PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1483kWORD 219k
15.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES

(COM(2016) 0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Ferrara

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES

(COM(2016) 0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0224),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0321/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Senato, Italijos Senato ir Rumunijos Deputatų Rūmų vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0171/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  bendra Europos prieglobsčio sistema grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant bendrą Europos prieglobsčio sistemą padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai yra reikšmingos antrinio judėjimo paskatos ir trukdo užtikrinti, kad su visais prašytojais pagal bendrą Europos prieglobsčio sistemą būtų elgiamasi vienodai, kad ir kur Sąjungoje jie pateiktų prašymą;

(3)  bendra Europos prieglobsčio sistema grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant bendrą Europos prieglobsčio sistemą padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai trukdo užtikrinti, kad pagal bendrą Europos prieglobsčio sistemą visiems prašytojams būtų taikomi aukščiausi standartai, visapusiškai paisant pagrindinių teisių ir laikantis Ženevos konvencijos, kad ir kur Sąjungoje jie pateiktų prašymą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  bendra tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarka turėtų padėti sumažinti tarptautinės apsaugos prašytojų antrinį judėjimą tarp valstybių narių, kai tokį judėjimą gali sukelti teisės sistemų skirtumai, nes dabartinės savo nuožiūra taikomos nuostatos bus pakeistos suderintomis taisyklėmis ir bus patikslintos prašytojų teisės ir pareigos bei šių pareigų nevykdymo pasekmės, taip pat sudarytos vienodos sąlygos taikyti Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas);

(6)  taikant bendrą tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarką turėtų būti kuriamos paskatos prašytojams pasilikti ir integruotis valstybės narės, kuri atsakinga už jų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, teritorijoje, nes dabartinės savo nuožiūra taikomos nuostatos bus pakeistos suderintomis taisyklėmis ir bus patikslintos prašytojų teisės ir pareigos bei šių pareigų nevykdymo pasekmės, taip pat sudarytos vienodos sąlygos taikyti Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas);

 

 

 

 

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems tarptautinės apsaugos prašymams, pateiktiems valstybių narių teritorijoje, įskaitant prie išorinės sienos, teritorinėje jūroje arba valstybių narių tranzito zonose pateiktus prašymus, ir tarptautinės apsaugos panaikinimui. Tarptautinės apsaugos siekiantys asmenys, esantys valstybės narės teritorinėje jūroje, turėtų būti išlaipinami sausumoje ir jų prašymai turėtų būti nagrinėjami pagal šį reglamentą;

(7)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tarptautinės apsaugos prašymams, pateiktiems valstybių narių teritorijoje, įskaitant prie išorinės sienos, teritorinėje jūroje arba valstybių narių tranzito zonose pateiktus prašymus, ir tarptautinės apsaugos panaikinimui. Tarptautinės apsaugos siekiantys asmenys, esantys valstybės narės teritorinėje jūroje, turėtų būti išlaipinami sausumoje ir jų prašymai turėtų būti nagrinėjami pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  tam, kad būtų tinkamai remiamos valstybių narių pastangos taikyti reglamentą, visų pirma parama teikiama toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka konkreti ir neproporcingai didelė našta, turėtų būti naudojami Prieglobsčio, migracijos ir pabėgėlių fondo ištekliai;

(10)  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ištekliai turėtų būti naudojami siekiant tinkamai remti valstybių narių pastangas taikyti šį reglamentą, visų pirma kalbant apie tas valstybes nares, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka konkreti ir neproporcingai didelė našta. Vietos ir regionų valdžios institucijoms bei tarptautinėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti skiriamas deramas finansavimas, įskaitant galimybę vietos ir regionų valdžios institucijoms tiesiogiai naudotis PMIF ištekliais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  prašytojui turėtų būti suteikiama praktinė galimybė sprendžiančiajai institucijai pateikti visą savo turimą aktualią informaciją. Todėl prašytojas turėtų, taikant ribotas išimtis, naudotis teise būti prireikus išklausytas per asmeninį pokalbį dėl priimtinumo arba dėl jo prašymo esmės. Tam, kad teisė į asmeninį pokalbį būtų veiksminga, prašytojui turėtų padėti vertėjas žodžiu ir suteikta galimybė pateikti išsamius savo paaiškinimus dėl prašymo priežasčių. Prašytojui turėtų būti suteikta pakankamai laiko pasirengti ir konsultuotis su savo patarėju teisės klausimais ar kitu patarėju ir pokalbio metu jam gali padėti patarėjas teisės klausimais ar kitas patarėjas. Asmeninis pokalbis turėtų vykti tinkamą konfidencialumą užtikrinančiomis sąlygomis ir jį turėtų vesti tinkamai parengti ir kompetentingi darbuotojai, įskaitant prireikus kitų valstybių narių institucijų darbuotojus arba Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųstus ekspertus. Asmeninio pokalbio gali nebūti tik tada, kai sprendžiančioji institucija ketina priimti teigiamą sprendimą dėl prašymo arba mano, kad prašytojas nėra tinkamas pokalbiui arba su juo negalima rengti pokalbio dėl ilgalaikių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Kadangi asmeninis pokalbis yra viena esminių prašymo nagrinėjimo dalių, pokalbį reikėtų įrašyti, o prašytojams ir jų patarėjams teisės klausimais turėtų būti suteikta galimybė gauti pokalbio įrašą ir ataskaitą arba stenogramą prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą arba, paspartinto nagrinėjimo procedūros atveju, tuo pačiu metu, kai priimamas sprendimas;

(13)  prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą, prašytojui turėtų būti suteikiama praktinė galimybė pateikti visą savo turimą aktualią informaciją. Todėl prašytojas turėtų, taikant ribotas išimtis, naudotis teise prireikus būti išklausytu per asmeninį pokalbį dėl priimtinumo arba dėl jo prašymo esmės. Kad teise į asmeninį pokalbį būtų naudojamasi veiksmingai, prašytojui turėtų padėti vertėjas žodžiu, teisinis atstovas ir kultūros tarpininkas, jei tai būtina ir tinkama, ir jam turėtų būti suteikta galimybė pateikti išsamius savo paaiškinimus dėl prašymo priežasčių. Prašytojui turėtų būti suteikta pakankamai tinkamo laiko pasirengti ir konsultuotis su savo patarėju teisės klausimais dėl priimtinumo ir esminių pokalbių ir pokalbio metu jam gali padėti patarėjas teisės klausimais. Asmeninis pokalbis turėtų vykti tinkamą konfidencialumą užtikrinančiomis sąlygomis ir jį turėtų vesti tinkamai parengti ir kompetentingi darbuotojai, įskaitant prireikus Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųstus ekspertus arba, jei tinkama, kitų valstybių narių institucijų darbuotojus. Asmeninio pokalbio gali nebūti tik tada, kai sprendžiančioji institucija ketina priimti teigiamą sprendimą dėl prašymo arba mano, kad prašytojas yra nepajėgus arba negali dalyvauti pokalbyje dėl ilgalaikių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Kadangi asmeninis pokalbis yra viena esminių prašymo nagrinėjimo dalių, pokalbį reikėtų įrašyti, o prašytojams ir jų patarėjams teisės klausimais turėtų būti suteikta galimybė gauti pokalbio įrašą ir ataskaitą prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą. Jeigu prašytojui būtinos konkrečios procesinės garantijos vadovaujantis šiuo reglamentu, šiam prašytojui turėtų būti sudaryta galimybė jas detalizuoti per priimtiną laiką po asmeninio pokalbio;

 

(Į pakeitimą įtraukta frazė „konkrečios procesinės garantijos“ taikoma visame tekste.)

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  ir valstybės narės, ir prašytojai suinteresuoti teisingo tarptautinės apsaugos poreikių pripažinimo užtikrinimu jau administracinės procedūros etape, suteikiant kokybišką informaciją ir teisinę pagalbą, leidžiančią veiksmingiau ir kokybiškiau priimti sprendimus. Todėl galimybė gauti teisinę pagalbą ir būti atstovaujamam turėtų būti neatsiejama bendros tarptautinės apsaugos tvarkos dalis. Siekiant užtikrinti veiksmingą prašytojo teisių, ypač teisės į gynybą ir teisingumo principo apsaugą ir procedūros ekonomiškumą, prašytojams, jų pageidavimu, ir šiame reglamente nustatytomis sąlygomis reikėtų suteikti nemokamą teisinę pagalbą ir užtikrinti atstovavimą administracinės procedūros ir skundo teikimo procedūros metu. Nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą turėtų teikti tai daryti pagal nacionalinę teisę kompetentingi asmenys;

(14)  ir valstybės narės, ir prašytojai suinteresuoti teisingo tarptautinės apsaugos poreikių pripažinimo užtikrinimu jau administracinės procedūros etape, suteikiant kokybišką informaciją ir teisinę pagalbą, leidžiančią veiksmingiau ir kokybiškiau priimti sprendimus. Todėl galimybė gauti teisinę pagalbą ir būti atstovaujamam turėtų būti neatsiejama bendros tarptautinės apsaugos tvarkos dalis visais procedūros etapais. Siekiant užtikrinti veiksmingą prašytojo teisių, ypač teisės į gynybą ir teisingumo principo apsaugą ir procedūros ekonomiškumą, prašytojams, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis reikėtų suteikti nemokamą teisinę pagalbą ir užtikrinti atstovavimą administracinės procedūros, įskaitant asmeninius pokalbius, ir skundo teikimo procedūros metu. Prašytojai turėtų turėti teisę į veiksmingą teisinę gynybą teisme, jei buvo priimtas sprendimas neteikti nemokamos teisinės pagalbos, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teisinė pagalba ir atstovavimas nebūtų savavališkai varžomi ir kad prašytojui nebūtų trukdoma veiksmingai kreiptis į teismą. Nemokama teisinė pagalba ir atstovavimas turėtų būti užtikrinami kai tik užregistruojamas tarptautinės apsaugos prašymas ir tai turėtų daryti pagal nacionalinę teisę kompetentingi asmenys;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kai kuriems prašytojams gali reikėti specialių procesinių garantijų, inter alia, dėl jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios, sunkios ligos, psichikos sutrikimų arba kankinimo, žaginimo ar kitokio rimto pobūdžio psichologinio, fizinio ar seksualinio smurto arba smurto dėl lyties pasekmių. Būtina sistemingai vertinti, ar konkrečiam prašytojui reikia specialių procesinių garantijų, ir tokius prašytojus nustatyti kuo anksčiau nuo prašymo pateikimo momento ir prieš priimant sprendimą;

(15)  kai kuriems prašytojams gali reikėti konkrečių procesinių garantijų, inter alia, dėl jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios, sunkios ligos, psichikos sutrikimų arba dėl pasekmių, susijusių su kankinimu, žaginimu, prekyba žmonėmis, laivo nelaime ar kitokiu rimto pobūdžio psichologiniu, fiziniu ar seksualiniu smurtu arba smurtu dėl lyties. Būtina sistemingai vertinti, ar konkrečiam prašytojui reikia konkrečių procesinių garantijų, ir tokius prašytojus nustatyti kuo anksčiau nuo prašymo pateikimo momento ir prieš priimant sprendimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti, kad prašytojai, kuriems reikia specialių procesinių garantijų, būtų nustatomi kuo greičiau, už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai turėtų būti tinkamai apmokomi, kaip atpažinti pažeidžiamumo požymius, ir gauti atitinkamus nurodymus. Tolesnės priemonės, susijusios su kankinimo arba kito sunkaus fizinio ar psichologinio smurto, įskaitant seksualinį, požymių ir ženklų nustatymu ir patvirtinimu dokumentais per procedūras, kurioms taikomas šis reglamentas, gali, inter alia, būti pagrįstos Kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio ir baudimo veiksmingo tyrimo ir patvirtinimo dokumentais vadovu (Stambulo protokolu);

(16)  siekiant užtikrinti, kad prašytojai, kuriems reikia konkrečių procesinių garantijų, būtų nustatomi kuo greičiau, už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai turėtų būti tinkamai apmokomi, kaip atpažinti pažeidžiamumo požymius, ir gauti atitinkamus nurodymus. Tolesnės priemonės, susijusios su kankinimo arba kito sunkaus fizinio ar psichologinio smurto, įskaitant seksualinį, požymių ir ženklų nustatymu ir patvirtinimu dokumentais per procedūras, kurioms taikomas šis reglamentas, gali, inter alia, būti pagrįstos Kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio ir baudimo veiksmingo tyrimo ir patvirtinimo dokumentais vadovu (Stambulo protokolu). Pažeidžiamumo įvertinimas turėtų būti baigtas per 30 dienų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  nustačius, kad prašytojams reikia specialių procesinių garantijų, jiems turėtų būti suteikiama tinkama parama, be kita ko, skiriama pakankamai laiko, kad būtų sudarytos sąlygos, būtinos, kad jie galėtų veiksmingai naudotis procedūromis ir pateikti reikiamą informaciją savo tarptautinės apsaugos prašymui pagrįsti. Jei nėra galimybės suteikti tinkamos paramos paspartinto nagrinėjimo arba pasienio procedūros metu, prašytoją, kuriam reikia specialių procesinių garantijų, reikėtų atleisti nuo tokių procedūrų. Specialios procesinės garantijos, dėl kurių pobūdžio gali būti užkertamas kelias paspartintų ar pasienio procedūrų taikymui, taip pat turėtų reikšti, kad prašytojui teikiamos papildomos garantijos tuo atveju, kai jo skundas neturi automatinio stabdomojo poveikio, kad teisių gynimo priemonės jo konkrečiomis aplinkybėmis būtų veiksmingos;

(17)  nustačius, kad prašytojams reikia konkrečių procesinių garantijų, jiems turėtų būti suteikiama tinkama parama, be kita ko, skiriama pakankamai laiko, kad būtų sudarytos sąlygos, būtinos, kad jie galėtų veiksmingai naudotis procedūromis ir pateikti reikiamą informaciją savo tarptautinės apsaugos prašymui pagrįsti. Jei nėra galimybės suteikti tinkamos paramos paspartinto nagrinėjimo arba pasienio procedūros metu, prašytoją, kuriam reikia konkrečių procesinių garantijų, reikėtų atleisti nuo tokių procedūrų. Atsakingosios valdžios institucijos turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad nepilnamečių atveju būtų pasirūpinta sulaikymo alternatyvomis atliekant pasienio procedūras. Nelydimi nepilnamečiai visuomet turėtų būti atleidžiami nuo pasienio procedūrų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti tikrą moterų ir vyrų prašytojų lygybę, nagrinėjimo procedūros turėtų būti vykdomos atsižvelgiant į lyties aspektą. Visų pirma asmeniniai pokalbiai turėtų būti rengiami taip, kad su persekiojimu dėl lyties susijusiose bylose ir prašytojos, ir prašytojai galėtų pasakoti apie savo patirtį. Todėl moterims turėtų būti suteikiama praktinė galimybė dalyvauti pokalbyje be savo sutuoktinio, partnerio ar kitų šeimos narių. Kai įmanoma, moterims ir mergaitėms turėtų būti parūpinamos moterys vertėjos žodžiu ir pokalbių vedėjos. Moterų ir mergaičių sveikatos patikrinimą turėtų atlikti medicinos specialistės moterys, visų pirma todėl, kad prašytoja galėjo būti smurto dėl lyties auka. Per procedūras, pagrįstas pirmosios prieglobsčio šalies, saugios trečiosios šalies, saugios kilmės šalies ar paskesnių prašymų koncepcijomis, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į prašymų, susijusių su lytimi, sudėtingumą;

(18)  siekiant užtikrinti tikrą moterų ir vyrų prašytojų lygybę, nagrinėjimo procedūros turėtų būti vykdomos atsižvelgiant į lyties aspektą. Visų pirma asmeniniai pokalbiai turėtų būti rengiami taip, kad su persekiojimu dėl lyties ar seksualinės orientacijos susijusiose bylose ir prašytojos, ir prašytojai galėtų pasakoti apie savo patirtį. Todėl moterims turėtų būti suteikiama praktinė galimybė dalyvauti pokalbyje be savo sutuoktinio, partnerio ar kitų šeimos narių. Kai įmanoma, moterims ir mergaitėms turėtų būti parūpinamos moterys vertėjos žodžiu ir pokalbių vedėjos. Moterų ir mergaičių sveikatos patikrinimą turėtų atlikti medicinos specialistės moterys, visų pirma todėl, kad prašytoja galėjo būti smurto dėl lyties auka. Per procedūras, pagrįstas pirmosios prieglobsčio šalies, saugios trečiosios šalies, saugios kilmės šalies ar paskesnių prašymų koncepcijomis, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į prašymų, susijusių su lytimi, įskaitant prašymus, susijusius su seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties raiška ir lyties ypatumais, sudėtingumą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  smurtas, nukreiptas į asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos arba darantis neproporcingai didelį poveikį konkrečios lyties atstovams, turėtų būti laikomas smurtu dėl lyties. Dėl tokio smurto auka gali patirti fizinę, seksualinę, emocinę arba psichologinę traumą arba ekonominius nuostolius. Smurtas dėl lyties turėtų būti laikomas diskriminacijos forma bei aukos pagrindinių laisvių pažeidimu ir jis apima smurtą artimoje aplinkoje, seksualinę prievartą, įskaitant žaginimą, seksualinį išpuolį ir priekabiavimą, prekybą žmonėmis, vergiją bei įvairią žalingą praktiką, pvz., priverstines santuokas, moterų lyties organų žalojimą ir vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės. Moterims, tapusioms smurto dėl lyties aukomis, ir jų vaikams dažnai būtina konkreti pagalba ir apsauga, nes jiems gresia didelė antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizika, susijusi su šiuo smurtu;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  taikydamos šį reglamentą pagal Chartijos 24 straipsnį ir 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją valstybės narės visų pirma turėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Įvertindamos vaiko interesus valstybės narės turėtų visų pirma tinkamai atsižvelgti į nepilnamečio gerovę ir socialinį vystymąsi, taip pat jo aplinką. Pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį dėl vaiko teisės būti išklausytam, sprendžiančioji institucija nepilnamečiui turi suteikti galimybę dalyvauti asmeniniame pokalbyje, nebent tai akivaizdžiai neatitinka vaiko interesų;

(20)  taikydamos šį reglamentą pagal Chartijos 24 straipsnį ir 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, valstybės narės visų pirma turėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Įvertindamos vaiko interesus, valstybės narės turėtų visų pirma tinkamai atsižvelgti į nepilnamečio gerovę ir socialinį vystymąsi, taip pat jo aplinką. Pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį dėl vaiko teisės būti išklausytam sprendžiančioji institucija turėtų užtikrinti nepilnamečio teisę būti išklausytam per asmeninį pokalbį, nebent tai akivaizdžiai neatitiktų vaiko interesų. Pasienio procedūros niekada neturėtų būti taikomos nelydimiems nepilnamečiams. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių ir užtikrinti, kad būtų prieinamos sulaikymo alternatyvos. Nepilnamečiai niekada neturėtų būti sulaikomi vykdant pasienio procedūras, tranzito zonose, prie išorės sienų ar bet kuriuo etapu, kai sprendžiama dėl jų prieglobsčio prašymo;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  pagal bendrą tvarką racionalizuojami laiko terminai, pagal kuriuos asmuo pradeda procedūrą, sprendžiančioji institucija nagrinėja prašymą ir teisminės institucijos nagrinėja pirmo laipsnio skundus. Jei dėl neproporcingai didelio vienu metu pateikiamų prašymų skaičiaus gali kilti pavojus, kad bus vėluojama suteikti galimybę naudotis procedūra ir nagrinėti prašymus, kartais išimties tvarka gali prireikti šiuos terminus lanksčiai pratęsti. Vis dėlto norint užtikrinti veiksmingą procesą, šių terminų pratęsimas turėtų būti kraštutinė priemonė, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turėtų reguliariai peržiūrėti savo poreikius išlaikant veiksmingą prieglobsčio sistemą, įskaitant planų nenumatytiems atvejams ruošimą, kai būtina, ir laikant, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms suteiks visą reikiamą operacinę ir techninę pagalbą. Matydamos, kad nesugebės laikytis nustatytų terminų, valstybės narės turėtų kreiptis pagalbos į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Jei toks prašymas nepateikiamas ir jei dėl neproporcingai didelės naštos valstybės narės prieglobsčio sistema tampa tiek neveiksminga, kad kelia grėsmę bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimui, remdamasi Komisijos įgyvendinimo sprendimu, agentūra gali imtis priemonių, kad padėtų tai valstybei narei;

(21)  pagal bendrą tvarką racionalizuojami laiko terminai, pagal kuriuos asmuo pradeda procedūrą, sprendžiančioji institucija nagrinėja prašymą ir teisminės institucijos nagrinėja pirmo laipsnio skundus. Jei dėl neproporcingai didelio vienu metu pateikiamų prašymų skaičiaus gali kilti pavojus, kad bus vėluojama suteikti galimybę naudotis procedūra ir nagrinėti prašymus, kartais išimties tvarka gali prireikti šiuos terminus lanksčiai pratęsti. Vis dėlto norint užtikrinti veiksmingą procesą, šių terminų pratęsimas turėtų būti griežtai ribojamas ir kraštutinė priemonė, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turėtų reguliariai peržiūrėti savo poreikius išlaikant veiksmingą prieglobsčio sistemą, įskaitant planų nenumatytiems atvejams ruošimą, kai būtina, ir laikant, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms suteiks visą reikiamą operacinę ir techninę pagalbą. Matydamos, kad nesugebės laikytis nustatytų terminų, valstybės narės turėtų kreiptis pagalbos į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Jei toks prašymas nepateikiamas ir jei dėl neproporcingai didelės naštos valstybės narės prieglobsčio sistema tampa tiek neveiksminga, kad kelia grėsmę bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimui, remdamasi Komisijos įgyvendinimo sprendimu, agentūra gali imtis priemonių, kad padėtų tai valstybei narei;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  kad prašytojai geriau suprastų, kaip veikia bendra Europos prieglobsčio sistema, būtina iš esmės pagerinti informacijos teikimą. Investuojant į tai, kad prašytojams būtų anksti suteikiama prieinama informacija, gerokai padidės tikimybė, kad jie geriau nei iki šiol supras šiame reglamente išdėstytas procedūras, jas priims ir jų laikysis. Siekiant apriboti administracinius reikalavimus ir veiksmingai naudoti bendrus išteklius, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis, turėtų parengti tinkamą informacinę medžiagą. Rengdama šią medžiagą, ji turėtų visapusiškai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Kad prieglobsčio prašytojams būtų teikiama tinkama pagalba, ji taip pat turėtų parengti audiovizualinę informacinę medžiagą, kurią naudojant būtų galima papildyti rašytinę informacinę medžiagą. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros pareiga turėtų būti tvarkyti specialią svetainę, kurioje prašytojams ir galimiems prašytojams būtų teikiama informacija apie bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą ir kuri būtų sukurta siekiant kovoti su dažnai neteisingos informacijos, gaunamos iš neteisėtai migrantus gabenančių asmenų, skleidimu. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros parengta informacinė medžiaga turėtų būti išversta ir prieinama visomis pagrindinėmis kalbomis, kuriomis kalba į Europą atvykstantys prieglobsčio prašytojai;

Pagrindimas

Geresnis informavimas atspindi Dublino reglamente pateiktus pasiūlymus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  prašymas turi būti registruojamas iškart, kai buvo pareikštas. Šiame etape už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingos institucijos, įskaitant pasienio tarnybas, policiją, imigracijos tarnybas ir už sulaikymo įstaigas atsakingas institucijas, prašymą turi registruoti kartu su konkretaus prašytojo asmens duomenimis. Šios institucijos prašytoją turi informuoti apie jo teises ir pareigas bei pasekmes, kurias prašytojas patirs dėl šių pareigų nevykdymo. Prašytojui turi būti išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad prašymas buvo pareikštas. Prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo užregistravimo;

(23)  prašymas turėtų būti registruojamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei per tris darbo dienas nuo tada, kai buvo pareikštas. Šiame etape už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingos institucijos, įskaitant pasienio tarnybas, policiją, imigracijos tarnybas, kitas valdžios institucijas, kurioms valstybės narės yra patikėjusios šias užduotis, ir už sulaikymo įstaigas atsakingas institucijas, prašymą turėtų registruoti kartu su konkretaus prašytojo asmens duomenimis. Tai, kad prašytojas neturi dokumentų, neturėtų būti kliūtis valstybėms narėms vykdyti registracijos procedūrą. Šios institucijos prašytoją turėtų informuoti apie jo teises ir pareigas bei pasekmes, kurias prašytojas patirs dėl šių pareigų nevykdymo. Prašytojui turėtų būti išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad prašymas buvo pareikštas vadovaujantis šiuo reglamentu. Šis dokumentas turėtų galioti šešių mėnesių laikotarpiu ir, jeigu galutinis sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo dar nebūna nepriimtas, turėtų būti automatiškai atnaujinamas užtikrinant, kad šio dokumento galiojimas apimtų laikotarpį, kuriuo prašytojas turi teisę likti atsakingosios valstybės narės teritorijoje. Prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo užregistravimo;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  prašymo pateikimas yra tarptautinės apsaugos prašymą įforminantis veiksmas. Prašytojui turi būti suteikta reikiama informacija apie tai, kaip ir kur pateikti savo prašymą, ir suteikta praktinė galimybė tai padaryti. Šiame etape jis privalo pateikti visą savo turimą informaciją, reikalingą prašymui pagrįsti ir užbaigti. Administracinės procedūros terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo pateikimo. Tuo metu prašytojui turi būti išduotas jo kaip prašytojo statusą patvirtinantis dokumentas, kuris turi galioti visą laiką, kol galios jo teisė likti už prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės teritorijoje;

(24)  prašymo pateikimą sudaro visų prašytojo turimų reikiamų duomenų pateikimo vadovaujantis [Priskyrimo reglamentu] veiksmas. Juo įforminamas tarptautinės apsaugos prašymas. Prašytojui turėtų būti suteikta reikiama informacija apie tai, kaip ir kur pateikti savo prašymą, ir suteikta praktinė galimybė tai padaryti. Šiame etape jis turi pateikti visą savo turimą informaciją, reikalingą prašymui pagrįsti. Administracinės procedūros terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo pateikimo.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  skirtingų kategorijų prašytojų informacijos reikmės skiriasi, todėl informacija turės būti teikiama skirtingais būdais ir pritaikoma šioms reikmėms. Ypač svarbu užtikrinti, kad nepilnamečiai turėtų galimybę gauti vaikui suprantamu būdu išdėstytą informaciją, atitinkančią konkrečius jų poreikius ir padėtį. Tikslios aukštos kokybės informacijos teikimas tiek lydimiems, tiek nelydimiems nepilnamečiams vaikui palankioje aplinkoje gali atlikti itin svarbų vaidmenį užtikrinant nepilnamečiui gerą aplinką ir išaiškinant tariamus prekybos žmonėmis atvejus;

Pagrindimas

Geresnis informavimas; ši nuostata atspindi Dublino reglamente išdėstytą pasiūlymą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  prašytojas turi būti tinkamai informuotas apie jo teises ir pareigas ‒ laiku ir ta kalba, kurią jis supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turėtų suprasti. Atsižvelgiant į tai, kad jei, pavyzdžiui, prašytojas atsisako bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis nesuteikdamas informacijos, reikalingos prašymo nagrinėjimui, ir nepateikdamas savo pirštų atspaudų arba veido atvaizdo, arba nepateikia prašymo per nustatytą laiko terminą, prašymas gali būti atmestas kaip prašymas, kurio atsisakyta, prašytoją būtina informuoti apie šių prievolių nevykdymo pasekmes;

(25)  apie savo teises ir pareigas prašytojas turėtų būti tinkamai informuotas vėliausiai jo tarptautinės apsaugos prašymo registracijos metu, raštu ir žodžiu, kai tinkama, naudojant multimedijos įrangą ir ta kalba, kurią jis supranta, glaustai ir suprantamai, aiškiais ir paprastais žodžiais. Prašytoją būtina informuoti apie jo prievolių, numatytų pagal šį reglamentą, nevykdymo pasekmes. Nepilnamečiams informaciją vaikui suprantamu būdu ir jiems suprantama kalba dalyvaujant jų globėjui turėtų suteikti tinkamai apmokyti darbuotojai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį reglamentą, už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių ir išeiti būtinus tarptautinės apsaugos srities mokymus, įskaitant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros teikiamą pagalbą. Jiems taip pat turi būti suteiktos atitinkamos priemonės ir instrukcijos, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis;

(26)  kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį reglamentą, už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai turėtų būti atrenkami rengiant atvirus konkursus, įdarbinami atsižvelgiant į jų kvalifikacijas ir patirtį, turėti pakankamų žinių ir būti išėję būtinus tarptautinės apsaugos srities mokymus, jei būtina, padedant ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. Jiems taip pat turėtų būti suteiktos atitinkamos priemonės ir instrukcijos, kad jie galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis paisydami pagrindinių teisių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant sudaryti palankias sąlygas pasinaudoti procedūra sienos perėjimo punktuose ir sulaikymo įstaigose, turi būti pateikta informacija apie galimybę prašyti tarptautinės apsaugos. Organizuojant vertimą žodžiu turi būti užtikrintas pagrindinis bendravimas, kuris būtinas, kad kompetentingos institucijos suprastų, ar asmenys pareiškia pageidavimą gauti tarptautinę apsaugą;

(27)  siekiant sudaryti palankias sąlygas pasinaudoti procedūra sienos perėjimo punktuose ir sulaikymo įstaigose, turėtų būti teikiama informacija apie galimybę prašyti tarptautinės apsaugos. Organizuojant vertimą žodžiu turėtų būti užtikrintas pagrindinis bendravimas, kuris būtinas, kad kompetentingos institucijos suprastų, ar asmenys pareiškia pageidavimą gauti tarptautinę apsaugą. Teisiniams atstovams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, teikiančioms teisines paslaugas arba konsultacijas ar psichologines konsultacijas, visuomet turėtų būti leidžiama patekti į sulaikymo įstaigas, sienos perėjimo punktus ir tranzito zonas. Vertimo žodžiu paslaugas teikiantys darbuotojai turėtų būti įgiję tinkamų žinių ir išėję būtinus mokymus tarptautinės apsaugos srityje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  šiuo reglamentu prašytojams turi būti suteikta galimybė pateikti prašymą savo sutuoktinio, partnerio, su kuriuo palaikomi tvirti ir ilgalaikiai ryšiai, išlaikomų suaugusiųjų ir nepilnamečių vardu. Ši galimybė leidžia tokius prašymus nagrinėti bendrai. Kiekvieno asmens teisę prašyti tarptautinės apsaugos garantuoja tas faktas, kad jei prašytojas iki nustatyto prašymų pateikimo termino nepateiks prašymo sutuoktinio, partnerio, išlaikomo suaugusiojo ar nepilnamečio vardu, sutuoktinis ar partneris tai galės padaryti savo vardu, o išlaikomam suaugusiajam ar nepilnamečiui turės padėti sprendžiančioji institucija. Tačiau jei atskiras prašymas yra nepagrįstas, jį reikia laikyti nepriimtinu;

(28)  šiuo reglamentu prašytojams turėtų būti suteikta galimybė pateikti prašymą neveiksnių nepilnamečių ir išlaikomų suaugusiųjų vardu. Ši galimybė leidžia tokius prašymus nagrinėti bendrai. Kiekvieno asmens teisę prašyti tarptautinės apsaugos garantuoja tas faktas, kad, jei prašytojas iki nustatyto prašymų pateikimo termino nepateiks prašymo išlaikomo suaugusiojo ar nepilnamečio vardu, išlaikomam suaugusiajam ar nepilnamečiui turės padėti sprendžiančioji institucija;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekiant užtikrinti, kad nelydimi nepilnamečiai turėtų veiksmingą galimybę pasinaudoti procedūra, jiems visada reikia skirti globėją. Globėjas turi būti asmuo arba organizacijos atstovas, paskirtas procedūros metu padėti ir patarti nepilnamečiui, kad būtų apsaugoti vaiko interesai ir bendra gerovė. Kai būtina, globėjas turi naudotis veiksnumu nepilnamečio vardu. Siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbą nelydimiems nepilnamečiams, globėjų atsakomybei neturi būti skiriamas neproporcingai didelis nelydimų nepilnamečių skaičius vienu metu. Valstybės narės turi paskirti subjektus arba asmenis, atsakingus už paramą savo užduotis vykdantiems globėjams, jų priežiūrą ir stebėseną. Nelydimas nepilnametis turi pateikti prašymą savo vardu arba per globėją. Siekiant užtikrinti nelydimo nepilnamečio teises ir procesines garantijas, laiko terminas jo prašymo pateikimui turi būti skaičiuojamas nuo globėjo paskyrimo ir susitikimo su juo. Jei globėjas nepateiks prašymo per nustatytą terminą, nelydimam nepilnamečiui turi būti suteikta galimybė pateikti prašymą savo vardu padedant sprendžiančiajai institucijai. Tai, kad nelydimas nepilnametis nusprendė pateikti prašymą savo vardu, neturi kliudyti tam, kad jam būtų paskirtas globėjas;

(29)  siekiant užtikrinti, kad nelydimi nepilnamečiai turėtų veiksmingą galimybę pasinaudoti procedūra, jiems visada turėtų būti skirtas globėjas. Globėjas turėtų būti paskiriamas kuo greičiau, prieš imantis rinkti biometrinius duomenis ir bet kuriuo atveju ne vėliau negu per 24 valandas po prašymu parengimo. Globėjas turėtų būti asmuo arba organizacijos atstovas, paskirtas procedūros metu padėti ir patarti nepilnamečiui, kad būtų apsaugoti vaiko interesai ir bendra gerovė. Kai būtina, globėjas turėtų naudotis veiksnumu nepilnamečio vardu. Siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbą nelydimiems nepilnamečiams, globėjų atsakomybei neturėtų būti skiriamas neproporcingai didelis nelydimų nepilnamečių skaičius vienu metu. Bet kuriuo atveju, globėjai neturėtų atsakyti už daugiau nei 20 nelydimų nepilnamečių. Valstybės narės turėtų paskirti subjektus arba asmenis, atsakingus už paramą globėjams, vadovavimą jiems ir stebėseną reguliariais intervalais siekiant užtikrinti, kad jie savo užduotis vykdytų tinkamai. Nelydimas nepilnametis turėtų pateikti prašymą savo vardu arba per globėją. Siekiant užtikrinti nelydimo nepilnamečio teises ir procesines garantijas, laiko terminas jo prašymo pateikimui turėtų būti skaičiuojamas nuo globėjo paskyrimo ir susitikimo su juo. Jei globėjas nepateikia prašymo per nustatytą terminą, nelydimam nepilnamečiui turėtų būti suteikta galimybė pateikti prašymą savo vardu padedant sprendžiančiajai institucijai. Tai, kad nelydimas nepilnametis nusprendė pateikti prašymą savo vardu, neturėtų kliudyti tam, kad jam būtų paskirtas globėjas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti prašytojų teises, sprendimai dėl visų tarptautinės apsaugos prašymų turi būti priimami remiantis faktais, objektyviai, nešališkai ir individualiai po išsamaus nagrinėjimo, kuriame atsižvelgiama į visą prašytojo pateiktą informaciją ir konkrečias prašytojo aplinkybes. Siekiant užtikrinti kruopštų prašymo nagrinėjimą, sprendžiančioji institucija turi atsižvelgti į aktualią, tikslią ir atnaujintą informaciją, susijusią su padėtimi prašytojo kilmės šalyje, gautą iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir kitų šaltinių, tokių kaip Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras. Sprendžiančioji institucija taip pat turi atsižvelgti į visą aktualią bendrą kilmės šalies informacijos analizę, parengtą Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros. Bet koks procedūros užbaigimo atidėjimas turi visiškai atitikti valstybių narių įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) ir teisę į gerą administravimą, nedarant poveikio procedūros veiksmingumui ir teisingumui pagal šį reglamentą;

(30)  siekiant užtikrinti prašytojų teises, sprendimai dėl visų tarptautinės apsaugos prašymų turėtų būti priimami remiantis faktais, objektyviai, nešališkai ir individualiai po išsamaus nagrinėjimo, kuriame atsižvelgiama į visą prašytojo pateiktą informaciją ir konkrečias prašytojo aplinkybes. Siekiant užtikrinti kruopštų prašymo nagrinėjimą, sprendžiančioji institucija turėtų atsižvelgti į aktualią, tikslią ir atnaujintą informaciją, susijusią su padėtimi prašytojo kilmės šalyje, gautą iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir kitų šaltinių, tokių kaip Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras ir kitos vyriausybinės bei nevyriausybinės organizacijos. Sprendžiančioji institucija taip pat turėtų atsižvelgti į visą aktualią bendrą kilmės šalies informacijos analizę, parengtą Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros. Bet koks procedūros užbaigimo atidėjimas turėtų visiškai atitikti valstybių narių įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) ir teisę į gerą administravimą, nedarant poveikio procedūros veiksmingumui ir teisingumui pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  nedarant poveikio tinkamam ir išsamiam tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimui, ir valstybės narės, ir prašytojai yra suinteresuoti, kad sprendimas būtų priimtas kiek įmanoma greičiau. Reikia nustatyti maksimalius laiko terminus administracinei procedūrai ir pirmo laipsnio skundo teikimui, kad tarptautinės apsaugos procedūra būtų racionalizuota. Tokiu būdu prašytojai visose valstybėse narėse galės gauti sprendimą dėl savo prašymo trumpiausiu įmanomu laiku, taip užtikrinant procedūros greitumą ir veiksmingumą;

(33)  nedarant poveikio tinkamam ir išsamiam tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimui, ir valstybės narės, ir prašytojai yra suinteresuoti, kad sprendimas būtų priimtas kiek įmanoma greičiau. Turėtų būti nustatyti maksimalūs laiko terminai administracinei procedūrai ir pirmo laipsnio skundo teikimui, kad tarptautinės apsaugos procedūra būtų racionalizuota. Tokiu būdu prašytojai visose valstybėse narėse galėtų gauti sprendimą dėl savo prašymo trumpiausiu įmanomu laiku, taip užtikrinant procedūros greitumą ir veiksmingumą. Tarptautinės apsaugos procedūros racionalizavimas jokiu būdu neturėtų turėti neigiamo poveikio nuodugniam ir atskiram prašymų esmės nagrinėjimui;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  prieš nustatant atsakingąją valstybę narę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas)29, pirmoji valstybė narė, kurioje buvo pateiktas prašymas, turi nagrinėti jo priimtinumą, kai šalis, kuri nėra valstybė narė, laikoma prašytojo pirmąja prieglobsčio šalimi arba saugia trečiąja šalimi. Be to, prašymas turi būti laikomas nepriimtinu, jei tai paskesnis prašymas be naujos reikšmingos informacijos ar duomenų arba jei atskiras sutuoktinio, partnerio, išlaikomo suaugusiojo arba nepilnamečio prašymas nelaikomas pagrįstu;

Išbraukta.

__________________

 

29 OL L […], […], p. […].

 

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  pirmosios prieglobsčio šalies koncepcija, kaip nepriimtinumo pagrindas, turi būti taikoma, kai galima pagrįstai manyti, kad apsaugą pagal pagrindinius Ženevos konvencijos standartus suteiks kita šalis arba prašytojui bus suteikta pakankama apsauga toje šalyje. Visų pirma, valstybės narės neturėtų nagrinėti prašymo iš esmės, jei pabėgėlio statusą ar kitokią pakankamą apsaugą prašytojui suteikė pirmoji prieglobsčio šalis. Valstybės narės šiuo pagrindu gali veikti tik įsitikinusios (įskaitant, kai būtina ar tikslinga, iš atitinkamos trečiosios šalies gautas garantijas), kad prašytojas toje šalyje naudojosi ir toliau naudosis apsauga pagal Ženevos konvenciją ar kitu būdu naudojosi ir toliau naudosis pakankama apsauga, ypač kalbant apie teisę į teisėtą gyvenamąją vietą, tinkamą galimybę įsidarbinti, naudotis priėmimo įstaigomis, sveikatos priežiūros ir švietimo sistema ir apie teisę į šeimos susijungimą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus;

(36)  valstybės narės turėtų išsaugoti galimybę taikyti pirmosios prieglobsčio šalies koncepciją, kaip nepriimtinumo pagrindą, kai galima pagrįstai manyti, kad apsaugą pagal Ženevos konvenciją toliau teiks kita šalis. Valstybės narės turėtų turėti teisę taikyti šią koncepciją, jei pabėgėlio statusą prašytojui suteikė pirmoji prieglobsčio šalis. Valstybės narės turėtų turėti teisę veikti šiuo pagrindu tik įsitikinusios (įskaitant, kai būtina ar tikslinga, iš atitinkamos trečiosios šalies gautas garantijas), kad prašytojas toje šalyje naudojosi ir toliau naudosis apsauga pagal Ženevos konvenciją;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  saugios trečiosios šalies koncepcija, kaip nepriimtinumo pagrindas, turi būti taikoma, jei galima pagrįstai tikėtis, kad prašytojas dėl ryšių su trečiąja šalimi, įskaitant tą, per kurią jis atvyko tranzitu, gali prašyti pagalbos toje šalyje ir yra pagrindas laikyti, kad prašytojas bus įleistas arba pakartotinai įleistas į tą šalį. Valstybės narės šiuo pagrindu gali veikti tik įsitikinusios (įskaitant, kai būtina ar tikslinga, iš atitinkamos trečiosios šalies gautas garantijas), kad prašytojas turės galimybę toje šalyje gauti apsaugą pagal pagrindinius Ženevos konvencijos standartus arba naudosis pakankama apsauga, ypač kalbant apie teisę į teisėtą gyvenamąją vietą, tinkamą galimybę įsidarbinti, naudotis priėmimo įstaigomis, sveikatos priežiūros ir švietimo sistema ir apie teisę į šeimos susijungimą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus;

(37)  valstybės narės gali taikyti saugios trečiosios šalies koncepciją, jei galima pagrįstai tikėtis, kad prašytojas dėl pakankamų ryšių su trečiąja šalimi gali prašyti pagalbos toje šalyje ir yra pagrindas laikyti, kad prašytojas bus pakartotinai įleistas į tą šalį. Valstybės narės turėtų veikti šiuo pagrindu tik įsitikinusios (įskaitant, kai būtina ar tikslinga, iš atitinkamos trečiosios šalies gautas garantijas), kad prašytojas toje šalyje gaus apsaugą pagal Ženevos konvenciją arba toje šalyse naudosis veiksminga apsauga, prilygstančia pabėgėliams užtikrinamai apsaugai, ypač kalbant apie teisę į teisėtą gyvenamąją vietą, tinkamą galimybę įsidarbinti, naudotis priėmimo įstaigomis, sveikatos priežiūros ir švietimo sistema, pragyvenimo lėšas, kurių pakaktų tinkamam gyvenimo lygiui palaikyti, privatumą ir teisę į šeimos susijungimą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, nekylant grąžinimo į kitą trečiąją šalį arba savavališko laisvės atėmimo pavojui;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  tarptautinės apsaugos prašymą nagrinėti iš esmės reikia nustatant, ar prašytojas priskiriamas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas). Nagrinėti iš esmės nereikia, jei prašymas pagal šį reglamentą turi būti pripažintas nepriimtinu. Tačiau jei iš prima facie įvertinimo aišku, kad prašymą reikia atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįstą, prašymą galima atmesti šiuo pagrindu nenagrinėjant jo priimtinumo;

(38)  tarptautinės apsaugos prašymas turėtų būti iš esmės nagrinėjamas siekiant nustatyti, ar prašytojas priskirtinas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas). Nagrinėti iš esmės nereikia, jei prašymas pagal šį reglamentą yra pripažintas nepriimtinu.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  prašymo nagrinėjimas turi būti paspartintas ir baigtas per ne ilgesnį nei dviejų mėnesių laikotarpį tais atvejais, kai prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes tai piktnaudžiaujamojo pobūdžio prašymas, įskaitant atvejus, kai prašytojas atvyko iš saugios kilmės šalies arba prašymą teikia tik siekdamas atidėti arba grąžinimo sprendimo vykdymą arba jam sutrukdyti arba jei kyla didelių problemų dėl nacionalinio saugumo ar visuomenės interesų, jei prašytojas neprašė tarptautinės apsaugos pirmo atvykimo valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kuri yra jo teisėta gyvenamoji vieta, arba jei prašytojas, kurio prašymas nagrinėjamas ir kuris pateikė prašymą kitoje valstybėje narėje arba kuris yra kitos valstybės narės teritorijoje be teisę gyventi patvirtinančio dokumento, yra grąžinamas pagal Dublino reglamentą. Pastaruoju atveju prašymo nagrinėjimas neturi būti paspartintas, jei prašytojas gali pagrįstai motyvuoti išvykimą į kitą valstybę narę be leidimo, prašymo pateikimą kitoje valstybėje narėje ar tai, kad buvo kitaip nepasiekiamas kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui, tuo, kad nebuvo tinkamai ir laiku informuotas apie savo pareigas. Be to, paspartinto nagrinėjimo procedūra nelydimiems nepilnamečiams gali būti taikoma tik šiame reglamente nustatytomis ribotomis aplinkybėmis;

(39)  šiame reglamente nurodytais atvejais prašymo nagrinėjimas turėtų būti paspartintas ir baigtas per ne ilgesnį nei dviejų mėnesių laikotarpį. Be to, paspartinto nagrinėjimo procedūra nelydimiems nepilnamečiams gali būti taikoma tik šiame reglamente nustatytomis ribotomis aplinkybėmis;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  daugeliu atvejų tarptautinės apsaugos prašoma valstybės narės pasienyje arba tranzito zonoje prieš priimant sprendimą dėl prašytojo įleidimo. Valstybės narės turi sugebėti užtikrinti priimtinumo tikrinimo arba nagrinėjimo iš esmės procedūrą, kuri suteiktų galimybę priimti sprendimus dėl tokių prašymų tose vietovėse aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis. Pasienio procedūra turi trukti ne ilgiau nei keturias savaites, o po to laikotarpio prašytojui turi būti suteiktas leidimas atvykti į valstybės narės teritoriją. Tik jei neproporcingai didelis prašytojų skaičius pateikia prašymus pasienyje arba tranzito zonoje, pasienio procedūrą galima atlikti netoli sienos ar tranzito zonos esančiose vietovėse. Pasienio procedūra nelydimiems nepilnamečiams gali būti taikoma tik šiame reglamente nustatytomis ribotomis aplinkybėmis;

(40)  daugeliu atvejų tarptautinės apsaugos prašoma valstybės narės pasienyje arba tranzito zonoje prieš priimant sprendimą dėl prašytojo įleidimo. Valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti priimtinumo tikrinimo arba nagrinėjimo iš esmės procedūrą, kuri suteiktų galimybę priimti sprendimus dėl tokių prašymų tose vietovėse aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis. Pasienio procedūra turėtų trukti ne ilgiau nei keturias savaites, o po to laikotarpio prašytojui turėtų būti suteiktas leidimas atvykti į valstybės narės teritoriją. Tik jei neproporcingai didelis prašytojų skaičius pateikia prašymus pasienyje arba tranzito zonoje, pasienio procedūrą galima atlikti netoli sienos ar tranzito zonos esančiose vietovėse. Pasienio procedūra nepilnamečiams turėtų būti taikoma tik esant prieinamai nepilnamečio sulaikymo alternatyvai. Pasienio procedūra neturėtų būti taikoma nelydimiems nepilnamečiams;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  viešosios tvarkos sąvoka gali, inter alia, apimti teistumą už sunkaus nusikaltimo įvykdymą;

(41)  viešosios tvarkos sąvoka gali, inter alia, apimti teistumą už sunkaus nusikaltimo įvykdymą. Nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos sąvokos apima ir sunkius nusikaltimus, pvz., sąsajas su nusikalstama organizacija, teroristiniais aktais ir prekyba žmonėmis;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  prašytojui, kuris atvyko neturėdamas dokumentų arba naudojosi padirbtais dokumentais, dėl to neturi būti automatiškai taikomos paspartinto nagrinėjimo ar pasienio procedūros, jeigu jis gali nurodyti rimtą priežastį;

(42)  prašytojui, kuris atvyko neturėdamas dokumentų arba naudojosi padirbtais dokumentais, dėl to neturėtų būti taikomos paspartinto nagrinėjimo ar pasienio procedūros;

Pagrindimas

Tai, kad prašytojas neturi dokumentų, neturėtų būti kliūtis nagrinėti jo tarptautinės apsaugos prašymą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  jei prašytojas aiškiai atsiima prašymą savo iniciatyva arba nesilaiko iš šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) arba Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) kylančių įsipareigojimų ir tokiu būdu numanomai atsiima savo prašymą, prašymas toliau nenagrinėjamas ir turi būti atmestas kaip aiškiai atsiimtas arba kaip prašymas, kurio atsisakyta, o bet koks kitas po šio sprendimo to paties prašytojo valstybėse narėse vėliau pateiktas prašymas turi būti laikomas paskesniu prašymu. Tačiau numanomas atsiėmimas negali vykti automatiškai, bet prašytojui reikia suteikti galimybę atvykti į sprendžiančiąją instituciją ir įrodyti, kad šių įpareigojimų nevykdė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių;

(43)  jei prašytojas aiškiai atsiima prašymą savo iniciatyva, prašymas neturėtų būti toliau nagrinėjamas ir turėtų būti atmestas kaip aiškiai atsiimtas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a)  konkrečiais šiame reglamente numatytais atvejais, kai prašytojai nesilaiko savo pareigų, sprendžiančioji institucija turėtų turėti galimybę laikinai nutraukti jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą. Prašytojui turėtų būti suteikta galimybė per du mėnesius užtikrinti savo pareigų laikymąsi norint, kad jo prašymo nagrinėjimas būtų atnaujintas. Prašymo nagrinėjimas turėtų būti atnaujintas tik vieną kartą, nebent prašytojas galėtų parodyti, kad savo pareigų nesilaikė dėl aplinkybių, kurių kontroliuoti negalėjo. Priešingu atveju prašymas turėtų būti atmestas kaip numanomai atsiimtas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  jei prašytojas pateikia paskesnį prašymą nepateikdamas naujų įrodymų ar duomenų, kurie reikšmingai padidintų jo priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų tikimybę arba kurie būtų susiję su priežastimis, dėl kurių ankstesnis prašymas buvo atmestas kaip nepriimtinas, šiam paskesniam prašymui nauja išsamaus nagrinėjimo procedūra neturi būti taikoma. Tokiais atvejais prašymai po pirminio nagrinėjimo turi būti atmetami kaip nepriimtini arba akivaizdžiai nepagrįsti, jei prašymas taip akivaizdžiai neturi pagrindo arba yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, kad nėra realios tikimybės, kad jis bus sėkmingas, pagal res judicata principą. Pirminis nagrinėjimas atliekamas remiantis raštu pateiktais dokumentais ir asmeniniu pokalbiu, tačiau be asmeninio pokalbio galima apsieiti tais atvejais, kai iš raštu pateiktų dokumentų aišku, kad prašyme nepateikiama reikšmingos naujos informacijos ar duomenų arba kad jis akivaizdžiai neturi pagrindo ir nėra realios tikimybės, kad prašymas bus sėkmingas. Paskesnių prašymų atveju galima daryti išimtis dėl asmens teisės likti valstybės narės teritorijoje po paskesnio prašymo atmetimo kaip nepriimtino ar nepagrįsto arba (antro ir kitų paskesnių prašymų atveju) kai tik prašymas buvo pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo, kuriuo ankstesnis paskesnis prašymas buvo atmestas kaip nepriimtinas, nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas;

(44)  jei prašytojas pateikia paskesnį prašymą nepateikdamas naujų įrodymų ar duomenų, kurie padidintų jo priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų tikimybę arba kurie būtų susiję su priežastimis, dėl kurių ankstesnis prašymas buvo atmestas kaip nepriimtinas, šiam paskesniam prašymui nauja išsamaus nagrinėjimo procedūra neturėtų būti taikoma. Tokiais atvejais prašymai po pirminio nagrinėjimo turėtų būti atmetami kaip nepagrįsti arba akivaizdžiai nepagrįsti, jei prašymas neturi pagrindo arba yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio ir nėra realios tikimybės, kad jis bus sėkmingas, pagal res judicata principą. Pirminis nagrinėjimas atliekamas remiantis raštu pateiktais dokumentais ir asmeniniu pokalbiu. Tačiau be asmeninio pokalbio galima apsieiti tais atvejais, kai iš raštu pateiktų dokumentų aišku, kad prašyme nepateikiama reikšmingos naujos informacijos ar duomenų arba kad jis neturi pagrindo ir nėra realios tikimybės, kad prašymas bus sėkmingas. Paskesnių prašymų atveju galima daryti išimtis dėl asmens teisės likti valstybės narės teritorijoje po paskesnio prašymo atmetimo kaip akivaizdžiai nepagrįsto arba (antro ir kitų paskesnių prašymų atveju) kai tik prašymas buvo pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo, kuriuo ankstesnis paskesnis prašymas buvo atmestas kaip nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  vienas iš svarbiausių tarptautinės apsaugos prašymo pagrįstumo kriterijų – prašytojo saugumas jo kilmės šalyje. Atsižvelgiant į faktą, kad Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) siekiama aukštesnio suderinimo laipsnio priskiriant trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės prie tarptautinės apsaugos gavėjų, šiuo reglamentu nustatomi bendri trečiųjų šalių priskyrimo prie saugių kilmės šalių kriterijai ir, atsižvelgiant į poreikį sustiprinti saugios kilmės šalies koncepcijos, kaip veiksmingos priemonės, padedančios sparčiai išnagrinėti tikėtinai nepagrįstus prašymus, taikymą, šiuo reglamentu nustatomas ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas;

(45)  vienas iš svarbiausių tarptautinės apsaugos prašymo pagrįstumo kriterijų – prašytojo saugumas jo kilmės šalyje. Atsižvelgiant į faktą, kad Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) siekiama aukštesnio suderinimo laipsnio priskiriant trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės prie tarptautinės apsaugos gavėjų, šiuo reglamentu nustatomi bendri trečiųjų šalių priskyrimo prie saugių kilmės šalių kriterijai ir ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  tai, kad trečioji šalis įtraukta į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, negali suteikti absoliučios saugumo garantijos tos šalies piliečiams, todėl nepanaikina poreikio deramai išnagrinėti kiekvieną tarptautinės apsaugos prašymą. Dėl paties priskyrimui būtino įvertinimo pobūdžio galima atsižvelgti tik į tos šalies bendras, civilines, teisines ir politines aplinkybes bei į tai, ar persekiojimo, kankinimo, nežmoniško ar žeminamo elgesio ar baudimo vykdytojams, juos toje šalyje pripažinus atsakingais už šiuos veiksmus, praktiškai yra taikomos sankcijos. Dėl šios priežasties, jei prašytojas įrodo, kad yra rimtų priežasčių manyti, jog tai nėra saugi šalis jo konkrečiomis aplinkybėmis, tos šalies priskyrimas prie saugių šalių nebegali būti laikomas reikšmingu jo atveju;

(46)  tai, kad trečioji šalis įtraukta į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, negali suteikti absoliučios saugumo garantijos tos šalies piliečiams, todėl nepanaikina poreikio deramai išnagrinėti kiekvieną tarptautinės apsaugos prašymą. Dėl paties priskyrimui būtino įvertinimo pobūdžio galima atsižvelgti tik į tos šalies bendras, civilines, teisines ir politines aplinkybes bei į tai, ar persekiojimo, kankinimo, nežmoniško ar žeminamo elgesio ar baudimo vykdytojams, juos toje šalyje pripažinus atsakingais už šiuos veiksmus, praktiškai yra taikomos sankcijos. Dėl šios priežasties, jei prašytojas įrodo, kad yra priežasčių manyti, jog tai nėra saugi šalis jo konkrečiomis aplinkybėmis, tos šalies priskyrimas prie saugių šalių nebegali būti laikomas reikšmingu jo atveju;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  kalbant apie šalių priskyrimą prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu, šiuo reglamentu toks priskyrimas numatomas. Trečiosios šalys prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu turi būti priskirtos iš dalies keičiant šį reglamentą, remiantis šiame reglamente nustatytomis sąlygomis ir atlikus išsamų, įrodymais grįstą įvertinimą, apimantį esminį tyrimą ir plačias konsultacijas su valstybėmis narėmis bei suinteresuotaisiais subjektais;

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo ir ES bendro saugių trečiųjų šalių sąrašo sukūrimas turės panaikinti kai kuriuos valstybių narių nacionaliniuose saugių šalių sąrašuose esančius skirtumus. Nors valstybėms narėms turi būti palikta teisė taikyti ar priimti teisės aktus, leidžiančius prie saugių šalių nacionaliniu lygmeniu priskirti ir kitas trečiąsias šalis, nepriskirtas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba neįtrauktas į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, tokio bendro priskyrimo ar sąrašo sudarymas turi užtikrinti, kad visos valstybės narės koncepciją vienodai taikys prašytojų, kurių kilmės šalys yra bendrame sąraše arba kurie turi ryšių su saugia trečiąja šalimi, atžvilgiu. Tai padės suvienodinti procedūrų taikymą ir tokiu būdu taip pat atgrasyti tarptautinės apsaugos prašytojus nuo antrinio judėjimo. Dėl šios priežasties per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų nebelikti galimybės naudoti nacionalinius sąrašus ar priskyrimą;

(48)  Sukūrus ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, turėtų nebelikti kai kurių valstybių narių nacionaliniuose saugių kilmės šalių sąrašuose aptinkamų skirtumų. Nors valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė taikyti ar priimti teisės aktus, leidžiančius prie saugių šalių nacionaliniu lygmeniu priskirti trečiąsias šalis, sudarius tokį bendro sąrašą turėtų būti užtikrinta, kad visos valstybės narės vienodai taikytų koncepciją prašytojų, kurių kilmės šalis yra bendrame sąraše, atžvilgiu. Tai turėtų padėti suvienodinti procedūrų taikymą ir tokiu būdu taip pat atgrasyti tarptautinės apsaugos prašytojus nuo antrinio judėjimo. Dėl šios priežasties per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų nebelikti galimybės naudoti nacionalinius saugių kilmės šalių sąrašus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a)  pereinamuoju trejų metų laikotarpiu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad informacija nacionaliniuose saugių kilmės šalių sąrašuose ir ES bendrame sąraše būtų nuosekli. Šalis, kurios priskyrimas saugioms šalims sustabdomas arba kuri pašalinama iš ES bendro sąrašo, neturėtų būti laikoma saugia šalimi nacionaliniu lygmeniu;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

48 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48b)  siekiant suderinti nacionalinius saugių kilmės šalių sąrašus, pereinamuoju trejų metų laikotarpiu valstybės narės turėtų turėti galimybę siųsti Komisijai pasiūlymus dėl tam tikrų šalių įtraukimo į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Komisija pasiūlymus turėtų išnagrinėti per šešis mėnesius nuo jų pateikimo remdamasi įvairiais turimais informacijos šaltiniais, visų pirma Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ataskaitomis ir valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, Europos Tarybos ir kitų susijusių tarptautinių organizacijų bei nacionalinių ar tarptautinių nevyriausybinių organizacijų pateikta informacija. Rengiantis trečiąją šalį įtraukti į šį sąrašą, Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo papildymo vadovaudamasi įprasta teisėkūros procedūra. Komisija turi užtikrinti, kad kiekvienos trečiosios šalies, įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, atžvilgiu būtų įgyvendinama veiksminga Sąjungos grąžinimo politika, įskaitant susitarimus dėl readmisijos, kurių turi būti visapusiškai laikomasi norint, kad į šias šalis būtų siunčiama Sąjungos pagalba;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

48 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48c)  Taikant ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą neturėtų būti siekiama mažinti prieglobsčio prašytojų iš šalių, kurių atveju didelį prašymų skaičių lydi menkas pripažinimo rodiklis, skaičių. Trečioji šalis turėtų būti priskiriama prie saugių kilmės šalių remiantis tik vertinimu, ar tos šalies padėtis atitinka bendrus trečiųjų šalių priskyrimo prie saugių šalių kriterijus, nustatytus šiame reglamente;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  Komisija, padedant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai, turi reguliariai peržiūrėti padėtį trečiosiose šalyse, priskirtose prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba tose, kurios įtrauktos į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Staiga pablogėjus padėčiai tokioje trečiojoje šalyje, Komisijai reikalinga galimybė deleguotuoju aktu ribotam laikotarpiui sustabdyti šios trečiosios šalies priskyrimą prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba šios trečiosios šalies įrašymą į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Be to, tokiu atveju per 3 mėnesius nuo trečiąją šalį suspenduojančio deleguotojo akto priėmimo Komisija turi pasiūlyti pakeitimą, kuriuo ši trečioji šalis nebebūtų priskiriama prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba ši trečioji šalis būtų pašalinta iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo;

(49)  Komisija, padedant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai, turėtų reguliariai peržiūrėti padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Staiga pablogėjus padėčiai tokioje trečiojoje šalyje, Komisijai reikalinga galimybė deleguotuoju aktu ribotam laikotarpiui sustabdyti šios trečiosios šalies įrašymą į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Be to, tokiu atveju per 6 mėnesius nuo trečiąją šalį suspenduojančio deleguotojo akto priėmimo Komisija, vadovaudamasi įprasta teisėkūros procedūra, turėtų pasiūlyti pakeitimą, kuriuo ši trečioji šalis būtų pašalinta iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  kai deleguotasis aktas ir jo pratęsimas baigs galioti, o naujas deleguotasis aktas nebus priimtas, trečiosios šalies priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba trečiosios šalies įrašymas į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ilgiau nebebus stabdomas. Tai nedaro poveikio jokiam pasiūlytam pakeitimui dėl trečiosios šalies išbraukimo iš šių sąrašų;

(51)  deleguotajam aktui ir jo pratęsimui baigus galioti, o naujo deleguotojo akto nepriėmus, trečiosios šalies priskyrimas ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašui nebeturėtų būti stabdomas. Tai nedaro poveikio jokiam pasiūlytam pakeitimui dėl trečiosios šalies išbraukimo iš šių sąrašų;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  Komisija su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros pagalba turi reguliariai peržiūrėti padėtį trečiosiose šalyse, kurios buvo išbrauktos iš ES bendro saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių sąrašo, įskaitant atvejus, kai valstybė narė informuoja Komisiją, kad remdamasi pagrįstu įvertinimu ji mano, jog po padėties šioje trečiojoje šalyje pokyčių šalis vėl atitinka šiame reglamente nustatytas priskyrimo prie saugių šalių sąlygas. Tokiu atveju valstybė narė nacionaliniu lygmeniu priskirti šią trečiąją šalį prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių gali tik jei Komisija neprieštarauja tokiam priskyrimui. Jei Komisija laiko, kad šios sąlygos įvykdytos, ji gali pasiūlyti priskyrimo prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygmeniu arba prie ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo pakeitimą, kad būtų įtraukta ši trečioji šalis;

(52)  Komisija su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros pagalba turėtų reguliariai peržiūrėti padėtį trečiosiose šalyse, kurios buvo išbrauktos iš ES bendro saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių sąrašo. Trečiąją šalį pašalinus iš bendro ES saugių šalių sąrašo, valstybė narė gali informuoti Komisiją, jei mano, jog po padėties šioje trečiojoje šalyje pokyčių šalis iš naujo atitinka šiame reglamente nustatytus įtraukimo į ES bendrą sąrašą kriterijus. Komisija turėtų išnagrinėti tokią valstybės narės informaciją ir prireikus pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies atitinkamai pakeisti ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Komisijai nusprendus tokio pasiūlymo neteikti, valstybės narės neturėtų minėtosios šalies priskirti prie saugių kilmės šalių nacionaliniu lygmeniu;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(62)  Turkijoje teisinį pagrindą apsaugai nuo persekiojimo ir netinkamo elgesio tinkamai suteikia materialinės bei proceso teisės aktai žmogaus teisių ir kovos su diskriminacija srityse, įskaitant visas svarbiausias tarptautines žmogaus teisių srities sutartis, prie kurių šalis yra prisijungusi. 2014 m. Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė pažeidimų 94 iš 2 899 prašymų. Nėra žinoma apie jokius savo piliečių perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo į trečiąsias šalis, kur, inter alia, egzistuoja rimta grėsmė, kad jiems bus taikoma mirties bausmė, kankinimas, persekiojimas arba kitoks nežmoniškas ar žeminantis elgesys ar baudimas, arba kur dėl rasės, tikėjimo, tautybės, lytinės orientacijos, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politiniam judėjimui iškils pavojus jų gyvybei ar laisvei arba egzistuoja didelė perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo iš ten į kitą trečiąją šalį grėsmė, atvejus. Valstybių narių nuomone, 2014 m. 23,1 proc. (310) Turkijos piliečių pateiktų prieglobsčio prašymų buvo pagrįsti. Turkiją prie saugių kilmės šalių priskiria viena valstybė narė. Europos Vadovų Taryba yra suteikusi Turkijai šalies kandidatės statusą. Tuo metu Turkija įvertinta kaip pakankamai atitinkanti 1993 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos Kopenhagoje nustatytus kriterijus, susijusius su demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą užtikrinančių institucijų stabilumu – kad taptų nare, Turkija privalės ir toliau laikytis šių kriterijų, atsižvelgdama į metinėje pažangos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63)  kalbant apie pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso panaikinimą ir ypač atsižvelgiant į reguliarias statuso peržiūras, atliekamas pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas), valstybės narės turi užtikrinti, kad tarptautine apsauga besinaudojantys asmenys būtų deramai informuoti apie galimą jų statuso persvarstymą ir jiems suteikta galimybė per pagrįstą laikotarpį pateikti savo požiūrį raštu pateikiamų dokumentų forma ir asmeninio pokalbio metu prieš institucijoms priimant motyvuotą sprendimą panaikinti jų statusą;

(63)  kalbant apie pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso panaikinimą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tarptautine apsauga besinaudojantys asmenys būtų deramai informuoti apie galimą jų statuso persvarstymą ir jiems būtų suteikta galimybė per pagrįstą laikotarpį pateikti savo požiūrį raštu pateikiamų dokumentų forma ir asmeninio pokalbio metu prieš institucijoms priimant motyvuotą sprendimą panaikinti jų statusą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(66)  atsižvelgiant į lygiaverčio prašymų tvarkymo ir veiksmingos bendros tarptautinės apsaugos procedūros poreikį, laiko terminus reikia nustatyti ne tik administracinei procedūrai, bet ir apskundimo etapui, bent tiek, kiek tai susiję su pirmo laipsnio skundu. Tai neturi daryti poveikio tinkamam ir išsamiam skundo nagrinėjimui, todėl reikia išlaikyti lankstumą atvejams su sudėtingomis faktinėmis arba teisinėmis aplinkybėmis;

Išbraukta.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma dėl informacijos, dokumentų teikimo prašytojams ir priemonių, susijusių su prašytojais, įskaitant nepilnamečius, kuriems reikalingos specialios procesinės garantijos, Komisijai turi būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turi būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201134, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

(71)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma dėl informacijos, dokumentų teikimo prašytojams ir priemonių, susijusių su prašytojais, įskaitant nepilnamečius, kuriems reikalingos konkrečios procesinės garantijos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201134, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

_________________

_________________

34 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

34 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pagrindimas

Sąvokos suderinamos su EP pozicija dėl kitų bendros Europos prieglobsčio sistemos priemonių, visų pirma dėl Priėmimo sąlygų direktyvos.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(72)  siekiant reaguoti į staigius padėties trečiojoje šalyje, Sąjungos lygmeniu priskirtoje prie saugių trečiųjų šalių arba įtrauktoje į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, pablogėjimus, Komisijai turi būti deleguotas įgaliojimas priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl tos trečiosios šalies priskyrimo prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba įtraukimo į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui, jei remdamasi pagrįstu įvertinimu Komisija laikys, kad nebetenkinamos šiame reglamente nustatytos sąlygos. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija deramai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, rengiančių deleguotuosius aktus, posėdžiuose;

(72)  siekiant reaguoti į staigiai pablogėjusią padėtį trečiojoje šalyje, įtrauktoje į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, Komisijai turėtų būti deleguotas įgaliojimas priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl tos trečiosios šalies priskyrimo ES bendram saugių kilmės šalių sąrašui sustabdymo šešių mėnesių laikotarpiui, jei remdamasi pagrįstu įvertinimu Komisija laikys, kad nebetenkinamos šiame reglamente nustatytos sąlygos. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija deramai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, rengiančių deleguotuosius aktus, posėdžiuose;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(75)  šio reglamento taikymas turėtų būti reguliariai tam tikrais laikotarpiais įvertinamas;

(75)  šio reglamento taikymas – visų pirma kalbant apie III skyriaus taikymą – turėtų būti reguliariai tam tikrais laikotarpiais įvertinamas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti visapusišką praktinį šio reglamento nuostatų, susijusių su nemokamos teisinės pagalbos teikimu prieglobsčio prašytojams visais procedūros etapais, įgyvendinimą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Palankesnės nuostatos

 

Valstybės narės gali nustatyti arba išsaugoti palankesnius standartus, taikytinus tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo procedūroms, jei tik šie standartai suderinami su šiuo reglamentu.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojas – tarptautinės apsaugos paprašęs trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, dėl kurio prašymo dar nėra priimtas galutinis sprendimas;

b)  prašytojas – tarptautinės apsaugos paprašęs trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, dėl kurio prašymo dar nėra priimtas galutinis sprendimas; (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prašytojas, kuriam reikia specialių procesinių garantijų – prašytojas, kurio galimybės naudotis teisėmis ir vykdyti pareigas, numatytas šiame reglamente, yra ribotos dėl asmeninių aplinkybių;

c)  prašytojas, kuriam reikia konkrečių procesinių garantijų – prašytojas, kurio galimybės naudotis teisėmis ir vykdyti pareigas, numatytas šiame reglamente, yra ribotos dėl asmeninių aplinkybių arba konkretaus pažeidžiamumo;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  asmuo be pilietybės – asmuo, kurio savo piliečiu pagal savo galiojančią teisę nelaiko nė viena valstybė;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  galutinis sprendimas – sprendimas dėl to, ar pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas trečiosios šalies piliečiui ar asmeniui be pilietybės bus suteiktas, įskaitant sprendimą dėl prašymo atmetimo kaip nepriimtino arba sprendimą dėl prašymo atmetimo kaip aiškiai atsiimto arba kaip prašymo, kurio atsisakyta, kuriam atitinkamoje valstybėje narėje nebetaikoma apskundimo procedūra;

d)  galutinis sprendimas – sprendimas dėl to, ar pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas trečiosios šalies piliečiui ar asmeniui be pilietybės bus suteiktas, įskaitant sprendimą dėl prašymo atmetimo kaip nepriimtino arba sprendimą dėl prašymo atmetimo kaip aiškiai atsiimto, kuriam atitinkamoje valstybėje narėje nebetaikoma apskundimo procedūra;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  sprendžiančioji institucija – bet kokia pusiau teisminė arba administracinė institucija valstybėje narėje, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir kompetentinga priimti pirmosios instancijos sprendimus;

e)  sprendžiančioji institucija – bet kuri teisminė arba administracinė institucija valstybėje narėje, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir kompetentinga priimti pirmosios instancijos sprendimus;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  globėjas – asmuo arba organizacija, paskirta padėti ir atstovauti nelydimam nepilnamečiui, kad gintų vaiko interesus ir bendrą gerovę šiame reglamente nustatytų procedūrų metu ir prireikus naudotųsi veiksnumu nepilnamečio vardu;

f)  globėjas – asmuo arba organizacija, kompetentingų tarnybų paskirta padėti ir atstovauti nelydimam nepilnamečiui šiame reglamente nustatytų procedūrų metu, kad gintų vaiko interesus ir bendrą gerovę ir prireikus naudotųsi veiksnumu nepilnamečio vardu;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  tarptautinės apsaugos panaikinimas – sprendžiančiosios institucijos sprendimas atšaukti, nutraukti arba atsisakyti atnaujinti asmens pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą;

g)  tarptautinės apsaugos panaikinimas – sprendžiančiosios institucijos sprendimas atšaukti, nutraukti arba atsisakyti atnaujinti asmens pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą vadovaujantis [Priskyrimo reglamentu];

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  paskesnis prašymas – vėlesnis tarptautinės apsaugos prašymas, pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo dėl ankstesnio prašymo priėmimo, įskaitant atvejus, kai prašymas buvo atmestas kaip aiškiai atsiimtas arba kaip prašymas, kurio atsisakyta, po jo numanomo atsiėmimo;

i)  paskesnis prašymas – vėlesnis tarptautinės apsaugos prašymas, pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo dėl ankstesnio prašymo priėmimo, įskaitant atvejus, kai prašymas buvo atmestas kaip aiškiai arba numanomai atsiimtas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toliau išvardytos institucijos yra atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą bei prašytojų informavimą, kur ir kaip pateikti prašymą dėl tarptautinės apsaugos:

Nedarant poveikio 1 daliai, toliau išvardytos institucijos yra atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą bei prašytojų informavimą, kur ir kaip pateikti prašymą dėl tarptautinės apsaugos, tačiau jokiomis aplinkybėmis neturi įgaliojimo priimti sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo priimtinumo ir esmės:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  imigracijos institucijos;

c)  imigracijos institucijos, jei tik jos nėra sprendžiančioji institucija;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  už sulaikymo įstaigas atsakingos institucijos.

d)  už sulaikymo arba priėmimo įstaigas atsakingos institucijos.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės šias funkcijas gali priskirti ir kitoms institucijoms.

Valstybės narės šias funkcijas gali priskirti ir kitoms institucijoms. Jei prašymą gauna institucija, neturinti įgaliojimų jį užregistruoti, ši institucija informuoja prašytoją apie tai, kur ir kaip pateikti tarptautinės apsaugos prašymą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kitos valstybės narės institucijų, kurioms ši valstybė narė yra patikėjusi tarptautinės apsaugos prašymų priėmimo, registravimo arba nagrinėjimo užduotį;

Išbraukta.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei valstybė narė kreipiasi pagalbos į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, tačiau galimybių atsiųsti ekspertų nėra, atsakingoji valstybė narė gali kreiptis pagalbos į kitą valstybę narę tarptautinės apsaugos prašymų priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo tikslu. Atsakingoji valstybė narė lieka kompetentinga priimti sprendimus dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad sprendžiančiosios institucijos ar bet kokios kitos už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą pagal 3 dalį atsakingos institucijos darbuotojai turėtų atitinkamų žinių, išeitų reikiamus mokymus ir gautų reikiamus nurodymus, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus taikant šį reglamentą.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad institucijų, kurių atsakomybės sritys nurodytos šio straipsnio 1–4a dalyse, darbuotojai turėtų atitinkamų žinių, jiems būtų surengti reikiami mokymai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr.  XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūros reglamentas) ir gautų reikiamus nurodymus, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus taikant šį reglamentą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siekti gauti informacijos iš įtariamų persekiotojų arba didelę žalą sukėlusių subjektų tokiu būdu, kad šie subjektai būtų tiesiogiai informuoti, jog atitinkamas prašytojas prašo apsaugos, o prašytojui ar jo išlaikomiems asmenims kiltų fizinio susidorojimo grėsmė, arba tokia grėsmė kiltų jo šeimos narių, tebegyvenančių jo kilmės šalyje, laisvei ir saugumui.

b)  siekti gauti informacijos iš įtariamų persekiotojų arba didelę žalą sukėlusių subjektų, jei dėl to prašytojui ar jo išlaikomiems asmenims kaip nors galėtų kilti fizinio susidorojimo grėsmė, arba tokia grėsmė galėtų kilti jo šeimos narių, tebegyvenančių jo kilmės šalyje, laisvei ir saugumui.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas savo prašymą pateikia pirmoje atvykimo valstybėje narėje arba, jei jis teisėtai lankosi valstybėje narėje, savo prašymą pateikia toje valstybėje narėje, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) 4 straipsnyje.

1.  Prašytojas savo prašymą pateikia pirmoje atvykimo valstybėje narėje arba, jei jis teisėtai lankosi valstybėje narėje, savo prašymą pateikia toje valstybėje narėje vadovaudamasis Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas).

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pateikdamas 27 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktuose nurodytus duomenis;

a)  pateikdamas 27 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus duomenis;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikdamas pirštų atspaudus ir veido atvaizdą, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX (EURODAC reglamentas)35;

b)  pateikdamas biometrinius duomenis, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX (EURODAC reglamentas)35;

__________________

__________________

35 OL L […], […], p. […].

35 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikti turimus dokumentus, svarbius prašymo nagrinėjimui.

d)  leisdamas atsakingoms institucijoms išnagrinėti ir nukopijuoti turimus dokumentus, svarbius prašymo nagrinėjimui.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei prašytojas atsisako bendradarbiauti, nesuteikdamas prašymo nagrinėjimui reikalingų duomenų, nepateikdamas savo piršto atspaudų ir veido atvaizdo, o atsakingosios institucijos tinkamai informavo tą asmenį apie jo pareigas ir užtikrino veiksmingas galimybes šioms pareigoms įvykdyti, jo prašymas atmetamas kaip prašymas, kurio atsisakyta, taikant 39 straipsnyje nurodytą procedūrą.

3.  Jei prašytojas atsisako bendradarbiauti, nesuteikdamas 27 straipsnio 1 dalies a–b punktuose nurodytų duomenų arba nepateikdamas savo biometrinių duomenų, o atsakingosios institucijos tinkamai informavo tą asmenį apie jo pareigas ir su jomis susijusias pasekmes bei užtikrino veiksmingas galimybes šioms pareigoms įvykdyti, jo prašymas atmetamas kaip numanomai atsiimtas taikant 39 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prašytojas valstybės narės, kurioje jam privaloma būti, sprendžiančiajai institucijai praneša apie savo gyvenamąją vietą, adresą arba telefono numerį, kuriuo būtų pasiekiamas sprendžiančiajai institucijai ar kitoms atsakingosioms institucijoms. Jis šią sprendžiančiąją instituciją informuoja apie bet kokius pokyčius. Su prašytoju turi būti galimybė susisiekti jo paskutinėje gyvenamojoje vietoje arba tuo adresu, kurį jis atitinkamai nurodė, ypač pateikdamas prašymą pagal 28 straipsnį.

4.  Prašytojas valstybės narės, kurioje jam privaloma būti, sprendžiančiajai institucijai praneša apie savo gyvenamąją vietą, adresą arba telefono numerį ar e. pašto adresą, kuriuo būtų pasiekiamas sprendžiančiajai institucijai ar kitoms atsakingosioms institucijoms. Jis šią sprendžiančiąją instituciją informuoja apie bet kokius pokyčius. Su prašytoju turi būti galimybė susisiekti jo paskutinėje gyvenamojoje vietoje arba tuo adresu, kurį jis atitinkamai nurodė, ypač pateikdamas prašymą pagal 28 straipsnį.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kai tai būtina prašymo nagrinėjimui, prašytojui atsakingosios institucijos gali atlikti apžiūrą arba jo daiktų patikrinimą. Nedarant poveikio apžiūroms ir patikrinimams, atliekamiems saugumo sumetimais, prašytojo asmens apžiūrą pagal šį reglamentą atlieka tos pačios lyties asmuo visapusiškai laikantis žmogaus orumo ir fizinės bei psichologinės neliečiamybės principų.

7.  Kai tai būtina prašymui tvarkyti, atsakingosios institucijos gali pareikalauti atlikti prašytojo daiktų patikrinimą. Sprendžiančioji institucija prašytojui raštu pateikia patikrinimo priežastis. Tai nedaro poveikio apžiūroms ir patikrinimams, atliekamiems saugumo sumetimais.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendžiančioji institucija informuoja prašytojus kalba, kurią jie supranta arba pagrįstai galima daryti prielaidą, kad supranta, apie šiuos dalykus:

Sprendžiančioji institucija informuoja prašytojus kalba, kurią jie supranta, bei glaustai ir paprastais žodžiais apie šiuos dalykus:

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jų teises ir pareigas procedūros metu, įskaitant prievolę likti valstybės narės teritorijoje, kurioje jiems privaloma būti pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas).

c)  jų teises ir pareigas procedūros metu, įskaitant tas, kurios numatytos pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas).

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  procedūros laikotarpį;

e)  procedūros laikotarpį, įskaitant visus terminus, kurių jie turi laikytis, ir terminus, kurių turi laikytis atsakingosios institucijos;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  teisę naudotis nemokama teisine pagalba atskiram prašymui pateikti ir teisiniu atstovavimu visais procedūros etapais, vadovaujantis III skyriaus nuostatomis;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  sprendžiančiosios institucijos priimtą sprendimą, šio sprendimo priežastis, taip pat pasekmes sprendimo, kuriuo atsisakoma suteikti tarptautinę apsaugą, ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

h)  sprendžiančiosios institucijos priimtą sprendimą, šio sprendimo priežastis ir visus duomenis, į kuriuos atsižvelgta siekiant priimti sprendimą, taip pat pasekmes sprendimo, kuriuo atsisakoma suteikti tarptautinę apsaugą, ir tokio sprendimo apskundimo tvarką bei terminus, kurių reikės laikytis norint sprendimą apskųsti.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama tinkamu laiku, kad prašytojai galėtų pasinaudoti šiame reglamente garantuojamomis teisėmis ir tinkamai įvykdyti 7 straipsnyje nustatytas prievoles.

Visa šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama tinkamu laiku, kad prašytojai galėtų pasinaudoti šiame reglamente garantuojamomis teisėmis ir tinkamai įvykdyti 7 straipsnyje nustatytas prievoles. Informacija, nurodyta šios dalies pirmos pastraipos a–g punktuose, prašytojui vėliausiai pateikiama registruojant tarptautinės apsaugos prašymą. Ši informacija pateikiama raštu ir žodžiu, prireikus naudojant pagalbinę multimedijos įrangą. Nepilnamečiams informaciją vaikui suprantamu būdu ir dalyvaujant globėjui pateikia tinkamai apmokyti darbuotojai.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su atsakingomis nacionalinėmis agentūromis ir papildant informacinę medžiagą, pateiktą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas), parengia bendrą informacinę medžiagą, kuri turi apimti bent šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją. Bendra informacinė medžiaga parengiama taip, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti papildomos su konkrečia valstybe nare susijusios informacijos. Konkrečią informacinę medžiagą Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra parengia visų pirma šioms tikslinėms grupėms:

 

a) suaugusiems prašytojams, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir pažeidžiamiems prašytojams;

 

b) nelydimiems nepilnamečiams ir

 

c) lydimiems nepilnamečiams.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kai būtina ir tinkama, sprendžiančioji institucija prašytojui užtikrina kultūros tarpininko pagalbą, kad šis kultūros tarpininkas padėtų jam vykstant procedūrai, visų pirma, asmeninio pokalbio metu.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sprendžiančioji institucija prašytojams suteikia galimybę susisiekti su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir bet kokia kita organizacija, kuri prašytojams teikia teisinius patarimus ar kitas konsultacijas pagal nacionalinę teisę.

4.  Per 14 dienų nuo prašymo parengimo dienos sprendžiančioji institucija prašytojams suteikia galimybę susisiekti su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir bet kokia kita organizacija, kuri prašytojams teikia teisinius patarimus ar kitas konsultacijas pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sprendžiančioji institucija užtikrina, kad prašytojai ir, jei taikoma, jų globėjai, patarėjai teisės klausimais ar kiti patarėjai galėtų susipažinti su prašymų nagrinėjimui reikalinga informacija, nurodyta 33 straipsnio 2 dalies e punkte, ir ekspertų pateikta informacija, nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, jeigu sprendžiančioji institucija atsižvelgė į tą informaciją priimdama sprendimą dėl jų prašymo.

5.  Sprendžiančioji institucija užtikrina, kad prašytojai ir, jei taikoma, jų globėjai arba patarėjai teisės klausimais galėtų susipažinti su prašymų nagrinėjimui reikalinga informacija, nurodyta 33 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, ir ekspertų pateikta informacija, nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, jeigu sprendžiančioji institucija atsižvelgė į tą informaciją priimdama sprendimą dėl jų prašymo.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Sprendžiančioji institucija prašytojams per pagrįstą laiką praneša apie dėl jų prašymo priimtą sprendimą. Jeigu prašytojui teisiškai atstovauja globėjas, patarėjas teisės klausimais arba kitas patarėjas, sprendžiančioji institucija gali pranešti apie sprendimą pastarajam, o ne prašytojui.

6.  Sprendžiančioji institucija prašytojams per penkias darbo dienas raštu praneša apie dėl jų prašymo priimtą sprendimą. Jeigu prašytojui teisiškai atstovauja globėjas arba patarėjas teisės klausimais, sprendžiančioji institucija praneša apie sprendimą pastarajam ir prašytojui.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teisė likti nesuteikia teisės į leidimą gyventi ir nesuteikia prašytojui teisės keliauti į kitos valstybės šalies teritoriją negavus leidimo, kaip nurodyta Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 6 straipsnyje.

2.  Teisė likti valstybės narės teritorijoje nesuteikia teisės į leidimą gyventi ir nesuteikia prašytojui teisės keliauti į kitos valstybės šalies teritoriją negavus leidimo, kaip nurodyta Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 6 straipsnyje.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieš sprendžiančiajai institucijai nusprendžiant dėl tarptautinės apsaugos prašymo priimtinumo prašytojui suteikiama pokalbio dėl jo prašymo priimtinumo galimybė.

1.  Jei sprendžiančioji institucija taiko priimtinumo procedūrą vadovaudamasi 36 straipsnio 1 dalimi ir prieš sprendžiančiajai institucijai nusprendžiant dėl tarptautinės apsaugos prašymo priimtinumo, prašytojui suteikiama teisė būti išklausytam per asmeninį pokalbį dėl jo prašymo priimtinumo.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pokalbyje dėl priimtinumo prašytojui suteikiama galimybė pateikti tinkamas priežastis dėl to, kodėl 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos priimtinumo priežastys negalėtų būti taikomos jo konkrečiomis aplinkybėmis.

2.  Pokalbyje dėl priimtinumo prašytojui suteikiama galimybė pateikti priežastis dėl to, kodėl 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos priimtinumo priežastys negalėtų būti taikomos jo konkrečiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą dėl tarptautinės apsaugos prašymo esmės, prašytojui suteikiama esminio pokalbio dėl jo prašymo galimybė.

1.  Prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą dėl tarptautinės apsaugos prašymo esmės, prašytojui suteikiama teisė būti išklausytam per esminį pokalbį dėl jo prašymo. Esminis pokalbis gali vykti tuo pat metu, kaip ir pokalbis dėl priimtinumo, su sąlyga, kad prašytojui buvo suteikta pakankamai tinkamo laiko pasirengti ir pasitarti su savo patarėju teisės klausimais.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Esminio pokalbio metu prašytojui suteikiama tinkama galimybė pateikti informaciją, reikalingą jo prašymui pagrįsti pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas), ir jis visą savo turimą informaciją pateikia kiek įmanoma išsamiau. Prašytojui suteikiama galimybė pateikti paaiškinimą dėl trūkstamos informacijos arba dėl nenuoseklių ar prieštaringų prašytojo pareiškimų.

2.  Pokalbio dėl esmės metu prašytojui suteikiama galimybė pateikti informaciją, reikalingą jo prašymui pagrįsti pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas), ir jis visą savo turimą informaciją pateikia kiek įmanoma išsamiau. Prašytojui suteikiama galimybė pateikti paaiškinimą dėl trūkstamos informacijos arba dėl nenuoseklių ar prieštaringų prašytojo pareiškimų.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Esminį pokalbį dėl prašymo vedantis asmuo nevilki karinės arba teisėsaugininko uniformos.

Išbraukta.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojui suteikiama galimybė dalyvauti asmeniniame pokalbyje dėl jo prašymo pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas.

1.  Prašytojui suteikiama teisė būti išklausytam per asmeninį pokalbį dėl jo prašymo pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Užtikrinamas vertėjo žodžiu, o prašytojui nusprendus pasinaudoti teisine pagalba ar kreipusis dėl nemokamos teisinės pagalbos remiantis 15 straipsnio 2 dalies b punktu – prašytojo patarėjo teisės klausimais dalyvavimas.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmeninius pokalbius vykdo sprendžiančiosios institucijos darbuotojai, kuriems gali padėti darbuotojai iš kitų valstybių narių institucijų, nurodytų 5 straipsnio 4 dalies a punkte, arba 5 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytos Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųsti ekspertai.

3.  Asmeninius pokalbius vykdo sprendžiančiosios institucijos darbuotojai, kuriems gali padėti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųsti ekspertai arba darbuotojai iš kitų valstybių narių institucijų, nurodytų 5 straipsnio 4 dalies a punkte.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Asmuo, vedantis priimtinumo arba esminį pokalbį, šio pokalbio metu nevilki karinės ar teisėsaugininko uniformos.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei dėl neproporcingai didelio trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės vienu metu pateikiamų tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus sprendžiančiajai institucijai tampa sudėtinga laiku asmeniškai pasikalbėti su kiekvienu prašytoju, sprendžiančiajai institucijai gali padėti darbuotojai iš kitų valstybių narių institucijų, nurodytų 5 straipsnio 4 dalies a punkte, arba 5 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytos Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųsti ekspertai.

4.  Jei dėl neproporcingai didelio trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės vienu metu pateikiamų tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus sprendžiančiajai institucijai tampa sudėtinga laiku asmeniškai pasikalbėti su kiekvienu prašytoju, sprendžiančiajai institucijai gali padėti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųsti ekspertai arba darbuotojai iš kitų valstybių narių institucijų, nurodytų 5 straipsnio 4 dalies a punkte.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tai, kad asmeninis pokalbis nevykdomas pagal b punktą, neigiamai nepaveikia sprendžiančiosios institucijos sprendimo. Ta institucija suteikia prašytojui praktinę galimybę pateikti daugiau informacijos. Jeigu kyla abejonių dėl prašytojo būklės, sprendžiančioji institucija konsultuojasi su medicinos specialistu, kad nustatytų, ar prašytojo būklė, dėl kurios jis nėra tinkamas pokalbiui arba su juo negalima kalbėtis, yra laikina, ar ilgalaikio pobūdžio.

Tai, kad asmeninis pokalbis nevykdomas pagal b punktą, neigiamai nepaveikia sprendžiančiosios institucijos sprendimo. Ta institucija suteikia prašytojui praktinę galimybę pateikti daugiau informacijos. Jeigu kyla abejonių dėl prašytojo būklės, sprendžiančioji institucija konsultuojasi su medicinos specialistu, kad nustatytų, ar prašytojo būklė, dėl kurios jis nepajėgus arba negali dalyvauti pokalbyje, yra laikina, ar ilgalaikio pobūdžio. Jei, pasikonsultavus su tuo medicinos specialistu, tampa aišku, kad būklė, dėl kurios prašytojas yra nepajėgus ar negali dalyvauti pokalbyje, yra laikina, sprendžiančioji institucija atideda asmeninį pokalbį iki tol, kol prašytojas tampa pajėgus dalyvauti pokalbyje.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pokalbį vykdantis asmuo yra kompetentingas atsižvelgti į prašymo asmenines ir bendrąsias aplinkybes, įskaitant prašytojo kultūrinę kilmę, amžių, lytį, lytinę orientaciją, lytinę tapatybę ir pažeidžiamumą. Pokalbius su prašytojais vykdantys darbuotojai taip pat turi turėti bendrą supratimą apie problemas, kurios gali neigiamai atsiliepti prašytojo galimybei būti apklausiamam per pokalbį, pavyzdžiui, apie požymius, kad asmuo galėjo būti praeityje kankinamas.

6.  Pokalbį vykdantis asmuo yra kompetentingas atsižvelgti į prašymo asmenines ir bendrąsias aplinkybes, įskaitant prašytojo kilmės šalyje įsigalėjusią padėtį, prašytojo kultūrinę kilmę, amžių, lytį, lytinę orientaciją, lytinę tapatybę ir pažeidžiamumą. Pokalbius su prašytojais vykdantys darbuotojai taip pat turi turėti bendrą supratimą apie problemas, kurios gali neigiamai atsiliepti prašytojo galimybei būti apklausiamam per pokalbį, pavyzdžiui, apie požymius, kad asmuo galėjo būti praeityje kankinamas arba tapęs prekybos žmonėmis auka.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Prašytojus apklausiantys darbuotojai, įskaitant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųstus ekspertus, iš anksto išeina atitinkamus mokymus, į kuriuos įtraukti Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES Prieglobsčio agentūros reglamentas) 7 straipsnio 5 dalyje išvardyti elementai, įskaitant susijusius su tarptautine žmogaus teisių teise, Sąjungos prieglobsčio teise ir taisyklėmis dėl galimybės naudotis tarptautinės apsaugos procedūra, taip pat ir dėl asmenų, kuriems gali prireikti specialių procesinių garantijų.

7.  Prašytojus apklausiantys darbuotojai, įskaitant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atsiųstus ekspertus, iš anksto išeina atitinkamus mokymus, į kuriuos įtraukti Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES Prieglobsčio agentūros reglamentas) 7 straipsnyje išvardyti elementai, įskaitant susijusius su tarptautine žmogaus teisių teise, Sąjungos prieglobsčio teise ir taisyklėmis dėl galimybės naudotis tarptautinės apsaugos procedūra, taip pat ir dėl asmenų, kuriems gali prireikti konkrečių procesinių garantijų.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmeniniam pokalbiui parūpinamas vertėjas žodžiu, kuris gali užtikrinti tinkamą prašytojo ir pokalbį vykdančio asmens bendravimą. Bendraujama prašytojo pasirinkta kalba, nebent jis supranta kitą kalbą ir ja gali aiškiai bendrauti.

Asmeniniam pokalbiui parūpinamas vertėjas žodžiu ir, jei būtina ir tinkama, kultūros tarpininkas, kurie gali užtikrinti tinkamą prašytojo ir pokalbį vykdančio asmens bendravimą. Vertėjai žodžiu ir kultūros tarpininkai turi būti išėję Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūros reglamentas) 7 straipsnio 5 dalyje nurodytus specialius mokymus, įskaitant šio straipsnio 6 dalyje išvardytus aspektus. Bendraujama prašytojo pasirinkta kalba, nebent jis supranta kitą kalbą ir ja gali aiškiai bendrauti.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašytojui paprašius sprendžiančioji institucija užtikrina, kad pokalbio vedėjai ir vertėjai žodžiu būtų tos pačios lyties kaip prašytojas, su sąlyga, kad tai įmanoma ir sprendžiančioji institucija neturi pagrindo manyti, kad toks prašymas pateikiamas dėl priežasčių, nesusijusių su tuo, kad prašytojui kyla sunkumų išsamiai išdėstyti savo prašymo priežastis.

Prašytojui paprašius sprendžiančioji institucija gali užtikrinti, kad pokalbio vedėjai, vertėjai žodžiu ir tarpininkai būtų tos pačios lyties kaip prašytojas, su sąlyga, kad tai įmanoma ir sprendžiančioji institucija neturi pagrindo manyti, kad toks prašymas pateikiamas dėl priežasčių, nesusijusių su tuo, kad prašytojui kyla sunkumų išsamiai išdėstyti savo prašymo priežastis. Vertėjai žodžiu turi būti išėję specialius mokymus tarptautinės teisės nuostatų dėl prieglobsčio srityje bei apmokyti atpažinti prekybos žmonėmis, kankinimo, smurto dėl lytinės orientacijos ir smurto dėl lyties aukas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Tai, kad asmeninis pokalbis nevykdomas, netrukdo sprendžiančiajai institucijai priimti sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo.

9.  Nedarant poveikio 10 straipsnio 1 daliai ir 11 straipsnio 1 daliai, taip pat jeigu buvo stengiamasi užtikrinti, kad prašytojui būtų suteikta asmeninio pokalbio galimybė, tai, kad asmeninis pokalbis nevykdomas, t. y. neįvyko dėl šio straipsnio 5 dalyje nurodytų priežasčių, netrukdo sprendžiančiajai institucijai priimti sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendžiančioji institucija ar bet kokia kita institucija arba ekspertai, padedantys vykdyti arba vykdantys asmeninį pokalbį, parengia išsamią ir faktinę kiekvieno asmeninio pokalbio ataskaitą, kurioje pateikiama visa esminė informacija, arba stenogramą.

1.  Sprendžiančioji institucija ar ekspertai, atsiųsti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros arba kitų valstybių narių institucijų darbuotojų vadovaujantis 5 straipsnio 4 dalies a punkte išdėstytomis sąlygomis, padedantys vykdyti arba vykdantys asmeninį pokalbį, parengia kiekvieno asmeninio pokalbio ataskaitą, kurioje pateikiama visa pagrindinė informacija. Šios ataskaitos kopija pateikiama prašytojui.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmeninis pokalbis įrašomas naudojant garso arba garso ir vaizdo įrašymo priemones. Prašytojas iš anksto informuojamas apie tokį įrašymą.

2.  Asmeninis pokalbis įrašomas naudojant garso įrašymo priemones. Prašytojas iš anksto informuojamas apie tai, kad bus atliekamas toks įrašas, ir apie jo tikslą. Ypatingas dėmesys skiriamas prašytojų, kuriems reikalingos konkrečios procesinės garantijos, reikmėms.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prašytojui suteikiama galimybė žodžiu arba raštu pateikti pastabas arba paaiškinimus dėl ataskaitoje arba stenogramoje esančių vertimo klaidų ar nesusipratimų, pasibaigus asmeniniam pokalbiui arba per nustatytą laikotarpį, prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą. Tuo tikslu prašytojas informuojamas apie visą ataskaitos turinį arba apie esmines stenogramos dalis, padedant vertėjui žodžiu, kai būtina. Tada prašytojo prašoma patvirtinti, kad ataskaitos ar stenogramos turinys teisingai atspindi asmeninį pokalbį.

3.  Prašytojui suteikiama galimybė žodžiu arba raštu pateikti pastabas arba paaiškinimus dėl ataskaitoje esančių vertimo klaidų ar nesusipratimų arba kitų faktinių klaidų, pasibaigus asmeniniam pokalbiui arba per nustatytą laikotarpį, prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą. Tuo tikslu prašytojas informuojamas apie visą ataskaitos turinį, padedant vertėjui žodžiu, kai būtina. Tada prašytojo prašoma patvirtinti, kad ataskaitos turinys teisingai atspindi asmeninį pokalbį. Kilus abejonių dėl to, ką asmeninio pokalbio metu sakė prašytojas, vadovaujamasi garso įrašu.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei prašytojas atsisako patvirtinti, kad ataskaitos turinys arba stenograma teisingai atspindi asmeninį pokalbį, šio atsisakymo priežastys įtraukiamos į prašytojo bylą. Toks atsisakymas netrukdo sprendžiančiajai institucijai priimti sprendimo dėl prašymo.

4.  Jei prašytojas atsisako patvirtinti, kad ataskaitos turinys teisingai atspindi asmeninį pokalbį, šio atsisakymo priežastys įtraukiamos į prašytojo bylą. Toks atsisakymas netrukdo sprendžiančiajai institucijai priimti sprendimo dėl prašymo.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą prašytojai ir jų patarėjai teisės klausimais arba kiti patarėjai gali susipažinti su ataskaita arba stenograma ir su įrašu.

5.  Prašytojai, globėjai ir jų patarėjai teisės klausimais gali susipažinti su ataskaita ir su įrašu kuo greičiau po pokalbio ir bet kuriuo atveju deramu metu prieš sprendžiančiajai institucijai priimant sprendimą, taip pat ir tais atvejais, kai prašymas nagrinėjamas pagal paspartintą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai prašymas nagrinėjamas pagal paspartinto nagrinėjimo procedūrą, sprendžiančioji institucija gali leisti susipažinti su ataskaita arba stenograma ir su įrašu tuo pačiu metu, kai priimamas sprendimas.

Išbraukta.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Atsakingosios institucijos įrašą arba stenogramą saugo dešimt metų nuo galutinio sprendimo datos. Įrašas ištrinamas pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jeigu jis susijęs su asmeniu, kuris gavo kurios nors valstybės narės pilietybę dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, iš karto, kai valstybė narė sužino, kad šis asmuo gavo tokią pilietybę.

7.  Atsakingosios institucijos įrašą ir ataskaitą saugo penkerius metus nuo galutinio sprendimo dėl prašymo datos. Įrašas ištrinamas pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jeigu jis susijęs su asmeniu, kuris gavo kurios nors valstybės narės pilietybę dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, iš karto, kai valstybė narė sužino, kad šis asmuo gavo tokią pilietybę.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojai turi teisę praktiškai tartis su patarėju teisės klausimais arba kitu patarėju, kurie pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriems tai yra leidžiama, dėl klausimų, susijusių su jų prašymais visais procedūros etapais.

1.  Kai tik atsakingosios institucijos užregistruoja tarptautinės apsaugos prašymą vadovaudamosi 27 straipsniu, prašytojas turi teisę praktiškai tartis su patarėju teisės klausimais, kuris pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriam tai yra leidžiama, dėl klausimų, susijusių su jų prašymais visais procedūros etapais, kol priimamas galutinis sprendimas dėl prašymo.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarant poveikio prašytojo teisei pasirinkti savo patarėją teisės klausimais ar kitą patarėją savo paties sąskaita, prašytojas gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo visais procedūros etapais pagal 15‒17 straipsnius. Prašytojas informuojamas apie jo teisę prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo visais procedūros etapais.

2.  Nedarant poveikio prašytojo teisei pasirinkti savo patarėją teisės klausimais savo paties sąskaita, prašytojas gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo visais procedūros etapais pagal 15‒17 straipsnius. Prašytojas kuo greičiau ir vėliausiai tuomet, kai prašymas registruojamas vadovaujantis 26 ir 27 straipsniais, informuojamas apie jo teisę prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo visais procedūros etapais.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pagalba rengiant prašymą – taip pat ir tada, kai prašymas teikiamas vadovaujantis 28 straipsniu;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pagalba ruošiant prašymą ir ruošiantis asmeniniam pokalbiui, įskaitant dalyvavimą asmeniniame pokalbyje, jei būtina;

b)  pagalba ruošiantis asmeniniam pokalbiui ir dalyvaujant asmeniniame pokalbyje;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  laikoma, kad nėra realios tikimybės, jog prašymas bus sėkmingas;

Išbraukta.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tas prašymas yra paskesnis prašymas.

c)  tas prašymas yra antras arba dar vienas paskesnis prašymas.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  laikoma, kad nėra realios tikimybės, jog skundas bus patenkintas;

Išbraukta.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skundas arba peržiūra yra antro arba aukštesnio laipsnio skundas, kaip numatyta pagal nacionalinę teisę, įskaitant pakartotinį svarstymą arba skundų peržiūrą.

c)  skundas arba peržiūra yra antro arba aukštesnio laipsnio skundas, kaip numatyta pagal nacionalinę teisę, įskaitant pakartotinį svarstymą arba skundų peržiūrą, ir nelaikoma, jog yra reali tikimybė, kad antro laipsnio skundas bus patenkintas.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei sprendimą nesuteikti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo priima institucija, kuri nėra teismas, tuo pagrindu, kad nelaikoma, jog yra reali tikimybė, kad skundas bus patenkintas, prašytojas turi teisę į veiksmingą teisės gynimo priemonę teisme dėl to sprendimo ir šiuo tikslu jam suteikiama teisė prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo.

Jei sprendimą nesuteikti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo priima institucija, kuri nėra teismas, prašytojas turi teisę į veiksmingą teisės gynimo priemonę teisme dėl to sprendimo ir šiuo tikslu jam suteikiama teisė prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Patarėjui teisės klausimais arba kitam patarėjui, kuris pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriam tai yra leidžiama, padedančiam arba atstovaujančiam prašytojui pagal nacionalinę teisę, suteikiama galimybė susipažinti su prašytojo bylos informacija, kuria remiantis priimtas arba bus priimtas sprendimas.

1.  Patarėjui teisės klausimais, kuris pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriam tai yra leidžiama, padedančiam arba atstovaujančiam prašytojui pagal nacionalinę teisę, suteikiama galimybė susipažinti su prašytojo bylos informacija, kuria remiantis priimtas arba bus priimtas sprendimas.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B punkto atžvilgiu sprendžiančioji institucija visų pirma suteikia galimybę susipažinti su tokia informacija ar šaltiniais patarėjui teisės klausimais arba kitam patarėjui, patikrintam saugumo tikslais, tiek, kiek informacija svarbi nagrinėjant prašymą arba priimant sprendimą panaikinti tarptautinę apsaugą.

B punkto atžvilgiu sprendžiančioji institucija visų pirma suteikia galimybę susipažinti su tokia informacija ar šaltiniais patarėjui teisės klausimais, patikrintam saugumo tikslais, tiek, kiek informacija svarbi nagrinėjant prašymą arba priimant sprendimą panaikinti tarptautinę apsaugą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Patarėjas teisės klausimais arba kitas patarėjas, padedantis arba atstovaujantis prašytojui, gali patekti į uždaras zonas, tokias kaip sulaikymo patalpos ir tranzito zonos, kad galėtų konsultuoti prašytoją pagal Direktyvą XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva).

3.  Patarėjas teisės klausimais, padedantis arba atstovaujantis prašytojui, gali turėti galimybę patekti į uždaras zonas, tokias kaip sulaikymo patalpos ir tranzito zonos, kad galėtų konsultuoti prašytoją pagal Direktyvą XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva).

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prašytojui leidžiama į asmeninį pokalbį atsivesti savo patarėją teisės klausimais arba kitą patarėją, kuris pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriam tai yra leidžiama. Patarėjas teisės klausimais ar kitas patarėjas turi įgaliojimus įsikišti asmeninio pokalbio metu.

4.  Prašytojui leidžiama į asmeninį pokalbį atsivesti savo patarėją teisės klausimais, kuris pagal nacionalinę teisę gali tą daryti ar kuriam tai yra leidžiama. Patarėjas teisės klausimais turi įgaliojimus įsikišti asmeninio pokalbio metu.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sprendžiančioji institucija gali reikalauti, kad prašytojas dalyvautų asmeniniame pokalbyje, net jeigu jam pagal nacionalinę teisę atstovauja patarėjas teisės klausimais arba kitas patarėjas, taip pat gali reikalauti, kad prašytojas pats atsakytų į užduodamus klausimus.

5.  Sprendžiančioji institucija gali reikalauti, kad prašytojas dalyvautų asmeniniame pokalbyje, net jeigu jam pagal nacionalinę teisę atstovauja patarėjas teisės klausimais, taip pat gali reikalauti, kad prašytojas pats atsakytų į užduodamus klausimus.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nedarant poveikio 22 straipsnio 5 daliai, patarėjo teisės klausimais ar kito patarėjo nebuvimas netrukdo sprendžiančiajai institucijai surengti asmeninį pokalbį su prašytoju.

6.  Nedarant poveikio 22 straipsnio 5 daliai, patarėjo teisės klausimais nebuvimas netrukdo sprendžiančiajai institucijai surengti asmeninį pokalbį su prašytoju su sąlyga, kad prašytojas buvo informuotas apie savo teisę į teisinę pagalbą ir atstovavimą, įskaitant, jei tinkama, nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą, ir nusprendė ta teise nepasinaudoti.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą teikia patarėjai teisės klausimais arba kiti patarėjai, kuriems pagal nacionalinę teisę leidžiama padėti arba atstovauti prašytojams, arba pagal nacionalinę teisę teikti konsultavimo paslaugas ar atstovavimą įgaliotos nevyriausybinės organizacijos.

1.  Nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą teikia patarėjai teisės klausimais, kuriems pagal nacionalinę teisę leidžiama padėti arba atstovauti prašytojams, arba pagal nacionalinę teisę teikti konsultavimo paslaugas ar atstovavimą įgaliotos nevyriausybinės organizacijos.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato specialias procesines taisykles dėl nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo suteikimo prašymų, susijusių su tarptautinės apsaugos prašymais, pateikimo ir nagrinėjimo būdų arba taiko esamas taisykles dėl panašaus pobūdžio vidinių prašymų su sąlyga, kad tos taisyklės neatims galimybės naudotis nemokama teisine pagalba ir atstovavimu arba nepadarys jos pernelyg sudėtinga.

2.  Valstybės narės nustato specialias procesines taisykles dėl nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo suteikimo prašymų, susijusių su tarptautinės apsaugos prašymais, pateikimo ir nagrinėjimo būdų. Šios taisyklės neturi varžyti labiau negu esamos taisyklės, numatytos pagal nacionalinę teisę, ir atimti galimybės naudotis nemokama teisine pagalba ir atstovavimu arba nepadarys jos pernelyg sudėtinga. Valdžios institucijos prašytoją apie šias taisykles informuoja kaip galima greičiau ir bet kuriuo atveju vėliausiai, kai prašymas registruojamas vadovaujantis 27 straipsniu.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės taip pat gali nustatyti piniginius arba laiko apribojimus nemokamos teisinės pagalbos teikimui ir atstovavimui, jeigu tokiais apribojimais savavališkai neapribojama galimybė pasinaudoti nemokama teisine pagalba ir atstovavimu. Dėl mokesčių ir kitų išlaidų prašytojams nustatyta tvarka neturi būti mažiau palanki už jų piliečiams bendrai nustatytą tvarką teisinės pagalbos srityje.

3.  Valstybės narės taip pat gali nustatyti piniginius arba laiko apribojimus nemokamos teisinės pagalbos teikimui ir atstovavimui, jeigu tokie apribojimai nėra savavališki ir jais nėra netinkamai apribojama galimybė pasinaudoti nemokama teisine pagalba ir atstovavimu. Dėl mokesčių ir kitų išlaidų prašytojams nustatyta tvarka neturi būti mažiau palanki už jų piliečiams bendrai nustatytą tvarką teisinės pagalbos srityje.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad joms būtų visiškai arba iš dalies atlygintos patirtos išlaidos, jei ir kai prašytojo finansinė padėtis žymiai pagerės arba jei sprendimas dėl tokių išlaidų buvo priimtas remiantis prašytojo pateikta klaidinga informacija.

4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad prašytojas joms visiškai arba iš dalies atlygintų patirtas išlaidas, susijusias su teisinės pagalbos ir atstovavimo užtikrinimu, jei procedūros metu prašytojo finansinė padėtis žymiai pagerėja arba jei sprendimas užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą buvo priimtas remiantis prašytojo pateikta klaidinga informacija, su sąlyga, kad prašytojas finansiškai pajėgus padengti susijusias išlaidas.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

2 skyriaus 4 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialios garantijos

Konkrečios garantijos

Pagrindimas

Sąvokos suderinamos su EP pozicija dėl kitų bendros Europos prieglobsčio sistemos priemonių, visų pirma dėl Priėmimo sąlygų direktyvos.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašytojai, kuriems reikia specialių procesinių garantijų

Prašytojai, kuriems reikia konkrečių procesinių garantijų

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendžiančioji institucija sistemingai vertina, ar konkrečiam prašytojui nereikia specialių procesinių garantijų. Toks įvertinimas gali būti įtrauktas į esamas nacionalines procedūras arba į Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 21 straipsnyje nurodytą įvertinimą ir jo nebūtina atlikti administracinės procedūros forma.

Sprendžiančioji institucija sistemingai, individualiai ir kuo anksčiau po to, kai pateikiamas prašymas, vertina, ar konkrečiam prašytojui nereikia specialių procesinių garantijų. Prireikus šis vertinimas atliekamas padedant kvalifikuotas vertėjui žodžiu. Toks įvertinimas gali būti įtrauktas į esamas nacionalines procedūras arba į Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 21 straipsnyje nurodytą įvertinimą ir jo nebūtina atlikti administracinės procedūros forma.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlikdama šį įvertinimą sprendžiančioji institucija laikosi 20 straipsnyje nustatytų specialių procesinių garantijų vertinimo bendrųjų principų.

Atlikdama šį įvertinimą sprendžiančioji institucija laikosi 20 straipsnyje nustatytų konkrečių procesinių garantijų vertinimo bendrųjų principų.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustačius, jog prašytojams reikia specialių procesinių garantijų, jiems suteikiama tinkama parama, kad visą tarptautinės apsaugos procedūros laikotarpį jie galėtų naudotis šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir vykdyti jame nustatytas pareigas.

2.  Nustačius, jog prašytojams reikia konkrečių procesinių garantijų, jiems suteikiama tinkama parama, kad visą tarptautinės apsaugos procedūros laikotarpį jie galėtų naudotis šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir vykdyti jame nustatytas pareigas – taip pat ir sudarant jiems galimybę bendrauti su kultūros tarpininku, jei tai būtina ir tinkama.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei tokios tinkamos paramos negalima suteikti 40 straipsnyje nurodytos paspartinto nagrinėjimo procedūros metu arba 41 straipsnyje nurodytos pasienio procedūros metu, ypač tada, kai sprendžiančioji institucija mano, kad prašytojui reikia specialių procesinių garantijų dėl to, kad jis patyrė kankinimą, žaginimą ar kitų sunkių formų psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą arba smurtą dėl lyties, sprendžiančioji institucija netaiko šių procedūrų arba nutraukia jų taikymą.

3.  Jei tokios tinkamos paramos negalima suteikti 40 straipsnyje nurodytos paspartinto nagrinėjimo procedūros metu arba 41 straipsnyje nurodytos pasienio procedūros metu arba kai sprendžiančioji institucija mano, kad prašytojui reikia konkrečių procesinių garantijų, ypatingą dėmesį skiriant kankinimo, žaginimo ar kitų sunkių formų psichologinio, fizinio, seksualinio smurto arba smurto dėl lyties aukoms, sprendžiančioji institucija netaiko šių procedūrų arba nutraukia jų taikymą.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktais gali tiksliau apibrėžti detales ir konkrečias priemones prašytojų, įskaitant nelydimus nepilnamečius, specialiesiems procesiniams poreikiams įvertinti ir užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Komisija deleguotaisiais aktais pagal 59 straipsnį gali tiksliau apibrėžti detales ir konkrečias priemones prašytojų, įskaitant nelydimus nepilnamečius, konkretiems procesiniams poreikiams įvertinti ir užtikrinti.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialiųjų procesinių poreikių vertinimo bendrieji principai

Konkrečių procesinių poreikių vertinimo bendrieji principai

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojų su specialiaisiais procesiniais poreikiais identifikavimą pradeda už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingos institucijos iškart po prašymo išreiškimo, o kai prašymas pateiktas, tai tęsia sprendžiančioji institucija.

1.  Prašytojų su konkrečiais procesiniais poreikiais pagal 19 straipsnio 1 dalį identifikavimą pradeda už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingos institucijos iškart po prašymo išreiškimo ir jį baigia ne vėliau kaip po 30 dienų.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai prašymo registravimo metu turi pažymėti, ar prašytojas nerodo pirmųjų pažeidžiamumo požymių, dėl kurių jam gali prireikti specialiųjų procesinių garantijų ir kuriuos galima pastebėti iš fizinių simptomų arba prašytojo pareiškimų ar elgsenos.

Už prašymų priėmimą ir registravimą atsakingų institucijų darbuotojai prašymo registravimo metu turi pažymėti, ar prašytojas nerodo pirmųjų pažeidžiamumo požymių, dėl kurių jam gali prireikti konkrečių procesinių garantijų ir kuriuos galima pastebėti iš fizinių simptomų arba prašytojo pareiškimų ar elgsenos.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, kad prašytojas rodo pirmuosius pažeidžiamumo požymius, įtraukiama į prašytojo bylą su prašytojo, kuriam gali prireikti specialiųjų procesinių garantijų, pažeidžiamumo požymių aprašymu.

Informacija, kad prašytojas rodo pirmuosius pažeidžiamumo požymius, įtraukiama į prašytojo bylą su prašytojo, kuriam gali prireikti konkrečių procesinių garantijų, pažeidžiamumo požymių aprašymu ir prašytojo pastabomis dėl poreikio gauti konkrečią procesinę pagalbą.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 5 straipsnyje nurodytų institucijų darbuotojai būtų išmokyti pastebėti prašytojų, kuriems gali prireikti specialiųjų procesinių garantijų, pirmuosius pažeidžiamumo požymius ir gautų tam reikalingus nurodymus.

Valstybės narės užtikrina, kad 5 straipsnyje nurodytų institucijų darbuotojai būtų išmokyti pastebėti prašytojų, kuriems gali prireikti konkrečių procesinių garantijų, pirmuosius pažeidžiamumo požymius ir gautų tam reikalingus nurodymus.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei yra požymių, kad prašytojai galėjo būti kankinimo, prievartavimo ar kitos sunkios psichologinio, fizinio, seksualinio smurto arba smurto dėl lyties formos aukomis ir tai gali neigiamai paveikti jų gebėjimą veiksmingai dalyvauti procedūros metu, sprendžiančioji institucija nukreipia prašytojus pas gydytoją ar psichologą tolesniam jų psichologinės ir fizinės būklės ištyrimui.

Jei yra požymių, kad prašytojai galėjo būti kankinimo, prievartavimo ar kitos sunkios psichologinio, fizinio, seksualinio smurto arba smurto dėl lyties formos aukomis ir tai gali neigiamai paveikti jų gebėjimą veiksmingai dalyvauti procedūros metu, sprendžiančioji institucija nukreipia prašytojus pas gydytoją ar psichologą tolesniam jų psichologinės ir fizinės būklės ištyrimui. Tokiais atvejais gydytojas ar psichologas turi būti apmokytas atlikti tokį vertinimą ir jam turi padėti kvalifikuotas vertėjas žodžiu.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendžiančioji institucija turi atsižvelgti į šio tyrimo rezultatą priimdama sprendimą dėl prašytojui galimai suteikiamos specialios procesinės pagalbos rūšies.

Sprendžiančioji institucija turi atsižvelgti į šio tyrimo rezultatą priimdama sprendimą dėl prašytojui galimai suteikiamos konkrečios procesinės pagalbos rūšies.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atsakingosios institucijos specialių procesinių garantijų poreikį patenkina, kaip nustatyta šiame straipsnyje, net jei tas poreikis išaiškėtų vėlesniame procedūros etape, nepradėdamos iš naujo procedūros dėl tarptautinės apsaugos.

4.  Atsakingosios institucijos konkrečių procesinių garantijų poreikį patenkina, kaip nustatyta šiame straipsnyje, net jei tas poreikis išaiškėtų vėlesniame procedūros etape, arba, jei prašytojas išreiškia pagrįstą prašymą, kad jo konkretūs procedūriniai poreikiai būtų iš naujo įvertinti, nepradėdamos iš naujo procedūros dėl tarptautinės apsaugos.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendžiančioji institucija suteikia nepilnamečiui galimybę dalyvauti asmeniniame pokalbyje, įskaitant atvejus, kai prašymas buvo pateiktas jo vardu pagal 31 straipsnio 6 dalį ir 32 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai tai akivaizdžiai neatitinka vaiko interesų. Tokiu atveju sprendžiančioji institucija pateikia sprendimo nesuteikti nepilnamečiui galimybės dalyvauti asmeniniame pokalbyje priežastis.

Sprendžiančioji institucija suteikia nepilnamečiui teisę būti išklausytu per asmeninį pokalbį, įskaitant atvejus, kai prašymas buvo pateiktas jo vardu pagal 31 straipsnio 6 dalį ir 32 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai tai neatitinka vaiko interesų. Tokiu atveju sprendžiančioji institucija pateikia sprendimo nesurengti nepilnamečiui asmeninio pokalbio priežastis.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieną tokį asmeninį pokalbį vykdo asmuo, turintis reikiamų žinių apie nepilnamečių teises ir specialiuosius poreikius, ir pokalbis vykdomas vaikams tinkamu ir kontekstą atitinkančiu būdu.

Visi tokie asmeniniai pokalbiai vyksta nepilnamečio suprantama kalba ir taip, kad būtų atsižvelgiama į vaiką ir aplinkybes. Asmeninį pokalbį vykdantis asmuo turi turėti reikiamų žinių apie nepilnamečių teises ir konkrečius poreikius.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sprendimą dėl nepilnamečio prašymo parengia sprendžiančiosios institucijos darbuotojai, turintys reikiamų žinių apie nepilnamečių teises ir specialiuosius poreikius.

3.  Sprendimą dėl nepilnamečio prašymo priima sprendžiančiosios institucijos darbuotojai, turintys reikiamų žinių apie nepilnamečių teises ir konkrečius poreikius.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Vertindama vaiko interesus sprendžiančioji institucija užtikrina nepilnamečiui teisę būti išklausytu ir visų pirma tinkamai atsižvelgia į šiuos veiksnius:

 

a) šeimos susijungimo galimybę;

 

b) nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, ypač atsižvelgiant į vaiko etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę, taip pat į stabilumo bei tęstinumo poreikį nepilnamečio globos ir rūpybos atvejais ir į galimybę gauti sveikatos paslaugas ir išsilavinimą;

 

c) saugumo ir apsaugos aspektus, ypač jei kyla grėsmė, kad nepilnametis yra arba gali tapti bet kokio smurto ar išnaudojimo, įskaitant prekybą žmonėmis, auka;

 

d) pažeidžiamumo atvejus, įskaitant traumas, konkrečius sveikatos poreikius ir negalią;

 

e) nepilnamečio nuomonę atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą;

 

f) globėjo valstybėje narėje, kurioje nepilnametis yra, pateiktą informaciją ir

 

g) poreikį teikti pirmenybę sprendimams dėl nepilnamečių.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nelydimiems nepilnamečiams suteiktos specialios garantijos

Nelydimiems nepilnamečiams suteiktos konkrečios garantijos

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingosios institucijos kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo to momento, kai nelydimas nepilnametis pateikė prašymą, paskiria asmenį arba organizaciją globėju.

Atsakingosios institucijos kuo greičiau ir prieš imantis rinkti biometrinius duomenis pagal Reglamento (ES) XXXX/XX (EURODAC reglamentas) 10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį, ir bet kuriuo atveju ne vėliau negu per 24 valandas po prašymo pateikimo paskiria globėją.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Procedūriniai terminai pradedami skaičiuoti tik paskyrus globėją.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sprendžiančioji institucija globėjui praneša visus susijusius faktus ir informaciją apie procedūros etapus bei laikotarpius, kurie yra svarbūs nelydimam nepilnamečiui.

2.  Sprendžiančioji institucija globėjui praneša visus susijusius faktus ir informaciją apie procedūros etapus bei laikotarpius, kurie yra svarbūs nelydimam nepilnamečiui. Globėjas turi galimybę susipažinti su nepilnamečio byloje esančių atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant specialią informacinę medžiagą nelydimiems nepilnamečiams.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Globėjas turi atlikti pareigas atsižvelgdamas į vaiko interesų principą ir turi turėti reikiamą kompetenciją, ir neturi būti patvirtinta įrašų apie jo nusikaltimus ar pažeidimus vaikų atžvilgiu.

Globėjas turi atlikti pareigas atsižvelgdamas į vaiko interesų principą ir turi turėti reikiamą kvalifikaciją, išėjęs būtinus mokymus, turėti reikiamą kompetenciją ir būti nepriklausomas. Globėjams nuolat rengiami mokymai ir teikiama parama jų užduotims atlikti ir jie negali turėti teistumo, ypač kiek tai susiję su nusikaltimais ar teisės pažeidimais vaikų atžvilgiu. Po to, kai paskiriami globėjai, informaciją apie jų teistumą reguliariai stebi atsakingos institucijos, siekdamos nustatyti galimą nesuderinamumą su jų pareigomis.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingosios institucijos globėjo nepaskiria tuo pačiu metu atsakingu už neproporcingai didelį skaičių nelydimų nepilnamečių taip, kad jis nesugebėtų veiksmingai vykdyti savo užduočių.

Atsakingosios institucijos globėjo nepaskiria tuo pačiu metu atsakingu už neproporcingai didelį skaičių nelydimų nepilnamečių taip, kad jis nesugebėtų veiksmingai vykdyti savo užduočių. Bet kuriuo atveju, atsakingosios institucijos vieno globėjo nepaskiria atsakyti už daugiau nei 20 nelydimų nepilnamečių.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria subjektus arba asmenis, atsakingus už globėjo užduotis ir už tai, kad būtų reguliariai prižiūrima ir stebima, ar globėjai savo užduotis atlieka tinkamai. Šie subjektai arba asmenys nagrinėja nelydimų nepilnamečių skundus dėl globėjų.

Valstybės narės paskiria subjektus arba asmenis, atsakingus už globėjo užduotis ir už tai, kad būtų reguliariai prižiūrima ir stebima, ar globėjai savo užduotis atlieka tinkamai. Šie subjektai arba asmenys nagrinėja nelydimų nepilnamečių skundus dėl globėjų. Šiuo atveju nelydimiems nepilnamečiams glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, žodžiu ir vaizdine forma, vaikams tinkamu būdu ir jiems suprantama kalba turi būti suteikta informacija apie tai, kas yra tie subjektai arba asmenys ir kaip konfidencialiai ir saugiai pateikti skundus prieš savo globėjus.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsakingi subjektai ar asmenys įvertina globėjo veiklą per vieną mėnesį nuo jo paskyrimo, o vėliau ją vertina reguliariai.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Globėjas nelydimą nepilnametį informuoja apie asmeninio pokalbio reikšmę bei galimas pasekmes ir tam tikrais atvejais paaiškina, kaip pasirengti tokiam asmeniniam pokalbiui. Tame pokalbyje dalyvauja globėjas ir, kai taikoma, patarėjas teisės klausimais ar kitas patarėjas, galintis ar turintis teisę jame dalyvauti pagal nacionalinę teisę, kurie turi galimybę užduoti klausimų ar pateikti pastabų, paisydami pokalbį vykdančio asmens nustatytų ribų. Sprendžiančioji institucija gali reikalauti, kad nelydimas nepilnametis dalyvautų asmeniniame pokalbyje, net jeigu jame dalyvauja globėjas.

6.  Globėjas nelydimą nepilnametį informuoja apie asmeninio pokalbio reikšmę bei galimas pasekmes ir tam tikrais atvejais paaiškina, kaip pasirengti tokiam asmeniniam pokalbiui. Tame pokalbyje dalyvauja globėjas ir patarėjas teisės klausimais, galintis ar turintis teisę jame dalyvauti pagal nacionalinę teisę, kurie turi galimybę užduoti klausimų ar pateikti pastabų, paisydami pokalbį vykdančio asmens nustatytų ribų. Sprendžiančioji institucija suteikia nepilnamečiui teisę būti išklausytu per asmeninį pokalbį, net jeigu jame dalyvauja globėjas.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Kai nėra galimybės išlaikyti tą patį globėją, paskirtą po nelydimo nepilnamečio atvykimo į Sąjungos teritoriją, suteikus tarptautinę apsaugą, kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias dienas kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad nelydimiems nepilnamečiams atstovautų teisinis globėjas, arba, jei reikia, už nepilnamečių priežiūrą ir gerovę atsakinga organizacija arba jiems būtų atstovaujama bet kokiu kitu tinkamu būdu, įskaitant atstovavimą remiantis nacionalinės teisės aktais arba teismo sprendimu.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Medicininį patikrinimą atlieka kvalifikuoti medicinos specialistai. Valstybės narės gali paskirti medicinos specialistus, kurie gali atlikti tokius sveikatos patikrinimus. Šie sveikatos patikrinimai apmokami valstybės lėšomis.

2.  Medicininį patikrinimą atlieka kvalifikuoti medicinos specialistai. Valstybės narės gali paskirti medicinos specialistus, kurie gali atlikti tokius sveikatos patikrinimus. Šie sveikatos patikrinimai prašytojams yra nemokami.

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse tai nėra numatyta pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sveikatos patikrinimo rezultatai kuo greičiau pateikiami sprendžiančiajai institucijai, kuri juos vertina kartu su kita prašyme pateikiama informacija.

4.  Sveikatos patikrinimo rezultatai kuo greičiau pateikiami sprendžiančiajai institucijai ir prašytojui ir sprendžiančioji institucija juos vertina kartu su kita prašyme pateikiama informacija.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nelydimų nepilnamečių sveikatos patikrinimas

Nelydimų nepilnamečių amžiaus nustatymas

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Jeigu, remiantis prašytojo pareiškimais, turimais dokumentais pagrįstais įrodymais ar kitais atitinkamais požymiais, kyla abejonių, ar nelydimas nepilnametis tikrai yra jaunesnis nei 18 metų, sprendžiančiosios institucijos, nagrinėdamos prašymą, gali nurodyti, kad kvalifikuoti specialistai atliktų daugiadalykį psichosocialinį įvertinimą, siekiant nustatyti prašytojo amžių. Amžiaus nustatymas nėra grindžiamas tik prašytojo fizine išvaizda ar elgesiu. Turimi dokumentai laikomi tikrais, nebent būtų įrodyta kitaip, taip pat atsižvelgiama į nepilnamečių pareiškimus.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nagrinėjant prašymą gali būti skiriamas sveikatos patikrinimas nelydimo nepilnamečio amžiui nustatyti, kai, remiantis prašytojo pareiškimais ar kitais atitinkamais požymiais, įskaitant psichosocialinį įvertinimą, kyla abejonių, ar prašytojas yra jaunesnis nei 18 metų. Jeigu atlikus sveikatos patikrinimą neįmanoma padaryti galutinės išvados arba jei amžius svyruoja iki 18 metų, valstybės narės daro prielaidą, kad prašytojas yra nepilnametis.

1.  Jeigu po -1 dalyje nurodyto vertinimo išlieka abejonių dėl nelydimo nepilnamečio amžiaus, nagrinėjant prašymą kaip kraštutinė priemonė gali būti skiriamas sveikatos patikrinimas jo amžiui nustatyti. Jeigu atlikus sveikatos patikrinimą neįmanoma padaryti galutinės išvados arba jei amžius svyruoja iki 18 metų, valstybės narės daro prielaidą, kad prašytojas yra nepilnametis.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Negavus nelydimų nepilnamečių arba jų globėjų sutikimo, sveikatos patikrinimas nepilnamečių amžiui nustatyti neatliekamas.

2.  Negavus nelydimų nepilnamečių ir jų globėjų sutikimo, sveikatos patikrinimas nepilnamečių amžiui nustatyti neatliekamas.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet koks sveikatos patikrinimas atliekamas visapusiškai gerbiant asmens orumą, pasirenkant mažiausiai invazinius tyrimus, ir jį atlieka kvalifikuoti medicinos specialistai, užtikrinantys kuo patikimesnį teigiamą rezultatą.

3.  Bet koks sveikatos patikrinimas atliekamas visapusiškai gerbiant asmens orumą, pasirenkant mažiausiai invazinius tyrimus, ir jį atlieka kvalifikuoti medicinos specialistai, bendradarbiaudami su daugiadalyke komanda, kurios nariai turi ekspertinių žinių vaiko teisių, psichologijos ir vystymosi srityse bei taip užtikrina kuo patikimesnį teigiamą rezultatą. Visi pagal 1 dalį atliekami sveikatos patikrinimai grindžiami moksliškai įrodytais metodais.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu sveikatos patikrinimas atliekamas nelydimų nepilnamečių amžiui nustatyti, sprendžiančioji institucija užtikrina, kad prieš nagrinėjant nelydimų nepilnamečių tarptautinės apsaugos prašymą ta kalba, kurią jie supranta arba pagrįstai galima manyti, kad supranta, nelydimi nepilnamečiai būtų informuoti apie galimybę nustatyti jų amžių atlikus sveikatos patikrinimą. Turi būti pateikta informacija apie patikrinimo būdus ir galimas sveikatos patikrinimo rezultatų pasekmes prašymo nagrinėjimui, taip pat apie nelydimojo nepilnamečio arba jo globėjo galimybę atsisakyti atlikti sveikatos patikrinimą ir tokio atsisakymo pasekmes.

4.  Jeigu sveikatos patikrinimas atliekamas nelydimų nepilnamečių amžiui nustatyti, sprendžiančioji institucija užtikrina, kad prieš nagrinėjant nelydimų nepilnamečių tarptautinės apsaugos prašymą ta kalba, kurią jie supranta, ir vaiko nežalojančiu bei amžiaus požiūriu tinkamu būdu nelydimi nepilnamečiai būtų informuoti apie galimybę nustatyti jų amžių atlikus sveikatos patikrinimą. Turi būti pateikta informacija apie patikrinimo būdus ir galimas sveikatos patikrinimo rezultatų pasekmes prašymo nagrinėjimui, įskaitant teisę apskųsti sprendimą dėl sveikatos patikinimo, taip pat apie nelydimojo nepilnamečio arba jo globėjo galimybę atsisakyti atlikti sveikatos patikrinimą ir tokio atsisakymo pasekmes. Visi su sveikatos patikrinimu susiję dokumentai pridedami prie prašytojo bylos.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nelydimų nepilnamečių arba jų globėjų atsisakymas atlikti sveikatos patikrinimą tegali būti laikomas nuginčijama prezumpcija, kad prašytojas nėra nepilnametis, ir tai netrukdo sprendžiančiajai institucijai priimti sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo.

5.  Nelydimų nepilnamečių arba jų globėjų atsisakymas atlikti sveikatos patikrinimą tegali būti laikomas nuginčijama prezumpcija, kad prašytojas nėra nepilnametis, ir tai neturi būti vienintelė priežastis atmesti tarptautinės apsaugos prašymą.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybė narė pripažįsta kitų valstybių narių sprendimus dėl amžiaus nustatymo atliekant sveikatos patikrinimus pagal šį straipsnį, atsižvelgdama į jos nacionalinėje teisėje pripažintus metodus.

6.  Valstybė narė pripažįsta kitų valstybių narių sprendimus dėl amžiaus nustatymo, kai amžius nustatomas laikantis tarptautinių standartų.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarptautinės apsaugos prašoma, kai trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės sprendžiančiosios institucijos arba kitų 5 straipsnio 3 arba 4 dalyje minimų institucijų pareigūnams pareiškia norą prašyti tarptautinės apsaugos.

Laikoma, kad tarptautinės apsaugos prašoma, kai trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės sprendžiančiosios institucijos arba kitų 5 straipsnyje minimų institucijų pareigūnams pareiškia norą prašyti tarptautinės apsaugos.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informuoja prašytojus apie jų teises ir pareigas, visų pirma nustatytas 27, 28 ir 31 straipsniuose dėl prašymų registravimo ir pateikimo, 7 straipsnyje dėl prašytojų pareigų ir pasekmių nevykdant šių pareigų, 9 straipsnyje dėl prašytojų teisės likti atsakingosios valstybės narės teritorijoje ir 8 straipsnyje dėl prašytojams suteikiamų bendrųjų garantijų;

a)  informuoja prašytojus jiems suprantama kalba apie jų teises ir pareigas, visų pirma nustatytas 27, 28 ir 31 straipsniuose dėl prašymų registravimo ir pateikimo, 7 straipsnyje dėl prašytojų pareigų ir pasekmių nevykdant šių pareigų, 9 straipsnyje dėl prašytojų teisės likti atsakingosios valstybės narės teritorijoje ir 8 straipsnyje dėl prašytojams suteikiamų bendrųjų garantijų;

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija įgyvendinimo aktais gali patikslinti teikiant prašymą prašytojams suteikiamos informacijos turinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisijai pagal 59 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamas teikiant prašymą prašytojams suteikiamos informacijos turinys.

Pagrindimas

Gauti informacijos - kertinė prašytojų procesinė teisė. Turint galvoje jos reikšmę, nepaprastai svarbu, kad teisėkūros institucijos susitartų dėl bet kokio teisės akto, kuriuo būtų detaliai tikslinama prašytojams teiktina informacija. Atsižvelgiant į tai, šiomis aplinkybėmis gali būti taikomas tik deleguotasis aktas.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prašytojo vardą ir pavardę, gimimo datą, lytį, pilietybę ir kitus asmens duomenis;

a)  prašytojo vardą ir pavardę, gimimo datą, lytį ir pilietybę arba bepilietybę;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojo tapatybės arba kelionės dokumento tipą ir numerį;

b)  prašytojo tapatybės arba kelionės dokumento tipą ir numerį, jei toks dokumentas yra;

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tais atvejais, kai asmuo teigia, kad neturi pilietybės, šis faktas aiškiai užregistruojamas, kol bus galutinai nustatyta, ar asmuo yra bepilietis, tuo pačiu metu, kai svarstomas prašymas suteikti tarptautinę apsaugą, ar po to. Nustatant, ar asmuo yra bepilietis, nedaromas poveikis tarptautinės apsaugos statuso viršenybe ir visapusiškai laikomasi konfidencialumo principo.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu dėl neproporcingai didelio trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tuo pačiu metu pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus praktiškai tampa sunku užregistruoti prašymus per tris darbo dienas nuo jų pateikimo, valstybės narės institucijos šį terminą gali pratęsti iki dešimties darbo dienų.

3.  Jeigu dėl neproporcingai didelio trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tuo pačiu metu pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų skaičiaus praktiškai tampa sunku užregistruoti prašymus per tris darbo dienas nuo jų pateikimo, valstybės narės institucijos šį terminą gali pratęsti iki septynių darbo dienų.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atsakingosios institucijos 1 dalyje minimus duomenis ir bet tokius kitus svarbius duomenis, surinktus pagal 2 dalį, saugo dešimt metų nuo galutinio sprendimo datos. Duomenys ištrinami pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jei jie yra susiję su asmeniu, kuris dar nepasibaigus šiam laikotarpiui įgijo kurios nors valstybės narės pilietybę, iš karto, kai tik valstybė narė sužino, kad šis asmuo įgijo jos pilietybę.

4.  Atsakingosios institucijos 1 dalyje minimus duomenis ir bet tokius kitus svarbius duomenis, surinktus pagal 2 dalį, saugo penkerius metus nuo galutinio sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo datos, įskaitant visus apskundimo etapus. Duomenys ištrinami pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jei jie yra susiję su asmeniu, kuris dar nepasibaigus šiam laikotarpiui įgijo kurios nors valstybės narės pilietybę, iš karto, kai tik valstybė narė sužino, kad šis asmuo įgijo jos pilietybę.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas pateikia prašymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo užregistravimo su sąlyga, kad jam buvo suteikta praktinė galimybė tai atlikti per nustatytą laiką.

1.  Prašytojas pateikia prašymą per 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo arba ne vėliau kaip 5 dalyje nustatyto susitikimo dieną su sąlyga, kad jam buvo suteikta praktinė galimybė tai atlikti per nustatytą laiką.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą atsakinga institucija suteikia prašytojui praktinę galimybę pateikti prašymą per 1 dalyje nustatytą laiką.

2.  Už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą atsakinga institucija suteikia prašytojui praktinę galimybę pateikti prašymą per 1 dalyje nustatytą laiką. Vadovaujantis 14 straipsnio 1 dalimi, prašytojas turi teisę į teisinę pagalbą ir atstovavimą, kad parengtų pateikti savo prašymą, ir yra informuojamas apie šią teisę, prireikus įskaitant teisę į nemokamą teisinę pagalbą ir atstovavimą. Jei kreipiamasi su prašymu suteikti nemokamą teisinę pagalbą, prašymo pateikimo terminas prasideda paskyrus patarėją teisės klausimais.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pateikdami prašymą prašytojai turi pateikti visą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, reikalingą jų prašymui pagrįsti. Po prašymo pateikimo prašytojams leidžiama pateikti bet kokią papildomą prašymų nagrinėjimui svarbią informaciją, kol taikant administracinę procedūrą nebus priimtas sprendimas dėl prašymo.

Pateikdami prašymą prašytojai turi pateikti visą savo turimą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, reikalingą jų prašymui pagrįsti. Prašytojai bendradarbiauja su sprendžiančiąja institucija ir turi būti pasiekiami visais procedūros etapais. Po prašymo pateikimo prašytojams leidžiama pateikti bet kokią papildomą prašymų nagrinėjimui svarbią informaciją, kol taikant administracinę procedūrą nebus priimtas sprendimas dėl prašymo.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą atsakinga institucija informuoja prašytoją, kad po sprendimo dėl prašymo priėmimo jis gali pateikti tik naują, jo prašymo nagrinėjimui svarbią informaciją, kurios jis anksčiau negalėjo žinoti arba kuri susijusi su jo padėties pasikeitimu.

Už tarptautinės apsaugos prašymų priėmimą ir registravimą atsakinga institucija informuoja prašytoją, kad po sprendimo dėl prašymo priėmimo jis gali pateikti tik naują, jo prašymo nagrinėjimui svarbią informaciją, kuri susijusi su jo padėties pasikeitimu.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tarptautinės apsaugos prašymai teikiami asmeniškai nurodytoje vietoje. Šiuo tikslu, užregistravus prašymą, prašytojui paskiriamas susitikimas su prašymo pateikimo klausimus nagrinėti kompetentingomis institucijomis.

5.  Tarptautinės apsaugos prašymai teikiami asmeniškai nurodytoje vietoje. Šiuo tikslu, užregistravus prašymą, prašytojui paskiriamas susitikimas su prašymo pateikimo klausimus nagrinėti kompetentingomis institucijomis. Šio susitikimo data paskiriama ne anksčiau nei praėjus 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos, nebent, gavus atitinkamą informaciją apie pareigą pateikti prašymą ir teisę į teisinę pagalbą ir atstovavimą, būtų gautas prašytojo sutikimas.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atsakingosios institucijos 4 dalyje minimus duomenis saugo dešimt metų nuo galutinio sprendimo datos. Duomenys ištrinami pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jei jie yra susiję su asmeniu, kuris dar nepasibaigus šiam laikotarpiui įgijo kurios nors valstybės narės pilietybę, iš karto, kai tik valstybė narė sužino, kad šis asmuo įgijo jos pilietybę.

6.  Atsakingosios institucijos 4 dalyje minimus duomenis saugo penkerius metus nuo galutinio sprendimo dėl tarptautinės apsaugos prašymo datos, įskaitant visus apskundimo etapus. Duomenys ištrinami pasibaigus šiam laikotarpiui arba, jei jie yra susiję su asmeniu, kuris dar nepasibaigus šiam laikotarpiui įgijo kurios nors valstybės narės pilietybę, iš karto, kai tik valstybė narė sužino, kad šis asmuo įgijo jos pilietybę.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos, institucijos jį registruodamos prašytojui išduoda dokumentą, kuriuo visų pirma patvirtinama, kad prašymas buvo pateiktas, ir nustatoma, jog prašytojas gali likti tos valstybės narės teritorijoje, kad pateiktų savo prašymą, kaip nustatyta šiame reglamente.

1.  Valstybės narės, kurioje buvo paprašyta tarptautinės apsaugos, institucijos jį registruodamos prašytojui jo vardu išduoda dokumentą, kuriuo:

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, institucijos per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo prašytojo vardu išduoda dokumentą, kuriuo:

Išbraukta.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nustatoma, kad prašytojas turi teisę likti šios valstybės narės teritorijoje, ir nurodoma, ar prašytojas gali laisvai judėti visoje šios valstybės narės teritorijoje, ar jos dalyje;

d)  nustatoma, kad prašytojas turi teisę likti šios valstybės narės teritorijoje savo prašymo pateikimo ir nagrinėjimo pagal šį Reglamentą tikslais, ir nurodoma, ar prašytojas gali laisvai judėti visoje šios valstybės narės teritorijoje, ar jos dalyje;

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  nurodoma, ar prašytojui leidžiama dirbti apmokamą darbą.

Išbraukta.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) atlikus nustatymo procedūrą paskiriama kita už prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė, šios valstybės narės institucijos 2 dalyje nurodytą dokumentą prašytojui išduoda per tris darbo dienas nuo jo perkėlimo į šią valstybę narę.

3.  Jeigu pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) atlikus nustatymo procedūrą paskiriama kita už prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė, šios valstybės narės institucijos 1 dalyje nurodytą dokumentą prašytojui išduoda per tris darbo dienas nuo jo perkėlimo į šią valstybę narę.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Sprendžiančioji institucija atnaujina šio straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kuriame patvirtina, kad buvo pateiktas prašymas pagal 28 straipsnį. Tame dokumente nurodoma data, nuo kurios prašytojui leidžiama dirbti mokamą darbą.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodyto dokumento galiojimo laikotarpis yra šeši mėnesiai ir gali būti atitinkamai atnaujintas siekiant užtikrinti, kad šis dokumentas galiotų visą laiką, kai prašytojas turi teisę likti atsakingosios valstybės narės teritorijoje.

1 dalyje nurodyto dokumento galiojimo laikotarpis yra šeši mėnesiai ir, jeigu galutinis sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo dar nepriimtas, gali būti automatiškai atnaujintas užtikrinant, kad šis dokumentas galiotų visą laiką, kai prašytojas turi teisę likti atsakingosios valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija įgyvendinimo aktais gali tiksliau apibrėžti registruojant ir teikiant prašymus prašytojams išduodamų dokumentų formą ir turinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Komisija įgyvendinimo aktu tiksliau apibrėžia registruojant ir teikiant prašymus prašytojams išduodamo dokumento formą ir turinį. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 58 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu yra požymių, kad trečiosios šalies piliečiams ar asmenims be pilietybės, laikomiems sulaikymo įstaigose ar sienos perėjimo punktuose prie išorės sienų, įskaitant tranzito zonas, gali būti reikalinga tarptautinė apsauga, atsakingosios institucijos juos informuoja apie galimybę prašyti tarptautinės apsaugos, visų pirma jei:

1.  Atsakingosios institucijos informuoja visus trečiosios šalies piliečius ar asmenis be pilietybės, laikomus sulaikymo įstaigose ar sienos perėjimo punktuose prie išorės sienų, įskaitant tranzito zonas, apie galimybę prašyti tarptautinės apsaugos, visų pirma jei:

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tikėtina, kad tas asmuo yra nelydimas nepilnametis;

Išbraukta.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  tikėtina, kad asmeniui reikalingos konkrečios procesinės garantijos pagal 19 ir 20 straipsnius;

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  yra akivaizdžių požymių, kad asmuo turi psichikos ar kitokių sutrikimų, dėl kurių jis yra nepajėgus patvirtinti, ar jam reikalinga tarptautinė apsauga;

Išbraukta.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsakingosios institucijos imasi reikiamų priemonių, kad būtų teikiamos vertėjavimo žodžiu paslaugos, siekdamos palengvinti galimybę naudotis tarptautinės apsaugos procedūra.

2.  Atsakingosios institucijos imasi reikiamų priemonių, kad būtų teikiamos vertėjavimo žodžiu ir, jeigu tai būtina ir tinkama, kultūrinio tarpininkavimo paslaugos, siekdamos palengvinti galimybę naudotis tarptautinės apsaugos procedūra. Be to, atsakingosios valdžios institucijos imasi reikiamų veiksmų, kad nepilnamečių atveju būtų pasirūpinta alternatyvomis sulaikymui.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali apriboti galimybę susitikti, kai pagal nacionalinę teisę tai būtina siekiant sienos perėjimo punkte arba sulaikymo įstaigoje užtikrinti saugumą, viešąją tvarką arba administracinį valdymą, jeigu tokiu būdu galimybė susitikti nėra itin apribojama arba susitikti tampa neįmanoma.

Valstybės narės gali apriboti galimybę susitikti, kai pagal nacionalinę teisę tai būtina siekiant sienos perėjimo punkte arba sulaikymo įstaigoje užtikrinti saugumą arba viešąją tvarką, jeigu tokiu būdu galimybė susitikti nėra itin apribojama arba susitikti tampa neįmanoma.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašymai sutuoktinio, partnerio, nepilnamečio arba išlaikomo suaugusiojo vardu

Prašymai nepilnamečio arba išlaikomo suaugusiojo vardu

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas gali pateikti prašymą savo sutuoktinio arba partnerio, su kuriuo palaiko tvirtus ir ilgalaikius ryšius, nepilnamečių arba išlaikomų neveiksnių suaugusiųjų vardu.

1.  Prašytojas gali pateikti prašymą nepilnamečių arba išlaikomų neveiksnių suaugusiųjų vardu.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje minimas sutuoktinis arba partneris asmeniškai informuojamas apie atitinkamas procesines prašymo pateikimo jo vardu pasekmes ir apie jo teisę atskirai paprašyti tarptautinės apsaugos. Jeigu sutuoktinis arba partneris nesutinka, kad prašymą pateiktų jo vardu, jam suteikiama galimybė prašymą pateikti pačiam.

Išbraukta.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu per 28 straipsnio 1 dalyje nurodytas dešimt darbo dienų prašytojas nepateikia prašymo savo sutuoktinio arba partnerio vardu, kaip nurodyta 1 dalyje, sutuoktiniui arba partneriui suteikiama galimybė pateikti prašymą savo vardu per papildomą dešimties darbo dienų laikotarpį, prasidedantį pasibaigus pirmajam dešimties darbo dienų laikotarpiui. Jeigu sutuoktinis arba partneris nepateikia prašymo per šias papildomas dešimt darbo dienų, prašymas atmetamas kaip prašymas, kurio atsisakyta, 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu per 28 straipsnio 1 dalyje nurodytas dešimt darbo dienų prašytojas nepateikia prašymo išlaikomo suaugusiojo vardu, kaip nurodyta 1 dalyje, to išlaikomo suaugusiojo vardu prašymą pateikia sprendžiančioji institucija, jei, individualiai įvertinusi jo asmeninę padėtį, mano, kad išlaikomam suaugusiajam gali būti reikalinga tarptautinė apsauga.

4.  Jeigu per 28 straipsnio 1 dalyje nurodytas 15 darbo dienų prašytojas nepateikia prašymo išlaikomo suaugusiojo vardu, kaip nurodyta 1 dalyje, to išlaikomo suaugusiojo vardu prašymą pateikia sprendžiančioji institucija, jei, individualiai įvertinusi jo asmeninę padėtį, mano, kad išlaikomam suaugusiajam gali būti reikalinga tarptautinė apsauga.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu asmuo pateikė prašymą savo sutuoktinio, partnerio, su kuriuo palaiko tvirtus ir ilgalaikius ryšius, arba išlaikomų neveiksnių suaugusiųjų vardu, kiekvienam šių asmenų suteikiama galimybė dalyvauti asmeniniame pokalbyje.

5.  Jeigu asmuo pateikė prašymą išlaikomo neveiksnaus suaugusiojo vardu, šiam asmeniui suteikiama galimybė dalyvauti asmeniniame pokalbyje.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nepilnametis turi teisę pateikti prašymą savo vardu, jei yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę, per suaugusįjį, kuris yra atsakingas už jį vadovaujantis atitinkamos valstybės narės teise arba praktika, įskaitant jo tėvus arba kitą teisinį ar įprastinį globėją, per suaugusius šeimos narius, kurie lydi tą nepilnametį, arba per globėją, jeigu nepilnametis yra nelydimas.

6.  Nepilnametis turi teisę pateikti prašymą savo vardu, jei yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę, per suaugusįjį, kuris yra laikomas atsakingu už jį vadovaujantis atitinkamos valstybės narės teise arba praktika, įskaitant jo tėvus, vaikų apsaugos tarnybas ar kitą teisinį globėją, suaugusius šeimos narius, kurie lydi tą nepilnametį, arba per globėją, jeigu nepilnametis yra nelydimas.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu už lydimą nepilnametį atsakingas suaugusysis nepateikia prašymo savo vardu, lydimam nepilnamečiui prašant apsaugos aiškiai pranešama apie galimybę pateikti prašymą savo vardu ir taikytiną procedūrą.

8.  Jeigu už lydimą nepilnametį atsakingas suaugusysis nepateikia prašymo savo vardu, atsakingosios institucijos vaikui suprantamu būdu ir kalba lydimam nepilnamečiui praneša apie galimybę prašant apsaugos pateikti prašymą savo vardu ir taikytiną procedūrą ir lydimam nepilnamečiui faktiškai suteikia galimybę tai padaryti, jei jis pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę turi procesinį veiksnumą. Jei nepilnametis nepateikia prašymo per 15 darbo dienų arba pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę neturi procesinio veiksnumo, sprendžiančioji institucija veikia jo vardu tinkamai atsižvelgdama į jo nuomonę ir po to, kai paprašo atitinkamų institucijų atlikti nepilnamečio interesų vertinimą.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Jeigu per 28 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimt darbo dienų už lydimą nepilnametį atsakingas suaugusysis nepateikia prašymo nepilnamečio vardu, nepilnametis informuojamas apie galimybę pateikti prašymą savo vardu ir jam suteikiama galimybė tai padaryti per papildomą dešimties darbo dienų laikotarpį, prasidedantį pasibaigus pirmajam dešimties darbo dienų laikotarpiui, jei jis yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Jeigu nepilnametis nepateikia prašymo savo vardu per šias papildomas dešimt darbo dienų, prašymas atmetamas kaip prašymas, kurio atsisakyta, 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.  Jeigu per 28 straipsnio 1 dalyje nustatytas penkiolika darbo dienų už lydimą nepilnametį atsakingas suaugusysis nepateikia prašymo nepilnamečio vardu, nepilnametis vaikui suprantamu būdu ir kalba informuojamas apie galimybę pateikti prašymą savo vardu ir atitinkamą procedūrą, ir jam faktiškai suteikiama galimybė tai padaryti per papildomą penkiolikos darbo dienų laikotarpį, prasidedantį pasibaigus pirmajam penkiolikos darbo dienų laikotarpiui, jei jis yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Jei pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę nepilnametis neturi procesinio veiksnumo, sprendžiančioji institucija veikia jo vardu ir jai padeda vaikų apsaugos institucijos. Sprendžiančioji institucija prašymą pateikia nepilnamečio vardu, jei, atsižvelgiant į nepilnamečio interesų įvertinimą, mano, kad nepilnamečiui gali būti reikalinga tarptautinė apsauga.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Jei už nepilnametį atsakingas suaugusysis nepateikia prašymo nepilnamečio vardu, arba jei lydimas nepilnametis nepateikia prašymo savo vardu, arba jei sprendžiančioji institucija veikia jo vardu ir, atsižvelgdama į vaiko interesų įvertinimą, mano, kad tai neatitinka jo interesų, sprendžiančioji institucija pagal nacionalinės teisės aktus imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, kad būtų paisoma vaiko interesų.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Siekiant priimti sprendimą dėl prašymo priimtinumo, kai sutuoktinis, partneris arba nepilnametis prašymą teikia atskirai pagal 36 straipsnio 1 dalies d punktą, turi būti atliktas pradinis tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimas siekiant patikrinti su sutuoktinio, partnerio arba nepilnamečio padėtimi susijusius faktus, kuriais grindžiamas atskiras prašymas.

Išbraukta.

Jeigu su sutuoktinio, partnerio arba nepilnamečio padėtimi susiję faktai, kuriais grindžiamas atskiras prašymas, pasitvirtina, jis svarstomas tol, kol išnagrinėjamas iš esmės. Jeigu faktai nepasitvirtina, šis atskiras prašymas atmetamas kaip nepriimtinas, nedarant poveikio tinkamam sutuoktinio, partnerio arba nepilnamečio vardu pateikto bet kokio prašymo nagrinėjimui.

 

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nelydimas nepilnametis pateikia prašymą savo vardu, jei jis yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę, arba tokį prašymą jo vardu pateikia globėjas. Globėjas padeda ir tinkamai informuoja nelydimą nepilnametį, kaip ir kur turi būti pateiktas prašymas.

1.  Nelydimas nepilnametis pateikia prašymą savo vardu, jei jis yra veiksnus dalyvauti procese pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę, arba tokį prašymą jo vardu pateikia globėjas. Globėjas padeda ir tinkamai informuoja nelydimą nepilnametį, kaip ir kur turi būti pateiktas prašymas, ir tai nedaro poveikio nelydimų nepilnamečių teisei į teisinę pagalbą ir atstovavimą pagal 14 ir 15 straipsnius.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu nepilnametis yra nelydimas, 28 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties darbo dienų laikotarpis prašymui pateikti pradedamas skaičiuoti tik nuo nelydimo nepilnamečio globėjo paskyrimo ir jų susitikimo momento. Jeigu per nurodytas dešimt darbo dienų globėjas nepateikia prašymo nelydimo nepilnamečio vardu, to nelydimo nepilnamečio vardu prašymą pateikia sprendžiančioji institucija, jei, individualiai įvertinusi jo asmeninę padėtį, mano, kad nepilnamečiui gali būti reikalinga tarptautinė apsauga.

2.  Jeigu nepilnametis yra nelydimas, 28 straipsnio 1 dalyje nustatytas 15 darbo dienų laikotarpis prašymui pateikti pradedamas skaičiuoti tik nuo nelydimo nepilnamečio globėjo paskyrimo ir jų susitikimo momento. Jeigu per nurodytas 15 darbo dienų globėjas nepateikia prašymo nelydimo nepilnamečio vardu, sprendžiančioji institucija veikia pagal 31 straipsnio 9 ir 9a dalyse nustatytą procedūrą.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visą aktualią, tikslią ir atnaujintą informaciją, susijusią su padėtimi prašytojo kilmės šalyje sprendimo dėl prašymo priėmimo metu, įskaitant kilmės šalies įstatymus bei kitus teisės aktus ir jų taikymo būdą, taip pat bet kokią kitą svarbią informaciją, gautą iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių organizacijų ar kitų šaltinių;

b)  visą aktualią, tikslią ir atnaujintą informaciją, susijusią su padėtimi prašytojo kilmės šalyje sprendimo dėl prašymo priėmimo metu, įskaitant kilmės šalies įstatymus bei kitus teisės aktus ir jų taikymo būdą, taip pat bet kokią kitą svarbią informaciją, gautą iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių ir vaikų teisių organizacijų ar kitų šaltinių;

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  tai, ar prašytojo veikla išvykus iš kilmės šalies buvo nukreipta vieninteliam arba pagrindiniam tikslui pasiekti – sudaryti reikiamas sąlygas prašyti tarptautinės apsaugos, kad būtų įvertinta, ar į tą šalį sugrąžintas prašytojas būtų persekiojamas dėl tos veiklos ir ar jam grėstų didelė žala;

Išbraukta.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  tai, ar galima pagrįstai tikėtis, kad prašytojas galėtų naudotis kitos šalies, kurioje jis galėtų gauti pilietybę, apsauga.

Išbraukta.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prašymus nagrinėjantys ir sprendimus priimantys darbuotojai turi pakankamai gerai žinoti taikytinus atitinkamus prieglobsčio ir pabėgėlių teisės srities reikalavimus. Jiems suteikiama galimybė prireikus tartis su konkrečių sričių, kaip antai medicinos, kultūros, religijos, su vaikais susijusių ar lyčių klausimų, ekspertais. Prireikus jie gali teikti užklausas Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūros reglamentas) 9 straipsnio 2 dalies b punktą.

3.  Prašymus nagrinėjantys ir sprendimus priimantys darbuotojai turi pakankamai gerai žinoti taikytinus atitinkamus prieglobsčio ir pabėgėlių teisės srities reikalavimus ir būti išėję Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūros reglamentas) 7 straipsnyje nurodytus būtinus mokymus. Jiems suteikiama galimybė prireikus tartis su konkrečių sričių, kaip antai medicinos, kultūros, religijos, psichikos sveikatos, su vaikais susijusių ar lyčių klausimų, ekspertais. Prireikus jie gali teikti užklausas Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūros reglamentas) 9 straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojas turi specialių priėmimo poreikių, kaip apibrėžta Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 20 straipsnyje, arba jam reikalingos specialios procesinės garantijos, ypač jei tai yra nelydimas nepilnametis.

b)  prašytojas turi konkrečių priėmimo poreikių, kaip apibrėžta Direktyvos XXX/XXX/ES (Priėmimo sąlygų direktyva) 20 straipsnyje, arba jam reikalingos šio reglamento 19–22 straipsniuose nustatytos konkrečios procesinės garantijos, ypač jei tai yra nelydimas nepilnametis.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ar prašymas yra priimtinas pagal 36 straipsnio 1 dalį nagrinėjama ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo datos.

Kai taikytina, ar prašymas yra priimtinas pagal 36 straipsnio 1 dalį nagrinėjama ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo datos. Jei sprendžiančioji institucija per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo nenustato, ar prašymas priimtinas, ji toliau nagrinėja prašymą vadovaudamasi šio straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 37 straipsniu. Sprendžiančioji institucija apie tai atitinkamai informuoja prašytoją.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nagrinėjimo laikotarpis yra dešimt darbo dienų, jei pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) 3 straipsnio 3 dalies a punktą pirmojo prašymo valstybė narė taiko pirmosios prieglobsčio šalies arba saugios trečiosios šalies koncepciją, nurodytą 36 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose.

Nagrinėjimo laikotarpis yra dešimt darbo dienų, jei pirmojo prašymo valstybė narė taiko pirmosios prieglobsčio šalies arba saugios trečiosios šalies koncepciją, nurodytą 36 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sprendžiančioji institucija gali atidėti nagrinėjimo procedūros užbaigimą, kai per 2 dalyje ir 40 straipsnio 4 dalyje dėl paspartinto nagrinėjimo procedūros nustatytus laikotarpius pagrįstai negali tikėtis priimti sprendimo dėl kilmės šalyje susiklosčiusios neapibrėžtos padėties, kuri, kaip tikimasi, yra laikina. Tokiais atvejais sprendžiančioji institucija:

Išbraukta.

a)  peržiūri padėtį toje kilmės šalyje bent kas dvejus mėnesius;

 

b)  per pagrįstą laiką praneša susijusiems prašytojams atidėjimo priežastis.

 

Valstybė narė per pagrįstą laiką informuoja Komisiją ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą apie procedūrų atidėjimą šios kilmės šalies atžvilgiu. Bet kuriuo atveju sprendžiančioji institucija užbaigia nagrinėjimo procedūrą per 15 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo pateikiamas raštu ir nepagrįstai nedelsiant pranešamas prašytojui ta kalba, kurią jis supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti.

1.  Sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo pateikiamas raštu ir nepagrįstai nedelsiant ir, bet kokiu atveju, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo sprendimo priėmimo datos pranešamas prašytojui arba jo patarėjui teisės klausimais ta kalba, kurią jis supranta.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai prašymas atmetamas kaip nepriimtinas, kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos statuso, kaip aiškiai atsiimtas arba kaip prašymas, kurio atsisakyta, faktinės ir teisinės priežastys nurodomos sprendime. Informacija, kaip apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti tarptautinę apsaugą, pateikiama raštu, jeigu prašytojui ji prieš tai nebuvo pateikta kitu būdu.

2.  Kai prašymas atmetamas kaip nepriimtinas, kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos statuso, kaip aiškiai atsiimtas arba numanomai atsiimtas, faktinės ir teisinės priežastys nurodomos sprendime. Informacija, kaip apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti tarptautinę apsaugą, įskaitant atitinkamus laikotarpius, pateikiama raštu.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sutuoktinių, partnerių, nepilnamečių ar išlaikomų neveiksnių suaugusiųjų vardu pateiktų prašymų atveju ir kai prašymas yra grindžiamas tokiais pačiais pagrindais, sprendžiančioji institucija gali priimti bendrą sprendimą dėl visų prašytojų, išskyrus atvejus, kai taip darant būtų atskleistos konkrečios prašytojo aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti grėsmė jo interesams, visų pirma su persekiojimu dėl lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar amžiaus susijusiais atvejais. Tokiais atvejais dėl asmens priimamas atskiras sprendimas.

3.  Nepilnamečių ar išlaikomų neveiksnių suaugusiųjų vardu pateiktų prašymų atveju ir kai visi prašymai yra grindžiami visiškai tokiais pačiais pagrindais, sprendžiančioji institucija gali priimti bendrą sprendimą dėl visų prašytojų, išskyrus atvejus, kai taip darant būtų atskleistos konkrečios prašytojo aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti grėsmė jo interesams, visų pirma su smurtu dėl lyties, prekyba žmonėmis ir persekiojimu dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar amžiaus susijusiais atvejais. Tokiais atvejais dėl asmens priimamas atskiras sprendimas.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendžiančioji institucija vertina prašymo priimtinumą pagal II skyriuje pateiktus pagrindinius principus ir garantijas ir atmeta prašymą kaip nepriimtiną esant kuriai nors iš toliau pateiktų priežasčių:

1.  Sprendžiančioji institucija gali vertinti prašymo priimtinumą pagal II skyriuje pateiktus pagrindinius principus ir garantijas ir gali atmesti prašymą kaip nepriimtiną esant kuriai nors iš toliau pateiktų priežasčių:

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tai yra paskesnis prašymas, kurį pateikus nepaaiškėjo arba prašytojas nepateikė naujos svarbios informacijos ar duomenų, susijusių su nagrinėjimu, ar prašytojas priskirtinas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) arba susijusių su anksčiau taikytomis nepriimtinumo priežastimis;

Išbraukta.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sutuoktinis, partneris ar lydimas nepilnametis pateikia prašymą po to, kai davė sutikimą dėl prašymo pateikimo jo vardu, ir nėra su sutuoktinio, partnerio ar nepilnamečio padėtimi susijusių faktų, kurie pagrįstų atskirą prašymą.

d)  lydimas nepilnametis pateikia prašymą po to, kai davė sutikimą dėl prašymo pateikimo jo vardu pagal 31 straipsnio 6 dalį, ir nėra su nepilnamečio padėtimi susijusių faktų, kurie pagrįstų atskirą prašymą.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalies a ir b punktai netaikomi papildomos apsaugos gavėjui, kuris buvo perkeltas pagal paspartintą procedūrą, laikantis Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Perkėlimo reglamentas).37

Išbraukta.

__________________

 

37 OL L […], […], p. […].

 

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu išnagrinėjusi prašymą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) 3 straipsnio 3 dalies a punktą pirmoji valstybė narė, kurioje buvo pateiktas prašymas, laiko jį priimtinu, atsakingajai valstybei narei nebereikia pakartotinai taikyti 1 dalies a ir b punktų.

Išbraukta.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu sprendžiančioji institucija prima facie laiko, kad prašymas gali būti atmestas kaip akivaizdžiai nepagrįstas, ji neprivalo išreikšti savo nuomonės apie prašymo priimtinumą.

Išbraukta.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sprendžiančioji institucija nepagrįstą prašymą paskelbia akivaizdžiai nepagrįstu 40 straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais.

3.  Sprendžiančioji institucija nepagrįstą prašymą gali paskelbti akivaizdžiai nepagrįstu 40 straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas gali savo iniciatyva bet kuriuo procedūros etapu atsiimti savo prašymą.

1.  Prašytojas gali savo iniciatyva bet kuriuo procedūros etapu atsiimti savo prašymą. Sprendžiančioji institucija užtikrina, kad prašytojas suprastų visas procedūrines tokio prašymo atsiėmimo pasekmes.

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad prašytojas suprastų (svarbias) aiškaus savo prašymo atsiėmimo pasekmes.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendžiančioji institucija atmeta prašymą kaip prašymą, kurio atsisakyta, jei:

1.  Sprendžiančioji institucija nutraukia tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, jei:

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sutuoktinis, partneris arba nepilnametis nepateikė savo prašymo po to, kai prašytojas nepateikė prašymo kurio nors iš jų vardu, kaip nurodyta 31 straipsnio 3 ir 8 dalyse;

Išbraukta.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prašytojas atsisako bendradarbiauti, t. y. nesuteikia prašymo nagrinėjimui reikalingos informacijos ir nesutinka palikti savo pirštų atspaudų ir veido atvaizdo pagal 7 straipsnio 3 dalį;

c)  atsisako bendradarbiauti, t. y. nesuteikia 27 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos ir nesutinka pateikti savo biometrinių duomenų pagal 7 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prašytojas neatvyko į asmeninį pokalbį, nors tą privalėjo padaryti pagal 1012 straipsnius;

d)  prašytojas daugiau nei vieną kartą neatvyko į asmeninį pokalbį, nors tą privalėjo padaryti pagal 10, 11 ir12 straipsnius, nebent įrodytų, kad taip atsitiko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių;

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prašytojas paliko savo gyvenamąją vietą, apie tai neinformavęs kompetentingų institucijų arba negavęs leidimo, kaip nustatyta 7 straipsnio 4 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  prašytojas pakartotinai nevykdė pagal 7 straipsnio 5 dalį jam nustatytos prievolės prisistatyti.

f)  prašytojas pakartotinai nevykdė pagal 7 straipsnio 5 dalį jam nustatytos prievolės prisistatyti, nebent įrodytų, kad taip atsitiko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis sprendžiančioji institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą ir nusiunčia rašytinį pranešimą prašytojui gyvenamosios vietos arba 7 straipsnio 4 dalyje nurodytu adresu, kuriuo informuojama, kad jo prašymo nagrinėjimas nutraukiamas ir prašymas bus neabejotinai atmestas kaip prašymas, kurio atsisakyta, jei prašytojas neprisistatys į sprendžiančiąją instituciją per vieną mėnesį nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo datos.

2.  1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis sprendžiančioji institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą ir nusiunčia rašytinį pranešimą prašytojui gyvenamosios vietos arba 7 straipsnio 4 dalyje nurodytu adresu ar e. pašto adresu, kuriuo informuojama, kad jo prašymo nagrinėjimas nutraukiamas ir prašymas bus neabejotinai atmestas kaip prašymas, kuris numanomai atsiimtas, jei prašytojas neįvykdys 1 dalyje nustatytų pareigų per du mėnesius nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo datos. Kai taikoma, pranešimo kopija nusiunčiama teisiniam atstovui.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu prašytojas prisistato į sprendžiančiąją instituciją per šį vieno mėnesio laikotarpį ir įrodo, kad taip atsitiko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, sprendžiančioji institucija atnaujina prašymo nagrinėjimą.

3.  Jeigu prašytojas įvykdo 1 dalyje nustatytas pareigas per šį dviejų mėnesių laikotarpį, sprendžiančioji institucija atnaujina prašymo nagrinėjimą. Sprendžiančioji institucija prašymo nagrinėjimą gali pagal 2 dalį atnaujinti tik vieną kartą, nebent prašytojas galėtų įrodyti, kad savo pareigų nesilaikė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Priešingu atveju prašymas atmetamas kaip numanomai atsiimtas.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu prašytojas neprisistato į sprendžiančiąją instituciją per šį vieno mėnesio laikotarpį ir neįrodo, kad taip atsitiko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, sprendžiančioji institucija laiko, kad prašymas buvo numanomai atsiimtas.

4.  Jeigu prašytojas neprisistato į sprendžiančiąją instituciją per šį dviejų mėnesių laikotarpį, sprendžiančioji institucija prašymą atmeta kaip numanomai atsiimtą.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu prašymas yra numanomai atsiimtas, sprendžiančioji institucija priima sprendimą atmesti prašymą kaip prašymą, kurio atsisakyta, arba kaip nepagrįstą, jei sprendžiančioji institucija prašymo numanomo atsiėmimo etape jau nustatė, kad prašytojas neturi teisės į tarptautinę apsaugą pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas).

5.  Jeigu prašymas yra numanomai atsiimtas, sprendžiančioji institucija gali priimti sprendimą atmesti prašymą kaip nepagrįstą, jei sprendžiančioji institucija prašymo numanomo atsiėmimo etape jau nustatė, kad prašytojas neturi teisės į tarptautinę apsaugą pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas).

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojas pateikė akivaizdžiai nenuoseklius ir prieštaringus, akivaizdžiai klaidingus ar neįtikimus pareiškimus, kurie prieštarauja tinkamai patikrintai informacijai apie kilmės šalį, todėl jo reikalavimai tampa akivaizdžiai neįtikinami, kiek tai susiję su jo priskyrimu prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas);

b)  prašytojas pateikė akivaizdžiai nenuoseklius, prieštaringus ar akivaizdžiai klaidingus pareiškimus, kurie prieštarauja tinkamai patikrintai informacijai apie kilmės šalį, todėl jo reikalavimai tampa akivaizdžiai neįtikinami, kiek tai susiję su jo priskyrimu prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas);

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prašytojas teikia prašymą tik tam, kad atidėtų arba sukliudytų ankstesnio sprendimo arba sprendimo, kuris bus priimtas artimiausiu laiku ir kuriuo jis bus pašalintas iš valstybės narės teritorijos, vykdymą;

d)  prašytojas teikia prašymą vien tik tam, kad atidėtų arba sukliudytų ankstesnio sprendimo arba sprendimo, kuris bus priimtas artimiausiu laiku ir kuriuo jis bus pašalintas iš valstybės narės teritorijos, vykdymą arba jo išvengtų;

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  trečioji šalis gali būti laikoma prašytojui saugia kilmės šalimi, kaip apibrėžta šiame reglamente;

e)  trečioji šalis gali būti laikoma prašytojui saugia kilmės šalimi, kaip apibrėžta šiame reglamente, jei gali būti suteikta tinkama pagalba taikant 19 straipsnį pagal tokią procedūrą;

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  prašytoją dėl svarbių priežasčių galima laikyti pavojingu valstybių narių nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai;

f)  atlikus Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) XXX straipsnyje nustatytą procedūrą, prašytoją dėl svarbių priežasčių galima laikyti pavojingu valstybių narių nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai;

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  prašytojas nevykdo Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Dublino reglamentas) 4 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų įpareigojimų, nebent įrodytų, kad taip atsitiko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių;

Išbraukta.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  tai yra paskesnis prašymas ir jis akivaizdžiai neturi pagrindo arba yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, tad nėra realios tikimybės, jog bus patenkintas.

Išbraukta.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu sprendžiančioji institucija mano, kad pagal paspartinto nagrinėjimo procedūrą nagrinėjamas prašymas yra susijęs su sudėtingais faktiniais arba teisiniais klausimais, pagal 34 ir 37 straipsnius ji gali pratęsti prašymo nagrinėjimą iš esmės. Tokiu atveju arba kai sprendimo negalima priimti per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, susijęs prašytojas informuojamas apie procedūros pasikeitimą.

4.  Jeigu sprendžiančioji institucija mano, kad pagal paspartinto nagrinėjimo procedūrą nagrinėjamas prašymas yra susijęs su pernelyg sudėtingais faktiniais arba teisiniais klausimais, arba kai sprendimas negali būti priimtas per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, pagal 34 ir 37 straipsnius ji pratęsia prašymo nagrinėjimą iš esmės. Tokiu atveju susijęs prašytojas informuojamas apie procedūros pasikeitimą.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prašytojas atvyksta iš saugia kilmės šalimi pagal 47 straipsnyje nustatytas sąlygas laikomos trečiosios šalies;

Išbraukta.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai prašymas pateikiamas valstybės narės pasienyje arba tranzito zonoje, sprendžiančioji institucija, laikydamasi II skyriuje pateiktų pagrindinių principų ir garantijų, gali priimti sprendimą dėl:

1.  Kai prašymas pateikiamas valstybės narės pasienyje arba tranzito zonoje, sprendžiančioji institucija gali priimti sprendimą, laikydamasi II skyriuje pateiktų pagrindinių principų ir garantijų. Tas sprendimas priimamas tik dėl:

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tokiose vietose pateikto prašymo priimtinumo pagal 36 straipsnio 1 dalį arba

a)  tokiose vietose pateikto prašymo priimtinumo pagal 36 straipsnį arba

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai atvyksta neproporcingai didelis skaičius trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės ir pateikia tarptautinės apsaugos prašymus pasienyje arba tranzito zonoje, ir dėl to praktiškai tampa sunku taikyti 1 dalies nuostatas tokiose vietose, pasienio procedūrą galima taikyti ir kitose vietovėse netoli pasienio arba tranzito zonos.

4.  Kai atvyksta neproporcingai didelis skaičius trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės ir pateikia tarptautinės apsaugos prašymus pasienyje arba tranzito zonoje, ir dėl to praktiškai tampa sunku taikyti 1 dalies nuostatas tokiose vietose, pasienio procedūrą galima taikyti ir kitose vietovėse netoli pasienio arba tranzito zonos. Šiomis aplinkybėmis taip pat taikomi 2 dalyje nustatyti terminai.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal Direktyvos (ES) Nr. XXX/XXX (Priėmimo sąlygų direktyva) 8–11 straipsnius pasienio procedūra nelydimiems nepilnamečiams gali būti taikoma tik jeigu:

5.  Pasienio procedūra nepilnamečiams gali būti taikoma tik esant prieinamai nepilnamečio sulaikymo alternatyvai. Pagal Direktyvos (ES) Nr. XXX/XXX (Priėmimo sąlygų direktyva) 8–11 straipsnius pasienio procedūra nelydimiems nepilnamečiams netaikoma.

a)  prašytojas atvyksta iš saugia kilmės šalimi pagal 47 straipsnyje nustatytas sąlygas laikomos trečiosios šalies;

 

b)  prašytoją dėl svarbių priežasčių galima laikyti pavojingu valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai arba prašytojas pagal nacionalinę teisę buvo priverstinai išsiųstas dėl svarbių priežasčių, susijusių su visuomenės saugumu ar viešąja tvarka;

 

c)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad pagal 45 straipsnio sąlygas trečioji šalis prašytojui yra saugi trečioji šalis;

 

d)  prašytojas suklaidino institucijas, pateikdamas klaidingą informaciją ar netikrus dokumentus arba nepateikdamas svarbios informacijos ar dokumentų apie savo tapatybę arba pilietybę, kurie galėjo neigiamai paveikti sprendimą.

 

Šios dalies d punktas taikomas tik esant svarbiai priežasčiai manyti, kad prašytojas bando nuslėpti svarbią informaciją, dėl kurios greičiausiai būtų priimtas sprendimas nesuteikti tarptautinės apsaugos, ir su sąlyga, kad prašytojui buvo suteikta praktinė galimybė pagrįsti savo veiksmus.

 

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl paskesnio prašymo atliekamas pradinis nagrinėjimas, kurio metu sprendžiančioji institucija nustato, ar paaiškėjo arba prašytojas pateikė naujos svarbios informacijos arba duomenų, gerokai padidinančių tikimybę, kad prašytojas bus priskirtas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas), arba susijusių su priežastimis, dėl kurių ankstesnis prašymas buvo atmestas kaip nepriimtinas.

2.  Dėl paskesnio prašymo atliekamas pradinis nagrinėjimas, kurio metu sprendžiančioji institucija nustato, ar paaiškėjo arba prašytojas pateikė naujos svarbios informacijos arba duomenų, padidinančių tikimybę, kad prašytojas bus priskirtas prie tarptautinės apsaugos gavėjų pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas), arba susijusių su priežastimis, dėl kurių ankstesnis prašymas buvo atmestas.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pradinis nagrinėjimas atliekamas remiantis rašytiniais pareiškimais ir asmeniniu pokalbiu, vadovaujantis II skyriuje nustatytais principais ir garantijomis. Asmeninio pokalbio galima atsisakyti tais atvejais, kai, remiantis rašytiniais pareiškimais, akivaizdu, kad po prašymo nepaaiškėjo naujos svarbios informacijos ar duomenų arba jis akivaizdžiai neturi pagrindo, tad nėra realios tikimybės, jog bus patenkintas.

3.  Pradinis nagrinėjimas atliekamas remiantis rašytiniais pareiškimais ir asmeniniu pokalbiu, vadovaujantis II skyriuje nustatytais principais ir garantijomis. Asmeninio pokalbio galima atsisakyti tais atvejais, kai, remiantis rašytiniais pareiškimais, akivaizdu, kad po prašymo nepaaiškėjo naujos svarbios informacijos ar duomenų arba jis neturi pagrindo, tad nėra realios tikimybės, jog bus patenkintas.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paaiškėjo arba prašytojo buvo pateikta svarbi nauja informacija arba duomenys, kaip nurodyta 2 dalies a punkte;

a)  paaiškėjo arba prašytojo buvo pateikta svarbi nauja informacija arba duomenys, kaip nurodyta 2 dalyje;

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu sąlygos naujai procedūrai pradėti, kaip nustatyta 4 dalyje, neįvykdytos, sprendžiančioji institucija atmeta prašymą kaip nepriimtiną arba akivaizdžiai nepagrįstą, jei prašymas akivaizdžiai neturi pagrindo arba yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, tad nėra realios tikimybės, jog bus patenkintas.

5.  Jeigu sąlygos naujai procedūrai pradėti, kaip nustatyta 4 dalyje, neįvykdytos, sprendžiančioji institucija atmeta prašymą kaip nepagrįstą arba akivaizdžiai nepagrįstą, jei prašymas neturi pagrindo arba yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, tad nėra realios tikimybės, jog bus patenkintas.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio negrąžinimo principui, valstybės narės gali numatyti išimtį teisei likti jų teritorijoje ir nukrypti nuo 54 straipsnio 1 dalies, jeigu:

Nedarant poveikio negrąžinimo principui, valstybės narės gali numatyti išimtį teisei likti jų teritorijoje, jeigu:

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sprendžiančioji institucija paskesnį prašymą atmetė kaip nepriimtiną arba akivaizdžiai nepagrįstą;

a)  sprendžiančioji institucija paskesnį prašymą atmetė kaip akivaizdžiai nepagrįstą;

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  antras ar vėlesnis paskesnis prašymas buvo pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo, kuriuo ankstesnis paskesnis prašymas buvo atmestas kaip nepriimtinas, nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas.

b)  antras ar vėlesnis paskesnis prašymas buvo pateiktas bet kurioje valstybėje narėje po galutinio sprendimo, kuriuo ankstesnis paskesnis prašymas buvo atmestas kaip nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečioji šalis gali būti laikoma pirmąja konkretaus prašytojo prieglobsčio šalimi, jeigu:

1.  Jei sprendžiančioji institucija taiko priimtinumo procedūrą vadovaudamasi 36 straipsnio 1 dalies a punktu, trečioji šalis gali būti laikoma pirmąja konkretaus prašytojo prieglobsčio šalimi, jeigu prieglobsčio prašytojas pagal Ženevos konvenciją toje šalyje pripažintas pabėgėliu ir jam buvo suteikta veiksminga apsauga prieš jam išvykstant į Sąjungą ir jis vis dar gali naudotis ta apsauga.

a)  prieš išvykdamas į Sąjungą prašytojas toje šalyje naudojosi apsauga pagal Ženevos konvenciją ir vis dar gali ja pasinaudoti arba

 

b)  prieš išvykdamas į Sąjungą prašytojas toje šalyje naudojosi kitokia pakankama apsauga ir vis dar gali ja pasinaudoti.

 

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sprendžiančioji institucija laiko, kad prašytojas naudojasi pakankama apsauga, kaip apibrėžta 1 dalies b punkte, su sąlyga, kad ji yra įsitikinusi, jog:

Išbraukta.

a)  gyvybei ir laisvei negresia pavojus dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo prie tam tikros socialinės grupės ar politinių įsitikinimų;

 

b)  negresia didelė žala, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas);

 

c)  laikomasi Ženevos konvencijoje nustatyto negrąžinimo principo;

 

d)  laikomasi draudimo išsiųsti iš šalies pažeidžiant teisę nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio, kaip numatyta tarptautinėje teisėje;

 

e)  suteikiama teisė į teisėtą gyvenamąją vietą;

 

f)  yra tinkama galimybė naudotis darbo rinka, priėmimo įstaigomis, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemomis ir

 

g)  suteikiama teisė į šeimos susijungimą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus.

 

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieš atmetant prašymą kaip nepriimtiną pagal 36 straipsnio 1 dalies a punktą, prašytojui suteikiama galimybė apskųsti taikomą pirmosios prieglobsčio šalies koncepciją, atsižvelgiant į konkrečią prašytojo padėtį, kai buvo teikiamas jo prašymas ir per pokalbį dėl priimtinumo.

3.  Prašytojui suteikiama galimybė apskųsti taikomą pirmosios prieglobsčio šalies koncepciją, atsižvelgiant į jo konkrečią padėtį visais procedūros etapais.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nelydimų nepilnamečių atveju pirmosios prieglobsčio šalies koncepciją galima taikyti tik tuo atveju, jei valstybės narės institucijos jau prieš tai iš minėtosios trečiosios šalies institucijų gavo patikinimą, kad šios institucijos perims nelydimą nepilnametį savo žinion ir jis iš karto naudosis viena iš 1 dalyje nurodytų apsaugos formų.

4.  Pirmosios prieglobsčio šalies koncepcija netaikoma nelydimiems nepilnamečiams, nebent nustatoma, kad tai aiškiai atitinka vaiko interesus, ir jei valstybės narės institucijos jau prieš tai iš minėtosios trečiosios šalies institucijų gavo patikinimą, kad šios institucijos perims nelydimą nepilnametį savo žinion ir jis iš karto naudosis viena iš 1 dalyje nurodytų apsaugos formų.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamai informuoja prašytoją;

a)  atitinkamai raštu informuoja prašytoją;

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu minėtoji trečioji šalis neįleidžia arba pakartotinai nepriima prašytojo į savo teritoriją, sprendžiančioji institucija atšaukia sprendimą dėl nepriimtino prašymo atmetimo ir suteikia galimybę taikyti procedūrą pagal II skyriuje ir III skyriaus I skirsnyje nustatytus pagrindinius principus ir garantijas.

6.  Jeigu minėtoji trečioji šalis pakartotinai nepriima prašytojo į savo teritoriją, sprendžiančioji institucija atšaukia sprendimą dėl nepriimtino prašymo atmetimo ir suteikia galimybę taikyti procedūrą pagal II skyriuje ir III skyriaus I skirsnyje nustatytus pagrindinius principus ir garantijas.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trečioji šalis priskiriama prie saugių trečiųjų šalių su sąlyga, kad:

Jei sprendžiančioji institucija taiko priimtinumo procedūrą vadovaudamasi 36 straipsnio 1 dalies a punktu, ta sprendžiančioji institucija gali taikyti saugios trečiosios šalies koncepciją tik jeigu ji yra įsitikinusi, kad su tarptautinės apsaugos siekiančiu asmeniu bus elgiamasi pagal toliau išvardytus principus:

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gyvybei ir laisvei negresia pavojus dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo prie tam tikros socialinės grupės ar politinių įsitikinimų;

a)  gyvybei ir laisvei negresia pavojus dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų ir kad be tinkamo teisinio proceso neatimta laisvė;

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  nėra realaus pavojaus, kad trečioji valstybė perkeltų prieglobsčio prašytoją į kitą valstybę, kurioje jam nebūtų suteikta veiksmingos apsaugos arba kiltų grėsmė būti perkeltam į dar kitą valstybę, kurioje neturėtų tokios apsaugos;

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  yra galimybė gauti apsaugą atitinkamai pagal esminius Ženevos konvencijos standartus arba pakankamą apsaugą pagal 44 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  suteikiama teisė į teisėtą gyvenamąją vietą;

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  yra tinkama galimybė naudotis darbo rinka, priėmimo įstaigomis, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemomis;

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  trečioji šalis atsižvelgia į bet kokį konkretų prieglobsčio prašytojo pažeidžiamumą ir paiso jo asmeninio gyvenimo interesų;

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  veiksminga apsauga teikiama tol, kol pavyksta rasti ilgalaikį sprendimą;

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ee)  suteikiama teisė į šeimos susijungimą pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus;

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ef)  trečioji šalis prisijungė prie tarptautinių dokumentų pabėgėlių klausimu ir pagrindinių žmogaus teisių priemonių ir praktiškai laikosi jais nustatytų standartų;

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eg)  yra galimybė kreiptis dėl pabėgėlio statuso ir, jei pabėgėlio statusas suteikiamas, gauti apsaugą pagal ratifikuotą ir be jokių geografinių apribojimų taikomą Ženevos konvenciją, arba galimybė prašyti suteikti ir gauti veiksmingą apsaugą pagal a–g punktus.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimas, ar trečiąją šalį galima priskirti prie saugių trečiųjų šalių pagal šį reglamentą, grindžiamas įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant visų pirma informaciją iš valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europos išorės veiksmų tarnybos, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, Europos Tarybos ir kitų atitinkamų organizacijų.

Vertinimas, ar trečiąją šalį galima priskirti saugioms trečiosioms šalims pagal šį reglamentą, grindžiamas įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant visų pirma informaciją iš valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europos išorės veiksmų tarnybos, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, Europos Tarybos ir kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų, taip pat nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Saugios trečiosios šalies koncepcija taikoma, kai:

Išbraukta.

a)  trečioji šalis buvo priskirta prie saugių trečiųjų šalių pagal 50 straipsnį;

 

b)  trečioji šalis priskiriama prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba

 

c)  su konkrečiu prašytoju susijusiais atskirais atvejais.

 

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išnagrinėjusi atskirą prašymą, sprendžiančioji institucija trečiąją šalį laiko konkrečiam prašytojui saugia trečiąja šalimi tik jeigu, vadovaudamasi 1 dalyje nustatytais kriterijais, yra įsitikinusi trečiosios šalies saugumu konkrečiam prašytojui ir nustatė, kad:

3.  Išnagrinėjusi atskirą prašymą, sprendžiančioji institucija trečiąją šalį gali laikyti konkrečiam prašytojui saugia trečiąja šalimi tik jeigu, vadovaudamasi 1 dalyje nustatytais kriterijais, yra įsitikinusi trečiosios šalies saugumu konkrečiam prašytojui ir nustatė, kad:

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tarp prašytojo ir minėtos trečiosios šalies yra ryšys, kuriuo remdamasis asmuo galėtų pagrįstai vykti į tą šalį, įskaitant tai, kad prašytojas atvyko tranzitu per tą trečiąją šalį, kuri yra geografiškai artima prašytojo kilmės šaliai;

a)  tarp prašytojo ir trečiosios šalies yra pakankamas ryšys, kuriuo remdamasis asmuo galėtų pagrįstai vykti į tą šalį; tas ryšys yra ankstesnis gyvenimas toje trečiojoje šalyje, kai, atsižvelgiant į to gyvenimo ar buvimo toje šalyje trukmę ar pobūdį, prašytojas gali pagrįstai siekti apsaugos toje šalyje ir esama pagrindo manyti, kad prašytojas bus iš naujo priimtas toje šalyje, ir

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš atmetant prašymą kaip nepriimtiną pagal 36 straipsnio 1 dalies b punktą, prašytojui suteikiama galimybė apskųsti taikomą saugios trečiosios šalies koncepciją, atsižvelgiant į konkrečią prašytojo padėtį, kai teikiamas prašymas ir per pokalbį dėl priimtinumo.

4.  Prašytojui suteikiama galimybė apskųsti taikomą saugios trečiosios šalies koncepciją, atsižvelgiant į konkrečią prašytojo padėtį visais procedūros etapais.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nelydimų nepilnamečių atveju saugios trečiosios šalies koncepciją galima taikyti tik tuo atveju, jei valstybės narės institucijos jau prieš tai iš minėtos trečiosios šalies institucijų gavo patikinimą, kad šios institucijos perims nelydimą nepilnametį savo žinion ir jis iš karto naudosis viena iš 1 dalies e punkte nurodytų apsaugos formų.

5.  Saugios trečiosios šalies koncepcija netaikoma nelydimiems nepilnamečiams, nebent tai aiškiai atitinka jo interesus ir valstybės narės institucijos jau prieš tai iš minėtos trečiosios šalies institucijų gavo patikinimą, kad šios institucijos perims nelydimą nepilnametį savo žinion ir jis iš karto naudosis viena iš šiame straipsnyje arba 44 straipsnyje nurodytų apsaugos formų.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamai informuoja prašytoją; ir

a)  atitinkamai raštu informuoja prašytoją; ir

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išduoda jam dokumentą, kuriuo trečiosios šalies institucijos tos šalies kalba informuojamos, kad prašymas nebuvo iš esmės išnagrinėtas dėl to, kad buvo taikoma saugios trečiosios šalies koncepcija.

b)  išduoda jam dokumentą, kuriuo trečiosios šalies institucijos tos šalies kalba informuojamos, kad prašymas nebuvo iš esmės išnagrinėtas.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

46 straipsnis

Išbraukta.

Trečiųjų šalių priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu

 

1.  Trečiosios šalys priskiriamos prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu pagal 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

 

2.  Komisija, padedama Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, reguliariai peržiūri padėtį trečiosiose šalyse, kurios priskirtos prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu, remdamasi 45 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais kitais informacijos šaltiniais.

 

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sustabdomas trečiosios šalies priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu pagal 49 straipsnyje nustatytas sąlygas.

 

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šalis gali būti laikoma saugia kilmės šalimi pagal šį reglamentą, kai, atsižvelgiant į teisinę padėtį, teisės aktų taikymą demokratinėje sistemoje ir bendras politines aplinkybes, gali būti įrodyta, kad joje iš esmės nevykdomi persekiojimai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 9 straipsnyje, nėra kankinimų arba žiauraus ar žeminamo elgesio ir bausmių ir nėra nesirenkamojo smurto, galinčio kilti tarptautinio arba vidaus ginkluoto konflikto padėties metu, grėsmės.

1.  Šalis gali būti laikoma saugia kilmės šalimi pagal šį reglamentą, kai, atsižvelgiant į teisinę padėtį, teisės aktų taikymą demokratinėje sistemoje ir bendras politines aplinkybes, gali būti įrodyta, kad joje iš esmės ar sistemingai nevykdomi persekiojimai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 9 straipsnyje, nėra kankinimų arba žiauraus ar žeminamo elgesio ir bausmių ir nėra nesirenkamojo smurto, galinčio kilti tarptautinio arba vidaus ginkluoto konflikto padėties metu, grėsmės.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vertinimas, ar pagal šį reglamentą trečiąją šalį galima priskirti prie saugių kilmės šalių, grindžiamas įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant visų pirma informaciją iš valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europos išorės veiksmų tarnybos, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, Europos Tarybos ir kitų atitinkamų organizacijų, atsižvelgiant į bendrą kilmės šalies informacijos analizę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūra) 10 straipsnyje.

2.  Vertinimas, ar pagal šį reglamentą trečiąją šalį galima priskirti saugioms kilmės šalims, grindžiamas įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant visų pirma informaciją iš valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europos išorės veiksmų tarnybos, Sąjungos delegacijų į tas šalis, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, Europos Tarybos, susijusių tarptautinių ir nacionalinių ar tarptautinių atitinkamų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, atsižvelgiant į bendrą kilmės šalies informacijos analizę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (ES prieglobsčio agentūra) 10 straipsnyje.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės netaiko saugios kilmės šalies sąvokos mažumai arba asmenų grupei priklausantiems prašytojams, kuriems, remiantis 2 dalyje išvardytais informacijos šaltiniais ir turint mintyje padėtį atitinkamoje kilmės šalyje, vis dar gresia pavojus.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija, padedama Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, reguliariai peržiūri padėtį trečiosiose šalyse, kurios yra įtrauktos į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, remdamasi 45 straipsnio 2 dalyje nurodytais kitais informacijos šaltiniais.

2.  Komisija nuolat vertina padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą arba kurios iš to sąrašo laikinai pašalintos pagal 49 straipsnį. Be to, ji, padedama Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir remdamasi 47 straipsnio 2 dalyje nurodytais kitais informacijos šaltiniais, nuolat peržiūri šių šalių atitiktį sąlygoms, pagal kurias šalis priskiriama saugioms kilmės šalims, kaip nustatyta 47 straipsnyje. Ji laiku informuoja Europos Parlamentą.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija, reguliariai peržiūrėdama padėtį į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą įtrauktose trečiosiose šalyse ir šalyse, kurioms sąrašo taikymas laikinai sustabdytas, konsultuojasi su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra. Komisija, siekdama įvertinti, ar vis dar laikomasi 47 straipsnyje nustatytų kriterijų, gali paprašyti, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra peržiūrėtų padėtį bet kurioje tokioje trečiojoje šalyje.

 

Komisija, peržiūrėdama ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, konsultuojasi su tarptautinėmis organizacijomis, ypač UNHCR, atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ar asmenimis, turinčiais įrodytos praktinės darbo su konkrečiomis šalimis ir žmogaus teisių srityje patirties.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sustabdomas trečiosios šalies įrašo galiojimas ES bendrame saugių kilmės šalių sąraše pagal 49 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trečiosios šalies priskyrimo prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu sustabdymas arba įrašo ES bendrame saugių kilmės šalių sąraše panaikinimas

Laikinas trečiosios šalies pašalinimas iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais trečioji šalis laikinai pašalinama iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Staiga pasikeitus padėčiai prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu priskirtoje arba į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą įtrauktoje trečiojoje šalyje, Komisija atlieka pagrindžiamąjį vertinimą, kaip ši šalis atitinka 45 arba 47 straipsnyje nustatytas sąlygas, o nustačiusi, kad šios sąlygos nebevykdomos, priima deleguotąjį aktą, kuriuo šešiems mėnesiams sustabdomas trečiosios šalies priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba trečiosios šalies įrašo ES bendrame saugių kilmės šalių sąraše galiojimas.

1.  Jei dėl staiga pakitusios padėties į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą įtrauktoje trečiojoje šalyje galėtų būti netenkinamos šalies priskyrimo saugioms kilmės šalims sąlygos, Komisija nedelsdama ir skubiai atlieka pagrindžiamąjį vertinimą, kaip ši šalis atitinka 47 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir, jei jos nebevykdomos, ji pagal SESV 290 straipsnį kuo greičiau priima deleguotąjį aktą, kuriuo ta trečioji šalis šešiems mėnesiams laikinai pašalinama iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo. Vos tik Komisija sužino apie pasikeitusią padėtį ir visais atvejais prieš priimdama deleguotąjį aktą, kuriuo ta trečioji šalis laikinai pašalinama iš ES bendro sąrašo, Komisija informuoja valstybes nares ir rekomenduoja joms nacionaliniu lygmeniu tai trečiajai šaliai netaikyti saugios kilmės šalies koncepcijos.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei laikino pašalinimo iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo laikotarpiu iš turimos informacijos paaiškėja, kad trečioji šalis vėl tenkina 47 straipsnyje nustatytas sąlygas, Komisija ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo pagal šio straipsnio 1 dalį nurodyto sprendimo priėmimo pagal SESV 290 straipsnį datos priima sprendimą, kuriuo atšaukiamas laikinas tos šalies pašalinimas iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  UNHCR, nevyriausybinės organizacijos ir pavieniai ekspertai, turintys įrodytos ir aktualios praktinės darbo su konkrečiomis šalimis ir žmogaus teisių srityje patirties, gali paprašyti Komisijos laikinai pašalinti tam tikrą šalį iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo arba ją iš to sąrašo išbraukti. Toks prašymas pateikiamas su išsamia ir naujausia informacija apie žmogaus teisių padėtį ir nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų toje šalyje apibūdinimu. Be to, jame išsamiai apibūdinamas 47 straipsnyje nustatytų kriterijų nesilaikymas, pateisinantis ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo taikymo tai šaliai sustabdymą arba jos išbraukimą iš šio sąrašo. Komisija įvertina tokiuose prašymuose pateiktą informaciją, išskyrus atvejus, kai ji mano, kad prašymas nepriimtinas, nepagrįstas arba pasikartojantis.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija pagal 1 dalį priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo sustabdomas trečiosios šalies priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba įrašo ES bendrame saugių kilmės šalių sąraše galiojimas, per tris mėnesius nuo šio deleguotojo akto priėmimo ji pateikia pasiūlymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą dėl reglamento dalinio pakeitimo, siekdama pašalinti šią trečiąją šalį iš Sąjungos lygiu paskelbtų saugių trečiųjų šalių grupės arba iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo.

Išbraukta.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu Komisija nepateikia tokio pasiūlymo per tris mėnesius nuo deleguotojo akto priėmimo, kaip nurodyta 2 dalyje, deleguotasis aktas dėl trečiosios šalies priskyrimo prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba įrašo ES bendrame saugių kilmės šalių sąraše galiojimo sustabdymo nustoja galioti. Jeigu Komisija pateikia tokį pasiūlymą per tris mėnesius, remiantis pagrindžiamuoju vertinimu jai suteikiami įgaliojimai pratęsti šio deleguotojo akto galiojimą šešiems mėnesiams ir galimybė dar kartą taip pratęsti jo galiojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

49a straipsnis

 

Trečiosios šalies įtraukimas į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ir pašalinimas iš jo

 

1. Jei Komisija pagal 49 straipsnio 1 dalį priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo laikinai sustabdomas trečiosios šalies priskyrimas saugioms kilmės šalims, per šešis mėnesius nuo to deleguotojo akto priėmimo datos ji pateikia pasiūlymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą dėl reglamento dalinio pakeitimo siekiant tą trečiąją šalį išbraukti iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo.

 

2. Jei Komisija pateikia 1 dalyje nurodytą teisėkūros pasiūlymą per toje dalyje nurodytą šešių mėnesių laikotarpį, remiantis pagrindžiamuoju vertinimu jai suteikiami įgaliojimai pratęsti šio deleguotojo akto galiojimą šešiems mėnesiams ir galimybė vieną kartą taip pratęsti jo galiojimą.

 

3. Bet kokie ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo pakeitimai priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Šiuo tikslu:

 

a) Komisija reguliariai tiria padėtį trečiosiose šalyse ir išnagrinėja galimybę pasiūlyti jas įtraukti į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą;

 

b) jei tinkama, Komisija, atlikusi pagrįstą vertinimą, ar šalys, kurias ketinama įtraukti į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, atitinka 47 straipsnyje nustatytus kriterijus, parengia pasiūlymą papildyti bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ir

 

c) vertinimas, ar šalis yra saugi kilmės šalis, atliktas vadovaujantis šiuo straipsniu, yra grindžiamas įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant visų pirma EIVT ataskaitas, valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, UNHCR, Europos Tarybos ir kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų, taip pat nacionalinių ar tarptautinių nevyriausybinių organizacijų pateiktą informaciją.

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės gali būti priėmusios arba priimti teisės aktus, kuriais, tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo tikslais, prie saugių trečiųjų šalių arba saugių kilmės šalių nacionaliniu lygiu leidžiama priskirti kitas šalis nei tos, kurios yra priskirtos Sąjungos lygiu arba įtrauktos į 1 priede pateiktą ES bendrą sąrašą.

1.  Trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės gali būti priėmusios arba priimti teisės aktus, kuriais, tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo tikslais, prie saugių kilmės šalių nacionaliniu lygiu leidžiama priskirti kitas šalis nei tos, kurios yra įtrauktos į 1 priede pateiktą ES bendrą sąrašą. Tuo laikotarpiu valstybės narės yra atsakingos užtikrinti, kad nacionaliniai saugių kilmės šalių sąrašai ir ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas yra tarpusavyje suderinti. Tai reiškia, kad:

 

a) valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų nacionalinių sąrašų pakeitimus;

 

b) valstybės narės gali pateikti pasiūlymus trečiųjų šalių įtraukimo į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ir Komisija per šešis mėnesius nuo šių pasiūlymų pateikimo datos juos išnagrinėja, remdamasi įvairiais turimais informacijos šaltiniais, visų pirma EIVT ataskaitomis ir valstybių narių, Europos Sąjungos prieglobsčio paramos agentūros, UNHCR, Europos Tarybos ir kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų, taip pat nacionalinių ar tarptautinių nevyriausybinių organizacijų pateikta informacija. Jei Komisija nusprendžia, kad trečioji šalis gali būti įtraukta į sąrašą, ji parengia teisėkūros pasiūlymą siekiant papildyti ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą.

 

c) jei pagal 49 straipsnio 1 dalį trečioji šalis laikinai pašalinama iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo, valstybės narės nacionaliniu lygmeniu tos šalies nepriskiria prie saugių kilmės šalių ir

 

d) jei pagal 49a straipsnį trečioji šalis išbraukiama iš ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo, valstybė narė gali Komisijai pranešti, kai ji mano, kad toje trečiojoje šalyje pasikeitus padėčiai ta šalis vėl atitinka šios 47 straipsnyje nustatytus įtraukimo į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą kriterijus.

 

Komisija išnagrinėja 1 pastraipos d punkte nurodytus pranešimus ir, jei tinkama, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros akto, kuriuo atitinkamai iš dalies keičiamas ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas. Jei Komisija nusprendžia tokio teisėkūros pasiūlymo neteikti, valstybės narės nacionaliniu lygmeniu tos šalies nepriskiria prie saugių kilmės šalių.

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu pagal 49 straipsnio 1 dalį trečiosios šalies priskyrimas prie saugių trečiųjų šalių Sąjungos lygiu arba trečiosios šalies įrašo šio reglamento 1 priede pateiktame ES bendrame sąraše galiojimas yra sustabdomas, valstybės narės negali priskirti tos šalies prie saugių trečiųjų šalių arba saugių trečiųjų kilmės šalių nacionaliniu lygiu ir konkretaus prašytojo atžvilgiu negali taikyti ad hoc saugios trečiosios šalies koncepcijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu pagal įprastą teisėkūros procedūrą trečioji šalis Sąjungos lygiu nebepriskiriama prie saugių trečiųjų šalių arba trečioji šalis buvo pašalinta iš šio reglamento 1 priede pateikto ES bendro sąrašo, valstybė narė gali informuoti Komisiją, kad, jos nuomone, padėtis šioje šalyje pasikeitė taip, kad šalis vėl atitinka 45 straipsnio 1 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Išbraukta.

Į šį pranešimą įtraukiamas pagrindžiamasis įvertinimas, kaip ši šalis atitinka 45 straipsnio 1 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytas sąlygas, taip pat paaiškinami konkretūs padėties šioje trečiojoje šalyje pokyčiai, dėl kurių šalis vėl atitinka šias sąlygas.

 

Pranešančioji valstybė narė nacionaliniu lygiu gali priskirti tą trečiąją šalį prie saugių trečiųjų šalių arba saugių kilmės šalių tik jeigu tokiam priskyrimui neprieštarauja Komisija.

 

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Po priskyrimo valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą apie trečiąsias šalis, kurios nacionaliniu lygiu buvo priskirtos prie saugių trečiųjų šalių arba saugių kilmės šalių. Valstybės narės kartą per metus informuoja Komisiją ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą apie kitas saugias trečiąsias šalis, kurių atveju minėtoji koncepcija taikoma ad hoc konkrečių prašytojų atžvilgiu.

4.  Po priskyrimo valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą apie trečiąsias šalis, kurios nacionaliniu lygiu buvo priskirtos prie saugių kilmės šalių.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nuo [prašom įrašyti datą: treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] saugia kilmės šalimi, kaip nustatyta šiame reglamente, laikoma tik į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą įrašyta trečioji šalis.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendžiančioji institucija pradeda nagrinėti tarptautinės apsaugos konkrečiam asmeniui panaikinimo klausimą, kai paaiškėja nauja informacija arba duomenys, rodantys, kad yra priežasčių persvarstyti tarptautinės apsaugos pagrįstumą, visų pirma Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 15 ir 21 straipsniuose nurodytais atvejais.

Sprendžiančioji institucija gali pradėti nagrinėti tarptautinės apsaugos konkrečiam asmeniui panaikinimo klausimą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 15 ir 21 straipsniuose nurodytais atvejais.

Pagrindimas

Galimo apsaugos panaikinimo pagrindas nurodytas Priskyrimo reglamente ir turėtų ten išlikti. Ši formuluotė suderinta su tekstais, kuriuos Parlamentas priėmė dėl Priskyrimo reglamento.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai kompetentinga institucija svarsto, ar panaikinti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės tarptautinę apsaugą, taip pat tada, kai atliekama Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (Priskyrimo reglamentas) 15 ir 21 straipsniuose nurodyta įprasta statuso peržiūra, atitinkamam asmeniui suteikiamos šios garantijos, visų pirma:

1.  Kai kompetentinga institucija svarsto, ar panaikinti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės tarptautinę apsaugą, atitinkamam asmeniui suteikiamos šios garantijos, visų pirma:

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentingos institucijos sprendimas panaikinti tarptautinę apsaugą pateikiamas raštu. Sprendime nurodomos faktinės ir teisinės priežastys ir raštu pateikiama informacija, kaip apskųsti sprendimą.

3.  Kompetentingos institucijos sprendimas panaikinti tarptautinę apsaugą nedelsiant pateikiamas raštu ir visais atvejais ne vėliau kaip per septynias dienas po sprendimo priėmimo. Sprendime nurodomos faktinės ir teisinės priežastys. Informacija, kaip užginčyti sprendimą, įskaitant dėl atitinkamų terminų, pateikiama raštu.

Pagrindimas

Formuluotė suderinta su 35 straipsnio 2 dalies dėl prašytojų informavimo apie sprendimą dėl jų prašymo formuluote. Ta pati formuluotė turėtų būti naudojama sprendimų panaikinti tarptautinę apsaugą atveju.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  atmesti prašymą kaip nepagrįstą arba akivaizdžiai nepagrįstą dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos statuso pagal 37 straipsnio 2 ir 3 dalis arba 42 straipsnio 4 dalį;

ii)  atmesti prašymą kaip nepagrįstą arba akivaizdžiai nepagrįstą dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos statuso pagal 37 straipsnio 2 ir 3 dalis arba 42 straipsnio 5 dalį;

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  atmesti prašymą kaip aiškiai atsiimtą arba kaip prašymą, kurio atsisakyta, pagal 38 ir 39 straipsnius;

iii)  atmesti prašymą kaip aiškiai atsiimtą arba kaip netiesiogiai atsiimtą, kaip nurodyta 38 ir 39 straipsniuose;

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašytojas gali pateikti tik jo prašymo nagrinėjimui svarbią naują informaciją, apie kurią jis nežinojo ankstesniame etape arba kuri susijusi su jo padėties pokyčiais.

Prašytojas gali pateikti bet kokią naują jo prašymo nagrinėjimui svarbią informaciją.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pareiškėjas turi teisę dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime pirmosios instancijos apeliaciniame teisme ar teisme.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per vieną mėnesį, jeigu tai yra sprendimas, kuriuo paskesnis prašymas atmetamas kaip nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas;

a)  per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie tokį sprendimą, jeigu tai yra sprendimas, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepriimtinas arba aiškiai atsiimtas arba netiesiogiai atsiimtas prašymas, arba kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso, atlikus paspartinto nagrinėjimo ar pasienio procedūrą arba kol prašytojas yra laikinai sulaikytas;

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per dvi savaites, jeigu tai yra sprendimas, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepriimtinas, kuriuo prašymas atmetamas kaip aiškiai atsiimtas arba kaip prašymas, kurio atsisakyta, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas arba akivaizdžiai nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso, atlikus paspartinto nagrinėjimo ar pasienio procedūrą arba kol prašytojas yra laikinai sulaikytas;

Išbraukta.

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  per vieną mėnesį, jeigu tai yra sprendimas, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso, jei nagrinėjimas nebuvo paspartintas, arba jeigu tai yra sprendimas panaikinti tarptautinę apsaugą.

c)  per 20 darbo dienų, jeigu tai yra sprendimas, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso, jei nagrinėjimas nebuvo paspartintas, arba jeigu tai yra sprendimas panaikinti tarptautinę apsaugą.

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali pratęsti šioje dalyje nustatytus terminus, jeigu tai būtina dėl individualių prašymo aplinkybių.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydamos b punktas valstybės narės gali numatyti pagal pasienio procedūrą priimtų sprendimų ex officio peržiūrą.

Valstybės narės gali nuspręsti atlikti pagal pasienio procedūrą priimtų sprendimų arba sprendimų, kol prašytojas buvo laikinai sulaikytas, ex officio peržiūrą.

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje dalyje numatyti laikotarpiai pradedami skaičiuoti tada, kai apie sprendžiančiosios institucijos sprendimą pranešama prašytojui arba kai paskiriamas patarėjas teisės klausimais ar kitas patarėjas, jei prašytojas yra pateikęs prašymą dėl nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo.

Šioje dalyje numatytas laikotarpis pradedamas skaičiuoti tada, kai apie sprendžiančiosios institucijos sprendimą pranešama prašytojui. Jei prašytojas yra pateikęs prašymą dėl nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 1 dalį, laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos datos, kai paskiriamas patarėjas teisės klausimais, jei ta data yra vėlesnė už pranešimo apie sprendimą datą.

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sprendimu, kuriuo prašymas laikomas akivaizdžiai nepagrįstu arba atmetamas kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso tais atvejais, kai taikoma paspartinto nagrinėjimo procedūra arba pasienio procedūra;

a)  sprendimu, kuriuo prašymas laikomas akivaizdžiai nepagrįstu dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso tais atvejais, kai taikoma paspartinto nagrinėjimo procedūra arba pasienio procedūra;

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sprendimu, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepriimtinas pagal 36 straipsnio 1 dalies a ir c punktus;

b)  sprendimu, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepriimtinas pagal 36 straipsnio 1 dalies a punktą;

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sprendimu, kuriuo prašymas atmetamas kaip aiškiai atsiimtas arba kaip prašymas, kurio atsisakyta, atitinkamai pagal 38 arba 39 straipsnį.

c)  sprendimu, kuriuo prašymas atmetamas kaip aiškiai atsiimtas pagal 38 straipsnį.

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarydami poveikio tinkamam ir išsamiam skundo nagrinėjimui, teismai išnagrinėja skundą pirmos instancijos lygmeniu per toliau nurodytą laiką nuo skundo pateikimo:

  Nedarydami poveikio tinkamam ir išsamiam skundo nagrinėjimui, teismai išnagrinėja skundą pirmos instancijos lygmeniu per pagrįstą laiką nuo skundo pateikimo:

a)  per šešis mėnesius dėl sprendimo, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepagrįstas dėl pabėgėlio arba papildomos apsaugos statuso, jei nagrinėjimas nebuvo paspartintas, arba dėl sprendimo panaikinti tarptautinę apsaugą;

 

b)  per du mėnesius dėl sprendimo, kuriuo prašymas atmetamas kaip nepriimtinas arba kuriuo prašymas atmetamas kaip aiškiai atsiimtas, kaip prašymas, kurio atsisakyta, arba kaip nepagrįstas ar akivaizdžiai nepagrįstas dėl pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso, taikant paspartinto nagrinėjimo procedūrą ar pasienio procedūrą arba kol prašytojas yra sulaikytas;

 

c)  per vieną mėnesį dėl sprendimo, kuriuo paskesnis prašymas atmetamas kaip nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas.

 

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su sudėtingais faktiniais ar teisiniais klausimais susijusiais atvejais 1 dalyje nustatyti laikotarpiai gali būti pratęsti trimis papildomais mėnesiais.

Išbraukta.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendradarbiaudamos su Komisija valstybės narės imasi visų tiesioginiam bendradarbiavimui užmegzti ir atsakingų institucijų keitimuisi informacija užtikrinti būtinų priemonių.

2.  Bendradarbiaudamos su Komisija valstybės narės imasi visų tiesioginiam bendradarbiavimui užmegzti ir atsakingų institucijų, taip pat atsakingų valdžios institucijų ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros keitimuisi informacija užtikrinti būtinų priemonių.

Pagrindimas

Taip pat reikia sustiprinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Toks deleguotasis aktas ir pratęsus įgaliojimus priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per mėnesį nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.

5.  Toks deleguotasis aktas ir pratęsus įgaliojimus priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų pakankamai laiko deleguotajam teisės aktui apsvarstyti prieš jam įsigaliojant. Vieno mėnesio laikotarpio Parlamentui nepakanka visoms jo vidaus procedūroms, taikomoms norint pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto, todėl šis laikotarpis yra netinkamas. Du mėnesiai yra trumpiausias laikotarpis, kurį reikėtų suteikti teisės aktų leidėjams.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės reguliariai teikia Komisijai ataskaitas apie III skirsnio įgyvendinimą ir taikymą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti visapusišką praktinį šio reglamento nuostatų, susijusių su nemokamos teisinės pagalbos teikimu prieglobsčio prašytojams visais procedūros etapais, įgyvendinimą.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ataskaitoje Komisija nurodo metodiką, kurią naudojo padėčiai trečiosiose šalyse, įtrauktose į ES bendrą saugių trečiųjų šalių sąrašą, arba tokiose šalyse, kurios galėtų būti įtrauktos į šį sąrašą ar laikinai iš jo pašalintos, įvertinti. Ji taip pat praneša apie procesinių garantijų taikymą tarptautinės apsaugos prašantiems asmenims, kurių kilmės šalys yra įtrauktos į ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turkija

Išbraukta.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį

Monika Hohlmeier

Pritariau bendriems prieglobsčio procedūrų standartams, tačiau ne pranešimui. Be kita ko, nepriimtini toliau išvardyti aspektai.

1. Nemokamos teisinės pagalbos skyrimas nuo administracinės procedūros pradžios nėra įmanomas atsižvelgiant į žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

2. Skirti finansavimą specialųjį tarptautinės teisės, prieglobsčio teisės ir lyčių lygybės sričių išsilavinimą turintiems vertėjams žodžiu nėra realu nei finansinių, nei žmogiškųjų išteklių atžvilgiu. Daugelyje valstybių narių daugeliui kalbų beveik neįmanoma rasti vertėjų žodžiu.

3. Jei nustatant nelydimų nepilnamečių, ypač 14–18 metų amžiaus asmenų, amžių, dėl jo kyla abejonių, valdžios institucijos turi turėti galimybę vadovaudamosi vaikų ir jaunimo teisių praktika numatyti medicininį psichologinį patikrinimą. Patikrinimo, kuris skiriamas tik kraštutiniu atveju, nepakanka.

4. Prieglobsčio prašytojų bendradarbiavimo pareigoms turi būti priskirta ir pareiga registracijos metu valdžios institucijos pateikti visą informaciją apie save. Be kita ko, tai turėtų apimti tapatybės dokumentą ir numerį bei biometrinių duomenų registravimą, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui prašymo pateikimu daugiau nei vieną kartą, neteisėtam socialinės pagalbos gavimui bei tapatybės klastojimui, taip pat siekiant lengviau nustatyti asmenis, kurie kelia pavojų.

5. Prašymai, kuriuos pateikia asmenys iš saugių kilmės arba trečiųjų šalių, turi būti išnagrinėti taikant vienodą priimtinumo procedūrą ir prašymo nepriimtinumo atveju atmesti.

6. Pasisakau už ES saugių trečiųjų ir kilmės šalių sąrašo sudarymą, tuo pačiu metu valstybėms narėms paliekant galimybę sudaryti platesnius susitarimus su trečiosiomis šalimis.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje

Nuorodos

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

12

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Pateikimo data

15.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika