ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1487kWORD 177k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Laura Ferrara

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 MAZĀKUMA VIEDOKLIS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0467),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 78. panta 2. punkta d) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0321/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Čehijas parlamenta Senāts, Itālijas parlamenta Senāts un Rumānijas parlamenta Deputātu palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 8. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0171/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pamatā ir kopēji standarti, kuri attiecas uz patvēruma procedūrām, atzīšanu un aizsardzību, ko piedāvā Savienības līmenī, uzņemšanas apstākļi un sistēma tās dalībvalsts noteikšanai, kura ir atbildīga par patvēruma meklētājiem. Neskatoties uz līdzšinējo progresu kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pakāpeniskā izveidē, joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz izmantoto procedūru, atzīšanas rādītājiem, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem nodrošinātās aizsardzības veidu un pieteikuma iesniedzējiem un starptautiskās aizsardzības statusa saņēmējiem nodrošināto materiālo uzņemšanas apstākļu un priekšrocību līmeni. Šīs atšķirības nozīmīgi veicina sekundāru pārvietošanos un apdraud mērķi kopējās Eiropas patvēruma sistēmas ietvaros nodrošināt vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem pieteikuma iesniedzējiem neatkarīgi no vietas Savienībā, kur viņi iesniedz pieteikumu.

(3)  Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pamatā ir kopēji standarti, kuri attiecas uz patvēruma procedūrām, atzīšanu un aizsardzību, ko piedāvā Savienības līmenī, uzņemšanas apstākļi un sistēma tās dalībvalsts noteikšanai, kura ir atbildīga par patvēruma meklētājiem. Neskatoties uz līdzšinējo progresu kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pakāpeniskā izveidē, joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz izmantoto procedūru, atzīšanas rādītājiem, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem nodrošinātās aizsardzības veidu un pieteikuma iesniedzējiem un starptautiskās aizsardzības statusa saņēmējiem nodrošināto materiālo uzņemšanas apstākļu un priekšrocību līmeni. Šīs atšķirības apdraud mērķi kopējās Eiropas patvēruma sistēmas ietvaros piemērot visaugstākos standartus, pilnībā ievērojot pamattiesības un Ženēvas konvenciju, pret visiem pieteikuma iesniedzējiem neatkarīgi no vietas Savienībā, kur viņi iesniedz pieteikumu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Kopīgai procedūrai starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un zaudēšanai būtu jāierobežo starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju sekundāra pārvietošanās starp dalībvalstīm, ja minēto pārvietošanos izraisa atšķirīgs tiesiskais regulējums, aizstājot spēkā esošos izvēles noteikumus ar saskaņotiem noteikumiem un precizējot pieteikuma iesniedzēju tiesības un pienākumus, un šo pienākumu neizpildes sekas, un būtu jārada vienlīdzīgi apstākļi Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) piemērošanai dalībvalstīs.

(6)  Kopīgai procedūrai starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un zaudēšanai būtu jārada stimuli pieteikumu iesniedzējiem palikt un integrēties tās dalībvalsts teritorijā, kura ir atbildīga par viņu patvēruma pieteikumu izskatīšanu, aizstājot spēkā esošos izvēles noteikumus ar saskaņotiem noteikumiem un precizējot pieteikuma iesniedzēju tiesības un pienākumus, un šo pienākumu neizpildes sekas, un būtu jārada vienlīdzīgi apstākļi Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) piemērošanai dalībvalstīs.

 

 

 

 

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī regula būtu jāpiemēro visiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, kas pausti dalībvalstu teritorijā, tostarp pie ārējās robežas, dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos vai tranzīta zonās, kā arī starptautiskās aizsardzības zaudēšanai. Personas, kas meklē starptautisku aizsardzību un kas atrodas dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, būtu jāizceļ krastā un viņu pieteikumi jāpārbauda saskaņā ar šo regulu.

(7)  Šī regula būtu jāpiemēro tikai tiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, kas pausti dalībvalstu teritorijā, tostarp pie ārējās robežas, dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos vai tranzīta zonās, kā arī starptautiskās aizsardzības zaudēšanai. Personas, kas meklē starptautisku aizsardzību un kas atrodas dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, būtu jāizceļ krastā un viņu pieteikumi jāpārbauda saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  No Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda būtu jāpiešķir līdzekļi, lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu dalībvalstīm šīs regulas piemērošanā, jo īpaši atbalstot tās dalībvalstis, kas saskaras ar patvēruma un uzņemšanas sistēmu īpašu un nesamērīgu noslogojumu.

(10)  No Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda būtu jāpiešķir līdzekļi, lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu dalībvalstīm šīs regulas piemērošanā, jo īpaši atbalstot tās dalībvalstis, kas saskaras ar patvēruma un uzņemšanas sistēmu īpašu un nesamērīgu noslogojumu. Būtu jānodrošina, lai vietējām un reģionālajām iestādēm, kā arī starptautiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu pieejams pienācīgs finansējums, tostarp būtu jānodrošina, ka vietējās un reģionālās iestādes spēj tieši piekļūt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Pieteikuma iesniedzējam būtu jānodrošina reāla iespēja iesniegt atbildīgajai iestādei visus attiecīgos viņa rīcībā esošos elementus. Šā iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt dotai iespējai, ar atsevišķiem izņēmumiem, izmantot tiesības tikt uzklausītam personiskā intervijā par viņa pieteikuma pieņemamību vai būtību, kā nepieciešams. Lai nodrošinātu efektīvas tiesības uz personisku interviju, pieteikuma iesniedzējam vajadzētu sniegt tulka palīdzību un piedāvāt iespēju sniegt vispusīgus paskaidrojumus par viņa pieteikuma pamatojumu. Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu atvēlēt pietiekamu laiku sagatavoties un apspriesties ar savu juridisko konsultantu vai padomdevēju, un juridiskais konsultants vai padomdevējs var viņam palīdzēt intervijā. Personiskajai intervijai ir jānotiek apstākļos, kas nodrošina pienācīgu konfidencialitāti, tā jāveic pienācīgi apmācītiem un kompetentiem darbiniekiem, tostarp vajadzības gadījumā dalībvalstu iestāžu darbiniekiem vai ekspertiem, kurus nodarbina Eiropas Patvēruma aģentūra. Personisko interviju var neveikt vienīgi tad, ja atbildīgajai iestādei jāpieņem pozitīvs lēmums par pieteikumu vai ja tā uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav piemērots tam, lai viņu intervētu, vai viņu nav iespējams intervēt sakarā ar apstākļiem, ko viņš nevar kontrolēt. Ņemot vērā, ka personiskā intervija ir pieteikuma izskatīšanas būtiska daļa, intervija ir jāieraksta, un pieteikuma iesniedzējiem un viņu juridiskajiem konsultantiem ir jānodrošina piekļuve ierakstiem, kā arī intervijas atskaitei vai protokolam, pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu, vai paātrinātas procedūras gadījumā — vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu.

(13)  Pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu, pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt reālai iespējai iesniegt šai iestādei visus attiecīgos viņa rīcībā esošos elementus. Šā iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt dotai iespējai, ar atsevišķiem izņēmumiem, izmantot tiesības tikt uzklausītam personiskā intervijā par viņa pieteikuma pieņemamību vai būtību, kā nepieciešams. Lai nodrošinātu efektīvas tiesības uz personisku interviju, pieteikuma iesniedzējam vajadzētu saņemt tulka, juridiskā pārstāvja un starpnieka kultūras jautājumos palīdzību, ja tas ir nepieciešami un piemēroti, un būtu jāpiedāvā iespēja sniegt vispusīgus paskaidrojumus par viņa pieteikuma pamatojumu. Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt atvēlētam pietiekamam un atbilstīgam laikam sagatavoties un apspriesties ar savu juridisko konsultantu saistībā ar pieņemamību un intervijām par pieteikuma būtību, un juridiskais konsultants var viņam palīdzēt intervijā. Personiskajai intervijai ir jānotiek apstākļos, kas nodrošina pienācīgu konfidencialitāti, tā jāveic pienācīgi apmācītiem un kompetentiem darbiniekiem, tostarp vajadzības gadījumā ekspertiem, kurus nodarbina Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, vai attiecīgā gadījumā darbiniekiem no citu dalībvalstu iestādēm. Personisko interviju var neveikt vienīgi tad, ja atbildīgajai iestādei jāpieņem pozitīvs lēmums par pieteikumu vai ja tā uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav piemērots tam, lai viņu intervētu, vai viņu nav iespējams intervēt sakarā ar apstākļiem, ko viņš nevar kontrolēt. Ņemot vērā, ka personiskā intervija ir pieteikuma izskatīšanas būtiska daļa, intervija būtu jāieraksta, un pieteikuma iesniedzējiem un viņu juridiskajiem konsultantiem vajadzētu būt nodrošinātai piekļuvei ierakstiem, kā arī intervijas atskaitei, pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu. Ja pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar šo regulu ir nepieciešamas specifiskas procesuālās garantijas, pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai sniegt attiecīgo informāciju saprātīgā termiņā pēc personiskās intervijas.

 

(Grozījums par specifiskām procesuālām garantijām attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Gan dalībvalstu, gan pieteikuma iesniedzēju interesēs ir nodrošināt, ka vajadzība pēc starptautiskās aizsardzības tiek pareizi konstatēta jau administratīvās procedūras posmā, sniedzot kvalitatīvu informāciju un juridisku atbalstu, kas dod iespēju efektīvāk un kvalitatīvāk pieņemt lēmumus. Šādā nolūkā piekļuvei juridiskai palīdzībai un pārstāvībai vajadzētu būt starptautiskās aizsardzības kopīgās procedūras neatņemamai sastāvdaļai. Lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesību efektīvu aizsardzību, jo īpaši tiesības uz aizstāvību un taisnīguma principu, un lai nodrošinātu procesuālo ekonomiju, pieteikuma iesniedzējiem pēc viņu pieprasījuma un atbilstīgi šajā regulā paredzētajiem noteikumiem būtu jāsniedz bezmaksas juridiskā palīdzība un pārstāvība administratīvajā procedūrā un pārsūdzības procedūrā. Bezmaksas juridiskā palīdzība un pārstāvība būtu jāsniedz tādām personām, kuras ir tiesīgas to sniegt saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

(14)  Gan dalībvalstu, gan pieteikuma iesniedzēju interesēs ir nodrošināt, ka vajadzība pēc starptautiskās aizsardzības tiek pareizi konstatēta jau administratīvās procedūras posmā, sniedzot kvalitatīvu informāciju un juridisku atbalstu, kas dod iespēju efektīvāk un kvalitatīvāk pieņemt lēmumus. Šādā nolūkā piekļuvei juridiskai palīdzībai un pārstāvībai vajadzētu būt starptautiskās aizsardzības kopīgās procedūras neatņemamai sastāvdaļai visos procedūras posmos. Lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesību efektīvu aizsardzību, jo īpaši tiesības uz aizstāvību un taisnīguma principu, un lai nodrošinātu procesuālo ekonomiju, pieteikuma iesniedzējiem pēc viņu pieprasījuma un atbilstīgi šajā regulā paredzētajiem noteikumiem būtu jāsniedz bezmaksas juridiskā palīdzība un pārstāvība administratīvajā procedūrā, tostarp personisko interviju laikā, un pārsūdzības procedūrā. Pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu būt tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību tiesā vai tiesu iestādē, lai apstrīdētu lēmumu nepiešķirt bezmaksas juridisko palīdzību, un dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka juridiskā palīdzība un pārstāvība netiek patvaļīgi ierobežota un ka netiek kavēta pieteikuma iesniedzēja efektīva piekļuve tiesai. Bezmaksas juridiskā palīdzība un pārstāvība būtu jāsniedz, tiklīdz ir reģistrēts starptautiskās aizsardzības pieteikums, un tādām personām, kuras ir tiesīgas to sniegt saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Atsevišķiem pieteikuma iesniedzējiem var būt vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas inter alia viņu vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes, invaliditātes, nopietnas saslimšanas, garīgu traucējumu dēļ vai spīdzināšanas, izvarošanas vai citu smagu psiholoģiskās, fiziskās vai seksuālās vardarbības radīto seku dēļ. Tas, vai konkrētajam pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas, ir jāvērtē sistemātiski, un minētie pieteikuma iesniedzēji ir jāapzina iespējami agrākā stadijā no pieteikuma paušanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai.

(15)  Atsevišķiem pieteikuma iesniedzējiem var būt vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas inter alia viņu vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes, invaliditātes, nopietnas saslimšanas, garīgu traucējumu dēļ vai spīdzināšanas, izvarošanas, cilvēku tirdzniecības, kuģa avārijas vai citu smagu psiholoģiskās, fiziskās vai seksuālās vardarbības radīto seku dēļ. Tas, vai konkrētajam pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgas specifiskas procesuālas garantijas, ir jāvērtē sistemātiski, un minētie pieteikuma iesniedzēji ir jāapzina iespējami agrākā stadijā no pieteikuma paušanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu, ka iespējami agrāk notiek tādu pieteikuma iesniedzēju apzināšana, kuriem vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas, ir atbilstīgi jāapmāca to iestāžu darbinieki, kuras atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu, lai viņi prastu noteiktu neaizsargātības pazīmes, un viņiem būtu jāsaņem atbilstoši norādījumi minētajā nolūkā. Turpmākiem pasākumiem, kas saistīti ar spīdzināšanas vai citu smagas fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības, tostarp seksuālas vardarbības, simptomu un pazīmju identificēšanu un dokumentēšanu šajā regulā paredzētajās procedūrās, inter alia būtu jābalstās uz Rokasgrāmatu par spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un sodīšanas izmeklēšanu un dokumentēšanu (Stambulas protokols).

(16)  Lai nodrošinātu, ka iespējami agrāk notiek tādu pieteikuma iesniedzēju apzināšana, kuriem vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas, ir atbilstīgi jāapmāca to iestāžu darbinieki, kuras atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu, lai viņi prastu noteikt neaizsargātības pazīmes, un viņiem būtu jāsaņem atbilstoši norādījumi minētajā nolūkā. Turpmākiem pasākumiem, kas saistīti ar spīdzināšanas vai citu smagas fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības, tostarp seksuālas vardarbības, simptomu un pazīmju identificēšanu un dokumentēšanu šajā regulā paredzētajās procedūrās, inter alia būtu jābalstās uz Rokasgrāmatu par spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un sodīšanas izmeklēšanu un dokumentēšanu (Stambulas protokols). Neaizsargātības novērtējums būtu jāsagatavo 30 dienu laikā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Pieteikuma iesniedzējiem, kas identificēti kā personas, kurām vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas, būtu jānodrošina pienācīgs atbalsts, tostarp pietiekams laiks, lai radītu apstākļus efektīvai piekļuvei procedūrām un lai iesniegtu elementus viņu starptautiskās aizsardzības pieteikuma pamatojumam. Ja nav iespējams nodrošināt pienācīgu atbalstu paātrinātas izskatīšanas procedūrā vai robežprocedūrā, pieteikuma iesniedzējs, kam nepieciešamas īpašas procesuālās garantijas, būtu jāatbrīvo no šīm procedūrām. Vajadzībai pēc īpašām procesuālajām garantijām, kuru dēļ varētu būt liegta paātrinātu procedūru vai robežprocedūru piemērošana, būtu jānozīmē arī tas, ka pieteikuma iesniedzējs gadījumos, kad viņa pārsūdzībai nav automātiska apturoša spēka, saņem papildu garantijas, lai viņa konkrētajā gadījumā efektīvi aizsargātu viņa tiesības.

(17)  Pieteikuma iesniedzējiem, kas identificēti kā personas, kurām vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas, būtu jānodrošina pienācīgs atbalsts, tostarp pietiekams laiks, lai radītu apstākļus efektīvai piekļuvei procedūrām un lai iesniegtu elementus viņu starptautiskās aizsardzības pieteikuma pamatojumam. Ja nav iespējams nodrošināt pienācīgu atbalstu paātrinātas izskatīšanas procedūrā vai robežprocedūrā, pieteikuma iesniedzējs, kam nepieciešamas specifiskas procesuālās garantijas, būtu jāatbrīvo no šīm procedūrām. Atbildīgajām iestādēm būtu jāveic nepieciešamās darbības, lai nepilngadīgajiem robežprocedūrās piemērotu aizturēšanai alternatīvus pasākumus. No robežprocedūrām vienmēr būtu jāatbrīvo nepavadīti nepilngadīgie.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai pēc būtības nodrošinātu vienlīdzību starp pieteikuma iesniedzējām sievietēm un pieteikuma iesniedzējiem vīriešiem, veicot pārbaudes, būtu jāņem vērā dzimumu atšķirības. Jo īpaši personiskās intervijas būtu jāorganizē tādējādi, lai gan sievietes, gan vīrieši varētu runāt par savu pieredzi saistībā ar vajāšanu dzimuma dēļ. Šādā nolūkā sievietēm būtu jādod reāla iespēja tikt intervētām atsevišķi no viņu laulātā, partnera vai citiem ģimenes locekļiem. Ja iespējams, sievietēm un meitenēm būtu jāpiedāvā sieviešu dzimuma tulki un intervētāji. Sieviešu un meiteņu medicīniskas pārbaudes būtu jāveic sieviešu dzimuma medicīnas speciālistiem, jo īpaši, ņemot vērā faktu, ka pieteikuma iesniedzēja varētu būt cietusi ar dzimumu saistītas vardarbības dēļ. Ar dzimumu saistīto prasību sarežģītība pienācīgi būtu jāņem vērā procedūrās, kuru pamatā ir pirmās patvēruma valsts koncepcija, drošas trešās valsts koncepcija, drošas izcelsmes valsts koncepcija un turpmāku pieteikumu jēdziens.

(18)  Lai pēc būtības nodrošinātu vienlīdzību starp pieteikuma iesniedzējām sievietēm un pieteikuma iesniedzējiem vīriešiem, veicot pārbaudes, būtu jāņem vērā dzimumu atšķirības. Jo īpaši personiskās intervijas būtu jāorganizē tādējādi, lai gan sievietes, gan vīrieši varētu runāt par savu pieredzi saistībā ar vajāšanu dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Šādā nolūkā sievietēm būtu jādod reāla iespēja tikt intervētām atsevišķi no viņu laulātā, partnera vai citiem ģimenes locekļiem. Ja iespējams, sievietēm un meitenēm būtu jāpiedāvā sieviešu dzimuma tulki un intervētāji. Sieviešu un meiteņu medicīniskas pārbaudes būtu jāveic sieviešu dzimuma medicīnas speciālistiem, jo īpaši, ņemot vērā faktu, ka pieteikuma iesniedzēja varētu būt cietusi ar dzimumu saistītas vardarbības dēļ. Ar dzimumu saistīto prasību, tostarp prasību, kas saistītas ar seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti, dzimuma pašizpausmi un dzimumpazīmēm, sarežģītība pienācīgi būtu jāņem vērā procedūrās, kuru pamatā ir pirmās patvēruma valsts koncepcija, drošas trešās valsts koncepcija, drošas izcelsmes valsts koncepcija un turpmāku pieteikumu jēdziens.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Vardarbība, kas pret personu ir vērsta dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimuma pašizpausmes dēļ vai kas nesamērīgi skar konkrēta dzimuma personas, būtu jāuzskata par dzimuma vardarbību. Šāda vardarbība cietušajam var nodarīt fizisku, seksuālu, emocionālu vai psiholoģisku kaitējumu vai ekonomisku zaudējumu. Ar dzimumu saistīta vardarbība būtu jāsaprot kā diskriminācijas veids un cietušās personas pamatbrīvību pārkāpšana, un tā ietver vardarbību tuvās attiecībās, seksuālu vardarbību (tostarp izvarošanu, seksuālu uzbrukumu un uzmākšanos), cilvēku tirdzniecību, verdzību un dažādu veidu ļaunprātīgas darbības, piemēram, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un tā dēvētos “goda aizstāvēšanas” noziegumus. No dzimuma vardarbības cietušajām sievietēm un viņu bērniem bieži ir vajadzīgs specifisks atbalsts un aizsardzība, jo šāda veida vardarbība ir saistīta ar paaugstinātu sekundāras un atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas un atriebības risku.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Dalībvalstu galvenajam apsvērumam, piemērojot šo regulu, vajadzētu būt bērna interesēm saskaņā ar Hartas 24. pantu un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām. Izvērtējot bērna intereses, dalībvalstīm jo īpaši būtu pienācīgi jāņem vērā nepilngadīga bērna labklājība un sociālā attīstība, tostarp viņa priekšvēsture. Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu par bērna tiesībām tikt uzklausītam, atbildīgajai iestādei vajadzētu nodrošināt nepilngadīgajiem iespēju piedalīties personiskā intervijā, izņemot, ja tas acīmredzami nav nepilngadīgā bērna interesēs.

(20)  Dalībvalstu galvenajam apsvērumam, piemērojot šo regulu, vajadzētu būt bērna interesēm saskaņā ar Hartas 24. pantu un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām. Izvērtējot bērna intereses, dalībvalstīm jo īpaši būtu pienācīgi jāņem vērā nepilngadīga bērna labjutība un sociālā attīstība, tostarp viņa priekšvēsture. Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu par bērna tiesībām tikt uzklausītam, atbildīgajai iestādei vajadzētu nodrošināt nepilngadīgajiem tiesības tikt uzklausītiem personiskā intervijā, izņemot, ja tas acīmredzami nav nepilngadīgā bērna interesēs. Robežprocedūras nekad nebūtu jāpiemēro attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem. Dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai būtu pieejamas alternatīvas aizturēšanai. Nepilngadīgos nekādā gadījumā nevajadzētu aizturēt saistībā ar robežprocedūrām, tranzīta zonās, pie ārējām robežām vai jebkurā citā patvēruma pieteikuma izskatīšanas posmā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Kopīgā procedūra racionalizē termiņus, kādos persona piekļūst procedūrai, termiņus iesnieguma izskatīšanai atbildīgajā iestādē, kā arī termiņus pirmās instances pārsūdzību izskatīšanai tiesu iestādēs. Ja vienlaicīgi iesniegtu pieteikumu nesamērīgs skaits var kavēt piekļuvi procedūrai un pieteikumu izskatīšanu, dažkārt var rasties nepieciešamība ārkārtas gadījumos izmantot iespēju pagarināt šos termiņus. Tomēr, lai nodrošinātu efektīvu procesu, minēto termiņu pagarināšanai vajadzētu būt galējam līdzeklim, ņemot vērā, ka dalībvalstīm būtu regulāri jāpārskata savas vajadzības efektīvas patvēruma sistēmas uzturēšanai, tostarp sagatavojot darbnepārtrauces plānus ārkārtas situācijām, ja tādi nepieciešami, un ņemot vērā, ka Eiropas Patvēruma aģentūrai būtu jāsniedz dalībvalstīm nepieciešamā operatīvā un tehniskā palīdzība. Ja dalībvalstis paredz, ka nespēs ievērot noteiktos termiņus, tām būtu jāpieprasa Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzība. Ja šāds pieprasījums ir izteikts un ja patvēruma sistēmas nesamērīgā noslodze dalībvalstī kļūst tik neefektīva, ka varētu apdraudēt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, aģentūra, pamatojoties uz Komisijas īstenošanas lēmumu, ir tiesīga veikt pasākumus, lai atbalstītu attiecīgo dalībvalsti.

(21)  Kopīgā procedūra racionalizē termiņus, kādos persona piekļūst procedūrai, termiņus iesnieguma izskatīšanai atbildīgajā iestādē, kā arī termiņus pirmās instances pārsūdzību izskatīšanai tiesu iestādēs. Ja vienlaicīgi iesniegtu pieteikumu nesamērīgs skaits var kavēt piekļuvi procedūrai un pieteikumu izskatīšanu, dažkārt var rasties nepieciešamība ārkārtas gadījumos izmantot iespēju pagarināt šos termiņus. Tomēr, lai nodrošinātu efektīvu procesu, minēto termiņu pagarināšanai vajadzētu būt stingri ierobežotam un galējam līdzeklim, ņemot vērā, ka dalībvalstīm būtu regulāri jāpārskata savas vajadzības efektīvas patvēruma sistēmas uzturēšanai, tostarp sagatavojot darbnepārtrauces plānus ārkārtas situācijām, ja tādi nepieciešami, un ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai būtu jāsniedz dalībvalstīm nepieciešamā operatīvā un tehniskā palīdzība. Ja dalībvalstis paredz, ka nespēs ievērot noteiktos termiņus, tām būtu jāpieprasa Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzība. Ja šāds pieprasījums ir izteikts un ja patvēruma sistēmas nesamērīgā noslodze dalībvalstī kļūst tik neefektīva, ka varētu apdraudēt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, aģentūra, pamatojoties uz Komisijas īstenošanas lēmumu, ir tiesīga veikt pasākumus, lai atbalstītu attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Lai pieteikuma iesniedzēji labāk izprastu kopējas Eiropas patvēruma sistēmas darbību, ir būtiski jāuzlabo informācijas sniegšana. Ieguldot agrīnā pieejamas informācijas sniegšanā pieteikuma iesniedzējiem, ievērojami palielināsies varbūtība, ka viņi vairāk nekā līdz šim sapratīs, pieņems un ievēros šajā regulā noteiktās procedūras. Lai mazinātu administratīvās prasības un efektīvi izmantotu kopīgos resursus, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai ciešā sadarbībā ar valstu iestādēm būtu jāizstrādā piemērots informatīvais materiāls. Šāda materiāla izstrādē pilnvērtīgi būtu jāizmanto modernās informācijas tehnoloģijas. Lai pienācīgi palīdzētu patvēruma meklētājiem, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai būtu jāizstrādā arī audiovizuāls informatīvais materiāls, ko varētu izmantot papildus rakstiskajam informatīvajam materiālam. Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai būtu jāuzņemas uzturēt īpašu tīmekļa vietni ar pieteikuma iesniedzējiem un potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem paredzētu informāciju par kopējas Eiropas patvēruma sistēmas darbību, kas atspēkotu bieži vien nepareizo informāciju, kuru tiem sniedz kontrabandisti. Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras izstrādātais informatīvais materiāls būtu jātulko un jādara pieejams visās lielākajās valodās, kurās runā Eiropā ieceļojošie patvēruma meklētāji.

Pamatojums

Uzlabota informācijas sniegšana atbilstīgi ieteikumiem Dublinas regulā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Pieteikums būtu jāreģistrē, tiklīdz tas pausts. Šajā posmā par pieteikuma saņemšanu un reģistrēšanu atbildīgajām iestādēm, tostarp robežsardzei, policijai, imigrācijas iestādēm un aizturēšanas iestādēm, būtu jāreģistrē pieteikumi un katra pieteikuma iesniedzēja personas dati. Šīm iestādēm būtu pieteikuma iesniedzējs jāinformē par viņa tiesībām un pienākumiem, kā arī par sekām, kas iestājas, ja pieteikuma iesniedzējs neievēro minētos pienākumus. Pieteikuma iesniedzējam būtu jāizsniedz dokuments, kas apliecina, ka pieteikums ir pausts. Pieteikuma iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no pieteikuma reģistrācijas.

(23)  Pieteikums būtu jāreģistrē pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc tā paušanas. Šajā posmā par pieteikuma saņemšanu un reģistrēšanu atbildīgajām iestādēm, tostarp robežsardzei, policijai, imigrācijas iestādēm, citām iestādēm, kurām dalībvalstis uzticējušas šos uzdevumus, un aizturēšanas iestādēm, būtu jāreģistrē pieteikumi un katra pieteikuma iesniedzēja personas dati. Tam, ka pieteikuma iesniedzējam nav dokumentu, nevajadzētu dalībvalstis atturēt no reģistrācijas procedūras veikšanas. Šīm iestādēm būtu pieteikuma iesniedzējs jāinformē par viņa tiesībām un pienākumiem, kā arī par sekām, kas iestājas, ja pieteikuma iesniedzējs neievēro minētos pienākumus. Pieteikuma iesniedzējam būtu jāizsniedz dokuments, kas apliecina, ka pieteikums ir pausts saskaņā ar šo regulu. Šim dokumentam vajadzētu būt derīgam sešus mēnešus, un šo termiņu automātiski būtu jāpagarina, ja vēl nav pieņemts galīgais lēmums par starptautiskās aizsardzības pieteikumu, nodrošinot, ka minētais dokuments ir derīgs visu laiku, kurā pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs palikt atbildīgās dalībvalsts teritorijā. Pieteikuma iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no pieteikuma reģistrācijas.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Pieteikuma iesniegšana ir akts, kas starptautiskās aizsardzības pieteikumam piešķir oficiālu statusu. Pieteikuma iesniedzējam būtu jāsniedz nepieciešamā informācija par to, kā un kur iesniegt pieteikumu, un viņam jādod reāla iespēja to izdarīt. Šajā posmā pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz visi elementi, kas ir viņa rīcībā un kas vajadzīgi, lai pamatotu un noformētu iesniegumu. Administratīvās procedūras termiņu sāk skaitīt no pieteikuma iesniegšanas. Tajā brīdī pieteikuma iesniedzējam būtu jāizsniedz dokuments, kas apliecina viņa kā pieteikuma iesniedzēja statusu un kuram būtu jābūt derīgam tajā laikā posmā, kuru viņš ir tiesīgs palikt tās dalībvalsts teritorijā, kura atbild par pieteikuma izskatīšanu.

(24)  Pieteikuma iesniegšana ir visu pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošo attiecīgo elementu iesniegšana saskaņā ar [Kvalifikācijas regulu]. Ar šo iesniegšanu starptautiskās aizsardzības pieteikumam piešķir oficiālu statusu. Pieteikuma iesniedzējam būtu jāsniedz nepieciešamā informācija par to, kā un kur iesniegt pieteikumu, un viņam jādod reāla iespēja to izdarīt. Šajā posmā pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz visi elementi, kas ir viņa rīcībā un kas vajadzīgi, lai pamatotu iesniegumu. Administratīvās procedūras termiņu sāk skaitīt no pieteikuma iesniegšanas.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Dažādām pieteikuma iesniedzēju kategorijām ir dažādas informācijas vajadzības, tāpēc informācija būtu jāsniedz dažādos veidos, to pielāgojot šīm vajadzībām. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, lai nepilngadīgajiem būtu piekļuve bērniem draudzīgai informācijai, kas atbilst viņu vajadzībām un apstākļiem. Precīzas, kvalitatīvas informācijas sniegšanai gan pavadītiem, gan nepavadītiem nepilngadīgajiem, ja tā notiek bērniem draudzīgā vidē, var būt būtiska loma gan labas vides nodrošināšanā nepilngadīgajam, gan arī var palīdzēt identificēt gadījumus, kad pastāv aizdomas par cilvēku tirdzniecību.

Pamatojums

Uzlabota informācijas sniegšana atbilstīgi ieteikumiem Dublinas regulā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Pieteikuma iesniedzējs būtu pienācīgi jāinformē par viņa tiesībām un pienākumiem, to darot savlaicīgi un tādā valodā, kādu viņš saprot vai ko var pamatoti uzskatīt par viņam saprotamu. Ņemot vērā, ka gadījumā, ja, piemēram, pieteikuma iesniedzējs atsakās sadarboties ar valsts iestādēm, neiesniedzot elementus, kas nepieciešami pieteikuma izskatīšanai un neļaujot noņemt viņa pirkstu nospiedumus vai iegūt sejas attēlu, vai neiesniedz savu pieteikumu noteiktajā termiņā, pieteikumu var noraidīt kā pārtrauktu, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt informētam par šo pienākumu neizpildes sekām.

(25)  Pieteikuma iesniedzējs būtu pienācīgi jāinformē par viņa tiesībām un pienākumiem, to darot vēlākais tad, kad tiek reģistrēts vai nu rakstiskā vai mutiskā veidā izteikts starptautiskās aizsardzības pieteikums, un vajadzības gadījumā būtu jāizmanto multivides aprīkojuma atbalsts, un tas būtu jādara tādā valodā, kādu viņš saprot, un kodolīgā un viegli saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu. Pieteikuma iesniedzējam ir jābūt informētam par saskaņā ar šo regulu noteikto pienākumu neizpildes sekām. Informācija, kas paredzēta nepilngadīgajiem, būtu jāsniedz bērniem draudzīgā veidā un valodā, ko viņi saprot, un tas būtu jādara pienācīgi apmācītiem darbiniekiem un klātesot nepilngadīgo aizbildņiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai spētu izpildīt šajā regulā paredzētos pienākumus, par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu atbildīgo iestāžu darbiniekiem vajadzētu būt piemērotām zināšanām un būtu jāsaņem vajadzīgā apmācība starptautiskās aizsardzības jomā, tostarp ar Eiropas Patvēruma aģentūras atbalstu. Šiem darbiniekiem vajadzētu saņemt piemērotus līdzekļus un norādījumus savu uzdevumu efektīvai izpildei.

(26)  Lai spētu izpildīt šajā regulā paredzētos pienākumus, par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu atbildīgo iestāžu darbinieki būtu jāpieņem darbā, rīkojot atklātas procedūras un balstoties uz kvalifikāciju un pieredzi, viņiem vajadzētu būt atbilstīgām zināšanām un vajadzētu būt attiecīgi apmācītiem starptautiskās aizsardzības jomā, tostarp vajadzības gadījumā ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras atbalstu. Šiem darbiniekiem vajadzētu saņemt piemērotus līdzekļus un norādījumus savu uzdevumu efektīvai izpildei tādā veidā, kas nodrošina pamattiesību ievērošanu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Lai atvieglotu piekļuvi procedūrai robežšķērsošanas punktos un aizturēšanas vietās, tajās būtu jādara pieejama informācija par iespēju pieteikties starptautiskajai aizsardzībai. Pamata komunikācija, kas vajadzīga, lai kompetentās iestādes varētu saprast, vai personas paziņo par savu vēlmi saņemt starptautisku aizsardzību, būtu jānodrošina ar mutiskās tulkošanas palīdzību.

(27)  Lai atvieglotu piekļuvi procedūrai robežšķērsošanas punktos un aizturēšanas vietās, tajās būtu jādara pieejama informācija par iespēju pieteikties starptautiskajai aizsardzībai. Pamata komunikācija, kas vajadzīga, lai kompetentās iestādes varētu saprast, vai personas paziņo par savu vēlmi saņemt starptautisku aizsardzību, būtu jānodrošina ar mutiskās tulkošanas palīdzību. Juridiskajiem pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas sniedz juridiskos pakalpojumus, konsultācijas vai psiholoģisko palīdzību, vienmēr vajadzētu būt piekļuvei aizturēšanas vietām, robežšķērsošanas punktiem un tranzīta zonām. Darbiniekiem, kas sniedz mutiskās tulkošanas pakalpojumus, vajadzētu būt pienācīgām zināšanām un attiecīgi apmācītiem starptautiskās aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Šai regulai vajadzētu paredzēt iespēju pieteikuma iesniedzējiem iesniegt pieteikumu savu dzīvesbiedru, partneru, ar kuriem ir stabilas un ilgstošas attiecības, pilngadīgu un nepilngadīgu apgādājamo vārdā. Šis risinājums ļauj šādus pieteikumus izskatīt kopā. Tiesības katrai personai meklēt starptautisku aizsardzību garantē fakts, ka, ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pieteikumu dzīvesbiedra, partnera, pilngadīga vai nepilngadīga apgādājamā vārdā pieteikuma iesniegšanai noteiktajā termiņā, dzīvesbiedrs vai partneris to var pēc tam darīt savā vārdā, un atbildīgajai iestādei būtu jāpalīdz to izdarīt pilngadīgam vai nepilngadīgam apgādājamajam. Taču, ja atsevišķs pieteikums nav pamatots, tas uzskatāms par nepieņemamu.

(28)  Šai regulai vajadzētu paredzēt iespēju pieteikuma iesniedzējiem iesniegt pieteikumu nepilngadīgu un rīcībnespējīgu apgādājamu pilngadīgo vārdā. Šis risinājums ļauj šādus pieteikumus izskatīt kopā. Tiesības katrai personai meklēt starptautisku aizsardzību garantē fakts, ka, ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pieteikumu pilngadīga vai nepilngadīga apgādājamā vārdā pieteikuma iesniegšanai noteiktajā termiņā, atbildīgajai iestādei būtu jāpalīdz to izdarīt pilngadīgam vai nepilngadīgam apgādājamajam.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi procedūrai nepavadītiem nepilngadīgajiem, viņiem vienmēr jānorīko aizbildnis. Aizbildnim vajadzētu būt personai vai organizācijas pārstāvim, kas norīkots, lai palīdzētu nepilngadīgajam un informētu viņu par procedūru nolūkā nodrošināt bērna intereses, kā arī viņa labklājību kopumā. Vajadzības gadījumā aizbildnim būtu jāīsteno nepilngadīgā tiesībspēja un rīcībspēja. Lai nodrošinātu efektīvu atbalstu nepavadītiem nepilngadīgajiem, aizbildņiem nevajadzētu vienlaikus uzticēt atbildību par nesamērīgi lielu skaitu nepavadītu nepilngadīgo. Dalībvalstīm būtu jānorīko organizācijas vai personas, kas atbild par atbalstu aizbildņiem, viņu pienākumu izpildes pārvaldību un uzraudzību. Nepavadītam nepilngadīgajam pieteikums būtu jāiesniedz savā vārdā vai ar aizbildņa starpniecību. Lai nodrošinātu nepavadīta nepilngadīgā tiesības un procesuālās garantijas, viņa pieteikuma iesniegšanas termiņš būtu jāsāk skaitīt no brīža, kad viņam norīkots aizbildnis un viņi ir tikušies. Ja aizbildnis neiesniedz pieteikumu noteiktajā termiņā, nepavadītam nepilngadīgajam būtu jādod iespēja iesniegt pieteikumu atbildīgajai iestādei savā vārdā. Faktam, ka nepavadīts nepilngadīgais izvēlas iesniegt pieteikumu savā vārdā, nevajadzētu liegt viņam norīkot aizbildni.

(29)  Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi procedūrai nepavadītiem nepilngadīgajiem, viņiem vienmēr jānorīko aizbildnis. Aizbildnis būtu jānorīko pēc iespējas drīz, pirms biometrisko datu vākšanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 24 h pēc pieteikuma paušanas. Aizbildnim vajadzētu būt personai vai organizācijas pārstāvim, kas norīkots, lai palīdzētu nepilngadīgajam un informētu viņu par procedūru nolūkā nodrošināt bērna intereses, kā arī viņa labjutību kopumā. Vajadzības gadījumā aizbildnim būtu jāīsteno nepilngadīgā tiesībspēja un rīcībspēja. Lai nodrošinātu efektīvu atbalstu nepavadītiem nepilngadīgajiem, aizbildņiem nevajadzētu vienlaikus uzticēt atbildību par nesamērīgi lielu skaitu nepavadītu nepilngadīgo. Jebkurā gadījumā aizbildņiem nevajadzētu uzticēt vairāk nekā 20 nepavadītus nepilngadīgos. Dalībvalstīm būtu jānorīko organizācijas vai personas, kas atbild par atbalstu aizbildņiem un regulāri uzrauga un kontrolē, kā aizbildņi pilda savus uzdevumus, lai nodrošinātu uzdevumu apmierinošu izpildi. Nepavadītam nepilngadīgajam pieteikums būtu jāiesniedz savā vārdā vai ar aizbildņa starpniecību. Lai nodrošinātu nepavadīta nepilngadīgā tiesības un procesuālās garantijas, viņa pieteikuma iesniegšanas termiņš būtu jāsāk skaitīt no brīža, kad viņam norīkots aizbildnis un viņi ir tikušies. Ja aizbildnis neiesniedz pieteikumu noteiktajā termiņā, nepavadītam nepilngadīgajam būtu jādod iespēja iesniegt pieteikumu atbildīgajai iestādei savā vārdā. Faktam, ka nepavadīts nepilngadīgais izvēlas iesniegt pieteikumu savā vārdā, nevajadzētu liegt viņam norīkot aizbildni.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai garantētu pieteikumu iesniedzēju tiesības, lēmumus par visiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem būtu jāpieņem, pamatojoties uz faktiem, objektīvi, taisnīgi un individuāli pēc rūpīgas izskatīšanas, kurā ņem vērā pieteikuma iesniedzēja iesniegtos elementus un individuālos apstākļus. Lai nodrošinātu pieteikuma rūpīgu izskatīšanu, atbildīgajai iestādei būtu jāņem vērā attiecināma, precīza un aktuāla informācija par situāciju pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī, kas saņemta no Eiropas Patvēruma aģentūras un citiem avotiem, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos. Atbildīgajai iestādei arī būtu jāņem vērā izcelsmes valstu informācijas kopējā analīze, ko sagatavojusi Eiropas Patvēruma aģentūra. Procedūras pabeigšanas atlikšanai būtu pilnībā jāatbilst dalībvalstu pienākumiem, kas noteikti Regulā (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), un tai būtu jāatbilst tiesībām uz labu pārvaldību, neskarot šajā regulā paredzēto procedūru efektivitāti un taisnīgumu.

(30)  Lai garantētu pieteikumu iesniedzēju tiesības, lēmumus par visiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem būtu jāpieņem, pamatojoties uz faktiem, objektīvi, taisnīgi un individuāli pēc rūpīgas izskatīšanas, kurā ņem vērā pieteikuma iesniedzēja iesniegtos elementus un individuālos apstākļus. Lai nodrošinātu pieteikuma rūpīgu izskatīšanu, atbildīgajai iestādei būtu jāņem vērā attiecināma, precīza un aktuāla informācija par situāciju pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī, kas saņemta no Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras un citiem avotiem, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos un citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām. Atbildīgajai iestādei arī būtu jāņem vērā izcelsmes valstu informācijas kopējā analīze, ko sagatavojusi Eiropas Patvēruma aģentūra. Procedūras pabeigšanas atlikšanai būtu pilnībā jāatbilst dalībvalstu pienākumiem, kas noteikti Regulā (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), un tai būtu jāatbilst tiesībām uz labu pārvaldību, neskarot šajā regulā paredzēto procedūru efektivitāti un taisnīgumu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Neskarot starptautiskās aizsardzības pieteikuma atbilstīgu un pilnīgu izskatīšanu, gan dalībvalstu, gan pieteikumu iesniedzēju interesēs ir pieņemt lēmumu iespējami ātrākā laikā. Lai racionalizētu starptautiskās aizsardzības procedūru, būtu jānosaka administratīvās procedūras ilguma, kā arī pirmās instances apelācijas maksimālie termiņi. Šādā veidā pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu saņemt lēmumu par viņu pieteikumu iespējami visīsākajā laikā visās dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu procedūru.

(33)  Neskarot starptautiskās aizsardzības pieteikuma atbilstīgu un pilnīgu izskatīšanu, gan dalībvalstu, gan pieteikumu iesniedzēju interesēs ir pieņemt lēmumu iespējami ātrākā laikā. Lai racionalizētu starptautiskās aizsardzības procedūru, būtu jānosaka administratīvās procedūras ilguma, kā arī pirmās instances apelācijas maksimālie termiņi. Šādā veidā pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu saņemt lēmumu par viņu pieteikumu iespējami visīsākajā laikā visās dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu procedūru. Minētās starptautiskās aizsardzības procedūras racionalizācijai nekādā veidā nevajadzētu skart pieprasījumu padziļinātu un individuālu izskatīšanu pēc būtības.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Pirms atbildīgās dalībvalsts noteikšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula)29 pirmā dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums, pārbauda pieteikuma pieņemamību, ja par pirmo patvēruma valsti uzskata valsti, kas nav dalībvalsts vai pieteikuma iesniedzējam droša trešā valsts. Turklāt pieteikums uzskatāms par nepieņemamu, ja tas ir turpmāks pieteikums bez jauniem būtiskiem elementiem vai faktiem un ja dzīvesbiedra, partnera vai pilngadīga vai nepilngadīga apgādājamā atsevišķs pieteikums nav uzskatāms par pamatotu.

svītrots

__________________

 

29 OV L […], […], […]. lpp.

 

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Pirmās patvēruma valsts koncepcija būtu jāpiemēro kā nepieņemamības atzīšanas pamats, ja pamatoti var pieņemt, ka cita valsts varētu piešķirt aizsardzības statusu saskaņā ar Ženēvas konvencijas materiālo tiesību normām, vai pieteikuma iesniedzējam varētu nodrošināt pietiekamu aizsardzību minētajā valstī. Dalībvalstīm jo īpaši nebūtu jāizskata pieteikums pēc būtības, ja pirmā patvēruma valsts ir piešķīrusi pieteikuma iesniedzējam bēgļa statusu vai pietiekamu cita veida aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jāturpina rīkoties uz minētā pamata vienīgi tad, ja tās, tostarp vajadzības gadījumā vai objektīvu iemeslu dēļ, pamatojoties uz pierādījumiem, kas saņemti no attiecīgās trešās valsts, ir pārliecinājušās, ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju pieteikuma iesniedzējam ir piešķirts un tiks saglabāts aizsardzības statuss minētajā valstī vai ka viņam bija un būs pieejama pietiekama cita veida aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz likumīgu uzturēšanos, pienācīgu piekļuvi darba tirgum, uzņemšanas iespējām, veselības aprūpi un izglītību, kā arī tiesībām uz ģimenes apvienošanos saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.

(36)  Dalībvalstīm joprojām vajadzētu būt iespējai piemērot pirmās patvēruma valsts koncepciju kā nepieņemamības atzīšanas pamatu, ja pamatoti var pieņemt, ka cita valsts turpinātu piešķirt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām piemērot šo koncepciju, ja pirmā patvēruma valsts ir piešķīrusi pieteikuma iesniedzējam bēgļa statusu. Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām rīkoties uz minētā pamata vienīgi tad, ja tās, tostarp vajadzības gadījumā vai objektīvu iemeslu dēļ, pamatojoties uz pierādījumiem, kas saņemti no attiecīgās trešās valsts, ir pārliecinājušās, ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju pieteikuma iesniedzējam ir piešķirts un tiks saglabāts aizsardzības statuss minētajā valstī.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Drošas trešās valsts koncepcija būtu jāpiemēro kā nepieņemamības atzīšanas pamats, ja pieteikuma iesniedzējs savas saistības dēļ ar trešo valsti, tostarp to, kurā viņš bija tranzītā, varētu pamatoti pieprasīt aizsardzību tajā un ir pamats uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzēju varētu uzņemt vai atkārtoti uzņemt minētajā valstī. Dalībvalstīm būtu jāturpina rīkoties uz minētā pamata vienīgi tad, ja tās, tostarp vajadzības gadījumā vai objektīvu iemeslu dēļ, pamatojoties uz pierādījumiem, kas saņemti no attiecīgās trešās valsts, ir pārliecinājušās, ka pieteikuma iesniedzējam būs iespēja saņemt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvencijas materiālo tiesību normām vai ka viņam bija un būs pieejama pietiekama aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz likumīgu uzturēšanos, pienācīgu piekļuvi darba tirgum, uzņemšanas iespējām, veselības aprūpi un izglītību, kā arī tiesībām uz ģimenes apvienošanos saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.

(37)  Drošas trešās valsts koncepciju dalībvalstis var piemērot tad, ja pieteikuma iesniedzējs pietiekamas savas saistības dēļ ar trešo valsti varētu pamatoti pieprasīt aizsardzību tajā un ir pamats uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzēju varētu uzņemt vai atkārtoti uzņemt minētajā valstī. Dalībvalstīm būtu jāturpina rīkoties uz minētā pamata vienīgi tad, ja tās, tostarp vajadzības gadījumā vai objektīvu iemeslu dēļ, pamatojoties uz pierādījumiem, kas saņemti no attiecīgās trešās valsts, ir pārliecinājušās, ka pieteikuma iesniedzējs saņems aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvenciju vai ka viņam šajā valstī būs bēgļiem piešķirtai aizsardzībai līdzvērtīga efektīva aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz likumīgu uzturēšanos, pienācīgu piekļuvi darba tirgum, uzņemšanas iespējām, veselības aprūpi un izglītību, pietiekamiem iztikas līdzekļiem pienācīga dzīves līmeņa nodrošināšanai, privātumu, kā arī tiesībām uz ģimenes apvienošanos saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Starptautiskās aizsardzības pieteikums ir jāizskata pēc būtības, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt starptautisko aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula). Izskatīšana pēc būtības nav nepieciešama, ja pieteikums ir jāatzīst par nepieņemamu saskaņā ar šo regulu. Ja pēc prima facie vērtējuma ir skaidrs, ka pieteikumu var noraidīt kā acīmredzami nepamatotu, pieteikumu var noraidīt uz minētā pamata, neizskatot tā pieņemamību.

(38)  Starptautiskās aizsardzības pieteikums ir jāizskata pēc būtības, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt starptautisko aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula). Izskatīšana pēc būtības nav nepieciešama, ja pieteikums ir atzīts par nepieņemamu saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Pieteikuma izskatīšana būtu jāpaātrina un jāpabeidz ne ilgāk kā divu mēnešu laikā gadījumos, kad pieteikums ir acīmredzami nepamatots tā iemesla dēļ, ka tas ir ļaunprātīgs, tostarp, ja pieteikuma iesniedzējs nāk no drošas izcelsmes valsts, vai pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu, vienīgi lai aizkavētu vai traucētu atgriešanas lēmuma izpildi, vai, ja ir nopietnas bažas par valsts vai sabiedrības drošību, vai ja pieteikuma iesniedzējs nepieprasa starptautisko aizsardzību pirmajā dalībvalstī, kurā viņš ieceļojis, vai likumīgas dzīvesvietas dalībvalstī, vai ja pieteikuma iesniedzējs, kura pieteikums tiek izskatīts un kurš ir paudis pieteikumu citā dalībvalstī vai kurš atrodas citas dalībvalsts teritorijā bez uzturēšanās dokumentiem, tiek nosūtīts atpakaļ saskaņā ar Dublinas regulu. Pēdējā gadījumā pieteikuma izskatīšanu nepaātrina, ja pieteikuma iesniedzējs spēj iesniegt attaisnotu pamatojumu aizceļošanai uz citu dalībvalsti bez atļaujas, pieteikuma paušanai citā dalībvalstī vai iemesliem, kāpēc kompetentās iestādes nevarēja sazināties ar viņu, piemēram, viņš nebija pietiekami un savlaicīgi informēts par saviem pienākumiem. Turklāt paātrinātu procedūru var piemērot nepavadītiem nepilngadīgajiem vienīgi konkrētos apstākļos, kas norādīti šajā regulā.

(39)  Pieteikuma izskatīšana būtu jāpaātrina un jāpabeidz ne ilgāk kā divu mēnešu laikā gadījumos, kas noteikti šajā regulā. Turklāt paātrinātu procedūru var piemērot nepavadītiem nepilngadīgajiem vienīgi konkrētos apstākļos, kas norādīti šajā regulā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Daudzi starptautiskās aizsardzības pieteikumi tiek pausti pie dalībvalsts robežas vai tās tranzīta zonā, pirms pieņemts lēmums par pieteikuma iesniedzēja ieceļošanu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nodrošināt iesnieguma pieņemamības pārbaudi vai izskatīšanu pēc būtības, kā rezultātā būtu iespējams pieņemt lēmumu par šādiem pieteikumiem minētajās zonās skaidri noteiktos apstākļos. Robežprocedūrai nebūtu jānorit ilgāk par četrām nedēļām, un pēc šā termiņa pieteikuma iesniedzējiem būtu jāļauj ieceļot dalībvalsts teritorijā. Robežprocedūru var piemērot vietās, kas atrodas valsts robežas vai tranzīta zonas tuvumā vienīgi gadījumos, kad pierobežas vai tranzīta zonā pieteikumus iesniedz pieteikuma iesniedzēju nesamērīgi liels skaits. Robežprocedūru var piemērot nepavadītiem nepilngadīgajiem vienīgi konkrētos apstākļos, kas norādīti šajā regulā.

(40)  Daudzi starptautiskās aizsardzības pieteikumi tiek pausti pie dalībvalsts robežas vai tās tranzīta zonā, pirms pieņemts lēmums par pieteikuma iesniedzēja ieceļošanu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nodrošināt iesnieguma pieņemamības pārbaudi vai izskatīšanu pēc būtības, kā rezultātā būtu iespējams pieņemt lēmumu par šādiem pieteikumiem minētajās zonās skaidri noteiktos apstākļos. Robežprocedūrai nebūtu jānorit ilgāk par četrām nedēļām, un pēc šā termiņa pieteikuma iesniedzējiem būtu jāļauj ieceļot dalībvalsts teritorijā. Robežprocedūru var piemērot vietās, kas atrodas valsts robežas vai tranzīta zonas tuvumā vienīgi gadījumos, kad pierobežas vai tranzīta zonā pieteikumus iesniedz pieteikuma iesniedzēju nesamērīgi liels skaits. Robežprocedūra nepilngadīgajiem būtu piemērojama vienīgi tad, ja pastāv alternatīva nepilngadīgā aizturēšanai. Robežprocedūra nebūtu jāpiemēro nepavadītiem nepilngadīgajiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Sabiedriskās kārtības jēdziens inter alia var attiekties uz sodāmību par smaga nozieguma izdarīšanu.

(41)  Sabiedriskās kārtības jēdziens inter alia var attiekties uz sodāmību par smaga nozieguma izdarīšanu. Valsts drošības un sabiedriskās kārtības jēdziens attiecas arī uz smagiem noziegumiem, tādiem kā dalība kriminālā organizācijā, terora akti un cilvēku tirdzniecība.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Ja pieteikuma iesniedzējs var norādīt pamatotu iemeslu, ieceļošanas dokumentu neesamībai vai viltotu dokumentu izmantošanai pašai par sevi nevajadzētu nozīmēt to, ka automātiski tiek piemērota paātrināta procedūra vai robežprocedūra.

(42)  Ieceļošanas dokumentu neesamībai vai viltotu dokumentu izmantošanai pašai par sevi nevajadzētu nozīmēt to, ka automātiski tiek piemērota paātrināta procedūra vai robežprocedūra.

Pamatojums

Tam, ka pieteikuma iesniedzējam nav dokumentu, nevajadzētu negatīvi ietekmēt viņa izredzes iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Ja pieteikuma iesniedzējs pats skaidri atsaucis savu pieteikumu vai neizpilda pienākumus, kas noteikti šajā regulā, Regulā (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) vai Direktīvā XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva), un līdz ar to pieteikums uzskatāms par netieši atsauktu, nevajadzētu turpināt pieteikuma izskatīšanu, un tas būtu jānoraida kā atsaukts vai pārtraukts, un visi citi pieteikumi, kurus iesniedzis tas pats pieteikuma iesniedzējs dalībvalstī pēc šāda lēmuma, uzskatāmi par turpmākiem pieteikumiem. Tomēr netiešai atsaukšanai nebūtu jānotiek automātiski, un pieteikuma iesniedzējam būtu jādod iespēja ziņot atbildīgajai iestādei un pierādīt, ka pienākumu neizpildes iemesls nebija no viņa atkarīgs.

(43)  Ja pieteikuma iesniedzējs pats skaidri atsaucis savu pieteikumu, nevajadzētu turpināt pieteikuma izskatīšanu, un tas būtu jānoraida kā atsaukts.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(43a)  Konkrētos šajā regulā minētos gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nepilda savus pienākumus, atbildīgajai iestādei vajadzētu būt iespējai uz laiku pārtraukt starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu. Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai divu mēnešu laikā izpildīt viņam izvirzītos pienākumus, lai tiktu atsākta pieteikuma izskatīšana. Pieteikuma izskatīšana būtu jāatsāk tikai vienu reizi, izņemot gadījumu, kad pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka pienākumi nav pildīti no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ. Visos pārējos gadījumos pieteikums būtu jānoraida kā netieši atsaukts.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Ja pieteikuma iesniedzējs pauž turpmāku pieteikumu, neiesniedzot jaunus pierādījumus vai faktus, kas būtiski palielinātu viņa iespējas saņemt starptautiskās aizsardzības saņēmēja statusu vai kas saistīti ar iemesliem, kuru dēļ iepriekšējais pieteikums tika noraidīts kā nepieņemams, minētajam turpmākajam pieteikumam nepiemēro jaunu pilnīgu izskatīšanas procedūru. Šādos gadījumos pēc sākotnējas izskatīšanas pieteikumi būtu jānoraida kā nepieņemami vai acīmredzami nepamatoti, ja pieteikums ir tik skaidri bez pamatojuma vai ļaunprātīgs, ka tam nav reālu izredžu gūt panākumus saskaņā ar res judicata principu. Sākotnējo izskatīšanu veic, pamatojoties uz rakstveida iesniegumiem un personisku interviju, taču personisku interviju var neveikt tajos gadījumos, kad rakstveida iesniegumi ļauj secināt, ka pieteikums nesatur jaunus būtiskus elementus vai faktus vai ka tas ir acīmredzami bez pamatojuma un tam nav izredžu gūt panākumus. Turpmāku pieteikumu gadījumā ir pieļaujami izņēmumi attiecībā uz personas tiesībām palikt dalībvalsts teritorijā, ja turpmāks pieteikums tiek noraidīts kā nepieņemams vai nepamatots, vai otrā vai nākamo turpmāku iesniegumu gadījumā — tiklīdz pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīga lēmuma, ar kuru iepriekšējais turpmākais pieteikums ir noraidīts kā nepieņemams, nepamatots vai acīmredzami nepamatots.

(44)  Ja pieteikuma iesniedzējs pauž turpmāku pieteikumu, neiesniedzot jaunus pierādījumus vai faktus, kas palielinātu viņa iespējas saņemt starptautiskās aizsardzības saņēmēja statusu vai kas saistīti ar iemesliem, kuru dēļ iepriekšējais pieteikums tika noraidīts kā nepieņemams, minētajam turpmākajam pieteikumam nepiemēro jaunu pilnīgu izskatīšanas procedūru. Šādos gadījumos pēc sākotnējas izskatīšanas pieteikumi būtu jānoraida kā nepamatoti vai acīmredzami nepamatoti, ja pieteikums ir bez pamatojuma vai ļaunprātīgs un tam nav reālu izredžu gūt panākumus saskaņā ar res judicata principu. Sākotnējo izskatīšanu veic, pamatojoties uz rakstveida iesniegumiem un personisku interviju. Taču personisku interviju var neveikt tajos gadījumos, kad rakstveida iesniegumi ļauj secināt, ka pieteikums nesatur jaunus būtiskus elementus vai faktus vai ka tas ir bez pamatojuma un tam nav izredžu gūt panākumus. Turpmāku pieteikumu gadījumā ir pieļaujami izņēmumi attiecībā uz personas tiesībām palikt dalībvalsts teritorijā, ja turpmāks pieteikums tiek noraidīts kā acīmredzami nepamatots, vai otrā vai nākamo turpmāku iesniegumu gadījumā — tiklīdz pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīga lēmuma, ar kuru iepriekšējais turpmākais pieteikums ir noraidīts kā nepamatots vai acīmredzami nepamatots.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Svarīgs apsvērums attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma pamatotību ir pieteikuma iesniedzēja drošība viņa izcelsmes valstī. Tā kā Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) mērķis ir nodrošināt augstu konverģenci trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku kvalificēšanā par starptautiskās aizsardzības statusa saņēmējiem, ar šo regulu nosaka vienotus kritērijus trešo valstu noteikšanai par drošas izcelsmes valstīm, un, tā kā ir jānostiprina drošas izcelsmes valsts koncepcijas piemērošana kā nozīmīgs rīks nepamatotu pieteikumu ātras apstrādes nodrošināšanai, ar šo regulu nosaka drošu izcelsmes valstu kopēju ES sarakstu.

(45)  Svarīgs apsvērums attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma pamatotību ir pieteikuma iesniedzēja drošība viņa izcelsmes valstī. Tā kā Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) mērķis ir nodrošināt augstu konverģenci trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku kvalificēšanā par starptautiskās aizsardzības statusa saņēmējiem, ar šo regulu nosaka vienotus kritērijus trešo valstu noteikšanai par drošas izcelsmes valstīm un drošu izcelsmes valstu kopēju ES sarakstu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Apstāklis, ka trešā valsts ir ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, nekalpo kā minētās valsts valstspiederīgo drošības absolūta garantija un tādējādi neatbrīvo no uzdevuma veikt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja atbilstošu, individuālu pārbaudi. Izvērtējumā, kas ir šīs noteikšanas pamatā, var ņemt vērā vienīgi vispārējos civilos, tiesiskos un politiskos apstākļus minētajā valstī un to, vai vajāšanas, spīdzināšanas vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas dalībniekiem praksē piemēro sodus, ja viņus minētajā valstī atzīst par atbildīgiem. Šā iemesla dēļ attiecīgā valsts vairs nav uzskatāma par drošu attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, ja viņš norāda nopietnus iemeslus, kas liek uzskatīt, ka attiecīgā valsts viņa konkrētajā gadījumā vairs nav droša.

(46)  Apstāklis, ka trešā valsts ir ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, nekalpo kā minētās valsts valstspiederīgo drošības absolūta garantija un tādējādi neatbrīvo no uzdevuma veikt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja atbilstošu, individuālu pārbaudi. Izvērtējumā, kas ir šīs noteikšanas pamatā, var ņemt vērā vienīgi vispārējos civilos, tiesiskos un politiskos apstākļus minētajā valstī un to, vai vajāšanas, spīdzināšanas vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas dalībniekiem praksē piemēro sodus, ja viņus minētajā valstī atzīst par atbildīgiem. Šā iemesla dēļ attiecīgā valsts vairs nav uzskatāma par drošu attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, ja viņš norāda iemeslus, kas liek uzskatīt, ka attiecīgā valsts viņa konkrētajā gadījumā vairs nav droša.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Šī Regula paredz, ka drošas trešās valstis ir jānosaka Savienības līmenī. Trešās valstis vajadzētu noteikt par drošām trešām valstīm Savienības līmenī ar šīs regulas grozījumiem, pamatojoties uz šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un pēc rūpīga, uz pierādījumiem balstīta novērtējuma veikšanas, kas ietver rūpīgu izpēti un plašu apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.

svītrots

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta un ES kopējā drošu trešo valstu saraksta izveidei vajadzētu novērst dažas pašreizējās atšķirības dalībvalstu drošo valstu sarakstos. Lai gan dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības piemērot vai ieviest tiesību aktus, kas ļauj valsts līmenī noteikt kā drošas izcelsmes valstis trešās valstis, kuras Savienības līmenī nav noteiktas kā drošas trešās valstis un nav minētas ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, šādai valstu vienotai noteikšanai vai kopēja saraksta izveidei vajadzētu nodrošināt, ka visās dalībvalstīs attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuru izcelsmes valstis ir minētajā sarakstā vai kuri ir saistīti ar drošu trešo valsti, koncepcija tiek piemērota vienādi. Tam vajadzētu sekmēt konverģenci procedūru piemērošanā un arī atturēt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējus no sekundāras pārvietošanās. Šā iemesla dēļ iespēja izmantot valstu sarakstus vai apzīmējumus būtu jāizbeidz piecu gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās.

(48)  ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta izveidei vajadzētu novērst dažas pašreizējās atšķirības dalībvalstu drošo izcelsmes valstu sarakstos. Lai gan dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības piemērot vai ieviest tiesību aktus, kas ļauj valsts līmenī noteikt kā drošas izcelsmes valstis trešās valstis, kopēja saraksta izveidei vajadzētu nodrošināt, ka visās dalībvalstīs attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuru izcelsmes valstis ir minētajā sarakstā, koncepcija tiek piemērota vienādi. Tam vajadzētu sekmēt konverģenci procedūru piemērošanā un arī atturēt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējus no sekundāras pārvietošanās. Šā iemesla dēļ iespēja izmantot drošu izcelsmes valstu sarakstus būtu jāizbeidz trīs gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48a)  Triju gadu pārejas periodā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka dalībvalstu izveidotie drošu izcelsmes valstu saraksti un ES kopējais saraksts ir saskanīgi. Valsti, kuras atrašanās ES kopējā sarakstā ir apturēta vai atsaukta, dalībvalsts līmenī nebūtu jāuzskata par drošu izcelsmes valsti.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

48.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48b)  Ņemot vērā dalībvalstu izveidoto drošu izcelsmes valstu sarakstu saskaņošanu, triju gadu pārejas periodā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt Komisijai priekšlikumus, ar ko ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu papildinātu ar noteiktām valstīm. Komisijai priekšlikumi būtu jāizvērtē sešu mēnešu laikā pēc to iesniegšanas, pamatojoties uz vairākiem tās rīcībā esošiem informācijas avotiem, jo īpaši Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) ziņojumiem un informāciju, ko sniegušas dalībvalstis, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR), Eiropas Padome un citas attiecīgas starptautiskas organizācijas, kā arī valsts un starptautiskas nevalstiskas organizācijas. Ja sarakstam ir pievienojama kāda trešā valsts, Komisijai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru būtu jāiesniedz priekšlikums par ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta paplašināšanu. Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecībā uz katru ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā iekļautu trešo valsti tiek īstenota efektīva Savienības atgriešanas politika ar atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, kuru pilnīgai izpildei vajadzētu būt priekšnosacījumam Savienības atbalsta piešķiršanai šīm valstīm.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

48.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48c)  ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta mērķim nevajadzētu būt patvēruma meklētāju skaita ierobežošanai no valstīm, no kurām tiek saņemts liels pieteikumu skaits un vienlaikus šo saņemto pieteikumu atzīšanas līmenis ir zems. Trešās valsts atzīšana par drošu izcelsmes valsti būtu jābalsta vienīgi uz novērtējumu par to, vai šīs valsts situācija atbilst šajā regulā noteiktajiem kopējiem kritērijiem, kādus piemēro trešo valstu atzīšanai par drošām izcelsmes valstīm.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Komisijai ar Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzību būtu regulāri jāpārskata situācija trešās valstīs, kuras atzītas par drošām trešām valstīm Savienības līmenī vai kuras ir ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā. Ja šādā trešā valstī negaidīti pasliktinās situācija, Komisijai ar deleģētu aktu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu uz ierobežotu laikposmu būtu jāaptur minētās trešās valsts atzīšana par drošu trešo valsti Savienības līmenī vai šīs trešās valsts atrašanās ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā. Turklāt šādā gadījumā Komisijai vajadzētu ierosināt grozījumus, lai trešā valsts vairs netiktu atzīta par drošu trešo valsti Savienības līmenī vai arī tiktu svītrota no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta trīs mēnešos pēc tāda deleģētā akta pieņemšanas, ar kuru aptur trešās valsts statusu.

(49)  Komisijai ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras palīdzību būtu regulāri jāpārskata situācija trešās valstīs, kuras ir ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā. Ja šādā trešā valstī negaidīti pasliktinās situācija, Komisijai ar deleģētu aktu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu uz ierobežotu laikposmu būtu jāaptur minētās trešās valsts atrašanās ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā. Turklāt šādā gadījumā Komisijai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru vajadzētu ierosināt grozījumus, lai trešā valsts tiktu svītrota no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta sešos mēnešos pēc tāda deleģētā akta pieņemšanas, ar kuru aptur trešās valsts statusu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51)  Kad deleģētā akta termiņš un tā pagarinājums beidzas, bet jauns deleģētais akts netiek pieņemts, trešās valsts atzīšana par drošu valsti Savienības līmenī vai tās atrašanās ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā vairs nebūtu jāatceļ. Tas ir jāveic, neskarot ierosinātos grozījumus par trešās valsts svītrošanu no sarakstiem.

(51)  Kad deleģētā akta termiņš un tā pagarinājums beidzas, bet jauns deleģētais akts netiek pieņemts, trešās valsts atrašanās ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā vairs nebūtu jāatceļ. Tas ir jāveic, neskarot ierosinātos grozījumus par trešās valsts svītrošanu no sarakstiem.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  Komisijai ar Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzību būtu regulāri jāpārskata situācija trešās valstīs, kas svītrotas no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta vai drošu trešo valstu saraksta, tostarp, ja dalībvalsts informē Komisiju, ka tā, pamatojoties uz rūpīgu novērtējumu, uzskata, ka pēc izmaiņām attiecīgās trešās valsts situācijā tā atbilst šajā regulā ietvertajiem nosacījumiem, lai tiktu uzskatīta par drošu. Šādā gadījumā dalībvalstis varētu attiecīgo trešo valsti uzskatīt par drošu izcelsmes valsti vai drošu trešo valsti savas valsts līmenī vienīgi tad, ja Komisija neizvirza iebildumus pret šādu apzīmējumu. Ja Komisija uzskata, ka šie nosacījumi ir izpildīti, tā var ierosināt grozījumus par trešo valstu atzīšanu par drošām Savienības līmenī vai to iekļaušanu ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā.

(52)  Komisijai ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras palīdzību būtu regulāri jāpārskata situācija trešās valstīs, kas svītrotas no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta. Ja kādu trešo valsti svītro no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta, dalībvalsts var informēt Komisiju, ja tā uzskata, ka pēc izmaiņām attiecīgās trešās valsts situācijā tā atkal atbilst šīs regulas I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, lai to iekļautu ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā. Komisijai būtu jāpārbauda ikviens šāds dalībvalsts paziņojums un vajadzības gadījumā jāiesniedz priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei, lai attiecīgi grozītu ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu. Ja Komisija nolemj šādu priekšlikumu neiesniegt, dalībvalstīm valsts līmenī šī valsts nebūtu jāuzskata par drošu izcelsmes valsti.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(62)  Attiecībā uz Turciju juridisko pamatu aizsardzībai pret vajāšanu un sliktu apiešanos pienācīgi nodrošina materiālie un procesuālie cilvēktiesību un diskriminācijas novēršanas tiesību akti, tostarp dalība visos galvenajos starptautiskajos cilvēktiesību līgumos. Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2014. gadā konstatēja pārkāpumus 94 no 2899 pieteikumiem. Nav ziņu par savu pilsoņu izraidīšanas, pārvietošanas vai izdošanas gadījumiem uz trešām valstīm, kur inter alia pastāvētu nopietns risks, ka viņi būtu pakļauti nāvessodam, spīdzināšanai, vajāšanai vai cita veida necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodam, vai viņu dzīvība vai brīvība būtu apdraudēta viņu rases piederības, reliģijas, tautības, seksuālās orientācijas, dalības noteiktā sociālā grupā vai politisku uzskatu dēļ, vai kur pastāvētu nopietns risks tikt izraidītam, pārvietotam vai izdotam uz citu trešo valsti. Dalībvalstis 2014. gadā par pienācīgi pamatotiem uzskatīja 23,1 % (310) patvēruma pieteikumu, ko iesnieguši Turcijas pilsoņi. Viena dalībvalstis Turciju ir norādījusi kā drošu izcelsmes valsti. Eiropadome Turciju ir atzinusi par kandidātvalsti, un ir sāktas sarunas. Saskaņā ar tā brīža novērtējumu Turcija pietiekami atbilda politiskajiem kritērijiem, ko 1993. gada 21. un 22. jūnijā noteikusi Kopenhāgenas Eiropadome attiecībā uz to iestāžu stabilitāti, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un cieņu pret minoritātēm un to aizsardzību, un Turcijai saskaņā ar gada progresa ziņojumā sniegtajiem ieteikumiem būs jāturpina nodrošināt atbilstību šiem kritērijiem, lai kļūtu par dalībnieci.

svītrots

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(63)  Attiecībā uz bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusa atņemšanu, un jo īpaši ņemot vērā regulārus statusa pārskatus, kas veicami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka personas, kas saņem starptautisku aizsardzību, ir pienācīgi informētas par iespējamu viņu statusa atkārtotu izskatīšanu un ka tām tiek dota iespēja paust savu viedokli saprātīgā termiņā rakstveida ziņojumā un personiskā intervijā, pirms iestādes pieņem pamatotu lēmumu atņemt viņu statusu.

(63)  Attiecībā uz bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusa atņemšanu dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka personas, kas saņem starptautisku aizsardzību, ir pienācīgi informētas par iespējamu viņu statusa atkārtotu izskatīšanu un ka tām tiek dota iespēja paust savu viedokli saprātīgā termiņā rakstveida ziņojumā un personiskā intervijā, pirms iestādes pieņem pamatotu lēmumu atņemt viņu statusu.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(66)  Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt vienlīdzību piedāvājumu izskatīšanā un starptautiskās aizsardzības kopīgās procedūras efektivitāti, termiņi būtu jānosaka ne tikai administratīvajai procedūrai, bet arī pārsūdzības posmam, vismaz ciktāl tas attiecas uz pirmo pārsūdzības posmu. Tas būtu jāveic, neskarot pieteikuma pienācīgu un pilnīgu izskatīšanu, un tādējādi gadījumos, kas ietver sarežģītus faktiskus vai juridiskus jautājumus, būtu jāsaglabā zināma elastība.

svītrots

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu, dokumentu izsniegšanu pieteikuma iesniedzējiem un pasākumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuriem nepieciešamas īpašas procesuālās garantijas, tostarp nepilngadīgām personām, īstenošanas pilnvaras būtu jānodod Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/201134, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

(71)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu, dokumentu izsniegšanu pieteikuma iesniedzējiem un pasākumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuriem nepieciešamas specifiskas procesuālās garantijas, tostarp nepilngadīgām personām, īstenošanas pilnvaras būtu jānodod Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/201134, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

_________________

_________________

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pielāgot terminoloģiju EP nostājai par citiem KEPS instrumentiem, jo īpaši Uzņemšanas apstākļu direktīvu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(72)  Lai reaģētu uz negaidītām negatīvām izmaiņām trešā valstī, kas atzīta par drošu trešo valsti Savienības līmenī vai iekļauta ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, tiesības pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jānodod Komisijai attiecībā uz šādas trešās valsts atzīšanas par drošu trešo valsti Savienības līmenī statusa apturēšanu vai šīs trešās valsts svītrošanu no ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā uz sešiem mēnešiem, ja Komisija saskaņā ar pamatotu novērtējumu uzskata, ka šajā regulā noteiktie kritēriji vairs netiek ievēroti. Komisijai jo īpaši svarīgi ir veikt atbilstīgas apspriešanās tās sagatavošanās darbā, tostarp ekspertu līmenī, un šādām apspriešanām jānotiek saskaņā ar principiem, kuri noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(72)  Lai reaģētu uz negaidītām negatīvām izmaiņām trešā valstī, kas iekļauta ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, tiesības pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jānodod Komisijai attiecībā uz šādas trešās valsts atzīšanas statusa apturēšanu ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā uz sešiem mēnešiem, ja Komisija saskaņā ar pamatotu novērtējumu uzskata, ka šajā regulā noteiktie kritēriji vairs netiek ievēroti. Komisijai jo īpaši svarīgi ir veikt atbilstīgas apspriešanās tās sagatavošanās darbā, tostarp ekspertu līmenī, un šādām apspriešanām jānotiek saskaņā ar principiem, kuri noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(75)  Šīs regulas piemērošana būtu regulāri jāizvērtē.

(75)  Šīs regulas piemērošana būtu regulāri jāizvērtē, jo īpaši saistībā ar III iedaļas piemērošanu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt šīs regulas noteikumu pilnīgu īstenošanu praksē attiecībā uz bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma pieteikuma iesniedzējiem visos procedūras posmos.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Labvēlīgāki noteikumi

 

Dalībvalstis var ieviest vai saglabāt labvēlīgākus procedūru standartus, ar ko piešķir vai atņem starptautisko aizsardzību, ja vien minētie standarti atbilst šai regulai.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “pieteikuma iesniedzējs” ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas paudis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, attiecībā uz kuru vēl nav pieņemts galīgs lēmums;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  “pieteikuma iesniedzējs, kuram vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas” ir pieteikuma iesniedzējs, kura spējas izmantot tiesības un pildīt pienākumus saskaņā ar šo regulu ir ierobežotas konkrētu apstākļu dēļ;

(c)  “pieteikuma iesniedzējs, kuram vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas” ir pieteikuma iesniedzējs, kura spējas izmantot tiesības un pildīt pienākumus saskaņā ar šo regulu ir ierobežotas konkrētu apstākļu vai specifiskas neaizsargātības dēļ;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  “bezvalstnieks” ir persona, kuru neviena valsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem neatzīst par savu valstspiederīgo;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  “galīgais lēmums” ir lēmums par to, vai trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam var tikt piešķirts bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statuss saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), tostarp lēmums par pieteikuma noraidīšanu kā nepieļaujams vai lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā tieši atsauktu vai pārtrauktu un kuru vairs nevar pārsūdzēt attiecīgajā dalībvalstī;

(d)  “galīgais lēmums” ir lēmums par to, vai trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam var tikt piešķirts bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statuss saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), tostarp lēmums par pieteikuma noraidīšanu kā nepieļaujams vai lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā tieši atsauktu un kuru vairs nevar pārsūdzēt attiecīgajā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “atbildīgā iestāde” ir jebkura ar tieslietām saistīta vai administratīva struktūra dalībvalstī, kas atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu un kas ir kompetenta šādos gadījumos pieņemt lēmumus pirmajā instancē;

(e)  “atbildīgā iestāde” ir jebkura tiesu vai administratīva struktūra dalībvalstī, kas atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu un kas ir kompetenta šādos gadījumos pieņemt lēmumus pirmajā instancē;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  “aizbildnis” ir persona vai organizācija, kas norīkota palīdzēt nepavadītiem nepilngadīgajam un pārstāvēt viņu šajā regulā paredzētajās procedūrās nolūkā nodrošināt bērna intereses un viņa labklājību kopumā un vajadzības gadījumā īstenot nepilngadīgā tiesībspēju un rīcībspēju;

(f)  “aizbildnis” ir persona vai organizācija, ko kompetentās struktūras ir norīkojušas, lai tā palīdzētu nepavadītam nepilngadīgajam un pārstāvētu viņu šajā regulā paredzētajās procedūrās nolūkā aizsargāt bērna intereses un viņa labjutību un vajadzības gadījumā īstenot nepilngadīgā tiesībspēju un rīcībspēju;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  “starptautiskās aizsardzības atņemšana” ir atbildīgās iestādes lēmums atcelt, izbeigt vai atteikties pagarināt personas bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu;

(g)  “starptautiskās aizsardzības atņemšana” ir atbildīgās iestādes lēmums atcelt, izbeigt vai atteikties pagarināt personas bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu saskaņā ar [Kvalifikācijas regulu];

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  “turpmāks pieteikums” ir starptautiskās aizsardzības pieteikums, kas pausts pēc tam, kad ir pieņemts galīgais lēmums par iepriekšēju pieteikumu, tostarp gadījumos, kad pieteikums ir noraidīts kā skaidri atsaukts vai pārtraukts pēc tā netiešas atsaukšanas;

(i)  “turpmāks pieteikums” ir starptautiskās aizsardzības pieteikums, kas pausts pēc tam, kad ir pieņemts galīgais lēmums par iepriekšēju pieteikumu, tostarp gadījumos, kad pieteikums ir noraidīts kā skaidri vai netieši atsaukts;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzdevums saņemt un reģistrēt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, kā arī informēt pieteikuma iesniedzējus par to, kur un kā iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ir šādām iestādēm:

Neskarot 1. punktu, uzdevums saņemt un reģistrēt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, kā arī informēt pieteikuma iesniedzējus par to, kur un kā iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ir turpmāk uzskaitītajām iestādēm, taču minētās iestādes nekādos apstākļos nav tiesīgas lemt par starptautiskās aizsardzības pieteikuma pieņemamību un izskatīšanu pēc būtības:

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  imigrācijas iestādes;

(c)  imigrācijas iestādes, ciktāl tās nav atbildīgās iestādes;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  par aizturēšanas vietām atbildīgās iestādes.

(d)  par aizturēšanas vai uzņemšanas vietām atbildīgās iestādes.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var uzticēt šos uzdevumus arī citām iestādēm.

Dalībvalstis var uzticēt šos uzdevumus arī citām iestādēm. Ja pieteikumu saņem iestāde, kas nav pilnvarota to reģistrēt, šī iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par to, kur un kā iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kādas citas dalībvalsts iestādes, kurām minētajā dalībvalstī uzticēts uzdevums saņemt, reģistrēt vai izskatīt starptautiskās aizsardzības pieteikumus;

svītrots

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja atbildīgā dalībvalsts ir lūgusi Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras palīdzību un tā nevar nosūtīt ekspertus, tad atbildīgā dalībvalsts var lūgt palīdzību citai dalībvalstij saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu saņemšanu, reģistrēšanu un izskatīšanu. Pilnvaras pieņemt lēmumu par individuāliem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem paliek atbildīgās dalībvalsts kompetencē.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgās iestādes darbiniekiem vai jebkuras citas iestādes darbiniekiem, kura atbild par starptautiskās aizsardzības pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu saskaņā ar 3. punktu, ir atbilstīgas zināšanas un tie ir pienācīgi apmācīti un instruēti savu pienākumu izpildei, piemērojot šo regulu.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka to iestāžu darbiniekiem, kuras ir atbildīgās iestādes saskaņā ar šā panta 1.–4.punktu, ir atbilstīgas zināšanas un tie ir pienācīgi apmācīti saskaņā ar Regulas (ES) XXX/XXX (ES Patvēruma aģentūras regulas) 7. pantu un instruēti savu pienākumu izpildei, piemērojot šo regulu.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  neiegūst informāciju no iespējamiem vajātājiem vai personām, kas varētu būt nodarījušas smagu kaitējumu tādā veidā, lai šādas personas tiktu tieši informētas par faktu, ka konkrētais pieteikuma iesniedzējs ir paudis pieteikumu, kā arī, ja šādi tiktu kaitēts pieteikuma iesniedzēja vai viņa apgādājamo fiziskajai veselībai vai to viņa ģimenes locekļu brīvībai un drošībai, kas joprojām dzīvo izcelsmes valstī.

(b)  neiegūst informāciju no iespējamiem vajātājiem vai personām, kas varētu būt nodarījušas smagu kaitējumu, ja tas jebkādā veidā kaitētu pieteikuma iesniedzēja vai viņa apgādājamo fiziskajai veselībai vai to viņa ģimenes locekļu brīvībai un drošībai, kas joprojām dzīvo izcelsmes valstī.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzējs pauž savu pieteikumu pirmajā dalībvalstī, kurā viņš ieceļojis vai kurā viņš uzturas likumīgi, vai arī pauž pieteikumu tajā dalībvalstī, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 4. pantā.

1.  Pieteikuma iesniedzējs pauž savu pieteikumu pirmajā dalībvalstī, kurā viņš ieceļojis vai kurā viņš uzturas likumīgi, vai arī pauž pieteikumu tajā dalībvalstī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regulas) 4. pantu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iesniedzot ziņas, kas norādītas 27. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā;

(a)  iesniedzot ziņas, kas norādītas 27. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ļaujot iegūt pirkstu nospiedumus un sejas attēlu saskaņā ar Regulā (ES) Nr. XXX/XXX (Eurodac regula) noteikto;35

(b)  ļaujot iegūt biometriskos datus saskaņā ar Regulā (ES) Nr. XXX/XXX (Eurodac regula) noteikto;35

__________________

__________________

35 OV L […], […], […]. lpp.

35 OV L […], […], […]. lpp.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  nododot savā rīcībā esošos dokumentus, kas saistīti ar šā pieteikuma izskatīšanu.

(d)  ļaujot atbildīgajām iestādēm izskatīt un nokopēt savā rīcībā esošos dokumentus, kas saistīti ar šā pieteikuma izskatīšanu.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās sadarboties un neiesniedz informāciju, kas vajadzīga pieteikuma izskatīšanai, un neļauj noņemt savus pirkstu nospiedumus vai iegūt sejas attēlu, un atbildīgās iestādes ir pienācīgi informējušas minēto personu par tās pienākumiem un ir nodrošinājušas, ka minētajai personai ir bijusi reāla iespēja izpildīt šos pienākumus, viņa pieteikums ir noraidāms kā pārtraukts saskaņā ar 39. pantā minēto procedūru.

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās sadarboties un neiesniedz 27. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju, un neļauj iegūt biometriskos datus, un atbildīgās iestādes ir pienācīgi informējušas minēto personu par tās pienākumiem un no tiem izrietošajām sekām un ir nodrošinājušas, ka minētajai personai ir bijusi reāla iespēja izpildīt šos pienākumus, viņa pieteikums ir noraidāms kā netieši atsaukts saskaņā ar 39. pantā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pieteikuma iesniedzējs informē tās dalībvalsts atbildīgo iestādi, kurā viņam ir jāzturas, par savu dzīvesvietu vai adresi, vai tālruņa numuru, ar kura palīdzību atbildīgā iestāde vai citas kompetentās iestādes ar viņu var sazināties. Viņš informē atbildīgo iestādi par izmaiņām šajās ziņās. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums saņemt paziņojumus pēdējā dzīvesvietā vai adresē, kuru viņš attiecīgi norādījis, jo īpaši, ja viņš iesniedz pieteikumu saskaņā ar 28. pantu.

4.  Pieteikuma iesniedzējs informē tās dalībvalsts atbildīgo iestādi, kurā viņam ir jāuzturas, par savu dzīvesvietu vai adresi, vai tālruņa numuru, vai e-pasta adresi, ar kura palīdzību atbildīgā iestāde vai citas kompetentās iestādes ar viņu var sazināties. Viņš informē atbildīgo iestādi par izmaiņām šajās ziņās. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums saņemt paziņojumus pēdējā dzīvesvietā vai adresē, kuru viņš attiecīgi norādījis, jo īpaši, ja viņš iesniedz pieteikumu saskaņā ar 28. pantu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja tas ir vajadzīgs pieteikuma izskatīšanai, atbildīgās iestādes var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs un priekšmeti, kas atrodas pie viņa, tiktu pārmeklēti. Neskarot jebkādu pārmeklēšanu, ko veic drošības apsvērumu dēļ, pieteikuma iesniedzēja pārmeklēšanu saskaņā ar šo regulu veic tā paša dzimuma persona, pilnā mērā ievērojot cilvēka cieņas un fiziskās un psiholoģiskās neaizskaramības principus.

7.  Ja tas ir vajadzīgs pieteikuma apstrādei, atbildīgās iestādes var pieprasīt, lai tiktu pārmeklēti priekšmeti, kas atrodas pie pieteikuma iesniedzēja. Atbildīgā iestāde rakstveidā informē pieteikuma iesniedzēju par pārmeklēšanas iemesliem. Tas neskar jebkādu pārmeklēšanu, ko veic drošības apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgā iestāde informē pieteikuma iesniedzējus valodā, kādu viņi saprot vai ko var pamatoti uzskatīt par viņiem saprotamu, par:

Atbildīgā iestāde informē pieteikuma iesniedzējus valodā, kādu viņi saprot, un kodolīgā un viegli saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, par:

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  viņu tiesībām un pienākumiem procedūras laikā, tostarp pienākumu palikt tās dalībvalsts teritorijā, kurā viņiem jāuzturas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula);

(c)  viņu tiesībām un pienākumiem procedūras laikā, tostarp tiem, kas ir saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula);

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  procedūras termiņiem;

(e)  procedūras termiņiem, tostarp jebkādiem termiņiem, kas tiem ir jāievēro, un termiņiem, kas jāievēro atbildīgajām iestādēm;

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  tiesībām uz bezmaksas juridisko palīdzību individuāla pieteikuma iesniegšanai un uz juridisko pārstāvību visos procedūras posmos saskaņā ar III iedaļu;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  atbildīgās iestādes lēmuma iznākumu, šāda lēmuma iemesliem, kā arī lēmuma, ar kuru atsaka starptautisku aizsardzību, sekām un šāda lēmuma pārsūdzības iespējām.

(h)  atbildīgās iestādes lēmuma iznākumu, šāda lēmuma iemesliem un visiem elementiem, kas tiek ņemti vērā, apsverot lēmumu, kā arī lēmuma, ar kuru atsaka starptautisku aizsardzību, sekām un šāda lēmuma pārsūdzības iespējām un termiņiem, kādos iesniedzama šāda pārsūdzība.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētā informācija ir jāsniedz savlaicīgi, lai pieteikuma iesniedzējiem nodrošinātu iespēju izmantot viņiem šajā regulā garantētās tiesības un pienācīgi izpildīt 7. pantā noteiktos pienākumus.

Visa šā punkta pirmajā daļā minētā informācija ir jāsniedz savlaicīgi, lai pieteikuma iesniedzējiem nodrošinātu iespēju izmantot viņiem šajā regulā garantētās tiesības un pienācīgi izpildīt 7. pantā noteiktos pienākumus. Šā punkta pirmās daļas a)–g) apakšpunktā minētā informācija pieteikuma iesniedzējam, vēlākais, tiek sniegta brīdī, kad reģistrē starptautiskās aizsardzības pieteikumu. Informāciju sniedz gan rakstiski, gan mutiski un vajadzības gadījumā ar multivides aprīkojuma palīdzību. Informāciju nepilngadīgajiem sniedz bērniem draudzīgā veidā, un to dara pienācīgi apmācīti darbinieki, iesaistot aizbildni.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra ciešā sadarbībā ar atbildīgajām valstu aģentūrām un papildus informatīvajam materiālam, ko nodrošina saskaņā ar Regulu XXX/XXX (Dublinas regulu), izstrādā vienotu informatīvo materiālu, kas ietver vismaz šā panta 2. punktā minēto informāciju. Vienoto informatīvo materiālu veido tā, lai dalībvalstis to varētu papildināt ar konkrētajai dalībvalstij specifisku papildu informāciju. Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra izveido specifisku informatīvo materiālu, kas jo īpaši paredzēts šādām mērķgrupām:

 

(a) pilngadīgi pieteikuma iesniedzēji, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un mazāk aizsargātiem pieteikuma iesniedzējiem;

 

(b) nepavadīti nepilngadīgie un

 

(c) pavadīti nepilngadīgie.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Nepieciešamības un attiecīgā gadījumā atbildīgā iestāde pieteikuma iesniedzējam dara pieejamu starpnieka kultūras jautājumos palīdzību, kurš pieteikuma iesniedzējam palīdz procedūras un jo īpaši personiskās intervijas laikā.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Atbildīgā iestāde pieteikuma iesniedzējiem nodrošina iespēju sazināties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos vai jebkuru citu organizāciju, kas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem sniedz juridiskus padomus vai citas konsultācijas pieteikuma iesniedzējiem.

4.  Atbildīgā iestāde 14 dienu laikā pēc pieteikuma paušanas pieteikuma iesniedzējiem nodrošina iespēju sazināties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos vai jebkuru citu organizāciju, kas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem sniedz juridiskus padomus vai citas konsultācijas pieteikuma iesniedzējiem.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējiem un attiecīgā gadījumā viņu juridiskajiem konsultantiem vai citiem padomdevējiem ir piekļuve informācijai, kas minēta 33. panta 2. punkta e) apakšpunktā un kas vajadzīga pieteikumu izskatīšanai, un informācijai, kuru sniedz 33. panta 3. punktā minētie eksperti, ja atbildīgā iestāde ir ņēmusi vērā minēto informāciju, pieņemot lēmumu par viņu pieteikumu.

5.  Atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējiem un attiecīgā gadījumā viņu aizbildņiem vai juridiskajiem konsultantiem ir piekļuve informācijai, kas minēta 33. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā un kas vajadzīga pieteikumu izskatīšanai, un informācijai, kuru sniedz 33. panta 3. punktā minētie eksperti, ja atbildīgā iestāde ir ņēmusi vērā minēto informāciju, pieņemot lēmumu par viņu pieteikumu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbildīgā iestāde savlaicīgi paziņo pieteikuma iesniedzējiem atbildīgās iestādes lēmumu par viņu pieteikumu. Ja aizbildnis, juridiskais konsultants vai cits padomdevējs likumīgi pārstāv pieteikuma iesniedzēju, atbildīgā iestāde var izvēlēties paziņot par lēmumu šai personai, nevis pieteikuma iesniedzējam.

6.  Atbildīgā iestāde piecu darba dienu laikā rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējiem atbildīgās iestādes lēmumu par viņu pieteikumu. Ja aizbildnis vai juridiskais konsultants likumīgi pārstāv pieteikuma iesniedzēju, atbildīgā iestāde lēmumu paziņo šai personai, kā arī pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiesības palikt dalībvalstī nerada tiesības saņemt uzturēšanās atļauju, un tās nedod pieteikuma iesniedzējam tiesības ceļot uz citas dalībvalsts teritoriju bez atļaujas, kā minēts Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 6. pantā.

2.  Tiesības palikt dalībvalsts teritorijā nerada tiesības saņemt uzturēšanās atļauju, un tās nedod pieteikuma iesniedzējam tiesības ceļot uz citas dalībvalsts teritoriju bez atļaujas, kā minēts Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 6. pantā.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikuma pieļaujamību, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju ierasties uz interviju par viņa pieteikuma pieļaujamību.

1.  Ja atbildīgā iestāde saskaņā ar 36. panta 1. punktu piemēro pieļaujamības procedūru un pirms šī iestāde pieņem lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikuma pieļaujamību, pieteikuma iesniedzējam nodrošina tiesības tikt uzklausītam personiskā intervijā par viņa pieteikuma pieļaujamību.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Intervijā par pieļaujamību pieteikuma iesniedzējam dod iespēju paust pamatotus iemeslus tam, kāpēc 36. panta 1. punktā norādītie pieļaujamības pamati nebūtu piemērojami viņa konkrētajiem apstākļiem.

2.  Intervijā par pieļaujamību pieteikuma iesniedzējam dod iespēju paust iemeslus tam, kāpēc 36. panta 1. punktā norādītie pieļaujamības pamati nebūtu piemērojami viņa konkrētajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu pēc būtības, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju piedalīties intervijā par viņa pieteikuma būtību.

1.  Pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu pēc būtības, pieteikuma iesniedzējam nodrošina tiesības tikt uzklausītam intervijā par viņa pieteikuma būtību. Intervija par pieteikuma būtību var notikt vienlaikus ar interviju par pieļaujamību, ja vien pieteikuma iesniedzējam ir dots pietiekams un atbilstīgs laiks sagatavoties un apspriesties ar savu juridisko konsultantu.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Intervijā par pieteikuma būtību pieteikuma iesniedzējam dod pienācīgu iespēju izklāstīt elementus, kas vajadzīgi, lai pamatotu viņa pieteikumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), un pieteikuma iesniedzējs pēc iespējas pilnīgāk izklāsta visus elementus, kas ir viņa rīcībā. Pieteikuma iesniedzējam dod iespēju sniegt paskaidrojumu par iespējami trūkstošiem elementiem vai jebkādām neatbilstībām vai pretrunām pieteikuma iesniedzēja apgalvojumos.

2.  Intervijā par pieteikuma būtību pieteikuma iesniedzējam dod iespēju izklāstīt elementus, kas vajadzīgi, lai pamatotu viņa pieteikumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), un pieteikuma iesniedzējs pēc iespējas pilnīgāk izklāsta visus elementus, kas ir viņa rīcībā. Pieteikuma iesniedzējam dod iespēju sniegt paskaidrojumu par iespējami trūkstošiem elementiem vai jebkādām neatbilstībām vai pretrunām pieteikuma iesniedzēja apgalvojumos.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Persona, kas vada interviju par pieteikuma būtību, nav militārajā vai tiesībaizsardzības formas tērpā.

svītrots

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzējam dod iespēju tikt personiski intervētam par viņa starptautiskās aizsardzības pieteikumu saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

1.  Pieteikuma iesniedzējam nodrošina tiesības tikt uzklausītam personiskā intervijā par viņa starptautiskās aizsardzības pieteikumu saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Tiek nodrošināta tulka, kā arī pieteikuma iesniedzēja juridiskā konsultanta klātbūtne, ja pieteikuma iesniedzējs ir nolēmis izmantot juridisko palīdzību vai pieprasījis bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personiskās intervijas veic atbildīgās iestādes darbinieki, kuriem var palīdzēt 5. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto citu dalībvalstu iestāžu darbinieki vai eksperti, kurus nodarbina Eiropas Patvēruma aģentūra un kas minēti 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā.

3.  Personiskās intervijas veic atbildīgās iestādes darbinieki, kuriem var palīdzēt 5. panta 4. punktā minētie Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras norīkotie eksperti vai citu dalībvalstu iestāžu darbinieki saskaņā ar 5. panta 4.a punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Persona, kas vada interviju par pieteikuma pieļaujamību vai būtību, intervijas laikā nenēsā militāro vai tiesībaizsardzības formastērpu.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja starptautiskajai aizsardzībai vienlaikus piesakās trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku nesamērīgs skaits un tas atbildīgajai iestādei praktiski apgrūtina iespēju veikt savlaicīgas personiskās intervijas ar katru pieteikumu iesniedzēju, atbildīgajai iestādei šādas intervijas var palīdzēt veikt 5. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto citu dalībvalstu iestāžu darbinieki vai eksperti, kurus nosūta Eiropas Patvēruma aģentūra un kas minēti 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā.

4.  Ja starptautiskajai aizsardzībai vienlaikus piesakās trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku nesamērīgs skaits un tas atbildīgajai iestādei praktiski apgrūtina iespēju veikt savlaicīgas personiskās intervijas ar katru pieteikumu iesniedzēju, atbildīgajai iestādei šādas intervijas var palīdzēt veikt eksperti, kurus nosūta Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra un kas minēti 5. panta 4. punktā, vai citu dalībvalstu iestāžu darbinieki saskaņā ar 5. panta 4.a punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personiskās intervijas neveikšana saskaņā ar b) apakšpunktu atbildīgās iestādes lēmumu neietekmē nelabvēlīgi. Minētā iestāde nodrošina pieteikuma iesniedzējam reālu iespēju sniegt turpmāku informāciju. Ja pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja veselības stāvokli, atbildīgā iestāde konsultējas ar medicīnas speciālistu, lai noteiktu, vai stāvoklis, kas padara pieteikuma iesniedzēju par nepiemērotu intervijas sniegšanai vai nespējīgu sniegt interviju, ir īslaicīgs vai ilgstošs.

Personiskās intervijas neveikšana saskaņā ar b) apakšpunktu atbildīgās iestādes lēmumu neietekmē nelabvēlīgi. Minētā iestāde nodrošina pieteikuma iesniedzējam reālu iespēju sniegt turpmāku informāciju. Ja pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja veselības stāvokli, atbildīgā iestāde konsultējas ar medicīnas speciālistu, lai noteiktu, vai stāvoklis, kas padara pieteikuma iesniedzēju par nepiemērotu intervijas sniegšanai vai nespējīgu sniegt interviju, ir īslaicīgs vai ilgstošs. Ja pēc šā medicīnas speciālista konsultācijas ir skaidrs, ka stāvoklis, kas padara pieteikuma iesniedzēju par nepiemērotu intervijas sniegšanai vai nespējīgu sniegt interviju, ir īslaicīgs, atbildīgā iestāde atliek personisko interviju līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējs ir piemērots intervijas sniegšanai.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Persona, kas veic interviju, ir kompetenta, lai ņemtu vērā personiskos un vispārējos apstākļus, kas saistīti ar pieteikumu, tostarp pieteikuma iesniedzēja kultūras izcelsmi, vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un neaizsargātību. Darbinieki, kas intervē pieteikuma iesniedzējus, vispārīgi pārzina arī problēmas, kuras varētu negatīvi ietekmēt pieteikuma iesniedzēju spēju sniegt interviju, piemēram, pazīmes, ka pieteikuma iesniedzējs agrāk varētu būt bijis pakļauts spīdzināšanai.

6.  Persona, kas veic interviju, ir kompetenta, lai ņemtu vērā personiskos un vispārējos apstākļus, kas saistīti ar pieteikumu, tostarp pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī pastāvošo situāciju, pieteikuma iesniedzēja kultūras izcelsmi, vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un neaizsargātību. Darbinieki, kas intervē pieteikuma iesniedzējus, vispārīgi pārzina arī problēmas, kuras varētu negatīvi ietekmēt pieteikuma iesniedzēju spēju sniegt interviju, piemēram, pazīmes, ka pieteikuma iesniedzējs agrāk varētu būt bijis pakļauts spīdzināšanai vai cietis no cilvēku tirdzniecības.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Darbinieki, kas intervē pieteikuma iesniedzējus, tostarp Eiropas Patvēruma aģentūras nosūtīti eksperti, ir iepriekš saņēmuši atbilstīgu apmācību, kurā ietverti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Eiropas Patvēruma aģentūras regula) 7. panta 5. punktā noteiktie elementi, tostarp tie, kas attiecas uz starptautiskajiem cilvēktiesību aizsardzības tiesību aktiem, Savienības patvēruma tiesību aktiem un noteikumiem par piekļuvi starptautiskās aizsardzības procedūrai, tostarp personām, kurām varētu būt vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas.

7.  Darbinieki, kas intervē pieteikuma iesniedzējus, tostarp Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras nosūtīti eksperti, ir iepriekš saņēmuši atbilstīgu apmācību, kurā ietverti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras regula) 7. pantā noteiktie elementi, tostarp tie, kas attiecas uz starptautiskajiem cilvēktiesību aizsardzības tiesību aktiem, Savienības patvēruma tiesību aktiem un noteikumiem par piekļuvi starptautiskās aizsardzības procedūrai, tostarp personām, kurām varētu būt vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

12. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personiskajai intervijai tiek nodrošināts tulks, kas spēj nodrošināt atbilstīgu saziņu starp pieteikuma iesniedzēju un personu, kas veic interviju. Saziņa notiek valodā, kurai priekšroku dod pieteikuma iesniedzējs, ja vien nepastāv kāda cita valoda, kuru viņš saprot un kurā viņš ir spējīgs skaidri sazināties.

Personiskajai intervijai, ja tas ir nepieciešams un ir atbilstīgi, tiek nodrošināts tulks un starpnieks kultūras jautājumos, kas spēj nodrošināt atbilstīgu saziņu starp pieteikuma iesniedzēju un personu, kas veic interviju. Tulki un starpnieki ir saņēmuši īpašu apmācību, kas ir paredzēta Regulas (ES) XXX/XXX 7. panta 5. punktā (ES Patvēruma aģentūras regula) un ietver šā panta 6. punktā uzskaitītos elementus. Saziņa notiek valodā, kurai priekšroku dod pieteikuma iesniedzējs, ja vien nepastāv kāda cita valoda, kuru viņš saprot un kurā viņš ir spējīgs skaidri sazināties.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

12. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa, atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēju intervē un tulkošanas pakalpojumus sniedz tā paša dzimuma persona, ja tas ir iespējams un ja atbildīgā iestāde uzskata, ka šāda pieprasījuma iemesli ir saistīti ar grūtībām, kuru dēļ pieteikuma iesniedzējs nevarētu saprotami izklāstīt sava pieteikuma iemeslus vispusīgā veidā.

Ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa, atbildīgā iestāde var nodrošināt, ka pieteikuma iesniedzēju intervē, tulkošanas pakalpojumus sniedz un starpniecību nodrošina tā paša dzimuma persona, ja vien tas ir iespējams un ja atbildīgā iestāde uzskata, ka šāda pieprasījuma iemesli ir saistīti ar grūtībām, kuru dēļ pieteikuma iesniedzējs nevarētu saprotami izklāstīt sava pieteikuma iemeslus vispusīgā veidā. Tulki ir saņēmuši īpašu apmācību par starptautiskajiem tiesību aktiem patvēruma jomā, kā arī par to, kā identificēt personas, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības, spīdzināšanas, vardarbības seksuālās orientācijas dēļ un dzimuma vardarbības.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Personiskās intervijas neveikšana nekavē atbildīgo iestādi pieņemt lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

9.  Neskarot 10. panta 1. punktu un 11. panta 1. punktu un ar nosacījumu, ka ir pieliktas pietiekamas pūles, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējam ir dota iespēja sniegt personisku interviju, personiskās intervijas neveikšana, kas nav notikusi saskaņā ar šā panta 5. punktu, nekavē atbildīgo iestādi pieņemt lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbildīgā iestāde vai cita iestāde, vai eksperti, kas tai palīdz veikt personisko interviju vai veic personisko interviju, sagatavo rūpīgu un ar faktiem pamatotu ziņojumu par visiem būtiskajiem elementiem vai katras personiskās intervijas protokolu.

1.  Atbildīgā iestāde vai 5. panta 4. punktā minētie Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras norīkotie eksperti vai saskaņā ar 5. panta 4.a punktā paredzētajiem nosacījumiem norīkotie citu dalībvalstu iestāžu darbinieki, kas tai palīdz veikt personisko interviju vai veic personisko interviju, sagatavo ziņojumu, kas ietver visus katras personiskās intervijas būtiskos elementus. Pieteikuma iesniedzējs saņem šā ziņojuma kopiju.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Personisko interviju ieraksta, izmantojot audio vai audiovizuālus ierakstīšanas līdzekļus. Pieteikuma iesniedzēju par to informē pirms ieraksta.

2.  Personisko interviju ieraksta, izmantojot audio ierakstīšanas līdzekļus. Pieteikuma iesniedzēju iepriekš informē par to, ka tiks veikts šāds ieraksts, un par ierakstīšanas mērķi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta to pieteikuma iesniedzēju prasībām, kuriem ir vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pieteikuma iesniedzējam personiskās intervijas beigās vai noteiktā laikposmā līdz atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanai ir iespēja mutiski izteikt piezīmes vai sniegt rakstveida precizējumus par kļūdainiem tulkojumiem vai pārpratumiem ziņojumā vai protokolā. Šādā nolūkā pieteikuma iesniedzējs tiek informēts par visu ziņojuma saturu vai protokola būtiskajiem elementiem, vajadzības gadījumā ar tulka palīdzību. Pieteikuma iesniedzēju tad aicina apstiprināt, ka ziņojuma vai protokola saturs pareizi atspoguļo personisko interviju.

3.  Pieteikuma iesniedzējam personiskās intervijas beigās vai noteiktā laikposmā līdz atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanai ir iespēja mutiski izteikt piezīmes vai sniegt rakstveida precizējumus par kļūdainiem tulkojumiem vai pārpratumiem, vai citām faktu kļūdām ziņojumā. Šādā nolūkā pieteikuma iesniedzējs tiek informēts par visu ziņojuma saturu, vajadzības gadījumā ar tulka palīdzību. Pieteikuma iesniedzēju tad aicina apstiprināt, ka ziņojuma saturs pareizi atspoguļo personisko interviju. Ja rodas šaubas par pieteikuma iesniedzēja teikto personiskās intervijas laikā, prevalē audioieraksts.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās apstiprināt to, ka ziņojuma vai protokola saturs pareizi atspoguļo personisko interviju, viņa atteikšanās iemeslus ieraksta pieteikuma iesniedzēja lietā. Šāda atteikšanās nekavē atbildīgo iestādi pieņemt lēmumu par pieteikumu.

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās apstiprināt to, ka ziņojuma saturs pareizi atspoguļo personisko interviju, viņa atteikšanās iemeslus ieraksta pieteikuma iesniedzēja lietā. Šāda atteikšanās nekavē atbildīgo iestādi pieņemt lēmumu par pieteikumu.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pieteikuma iesniedzējiem un to juridiskajiem konsultantiem vai citiem padomdevējiem ir piekļuve ziņojumam vai protokolam un ierakstam, pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu.

5.  Pieteikuma iesniedzējiem, to aizbildņiem un juridiskajiem konsultantiem ir piekļuve ziņojumam un ierakstam, cik vien iespējams drīz pēc intervijas un jebkurā gadījumā pietiekamu laiku pirms atbildīgā iestāde pieņem lēmumu, tostarp gadījumā, kad pieteikums tiek izskatīts paātrinātā izskatīšanas procedūrā.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja pieteikumu izskata paātrinātā izskatīšanas procedūrā, atbildīgā iestāde var dot iespēju piekļūt ziņojumam par ierakstu vai tā protokolam laikā, kad tiek pieņemts lēmums.

svītrots

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Atbildīgās iestādes glabā ierakstu vai protokolu desmit gadus no galīgā lēmuma pieņemšanas. Ierakstu izdzēš šā termiņa beigās vai, ja tas ir saistīts ar personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termiņa beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

7.  Atbildīgās iestādes glabā ierakstu un ziņojumu piecus gadus no galīgā lēmuma par pieteikumu pieņemšanas. Ierakstu izdzēš šā termiņa beigās vai, ja tas ir saistīts ar personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termiņa beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzēji ir tiesīgi visos procedūras posmos efektīvi konsultēties ar juridisko konsultantu vai citu padomdevēju, kuru pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti, par jautājumiem, kas saistīti ar viņu pieteikumiem.

1.  Tiklīdz atbildīgās iestādes saskaņā ar 27. pantu ir reģistrējušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs līdz galīgā lēmuma par pieteikumu pieņemšanai visos procedūras posmos efektīvi konsultēties ar juridisko konsultantu, kuru pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti, par jautājumiem, kas saistīti ar viņu pieteikumiem.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neskarot pieteikuma iesniedzēja tiesības izvēlēties savu juridisko konsultantu vai citu padomdevēju par saviem līdzekļiem, pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību visos procedūras posmos saskaņā ar 15. līdz 17. pantu. Pieteikuma iesniedzēju informē par tiesībām pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību visos procedūras posmos.

2.  Neskarot pieteikuma iesniedzēja tiesības izvēlēties savu juridisko konsultantu par saviem līdzekļiem, pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību visos procedūras posmos saskaņā ar 15. līdz 17. pantu. Tiklīdz iespējams un ne vēlāk kā pieteikuma reģistrēšanas brīdī saskaņā ar 26. un 27. pantu, pieteikuma iesniedzēju informē par tiesībām pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību visos procedūras posmos.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  palīdzību pieteikuma sagatavošanā, tostarp pieteikuma iesniegšanā saskaņā ar 28. pantu;

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  palīdzību pieteikuma paušanā un personiskajā intervijā, tostarp vajadzības gadījumā dalību personiskajā intervijā;

(b)  palīdzību personiskās intervijas sagatavošanā, tostarp dalību personiskajā intervijā;

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  uzskatāms, ka pieteikumam nav reālu izredžu uz panākumiem;

svītrots

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieteikums ir turpmāks pieteikums.

(c)  pieteikums ir otrais vai vēl viens turpmāks pieteikums.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  uzskatāms, ka pārsūdzībai nav reālu izredžu uz panākumiem;

svītrots

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārsūdzība vai izskatīšana ir otrajā vai augstākā instancē, kas paredzēta saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp atkārtota uzklausīšana vai pārsūdzības izskatīšana.

(c)  pārsūdzība vai izskatīšana ir otrajā vai augstākā instancē, kas paredzēta saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp atkārtota uzklausīšana vai pārsūdzības izskatīšana, un uzskatāms, ka pārsūdzībai otrajā instancē nav reālu izredžu uz panākumiem.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja lēmumu nepiešķirt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību pieņem iestāde, kas nav tiesa, pamatojoties uz to, ka tiek uzskatīts, ka pieteikumam nav reālu izredžu uz panākumiem, pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt tiesību efektīvu aizsardzību tiesā pret šādu lēmumu, un šādā nolūkā viņš ir tiesīgs lūgt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību.

Ja lēmumu nepiešķirt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību pieņem iestāde, kas nav tiesa, pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt tiesību efektīvu aizsardzību tiesā pret šādu lēmumu, un šādā nolūkā viņš ir tiesīgs lūgt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Juridiskais konsultants vai cits padomdevējs, kuru kā tādu pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti un kurš sniedz palīdzību vai pārstāv pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, var piekļūt informācijai, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja lietā un uz kuras pamata ir pieņemts lēmums vai tiks pieņemts lēmums.

1.  Juridiskais konsultants, kuru kā tādu pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti un kurš sniedz palīdzību vai pārstāv pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, var piekļūt informācijai, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja lietā un uz kuras pamata ir pieņemts lēmums vai tiks pieņemts lēmums.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz b) apakšpunktu piekļuvi šādai informācijai vai avotiem atbildīgā iestāde var jo īpaši piešķirt juridiskajam konsultantam vai citam padomdevējam, kas ir izgājis drošības pārbaudi, ciktāl informācija ir saistīta ar pieteikuma izskatīšanu vai lēmuma pieņemšanu par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

Attiecībā uz b) apakšpunktu piekļuvi šādai informācijai vai avotiem atbildīgā iestāde var jo īpaši piešķirt juridiskajam konsultantam, kas ir izgājis drošības pārbaudi, ciktāl informācija ir saistīta ar pieteikuma izskatīšanu vai lēmuma pieņemšanu par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Juridiskais konsultants vai cits padomdevējs, kas sniedz palīdzību vai pārstāv pieteikuma iesniedzēju, var piekļūt slēgtajām zonām, piemēram, aizturēšanas vietām un tranzīta zonām, lai varētu konsultēt minēto pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar Direktīvu XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva).

3.  Juridiskais konsultants, kas sniedz palīdzību vai pārstāv pieteikuma iesniedzēju, var piekļūt slēgtajām zonām, piemēram, aizturēšanas vietām un tranzīta zonām, lai varētu konsultēt minēto pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar Direktīvu XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva).

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pieteikuma iesniedzējam ir atļauts ierasties uz personisko interviju kopā ar juridisko konsultantu vai citu padomdevēju, kuru kā tādu atļauj vai pieļauj valsts tiesību akti. Juridiskais konsultants vai cits padomdevējs ir tiesīgs iejaukties personiskās intervijas laikā.

4.  Pieteikuma iesniedzējam ir atļauts ierasties uz personisko interviju kopā ar juridisko konsultantu, kuru kā tādu atļauj vai pieļauj valsts tiesību akti. Juridiskais konsultants ir tiesīgs iejaukties personiskās intervijas laikā.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Atbildīgā iestāde var pieprasīt pieteikuma iesniedzēja klātbūtni personiskajā intervijā, pat ja viņu saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem pārstāv juridiskais konsultants vai padomdevējs, un var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs personīgi atbild uz uzdotajiem jautājumiem.

5.  Atbildīgā iestāde var pieprasīt pieteikuma iesniedzēja klātbūtni personiskajā intervijā, pat ja viņu saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem pārstāv juridiskais konsultants, un var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs personīgi atbild uz uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Neskarot 22. panta 5. punktu, juridiskā konsultanta vai cita padomdevēja neesamība neliedz atbildīgajai iestādei veikt personisku interviju ar pieteikuma iesniedzēju.

6.  Neskarot 22. panta 5. punktu, juridiskā konsultanta neesamība neliedz atbildīgajai iestādei veikt personisku interviju ar pieteikuma iesniedzēju, ja vien pieteikuma iesniedzējs ir informēts par savām tiesībām uz juridisko palīdzību un pārstāvību, tostarp attiecīgā gadījumā uz bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību, un ir nolēmis šīs tiesības neizmantot.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību sniedz juridiskie konsultanti vai citi padomdevēji, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir tiesīgi palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem vai pārstāvēt viņus, vai nevalstiskas organizācijas, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atļauts sniegt konsultāciju pakalpojumus vai nodrošināt pārstāvību.

1.  Bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību sniedz juridiskie konsultanti, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir tiesīgi palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem vai pārstāvēt viņus, vai nevalstiskas organizācijas, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atļauts sniegt konsultāciju pakalpojumus vai nodrošināt pārstāvību.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis paredz īpašus procesuālus noteikumus par bezmaksas juridiskas palīdzības un pārstāvības pieprasījumu reģistrēšanu un izskatīšanu saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, vai tās piemēro valstīs spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz līdzīgām prasībām, ja minētie noteikumi nepadara bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību neiespējamu vai pārāk sarežģītu.

2.  Dalībvalstis paredz īpašus procesuālus noteikumus par bezmaksas juridiskas palīdzības un pārstāvības pieprasījumu reģistrēšanu un izskatīšanu saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumiem. Šie noteikumi nedrīkst būt stingrāki par dalībvalstu tiesību aktos spēkā esošiem noteikumiem un nepadara piekļuvi bezmaksas juridiskai palīdzībai un pārstāvībai neiespējamu vai pārāk sarežģītu. Iestādes šos noteikumus dara zināmus pieteikuma iesniedzējam, tiklīdz tas ir iespējams un ne vēlāk kā pieteikuma reģistrēšanas brīdī saskaņā ar 27. pantu.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis var arī noteikt finansiālus ierobežojumus vai termiņus bezmaksas juridiskās palīdzības un pārstāvības sniegšanai ar noteikumu, ka šādi ierobežojumi patvaļīgi neierobežo juridiskās palīdzības un pārstāvības pieejamību. Nosakot maksu un citus izdevumus, attieksme pret pieteikuma iesniedzējiem nav mazāk labvēlīga par attieksmi, ar kādu izturas pret to valstspiederīgajiem jautājumos saistībā ar juridisko palīdzību.

3.  Dalībvalstis var arī noteikt finansiālus ierobežojumus vai termiņus bezmaksas juridiskās palīdzības un pārstāvības sniegšanai ar noteikumu, ka šādi ierobežojumi nav patvaļīgi un nepamatoti neierobežo juridiskās palīdzības un pārstāvības pieejamību. Nosakot maksu un citus izdevumus, attieksme pret pieteikuma iesniedzējiem nav mazāk labvēlīga par attieksmi, ar kādu izturas pret to valstspiederīgajiem jautājumos saistībā ar juridisko palīdzību.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis var prasīt, lai tām pilnīgi vai daļēji atlīdzina jebkurus radušos izdevumus, ja un kad pieteikuma iesniedzēja finansiālais stāvoklis ir ievērojami uzlabojies vai ja lēmums segt šādus izdevumus ir pieņemts, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtu nepatiesu informāciju.

4.  Dalībvalstis var prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs pilnībā vai daļēji atlīdzina saistībā ar juridiskās palīdzības un pārstāvības sniegšanu radītos izdevumus, ja procedūras gaitā pieteikuma iesniedzēja finansiālais stāvoklis ir ievērojami uzlabojies vai ja lēmums sniegt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību ir pieņemts, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtu nepatiesu informāciju, ja vien ir iespējams konstatēt, ka pieteikuma iesniedzējs var atļauties segt radītos izdevumus.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

2. nodaļa – 4. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašas garantijas

Specifiskas garantijas

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pielāgot terminoloģiju EP nostājai par citiem KEPS instrumentiem, jo īpaši Uzņemšanas apstākļu direktīvu.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieteikuma iesniedzēji, kuriem vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas

Pieteikuma iesniedzēji, kuriem vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgā iestāde rūpīgi izvērtē, vai pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas. Minēto novērtējumu var iekļaut pašreizējās valsts procedūrās vai Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 21. pantā minētajā novērtējumā, un tas nav jāveic kā administratīva procedūra.

Atbildīgā iestāde sistemātiski, individuāli un cik vien iespējams drīz pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīgas specifiskas procesuālas garantijas. Vajadzības gadījumā izvērtēšanu veic ar profesionāla tulka palīdzību. Minēto novērtējumu iekļauj pašreizējās valsts procedūrās vai Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 21. pantā minētajā novērtējumā, un tas nav jāveic kā administratīva procedūra.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šāda novērtējuma nolūkā atbildīgā iestāde ievēro 20. pantā noteiktos vispārīgos principus īpašu procesuālo vajadzību novērtēšanai.

Šāda novērtējuma nolūkā atbildīgā iestāde ievēro 20. pantā noteiktos vispārīgos principus specifisku procesuālo vajadzību novērtēšanai.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja pieteikuma iesniedzēji ir atzīti par pieteikuma iesniedzējiem, kam vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas, viņi saņem pienācīgu atbalstu, kas visas patvēruma procedūras laikā ļauj viņiem izmantot tiesības un pildīt pienākumus, kas paredzēti šajā regulā.

2.  Ja pieteikuma iesniedzēji ir atzīti par pieteikuma iesniedzējiem, kam vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas, viņi saņem pienācīgu atbalstu, kas visas patvēruma procedūras laikā ļauj viņiem izmantot tiesības un pildīt pienākumus, kas paredzēti šajā regulā, tostarp viņiem tiek piedāvāts starpnieks kultūras jautājumos, ja tas ir nepieciešams un atbilstīgi.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja šādu pienācīgu atbalstu nevar sniegt saistībā ar 40. pantā minēto paātrināto izskatīšanas procedūru un 41. pantā minēto robežprocedūru, jo īpaši tad, ja atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikuma iesniedzējam spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida nopietnas psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības dēļ vai dzimumnozieguma dēļ ir vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas, atbildīgā iestāde nepiemēro vai pārtrauc piemērot šīs procedūras pieteikuma iesniedzējam.

3.  Ja šādu pienācīgu atbalstu nevar sniegt saistībā ar 40. pantā minēto paātrināto izskatīšanas procedūru un 41. pantā minēto robežprocedūru un ja atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikuma iesniedzējam un jo īpaši cietušajiem spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida nopietnas psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības dēļ vai dzimumnozieguma dēļ ir vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas, atbildīgā iestāde nepiemēro vai pārtrauc piemērot šīs procedūras pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija īstenošanas aktos var precizēt informāciju un īpašus pasākumus pieteikuma iesniedzēju, tostarp nepavadītu nepilngadīgo, procesuālo vajadzību novērtēšanai un apmierināšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija saskaņā ar 59. pantu pieņemtos deleģētos aktos var precizēt informāciju un īpašus pasākumus pieteikuma iesniedzēju, tostarp nepavadītu nepilngadīgo, specifisku procesuālo vajadzību novērtēšanai un apmierināšanai.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašu procesuālo vajadzību novērtēšanas vispārīgie principi

Specifisku procesuālo vajadzību novērtēšanas vispārīgie principi

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikumu iesniedzēju ar īpašām procesuālām vajadzībām identificēšanas procesu uzsāk iestādes, kas atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu, tiklīdz pieteikums pausts, un to turpina atbildīgā iestāde, kad pieteikums ir iesniegts.

1.  Pieteikumu iesniedzēju ar specifiskām procesuālām vajadzībām, kā noteikts 19. panta 1. punktā, identificēšanas procesu uzsāk iestādes, kas atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrēšanu, tiklīdz pieteikums pausts, un to pabeidz 30 dienu laikā.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrējot pieteikumu, iestāžu darbinieki, kas atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, norāda, vai pieteikuma iesniedzējs liecina par pirmajām neaizsargātības pazīmēm, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas īpašas procesuālās garantijas un kuras ir secināmas no fiziskām pazīmēm vai pieteikuma iesniedzēja apgalvojumiem vai uzvedības.

Reģistrējot pieteikumu, iestāžu darbinieki, kas atbild par pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, norāda, vai pieteikuma iesniedzējs liecina par pirmajām neaizsargātības pazīmēm, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas specifiskas procesuālās garantijas un kuras ir secināmas no fiziskām pazīmēm vai pieteikuma iesniedzēja apgalvojumiem vai uzvedības.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija, ka pieteikuma iesniedzējs liecina par pirmajām neaizsargātības pazīmēm, iekļaujama pieteikuma iesniedzēja lietā kopā ar pieteikuma iesniedzēja neaizsargātības pazīmju aprakstu, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas.

Informācija, ka pieteikuma iesniedzējs liecina par pirmajām neaizsargātības pazīmēm, iekļaujama pieteikuma iesniedzēja lietā kopā ar pieteikuma iesniedzēja neaizsargātības pazīmju aprakstu, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas specifiskas procesuālas garantijas, un pieteikuma iesniedzēja apsvērumiem par vajadzību saņemt specifisku procesuālu atbalstu.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 5. pantā minēto iestāžu darbinieki ir apmācīti identificēt pieteikuma iesniedzēju pirmās neaizsargātības pazīmes, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas, un ka viņi saņem norādes šādā nolūkā.

Dalībvalstis nodrošina, ka 5. pantā minēto iestāžu darbinieki ir apmācīti identificēt pieteikuma iesniedzēju pirmās neaizsargātības pazīmes, kuru dēļ varētu būt vajadzīgas specifiskas procesuālas garantijas, un ka viņi saņem norādes šādā nolūkā.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir pazīmes, ka pieteikuma iesniedzējs varētu būt bijis spīdzināšanas, izvarošanas vai citu smagu psiholoģiskās, fiziskās, seksuālās vardarbības vai dzimumnozieguma upuris, un tas var negatīvi ietekmēt viņa spēju efektīvi piedalīties procedūrā, atbildīgā iestāde nosūta pieteikuma iesniedzēju pie ārsta vai psihologa viņa psiholoģiskā un fiziskā stāvokļa turpmākai novērtēšanai.

Ja ir pazīmes, ka pieteikuma iesniedzējs varētu būt bijis spīdzināšanas, izvarošanas vai citu smagu psiholoģiskās, fiziskās, seksuālās vardarbības vai dzimumnozieguma upuris, un tas var negatīvi ietekmēt viņa spēju efektīvi piedalīties procedūrā, atbildīgā iestāde nosūta pieteikuma iesniedzēju pie ārsta vai psihologa viņa psiholoģiskā un fiziskā stāvokļa turpmākai novērtēšanai. Šādos gadījumos ārsts vai psihologs ir apmācīts veikt šādus novērtējumus un viņam palīdz profesionāls tulks.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādas pārbaudes rezultātu atbildīgā iestāde ņem vērā, lemjot par īpašām procedūrām, kādas varētu nodrošināt pieteikuma iesniedzējam.

Šādas pārbaudes rezultātu atbildīgā iestāde ņem vērā, lemjot par specifiskām procedūrām, kādas varētu nodrošināt pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Atbildīgās iestādes apmierina vajadzību pēc īpašām procesuālajām garantijām, kā noteikts šajā pantā, pat ja šāda vajadzība konstatēta vēlākā procedūras posmā, nesākot starptautiskās aizsardzības procedūru no jauna.

4.  Atbildīgās iestādes apmierina vajadzību pēc specifiskām procesuālajām garantijām, kā noteikts šajā pantā, pat ja šāda vajadzība konstatēta vēlākā procedūras posmā vai ja pieteikuma iesniedzējs pamatoti pieprasa atkārtoti novērtēt viņa specifiskās procesuālās vajadzības, nesākot starptautiskās aizsardzības procedūru no jauna.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgā iestāde nodrošina nepilngadīgajam iespēju piedalīties personiskā intervijā, tostarp, ja pieteikums ir pausts viņa vārdā saskaņā ar 31. panta 6. punktu un 32. panta 1. punktu, izņemot, ja tas acīmredzami nav bērna interesēs. Šādā gadījumā atbildīgā iestāde pamato lēmumu par iespējas nedošanu nepilngadīgajam piedalīties personiskā intervijā.

Atbildīgā iestāde nodrošina nepilngadīgajam tiesības tikt uzklausītam personiskā intervijā, tostarp, ja pieteikums ir pausts viņa vārdā saskaņā ar 31. panta 6. punktu un 32. panta 1. punktu, izņemot, ja tas nav bērna interesēs. Šādā gadījumā atbildīgā iestāde pamato lēmumu par personiskās intervijas ar nepilngadīgo neveikšanu.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personiskas intervijas veic persona, kam ir nepieciešamās zināšanas par nepilngadīgo īpašajām vajadzībām, un tās veic bērniem piemērotā un situācijai atbilstošā veidā.

Personiskās intervijas veic valodā, ko nepilngadīgais saprot, un šīs intervijas veic bērniem piemērotā un situācijai atbilstošā veidā. Personai, kas vada personisko interviju, ir nepieciešamās zināšanas par nepilngadīgo tiesībām un specifiskajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lēmumu par nepilngadīgā pieteikumu sagatavo atbildīgās iestādes darbinieks, kam ir nepieciešamās zināšanas par nepilngadīgo tiesībām un īpašajām vajadzībām.

3.  Lēmumu par nepilngadīgā pieteikumu pieņem atbildīgās iestādes darbinieks, kam ir nepieciešamās zināšanas par nepilngadīgo tiesībām un specifiskajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Izvērtējot bērna intereses, atbildīgajai iestādei ir jāgarantē bērna tiesības tikt uzklausītam un jo īpaši pienācīgi jāņem vērā šādi faktori:

 

(a) ģimenes atkalapvienošanās iespēja;

 

(b) nepilngadīgā labjutība un sociālā attīstība, jo īpaši ņemot vērā viņa etnisko, reliģisko, kultūras un valodas izcelsmi un vajadzību nodrošināt stabilitāti un nepārtrauktību attiecībā uz nepilngadīgā aprūpi un aizbildnības kārtību, kā arī piekļuvi veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem;

 

(c) drošuma un drošības apsvērumi, jo īpaši gadījumā, ja pastāv iespēja, ka nepilngadīgais varētu būt cietis no jebkāda veida vardarbības vai ekspluatācijas, tostarp cilvēku tirdzniecības;

 

(d) neaizsargātības situācijas, tostarp traumas, specifiskas veselības vajadzības un invaliditāte;

 

(e) nepilngadīgā uzskati atbilstoši viņa vecumam un briedumam;

 

(f) informācija, ko sniedzis aizbildnis dalībvalstī, kurā nepilngadīgais atrodas, un

 

(g) vajadzība lēmumus par nepilngadīgajiem izskatīt prioritārā kārtā.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašas garantijas nepavadītiem nepilngadīgajiem

Specifiskas garantijas nepavadītiem nepilngadīgajiem

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgās iestādes, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas no brīža, kad nepavadīts nepilngadīgais pauž pieteikumu, norīko personu vai organizāciju par viņa aizbildni.

Atbildīgās iestādes norīko aizbildni pēc iespējas drīz, pirms biometrisko datu vākšanas saskaņā ar 10. panta 1. punktu vai Regulas (ES) XXXX/XX (Eurodac regulas) 13. panta 1. punktu un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 24 h pēc pieteikuma paušanas.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Procedūras termiņu sāk skaitīt tikai no aizbildņa norīkošanas brīža.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atbildīgā iestāde informē aizbildni par visiem būtiskajiem faktiem, procedūras posmiem un termiņiem, kas skar nepavadītu nepilngadīgo.

2.  Atbildīgā iestāde informē aizbildni par visiem būtiskajiem faktiem, procedūras posmiem un termiņiem, kas skar nepavadītu nepilngadīgo. Aizbildnim ir piekļuve attiecīgo dokumentu saturam nepilngadīgā lietā, tostarp specifiskajam informatīvajam materiālam, kas paredzēts nepavadītiem nepilngadīgajiem.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aizbildnis veic savus pienākumus saskaņā ar bērna interešu principu; viņam ir nepieciešamās zināšanas un par viņu oficiālos reģistros nav ierakstu saistībā ar tādu noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu izdarīšanu, kas vērsti pret bērniem.

Aizbildnis veic savus pienākumus saskaņā ar bērna interešu principu un viņam ir nepieciešamā kvalifikācija, zināšanas, pieredze un neatkarība. Aizbildņiem viņu pienākumu pildīšanā regulāri nodrošina apmācību un atbalstu un par viņiem nav ierakstu sodāmības reģistrā, jo īpaši saistībā ar jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, kas vērsti pret bērniem. Atbildīgās iestādes norīkotos aizbildņus regulāri pārbauda sodāmības reģistrā, lai konstatētu iespējamu neatbilstību spējai pildīt viņiem uzticētos pienākumus.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgās iestādes vienlaikus neuztic aizbildnim atbildību par tik nesamērīgi daudziem nepavadītiem nepilngadīgajiem, ka viņš nespētu efektīvi pildīt savus uzdevumus.

Atbildīgās iestādes vienlaikus neuztic aizbildnim atbildību par tik nesamērīgi daudziem nepavadītiem nepilngadīgajiem, ka viņš nespētu efektīvi pildīt savus uzdevumus. Jebkurā gadījumā atbildīgās iestādes aizbildņiem neuztic vairāk nekā 20 nepavadītus nepilngadīgos.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis norīko struktūras vai personas, kas atbild par aizbildņa pienākumu izpildi un regulāru uzraudzību un kontroli pār to, vai aizbildņi apmierinoši izpilda savus uzdevumus. Minētās struktūras vai personas izskata sūdzības, kuras nepavadīti nepilngadīgie iesnieguši par saviem aizbildņiem.

Dalībvalstis norīko struktūras vai personas, kas atbild par aizbildņa pienākumu izpildi un regulāru uzraudzību un kontroli pār to, vai aizbildņi apmierinoši izpilda savus uzdevumus. Minētās struktūras vai personas izskata sūdzības, kuras nepavadīti nepilngadīgie iesnieguši par saviem aizbildņiem. Šajā ziņā nepavadītus nepilngadīgos precīzā, pārredzamā, uztveramā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu gan mutiskā, gan vizuālā informācijā, bērniem draudzīgā veidā un viņiem saprotamā valodā informē par šīm struktūrām vai personām un par to, kā uzticami un droši iesniegt sūdzības pret viņu aizbildņiem.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atbildīgās struktūras vai personas novērtē aizbildņa darbību pirmajā mēnesī pēc aizbildņa norīkošanas un pēc tam šādu novērtēšanu veic regulāri.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aizbildnis informē nepavadītu nepilngadīgo par personiskās intervijas nozīmi un iespējamām sekām un vajadzības gadījumā informē par to, kā sagatavoties personiskajai intervijai. Aizbildnis un attiecīgā gadījumā juridiskais konsultants vai cits padomdevējs, kuru kā tādu pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti, piedalās minētajā intervijā, un viņam ir iespēja uzdot jautājumus vai sniegt komentārus, ciktāl to atļauj persona, kas veic interviju. Atbildīgā iestāde var pieprasīt nepavadīta nepilngadīgā klātbūtni personiskajā intervijā, pat ja ir ieradies aizbildnis.

6.  Aizbildnis informē nepavadītu nepilngadīgo par personiskās intervijas nozīmi un iespējamām sekām un vajadzības gadījumā informē par to, kā sagatavoties personiskajai intervijai. Aizbildnis un juridiskais konsultants, kuru kā tādu pieļauj vai atļauj valsts tiesību akti, piedalās minētajā intervijā, un viņam ir iespēja uzdot jautājumus vai sniegt komentārus, ciktāl to atļauj persona, kas veic interviju. Atbildīgā iestāde nodrošina nepilngadīgā tiesības tikt uzklausītam personiskajā intervijā, pat ja ir ieradies aizbildnis.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

22. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ja nav iespējas paturēt to pašu aizbildni, kas tika norīkots pēc nepavadītā nepilngadīgā ierašanās Savienības teritorijā, kompetentās iestādes iespējami drīzāk pēc starptautiskās aizsardzības piešķiršanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecas dienas pēc šādas aizsardzības piešķiršanas veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nepavadītu nepilngadīgo pārstāv likumīgs aizbildnis vai vajadzības gadījumā organizācija, kas ir atbildīga par nepilngadīgo aprūpi un labjutību, vai tiek nodrošināta jebkāda cita atbilstīga pārstāvība, tostarp tāda, kas balstīta uz tiesību aktiem vai tiesas nolēmumu.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Medicīniskās pārbaudes veic kvalificēti medicīnas speciālisti. Dalībvalstis var noteikt tos medicīnas speciālistus, kuri drīkst veikt šādas medicīniskās pārbaudes. Minētās medicīniskās pārbaudes apmaksā no valsts līdzekļiem.

2.  Medicīniskās pārbaudes veic kvalificēti medicīnas speciālisti. Dalībvalstis var noteikt tos medicīnas speciālistus, kuri drīkst veikt šādas medicīniskās pārbaudes. Minētās medicīniskās pārbaudes pieteikumu iesniedzējiem veic bez maksas.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs tiesību akti šādu iespēju neparedz.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Medicīniskās pārbaudes rezultātus iesniedz atbildīgajai iestādei, cik drīz vien iespējams, un atbildīgā iestāde tos izvērtē kopā ar pārējiem pieteikuma elementiem.

4.  Medicīniskās pārbaudes rezultātus iesniedz atbildīgajai iestādei un pieteikuma iesniedzējam, cik drīz vien iespējams, un atbildīgā iestāde tos izvērtē kopā ar pārējiem pieteikuma elementiem.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nepavadītu nepilngadīgo medicīniskās pārbaudes

Nepavadītu nepilngadīgo vecuma novērtēšana

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

24. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja paskaidrojumiem, dokumentāriem pierādījumiem vai citām attiecīgām norādēm, pastāv šaubas par to, vai nepavadīts nepilngadīgais patiešām ir jaunāks par 18 gadiem, atbildīgās iestādes pieteikuma izskatīšanas procedūras laikā var pieprasīt, lai kvalificēti speciālisti veiktu starpdisciplināru psihosociālās attīstības novērtēšanu nolūkā noteikt pieteikuma iesniedzēja vecumu. Vecuma novērtēšanai nav jābalstās vienīgi uz pieteikuma iesniedzēja fizisko izskatu vai uzvedību. Pieejamos dokumentus uzskata par īstiem, ja vien netiek pierādīts pretējais, un tiek ņemti vērā nepilngadīgo paskaidrojumi.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Medicīniskās pārbaudes var izmantot, lai noteiktu nepavadītu nepilngadīgo vecumu saistībā ar pieteikuma izskatīšanu, ja pēc pieteikuma iesniedzēja apgalvojumiem vai citām attiecīgām pazīmēm, tostarp psihosociāla novērtējuma, ir šaubas par to, vai pieteikuma iesniedzējs ir vai nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja medicīniskās pārbaudes iznākums nav pārliecinošs vai norāda uz vecuma posmu līdz 18 gadu vecumam, dalībvalstis pieņem, ka pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs.

1.  Ja pēc šā panta -1. punktā minētās novērtēšanas joprojām pastāv šaubas par nepavadīta nepilngadīgā vecumu, kā galēju līdzekli pieteikuma izskatīšanas procedūras laikā var izmantot medicīniskās pārbaudes, lai noteiktu attiecīgā nepavadītā nepilngadīgā vecumu. Ja medicīniskās pārbaudes iznākums nav pārliecinošs vai norāda uz vecuma posmu līdz 18 gadu vecumam, dalībvalstis pieņem, ka pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Medicīnisko pārbaudi, ar kuru nosaka nepavadītu nepilngadīgo vecumu, neveic bez viņu vai viņu aizbildņu piekrišanas.

2.  Medicīnisko pārbaudi, ar kuru nosaka nepavadītu nepilngadīgo vecumu, neveic bez viņu un viņu aizbildņu piekrišanas.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Visas medicīniskās pārbaudes veic, pilnībā ievērojot personas cieņu un ar vismazāk invazīviem paņēmieniem, un pārbaudes veic kvalificēti medicīnas speciālisti, nodrošinot, lai pārbaužu rezultāti būtu pēc iespējas uzticamāki.

3.  Visas medicīniskās pārbaudes veic, pilnībā ievērojot personas cieņu un ar pēc iespējas vismazāk invazīviem paņēmieniem, un pārbaudes veic kvalificēti medicīnas speciālisti sadarbībā ar starpdisciplināru speciālistu grupu, kuras locekļiem ir zināšanas par bērna tiesībām, psiholoģiju un attīstību, tādējādi nodrošinot, lai pārbaužu rezultāti būtu pēc iespējas uzticamāki. Ikviena saskaņā ar šā panta 1. punktu veikta medicīniskā pārbaude ir balstīta uz zinātniski pierādītām metodēm.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja medicīnisko pārbaudi izmanto, lai noteiktu nepavadītu nepilngadīgo vecumu, atbildīgā iestāde nodrošina, lai nepavadītie nepilngadīgie tiktu informēti pirms viņu starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanas valodā, kādu viņi saprot vai ko var pamatoti uzskatīt par viņiem saprotamu, par iespēju, ka viņu vecumu varētu noteikt medicīniskā pārbaudē. Tas ietver informāciju par pārbaudes metodi un iespējamo medicīniskās pārbaudes rezultātu ietekmi uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kā arī par iespēju atteikties no medicīniskās pārbaudes un sekām, kas varētu rasties, ja nepavadīts nepilngadīgais vai viņa aizbildnis viņa vārdā atsakās no medicīniskās pārbaudes.

4.  Ja medicīnisko pārbaudi izmanto, lai noteiktu nepavadītu nepilngadīgo vecumu, atbildīgā iestāde nodrošina, lai nepavadītie nepilngadīgie tiktu informēti pirms viņu starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanas valodā, kādu viņi saprot, un bērniem draudzīgā un vecumam piemērotā veidā par iespēju, ka viņu vecumu varētu noteikt medicīniskā pārbaudē. Tas ietver informāciju par pārbaudes metodi un iespējamo medicīniskās pārbaudes rezultātu ietekmi uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, tostarp par tiesībām lēmumu par medicīnisko pārbaudi pārsūdzēt, kā arī par iespēju atteikties no medicīniskās pārbaudes un sekām, kas varētu rasties, ja nepavadīts nepilngadīgais vai viņa aizbildnis viņa vārdā atsakās no medicīniskās pārbaudes. Visi dokumenti, kas attiecas uz medicīnisko pārbaudi, tiek pievienoti pieteikuma iesniedzēja lietai.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Nepavadītu nepilngadīgo vai viņu aizbildņu atteikumu piedalīties medicīniskajā pārbaudē var uzskatīt vienīgi par atspēkojamu pieņēmumu, ka pieteikuma iesniedzējs nav nepilngadīgs, un tas neliedz atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

5.  Nepavadītu nepilngadīgo vai viņu aizbildņu atteikumu piedalīties medicīniskajā pārbaudē var uzskatīt vienīgi par atspēkojamu pieņēmumu, ka pieteikuma iesniedzējs nav nepilngadīgs, un šis atteikums nedrīkst būt vienīgais starptautiskās aizsardzības pieteikuma noraidīšanas iemesls.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalsts atzīst citu dalībvalstu pieņemtos lēmumus par vecumu, pamatojoties uz medicīnisku pārbaudi, kas veikta atbilstīgi šim pantam un izmantojot valsts tiesību aktos atzītas metodes.

6.  Dalībvalsts atzīst citu dalībvalstu pieņemtos lēmumus par vecumu, ja novērtēšana ir veikta saskaņā ar starptautiskiem standartiem.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu pauž, kad trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks atbildīgās iestādes vai citu 5. panta 3. vai 4. punktā minēto iestāžu amatpersonām izsaka vēlmi pieteikties starptautiskajai aizsardzībai.

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu uzskata par paustu, kad trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks atbildīgās iestādes vai citu 5. pantā minēto iestāžu amatpersonām izsaka vēlmi pieteikties starptautiskajai aizsardzībai.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informē pieteikuma iesniedzējus par viņu tiesībām un pienākumiem, kas jo īpaši noteikti 27., 28. un 31. pantā par pieteikumu reģistrāciju un iesniegšanu, 7. pantā par pieteikuma iesniedzēju pienākumiem un šo pienākumu neizpildes sekām, 9. pantā par pieteikuma iesniedzēja tiesībām palikt atbildīgās dalībvalsts teritorijā un 8. pantā par vispārējām garantijām pieteikuma iesniedzējiem;

(a)  informē pieteikuma iesniedzējus viņiem saprotamā valodā par viņu tiesībām un pienākumiem, kas jo īpaši noteikti 27., 28. un 31. pantā par pieteikumu reģistrāciju un iesniegšanu, 7. pantā par pieteikuma iesniedzēju pienākumiem un šo pienākumu neizpildes sekām, 9. pantā par pieteikuma iesniedzēja tiesībām palikt atbildīgās dalībvalsts teritorijā un 8. pantā par vispārējām garantijām pieteikuma iesniedzējiem;

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija īstenošanas aktos var precizēt informācijas saturu, kas sniedzama pieteikuma iesniedzējam, paužot pieteikumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 59. pantu, lai noteiktu informācijas saturu, kas sniedzama pieteikuma iesniedzējam, paužot pieteikumu.

Pamatojums

Informācijas sniegšana pieteikumu iesniedzējiem ir būtiskas viņu procesuālās tiesības. Ņemot vērā šo tiesību būtiskumu, ir ļoti svarīgi, lai likumdevēji vienotos par kādu aktu, kurā tiktu noteikta pieteikumu iesniedzējiem nodrošināmā informācija. Ņemot to vērā, šādos gadījumos var izmantot vienīgi deleģēto aktu.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un datumu, dzimumu, tautību un citus personas datus;

(a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu un valstspiederību vai bezvalstniecību;

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pieteikuma iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta vai ceļošanas dokumenta veidu un numuru;

(b)  pieteikuma iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta vai ceļošanas dokumenta veidu un numuru, ja šādi dokumenti ir pieejami;

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja kāda persona apgalvo, ka tai nav valstspiederības, šo faktu skaidri reģistrē, līdz pilnībā tiek noskaidrots, vai attiecīgā persona ir bezvalstniecības statusā, un šo noskaidrošanu veic paralēli starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanai vai pēc tās. Šādu noskaidrošanu veic, neskarot starptautiskās aizsardzības statusa prioritāti un pilnībā ievērojot konfidencialitātes principu.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja starptautiskajai aizsardzībai vienlaicīgi piesakās trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku nesamērīgi liels skaits un tas praksē apgrūtina pieteikumu reģistrēšanu trīs darba dienu laikā no pieteikuma paušanas, dalībvalstu iestādes var pagarināt šo termiņu līdz desmit darba dienām.

3.  Ja starptautiskajai aizsardzībai vienlaicīgi piesakās trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku nesamērīgi liels skaits un tas praksē apgrūtina pieteikumu reģistrēšanu trīs darba dienu laikā no pieteikuma paušanas, dalībvalstu iestādes var pagarināt šo termiņu līdz septiņām darba dienām.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Atbildīgās iestādes glabā visas 1. punktā minētās datu kopas un citus attiecīgus datus, kas iegūti saskaņā ar 2. punktu, desmit gadus no galīgā lēmuma. Datus dzēš šā termiņa beigās vai, ja tie attiecas uz personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termina beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

4.  Atbildīgās iestādes glabā visas 1. punktā minētās datu kopas un citus attiecīgus datus, kas iegūti saskaņā ar 2. punktu, piecus gadus no galīgā lēmuma par starptautiskās aizsardzības pieteikumu, tostarp visos pārsūdzības līmeņos. Datus dzēš šā termiņa beigās vai, ja tie attiecas uz personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termina beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu desmit darba dienās no pieteikuma reģistrācijas ar noteikumu, ka viņam tiek nodrošināta reāla iespēja to izdarīt minētajā termiņā.

1.  Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu piecpadsmit darba dienās no pieteikuma reģistrācijas vai, vēlākais, 5. punktā paredzētajam apmeklējumam rezervētajā dienā ar noteikumu, ka viņam tiek nodrošināta reāla iespēja to izdarīt minētajā termiņā.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iestāde, kas atbild par starptautiskās aizsardzības pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, nodrošina pieteikuma iesniedzējam reālu iespēju iesniegt pieteikumu 1. punktā noteiktā termiņā.

2.  Iestāde, kas atbild par starptautiskās aizsardzības pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, nodrošina pieteikuma iesniedzējam reālu iespēju iesniegt pieteikumu 1. punktā noteiktā termiņā. Saskaņā ar 14. panta 1. punktu pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz juridisko palīdzību un pārstāvību, lai sagatavotu sava pieteikuma iesniegšanu, un pieteikuma iesniedzēju informē par šīm tiesībām, tostarp attiecīgā gadījumā par tiesībām uz bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību. Ja tiek pieprasīta bezmaksas juridiskā palīdzība, pieteikuma iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no brīža, kad tiek norīkots juridiskais konsultants.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējiem ir jāiesniedz visi Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 4. panta 1. punktā minētie elementi, kas vajadzīgi viņu pieteikumu pamatošanai. Pēc pieteikuma iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par pieteikumu saskaņā ar administratīvo procedūru pieteikuma iesniedzējiem ir atļauts iesniegt papildu elementus, kas attiecas uz pieteikuma izskatīšanu.

Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējiem ir jāiesniedz visi Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 4. panta 2. punktā minētie viņu rīcībā esošie elementi, kas vajadzīgi viņu pieteikumu pamatošanai. Pieteikuma iesniedzēji sadarbojas ar atbildīgo iestādi un ir pieejami visā procedūras laikā. Pēc pieteikuma iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par pieteikumu saskaņā ar administratīvo procedūru pieteikuma iesniedzējiem ir atļauts iesniegt papildu elementus, kas attiecas uz pieteikuma izskatīšanu.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde, kas atbild par starptautisko pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, informē pieteikuma iesniedzēju, ka pēc lēmuma pieņemšanas par pieteikumu viņš var iesniegt vienīgi jaunus elementus, kas attiecas uz viņa pieteikuma izskatīšanu un par kuriem viņam iepriekš nebija informācijas, vai kuri saistīti ar viņa apstākļu maiņu.

Iestāde, kas atbild par starptautisko pieteikumu saņemšanu un reģistrāciju, informē pieteikuma iesniedzēju, ka pēc lēmuma pieņemšanas par pieteikumu viņš var iesniegt vienīgi jaunus elementus, kas attiecas uz viņa pieteikuma izskatīšanu vai kas saistīti ar viņa apstākļu maiņu.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Starptautiskās aizsardzības pieteikumus iesniedz personīgi un tam paredzētā vietā. Minētajā nolūkā, kad pieteikums ir reģistrēts, pieteikuma iesniedzējam rezervē laiku to iestāžu apmeklējumam, kuras atbild par pieteikuma iesniegšanu.

5.  Starptautiskās aizsardzības pieteikumus iesniedz personīgi un tam paredzētā vietā. Minētajā nolūkā, kad pieteikums ir reģistrēts, pieteikuma iesniedzējam rezervē laiku to iestāžu apmeklējumam, kuras atbild par pieteikuma iesniegšanu. Šāda apmeklējuma datumu nosaka ne agrāk kā 15 darba dienas pēc pieteikuma reģistrācijas dienas, ja vien pieteikuma iesniedzējs piekrīt veikt apmeklējumu pēc tam, kad ir saņēmis attiecīgu informāciju par pienākumu iesniegt pieteikumu un tiesībām uz juridisko palīdzību un pārstāvību.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbildīgās iestādes glabā 4. punktā minētos datus desmit gadus no galīgā lēmuma pieņemšanas. Datus dzēš šā termiņa beigās vai, ja tie attiecas uz personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termina beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

6.  Atbildīgās iestādes glabā 4. punktā minētos datus piecus gadus no galīgā lēmuma par iesniegto starptautiskās aizsardzības pieteikumu, tostarp visos pārsūdzības līmeņos. Datus dzēš šā termiņa beigās vai, ja tie attiecas uz personu, kas ieguvusi pilsonību jebkurā dalībvalstī pirms šā termina beigām, tiklīdz dalībvalsts uzzinājusi, ka attiecīgā persona ir ieguvusi šādu pilsonību.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tās dalībvalsts iestādes, kurā pausts starptautiskās aizsardzības pieteikums, reģistrējot pieteikumu, izsniedz pieteikuma iesniedzējam dokumentu, kas apliecina jo īpaši to, ka pieteikums ir pausts un ka pieteikuma iesniedzējs var palikt dalībvalsts teritorijā nolūkā iesniegt savu pieteikumu, kā noteikts šajā regulā.

1.  Tās dalībvalsts iestādes, kurā pausts starptautiskās aizsardzības pieteikums, reģistrējot pieteikumu, izsniedz pieteikuma iesniedzējam dokumentu uz viņa vārda, kas:

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tās dalībvalsts iestādes, kurā iesniegts pieteikums, trīs darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas izsniedz pieteikuma iesniedzējam dokumentu uz viņa vārda, kas:

svītrots

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs palikt attiecīgās dalībvalsts teritorijā un norāda, vai pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs brīvi pārvietoties visā attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tās daļā;

(d)  apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs palikt attiecīgās dalībvalsts teritorijā viņa pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas nolūkā, kā paredzēts šajā regulā, un norāda, vai pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs brīvi pārvietoties visā attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tās daļā;

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  norāda, vai pieteikuma iesniedzējam ir atļauts sākt strādāt algotu darbu.

svītrots

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja atbilstīgi atbildīgās dalībvalsts noteikšanas procedūrai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas Regula) par atbildīgo dalībvalsti par pieteikuma izskatīšanu tiek noteikta cita dalībvalsts, minētās dalībvalsts iestādes izsniedz pieteikuma iesniedzējam 2. punktā minēto dokumentu trīs darba dienu laikā no pieteikuma iesniedzēja nodošanas attiecīgajai dalībvalstij.

3.  Ja atbilstīgi atbildīgās dalībvalsts noteikšanas procedūrai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas Regula) par atbildīgo dalībvalsti par pieteikuma izskatīšanu tiek noteikta cita dalībvalsts, minētās dalībvalsts iestādes izsniedz pieteikuma iesniedzējam 1. punktā minēto dokumentu trīs darba dienu laikā no pieteikuma iesniedzēja nodošanas attiecīgajai dalībvalstij.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Atbildīgā iestāde atjaunina šā panta 1. punktā minēto dokumentu, lai apliecinātu, ka pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 28. pantu. Dokumentā norāda datumu, no kura pieteikuma iesniedzējam ir atļauts sākt strādāt apmaksātā darbā.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

29. punkts – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 2. punktā minētais dokuments ir derīgs sešus mēnešus, un šo termiņu attiecīgi pagarina, lai nodrošinātu, ka minētais dokuments ir derīgs visu laiku, kurā pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs palikt atbildīgās dalībvalsts teritorijā.

Šā panta 1. punktā minētais dokuments ir derīgs sešus mēnešus, un šo termiņu automātiski pagarina, ja vēl nav pieņemts galīgais lēmums par starptautiskās aizsardzības pieteikumu, nodrošinot, ka minētais dokuments ir derīgs visu laiku, kurā pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs palikt atbildīgās dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

29. punkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija īstenošanas aktos var precizēt pieteikuma iesniedzējiem reģistrācijas un iesniegšanas brīdī izsniedzamo dokumentu formu un saturu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija īstenošanas aktā precizē pieteikuma iesniedzējiem reģistrācijas brīdī izsniedzamā dokumenta formu un saturu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

30. punkts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ir norādes par to, ka trešās valsts valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kas tiek turēti aizturēšanas vietās vai atrodas robežšķērsošanas punktos, tostarp tranzīta zonās pie ārējām robežām, varētu būt vajadzīga starptautiskā aizsardzība, atbildīgās iestādes informē viņus par iespēju pieprasīt starptautisku aizsardzību, jo īpaši, ja:

1.  Kompetentās iestādes informē visus trešās valsts valstspiederīgos vai bezvalstniekus, kas tiek turēti aizturēšanas vietās vai atrodas robežšķērsošanas punktos, tostarp tranzīta zonās, pie ārējām robežām par iespēju pieprasīt starptautisku aizsardzību, jo īpaši, ja:

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

30. punkts – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  persona varētu būt nepavadīts nepilngadīgais;

svītrots

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

30. punkts – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pastāv iespēja, ka personai ir nepieciešamas specifiskas procesuālās garantijas saskaņā ar 19. un 20. pantu;

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

30. punkts – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ir acīmredzamas pazīmes, ka persona cieš no garīga rakstura vai cita veida traucējumiem, kā rezultātā tā nespēj apzināties vajadzību pēc starptautiskās aizsardzības;

svītrots

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

30. punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atbildīgās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai būtu pieejami tulka pakalpojumi, kas veicinātu starptautiskās aizsardzības procedūras pieejamību.

2.  Atbildīgās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai būtu pieejami tulka pakalpojumi un vajadzības un attiecīgā gadījumā starpnieka kultūras jautājumos pakalpojumi, kas veicinātu starptautiskās aizsardzības procedūras pieejamību. Turklāt atbildīgās iestādes veic nepieciešamās darbības, lai nepilngadīgajiem piemērotu aizturēšanai alternatīvus pasākumus.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

30. punkts – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var piemērot piekļuves ierobežojumus tad, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem tie ir vajadzīgi drošības, sabiedriskās kārtības vai attiecīgā robežšķērsošanas punkta vai aizturēšanas iestādes administratīvās pārvaldības nolūkā, ar noteikumu, ka piekļuve netiek pārmērīgi ierobežota vai padarīta par neiespējamu.

Dalībvalstis var piemērot piekļuves ierobežojumus tad, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem tie ir vajadzīgi attiecīgā robežšķērsošanas punkta vai aizturēšanas iestādes drošības vai sabiedriskās kārtības nolūkā, ar noteikumu, ka piekļuve netiek pārmērīgi ierobežota vai padarīta par neiespējamu.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieteikumi dzīvesbiedra, partnera, nepilngadīgā vai pilngadīga apgādājamā vārdā

Pieteikumi nepilngadīgā vai pilngadīga apgādājamā vārdā

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu sava dzīvesbiedra vai partnera vārdā, ar kuru viņam ir stabilas un ilgstošas attiecības, nepilngadīgā vai tiesībnespējīga un rīcībnespējīga pilngadīga apgādājamā vārdā.

1.  Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu nepilngadīgā vai tiesībnespējīga pilngadīga apgādājamā vārdā.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minēto dzīvesbiedru vai partneri privāti informē par attiecīgajām viņa vārdā iesniegta pieteikuma procesuālajām sekām un viņa tiesībām iesniegt atsevišķu starptautiskās aizsardzības pieteikumu. Ja dzīvesbiedrs vai partneris nepiekrīt pieteikuma iesniegšanai viņa vārdā, viņam dod iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā.

svītrots

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs 28. panta 1. punktā minēto desmit darba dienu laikā neiesniedz pieteikumu sava dzīvesbiedra vai partnera vārdā, kā minēts 1. punktā, dzīvesbiedram vai partnerim dod iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā desmit darba dienu laikā, sākot no pirmā desmit darba dienu perioda beigām. Ja dzīvesbiedrs vai partneris neiesniedz savu pieteikumu arī šo turpmāko desmit darba dienu laikā, pieteikumu noraida kā pārtrauktu saskaņā ar 39. pantā noteikto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pieteikumu sava 1. punktā minētā pilngadīgā apgādājamā vārdā 28. panta 1. punktā minēto desmit darba dienu laikā, atbildīgā iestāde iesniedz pieteikumu minētā pilngadīgā apgādājamā vārdā, ja, pamatojoties uz viņa apstākļu individuālu novērtējumu, tā uzskata, ka pilngadīgajam apgādājamajam ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība.

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pieteikumu sava 1. punktā minētā pilngadīgā apgādājamā vārdā 28. panta 1. punktā minēto 15 darba dienu laikā, atbildīgā iestāde iesniedz pieteikumu minētā pilngadīgā apgādājamā vārdā, ja, pamatojoties uz viņa apstākļu individuālu novērtējumu, tā uzskata, ka pilngadīgajam apgādājamajam ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība.

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja persona ir iesniegusi pieteikumu sava dzīvesbiedra vai partnera vārdā, ar kuru tai ir stabilas un ilgstošas partnerattiecības, vai pilngadīga tiesībnespējīga un rīcībnespējīga apgādājamā vārdā, katrai minētajai personai dod iespēju piedalīties personiskā intervijā.

5.  Ja persona ir iesniegusi pieteikumu pilngadīga rīcībnespējīga apgādājamā vārdā, viņam dod iespēju piedalīties personiskā intervijā.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Nepilngadīgajam ir tiesības iesniegt pieteikumu savā vārdā, ja viņam ir tiesībspēja un rīcībspēja pārstāvēt sevi procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai ar pieaugušā starpniecību, kas pārstāv viņu, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai praksi, tostarp viņa vecāku vai citu ar likumu vai saskaņā ar paražām ieceltu aprūpētāju, vai pilngadīgu ģimenes locekļu starpniecību, ja tādi pavada nepilngadīgo, vai ar aizbildņa starpniecību, ja nepilngadīgais ir bez pavadības.

6.  Nepilngadīgajam ir tiesības iesniegt pieteikumu savā vārdā, ja viņam ir rīcībspēja pārstāvēt sevi procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai ar tāda pieaugušā starpniecību, kas ir uzskatāms par viņu atbildīgo, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai praksi, tostarp ar viņa vecāku, bērna aprūpes dienestiem vai citu ar likumu ieceltu aprūpētāju, vai pilngadīgu ģimenes locekļu starpniecību, ja tādi pavada nepilngadīgo, vai ar aizbildņa starpniecību, ja nepilngadīgais ir bez pavadības.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

31. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja pilngadīgā persona, kas atbild par nepilngadīgo, neiesniedz pieteikumu savā vārdā, nepilngadīgo, kuru šī persona pavada, skaidri informē par iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā un iesniegšanas procedūru laikā, kad tiek pausts nepilngadīgā pieteikums.

8.  Ja pilngadīgā persona, kas atbild par pavadītu nepilngadīgo, neiesniedz pieteikumu savā vārdā, atbildīgās iestādes informē nepilngadīgo, kuru šī persona pavada, bērnu netraumējošā veidā un valodā, kuru viņš saprot, informē par iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā un iesniegšanas procedūru laikā, kad tiek iesniegts nepilngadīgā pieteikums, un nepavadītam nepilngadīgajam tiek dota reāla iespēja iesniegt pieteikumu, ja viņam ir rīcībspēja būt par subjektu procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja nepilngadīgais pieteikumu 15 darba dienu laikā neiesniedz vai ja viņam nav rīcībspējas būt par subjektu procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, atbildīgās iestādes rīkojas nepilngadīgās personas vārdā, pienācīgi ņemot vērā viņa viedokli un pēc tam, kad tās ir pieprasījušas, lai attiecīgās iestādes veic viņa interešu novērtējumu.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

31. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Ja pilngadīgā persona, kas pavada nepilngadīgo, neiesniedz pieteikumu nepilngadīgā vārdā desmit darba dienu laikā, kas noteiktas 28. panta 1. punktā, nepilngadīgo informē par iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā, un viņam dod iespēju to izdarīt desmit darba dienu laikā, sākot no pirmo desmit darba dienu termiņa beigām, ja viņš ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs rīkoties procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja nepilngadīgais neiesniedz savu pieteikumu minēto turpmāko desmit darba dienu laikā, pieteikumu noraida kā pārtrauktu saskaņā ar 39. pantā minēto procedūru.

9.  Ja pilngadīgā persona, kas pavada nepilngadīgo, neiesniedz pieteikumu nepilngadīgā vārdā 15 darba dienu laikā, kas noteiktas 28. panta 1. punktā, nepilngadīgo bērnu netraumējošā veidā un valodā, kuru viņš saprot, informē par iespēju iesniegt pieteikumu savā vārdā un iesniegšanas procedūru, un viņam dod reālu iespēju to izdarīt papildu 15 darba dienu laikā, sākot no pirmo 15 darba dienu termiņa beigām, ja viņš ir rīcībspējīgs rīkoties procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja nepilngadīgais nav rīcībspējīgs būt par subjektu procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, atbildīgā iestāde rīkojas nepilngadīgā vārdā un tai palīdz bērnu aizsardzības iestādes. Atbildīgā iestāde iesniedz pieteikumu nepilngadīgā vārdā, ja, pamatojoties uz viņa interešu novērtējumu, tā uzskata, ka nepilngadīgajam ir nepieciešama starptautiska aizsardzība.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

31. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Ja atbildīgais pieaugušais nepilngadīgā vārdā pieteikumu neiesniedz vai pavadīts nepilngadīgais pieteikumu savā vārdā neiesniedz, vai ja atbildīgā iestāde rīkojas nepilngadīgā vārdā un, reaģējot uz bērna interešu novērtējumu, uzskata, ka pieteikuma iesniegšana bērna interesēm neatbilst, tā veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu bērna interešu ievērošanu.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

31. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Nolūkā pieņemt lēmumu par pieteikuma pieņemamību, ja saskaņā ar 36. panta 1. punkta d) apakšpunktu atsevišķu pieteikumu iesniedz dzīvesbiedrs, partneris vai nepilngadīgais, tiek veikta starptautiskās aizsardzības pieteikuma sākotnēja izskatīšana, lai noskaidrotu, vai pastāv fakti par dzīvesbiedra, partnera vai nepilngadīgā apstākļiem, kas pamato atsevišķa pieteikuma iesniegšanu.

svītrots

Ja pastāv fakti, kas saistīti ar dzīvesbiedra, partnera vai nepilngadīgā apstākļiem, kuri pamato atsevišķu pieteikumu, atsevišķo pieteikumu turpina izskatīt, lai pieņemtu lēmumu pēc būtības. Ja šādi fakti nepastāv, atsevišķais pieteikums ir noraidāms kā nepieņemams, neskarot dzīvesbiedra, partnera vai nepilngadīgā vārdā iesniegta pieteikuma pienācīgu izskatīšanu.

 

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Nepavadīts nepilngadīgais iesniedz pieteikumu savā vārdā, ja viņš ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs rīkoties procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai viņa aizbildnis iesniedz to viņa vārdā. Aizbildnis palīdz un pienācīgi informē nepavadītu nepilngadīgo par to, kā un kur pieteikums iesniedzams.

1.  Nepavadīts nepilngadīgais iesniedz pieteikumu savā vārdā, ja viņš ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs rīkoties procedūrās saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai viņa aizbildnis iesniedz to viņa vārdā. Neskarot nepavadītu nepilngadīgo tiesības uz juridisko palīdzību un pārstāvību saskaņā ar 14. un 15. pantu, aizbildnis palīdz un pienācīgi informē nepavadītu nepilngadīgo par to, kā un kur pieteikums iesniedzams.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Nepavadīta nepilngadīgā gadījumā 28. panta 1. punktā noteiktais desmit darba dienu termiņš pieteikuma iesniegšanai sākas tajā brīdī, kad nepilngadīgajam ir norīkots aizbildnis un viņš ir saticies ar nepilngadīgo. Ja aizbildnis neiesniedz pieteikumu nepavadīta nepilngadīgā vārdā minēto desmit darba dienu laikā, atbildīgā iestāde iesniedz pieteikumu minētā nepavadītā nepilngadīgā vārdā, ja, pamatojoties uz viņa apstākļu individuālu novērtējumu, tā uzskata, ka nepilngadīgajam ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība.

2.  Nepavadīta nepilngadīgā gadījumā 28. panta 1. punktā noteiktais 15 darba dienu termiņš pieteikuma iesniegšanai sākas tajā brīdī, kad nepilngadīgajam ir norīkots aizbildnis un viņš ir saticies ar nepilngadīgo. Ja aizbildnis neiesniedz pieteikumu nepavadīta nepilngadīgā vārdā minēto 15 darba dienu laikā, atbildīgā iestāde iesniedz pieteikumu minētā nepavadītā nepilngadīgā vārdā saskaņā ar 31. panta 9. un 9.a punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  visu saistīto, precīzo un aktuālo informāciju par situāciju, kas izveidojusies pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī laikā, kad tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, tostarp par izcelsmes valsts tiesību aktiem un noteikumiem, un veidu, kādā tie tiek piemēroti, kā arī visu citu saistīto informāciju, ko saņem no Eiropas Patvēruma aģentūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos un attiecīgajām starptautisko cilvēktiesību organizācijām vai citiem avotiem;

(b)  visu saistīto, precīzo un aktuālo informāciju par situāciju, kas ir izveidojusies pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī laikā, kad tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, tostarp par izcelsmes valsts tiesību aktiem un noteikumiem, un veidu, kādā tie tiek piemēroti, kā arī visu citu nepieciešamo informāciju, ko saņem no Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos un attiecīgajām starptautisko cilvēktiesību, tostarp bērnu tiesību aizsardzības, organizācijām vai citiem avotiem;

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  vai darbības, kurās pieteikuma iesniedzējs bija iesaistīts kopš izcelsmes valsts pamešanas, viņš ir veicis vienīgi vai galvenokārt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanai nepieciešamo nosacījumu radīšanai, lai novērtētu, vai minēto darbību dēļ pieteikuma iesniedzējam būs jāsaskaras ar vajāšanu vai būtisku kaitējumu, ja viņš atgrieztos minētajā valstī;

svītrots

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  vai būtu pamatoti sagaidāms, ka pieteikuma iesniedzējs pieņemtu citas valsts aizsardzību, kurā viņš varētu pieprasīt pilsonību.

svītrots

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Darbiniekiem, kuri izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumus, ir pietiekamas zināšanas par attiecīgiem standartiem, kas piemērojami patvēruma jomā, un tiesību aktiem bēgļu jautājumos. Viņiem ir iespēja vajadzības gadījumā konsultēties ar ekspertiem par konkrētiem jautājumiem, piemēram, par medicīnu, kultūru, reliģiju, ar bērniem saistītiem jautājumiem vai dzimumu jautājumiem. Vajadzības gadījumā viņi var iesniegt jautājumus Eiropas Patvēruma aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Eiropas Patvēruma aģentūras regula) 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

3.  Darbiniekiem, kuri izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumus, ir pietiekamas zināšanas par attiecīgiem standartiem, kas ir piemērojami patvēruma jomā, un tiesību aktiem bēgļu jautājumos, un viņi ir izgājuši nepieciešamo apmācību, kas ir paredzēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (ES Patvēruma aģentūras regula) 7. pantā. Viņiem ir iespēja vajadzības gadījumā konsultēties ar ekspertiem par konkrētiem jautājumiem, piemēram, par medicīnu, kultūru, reliģiju, garīgo veselību, ar bērniem saistītiem jautājumiem vai dzimumu jautājumiem. Vajadzības gadījumā viņi var iesniegt jautājumus Eiropas Patvēruma aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (ES Patvēruma aģentūras regula) 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

33. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pieteikuma iesniedzējam ir īpašas uzņemšanas vajadzības Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 20. panta izpratnē, vai viņam ir vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas, jo īpaši, ja viņš ir nepavadīts nepilngadīgais.

(b)  pieteikuma iesniedzējam ir specifiskas uzņemšanas vajadzības Direktīvas XXX/XXX/ES (Uzņemšanas nosacījumu direktīva) 20. panta izpratnē, vai viņam ir vajadzīgas specifiskas procesuālas garantijas, kas ir minētas šīs regulas 19.–22. pantā, jo īpaši, ja viņš ir nepavadīts nepilngadīgais.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izskatīšana nolūkā noteikt, vai pieteikums ir pieņemams saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ilgst ne vairāk kā vienu mēnesi no pieteikuma iesniegšanas.

Attiecīgā gadījumā var noteikt, ka izskatīšana par to, vai pieteikums ir pieņemams, saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ilgst ne vairāk kā vienu mēnesi no pieteikuma iesniegšanas. Ja atbildīgā iestāde viena mēneša laikā kopš pieteikuma iesniegšanas brīža nenosaka, vai pieteikums ir pieņemams, tā turpina pieteikuma izskatīšanu saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu un 37. pantu. Atbildīgā iestāde attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētās izskatīšanas termiņš ir desmit darba dienas, ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu dalībvalsts, kurā pieteikums iesniegts vispirms, piemēro pirmās patvēruma valsts vai drošas trešās valsts koncepciju, kas minēta 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Minētās izskatīšanas termiņš ir desmit darba dienas, ja dalībvalsts, kurā pieteikums ir iesniegts vispirms, piemēro pirmās patvēruma valsts vai drošas trešās valsts koncepciju, kas ir minēta 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Atbildīgā iestāde var atlikt izskatīšanas procedūras pabeigšanu, ja pamatoti nav sagaidāms, ka tā varēs pieņemt lēmumu 2. punktā un 40. panta 4. punktā noteiktajos termiņos attiecībā uz paātrināto izskatīšanas procedūru, jo izcelsmes valstī ir neskaidrs stāvoklis, kas varētu būt īslaicīgs. Šādos gadījumos atbildīgā iestāde:

svītrots

(a)  vismaz reizi divos mēnešos veic pārbaudes par stāvokli minētajā izcelsmes valstī;

 

(b)  savlaicīgi informē attiecīgos pieteikuma iesniedzējus par atlikšanas iemesliem.

 

Dalībvalsts saprātīgā laikā informē Komisiju un Eiropas Patvēruma aģentūru par procedūru atlikšanu attiecībā uz minēto izcelsmes valsti. Jebkurā gadījumā atbildīgā iestāde pabeidz izskatīšanas procedūru 15 mēnešos no pieteikuma iesniegšanas.

 

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu sagatavo rakstveidā, pieteikuma iesniedzēju par to nekavējoties informē valodā, kādu viņš saprot vai ko var pamatoti uzskatīt par viņam saprotamu.

1.  Lēmumu par starptautiskās aizsardzības pieteikumu sagatavo rakstveidā un pieteikuma iesniedzējam un viņa juridiskajam konsultantam dara zināmu nekavējoties — jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas dienas pēc lēmuma pieņemšanas — valodā, kādu viņš saprot.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja pieteikums tiek noraidīts kā nepieņemams, nepamatots attiecībā uz bēgļa statusu vai alternatīvās aizsardzības statusu, skaidri atsaukts vai pārtraukts, lēmumā norāda faktiskos un juridiskos iemeslus. Informāciju par to, kā pārsūdzēt lēmumu, ar kuru atteikta starptautiskās aizsardzības piešķiršana, sagatavo rakstveidā, ja vien tā nav sniegta pieteikuma iesniedzējam citādi.

2.  Ja pieteikums tiek noraidīts kā nepieņemams, nepamatots attiecībā uz bēgļa statusu vai alternatīvās aizsardzības statusu, nepārprotami atsaukts vai netieši atsaukts, lēmumā norāda faktiskos un juridiskos iemeslus. Informāciju par to, kā pārsūdzēt lēmumu, ar kuru ir atteikta starptautiskās aizsardzības piešķiršana, sniedz rakstveidā, norādot arī attiecīgos termiņus.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieteikumu iesniedz dzīvesbiedru, partneru, nepilngadīgo vai pilngadīgu tiesībnespējīgu un rīcībnespējīgu apgādājamos vārdā un gadījumos, kad pieteikuma pamatā ir vieni un tie paši fakti, atbildīgā iestāde var pieņemt vienu lēmumu, kas attiecas uz visiem pieteicējiem, ja vien, to darot, netiktu atklāti pieteikuma iesniedzēja konkrētie apstākļi, kas var apdraudēt viņa intereses, jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar vajāšanu dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes vai vecuma dēļ. Šādos gadījumos par attiecīgo personu pieņem atsevišķu lēmumu.

3.  Ja pieteikumu iesniedz nepilngadīgo vai pilngadīgu rīcībnespējīgu apgādājamos vārdā un gadījumos, kad visu pieteikumu pamatā ir vieni un tie paši fakti, atbildīgā iestāde var pieņemt vienu lēmumu, kas attiecas uz visiem pieteicējiem, ja vien, to darot, netiktu atklāti pieteikuma iesniedzēja konkrētie apstākļi, kas var apdraudēt viņa intereses, jo īpaši gadījumos, kas ir saistīti ar dzimumnosacītu vardarbību, cilvēktirdzniecību un vajāšanu dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes vai vecuma dēļ. Šādos gadījumos par attiecīgo personu pieņem atsevišķu lēmumu.

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbildīgā iestāde novērtē pieteikuma pieļaujamību saskaņā ar II nodaļā minētajiem pamatprincipiem un garantijām un noraida pieteikumu kā nepieņemamu, ja ir piemērojams kāds no šādiem pamatojumiem:

1.  Atbildīgā iestāde var novērtēt pieteikuma pieņemamību saskaņā ar II nodaļā minētajiem pamatprincipiem un garantijām un var noraidīt pieteikumu kā nepieņemamu, ja ir piemērojams kāds no šādiem pamatojumiem:

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieteikums ir turpmāks pieteikums, kurā, izskatot to, vai pieteikuma iesniedzējs ir kvalificējams kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs atbilstīgi Regulai (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), vai saistību ar iepriekš piemēroto nepieļaujamības pamatojumu, nav atklāti jauni elementi vai konstatējumi, vai tādus nav iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;

svītrots

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dzīvesbiedrs vai partneris, vai pavadīts nepilngadīgais iesniedz pieteikumu pēc tam, kad viņš piekritis pieteikuma iesniegšanai viņa vārdā, un nav faktu, kas attiecas uz dzīvesbiedra, partnera vai nepilngadīgā apstākļiem, kas pamatotu atsevišķa pieteikuma iesniegšanu.

(d)  pavadīts nepilngadīgais iesniedz pieteikumu pēc tam, kad viņš piekritis pieteikuma iesniegšanai viņa vārdā saskaņā ar 31. panta 6. punktu, un nav faktu, kas attiecas uz nepilngadīgā apstākļiem, kas pamatotu atsevišķa pieteikuma iesniegšanu.

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro alternatīvās aizsardzības saņēmējam, kurš ir pārmitināts saskaņā ar paātrināto procedūru atbilstīgi Regulai (ES) Nr. XXX/XXX (Pārmitināšanas regula)37 .

svītrots

__________________

 

37 OV L […], […], […]. lpp.

 

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pēc pieteikuma izskatīšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu pirmā dalībvalsts, kurā pieteikums iesniegts, uzskata, ka tas ir pieņemams, atbildīgā dalībvalsts 1. punkta a) un b) apakšpunktu noteikumus atkārtoti nepiemēro.

svītrots

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

36. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja atbildīgā iestāde prima facie uzskata, ka pieteikums noraidāms kā nepārprotami nepamatots, tai nav pienākuma lemt par pieteikuma pieļaujamību.

svītrots

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atbildīgā iestāde atzīst nepamatotu pieteikumu kā acīmredzami nepamatotu 40. panta 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minētajos gadījumos.

3.  Atbildīgā iestāde var atzīt nepamatotu pieteikumu kā acīmredzami nepamatotu 40. panta 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minētajos gadījumos.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzējs var atsaukt savu pieteikumu pēc savas ierosmes jebkurā procedūras brīdī.

1.  Pieteikuma iesniedzējs var atsaukt savu pieteikumu pēc savas ierosmes jebkurā procedūras brīdī. Atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs izprot visas šāda lēmuma procesuālās sekas.

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs izprastu šādas pieteikuma nepārprotamas atsaukšanas (ievērojamās) sekas.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbildīgā iestāde noraida pieteikumu kā pārtrauktu, ja:

1.  Atbildīgā iestāde pārtrauc pieteikuma par starptautisku aizsardzību izskatīšanu, ja:

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  dzīvesbiedrs, partneris vai nepilngadīgais nav iesniedzis pieteikumu pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs neiesniedza pieteikumu viņa vārdā, kā noteikts 31. panta 3. un 8. punktā;

svītrots

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieteikuma iesniedzējs atsakās sadarboties, neiesniedzot vajadzīgās ziņas par izskatāmo pieteikumu un neļaujot noņemt viņa pirkstu nospiedumus un iegūt sejas attēlu saskaņā ar 7. panta 3. punktu;

(c)  pieteikuma iesniedzējs atsakās sadarboties un neiesniedz 27. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētā informācija vai neiesniedz savus biometriskos datus saskaņā ar 7. panta 3. punktu;

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pieteikuma iesniedzējs nav ieradies uz personisku interviju, kaut gan viņam tas bija jādara saskaņā ar 10. līdz 12. pantu;

(d)  pieteikuma iesniedzējs vairākkārt nav ieradies uz personisku interviju, kaut gan viņam tas bija jādara saskaņā ar 10., 11., līdz 12. pantu, izņemot, ja viņš var pierādīt, ka viņa neierašanās iemesls bija apstākļi, kurus viņš nekontrolēja;

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pieteikuma iesniedzējs ir atstājis savu dzīvesvietu, neinformējot par to kompetentās iestādes vai nesaņemot atļauju, kā paredzēts 7. panta 4. punktā;

svītrots

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pieteikuma iesniedzējs nav ievērojis ziņošanas pienākumu, kas viņam uzlikts saskaņā ar 7. panta 5. punktu.

(f)  pieteikuma iesniedzējs vairākkārt nav ievērojis ziņošanas pienākumu, kas viņam ir uzlikts saskaņā ar 7. panta 5. punktu, izņemot, ja viņš var pierādīt, ka viņa neierašanās iemesls bija apstākļi, kurus viņš nekontrolēja;

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajos apstākļos atbildīgā iestāde pārtrauc pieteikuma izskatīšanu un nosūta rakstveida paziņojumu pieteikuma iesniedzējam uz viņa dzīvesvietu vai 7. panta 4. punktā minēto adresi, informējot viņu, ka viņa pieteikuma izskatīšana tiek pārtraukta un ka pieteikums noteikti tiks noraidīts kā pārtraukts, izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē viena mēneša laikā no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas.

2.  Šā panta 1. punktā minētajos apstākļos atbildīgā iestāde pārtrauc pieteikuma izskatīšanu un nosūta rakstveida paziņojumu pieteikuma iesniedzējam uz viņa dzīvesvietu, 7. panta 4. punktā minēto adresi vai e-pasta adresi, informējot viņu, ka viņa pieteikuma izskatīšana tiek pārtraukta un ka pieteikums ar nepārsūdzamu lēmumu tiks noraidīts kā tāds, no kura pieteikuma iesniedzējs ir netieši atteicies divu mēnešu laikā no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas, izņemot, ja pieteikums atbilst 1. punktā izklāstītajiem pienākumiem. Ja nepieciešams, kopiju nosūta juridiskajam pārstāvim.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē minētajā viena mēneša laikā un pierāda, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde atsāk pieteikuma izskatīšanu.

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs ievēro 1. punktā izklāstītos pienākumus minēto divu mēnešu laikā, atbildīgā iestāde atsāk pieteikuma izskatīšanu. Atbildīgā iestāde neatsāk pieteikuma izskatīšanu saskaņā ar 2. punktu vairāk kā vienu reizi, izņemot gadījumu, kad pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka pienākumi nav izpildīti no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. Pretējā gadījumā pieteikumu noraidīs kā netieši atsauktu.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs nepiesakās atbildīgajā iestādē minētajā viena mēneša laikā un nevar pierādīt, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikums ir netieši atsaukts.

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs nepiesakās atbildīgajā iestādē minēto divu mēnešu laikā, atbildīgā iestāde pieteikumu noraida kā netieši atsauktu.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja pieteikums ir netieši atsaukts, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu kā pārtrauktu vai nepamatotu, ja atbildīgā iestāde posmā, kad pieteikums netieši atsaukts, jau ir konstatējusi, ka pieteikuma iesniedzējs nav kvalificējams kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula).

5.  Ja pieteikums ir netieši atsaukts, atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu noraidīt pieteikumu kā nepamatotu, ja atbildīgā iestāde posmā, kad pieteikums netieši ir atsaukts, jau ir konstatējusi, ka pieteikuma iesniedzējs nav kvalificējams kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula).

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis nepārprotami nekonsekventu un pretrunīgu, nepārprotami nepatiesu vai acīmredzami neticamu informāciju, kas ir pretrunā pietiekami pārbaudītai izcelsmes valsts informācijai, tādējādi padarot nepārliecinošu viņa prasību saistībā ar to, vai viņš ir kvalificējams kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula);

(b)  pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis nepārprotami nekonsekventu un pretrunīgu vai nepārprotami nepatiesu informāciju, kas ir pretrunā pietiekami pārbaudītai izcelsmes valsts informācijai, tādējādi padarot nepārliecinošu viņa prasību saistībā ar to, vai viņš ir kvalificējams kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula);

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pieteikuma iesniedzējs pauž pieteikumu galvenokārt tāpēc, lai kavētu vai izjauktu agrāka vai nenovēršama lēmuma spēkā stāšanos, kā rezultātā tiktu īstenota viņa pārvietošana no dalībvalsts teritorijas;

(d)  pieteikuma iesniedzējs pauž pieteikumu vienīgi ar mērķi kavēt, izjaukt vai novērst agrāka vai nenovēršama lēmuma spēkā stāšanos, kā rezultātā tiktu īstenota viņa pārvietošana no dalībvalsts teritorijas;

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  trešo valsti var uzskatīt par drošu izcelsmes valsti pieteikuma iesniedzējam šīs regulas izpratnē;

(e)  trešo valsti var uzskatīt par drošu izcelsmes valsti pieteikuma iesniedzējam šīs regulas izpratnē, ja, īstenojot minēto procedūru, var sniegt pienācīgu atbalstu, lai izpildītu 19. panta prasības;

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pieteikuma iesniedzēju nopietnu iemeslu dēļ var uzskatīt par draudu dalībvalstu valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai;

(f)  pieteikuma iesniedzēju nopietnu iemeslu dēļ var uzskatīt par draudu dalībvalstu valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai pēc tam, kad ir īstenota Regulas (ES) XXX/XXX (Dublinas regulas) XXX. pantā izklāstītā procedūra;

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pieteikuma iesniedzējs neizpilda Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 4. panta 1. punktā un 20. panta 3. punktā noteiktos pienākumus, izņemot, ja viņš pierāda, ka pienākumus nevarēja izpildīt no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ;

svītrots

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  pieteikums ir turpmāks pieteikums, kas ir tik ļoti nepamatots vai ļaunprātīgs, ka tam nav reālu izredžu gūt panākumus.

svītrots

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikuma izskatīšana ietver faktiskus vai juridiskus apstākļus, kurus ir sarežģīti izskatīt paātrinātā procedūrā, tā var turpināt izskatīt piedāvājumu pēc būtības saskaņā ar 34. un 37. pantu. Šādā gadījumā vai gadījumos, kad lēmumu nevar pieņemt 2. punktā noteiktajā termiņā, attiecīgos pieteikuma iesniedzēju informē par procedūras maiņu.

4.  Ja atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikuma izskatīšana ietver faktiskus vai juridiskus apstākļus, kurus ir pārāk sarežģīti izskatīt paātrinātā procedūrā, vai ja lēmumu nav iespējams pieņemt šā panta 2. punktā minētajā termiņā, turpina izskatīt piedāvājumu pēc būtības saskaņā ar 34. un 37. pantu. Šādā gadījumā attiecīgos pieteikuma iesniedzēju informē par procedūras maiņu.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

40. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pieteikuma iesniedzējs ir no drošas izcelsmes valsts saskaņā ar 47. pantā minētajiem nosacījumiem;

svītrots

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbildīgā iestāde saskaņā ar II nodaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām pieņem lēmumu par pieteikumu pie dalībvalsts robežas vai tranzīta zonās par:

1.  Atbildīgā iestāde lēmumu par pieteikumu, kas ir iesniegts pie dalībvalsts robežas vai tranzīta zonās, var pieņemt saskaņā ar II nodaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām. Šis lēmums attiecas tikai uz:

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pieteikuma pieņemamību, ja tas pausts minētajās vietās atbilstīgi 36. panta 1. punktam; vai

(a)  pieteikuma pieņemamību, ja tas pausts minētajās vietās atbilstīgi 36. pantam, vai;

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja ieceļo nesamērīgs skaits trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus pie robežas vai tranzīta zonā un tas apgrūtina 1. punkta noteikumu piemērošanu praksē šādās vietās, robežprocedūru var piemērot arī vietās, kas atrodas netālu no robežas vai tranzīta zonas.

4.  Ja ieceļo nesamērīgs skaits trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus pie robežas vai tranzīta zonā un tas apgrūtina 1. punkta noteikumu piemērošanu praksē šādās vietās, robežprocedūru var piemērot arī vietās, kas atrodas netālu no robežas vai tranzīta zonas. Arī šajā situācijā piemēro 2. punktā minētos termiņus.

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Robežprocedūru var piemērot nepavadītiem nepilngadīgajiem saskaņā ar Direktīvas (ES) Nr. XXX/XXX (Uzņemšanas apstākļu direktīva) 8.–11. punktu vienīgi tad, ja:

5.  Robežprocedūra nepilngadīgajiem var piemērot vienīgi tad, ja pastāv alternatīva nepilngadīgā aizturēšanai. Nepavadītiem nepilngadīgajiem robežprocedūru saskaņā ar Direktīvas (ES) Nr. XXX/XXX (Uzņemšanas apstākļu direktīva) nepiemēro.

(a)  pieteikuma iesniedzējs ir no drošas izcelsmes valsts saskaņā ar 47. pantā minētajiem nosacījumiem;

 

(b)  nopietnu iemeslu dēļ var uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs dalībvalstī apdraud valsts drošību vai sabiedrisko kārtību, vai pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir bijis izraidīts no valsts nopietnu sabiedriskās drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ;

 

(c)  ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešā valsts ir droša trešā valsts pieteicējam saskaņā ar 45. panta nosacījumiem;

 

(d)  pieteikuma iesniedzējs ir maldinājis iestādes, iesniedzot nepatiesu informāciju vai dokumentus vai neiesniedzot atbilstīgu informāciju vai dokumentus saistībā ar savu identitāti vai valstspiederību, kas varētu negatīvi ietekmēt lēmumu.

 

Šā punkta d) apakšpunktu piemēro vienīgi tad, ja ir nopietni iemesli uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs mēģina slēpt būtiskus elementus, kuru dēļ varētu pieņemt lēmumu, ar kuru atsaka piešķirt starptautisku aizsardzību, un ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējam tika dota reāla iespēja izklāstīt pamatotu attaisnojumu savai rīcībai.

 

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Turpmākam pieteikumam piemēro sākotnējo izskatīšanu, kurā atbildīgā iestāde nosaka, vai ir radušies jauni būtiski elementi vai fakti, vai arī tos iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, un tie būtiski palielina iespēju, ka pieteikuma iesniedzējs tiks kvalificēts kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), vai arī tie ir saistīti ar iemesliem, kuru dēļ iepriekšējais pieteikums tika noraidīts kā nepieņemams.

2.  Turpmākam pieteikumam piemēro sākotnējo izskatīšanu, kurā atbildīgā iestāde nosaka, vai ir radušies jauni būtiski elementi vai fakti, vai arī tos ir iesniedzis pieteikuma iesniedzējs un tie palielina iespēju, ka pieteikuma iesniedzējs tiks kvalificēts kā starptautiskās aizsardzības saņēmējs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula), vai arī tie ir saistīti ar iemesliem, kuru dēļ iepriekšējais pieteikums tika noraidīts.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Sākotnējo izskatīšanu veic, pamatojoties uz rakstveida iesniegumiem un personisku interviju saskaņā ar II nodaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām. Personisko interviju var neveikt tajos gadījumos, kad rakstiskie iesniegumi ļauj secināt, ka pieteikums nesatur jaunus elementus vai faktus vai ka tas ir acīmredzami bez pamatojuma un tam nav izredžu gūt panākumus.

3.  Sākotnējo izskatīšanu veic, pamatojoties uz rakstveida iesniegumiem un personisku interviju saskaņā ar II nodaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām. Personisko interviju var neveikt tajos gadījumos, kad rakstiskie iesniegumi ļauj secināt, ka pieteikums nesatur nepieciešamos jaunos elementus vai faktus vai ka tas ir acīmredzami bez pamatojuma un nav konkrētu izredžu, ka tajā paustais lūgums tiks apmierināts.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

42. pants – 4. punkts– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ir radušies jauni būtiski elementi vai fakti, kā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, vai tādus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;

(a)  ir radušies jauni būtiski elementi vai fakti, kā minēts 2. punktā, vai tādus ir iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja nav izpildīti 4. punktā minētie nosacījumi jaunas procedūras uzsākšanai, atbildīgā iestāde noraida pieteikumu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu, ja pieteikums ir tik acīmredzami nepamatots vai ļaunprātīgs, ka tam nav izredžu gūt panākumus.

5.  Ja nav izpildīti 4. punktā minētie nosacījumi jaunas procedūras uzsākšanai, atbildīgā iestāde noraida pieteikumu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu, ja pieteikums ir tik nepamatots vai ļaunprātīgs, ka nav konkrētu izredžu, ka tajā paustais lūgums tiks apmierināts.

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot neizraidīšanas principu, dalībvalstis var paredzēt izņēmumus tiesībās palikt to teritorijā un atkāpties no 54. panta 1. punkta, ja:

Neskarot neizraidīšanas principu, dalībvalstis var paredzēt izņēmumus tiesībās palikt to teritorijā, ja:

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbildīgā iestāde ir noraidījusi turpmāku pieteikumu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

(a)  atbildīgā iestāde ir noraidījusi turpmāku pieteikumu kā acīmredzami nepamatotu;

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  otrais vai cits turpmāks pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīgā lēmuma, ar kuru noraida iepriekšēju turpmāko pieteikumu kā nepieņemamu, nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu.

(b)  otrais vai cits turpmāks pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīgā lēmuma, ar kuru noraida iepriekšēju turpmāko pieteikumu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsti uzskata par pirmo patvēruma valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam, ja:

1.  Ja atbildīgā iestāde piemēro pieņemamības procedūru saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu, trešo valsti var uzskatīt par pirmo patvēruma valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam, ja pieteikuma iesniedzējs pirms ceļošanas uz Savienību minētajā valstī ir atzīts par bēgli un ir bijis reāli aizsargāts saskaņā ar Ženēvas konvenciju, un viņš joprojām var izmantot minēto aizsardzību.

(a)  pieteikuma iesniedzējam pirms ceļošanas uz Savienību minētajā valstī tika nodrošināta aizsardzība saskaņā ar Ženēvas konvenciju un viņš joprojām var izmantot minēto aizsardzību; vai

 

(b)  pieteikuma iesniedzējam pirms ceļošanas uz Savienību minētajā valstī tika nodrošināta citāda aizsardzība un viņš joprojām var izmantot minēto aizsardzību.

 

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošināta aizsardzība 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē ar noteikumu, ka tā ir pārliecinājusies, ka:

svītrots

(a)  personas dzīvība un brīvība netiek pakļauta briesmām, pamatojoties uz rasi, reliģiju, tautību, piederību konkrētai sociālajai grupai, vai politisko uzskatu dēļ;

 

(b)  nav nopietna kaitējuma riska Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) izpratnē;

 

(c)  tiek ievērots neizraidīšanas princips saskaņā ar Ženēvas konvenciju;

 

(d)  tiek ievērots aizliegums viņu pārvietot, pārkāpjot tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai, kā arī cietsirdīgai, necilvēcīgai un pazemojošai attieksmei, kā tas ir noteikts starptautiskajos tiesību aktos;

 

(e)  viņam ir tiesības uz likumīgu uzturēšanos;

 

(f)  viņam ir pienācīga piekļuve darba tirgum, uzņemšanas iespējām, veselības aprūpei un izglītībai; un

 

(g)  viņam ir tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.

 

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pirms pieteikuma iesniedzēja pieteikumu noraida kā nepieņemamu saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu, viņam ļauj pārsūdzēt pirmās patvēruma valsts koncepcijas piemērošanu, ņemot vērā viņa konkrētos apstākļus, kad tika iesniegts pieteikums un notika intervija par pieņemamību.

3.  Pieteikuma iesniedzējam visos procedūras posmos ļauj apstrīdēt pirmās patvēruma valsts koncepcijas piemērošanu viņa konkrētajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem pirmās patvēruma valsts koncepciju var piemērot vienīgi tad, ja dalībvalstu iestādes vispirms ir no attiecīgās trešās valsts iestādēm saņēmušas apliecinājumu, ka šīs iestādes aprūpēs nepavadītu nepilngadīgo un ka viņam nekavējoties tiks nodrošināts kāds no 1. punktā minētajiem aizsardzības veidiem.

4.  Pirmās patvēruma valsts koncepciju nepiemēro nepavadītiem nepilngadīgajiem, ja vien nav noteikts, ka tas nepārprotami ir bērna interesēs, un ja dalībvalstu iestādes vispirms ir no attiecīgās trešās valsts iestādēm saņēmušas apliecinājumu, ka šīs iestādes aprūpēs nepavadītu nepilngadīgo un ka viņam nekavējoties tiks nodrošināts kāds no 1. punktā minētajiem aizsardzības veidiem.

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

44. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informē par to pieteikuma iesniedzēju;

(a)  rakstiski par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju;

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja minētā trešā valsts neuzņem vai atkārtoti neuzņem pieteikuma iesniedzēju savā teritorijā, atbildīgā iestāde atceļ lēmumu par pieteikuma atzīšanu par nepieņemamu un nodrošina piekļuvi procedūrai saskaņā ar II nodaļā un III nodaļas I iedaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām.

6.  Ja minētā trešā valsts atkārtoti neuzņem pieteikuma iesniedzēju savā teritorijā, atbildīgā iestāde atceļ lēmumu par pieteikuma atzīšanu nepieņemamu un nodrošina piekļuvi procedūrai saskaņā ar II nodaļā un III nodaļas I iedaļā izklāstītajiem pamatprincipiem un garantijām.

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trešo valsti nosaka par drošu trešo valsti, ja:

Ja atbildīgā iestāde piemēro pieņemamības procedūru saskaņā ar 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu, minētā atbildīgā iestāde var piemērot drošas trešās valsts koncepciju tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka pret pieteikuma iesniedzēju izturēsies saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  personas dzīvība un brīvība netiek pakļauta briesmām, pamatojoties uz rasi, reliģiju, tautību, piederību konkrētai sociālajai grupai, vai politisko uzskatu dēļ;

(a)  dzīvība un brīvība netiek pakļauta briesmām, pamatojoties uz rasi, reliģiju, tautību, piederību konkrētai sociālajai grupai, vai politisko uzskatu dēļ, un brīvības atņemšana netiek piemērota bez taisnīgas tiesas;

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  nav faktiska riska, ka trešā valsts nosūtīs pieteikuma iesniedzēju uz citu valsti, kurā viņš nesaņemtu efektīvu aizsardzību vai kura viņu varētu nosūtīt uz vēl kādu citu valsti, kur šāda aizsardzība nebūtu pieejama;

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pastāv iespēja saņemt aizsardzību atbilstīgi Ženēvas konvencijas materiālo tiesību normām vai attiecīgā gadījumā pietiekamu aizsardzību atbilstīgi 44. panta 2. punktā noteiktajam.

svītrots

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  personai ir tiesības uz likumīgu uzturēšanos;

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  personai ir pienācīga piekļuve darba tirgum, uzņemšanas infrastruktūrai, veselības aprūpei un izglītībai;

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec)  trešā valsts ņem vērā pieteikuma iesniedzēja īpašo neaizsargātību un ievēro pieteikuma iesniedzēja privātuma intereses;

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ed)  efektīva aizsardzība ir pieejama, kamēr tiek rasts ilgtspējīgs risinājums;

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ee)  personai ir tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem;

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – ef apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ef)  trešā valsts ir pievienojusies starptautiskiem bēgļu jomu reglamentējošiem tiesību aktiem un cilvēka pamattiesību aktiem un praksē ievēro to standartus;

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa – eg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eg)  pastāv iespēja pieprasīt bēgļa statusa piešķiršanu un piešķiršanas gadījumā saņemt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvenciju, kas ir ratificēta un tiek piemērota bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem, vai pieprasīt un saņemt efektīvu aizsardzību a)–g) apakšpunkta nozīmē.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vērtējumu par to, vai trešo valsti var noteikt par drošu trešo valsti saskaņā ar šo regulu, veic, pamatojoties uz vairākiem informācijas avotiem, tostarp jo īpaši uz informāciju no dalībvalstīm, Eiropas Patvēruma aģentūras, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos, Eiropas Padomes un citām atbilstīgām organizācijām.

Vērtējumu par to, vai trešo valsti var noteikt par drošu trešo valsti saskaņā ar šo regulu, veic, pamatojoties uz vairākiem informācijas avotiem, tostarp jo īpaši uz informāciju no dalībvalstīm, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos, Eiropas Padomes, citām attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un valsts vai nevalstiskajām organizācijām.

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Drošas trešās valsts koncepciju piemēro:

svītrots

(a)  ja trešā valsts ir noteikta par drošu trešo valsti atbilstīgi 50. pantam;

 

(b)  ja trešā valsts ir noteikta par drošu trešo valsti Savienības līmenī; vai

 

(c)  atsevišķos gadījumos saistībā ar konkrētu pieteikuma iesniedzēju.

 

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

45. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atbildīgā iestāde uzskata trešo valsti par drošu trešo valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam pēc individuālas pieteikuma izskatīšanai vienīgi tad, ja tā pārliecinās par trešās valsts drošību konkrētajam pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un ja tā konstatējusi, ka:

3.  Atbildīgā iestāde var uzskatīt trešo valsti par drošu trešo valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam pēc individuālas pieteikuma izskatīšanai vienīgi tad, ja tā pārliecinās par trešās valsts drošību konkrētajam pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un ja tā konstatējusi, ka:

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

45. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pastāv saistība starp pieteikuma iesniedzēju un konkrēto trešo valsti, uz kā pamata minētajai personai būtu pamatoti doties uz minēto valsti, tostarp tāpēc, ka pieteikuma iesniedzējs ir devies tranzītā caur minēto trešo valsti, kura atrodas ģeogrāfiski tuvu pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstij;

(a)  pastāv pietiekama saistība starp pieteikuma iesniedzēju un konkrēto trešo valsti, uz kā pamata minētajai personai būtu pamatoti doties uz minēto valsti; tas nozīmē, ka persona ir dzīvojusi vai uzturējusies agrāk minētajā valstī, kurā, ņemot vērā dzīvošanas vai uzturēšanās ilgumu, var pamatoti sagaidīt, ka pieteikuma iesniedzējs varētu lūgt aizsardzību, un pastāv iemesli uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzēju šajā valstī uzņems atkārtoti, un

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pirms pieteikuma iesniedzēja pieteikumu noraida kā nepieņemamu saskaņā ar 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu, viņam ļauj pārsūdzēt drošas trešās valsts koncepcijas piemērošanu, ņemot vērā viņa konkrētos apstākļus, kad tika iesniegts pieteikums un notika intervija par pieņemamību.

4.  Pieteikuma iesniedzējam visos procedūras posmos ļauj apstrīdēt drošas trešās valsts koncepcijas piemērošanu viņa konkrētajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem drošas trešās valsts koncepciju var piemērot vienīgi tad, ja dalībvalstu iestādes vispirms ir no attiecīgās trešās valsts iestādēm saņēmušas apliecinājumu, ka šīs iestādes aprūpēs nepavadītu nepilngadīgo un ka viņam nekavējoties tiks nodrošināts kāds no 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem aizsardzības veidiem.

5.  Drošas trešās valsts koncepciju nepiemēro nepavadītiem nepilngadīgajiem, ja vien nav noteikts, ka tas nepārprotami ir bērna interesēs, un ja dalībvalstu iestādes vispirms ir no attiecīgās trešās valsts iestādēm saņēmušas apliecinājumu, ka šīs iestādes aprūpēs nepavadītu nepilngadīgo un ka viņam nekavējoties tiks nodrošināts kāds no šajā vai 44. pantā minētajiem aizsardzības veidiem.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

45. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informē par to pieteikuma iesniedzēju; un

(a)  rakstiski par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju un

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

45. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izsniedz viņam dokumentu, informējot trešās valsts iestādes minētās valsts valodā, ka pieteikums nav ticis izvērtēts pēc tā būtības, jo ir piemērota drošas trešās valsts koncepcija.

(b)  izsniedz viņam dokumentu, informējot trešās valsts iestādes minētās valsts valodā, ka pieteikums nav ticis izvērtēts pēc tā būtības.

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

46. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

46. pants

svītrots

Drošu trešo valstu noteikšana Savienības līmenī

 

1.  Trešās valstis atzīst par drošām Savienības līmenī saskaņā ar 45. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

 

2.  Komisija ar Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzību un pamatojoties uz citiem informācijas avotiem, kas minēti 45. panta 1. punkta otrajā daļā, regulāri pārskata situāciju trešās valstīs, kuras atzītas par drošām trešām valstīm Savienības līmenī.

 

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai atceltu trešās valsts kā drošas trešās valsts statusu Savienības līmenī saskaņā ar 49. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsti var atzīt par drošu izcelsmes valsti saskaņā ar šo regulu, ja, pamatojoties uz tiesisko situāciju, tiesību aktu piemērošanu demokrātiskā sistēmā un uz vispārējiem politiskajiem apstākļiem, var pierādīt, ka kopumā nepastāv vajāšana, kā noteikts Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 9. pantā, spīdzināšana vai necilvēcīga vai pazemojoša attieksme vai sods, kā arī nepastāv vardarbības draudi starptautiska vai iekšzemes bruņota konflikta situācijās.

1.  Valsti var atzīt par drošu izcelsmes valsti saskaņā ar šo regulu, ja, pamatojoties uz tiesisko situāciju, tiesību aktu piemērošanu demokrātiskā sistēmā un uz vispārējiem politiskajiem apstākļiem, var pierādīt, ka valstī kopumā vai konsekventi nepastāv vajāšana, kā noteikts Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 9. pantā, spīdzināšana vai necilvēcīga vai pazemojoša attieksme vai sods, kā arī nepastāv vardarbības draudi starptautiska vai iekšzemes bruņota konflikta situācijās.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vērtējumu par to, vai trešo valsti var atzīt par drošu izcelsmes valsti saskaņā ar šo regulu, veic, pamatojoties uz vairākiem informācijas avotiem, tostarp jo īpaši uz informāciju no dalībvalstīm, Eiropas Patvēruma aģentūras, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos, Eiropas Padomes un citām saistītām organizācijām, un tajā ņem vērā izcelsmes valstu informācijas kopējo analīzi, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (ES Patvēruma aģentūras regula) 10. pantā.

2.  Vērtējumu par to, vai trešo valsti var atzīt par drošu izcelsmes valsti saskaņā ar šo regulu, veic, pamatojoties uz vairākiem informācijas avotiem, tostarp, jo īpaši uz informāciju no dalībvalstīm, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Savienības delegācijām šajās valstīs, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos, Eiropas Padomes, attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un valsts vai starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, un tajā ņem vērā izcelsmes valstu informācijas kopējo analīzi, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (ES Patvēruma aģentūras regula) 10. pantā.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

47. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis nepiemēro drošas izcelsmes valsts koncepciju pieteikuma iesniedzējiem, kuri pieder minoritātei vai personu grupai, kuras joprojām ir pakļautas riskam, ņemot vērā to situāciju attiecīgajā izcelsmes valstī, pamatojoties uz 2. punktā minētajiem informācijas avotiem.

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ar Eiropas Patvēruma aģentūras palīdzību un pamatojoties uz citiem informācijas avotiem, kas minēti 45. panta 2. punktā, regulāri pārskata ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā iekļauto trešo valstu situāciju.

2.  Komisija pastāvīgi pārskata ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā iekļauto trešo valstu vai to valstu situāciju, kuras no šā saraksta ir izsvītrotas saskaņā ar 49. pantu. Tā papildus tam sadarbībā ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un pamatojoties uz citiem informācijas avotiem, kas ir minēti 47. panta 2. punktā, pastāvīgi pārskata šo valstu atbilstību 47. pantā noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem tās var tikt atzītas par drošām izcelsmes valstīm. Tā laikus sniedz informāciju Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

48. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija, regulāri pārskatot situāciju trešās valstīs, kuras ir iekļautas ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, un tajās, kuras no šā saraksta ir svītrotas, apspriežas ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru. Komisija var pieprasīt, lai Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra pārskata situāciju jebkurā šādā trešā valstī, lai novērtētu, vai tā joprojām atbilst 47. pantā noteiktajiem kritērijiem.

 

Komisija, pārskatot ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu, apspriežas ar starptautiskajām organizācijām, jo īpaši UNHCR, un attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai personām, kurām ir atzīta zinātība attiecīgo valstu un cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai svītrotu trešo valsti no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta saskaņā ar 49. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

svītrots

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

49. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trešās valsts atzīšanas par drošu trešo valsti Savienības līmenī apturēšana vai svītrošana no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta

Trešās valsts svītrošana no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

49. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus, lai svītrotu trešo valsti no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Negaidītu izmaiņu gadījumā tādas trešās valsts situācijā, kas atzīta par drošu trešo valsti Savienības līmenī vai kas ir ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, Komisija veic pamatotu vērtējumu par to, vai attiecīgā valsts atbilst 45. vai 47. pantā izklāstītajiem kritērijiem, un, ja Komisija uzskata, ka attiecīgā valsts vairs neatbilst šiem kritērijiem, tā pieņem deleģēto aktu, ar kuru aptur trešās valsts atzīšanu par drošu izcelsmes valsti Savienības līmenī vai uz sešiem mēnešiem svītro trešo valsti no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta.

1.  Ja negaidītas izmaiņas tādas trešās valsts situācijā, kas ir iekļauta ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā, varētu izraisīt šīs valsts neatbilstību kritērijiem, saskaņā ar kuriem to atzīst par drošu izcelsmes valsti, Komisija nekavējoties un ātri veic pamatotu vērtējumu par to, vai attiecīgā valsts atbilst 47. pantā izklāstītajiem kritērijiem, un ja attiecīgā valsts tiem vairs neatbilst, tā pēc iespējas ātrāk saskaņā ar LESD 290. pantu pieņem deleģēto aktu, ar kuru svītro minēto trešo valsti no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Komisija iespējami īsā laikā pēc tam, kad tā uzzina par situācijas izmaiņām un jebkurā gadījumā pirms deleģētā akta pieņemšanas par trešās valsts svītrošanu no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta, informē dalībvalstis un iesaka tām valsts līmenī šai trešai valstij drošas izcelsmes valsts koncepciju nepiemērot.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

49. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja minētajā svītrošanas no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta laikposmā, pamatojoties uz pieejamo informāciju, kļūst skaidrs, ka situācija attiecīgajā trešā valstī atkal atbilst 47. panta pielikumā minētajiem kritērijiem, Komisija ne agrāk kā sešus mēnešus pēc šā panta 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas saskaņā ar LESD 290. pantu pieņem lēmumu atcelt šādas valsts svītrošanu no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta.

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

49. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  UNHCR, nevalstiskās organizācijas un atsevišķi speciālisti ar atzītu pieredzi attiecīgo valstu un cilvēktiesību jomā var pieprasīt Komisijai apturēt tās vai citas valsts atzīšanu par drošu izcelsmes valsti vai svītrot to no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta. Šādā pieprasījumā sīki izklāsta jaunāko faktisko situāciju cilvēktiesību jomā un pastāvīgos cilvēktiesību pārkāpumus attiecīgajā valstī. Tajā norāda arī neatbilstību 47. pantā noteiktajiem kritērijiem, kas pamato attiecīgās valsts atzīšanas par drošu izcelsmes valsti apturēšanu vai svītrošanu no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta. Komisija novērtē šādos pieprasījumos sniegto informāciju, izņemot gadījumus, kad tā uzskata pieprasījumu par nepieņemamu, nepamatotu vai atkārtoti iesniegtu.

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja saskaņā ar 1. punktu Komisija pieņēmusi deleģēto aktu, ar kuru aptur trešās valsts kā drošas trešās valsts statusu Savienības līmenī vai svītro trešo valsti no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta, tā trīs mēnešu laikā pēc minētā deleģētā akta pieņemšanas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru iesniedz priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem, lai atsauktu minētās trešās valsts drošas trešās valsts statusu Savienības līmenī vai svītrotu to no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta.

svītrots

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Komisija šādu priekšlikumu neiesniedz trīs mēnešu laikā no deleģētā akta pieņemšanas, kā noteikts 2. punktā, deleģētais akts, ar kuru atsauc trešās valsts kā drošas trešās valsts statusu Savienības līmenī var ar kuru trešo valsti svītro no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta, nav spēkā. Ja Komisija šādu priekšlikumu iesniedz trīs mēnešu laikā, pamatojoties uz novērtējumu pēc būtības, tā ir pilnvarota pagarināt minētā deleģētā akta derīguma termiņu par sešiem mēnešiem ar iespēju vienu reizi atjaunot šo pagarinājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

49.a pants

 

Trešās valsts pievienošana ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstam vai svītrošana no tā

 

1. Ja saskaņā ar 49. panta 1. punktu Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, ar kuru aptur trešās valsts kā drošas trešās valsts statusu, tā sešu mēnešu laikā pēc minētā deleģētā akta pieņemšanas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru iesniedz priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem, lai minēto trešo valsti svītrotu no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta.

 

2. Ja 1. punktā minēto tiesību akta priekšlikumu Komisijai iesniedz šajā punktā minētajā sešu mēnešu laikposmā, Komisijai, pamatojoties uz pamatotu novērtējumu, ir tiesības pagarināt minētā deleģētā akta derīguma termiņu par sešiem mēnešiem ar iespēju šo pagarinājumu atjaunot vēl vienu reizi.

 

3. Grozījumus ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā veic saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Šajā nolūkā:

 

(a) Komisija regulāri pārskata situāciju trešās valstīs un izskata iespēju ierosināt to pievienošanu ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstam;

 

(b) ja nepieciešams, Komisija pēc pamatot novērtējuma veikšanas par sarakstam pievienojamo valstu atbilstību 47. pantā noteiktajiem kritērijiem sagatavo priekšlikumu par kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta papildināšanu un

 

(c) saskaņā ar šo pantu veiktie vērtējumi par to, vai valsts ir droša izcelsmes valsts, ir pamatoti uz dažādiem informācijas avotiem, tostarp, jo īpaši uz regulāriem ziņojumiem no EĀDD un informācijas no citām dalībvalstīm, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras, UNHCR, Eiropas Padomes un citām attiecīgām starptautiskām organizācijām, kā arī valstu vai starptautiskām nevalstiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanas nolūkā dalībvalstis var saglabāt vai ieviest tiesību aktus, kas ļauj valsts līmenī atzīt par drošām trešām valstīm vai drošām izcelsmes valstīm trešās valstis, kas nav par tādām atzītas Savienības līmenī vai kas nav iekļautas ES kopējā saraksta 1. pielikumā.

1.  Trīs gadus no šīs regulas spēkā stāšanās starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanas nolūkā dalībvalstis var saglabāt vai ieviest tiesību aktus, kas ļauj valsts līmenī atzīt par drošām izcelsmes valstīm valstis, kas nav iekļautas ES kopējā saraksta 1. pielikumā. Šajā laikposmā dalībvalstis ir atbildīgas par drošu izcelsmes valstu dalībvalsts līmeņa sarakstu un ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta savstarpējās saskaņotības nodrošināšanu. Tas nozīmē turpmāk minēto:

 

(a) dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām izmaiņām, kas ir izdarītas to sarakstā;

 

(b) dalībvalstis drīkst iesniegt priekšlikumu par drošu izcelsmes valstu pievienošanu ES kopējam sarakstam, kurus Komisija izskata sešu mēnešu laikā pēc to iesniegšanas, pamatojoties uz virkni tās rīcībā esošu informācijas avotu, jo īpaši EĀDD ziņojumiem un dalībvalstu, UNCHR, Eiropas Padomes un citu attiecīgo starptautisko organizāciju un valstu vai starptautisko nevalstisko organizāciju sniegto informāciju; ja Komisija nolemj, ka šo trešo valsti sarakstam var pievienot, Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu, lai paplašinātu ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu;

 

(c) ja kādas trešās valsts ir svītrota no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta saskaņā ar šīs regulas 49. panta 1. punktu, dalībvalstis savā līmenī šo valsti par drošas izcelsmes valsti neatzīst un

 

(d) ja trešo valsti svītro no ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta saskaņā ar 49.a pantu, dalībvalsts var paziņot Komisijai, ja tā uzskata, ka pēc situācijas maiņas šādā trešā valstī tā atkal atbilst šīs direktīvas 47. pantā noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem valstis iekļauj ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā.

 

Komisija izskata pirmās daļas d) apakšpunktā minētos paziņojumus un, ja nepieciešams, iesniedz tiesību akta priekšlikumu par ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta attiecīgu grozīšanu. Ja Komisija nolemj tiesību akta priekšlikumu neiesniegt, dalībvalstis savā līmenī šo valsti par drošas izcelsmes valstīm neatzīst.

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja trešās valsts kā drošas trešās valsts statuss Savienības līmenī ir atsaukts vai ja trešā valsts svītrota no šīs regulas 1. pielikumā iekļautā ES kopējā saraksta saskaņā ar 49. panta 1. punktu, dalībvalstis neatzīst šādu valsti par drošu trešo valsti vai drošu trešo izcelsmes valsti valsts līmenī, kā arī tās nepiemēro drošas trešās valsts koncepciju ad hoc attiecībā uz konkrētu pieteikuma iesniedzēju.

svītrots

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja trešai valstij vairs nav drošas trešās valsts statusa Savienības līmenī vai trešā valsts ir svītrota no šīs regulas 1. pielikumā iekļautā ES kopējā saraksta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, dalībvalsts var paziņot Komisijai, ka tā uzskata, ka pēc izmaiņām minētajā valstī tā atkal atbilst 45. panta 1. punktā un 47. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

svītrots

Paziņojumā ietver pamatotu vērtējumu par to, ka minētā valsts atbilst 45. panta 1. punktā un 47. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, tostarp skaidrojumu par konkrētajām izmaiņām trešās valsts apstākļos, kuri ļauj valstij atkal atbilst minētajiem nosacījumiem.

 

Paziņotāja dalībvalsts var atzīt minēto trešo valsti par drošu trešo valsti vai drošu izcelsmes valsti vienīgi valsts līmenī ar noteikumu, ka Komisija neiebilst pret minēto atzinumu.

 

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un Eiropas Patvēruma aģentūrai par trešām valstīm, kas atzītas par drošām trešām valstīm vai drošām izcelsmes valstīm valsts līmenī uzreiz pēc minētās atzīšanas. Dalībvalstis vienu reizi gadā informē Komisiju un Aģentūru par citām drošām trešām valstīm, kurām šo koncepciju piemēro ad hoc kārtībā attiecībā uz konkrētiem pieteikuma iesniedzējiem.

4.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai par trešām valstīm, kas valsts līmenī ir atzītas par drošām izcelsmes valstīm uzreiz pēc minētās atzīšanas.

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

50. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Līdz .. [ievietojiet datumu: trīs gadus no šīs regulas stāšanās spēkā] par drošu izcelsmes valsti šīs regulas izpratnē uzskata tikai tādu trešo valsti, kas ir iekļauta ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā.

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgā iestāde sāk izskatīšanu, lai konkrētai personai atņemtu starptautisko aizsardzību, kad konstatēti jauni elementi vai atklājas fakti, kas norāda, ka pastāv iemesli pārskatīt personas starptautiskās aizsardzības pamatotību, un jo īpaši gadījumos, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 15. un 21. pantā.

Atbildīgā iestāde var sākt izskatīšanu, lai konkrētai personai atņemtu starptautisko aizsardzību gadījumos, kas ir izklāstīti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 15. un 21. pantā.

Pamatojums

Pamatojums iespējamai statusa atsaukšanai ir izklāstīts Kvalifikācijas regulā, un tas tajā būtu jāsaglabā. Šis formulējums ir saskaņots ar Parlamenta pieņemto dokumentu par Kvalifikācijas regulu.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja kompetentā iestāde apsver iespēju atņemt starptautisko aizsardzību trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, tostarp saistībā ar statusa regulāru pārskatīšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Kvalifikācijas regula) 15. un 21. pantā, attiecīgā persona saņem šādas garantijas, jo īpaši:

1.  Ja kompetentā iestāde apsver iespēju atcelt trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam piešķirto starptautisko aizsardzību, attiecīgā persona saņem šādas garantijas, jo īpaši:

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentās iestādes lēmums atņemt starptautisko aizsardzību tiek sniegts rakstveidā. Lēmumā rakstveidā norāda juridisko un faktisko pamatojumu un informāciju, kā pārsūdzēt lēmumu.

3.  Kompetentās iestādes lēmums atņemt starptautisko aizsardzību tiek sniegts rakstveidā bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas dienas pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmumā norāda juridisko un faktisko pamatojumu. Informāciju par lēmuma pārsūdzēšanas veidu, tostarp attiecīgos termiņus, sniedz rakstveidā.

Pamatojums

Formulējums saskaņots ar 35. panta 2. punktu par pieteikuma iesniedzēju informēšanu saistībā ar lēmumu par viņu pieteikumiem. Šo formulējumu lieto arī attiecībā uz lēmumiem atcelt starptautisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  noraidīt pieteikumu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu saistībā ar bēgļa statusu vai alternatīvās aizsardzības statusu, kas minēts 37. panta 2. un 3. punktā vai 42. panta 4. punktā;

ii)  noraidīt pieteikumu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu saistībā ar bēgļa statusu vai alternatīvās aizsardzības statusu, kas minēts 37. panta 2. un 3. punktā vai 42. panta 5. punktā;

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  noraidīt pieteikumu kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu, kā minēts 38. un 39. pantā;

iii)  noraidīt pieteikumu kā skaidri atsauktu vai kā netieši atsauktu, kā minēts 38. un 39. pantā;

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

53. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs drīkst uzrādīt vienīgi jaunus elementus, kas ir saistīti ar viņa pieteikuma izskatīšanu un par kuriem viņš nevarēja būt informēts iepriekšējos posmos, vai kuri ir saistīti ar viņa apstākļu izmaiņām.

Pieteikuma iesniedzējs drīkst uzrādīt visus jaunos elementus, kas ir saistīti ar viņa pieteikuma izskatīšanu.

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

53. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz mutisku uzklausīšanu pirmās instances apelācijas tiesā vai specializētā tiesā.

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vienas nedēļas laikā, ja lēmums pieņemts par turpmāka pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

(a)  15 darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma par šo lēmumu saņemšanas, ja lēmums ir pieņemts par turpmāka pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu ja lēmums ir pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai nepārprotami atsauktu, vai ja lēmums ir pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu pēc paātrinātas procedūras vai robežprocedūras, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts;

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  divu nedēļu laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu, vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu pēc paātrinātas procedūras vai robežprocedūras, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts;

svītrots

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  viena mēneša laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, ja izskatīšana nenotika paātrinātās procedūras ietvaros, vai ja lēmums pieņemts par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

(c)  20 darba dienu laikā, ja lēmums ir pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, ja izskatīšana nenotika paātrinātās procedūras ietvaros, vai ja lēmums pieņemts par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis var pagarināt šajā punktā noteiktos termiņus, ja tas ir nepieciešams, ņemot vērā pieteikuma īpašos apstākļus.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var paredzēt robežprocedūras ietvaros pieņemto lēmumu ex officio pārskatīšanu

Dalībvalstis var paredzēt robežprocedūras ietvaros pieņemto lēmumu vai lēmumu, kas ir pieņemti, kamēr pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts, ex officio pārskatīšanu.

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

53. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā punktā noteiktos termiņus sāk skaitīt no dienas, kad par atbildīgās iestādes lēmumu ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, vai no brīža, kad ir norīkots juridiskais konsultants vai padomdevējs, ja pieteikuma iesniedzējs ir paudis lūgumu piešķirt bezmaksas juridisko palīdzību vai pārstāvību.

Šajā punktā noteikto termiņu sāk skaitīt no dienas, kad par atbildīgās iestādes lēmumu ir paziņots pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikuma iesniedzējs ir saskaņā ar 14. panta 1. punktu un 15. panta 1. punktu ir pieprasījis bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību, minētais termiņš sāk tecējumu datumā, kurā tiek nozīmēts juridiskais konsultants, ja šis datums ir vēlāks par šā lēmuma paziņošanas datumu.

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  lēmums, ar kuru pieteikumu atzīst par acīmredzami nepamatotu vai noraida kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvas aizsardzības statusu gadījumos, kad piemērota paātrināta izskatīšanas procedūra vai robežprocedūra;

(a)  lēmums, ar kuru pieteikumu atzīst par acīmredzami nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvas aizsardzības statusu gadījumos, kad piemērota paātrināta izskatīšanas procedūra vai robežprocedūra;

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā nepieņemamu saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu;

(b)  lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā nepieņemamu saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu attiecīgi saskaņā ar 38. pantu vai 39. pantu.

(c)  lēmums, ar kuru pieteikumu noraida kā skaidri atsauktu saskaņā ar 38. pantu.

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot pārsūdzības pienācīgu un pilnīgu izskatīšanu, tiesas pirmajā instancē lemj šādos termiņos no pārsūdzības iesniegšanas:

Neskarot pārsūdzības pienācīgu un pilnīgu izskatīšanu, tiesas vai specializētās tiesas pirmajā apelācijas instancē lemj pamatotā termiņā no pārsūdzības iesniegšanas brīža:

(a)  sešu mēnešu laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, ja izskatīšana nenotika paātrinātās procedūras ietvaros, vai ja lēmums pieņemts par starptautiskās aizsardzības atņemšanu;

 

(b)  divu mēnešu laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu paātrinātās procedūras vai robežprocedūras ietvaros, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts;

 

(c)  viena mēneša laikā, ja lēmums pieņemts par turpmāka pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu.

 

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sarežģītos faktiskos vai juridiskos apstākļos 1. punktā noteiktos termiņus var pagarināt vēl par trīs mēnešiem.

svītrots

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis kopā ar Komisiju veic visus piemērotos pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp atbildīgajām iestādēm.

2.  Dalībvalstis kopā ar Komisiju veic visus piemērotos pasākumus, lai izveidotu atbildīgo iestāžu tiešu sadarbību un tās apmainītos ar informāciju, kā arī, lai iedibinātu atbildīgo iestāžu un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras sadarbību un informācijas apmaiņu.

Pamatojums

Ir jāpaplašina sadarbība arī ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru.

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

59. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šāds deleģētais akts un tā termiņa pagarinājumi stājas spēkā tikai tad, ja viena mēneša laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

5.  Šāds deleģētais akts un tā termiņa pagarinājumi stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

Pamatojums

Svarīgi, lai Parlamentam un Padomei būtu pietiekami daudz laika izskatīt deleģētā akta saturu pirms tā stāšanās spēkā. Viena mēneša laikposms liedz Parlamentam veikt visas iekšējās procedūras, lai izteiktu iebildumus pret deleģēto aktu, tādēļ termiņš nav atbilstīgs. Divi mēneši ir minimālais laikposms, kas būtu jānodrošina likumdevējiem.

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai par šīs regulas III iedaļas īstenošanu un piemērošanu.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu pilnīgu īstenošanu praksē attiecībā uz bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma pieteikuma iesniedzējiem visos procedūras posmos.

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

60. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ziņojumā Komisijas informē par metodiku, kuru tā ir izmantojusi, lai novērtētu situāciju trešās valstīs, kuras ir iekļautas ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā vai kuras varētu šajā sarakstā iekļaut, vai lai, iespējams, šīs valstis no šā saraksta svītrotu. Tā ziņo arī par procesuālo garantiju īstenošanu attiecībā uz starptautiskās aizsardzības meklētājiem, kuru izcelsmes valsts ir iekļauta ES kopējā drošu izcelsmes valstu sarakstā.

Grozījums Nr.    325

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turcija

svītrots

(1)

OV C 75, 10.3.2017., 97. lpp.

(2)

OV C 207, 30.6.2017., 67. lpp.


MAZĀKUMA VIEDOKLIS

saskaņā ar Reglamenta 52.a panta 4. punktu

Monika Hohlmeier

Es piekrītu vienotu patvēruma procedūras standartu ieviešanai, tomēr šo ziņojumu neatbalstīju. Man cita starpā nav pieņemami turpmāk izklāstītie aspekti.

1; Bezmaksas juridisku konsultāciju nodrošināšana, sākot ar administratīvu procesu, nav reālistiska nedz no personiskā, nedz finansiālā viedokļa.

2; Nav īstenojama tādu mutisko tulku finansēšana, kuriem būtu īpaša izglītība starptautiskajās tiesībās, patvēruma tiesībās un dzimtiskajos jautājumos, un iemesli ir gan finansiālas, gan personiskas dabas. Daudzas dalībvalstis diezin vai spēs atrast mutiskos tulkus, kas pārzinātu daudzās valodas.

3; Gadījumos, kad ir jānosaka nepavadītu nepilngadīgo vecums, iestādēm, īstenojot bērnus un jauniešus netraumējošās metodes, ir jāvar veikt medicīniskus un psiholoģiskus izmeklējumus, ja pastāv šaubas par vecumu, jo īpaši attiecībā uz bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Izmeklējumi, kas tiek veikti tikai kā galīgās nepieciešamības līdzeklis, pietiekami nav.

4; Par patvēruma pieprasītāju līdzdarbību ir jāuzskata arī tas, ka viņi iestādēm reģistrācijas brīdī par sevi sniedz pilnīgu informāciju. Cita starpā par tās aspektu ir jāuzskata arī identitāti apliecinoši dokumenti ar numuru un biometrisko datu reģistrācija, lai varētu novērstu ļaunprātību, kas izpaužas kā divkāršu iesniegumu iesniegšana, sociālās palīdzības izmantošana neatbilstoši paredzētajam mērķim, viltus identitātes uzrādīšana, nolūkā atvieglināt apdraudēto personu identifikāciju.

5; Tādu pieteikumu iesniedzēju iesniegumi, kas ierodas no drošām izcelsmes vai trešām valstīm, ir jāizskata saskaņā ar vienotiem pieņemamības kritērijiem un gadījumos, kad pieteikums pieņemams nav, tie ir jānoraida.

6; Es iestājos par ES kopējā drošu trešo un izcelsmes saraksta ieviešanu, ja tiek paredzēta vienlaicīga dalībvalstu iespēju ar trešām valstīm slēgt nolīgumus par jautājumiem, kas pārsniedz šā saraksta tvērumu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīga procedūra starptautiskajai aizsardzībai Savienībā

Atsauces

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

12

8

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

22.5.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika