tai henkilöiden on arvioitava edunvalvojan toimintaa kuukauden kuluessa tämän nimittämisestä ja sen jälkeen säännöllisesti.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edunvalvojan on tiedotettava ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle henkilökohtaisen puhuttelun merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sekä tarvittaessa siitä, miten hän voi valmistautua henkilökohtaiseen puhutteluun. Edunvalvojan ja tarvittaessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn tai luvan saaneen oikeudellisen tai muun neuvonantajan on oltava läsnä kyseisessä puhuttelussa ja hänellä on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä ja huomautuksia puhuttelun suorittajan määrittelemissä rajoissa. Määrittävä viranomainen voi vaatia, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on läsnä henkilökohtaisessa puhuttelussa, vaikka hänen edunvalvojansa olisi läsnä.

6.  Edunvalvojan on tiedotettava ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle henkilökohtaisen puhuttelun merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sekä tarvittaessa siitä, miten hän voi valmistautua henkilökohtaiseen puhutteluun. Edunvalvojan ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn tai luvan saaneen oikeudellisen neuvonantajan on oltava läsnä kyseisessä puhuttelussa ja hänellä on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä ja huomautuksia puhuttelun suorittajan määrittelemissä rajoissa. Määrittävän viranomaisen on varmistettava alaikäisen oikeus tulla kuulluksi henkilökohtaisessa puhuttelussa, vaikka hänen edunvalvojansa olisi läsnä.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jos ei ole mahdollista säilyttää samaa edunvalvojaa, joka nimitettiin ilman huoltajaa olevan alaikäisen saavuttua unionin alueelle, toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisimman pian kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen ja viimeistään viiden päivän kuluttua toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa olevaa alaikäistä edustaa laillinen edunvalvoja tai tarvittaessa alaikäisten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaava järjestö tai että alaikäisellä on muu asianmukainen edustaja, mukaan luettuna kansalliseen lainsäädäntöön tai tuomioistuimen määräykseen perustuva edustaja.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lääkärintarkastuksen tekijöiden on oltava päteviä lääketieteen ammattilaisia. Jäsenvaltiot voivat nimetä ne lääketieteen ammattilaiset, jotka voivat tehdä tällaisia lääkärintarkastuksia. Tällaiset lääkärintarkastukset on maksettava julkisista varoista.

2.  Lääkärintarkastuksen tekijöiden on oltava päteviä lääketieteen ammattilaisia. Jäsenvaltiot voivat nimetä ne lääketieteen ammattilaiset, jotka voivat tehdä tällaisia lääkärintarkastuksia. Tällaisten lääkärintarkastusten on oltava hakijoille maksuttomia.

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tästä ei säädetä kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lääkärintarkastuksen tulokset on toimitettava määrittävälle viranomaiselle mahdollisimman pian ja määrittävän viranomaisen on arvioitava ne hakemuksen muiden seikkojen ohella.

4.  Lääkärintarkastuksen tulokset on toimitettava määrittävälle viranomaiselle ja hakijalle mahdollisimman pian ja määrittävän viranomaisen on arvioitava ne hakemuksen muiden seikkojen ohella.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten lääkärintarkastus

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittäminen

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jos hakijan lausuntojen, saatavilla olevien asiakirjatodisteiden tai muiden merkityksellisten seikkojen perusteella on epäilystä siitä, onko ilman huoltajaa oleva hakija todellakin alle 18-vuotias, määrittävät viranomaiset voivat teettää pätevillä ammattihenkilöillä monitieteisen psykososiaalisen arvion hakijan kehitystasosta hänen ikänsä määrittämiseksi hakemuksen tutkinnan yhteydessä. Iän määrittäminen ei saa perustua vain hakijan fyysiseen olemukseen tai käytökseen. Saatavilla olevia asiakirjoja on pidettävä aitoina, jollei toisin osoiteta, ja alaikäisten lausunnot on otettava huomioon.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lääkärintarkastuksia voidaan käyttää ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittämiseksi hakemuksen tutkinnan yhteydessä, jos hakijan lausuntojen tai muiden merkityksellisten seikkojen, kuten psykososiaalisen arvioinnin, perusteella on epäilyksiä siitä, onko hakija alle 18-vuotias. Jos lääkärintarkastuksen tulos ei ole vakuuttava tai ikähaarukka kattaa alle 18-vuotiaat, jäsenvaltioiden on oletettava, että hakija on alaikäinen.

1.  Jos ilman huoltajaa olevan alaikäisen iästä on -1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin jälkeenkin epäilystä, lääkärintarkastuksia voidaan käyttää viimeisenä keinona alaikäisen iän määrittämiseksi hakemuksen tutkinnan yhteydessä. Jos lääkärintarkastuksen tulos ei ole vakuuttava tai ikähaarukka kattaa alle 18-vuotiaat, jäsenvaltioiden on oletettava, että hakija on alaikäinen.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lääkärintarkastusta ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittämiseksi ei saa tehdä ilman heidän suostumustaan tai heidän edunvalvojiensa suostumusta.

2.  Lääkärintarkastusta ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittämiseksi ei saa tehdä ilman heidän suostumustaan ja heidän edunvalvojiensa suostumusta.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lääkärintarkastus on tehtävä yksilön ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen, sen on oltava vähiten invasiivinen tutkimus ja lääkärintarkastuksen tekijän on oltava pätevä lääketieteen ammattilainen mahdollisimman luotettavan tuloksen takaamiseksi.

3.  Lääkärintarkastus on tehtävä yksilön ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen, sen on oltava mahdollisimman vähän invasiivinen tutkimus ja lääkärintarkastuksen tekijän on oltava pätevä lääketieteen ammattilainen, joka tekee tutkimuksen yhteistyössä lapsen oikeuksien, psykologian ja kehityksen alalla asiantuntevan monitieteisen ryhmän kanssa, mahdollisimman luotettavan tuloksen takaamiseksi. Kaikkien 1 kohdan mukaisten lääkärintarkastusten on perustuttava tieteellisesti todistettuihin menetelmiin.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun lääkärintarkastusta käytetään ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittämiseksi, määrittävän viranomaisen on varmistettava, että ilman huoltajaa oleville alaikäisille ilmoitetaan ennen heidän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tutkintaa kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuullisesti olettaa ymmärtävän, siitä, että heidän ikänsä voidaan määrittää lääkärintarkastuksen avulla. Tällöin on annettava tietoja tutkimusmenetelmästä ja lääkärintarkastuksen tuloksen mahdollisista seurauksista hakemuksen tutkinnan kannalta sekä alaikäisen tai hänen edunvalvojansa mahdollisuudesta kieltäytyä lääkärintarkastuksesta ja kieltäytymisestä aiheutuvista seurauksista.

4.  Kun lääkärintarkastusta käytetään ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän määrittämiseksi, määrittävän viranomaisen on varmistettava, että ilman huoltajaa oleville alaikäisille ilmoitetaan ennen heidän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tutkintaa kielellä, jota he ymmärtävät, ja lapsille ja ikätasoon sopivalla tavalla, siitä, että heidän ikänsä saatetaan määrittää lääkärintarkastuksen avulla. Tällöin on annettava tietoja tutkimusmenetelmästä ja lääkärintarkastuksen tuloksen mahdollisista seurauksista hakemuksen tutkinnan kannalta, muun muassa oikeudesta hakea muutosta lääkärintarkastusta koskevaan päätökseen, sekä ilman huoltajaa olevan alaikäisen tai hänen edunvalvojansa mahdollisuudesta kieltäytyä lääkärintarkastuksesta ja kieltäytymisestä aiheutuvista seurauksista. Kaikki lääkärintarkastusta koskevat asiakirjat on sisällytettävä hakijan asiakirjakansioon.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sitä, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset tai heidän edunvalvojansa kieltäytyvät lääkärintarkastuksesta, voidaan pitää ainoastaan kumottavissa olevana olettamuksena siitä, että hakija ei ole alaikäinen, ja se ei saa estää määrittävää viranomaista tekemästä päätöstä kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta.

5.  Sitä, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset tai heidän edunvalvojansa kieltäytyvät lääkärintarkastuksesta, voidaan pitää ainoastaan kumottavissa olevana olettamuksena siitä, että hakija ei ole alaikäinen, eikä se saa olla ainoa syy hylätä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltion on tunnustettava päätökset, jotka muut jäsenvaltiot ovat tehneet iän arvioinnista tämän artiklan mukaisesti tehdyn lääkärintarkastuksen perusteella ja sen kansallisessa lainsäädännössä hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti.

6.  Jäsenvaltion on tunnustettava päätökset, jotka muut jäsenvaltiot ovat tehneet iän arvioinnista , edellyttäen, että arvioinnit on tehty kansainvälisten normien mukaisesti.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tehdään silloin, kun kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ilmaisee määrittävän viranomaisen tai muiden 5 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten virkamiehille haluavansa saada kansainvälistä suojelua

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus katsotaan tehdyksi silloin, kun kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ilmaisee määrittävän viranomaisen tai muiden 5 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten virkamiehille haluavansa saada kansainvälistä suojelua

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedotettava hakijoille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joista säädetään etenkin 27, 28 ja 31 artiklassa hakemusten rekisteröinnin ja jättämisen osalta, 7 artiklassa hakijan velvollisuuksien ja näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seurausten osalta, 9 artiklassa vastuussa olevan jäsenvaltion alueelle jäämistä koskevan hakijoiden oikeuden osalta ja 8 artiklassa hakijoille annettavien yleisten takeiden osalta;

a)  tiedotettava hakijoille näiden ymmärtämällä kielellä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joista säädetään etenkin 27, 28 ja 31 artiklassa hakemusten rekisteröinnin ja jättämisen osalta, 7 artiklassa hakijan velvollisuuksien ja näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seurausten osalta, 9 artiklassa vastuussa olevan jäsenvaltion alueelle jäämistä koskevan hakijoiden oikeuden osalta ja 8 artiklassa hakijoille annettavien yleisten takeiden osalta;

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi määritellä hakijoille hakemuksen tekemisajankohtana annettavien tietojen sisällön täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään hakijoille hakemuksen tekemisajankohtana annettavien tietojen sisältö.

Perustelu

Tietojen antaminen hakijoille on hakijoiden keskeinen menettelyyn liittyvä oikeus. Sen merkityksen vuoksi molempien lainsäätäjien on ehdottomasti sovittava kaikista säädöksistä, joilla täsmennetään lisää hakijoille annettavia tietoja. Siksi näissä olosuhteissa pitäisi käyttää vain delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus ja muut henkilötiedot;

a)  hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus;

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakijan mahdollisten henkilö- tai matkustusasiakirjojen tyyppi ja lukumäärä;

b)  hakijan henkilö- tai matkustusasiakirjojen tyyppi ja lukumäärä, jos sellaisia on;

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos henkilö väittää, ettei hänellä ole kansalaisuutta, tämä seikka on rekisteröitävä selkeästi, kunnes saadaan varmasti määritettyä, onko hän kansalaisuudeton, joko samalla kun kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta käsitellään tai sen jälkeen. Tämä määrittäminen ei vaikuta kansainvälisen suojeluaseman ensisijaisuuteen, ja siinä noudatetaan täysin luottamuksellisuuden periaatetta.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä tekee samanaikaisesti kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja sen vuoksi on käytännössä vaikeaa rekisteröidä hakemukset kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun hakemus on tehty, jäsenvaltion viranomaiset voivat pidentää määräajan kymmeneen työpäivään.

3.  Jos suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä tekee samanaikaisesti kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja sen vuoksi on käytännössä vaikeaa rekisteröidä hakemukset kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun hakemus on tehty, jäsenvaltion viranomaiset voivat pidentää määräajan seitsemään työpäivään.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä kaikki muut 2 kohdan mukaisesti kerätyt merkitykselliset tiedot kymmenen vuoden ajan lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tiedot on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai, jos ne liittyvät henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

4.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä kaikki muut 2 kohdan mukaisesti kerätyt merkitykselliset tiedot viiden vuoden ajan kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta, myös kaikilla muutoksenhakutasoilla, tehdyn lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tiedot on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai, jos ne liittyvät henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijan on jätettävä hakemus kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona hakemus on rekisteröity, edellyttäen, että hänelle annetaan tosiasiallinen mahdollisuus tehdä niin tässä määräajassa.

1.  Hakijan on jätettävä hakemus 15 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona hakemus on rekisteröity, tai viimeistään hänelle 5 kohdan mukaisesti annetun tapaamisajan päivänä, edellyttäen, että hänelle annetaan tosiasiallinen mahdollisuus tehdä niin tässä määräajassa.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröimisestä vastaavan viranomaisen on annettava hakijalle tosiasiallinen mahdollisuus jättää hakemus 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa.

2.  Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröimisestä vastaavan viranomaisen on annettava hakijalle tosiasiallinen mahdollisuus jättää hakemus 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Hakijalla on 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeus oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan hakemuksensa jättämisen valmistelua varten, ja hänelle on ilmoitettava tästä oikeudesta, tarvittaessa myös oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen. Jos maksutonta oikeusapua pyydetään, hakemuksen jättämisen määräaika alkaa kulua oikeudellisen neuvonantajan nimittämisestä.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakemusta jättäessään hakijoiden on toimitettava kaikki asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut seikat, joita tarvitaan hakemusten perustelemiseksi. Hakemuksen jättämisen jälkeen hakijoille on annettava lupa toimittaa tutkinnan kannalta merkityksellisiä täydentäviä seikkoja siihen asti kun hakemuksesta tehdään päätös hallinnollisessa menettelyssä.

Hakemusta jättäessään hakijoiden on toimitettava kaikki hallussaan olevat asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut seikat, joita tarvitaan hakemusten perustelemiseksi. Hakijoiden on tehtävä yhteistyötä määrittävän viranomaisen kanssa ja oltava käytettävissä menettelyn koko keston ajan. Hakemuksen jättämisen jälkeen hakijoille on annettava lupa toimittaa tutkinnan kannalta merkityksellisiä täydentäviä seikkoja siihen asti kun hakemuksesta tehdään päätös hallinnollisessa menettelyssä.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröimisestä vastaavan viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, että sen jälkeen kun hakemuksesta on tehty päätös hän voi esittää ainoastaan uusia seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä tutkittaessa hänen hakemustaan ja joista hän ei ole voinut olla tietoinen aikaisemmassa vaiheessa tai jotka liittyvät hänen tilanteensa muuttumiseen.

Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröimisestä vastaavan viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, että sen jälkeen kun hakemuksesta on tehty päätös hän voi esittää ainoastaan uusia seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä tutkittaessa hänen hakemustaan tai jotka liittyvät hänen tilanteensa muuttumiseen.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on jätettävä henkilökohtaisesti ja määrätyssä paikassa. Tätä varten hakijalle on hakemuksen rekisteröimisen yhteydessä annettava tapaamisaika niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia hakemuksen jättämistä varten.

5.  Kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on jätettävä henkilökohtaisesti ja määrätyssä paikassa. Tätä varten hakijalle on hakemuksen rekisteröimisen yhteydessä annettava tapaamisaika niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia hakemuksen jättämistä varten. Tapaamisaika voi olla aikaisinaan 15 työpäivän kuluttua hakemuksen rekisteröintipäivästä, paitsi jos hakija on antanut suostumuksensa saatuaan asianmukaista tietoa velvollisuudesta jättää hakemus ja oikeudesta oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tiedot on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai, jos ne liittyvät henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

6.  Vastuuviranomaisten on säilytettävä 4 kohdassa tarkoitetut tiedot viiden vuoden ajan kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta, myös kaikilla muutoksenhakutasoilla, tehdyn lainvoimaisen päätöksen päivämäärästä. Tiedot on poistettava tämän ajanjakson jälkeen tai, jos ne liittyvät henkilöön, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, heti kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että kyseinen henkilö on saanut kansalaisuuden.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen jäsenvaltion viranomaisten, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tehdään, on hakemuksen rekisteröimisen yhteydessä annettava hakijalle asiakirja, jolla todistetaan erityisesti, että hakemus on tehty, ja jossa todetaan, että hakija voi jäädä kyseisen jäsenvaltion alueelle jättääkseen hakemuksen tämän asetuksen mukaisesti.

1.  Sen jäsenvaltion viranomaisten, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tehdään, on hakemuksen rekisteröimisen yhteydessä annettava hakijalle hänen omalla nimellään oleva asiakirja, jossa

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sen jäsenvaltion viranomaisten, jossa hakemus jätetään, on kolmen työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä annettava hakijalle hänen omalla nimellään oleva asiakirja, jossa

Poistetaan.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  todetaan, että hakijalla on oikeus jäädä kyseisen jäsenvaltion alueelle, ja ilmoitetaan, onko hakijalla on oikeus liikkua vapaasti kyseisen jäsenvaltion koko alueella tai osalla sen aluetta;

d)  todetaan, että hakijalla on oikeus jäädä kyseisen jäsenvaltion alueelle hakemuksensa jättämiseksi ja sen tutkimiseksi tämän asetuksen mukaisesti, ja ilmoitetaan, onko hakijalla on oikeus liikkua vapaasti kyseisen jäsenvaltion koko alueella tai osalla sen aluetta;

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  todetaan, onko hakijalla lupa mennä ansiotyöhön.

Poistetaan.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaisen määrittämismenettelyn jälkeen toisen jäsenvaltion todetaan olevan vastuussa hakemuksen käsittelystä, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on annettava hakijalle 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun hakija on siirretty kyseiseen jäsenvaltioon.

3.  Jos asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) mukaisen määrittämismenettelyn jälkeen toisen jäsenvaltion todetaan olevan vastuussa hakemuksen käsittelystä, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on annettava hakijalle 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun hakija on siirretty kyseiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Määrittävän viranomaisen on päivitettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja todistukseksi siitä, että hakemus on jätetty 28 artiklan mukaisesti. Asiakirjassa on mainittava päivä, josta alkaen hakijalla on lupa mennä ansiotyöhön.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan on oltava voimassa kuuden kuukauden ajan, joka voidaan uusia sen varmistamiseksi, että asiakirja on voimassa ajanjakson, jonka ajaksi hakijalla on oikeus jäädä vastuussa olevan jäsenvaltion alueelle.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan on oltava voimassa kuuden kuukauden ajan, ja se uusitaan automaattisesti, jos kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta ei ole vielä tehty lainvoimaista päätöstä, sen varmistamiseksi, että asiakirja on voimassa ajanjakson, jonka ajaksi hakijalla on oikeus jäädä vastuussa olevan jäsenvaltion alueelle.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi määritellä hakijoille hakemuksen rekisteröimisen ja jättämisen yhteydessä annettavien asiakirjojen sisällön täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Komissio määrittelee hakijoille hakemuksen rekisteröimisen yhteydessä annettavan asiakirjan sisällön täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 58 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun on merkkejä siitä, että säilöönottoyksiköissä pidetyt tai ulkorajojen rajanylityspaikoilla, kauttakulkualueet mukaan lukien, olevat kolmannen maan kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt mahdollisesti tarvitsevat kansainvälistä suojelua, vastuuviranomaisten on annettava heille tietoa mahdollisuudesta hakea kansainvälistä suojelua, erityisesti kun

1.  Vastuuviranomaisten on annettava kaikille säilöönottoyksiköissä pidetyille tai ulkorajojen rajanylityspaikoilla, kauttakulkualueet mukaan lukien, oleville kolmannen maan kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille tietoa mahdollisuudesta hakea kansainvälistä suojelua, erityisesti kun

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  on todennäköistä, että henkilö on vailla huoltajaa oleva alaikäinen;

Poistetaan.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  on todennäköistä, että henkilö tarvitsee erityisiä menettelyllisiä takeita 19 ja 20 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  on olemassa selviä viitteitä siitä, että henkilö kärsii mielenterveyden häiriöistä tai muista häiriöistä, joiden vuoksi hän ei pysty osoittamaan kansainvälisen suojelun tarvetta;

Poistetaan.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vastuuviranomaisten on tehtävä tarvittavat järjestelyt, jotta saatavilla on tulkkauspalveluja kansainvälistä suojelua koskevaan menettelyyn pääsyn helpottamiseksi.

2.  Vastuuviranomaisten on tehtävä tarvittavat järjestelyt, jotta saatavilla on tulkkauspalveluja ja, kun se on tarpeen ja asianmukaista, kulttuurivälityspalveluja kansainvälistä suojelua koskevaan menettelyyn pääsyn helpottamiseksi. Vastuuviranomaisten on lisäksi varmistettava tarvittavin järjestelyin, että alaikäisille on tarjota vaihtoehtoja säilöönotolle.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tällaista pääsyä ainoastaan, kun rajoitukset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla tarpeen rajanylityspaikan tai säilöönottoyksikön turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai hallinnoinnin kannalta edellyttäen, että pääsyä ei rajoiteta merkittävästi tai tehdä mahdottomaksi.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tällaista pääsyä ainoastaan, kun rajoitukset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla tarpeen rajanylityspaikan tai säilöönottoyksikön turvallisuuden tai yleisen järjestyksen kannalta edellyttäen, että pääsyä ei rajoiteta merkittävästi tai tehdä mahdottomaksi.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Puolison, kumppanin, alaikäisen tai hakijasta riippuvaisen aikuisen puolesta tehdyt hakemukset

Alaikäisen tai hakijasta riippuvaisen aikuisen puolesta tehdyt hakemukset

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakija voi jättää hakemuksen puolisonsa tai vakituisen kumppaninsa, alaikäisten tai sellaisten itsestään riippuvaisten aikuisten puolesta, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia.

1.  Hakija voi jättää hakemuksen alaikäisten tai sellaisten hakijasta riippuvaisten aikuisten puolesta, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulle puolisolle tai kumppanille on yksityisesti tiedotettava hänen puolestaan jätettävään hakemukseen liittyvistä menettelyllisistä seurauksista ja hänen oikeudestaan tehdä erillinen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Jos puoliso tai kumppani ei hyväksy hakemuksen jättämistä hänen puolestaan, hänelle on annettava mahdollisuus jättää hakemus omissa nimissään.

Poistetaan.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos hakija ei 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla jätä hakemusta puolisonsa tai kumppaninsa puolesta 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kymmenen työpäivän kuluessa, puolisolle tai kumppanille on annettava mahdollisuus jättää hakemus omissa nimissään toisen kymmenen työpäivän määräajan kuluessa, joka alkaa ensimmäisen kymmenen työpäivän määräajan päättymisestä. Jos puoliso tai kumppani ei jätä hakemustaan tämän toisen kymmenen työpäivän määräajan kuluessa, hakemus on hylättävä 39 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hakemuksena, josta hakija on luopunut.

Poistetaan.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos hakija ei jätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla hakemusta itsestään riippuvaisen aikuisen puolesta 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kymmenen työpäivän kuluessa, määrittävän viranomaisen on jätettävä hakemus hakijasta riippuvaisen aikuisen puolesta, jos se katsoo hänen henkilökohtaista tilannettaan koskevan yksilöllisen arvioinnin perusteella, että hakijasta riippuvainen aikuinen saattaa tarvita kansainvälistä suojelua.

4.  Jos hakija ei jätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla hakemusta hakijasta riippuvaisen aikuisen puolesta 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 15 työpäivän kuluessa, määrittävän viranomaisen on jätettävä hakemus hakijasta riippuvaisen aikuisen puolesta, jos se katsoo hänen henkilökohtaista tilannettaan koskevan yksilöllisen arvioinnin perusteella, että hakijasta riippuvainen aikuinen saattaa tarvita kansainvälistä suojelua.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos henkilö on jättänyt hakemuksen puolisonsa tai vakituisen kumppaninsa tai sellaisten itsestään riippuvaisten aikuisten puolesta, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, kullekin näistä henkilöistä on annettava tilaisuus henkilökohtaiseen puhutteluun.

5.  Jos henkilö on jättänyt hakemuksen sellaisen itsestään riippuvaisen aikuisen puolesta, joka ei ole oikeustoimikelpoinen, tälle henkilölle on annettava tilaisuus henkilökohtaiseen puhutteluun.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Alaikäisellä on oltava oikeus tehdä hakemus omissa nimissään, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai hänestä asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan vastuussa olevan aikuisen välityksellä, mukaan lukien hänen vanhempansa tai muu laillinen tai tavanomainen huoltaja, tai aikuisten perheenjäsenten välityksellä, jos kyseessä on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, tai edunvalvojan välityksellä, jos kyseessä on ilman huoltajaa oleva alaikäinen.

6.  Alaikäisellä on oltava oikeus tehdä hakemus omissa nimissään, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai sellaisen aikuisen välityksellä, jonka katsotaan asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan olevan vastuussa hänestä, mukaan lukien hänen vanhempansa, lastensuojeluyksiköt tai muu laillinen huoltaja, tai aikuisten perheenjäsenten välityksellä, jos kyseessä on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, tai edunvalvojan välityksellä, jos kyseessä on ilman huoltajaa oleva alaikäinen.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen ei tee itseään koskevaa hakemusta, ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on ilmoitettava selvästi mahdollisuudesta ja menettelystä hakemuksen jättämiseen omissa nimissään ajankohtana, jolloin hän tekee hakemuksensa.

8.  Jos huoltajan kanssa olevasta alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen ei tee itseään koskevaa hakemusta, vastuuviranomaisten on ilmoitettava huoltajan kanssa olevalle alaikäiselle lapselle sopivalla tavalla ja kielellä, jota hän ymmärtää, mahdollisuudesta ja menettelystä hakemuksen jättämiseen omissa nimissään ajankohtana, jolloin hän tekee hakemuksensa, ja annettava huoltajan kanssa olevalle alaikäiselle tosiasiallinen mahdollisuus tehdä niin, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos alaikäinen ei jätä hakemusta 15 työpäivän kuluessa tai hän ei ole oikeustoimikelpoinen menettelyissä kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, määrittävän viranomaisen on toimittava alaikäisen puolesta ottaen asianmukaisesti huomioon hänen näkemyksensä ja pyydettyään asiaankuuluvia viranomaisia suorittamaan lapsen etua koskevan arvioinnin.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jos ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen ei jätä hakemusta alaikäisen puolesta 28 artiklan 1 kohdassa säädetyn kymmenen työpäivän kuluessa, alaikäiselle on ilmoitettava mahdollisuudesta jättää hakemus omissa nimissään ja annettava mahdollisuus tehdä niin uuden kymmenen työpäivän määräajan kuluessa, joka alkaa ensimmäisen kymmenen työpäivän määräajan päättyessä, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos alaikäinen ei jätä hakemustaan tämän toisen kymmenen työpäivän määräajan kuluessa, hakemus on hylättävä 39 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti hakemuksena, josta hakija on luopunut.

9.  Jos huoltajan kanssa olevasta alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen ei jätä hakemusta alaikäisen puolesta 28 artiklan 1 kohdassa säädetyn 15 työpäivän kuluessa, alaikäiselle on ilmoitettava lapselle sopivalla tavalla ja kielellä, jota hän ymmärtää, mahdollisuudesta jättää hakemus omissa nimissään ja hakemusmenettelystä ja hänelle on annettava tosiasiallinen mahdollisuus tehdä niin uuden 15 työpäivän määräajan kuluessa, joka alkaa ensimmäisen 15 työpäivän määräajan päättyessä, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos alaikäinen ei ole oikeustoimikelpoinen menettelyissä kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, määrittävän viranomaisen on toimittava alaikäisen puolesta lastensuojeluviranomaisten tuella. Määrittävän viranomaisen on jätettävä hakemus alaikäisen puolesta, jos se katsoo lapsen etua koskevan arvioinnin perusteella, että alaikäinen tarvitsee kansainvälistä suojelua.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Jos alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen ei jätä hakemusta alaikäisen puolesta tai jos huoltajan kanssa oleva alaikäinen ei jätä hakemusta omissa nimissään tai jos määrittävä viranomainen toimii alaikäisen puolesta ja katsoo lapsen etua koskevan arvioinnin seurantatoimenpiteenä, ettei se olisi hänen etunsa mukaista, määrittävän viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kansallisen lainsäädännön mukaisesti varmistaakseen, että lapsen etu turvataan.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jotta puolison, kumppanin tai alaikäisen 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla tekemän erillisen hakemuksen tutkittavaksi ottamisesta voitaisiin tehdä päätös, kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta on tutkittava alustavasti sen selvittämiseksi, onko olemassa puolison, kumppanin tai alaikäisen tilanteeseen liittyviä tosiseikkoja, jotka muodostavat perusteen erilliselle hakemukselle.

Poistetaan.

Kun on olemassa puolison, kumppanin tai alaikäisen tilanteeseen liittyviä tosiseikkoja, jotka muodostavat perusteen erilliselle hakemukselle, kyseistä erillistä hakemusta tutkitaan päätöksen tekemiseksi sen perusteista. Jos tällaisia tosiseikkoja ei ole, hakemus on hylättävä tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta puolison, kumppanin tai alaikäisen puolesta mahdollisesti jätetyn hakemuksen asianmukaista tutkintaa.

 

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ilman huoltajaa olevan alaikäisen on jätettävä hakemus omissa nimissään, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai hänen edunvalvojansa on jätettävä hakemus hänen puolestaan. Edunvalvojan on autettava ilman huoltajaa olevaa alaikäistä ja ilmoitettava hänelle asianmukaisesti siitä, miten ja missä hakemus on jätettävä.

1.  Ilman huoltajaa olevan alaikäisen on jätettävä hakemus omissa nimissään, jos hän on oikeustoimikelpoinen menettelyissä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai hänen edunvalvojansa on jätettävä hakemus hänen puolestaan. Edunvalvojan on autettava ilman huoltajaa olevaa alaikäistä ja ilmoitettava hänelle asianmukaisesti siitä, miten ja missä hakemus on jätettävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilman huoltajaa olevien alaikäisten oikeutta oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa 28 artiklan 1 kohdassa säädetty kymmenen työpäivän määräaika hakemuksen jättämiselle alkaa kulua vasta siitä hetkestä, kun ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on nimetty edunvalvoja ja hän on tavannut edunvalvojansa. Jos ilman huoltajaa olevan alaikäisen edunvalvoja ei jätä hakemusta hänen puolestaan näiden kymmenen työpäivän kuluessa, määrittävän viranomaisen on jätettävä hakemus ilman huoltajaa olevan alaikäisen puolesta, jos se katsoo hänen henkilökohtaista tilannettaan koskevan yksilöllisen arvioinnin perusteella, että alaikäinen saattaa tarvita kansainvälistä suojelua.

2.  Ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa 28 artiklan 1 kohdassa säädetty 15 työpäivän määräaika hakemuksen jättämiselle alkaa kulua vasta siitä hetkestä, kun ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on nimetty edunvalvoja ja hän on tavannut edunvalvojansa. Jos ilman huoltajaa olevan alaikäisen edunvalvoja ei jätä hakemusta hänen puolestaan näiden 15 työpäivän kuluessa, määrittävän viranomaisen on toimittava 31 artiklan 9 ja 9 a kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikki tilannetta hakijan alkuperämaassa hakemusta koskevan päätöksen tekemisajankohtana koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, mukaan lukien alkuperämaan lait ja asetukset ja tapa, jolla niitä sovelletaan, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja asianmukaisilta kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä tai muista lähteistä;

b)  kaikki tilannetta hakijan alkuperämaassa hakemusta koskevan päätöksen tekemisajankohtana koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, mukaan lukien alkuperämaan lait ja asetukset ja tapa, jolla niitä sovelletaan, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja asianmukaisilta kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä, lasten oikeuksia ajavat järjestöt mukaan lukien, tai muista lähteistä;

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  onko hakijan alkuperämaasta lähtemisen jälkeen toteuttamien toimien ainoana tai tärkeimpänä tarkoituksena ollut luoda edellytykset kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemiselle, sen arvioimiseksi, asettaisivatko nämä toimet hakijan vaaraan joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa, jos hänet palautetaan tähän maahan;

Poistetaan.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  voidaanko hakijan kohtuudella olettaa turvautuvan sellaisen toisen maan suojeluun, jonka kansalaisuuteen hänellä on oikeus.

Poistetaan.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakemusten tutkinnasta ja ratkaisemisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava riittävä tietämys turvapaikka- ja pakolaisoikeuden alalla sovellettavista keskeisistä periaatteista. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus pyytää tarvittaessa neuvoa asiantuntijoilta tiettyihin aloihin, kuten lääketieteeseen, kulttuuri- ja uskontoasioihin, lapsiin tai sukupuolikysymyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se voi tarvittaessa esittää kyselyjä Euroopan unionin turvapaikkavirastolle asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3.  Hakemusten tutkinnasta ja ratkaisemisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava riittävä tietämys turvapaikka- ja pakolaisoikeuden alalla sovellettavista keskeisistä periaatteista, ja henkilöstöllä on oltava suoritettuna asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 7 artiklan mukainen tarvittava koulutus. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus pyytää tarvittaessa neuvoa asiantuntijoilta tiettyihin aloihin, kuten lääketieteeseen, kulttuuri- ja uskontoasioihin, mielenterveyteen, lapsiin tai sukupuolikysymyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se voi tarvittaessa esittää kyselyjä Euroopan unionin turvapaikkavirastolle asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakijalla on direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 20 artiklassa tarkoitettuja erityisiä vastaanottotarpeita tai hän tarvitsee erityisiä menettelyllisiä takeita, etenkin jos on kyse ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä.

b)  hakijalla on direktiivin XXX/XXX/EU (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 20 artiklassa tarkoitettuja erityisiä vastaanottotarpeita tai hän tarvitsee tämän asetuksen 19–22 artiklassa tarkoitettuja erityisiä menettelyllisiä takeita, etenkin jos on kyse ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymistä koskeva 36 artiklan 1 kohdan mukainen tutkinta saa kestää enintään kuukauden siitä, kun hakemus on jätetty.

Hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymistä koskeva 36 artiklan 1 kohdan mukainen tutkinta saa tarvittaessa kestää enintään kuukauden siitä, kun hakemus on jätetty. Jos määrittävä viranomainen ei määritä hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, sen on jatkettava hakemuksen tutkimista tämän artiklan 2 ja 3 kohdan ja 37 artiklan mukaisesti. Määrittävän viranomaisen on ilmoitettava hakijalle asiasta.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tutkinnan määräaika on kymmenen työpäivää, jos se jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, soveltaa asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä tai 36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua turvallisen kolmannen maan käsitettä.

Tutkinnan määräaika on kymmenen työpäivää, jos se jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, soveltaa 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä tai 36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua turvallisen kolmannen maan käsitettä.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Määrittävä viranomainen voi lykätä tutkintamenettelyn päättämistä, jos sen ei kohtuudella voida olettaa tekevän päätöstään 2 kohdassa asetetussa määräajassa ja nopeutetun tutkintamenettelyn tapauksessa 40 artiklan 4 kohdassa säädetyssä määräajassa alkuperämaassa vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi, jonka oletetaan olevan tilapäinen. Tällaisissa tapauksissa määrittävän viranomaisen on

Poistetaan.

a)  tarkasteltava kyseisen alkuperämaan tilannetta uudelleen vähintään kahden kuukauden välein;

 

b)  ilmoitettava asianomaisille hakijoille lykkäyksen syyt kohtuullisessa ajassa.

 

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle kohtuullisessa ajassa menettelyjen lykkäämisestä kyseisen alkuperämaan osalta. Määrittävän viranomaisen on joka tapauksessa saatettava tutkintamenettely päätökseen 15 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

 

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Päätös kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava ilman aiheetonta viivytystä tiedoksi hakijalle kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

1.  Päätös kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta on tehtävä kirjallisesti, ja se on annettava tiedoksi hakijalle ja hänen oikeudelliselle neuvonantajalleen ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään seitsemän päivän kuluttua päätöksen tekemisestä kielellä, jota hän ymmärtää.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos hakemus hylätään, koska se ei täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, on perusteeton pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman osalta tai koska hakija on peruuttanut sen nimenomaisesti tai luopunut siitä, päätöksessä on ilmoitettava sen perusteluina olevat tosiseikat ja oikeudelliset seikat. Tiedot siitä, miten kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta, on annettava kirjallisesti, ellei tietoja ole jo toimitettu hakijalle muulla tavoin.

2.  Jos hakemus hylätään, koska se ei täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, on perusteeton pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman osalta tai koska hakija on peruuttanut sen nimenomaisesti tai implisiittisesti, päätöksessä on ilmoitettava sen perusteluina olevat tosiseikat ja oikeudelliset seikat. Tiedot siitä, miten kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta, ja sovellettavista määräajoista on annettava kirjallisesti.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun on kyse puolisoiden, kumppaneiden, alaikäisten tai sellaisten hakijasta riippuvaisten aikuisten, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, puolesta jätetyistä hakemuksista ja aina kun hakemuksen perusteet ovat samat, määrittävä viranomainen voi tehdä yhden ainoan päätöksen, joka koskee kaikkia hakijoita, paitsi jos tämä johtaisi sellaiseen hakijan henkilökohtaista tilannetta koskevien tietojen julkistamiseen, joka voisi vaarantaa hänen etunsa erityisesti tapauksissa, joihin liittyy sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai ikään perustuvaa vainoa. Näissä tapauksissa asianomaiselle henkilölle on annettava erillinen päätös.

3.  Kun on kyse alaikäisten tai sellaisten hakijasta riippuvaisten aikuisten, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, puolesta jätetyistä hakemuksista ja aina kun kaikkien hakemusten perusteet ovat täsmälleen samat, määrittävä viranomainen voi tehdä yhden ainoan päätöksen, joka koskee kaikkia hakijoita, paitsi jos tämä johtaisi sellaiseen hakijan henkilökohtaista tilannetta koskevien tietojen julkistamiseen, joka voisi vaarantaa hänen etunsa erityisesti tapauksissa, joihin liittyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ihmiskauppaa tai sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai ikään perustuvaa vainoa. Näissä tapauksissa asianomaiselle henkilölle on annettava erillinen päätös.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen on arvioitava, voidaanko hakemus ottaa tutkittavaksi, II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti, ja sen on hylättävä hakemus, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1.  Määrittävä viranomainen voi arvioida, voidaanko hakemus ottaa tutkittavaksi, II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti, ja se voi hylätä hakemuksen, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hakemus on myöhempi hakemus, johon liittyen ei ole ilmennyt tai jossa hakija ei ole esittänyt uusia tosiseikkoja tai perusteita, jotka liittyvät sen selvittämiseen, voidaanko hakijaa pitää asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, tai aikaisemmin sovellettuun tutkimatta jättämisen perusteeseen;

Poistetaan.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  puoliso tai kumppani tai alaikäinen jättää hakemuksen sen jälkeen, kun hän oli antanut suostumuksensa hakemuksen jättämiseen puolestaan, eivätkä puolison, kumppanin tai alaikäisen tilanteeseen liittyvät tosiseikat muodosta perustetta erilliselle hakemukselle.

d)  huoltajan kanssa oleva alaikäinen jättää hakemuksen sen jälkeen, kun hän oli antanut suostumuksensa hakemuksen jättämiseen puolestaan 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti, eivätkä alaikäisen tilanteeseen liittyvät tosiseikat muodosta perustetta erilliselle hakemukselle.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta toissijaista suojelua saavaan henkilöön, joka on uudelleensijoitettu asetuksen (EU) XXX/XXX (uudelleensijoittamista koskeva asetus)37 mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

Poistetaan.

__________________

 

37   EUVL L […], […], s. […].

 

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos ensimmäinen jäsenvaltio, jossa hakemus on jätetty, katsoo tutkittuaan hakemuksen asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, että hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, vastuussa olevan jäsenvaltion ei tarvitse soveltaa enää 1 kohdan a ja b alakohdan säännöstä.

Poistetaan.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos määrittävä viranomainen katsoo suoralta kädeltä, että hakemus voidaan hylätä ilmeisen perusteettomana, sillä ei ole velvollisuutta ottaa kantaa hakemuksen tutkittavaksi ottamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Määrittävän viranomaisen on todettava perusteeton hakemus ilmeisen perusteettomaksi 40 artiklan 1 kohdan a, b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

3.  Määrittävä viranomainen voi todeta perusteettoman hakemuksen ilmeisen perusteettomaksi 40 artiklan 1 kohdan a, b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakija voi omasta aloitteestaan ja milloin tahansa menettelyn kuluessa peruuttaa hakemuksensa.

1.  Hakija voi omasta aloitteestaan ja milloin tahansa menettelyn kuluessa peruuttaa hakemuksensa. Määrittävän viranomaisen on varmistettava, että hakija ymmärtää kaikki peruuttamisen menettelylliset seuraukset.

Perustelu

Hakijan on tärkeä ymmärtää ne (merkittävät) seuraukset, joita hakemuksen nimenomaisella peruuttamisella on.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus hakemuksena, josta hakija on luopunut, kun

1.  Määrittävän viranomaisen on keskeytettävä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkinta, kun

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  puoliso, kumppani tai alaikäinen ei ole jättänyt hakemustaan sen jälkeen, kun hakija ei jättänyt hakemusta omasta puolestaan 31 artiklan 3 ja 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Poistetaan.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hakija kieltäytyy yhteistyöstä jättämällä toimittamatta hakemuksen tutkinnassa tarvittavat tiedot ja kieltäytymällä antamasta sormenjälkiään ja kasvokuvaansa 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)  hakija kieltäytyy yhteistyöstä jättämällä toimittamatta 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot tai kieltäytymällä antamasta biometrisiä tietojaan 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  hakija ei ole saapunut henkilökohtaiseen puhutteluun, vaikka häneltä edellytettiin sitä 1012 artiklan mukaisesti;

d)  hakija on useammin kuin kerran jättänyt saapumatta henkilökohtaiseen puhutteluun, vaikka häneltä edellytettiin sitä 10, 11 ja 12 artiklan mukaisesti, paitsi jos hakija voi osoittaa, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa;

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  hakija on lähtenyt asuinpaikastaan ilmoittamatta siitä toimivaltaisille viranomaisille tai ilman lupaa, kuten 7 artiklan 4 kohdassa säädetään;

Poistetaan.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  hakija on toistuvasti laiminlyönyt 7 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoittautumisvelvollisuutensa.

f)  hakija on toistuvasti laiminlyönyt 7 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoittautumisvelvollisuutensa, paitsi jos hakija voi osoittaa, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa määrittävän viranomaisen on keskeytettävä hakemuksen tutkinta ja lähetettävä hakijalle 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asuinpaikkaan tai osoitteeseen kirjallinen ilmoitus, jossa hänelle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa tutkinta on keskeytetty ja että hakemus hylätään lopullisesti, koska hakijan katsotaan luopuneen siitä, jollei hakija ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle kuukauden kuluessa päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on lähetetty.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa määrittävän viranomaisen on keskeytettävä hakemuksen tutkinta ja lähetettävä hakijalle 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asuinpaikkaan, osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen kirjallinen ilmoitus, jossa hänelle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa tutkinta on keskeytetty ja että hakemus hylätään lopullisesti implisiittisesti peruutettuna, jollei hakija täytä 1 kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksiaan kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on lähetetty. Ilmoituksesta on tarvittaessa lähetettävä jäljennös hakijan oikeudelliselle edustajalle.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos hakija ilmoittautuu määrittävälle viranomaiselle tämän yhden kuukauden määräajan kuluessa ja osoittaa, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on jatkettava hakemuksen tutkintaa.

3.  Jos hakija täyttää 1 kohdassa tarkoitetut velvollisuutensa tämän kahden kuukauden määräajan kuluessa, määrittävän viranomaisen on jatkettava hakemuksen tutkintaa. Määrittävän viranomaisen on jatkettava hakemuksen tutkintaa 2 kohdan mukaisesti enintään kerran, paitsi jos hakija voi osoittaa, että jonkin velvollisuuden laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa. Muutoin hakemus on hylättävä implisiittisesti peruutettuna.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos hakija ei ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle tämän yhden kuukauden määräajan kuluessa eikä osoita, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on katsottava hakemus implisiittisesti peruutetuksi.

4.  Jos hakija ei ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle tämän kahden kuukauden määräajan kuluessa, määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus implisiittisesti peruutettuna.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun hakemus on peruutettu implisiittisesti, määrittävän viranomaisen on tehtävä päätös hakemuksen hylkäämisestä sillä perusteella, että hakija on luopunut siitä, tai perusteettomana, jos määrittävä viranomainen on siinä vaiheessa, kun hakemus peruutetaan implisiittisesti, jo todennut, että hakijalle ei voida myöntää kansainvälistä suojelua asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla.

5.  Kun hakemus on peruutettu implisiittisesti, määrittävä viranomainen voi tehdä päätöksen hakemuksen hylkäämisestä perusteettomana, jos määrittävä viranomainen on siinä vaiheessa, kun hakemus peruutetaan implisiittisesti, jo todennut, että hakijalle ei voida myöntää kansainvälistä suojelua asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakija on esittänyt selvästi epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia, selvästi vääriä tai ilmeisen epätodennäköisiä lausuntoja, jotka ovat ristiriidassa riittävällä tavalla varmennettujen alkuperämaata koskevien tietojen kanssa, tehden näin väitteensä selvästi epäuskottavaksi sen suhteen, voidaanko häntä pitää asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä;

b)  hakija on esittänyt selvästi epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia tai selvästi vääriä lausuntoja, jotka ovat ristiriidassa riittävällä tavalla varmennettujen alkuperämaata koskevien tietojen kanssa, tehden näin väitteensä selvästi epäuskottavaksi sen suhteen, voidaanko häntä pitää asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla kansainväliseen suojeluun oikeutettuna henkilönä;

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  hakija tekee hakemuksen vain viivyttääkseen hänen poistamiseensa jäsenvaltion alueelta johtavan aikaisemman päätöksen tai välittömästi tehtävän päätöksen täytäntöönpanoa tai estääkseen sen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kolmatta maata voidaan pitää hakijalle turvallisena alkuperämaana tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä;

e)  kolmatta maata voidaan pitää hakijalle turvallisena alkuperämaana tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä edellyttäen, että tällaisen menettelyn yhteydessä voidaan tarjota asianmukaista tukea 19 artiklan soveltamiseksi;

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  hakijan voidaan vakavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltioiden kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle;

f)  hakijan voidaan vakavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltioiden kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) XXX artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti;

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  hakija ei täytä asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 4 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia, ellei hän osoita, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa;

Poistetaan.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  hakemus on myöhempi hakemus, joka on niin selvästi perusteeton tai vilpillinen, ettei sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä.

Poistetaan.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos määrittävä viranomainen katsoo, että hakemuksen tutkintaan liittyy tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, jotka ovat liian monimutkaisia nopeutetussa tutkintamenettelyssä tutkimiseksi, se voi jatkaa perusteiden tutkintaa 34 ja 37 artiklan mukaisesti. Tällöin, tai muissa tapauksissa, joissa päätöstä ei voida tehdä 2 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa, asianomaiselle hakijalle on ilmoitettava menettelyn muuttamisesta.

4.  Jos määrittävä viranomainen katsoo, että hakemuksen tutkintaan liittyy tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, jotka ovat liian monimutkaisia nopeutetussa tutkintamenettelyssä tutkimiseksi, eikä päätöstä voida tehdä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, sen on jatkettava perusteiden tutkintaa 34 ja 37 artiklan mukaisesti. Tällöin asianomaiselle hakijalle on ilmoitettava menettelyn muuttamisesta.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakija tulee kolmannesta maasta, jota pidetään turvallisena alkuperämaana 47 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävä viranomainen voi II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti tehdä rajalla tai jäsenvaltion kauttakulkualueilla tehdystä hakemuksesta päätöksen, joka koskee

1.  Määrittävä viranomainen voi tehdä rajalla tai jäsenvaltion kauttakulkualueilla tehdystä hakemuksesta päätöksen II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti. Päätös voi koskea vain

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tällaisissa paikoissa tehdyn hakemuksen tutkittavaksi ottamista 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti; tai

a)  tällaisissa paikoissa tehdyn hakemuksen tutkittavaksi ottamista 36 artiklan mukaisesti; tai

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos maahan saapuu suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka jättävät kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset rajalla tai kauttakulkualueella, minkä vuoksi 1 kohdan säännöksiä on vaikea soveltaa käytännössä kyseisissä paikoissa, rajamenettelyä voidaan soveltaa myös rajan tai kauttakulkualueen läheisyydessä olevissa paikoissa.

4.  Jos maahan saapuu suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka jättävät kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset rajalla tai kauttakulkualueella, minkä vuoksi 1 kohdan säännöksiä on vaikea soveltaa käytännössä kyseisissä paikoissa, rajamenettelyä voidaan soveltaa myös rajan tai kauttakulkualueen läheisyydessä olevissa paikoissa. Myös näissä olosuhteissa sovelletaan 2 kohdassa säädettyjä määräaikoja.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Rajamenettelyä voidaan soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin direktiivin (EU) XXX/XXX (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) 8–11 artiklan mukaisesti ainoastaan, jos

5.  Rajamenettelyä voidaan soveltaa alaikäisiin vain, jos alaikäisen säilöönotolle on olemassa vaihtoehto. Rajamenettelyä saa soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin direktiivin (EU) XXX/XXX (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi) mukaisesti.

a)  hakija tulee kolmannesta maasta, jota pidetään turvallisena alkuperämaana 47 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

 

b)  hakijan voidaan vakavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle taikka hakija on poistettu maasta pakkokeinoin kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleistä turvallisuutta tai yleistä järjestystä koskevista vakavista syistä;

 

c)  on perustellut syyt katsoa, että kolmas maa on hakijan kannalta turvallinen kolmas maa 45 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

 

d)  hakija on johtanut viranomaisia harhaan esittämällä vääriä tietoja tai asiakirjoja tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta olennaisia tietoja tai esittämättä henkilöllisyyttään tai kansalaisuuttaan koskevia asiakirjoja, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa päätökseen kielteisesti.

 

Edellä olevaa d alakohtaa sovelletaan vain, jos on vakavia perusteita katsoa, että hakija yrittää peitellä tärkeää tietoa, joka todennäköisesti johtaisi päätökseen, jolla kieltäydytään myöntämästä kansainvälistä suojelua, ja sillä edellytyksellä, että hakijalle on annettu tosiasiallinen mahdollisuus esittää perustelut toiminnalleen.

 

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Myöhemmästä hakemuksesta on tehtävä alustava tutkimus, jossa määrittävän viranomaisen on selvitettävä, onko ilmennyt tai onko hakija esittänyt sellaisia asiaan liittyviä uusia seikkoja tai perusteita, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakijaa pidetään asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, tai jotka liittyvät syihin, joiden vuoksi aikaisempi hakemus jätettiin tutkimatta.

2.  Myöhemmästä hakemuksesta on tehtävä alustava tutkimus, jossa määrittävän viranomaisen on selvitettävä, onko ilmennyt tai onko hakija esittänyt sellaisia asiaan liittyviä uusia seikkoja tai perusteita, jotka lisäävät sen todennäköisyyttä, että hakijaa pidetään asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) nojalla kansainväliseen suojeluun oikeutettuna henkilönä, tai jotka liittyvät syihin, joiden vuoksi aikaisempi hakemus hylättiin.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Alustava tutkinta on suoritettava kirjallisen aineiston ja henkilökohtaisen puhuttelun perusteella II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti. Henkilökohtaisesta puhuttelusta voidaan luopua niissä tapauksissa, joissa kirjallisesta aineistosta ilmenee, että hakemukseen ei liity uusia seikkoja tai perusteita tai että se on ilmeisen perusteeton eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä.

3.  Alustava tutkinta on suoritettava kirjallisen aineiston ja henkilökohtaisen puhuttelun perusteella II luvussa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti. Henkilökohtaisesta puhuttelusta voidaan luopua niissä tapauksissa, joissa kirjallisesta aineistosta ilmenee, että hakemukseen ei liity uusia seikkoja tai perusteita tai että se on perusteeton eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  on ilmennyt tai hakija on esittänyt 2 kohdassa tarkoitettuja asiaan liittyviä uusia seikkoja tai perusteita;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos 4 kohdassa säädetyt edellytykset uuden menettelyn aloittamiselle eivät täyty, määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana, jos hakemus on selvästi niin perusteeton tai vilpillinen, ettei sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä.

5.  Jos 4 kohdassa säädetyt edellytykset uuden menettelyn aloittamiselle eivät täyty, määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana, jos hakemus on perusteeton tai vilpillinen eikä sillä ole konkreettisia edellytyksiä menestyä.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Rajoittamatta palauttamiskiellon periaatteen soveltamista jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, joka koskee oikeutta jäädä niiden alueelle, ja poiketa 54 artiklan 1 kohdasta, jos

Rajoittamatta palauttamiskiellon periaatteen soveltamista jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, joka koskee oikeutta jäädä niiden alueelle, jos

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  määrittävä viranomainen on hylännyt myöhemmän hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

a)  määrittävä viranomainen on hylännyt myöhemmän hakemuksen ilmeisen perusteettomana;

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jossakin jäsenvaltiossa tehdään toinen tai sen jälkeinen myöhempi hakemus sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

b)  jossakin jäsenvaltiossa tehdään toinen tai sen jälkeinen myöhempi hakemus sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kolmas maa on katsottava tietyn hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi, jos

1.  Kun määrittävä viranomainen soveltaa tutkittavaksi ottamista koskevaa menettelyä 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, kolmas maa on katsottava tietyn hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi, jos hakija on tunnustettu pakolaiseksi ja hän on saanut kyseisessä maassa Geneven yleissopimuksen mukaista tosiasiallista suojelua ennen unioniin matkustamista ja voi edelleen turvautua kyseiseen suojeluun.

a)  hakija on saanut kyseisessä maassa Geneven yleissopimuksen mukaista suojelua ennen unioniin matkustamista ja hän voi edelleen turvautua kyseiseen suojeluun; tai

 

b)  hakija on muutoin saanut kyseisessä maassa riittävää suojelua ennen unioniin matkustamista ja hän voi edelleen turvautua kyseiseen suojeluun.

 

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Määrittävän viranomaisen on katsottava, että hakijalla on 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu riittävä suojelu, jos se on vakuuttunut siitä, että

Poistetaan.

a)  hakijan henki tai vapaus ei ole uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi;

 

b)  asetuksessa (EU) XXX/XXXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) määritellyn vakavan haitan vaaraa ei ole;

 

c)  noudatetaan Geneven yleissopimuksen mukaista palauttamiskiellon periaatetta;

 

d)  noudatetaan kieltoa poistaa hakija maasta, jos tällä rikottaisiin kansainvälisen oikeuden mukaista oikeutta suojeluun kidutukselta tai julmalta, epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta;

 

e)  on olemassa laillinen oleskeluoikeus;

 

f)  on asianmukainen pääsy työmarkkinoille, vastaanottotiloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen; ja

 

g)  on oikeus perheenyhdistämiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti.

 

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen kuin hakemus voidaan hylätä tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, hakijalle on annettava oikeus riitauttaa ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteen soveltaminen hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan hakemuksen jättämisen yhteydessä ja tutkittavaksi ottamista koskevan puhuttelun aikana.

3.  Hakijalla on oltava oikeus riitauttaa ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteen soveltaminen hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan missä tahansa menettelyn vaiheessa.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä voidaan soveltaa vain, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ensin saaneet kyseisen kolmannen maan viranomaisilta vakuutuksen siitä, että kyseiset viranomaiset ottavat ilman huoltajaa olevan alaikäisen vastuulleen ja että hän saa välittömästi toista 1 kohdassa tarkoitettua suojelun muotoa.

4.  Ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä ei sovelleta ilman huoltajaa olevien alaikäisten tapauksessa, paitsi jos sen on määritetty olevan selkeästi lapsen edun mukaista, ja vain, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ensin saaneet kyseisen kolmannen maan viranomaisilta vakuutuksen siitä, että kyseiset viranomaiset ottavat ilman huoltajaa olevan alaikäisen vastuulleen ja että hän saa välittömästi toista 1 kohdassa tarkoitettua suojelun muotoa.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmoitettava asiasta hakijalle;

a)  ilmoitettava asiasta hakijalle kirjallisesti;

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos kyseinen kolmas maa ei ota hakijaa tai ota häntä takaisin alueelleen, määrittävän viranomaisen on kumottava päätös, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, ja annettava hakijalle pääsy menettelyyn II luvussa ja III luvun I jaksossa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti.

6.  Jos kyseinen kolmas maa ei ota hakijaa takaisin alueelleen, määrittävän viranomaisen on kumottava päätös, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, ja annettava hakijalle pääsy menettelyyn II luvussa ja III luvun I jaksossa säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaisesti.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kolmas maa on määritettävä turvalliseksi kolmanneksi maaksi, jos

Kun määrittävä viranomainen soveltaa tutkittavaksi ottamista koskevaa menettelyä 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, se voi soveltaa turvallisen kolmannen maan käsitettä vain, jos se on vakuuttunut siitä, että hakijaa kohdellaan seuraavia perusteita noudattaen:

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakijan henki tai vapaus ei ole uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi;

a)  hakijan henki tai vapaus ei ole uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi, ja hänen vapauttaan ei riistetä ilman asianmukaista menettelyä;

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ei ole todellista vaaraa siitä, että kolmas maa siirtäisi hakijan toiseen maahan, jossa tämä ei saisi tosiasiallista suojelua tai jossa olisi vaarana, että hänet siirretään sieltä toiseen maahan, jossa kyseistä suojelua ei olisi saatavilla;

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  on olemassa mahdollisuus saada suojelua Geneven yleissopimuksen aineellisten normien mukaisesti tai 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riittävää suojelua.

Poistetaan.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  on laillinen oleskeluoikeus;

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  on asianmukainen pääsy työmarkkinoille, vastaanottotiloihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen;

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  kolmas maa ottaa huomioon hakijan erityisen haavoittuvuuden ja turvaa hakijan yksityisyyteen liittyvät edut;

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e d)  tosiasiallista suojelua on mahdollista saada, kunnes löydetään pysyvä ratkaisu;

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e e)  on oikeus perheenyhdistämiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e f)  kolmas maa on liittynyt kansainvälisiin pakolaisia koskeviin sopimuksiin ja perustaviin ihmisoikeussopimuksiin ja noudattaa niiden määräyksiä käytännössä;

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e g)  on olemassa mahdollisuus pyytää pakolaisasemaa ja, jos henkilö tunnustetaan pakolaiseksi, saada suojelua Geneven yleissopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on ratifioitu ja sitä sovelletaan ilman maantieteellisiä rajoituksia, tai pyytää ja saada a–g alakohdassa tarkoitettua tosiasiallista suojelua.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvioinnin siitä, voidaanko jokin kolmas maa määrittää turvalliseksi kolmanneksi maaksi tämän asetuksen mukaisesti, on perustuttava useisiin tietolähteisiin, erityisesti jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan järjestöiltä saatuihin tietoihin.

Arvioinnin siitä, voidaanko jokin kolmas maa määrittää turvalliseksi kolmanneksi maaksi tämän asetuksen mukaisesti, on perustuttava useisiin tietolähteisiin, erityisesti jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan kansainvälisiltä järjestöiltä ja kansallisilta tai kansainvälisiltä valtioista riippumattomilta järjestöiltä saatuihin tietoihin.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Turvallisen kolmannen maan käsitettä sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a)  kun kolmas maa on määritetty turvalliseksi kolmanneksi maaksi 50 artiklan mukaisesti;

 

b)  kun kolmas maa on määritetty turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla; tai

 

c)  yksittäisissä tapauksissa tietyn hakijan osalta.

 

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Määrittävän viranomaisen on katsottava kolmannen maan olevan turvallinen kolmas maa tietyn hakijan kannalta hakemuksen yksilöllisen tutkinnan jälkeen ainoastaan, jos se on vakuuttunut kyseisen kolmannen maan turvallisuudesta tietylle hakijalle 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja se on todennut, että

3.  Määrittävä viranomainen voi katsoa kolmannen maan olevan turvallinen kolmas maa tietyn hakijan kannalta hakemuksen yksilöllisen tutkinnan jälkeen ainoastaan, jos se on vakuuttunut kyseisen kolmannen maan turvallisuudesta tietylle hakijalle 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja se on todennut, että

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakijan ja kyseisen kolmannen maan välillä on yhteys, jonka perusteella hakijan olisi kohtuullista matkustaa tähän maahan, myös siksi, että hakija on kulkenut kyseisen kolmannen maan kautta, joka on maantieteellisesti lähellä hakijan alkuperämaata;

a)  hakijan ja kolmannen maan välillä on riittävä yhteys, jonka perusteella hakijan olisi kohtuullista matkustaa tähän maahan; tämä tarkoittaa, että hakija on aiemmin asunut tai oleskellut kyseisessä maassa, että tämän asumisen tai oleskelun keston ja luonteen vuoksi hakijan voidaan kohtuudella olettaa hakevan suojelua kyseisessä maassa, ja että on perusteita katsoa, että hakija otetaan takaisin kyseiseen maahan; ja

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen kuin hakemus voidaan hylätä tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, hakijalle on annettava oikeus riitauttaa turvallisen kolmannen maan käsitteen soveltaminen hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan hakemuksen jättämisen yhteydessä ja tutkittavaksi ottamista koskevan puhuttelun aikana.

4.  Hakijalla on oltava oikeus riitauttaa turvallisen kolmannen maan käsitteen soveltaminen hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan missä tahansa menettelyn vaiheessa.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta turvallisen kolmannen maan käsitettä voidaan soveltaa vain, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ensin saaneet kyseisen kolmannen maan viranomaisilta vahvistuksen siitä, että kyseiset viranomaiset ottavat ilman huoltajaa olevan alaikäisen vastuulleen ja että hän saa välittömästi toista 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua suojelun muotoa.

5.  Turvallisen kolmannen maan käsitettä ei sovelleta ilman huoltajaa olevien alaikäisten tapauksessa, paitsi jos sen on määritetty olevan selkeästi lapsen edun mukaista, ja vain, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ensin saaneet kyseisen kolmannen maan viranomaisilta vahvistuksen siitä, että kyseiset viranomaiset ottavat ilman huoltajaa olevan alaikäisen vastuulleen ja että hän saa välittömästi jotain suojelun muotoa joko tämän artiklan tai 44 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmoitettava asiasta hakijalle; ja

a)  ilmoitettava asiasta hakijalle kirjallisesti; ja

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  annettava hänelle asiakirja, jossa kolmannen maan viranomaisille ilmoitetaan kyseisen maan kielellä, että hakemuksen sisältöä ei ole tutkittu seurauksena turvallisen kolmannen maan käsitteen soveltamisesta.

b)  annettava hänelle asiakirja, jossa kolmannen maan viranomaisille ilmoitetaan kyseisen maan kielellä, että hakemuksen sisältöä ei ole tutkittu.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

46 artikla

Komission teksti

Tarkistus

46 artikla

Poistetaan.

Turvallisten kolmansien maiden määrittäminen unionin tasolla

 

1.  Kolmannet maat on määritettävä turvallisiksi kolmansiksi maiksi unionin tasolla noudattaen 45 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

 

2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka on määritetty turvallisiksi kolmansiksi maiksi unionin tasolla, Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella ja 45 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen muiden tietolähteiden perusteella.

 

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jotta voidaan keskeyttää kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla 49 artiklassa säädettyjä edellytyksiä soveltaen.

 

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kolmas maa voidaan määrittää turvalliseksi alkuperämaaksi tämän asetuksen mukaisesti, jos oikeudellisen tilanteen, demokraattisen järjestelmän puitteissa tapahtuvan lainsäädännön soveltamisen ja yleisen poliittisen tilanteen perusteella voidaan osoittaa, että maassa ei yleisesti esiinny vainoa, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 9 artiklassa, eikä kidutusta tai epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista eikä kansainvälisen tai kansallisen aseellisen selkkauksen aiheuttamaa mielivaltaisen väkivallan uhkaa.

1.  Kolmas maa voidaan määrittää turvalliseksi alkuperämaaksi tämän asetuksen mukaisesti, jos oikeudellisen tilanteen, demokraattisen järjestelmän puitteissa tapahtuvan lainsäädännön soveltamisen ja yleisen poliittisen tilanteen perusteella voidaan osoittaa, että maassa ei esiinny yleistä tai jatkuvaa vainoa, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 9 artiklassa, eikä kidutusta tai epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista eikä kansainvälisen tai kansallisen aseellisen selkkauksen aiheuttamaa mielivaltaisen väkivallan uhkaa.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Arvioinnin siitä, voidaanko jokin kolmas maa määrittää turvalliseksi alkuperämaaksi tämän asetuksen mukaisesti, on perustuttava useisiin tietolähteisiin, erityisesti jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan järjestöiltä saatuihin tietoihin, ja siinä on otettava huomioon asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 10 artiklassa tarkoitettu yhteinen alkuperämaatietoja koskeva analyysi.

2.  Arvioinnin siitä, voidaanko jokin kolmas maa määrittää turvalliseksi alkuperämaaksi tämän asetuksen mukaisesti, on perustuttava useisiin tietolähteisiin, erityisesti jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, kyseisissä maissa olevilta unionin edustustoilta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta, alan kansainvälisiltä järjestöiltä ja kansallisilta tai kansainvälisiltä valtioista riippumattomilta järjestöiltä saatuihin tietoihin, ja siinä on otettava huomioon asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 10 artiklassa tarkoitettu yhteinen alkuperämaatietoja koskeva analyysi.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa turvallisen alkuperämaan käsitettä hakijoihin, jotka kuuluvat vähemmistöön tai henkilöryhmään, joka on 2 kohdassa lueteltujen tietolähteiden perusteella vaarassa kyseisessä alkuperämaassa vallitsevan tilanteen vuoksi.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka sisältyvät EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista, Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muiden tietolähteiden perusteella.

2.  Komissio tarkastelee jatkuvasti tilannetta niissä kolmansissa maissa, jotka sisältyvät EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista tai joiden luetteloon sisällyttäminen on keskeytetty 49 artiklan mukaisesti. Se tarkastelee myös jatkuvasti, täyttävätkö kyseiset maat 47 artiklassa säädetyt turvalliseksi alkuperämaaksi määrittämisen edellytykset, Euroopan unionin turvapaikkaviraston avustuksella ja 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muiden tietolähteiden perusteella. Komissio antaa Euroopan parlamentille oikea-aikaisesti tietoa asiasta.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio kuulee Euroopan unionin turvapaikkavirastoa tehdessään säännöllisiä tilannearvioitaan kolmansista maista, jotka sisältyvät EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon, ja maista, joiden sisällyttäminen luetteloon on keskeytetty. Komissio voi pyytää Euroopan unionin turvapaikkavirastoa tarkastelemaan tilannetta missä tahansa kyseisistä kolmansista maista, jotta voidaan arvioida, täyttyvätkö 47 artiklassa säädetyt edellytykset yhä.

 

Tarkastellessaan EU:n yhteistä turvallisten alkuperämaiden luetteloa komissio kuulee kansainvälisiä järjestöjä, etenkin Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettua, asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tai yksittäisiä henkilöitä, joilla on todistetusti maakohtaista ja ihmisoikeuksia koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jotta voidaan keskeyttää kolmannen maan sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista 49 artiklassa säädettyjä edellytyksiä soveltaen.

Poistetaan.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kolmannen maan turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla määrittämisen tai EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen keskeyttäminen ja poistaminen

Kolmannen maan EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen keskeyttäminen

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla keskeytetään kolmannen maan sisällyttäminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla määritetyn tai EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa olevan kolmannen maan tilanne muuttuu äkillisesti, komissio tekee perustellun arvioinnin siitä, täyttääkö kyseinen maa 45 ja 47 artiklassa vahvistetut edellytykset ja, jos komissio katsoo, että nämä edellytykset eivät enää täyty, se hyväksyy delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään kyseisen kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla tai sen sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista kuuden kuukauden ajaksi.

1.  Jos EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa olevan kolmannen maan tilanteessa tapahtuvat äkilliset muutokset voisivat johtaa siihen, että maa ei täytä turvalliseksi alkuperämaaksi määrittämisen edellytyksiä, komissio tekee viipymättä ja ripeästi perustellun arvioinnin siitä, täyttääkö kyseinen maa 47 artiklassa säädetyt edellytykset, ja, jos nämä edellytykset eivät enää täyty, se hyväksyy mahdollisimman pian Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään kyseisen kolmannen maan sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista kuuden kuukauden ajaksi. Mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komissio saa tietää tilanteen muuttumisesta, ja joka tapauksessa ennen kuin delegoitu säädös kyseisen kolmannen maan EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen keskeyttämisestä annetaan, komissio tiedottaa asiasta jäsenvaltioille ja suosittaa niille, että ne eivät soveltaisi turvallisen alkuperämaan käsitettä tähän kolmanteen maahan kansallisella tasolla.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen ollessa keskeytettynä saatavilla olevista tiedoista käy ilmi, että kolmas maa täyttää jälleen 47 artiklassa säädetyt edellytykset, komissio hyväksyy aikaisintaan kuusi kuukautta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen antamisen jälkeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti päätöksen, jolla kumotaan tämän maan EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen keskeyttäminen.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu, valtioista riippumattomat järjestöt ja yksittäiset asiantuntijat, joilla on todistetusti merkityksellistä maakohtaista ja ihmisoikeuksia koskevaa asiantuntemusta, voivat pyytää komissiota keskeyttämään kolmannen maan sisällyttämisen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon tai poistamaan sen luettelosta. Tällaiseen pyyntöön on sisällytettävä yksityiskohtainen ja ajantasainen kuvaus kyseisen maan ihmisoikeustilanteesta ja maassa tapahtuvista jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista. Siinä on myös täsmennettävä, mikä 47 artiklassa säädetty edellytys ei täyty siten, että se oikeuttaa keskeyttämään maan EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen tai poistamaan maan luettelosta. Komissio arvioi pyynnön yhteydessä toimitetut tiedot, paitsi jos se katsoo, että pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäviksi tai että se on perusteeton tai toistuva.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissio on 1 kohdan mukaisesti hyväksynyt delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla tai sen sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista, se esittää kolmen kuukauden kuluessa delegoidun säädöksen hyväksymisestä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta kyseisen kolmannen maan poistamiseksi turvallisiksi kolmansiksi maiksi unionin tasolla määritetyistä maista tai EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta.

Poistetaan.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos komissio ei esitä tällaista ehdotusta 2 kohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden kuluessa delegoidun säädöksen hyväksymisestä, delegoitu säädös, jolla keskeytetään kyseisen kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla tai sen sisällyttäminen EU:n yhteiseen luetteloon turvallisista alkuperämaista, lakkaa olemasta voimassa. Jos komissio esittää tällaisen ehdotuksen kolmen kuukauden kuluessa, komissiolla on valtuudet pidentää kyseisen delegoidun säädöksen voimassaoloa perusteellisen arvioinnin perusteella kuudella kuukaudella, ja pidennys voidaan uusia kerran.

Poistetaan.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

49 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

49 a artikla

 

Kolmannen maan lisääminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon tai poistaminen luettelosta

 

1.   Jos komissio on 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksynyt delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi alkuperämaaksi, se esittää kuuden kuukauden kuluessa delegoidun säädöksen hyväksymisestä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta kyseisen kolmannen maan poistamiseksi EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta.

 

2.   Jos komissio esittää 1 kohdassa tarkoitetun lainsäädäntöehdotuksen mainitussa kohdassa tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa, komissiolla on valtuudet pidentää kyseisen delegoidun säädöksen voimassaoloa perusteellisen arvioinnin perusteella kuudella kuukaudella, ja pidennys voidaan uusia kerran.

 

3.   Muutokset EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Tätä varten

 

a)   komissio tarkastelee säännöllisesti tilannetta kolmansissa maissa sekä mahdollisuutta ehdottaa niiden lisäämistä EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon;

 

b)   komissio laatii tarvittaessa ehdotuksen EU:n yhteisen turvallisten alkuperämaiden luettelon laajentamisesta tehtyään perustellun arvioinnin siitä, täyttävätkö luetteloon lisättävät maat 47 artiklassa säädetyt edellytykset; ja

 

c)   tämän artiklan mukaisesti tehtävä arviointi siitä, onko maa turvallinen alkuperämaa, on perustettava useisiin tietolähteisiin, muun muassa Euroopan ulkosuhdehallinnon säännöllisiin raportteihin ja jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan kansainvälisiltä järjestöiltä sekä kansallisilta tai kansainvälisiltä valtioista riippumattomilta järjestöiltä saatuihin tietoihin.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta jäsenvaltiot voivat kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkintaa varten pitää voimassa tai antaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa muiden turvallisten kolmansien maiden tai turvallisten alkuperämaiden määrittämisen kansallisella tasolla kuin unionin tasolla määritetyt maat tai liitteessä I olevassa EU:n yhteisessä luettelossa olevat maat.

1.  Kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta jäsenvaltiot voivat kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkintaa varten pitää voimassa tai antaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa muiden turvallisten alkuperämaiden määrittämisen kansallisella tasolla kuin liitteessä I olevassa EU:n yhteisessä luettelossa olevat maat. Tänä aikana jäsenvaltiot ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kansalliset turvallisten alkuperämaiden luettelot ja EU:n yhteinen turvallisten alkuperämaiden luettelo ovat yhtäpitäviä. Tästä seuraa, että

 

a)   jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista kansalliseen luetteloonsa tekemistään muutoksista;

 

b)   jäsenvaltiot voivat tehdä ehdotuksia kolmansien maiden lisäämisestä EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon ja komissio tarkastelee näitä ehdotuksia kuuden kuukauden kuluessa niiden käsiteltäväksi jättämisestä käytettävissään olevien eri tietolähteiden ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon raporttien sekä jäsenvaltioilta, Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta, Euroopan neuvostolta ja muilta alan kansainvälisiltä järjestöiltä sekä kansallisilta tai kansainvälisiltä valtioista riippumattomilta järjestöiltä saatujen tietojen pohjalta. Kun komissio päättää, että kolmas maa voidaan lisätä luetteloon, se antaa lainsäädäntöehdotuksen EU:n yhteisen turvallisten alkuperämaiden luettelon laajentamisesta;

 

c)   kun kolmannen maan sisällyttäminen EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon on keskeytetty 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot eivät saa määrittää tätä maata turvalliseksi alkuperämaaksi kansallisella tasolla; ja

 

d)   kun kolmas maa on poistettu EU:n yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta 49 a artiklan mukaisesti ja kun jäsenvaltio katsoo kolmannen maan tilanteen muuttuneen niin, että se täyttää jälleen 47 artiklassa säädetyt EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisällyttämisen perusteet, jäsenvaltio voi ilmoittaa asiasta komissiolle.

 

Komissio tutkii ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla muutetaan EU:n yhteistä turvallisten alkuperämaiden luetteloa vastaavasti. Jos komissio päättää olla antamatta lainsäädäntöehdotusta, jäsenvaltiot eivät saa määrittää asianomaista maata turvalliseksi alkuperämaaksi kansallisella tasolla.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos kolmannen maan määrittäminen turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla keskeytetään tai kolmannen maan sisältyminen tämän asetuksen liitteessä I olevaan EU:n yhteiseen luetteloon keskeytetään 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot eivät saa määrittää kyseistä maata turvalliseksi kolmanneksi maaksi tai turvalliseksi alkuperämaaksi kansallisella tasolla eivätkä ne saa soveltaa turvallisen kolmannen maan käsitettä tapauskohtaisesti tiettyyn hakijaan.

Poistetaan.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jotakin kolmatta maata ei enää määritetä turvalliseksi kolmanneksi maaksi unionin tasolla tai jokin kolmas maa on poistettu asetuksen liitteessä I olevasta EU:n yhteisestä luettelosta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että se katsoo kyseisen maan tilanteen muuttumisen seurauksena maan täyttävän jälleen 45 artiklan 1 kohdassa ja 47 artiklassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Ilmoitukseen on sisällytettävä perusteltu arviointi siitä, että kyseinen maa täyttää 45 artiklan 1 kohdassa ja 47 artiklassa säädetyt edellytykset, sekä selvitys niistä erityisistä muutoksista kyseisen kolmannen maan tilanteessa, joiden vuoksi maa täyttää jälleen nämä edellytykset.

 

Ilmoittava jäsenvaltio voi määrittää kyseisen kolmannen maan turvalliseksi kolmanneksi maaksi tai turvalliseksi alkuperämaaksi kansallisella tasolla ainoastaan, jos komissio ei vastusta tätä määritystä.

 

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan turvapaikkavirastolle kolmansista maista, jotka on määritetty kansallisella tasolla turvallisiksi kolmansiksi maiksi tai turvallisiksi alkuperämaiksi välittömästi määrittämisen jälkeen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja virastolle vuosittain ne muut turvalliset kolmannet maat, joihin käsitettä on sovellettu tapauskohtaisesti suhteessa tiettyihin hakijoihin.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle kolmansista maista, jotka on määritetty kansallisella tasolla turvallisiksi alkuperämaiksi välittömästi määrittämisen jälkeen.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] turvalliseksi alkuperämaaksi voidaan katsoa vain kolmas maa, joka on tällä asetuksella perustetussa EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrittävän viranomaisen on aloitettava tutkinta kansainvälisen suojelun poistamiseksi tietyltä henkilöltä, kun ilmenee uusia seikkoja tai perusteita, joiden nojalla hänen kansainvälisen suojelunsa oikeellisuutta on syytä harkita uudelleen, ja erityisesti asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 15 ja 21 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Määrittävä viranomainen voi aloittaa tutkinnan kansainvälisen suojelun poistamiseksi tietyltä henkilöltä asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 15 ja 21 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Perustelu

Syitä mahdolliselle kansainvälisen suojelun poistamiselle käsitellään aseman määrittelyä koskevassa asetuksessa ja olisi käsiteltävä vain siinä. Tätä sanamuotoa on yhdenmukaistettu parlamentin aseman määrittelyä koskevasta asetuksesta hyväksymän tekstin kanssa.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos toimivaltainen viranomainen harkitsee kansainvälisen suojelun poistamista kolmannen maan kansalaiselta tai kansalaisuudettomalta henkilöltä, myös osana asetuksen (EU) XXX/XXX (aseman määrittelyä koskeva asetus) 15 ja 21 artiklassa tarkoitettua suojeluaseman säännöllistä uudelleentarkastelua, asianomaisella henkilöllä on etenkin seuraavat takeet:

1.  Jos toimivaltainen viranomainen harkitsee kansainvälisen suojelun poistamista kolmannen maan kansalaiselta tai kansalaisuudettomalta henkilöltä, asianomaisella henkilöllä on etenkin seuraavat takeet:

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisen viranomaisen päätös poistaa tietyn henkilön kansainvälinen suojelu on annettava kirjallisena. Päätöksessä on ilmoitettava sen perusteina olevat tosiseikat ja oikeudelliset seikat, ja tieto siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta, on annettava kirjallisesti.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen päätös poistaa tietyn henkilön kansainvälinen suojelu on annettava kirjallisena ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään seitsemän päivän kuluttua päätöksen tekemisestä. Päätöksessä on ilmoitettava sen perusteina olevat tosiseikat ja oikeudelliset seikat. Tieto siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta, ja sovellettavista määräajoista on annettava kirjallisesti.

Perustelu

Sanamuotoa on yhdenmukaistettu hakemuspäätöksestä tiedottamista hakijoille koskevan 35 artiklan 2 kohdan kanssa. Samaa sanamuotoa olisi käytettävä päätöksistä, joilla poistetaan kansainvälinen suojelu.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  päätös hylätä hakemus perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen 37 artiklan 2 ja 3 kohdan tai 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

ii)  päätös hylätä hakemus perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen 37 artiklan 2 ja 3 kohdan tai 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  päätös hylätä hakemus sen nimenomaisen peruuttamisen tai siitä luopumisen vuoksi 38 ja 39 artiklan mukaisesti;

iii)  päätös hylätä hakemus sen nimenomaisen peruuttamisen tai implisiittisen peruuttamisen vuoksi 38 ja 39 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakija voi esittää ainoastaan sellaisia uusia seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä tutkittaessa hänen hakemustaan ja joista hän ei ole voinut olla tietoinen aikaisemmin tai jotka liittyvät muutoksiin hänen tilanteessaan.

Hakija voi esittää mitä tahansa uusia seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä tutkittaessa hänen hakemustaan.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Hakijalla on oltava oikeus suulliseen kuulemiseen ensimmäisen muutoksenhakuasteen tuomioistuimessa.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viikon kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

a)  15 työpäivän kuluessa kyseisen päätöksen tiedoksi antamisesta, kun on kyse päätöksestä, jolla myöhempi hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai nimenomaisesti peruutettuna, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn jälkeen tai hakijan ollessa säilöön otettuna;

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kahden viikon kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen tai siitä luopumisen perusteella, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn jälkeen tai kun hakija on otettu säilöön;

Poistetaan.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  yhden kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen, jos tutkintaa ei ole nopeutettu tai jos on kyse kansainvälisen suojelun poistamista koskevasta päätöksestä.

c)  20 työpäivän kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen, jos tutkintaa ei ole nopeutettu tai jos on kyse kansainvälisen suojelun poistamista koskevasta päätöksestä.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat pidentää tässä kohdassa säädettyjä määräaikoja, jos se on välttämätöntä hakemukseen liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa jäsenvaltiot voivat säätää rajamenettelyssä tehtyjen päätösten uudelleentarkastelusta viran puolesta.

Jäsenvaltiot voivat säätää rajamenettelyssä tehtyjen päätösten tai sellaisten päätösten, jotka on tehty hakijan ollessa säilöön otettuna, uudelleentarkastelusta viran puolesta.

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä kohdassa säädetyt määräajat alkavat kulua päivästä, jolloin määrittävän viranomaisen päätös annetaan tiedoksi hakijalle, tai siitä hetkestä, jolloin oikeudellinen tai muu neuvonantaja nimitetään, jos hakija on pyytänyt maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa.

Tässä kohdassa säädetty määräaika alkaa kulua päivästä, jolloin määrittävän viranomaisen päätös annetaan tiedoksi hakijalle. Jos hakija on pyytänyt maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa 14 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, määräaika alkaa kulua päivästä, jona oikeudellinen neuvonantaja nimitetään, jos kyseinen päivä on myöhempi kuin päätöksen tiedoksiantamispäivä.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  päätös, jossa hakemuksen katsotaan olevan ilmeisen perusteeton tai hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen tapauksissa, joissa sovelletaan nopeutettua tutkintamenettelyä tai rajamenettelyä;

a)  päätös, jossa hakemuksen katsotaan olevan ilmeisen perusteeton pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen tapauksissa, joissa sovelletaan nopeutettua tutkintamenettelyä tai rajamenettelyä;

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  päätös, jossa hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 36 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan nojalla;

b)  päätös, jossa hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla;

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  päätös, jossa hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen perusteella 38 artiklan mukaisesti tai siitä luopumisen perusteella 39 artiklan mukaisesti.

c)  päätös, jossa hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen perusteella 38 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta muutoksenhaun asianmukaista ja perusteellista tutkintaa, tuomioistuinten on tehtävä päätös ensimmäisen tason muutoksenhausta seuraavien määräaikojen rajoissa muutoksen hakemisesta:

  Rajoittamatta muutoksenhaun asianmukaista ja perusteellista tutkintaa tuomioistuinten on tehtävä päätös ensimmäisen tason muutoksenhausta kohtuullisen määräajan kuluessa muutoksen hakemisesta.

a)  kuuden kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen, jos tutkintaa ei ole nopeutettu tai jos on kyse kansainvälisen suojelun poistamista koskevasta päätöksestä.

 

b)  kahden kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen tai siitä luopumisen perusteella tai perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn jälkeen tai kun hakija on otettu säilöön;

 

c)  kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana.

 

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tapauksissa, joihin liittyy monimutkaisia tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, 1 kohdassa säädettyjä määräaikoja voidaan pidentää kolmen kuukauden lisäajalla.

Poistetaan.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta vastuuviranomaiset voivat toimia suoraan yhteistyössä ja vaihtaa tietoja keskenään.

2.  Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta vastuuviranomaiset sekä vastuuviranomaiset ja Euroopan unionin turvapaikkavirasto voivat toimia suoraan yhteistyössä ja vaihtaa tietoja keskenään.

Perustelu

Yhteistyötä on vahvistettava myös EU:n turvapaikkaviraston kanssa.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tällainen delegoitu säädös ja sen voimassaolon pidennykset tulevat voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.

5.  Tällainen delegoitu säädös ja sen voimassaolon pidennykset tulevat voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.

Perustelu

Parlamentilla ja neuvostolla on ehdottomasti oltava riittävästi aikaa tarkastella delegoitujen säädösten sisältöä ennen niiden voimaantuloa. Kuukauden määräaika ei riitä, jotta parlamentti ehtisi käydä läpi kaikki sisäiset prosessinsa delegoidun säädöksen vastustamiseksi, eikä se ole siten asianmukainen. Lainsäätäjille olisi suotava vähintään kaksi kuukautta.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on tehtävä komissiolle säännöllisesti selkoa III jakson täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa turvapaikanhakijoiden maksuttomaan oikeusapuun liittyvien tämän asetuksen säännösten täysimääräinen käytännön täytäntöönpano kaikissa menettelyn vaiheissa.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa kertomuksessaan myös selvityksen menetelmistä, joita se on käyttänyt arvioidessaan EU:n yhteiseen turvallisten alkuperämaiden luetteloon sisältyvien kolmansien maiden tilannetta tai kolmansien maiden mahdollista luetteloon sisällyttämistä tai sisällyttämisen keskeyttämistä. Komissio antaa selvityksen myös menettelyllisten takeiden soveltamisesta EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa olevista maista tuleviin kansainvälisen suojelun hakijoihin.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Turkki

Poistetaan.

(1)

EUVL C 75, 10.3.2017, s. 97.

(2)

EUVL C 207, 30.6.2017, s. 67.


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT KANTA

työjärjestyksen 52 a artiklan 4 kohdan mukaisesti

Monika Hohlmeier

Kannatan turvapaikkamenettelyn yhtenäisiä vaatimuksia, mutta en tukenut mietintöä. En voi hyväksyä esimerkiksi seuraavia seikkoja:

1. Maksuttoman oikeusavun tarjoaminen hallinnollisesta menettelystä alkaen ei ole henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien kannalta toteutettavissa.

2. Henkilöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin liittyvistä syistä ei ole myöskään mahdollista rahoittaa kansainväliseen oikeuteen, turvapaikkaoikeuteen ja sukupuolikysymyksiin erikoistuneiden tulkkien palveluita. Monissa jäsenvaltioissa on vaikea löytää minkäänlaisia tulkkeja monille kielille.

3. Jos ilman huoltajaa olevan alaikäisen iästä ei ole varmuutta, etenkin 14–18-vuotiaiden tapauksessa, viranomaisten on iän määrittämiseksi voitava teettää lääketieteellis-psykologinen tutkimus noudattaen lapsille ja nuorille sopivia toimintatapoja. Tutkimuksen suorittaminen vasta viimeisenä keinona ei ole riittävää.

4. Turvapaikanhakijan on tehtävä viranomaisten kanssa yhteistyötä ja annettava näille rekisteröinnin yhteydessä täydelliset tiedot itsestään. Näihin on kuuluttava muun muassa numerolla varustettu henkilötodistus ja biometristen tietojen rekisteröinti, jotta voidaan välttää usean hakemuksen jättäminen, ehkäistä sosiaaliturvan väärinkäyttöä ja henkilöllisyyspetoksia ja helpottaa vaarallisten henkilöiden tunnistamista.

5. Turvallisista alkuperämaista ja turvallisista kolmansista maista tulevien hakijoiden hakemukset on tutkittava yhtenäisen tutkittavaksiottamismenettelyn mukaisesti ja hylättävä, jos ne eivät ole hyväksyttäviä.

6. Kannatan EU:n luettelon laatimista turvallisista kolmansista maista ja turvallisista alkuperämaista, mutta jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus ohittaa se kolmansien maiden kanssa tehtävillä sopimuksilla.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kansainvälistä suojelua unionissa koskeva yhteinen menettely

Viiteasiakirjat

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

12

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö