RAPORT     ***I
PDF 1504kWORD 219k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Laura Ferrara

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 OPINIE MINORITARĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0467),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0321/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Cehiei, Senatul Italiei și de Camera deputaților din România în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0171/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Sistemul european comun de azil se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea sistemului european comun de azil, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste diferențe sunt factori determinanți importanți ai deplasărilor secundare și subminează obiectivul de a asigura, în sistemul european comun de azil, că toți solicitanții sunt tratați în mod egal, indiferent de locul în care prezintă o cerere în interiorul Uniunii.

(3)  Sistemul european comun de azil se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea sistemului european comun de azil, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste diferențe subminează obiectivul de a asigura, în sistemul european comun de azil, se aplică cele mai înalte standarde, respectând pe deplin drepturile fundamentale și Convenția de la Geneva, pentru toți solicitanții, indiferent de locul în care prezintă o cerere în interiorul Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  O procedură comună de acordare și retragere a protecției internaționale ar trebui să limiteze deplasările secundare ale solicitanților de protecție internațională între statele membre, în cazul în care aceste deplasări ar fi cauzate de diferențele la nivelul cadrului juridic, prin înlocuirea actualelor dispoziții, care oferă o marjă de manevră, cu norme armonizate și prin clarificarea drepturilor și obligațiilor solicitanților și a consecințelor nerespectării acestor obligații și ar crea condiții echivalente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) în statele membre.

(6)  O procedură comună de acordare și retragere a protecției internaționale ar trebui să creeze stimulente pentru ca solicitanții să rămână și să se integreze pe teritoriul statului membru responsabil cu examinarea cererii lor de azil, prin înlocuirea actualelor dispoziții, care oferă o marjă de manevră, cu norme armonizate și prin clarificarea drepturilor și obligațiilor solicitanților și a consecințelor nerespectării acestor obligații și să creeze condiții echivalente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) în statele membre.

 

 

 

 

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor cererilor de protecție internațională prezentate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontierele externe, în apele teritoriale sau în zonele de tranzit ale statelor membre, precum și retragerii protecției internaționale. Persoanele care solicită protecție internațională și care se află în apele teritoriale ale unui stat membru ar trebui debarcate, iar cererile lor ar trebui examinate în conformitate cu prezentul regulament.

(7)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice doar cererilor de protecție internațională prezentate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontierele externe, în apele teritoriale sau în zonele de tranzit ale statelor membre, precum și retragerii protecției internaționale. Persoanele care solicită protecție internațională și care se află în apele teritoriale ale unui stat membru ar trebui debarcate, iar cererile lor ar trebui examinate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare ar trebui mobilizate pentru a oferi un sprijin adecvat eforturilor depuse de statele membre în aplicarea prezentului regulament, în special, statelor membre care se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate asupra sistemelor lor de azil și de primire.

(10)  Resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare ar trebui mobilizate pentru a oferi un sprijin adecvat eforturilor depuse de statele membre în aplicarea prezentului regulament, în special, statelor membre care se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate asupra sistemelor lor de azil și de primire. Ar trebui să fie pusă la dispoziția autorităților locale și regionale, precum și a organizațiilor internaționale și ale societății civile o finanțare adecvată, inclusiv prin posibilitatea ca autoritățile locale și regionale să acceseze în mod direct Fondul pentru azil, migrație și integrare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Solicitantului ar trebui să i se dea posibilitatea efectivă de a prezenta autorității decizionale toate elementele relevante de care dispune. Din acest motiv, sub rezerva unui număr limitat de excepții, solicitantul ar trebui să beneficieze de dreptul de a fi ascultat în cadrul unui interviu personal cu privire la admisibilitate sau la fondul cererii sale, după caz. Pentru ca dreptul la un interviu personal să fie efectiv, solicitantul ar trebui să fie asistat de un interpret și să aibă posibilitatea să dea explicațiile privind motivele cererii sale într-un mod cuprinzător. Solicitantului ar trebui să i se acorde timp suficient pentru a se pregăti și a se consulta cu consilierul său juridic sau cu alt consilier și să poată fi asistat de consilierul juridic sau alt consilier în cursul interviului. Interviul individual ar trebui să se desfășoare în condiții care asigură o confidențialitate corespunzătoare și ar trebui condus de către un personal cu pregătire adecvată și competent, inclusiv, după caz, de personal de la autoritățile unui alt stat membru sau de experți trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Interviul personal poate fi omis numai în cazurile în care autoritatea decizională urmează să adopte o decizie pozitivă privind cererea sau consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie intervievat din cauza unor circumstanțe durabile independente de voința sa. Având în vedere că interviul personal este o parte esențială a examinării cererii, acesta ar trebui înregistrat, iar solicitanților și consilierului lor juridic ar trebui să li se acorde acces la înregistrare, precum și la raportul sau transcrierea interviului înainte ca autoritatea decizională să ia o decizie sau, în cazul unei proceduri accelerate de examinare, în același moment în care se ia decizia.

(13)  Înainte ca autoritatea decizională să adopte o hotărâre, solicitantului ar trebui să i se dea posibilitatea efectivă de a-i prezenta toate elementele relevante de care dispune. Din acest motiv, sub rezerva unui număr limitat de excepții, solicitantul ar trebui să beneficieze de dreptul de a fi ascultat în cadrul unui interviu personal cu privire la admisibilitate sau la fondul cererii sale, după caz. Pentru ca dreptul la un interviu personal să fie efectiv, solicitantul ar trebui să fie asistat de un interpret, de un reprezentant legal și de un mediator cultural, în caz că este necesar și adecvat, și ar trebui să aibă posibilitatea să dea explicațiile privind motivele cererii sale într-un mod cuprinzător. Solicitantului ar trebui să i se acorde timp suficient și adecvat pentru a se pregăti și a se consulta cu consilierul său juridic în legătură cu admisibilitatea și cu interviul pe fond și să poată fi asistat de consilierul juridic sau alt consilier în cursul interviului. Interviul individual ar trebui să se desfășoare în condiții care asigură o confidențialitate corespunzătoare și ar trebui condus de către un personal cu pregătire adecvată și competent, inclusiv, după caz, de experți trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, sau, dacă este cazul, de personal provenit de la autoritățile altor state membre. Interviul personal poate fi omis numai în cazurile în care autoritatea decizională urmează să adopte o decizie pozitivă privind cererea sau consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie intervievat din cauza unor circumstanțe durabile independente de voința sa. Având în vedere că interviul personal este o parte esențială a examinării cererii, acesta ar trebui înregistrat, iar solicitanților și consilierului lor juridic ar trebui să li se acorde acces la înregistrare, precum și la raportul sau transcrierea interviului înainte ca autoritatea decizională să ia o decizie. În cazul în care solicitantul necesită garanții procedurale speciale în conformitate cu prezentul regulament, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta aceste informații specifice într-un termen rezonabil după interviul personal.

 

(Amendamentul privind „garanțiile procedurale speciale” se aplică întregului text.)

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Este atât în interesul statelor membre, cât și în al solicitanților să se asigure o recunoaștere corectă a nevoilor de protecție internațională deja din etapa procedurii administrative, prin furnizarea de informații și asistență juridică de calitate care conduc la un proces decizional mai eficient și de mai bună calitate. În acest scop, accesul la asistență și la reprezentare juridice ar trebui să facă parte integrantă din procedura comună de protecție internațională. Pentru a asigura protecția efectivă a drepturilor solicitantului, în special a dreptului la apărare și a principiului echității, precum și pentru a asigura economia procedurii, solicitanților ar trebui, la cererea acestora și sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament, să li se ofere asistență și reprezentare juridice gratuite în cursul procedurii administrative și al procedurii de atac. Asistența și reprezentarea juridice gratuite ar trebui furnizate de persoane competente în materie în temeiul legislației naționale.

(14)  Este atât în interesul statelor membre, cât și în al solicitanților să se asigure o recunoaștere corectă a nevoilor de protecție internațională deja din etapa procedurii administrative, prin furnizarea de informații și asistență juridică de calitate care conduc la un proces decizional mai eficient și de mai bună calitate. În acest scop, accesul la asistență și la reprezentare juridice ar trebui să facă parte integrantă din procedura comună de protecție internațională în toate etapele procedurii. Pentru a asigura protecția efectivă a drepturilor solicitantului, în special a dreptului la apărare și a principiului echității, precum și pentru a asigura economia procedurii, solicitanților ar trebui, la cererea acestora și sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament, să li se ofere asistență și reprezentare juridice gratuite în cursul procedurii administrative, inclusiv în timpul interviurilor individuale, și al procedurii de atac. Solicitanții ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe sau a unui tribunal împotriva unei decizii de a nu acorda asistență juridică gratuită, iar statele membre ar trebui să asigure că asistența și reprezentarea juridice nu sunt limitate în mod arbitrar și că nu este împiedicat accesul efectiv al solicitantului la justiție. Asistența și reprezentarea juridice gratuite ar trebui furnizate încă din momentul înregistrării cererii de protecție internațională, de persoane competente în materie în temeiul legislației naționale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Este posibil ca anumiți solicitanți să aibă nevoie de garanții procedurale speciale din cauza, printre altele, a vârstei, a sexului, a orientării sexuale, a identității sexuale, a unui handicap, a unei boli grave, a unor tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau a altor forme grave de violență psihologică, sexuală sau bazată pe gen. Este necesar să se evalueze în mod sistematic dacă un solicitant are nevoie de garanții procedurale speciale și să se identifice solicitanții respectivi cât mai curând posibil din momentul prezentării cererii și înainte de luarea unei decizii.

(15)  Este posibil ca anumiți solicitanți să aibă nevoie de garanții procedurale specifice din cauza, printre altele, a vârstei, a sexului, a orientării sexuale, a identității sexuale, a unui handicap, a unei boli grave, a unor tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului, a traficului cu ființe umane, a naufragiului sau a altor forme grave de violență psihologică, sexuală sau bazată pe gen. Este necesar să se evalueze în mod sistematic dacă un solicitant are nevoie de garanții procedurale specifice și să se identifice solicitanții respectivi cât mai curând posibil din momentul prezentării cererii și înainte de luarea unei decizii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a se asigura faptul că solicitanții care au nevoie de garanții procedurale speciale sunt identificați cât mai curând posibil, personalul din cadrul autorităților responsabile cu primirea și înregistrarea cererilor ar trebui să fie instruit în mod adecvat pentru a detecta semnele de vulnerabilitate și ar trebui să primească instrucțiuni corespunzătoare în acest scop. Măsurile suplimentare legate de identificarea și documentarea simptomelor și a semnelor de tortură sau a altor acte grave de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală, în cadrul procedurilor reglementate de prezentul regulament ar trebui să fie bazate, printre altele, pe Manualul privind mijloacele eficiente de anchetare și de colectare a probelor privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (Protocolul de la Istanbul).

(16)  Pentru a se asigura faptul că solicitanții care au nevoie de garanții procedurale specifice sunt identificați cât mai curând posibil, personalul din cadrul autorităților responsabile cu primirea și înregistrarea cererilor ar trebui să fie instruit în mod adecvat pentru a detecta semnele de vulnerabilitate și ar trebui să primească instrucțiuni corespunzătoare în acest scop. Măsurile suplimentare legate de identificarea și documentarea simptomelor și a semnelor de tortură sau a altor acte grave de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală, în cadrul procedurilor reglementate de prezentul regulament ar trebui să fie bazate, printre altele, pe Manualul privind mijloacele eficiente de anchetare și de colectare a probelor privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (Protocolul de la Istanbul). Evaluarea vulnerabilității ar trebui să fie finalizată în termen de 30 de zile.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Solicitanților identificați ca având nevoie de garanții procedurale speciale ar trebui să li se ofere sprijinul adecvat, inclusiv timp suficient, în vederea creării condițiilor necesare pentru ca aceștia să aibă acces efectiv la proceduri și să prezinte elementele necesare pentru a-și motiva cererea de protecție internațională. În cazul în care nu este posibil să se furnizeze un sprijin adecvat în cadrul unei proceduri accelerate de examinare sau al unei proceduri la frontieră, un solicitant care are nevoie de garanții procedurale speciale ar trebui exceptat de la aceste proceduri. Nevoia de garanții procedurale speciale de natură să împiedice aplicarea procedurii accelerate sau a procedurii la frontieră ar trebui să însemne, de asemenea, că solicitantului i se asigură garanții suplimentare în cazul în care calea sa de atac nu are un efect suspensiv automat, astfel încât calea sa de atac să fie eficientă în cazul său particular.

(17)  Solicitanților identificați ca având nevoie de garanții procedurale specifice ar trebui să li se ofere sprijinul adecvat, inclusiv timp suficient, în vederea creării condițiilor necesare pentru ca aceștia să aibă acces efectiv la proceduri și să prezinte elementele necesare pentru a-și motiva cererea de protecție internațională. În cazul în care nu este posibil să se furnizeze un sprijin adecvat în cadrul unei proceduri accelerate de examinare sau al unei proceduri la frontieră, un solicitant care are nevoie de garanții procedurale specifice ar trebui exceptat de la aceste proceduri. Autoritățile competente ar trebui să ia măsurile necesare pentru a oferi alternative la detenția minorilor în cadrul procedurii la frontieră. Minorii neînsoțiți ar trebui să fie scutiți întotdeauna de procedura la frontieră.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În vederea asigurării unei egalități reale între solicitanții femei și solicitanții bărbați, procedurile de examinare ar trebui să ia în considerare dimensiunea de gen. În special, interviurile personale ar trebui organizate astfel încât să permită atât femeilor, cât și bărbaților care solicită protecție să vorbească despre experiențele lor anterioare în cazuri care implică persecuția pe motive legate de gen. În acest scop, femeilor ar trebui să li se dea posibilitatea efectivă de a fi intervievate separat de soțul sau partenerul lor ori de alți membri ai familiei. Dacă este posibil, pentru femei și fete ar trebui să se aloce interpreți și intervievatori de sex feminin. Examinările medicale ale femeilor și fetelor ar trebui efectuate de personal medical de sex feminin, în special având în vedere posibilitatea ca solicitanta să fi fost victimă a violenței bazate pe gen. Complexitatea plângerilor legate de gen ar trebui luată în considerare în mod corespunzător în procedurile bazate pe conceptul de primă țară de azil, pe conceptul de țară terță sigură, pe conceptul de țară de origine sigură și pe noțiunea „cereri ulterioare”.

(18)  În vederea asigurării unei egalități reale între solicitanții femei și solicitanții bărbați, procedurile de examinare ar trebui să ia în considerare dimensiunea de gen. În special, interviurile personale ar trebui organizate astfel încât să permită atât femeilor, cât și bărbaților care solicită protecție să vorbească despre experiențele lor anterioare în cazuri care implică persecuția pe motive legate de gen sau orientare sexuală. În acest scop, femeilor ar trebui să li se dea posibilitatea efectivă de a fi intervievate separat de soțul sau partenerul lor ori de alți membri ai familiei. Dacă este posibil, pentru femei și fete ar trebui să se aloce interpreți și intervievatori de sex feminin. Examinările medicale ale femeilor și fetelor ar trebui efectuate de personal medical de sex feminin, în special având în vedere posibilitatea ca solicitanta să fi fost victimă a violenței bazate pe gen. Complexitatea plângerilor legate de gen, inclusiv a plângerilor legate de orientarea sexuală, identitatea de gen, exprimarea de gen și caracteristicile sexuale, ar trebui luată în considerare în mod corespunzător în procedurile bazate pe conceptul de primă țară de azil, pe conceptul de țară terță sigură, pe conceptul de țară de origine sigură și pe noțiunea „cereri ulterioare”.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Violența îndreptată împotriva unei persoane din cauza genului, a identității de gen sau a exprimării de gen a acesteia, sau care afectează în mod disproporționat persoane aparținând unui anumit gen este înțeleasă ca fiind violență bazată pe gen. Aceasta poate avea ca rezultat vătămări de natură fizică, sexuală, emoțională sau psihologică sau prejudicii economice suferite de victime. Violența bazată pe gen ar trebui considerată o formă de discriminare și o încălcare a libertăților fundamentale ale victimei și include violența în cadrul relațiilor apropiate, violența sexuală, inclusiv violul, agresiunea sexuală și hărțuirea, traficul de persoane, sclavia și diferite forme de practici vătămătoare, precum căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele „infracțiuni de onoare”. Femeile victime ale violenței bazate pe gen și copiii acestora necesită adeseori un sprijin și o protecție specifice din cauza riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, a riscului de intimidare și de răzbunare asociat unor astfel de violențe.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Interesul superior al copilului ar trebui să primeze în aplicarea de către statele membre a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 24 din Cartă și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989. În evaluarea interesului superior al copilului, statele membre ar trebui, în special, să țină seama în mod adecvat de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, inclusiv de mediul său de proveniență. Având în vedere articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului referitor la dreptul copilului de a fi ascultat, autoritatea decizională îi oferă minorului posibilitatea unui interviu personal, cu excepția cazului în care, în mod evident, acesta nu este în interesul superior al minorului.

(20)  Interesul superior al copilului ar trebui să primeze în aplicarea de către statele membre a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 24 din Cartă și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989. În evaluarea interesului superior al copilului, statele membre ar trebui, în special, să țină seama în mod adecvat de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, inclusiv de mediul său de proveniență. Având în vedere articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului referitor la dreptul copilului de a fi ascultat, autoritatea decizională ar trebui să asigure dreptul minorului de a fi ascultat prin intermediul unui interviu personal, cu excepția cazului în care, în mod evident, acesta nu este în interesul superior al minorului. Procedura la frontieră nu ar trebui aplicată minorilor neînsoțiți. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea unor alternative la detenție. Minorii nu ar trebui niciodată să fie reținuți ca parte a procedurilor la frontieră, în zonele de tranzit, la frontierele externe sau în nicio etapă pe parcursul examinării cererii lor de azil.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Procedura comună raționalizează termenele în care o persoană poate avea acces la procedură, în care autoritatea decizională examinează cererea și în care autoritățile judiciare examinează prima cale de atac. Întrucât un număr disproporționat de cereri simultane poate risca să întârzie accesul la procedură și examinarea cererilor, uneori poate fi necesară o anumită flexibilitate pentru a prelungi în mod excepțional aceste termene. Cu toate acestea, pentru a se asigura un proces eficace, extinderea acestor termene ar trebui să constituie o măsură de ultimă instanță, având în vedere că statele membre ar trebui să își revizuiască periodic nevoile pentru a menține eficiența sistemului lor de azil, inclusiv prin elaborarea de planuri de urgență, dacă este necesar, și ținând seama de faptul că Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să ofere statelor membre asistența tehnică și operațională necesară. În cazul în care statele membre prevăd că nu vor fi în măsură să respecte termenele stabilite, acestea ar trebui să solicite asistență din partea Agenției pentru Azil a Uniunii Europene. În cazul în care nu se transmite o astfel de cerere și, din cauza unei presiuni disproporționate, sistemul de azil dintr-un stat membru devine ineficace în asemenea măsură încât poate pune în pericol funcționarea sistemului european comun de azil, pe baza unei decizii de punere în aplicare a Comisiei, agenția poate lua măsuri în sprijinul statului membru respectiv.

(21)  Procedura comună raționalizează termenele în care o persoană poate avea acces la procedură, în care autoritatea decizională examinează cererea și în care autoritățile judiciare examinează prima cale de atac. Întrucât un număr disproporționat de cereri simultane poate risca să întârzie accesul la procedură și examinarea cererilor, uneori poate fi necesară o anumită flexibilitate pentru a prelungi în mod excepțional aceste termene. Cu toate acestea, pentru a se asigura un proces eficace, extinderea acestor termene ar trebui să fie strict limitată și să constituie o măsură de ultimă instanță, având în vedere că statele membre ar trebui să își revizuiască periodic nevoile pentru a menține eficiența sistemului lor de azil, inclusiv prin elaborarea de planuri de urgență, dacă este necesar, și ținând seama de faptul că Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să ofere statelor membre asistența tehnică și operațională necesară. În cazul în care statele membre prevăd că nu vor fi în măsură să respecte termenele stabilite, acestea ar trebui să solicite asistență din partea Agenției pentru Azil a Uniunii Europene. În cazul în care nu se transmite o astfel de cerere și, din cauza unei presiuni disproporționate, sistemul de azil dintr-un stat membru devine ineficace în asemenea măsură încât poate pune în pericol funcționarea sistemului european comun de azil, pe baza unei decizii de punere în aplicare a Comisiei, agenția poate lua măsuri în sprijinul statului membru respectiv.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a îmbunătăți înțelegerea de către solicitanți a funcționării sistemului european comun de azil (SECA), este necesar să se îmbunătățească semnificativ furnizarea informațiilor. Investițiile în furnizarea cât mai devreme de informații accesibile către solicitanți vor mări foarte mult probabilitatea ca ei să înțeleagă, să accepte și să urmeze procedurile prezentului regulament, într-o măsură mai mare ca până acum. Pentru a reduce cerințele administrative și pentru a folosi eficient resursele comune, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să elaboreze, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, materiale informative adecvate. Agenția ar trebui să folosească din plin tehnologiile informaționale moderne în elaborarea acestui material. Pentru a sprijini în mod corespunzător solicitanții de azil, Agenția pentru Azil ar trebui să elaboreze și materiale informative audio-vizuale, care pot fi folosite complementar la materialele informative scrise. Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să fie responsabilă de menținerea unui site internet specific, care să conțină informații privind funcționarea SECA pentru solicitanți și solicitanții potențiali, conceput pentru a contracara informațiile deseori incorecte care le sunt furnizate de către traficații de migranți. Materialul informativ elaborat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui tradus și pus la dispoziție în toate limbile importante vorbite de solicitanții de azil care sosesc în Europa.

Justificare

Îmbunătățirea furnizării de informații, reflectă sugestiile din Regulamentul de la Dublin.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  O cerere ar trebui înregistrată de îndată ce este prezentată. În această etapă, autoritățile responsabile de primirea și înregistrarea cererilor, inclusiv polițiștii de frontieră, poliția, autoritățile de imigrație și autoritățile responsabile de centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, ar trebui să înregistreze cererea împreună cu datele personale ale fiecărui solicitant. Aceste autorități ar trebui să informeze solicitantul cu privire la drepturile și obligațiile sale, precum și la consecințele pentru solicitant în caz de nerespectare a obligațiilor respective. Solicitantului ar trebui să i se furnizeze un document care să ateste că cererea a fost prezentată. Termenul de depunere a unei cereri începe să curgă din momentul în care o cerere este înregistrată.

(23)  O cerere ar trebui înregistrată cât mai curând posibil și, în orice caz, nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data la care este prezentată. În această etapă, autoritățile responsabile de primirea și înregistrarea cererilor, inclusiv polițiștii de frontieră, poliția, autoritățile de imigrație, alte autorități cărora statele membre le-au încredințat aceste sarcini și autoritățile responsabile de centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, ar trebui să înregistreze cererea împreună cu datele personale ale fiecărui solicitant. Lipsa de documentație a solicitantului nu ar trebui să împiedice statele membre să efectueze procedurile de înregistrare. Aceste autorități ar trebui să informeze solicitantul cu privire la drepturile și obligațiile sale, precum și la consecințele pentru solicitant în caz de nerespectare a obligațiilor respective. Solicitantului ar trebui să i se furnizeze un document care să ateste că cererea a fost prezentată în conformitate cu prezentul regulament. Acest document ar trebui să fie valabil pentru o perioadă de șase luni și ar trebui reînnoit în mod automat în cazul în care nu a fost încă luată o decizie finală privind cererea de protecție internațională, asigurându-se faptul că perioada de valabilitate a respectivului document acoperă perioada în care solicitantul are dreptul să rămână pe teritoriul statului membru responsabil. Termenul de depunere a unei cereri începe să curgă din momentul în care o cerere este înregistrată.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Depunerea cererii este actul care oficializează cererea de protecție internațională. Solicitantului ar trebui să i se furnizeze informațiile necesare cu privire la modul și la locul în care își poate depune cererea și ar trebui să i se dea posibilitatea efectivă de a face acest lucru. În această etapă, solicitantul trebuie să prezinte toate elementele de care dispune și care sunt necesare pentru a motiva și completa cererea. Termenul pentru procedura administrativă începe să curgă din momentul în care o cerere este depusă. La momentul respectiv, solicitantului ar trebui să i se furnizeze un document care să ateste statutul acestuia de solicitant și care ar trebui să fie valabil pentru întreaga durată a dreptului său de a rămâne pe teritoriul statului membru responsabil de examinarea cererii.

(24)  Depunerea cererii constă în actul de prezentare a tuturor elementelor pertinente de care dispune solicitantul în conformitate cu [Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională]. Aceasta oficializează cererea de protecție internațională. Solicitantului ar trebui să i se furnizeze informațiile necesare cu privire la modul și la locul în care își poate depune cererea și ar trebui să i se dea posibilitatea efectivă de a face acest lucru. În această etapă, solicitantul trebuie să prezinte toate elementele de care dispune și care sunt necesare pentru a motiva și completa cererea. Termenul pentru procedura administrativă începe să curgă din momentul în care o cerere este depusă.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Categoriile diferite de solicitanți au nevoie de informații diferite și va fi, așadar, necesar ca informațiile să fie furnizate în diferite moduri și să fie adaptate acestor nevoi. Este deosebit de important să se asigure că minorii au acces la informații adaptate vârstei lor, specifice nevoilor lor și situației lor. Furnizarea de informații exacte, de bună calitate, atât către minorii însoțiți, cât și către cei neînsoțiți într-un mediu adaptat înțelegerii lor poate juca un rol esențial în asigurarea unui mediu bun pentru minori, dar și pentru identificarea cazurilor suspectate de trafic cu ființe umane.

Justificare

Îmbunătățirea furnizării de informații, dispoziția reflectă o sugestie din Regulamentul Dublin.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Solicitantul ar trebui informat în mod adecvat cu privire la drepturile și obligațiile sale, în timp util și într-o limbă pe care o înțelege sau este rezonabil de presupus că o înțelege. Având în vedere faptul că, de exemplu, în cazul în care solicitantul refuză să coopereze cu autoritățile naționale nefurnizând elementele necesare pentru examinarea cererii și nefurnizând amprentele sale digitale sau imaginea sa facială sau în cazul în care nu își depune cererea în termenul prevăzut, cererea ar putea fi respinsă ca abandonată, este necesar ca solicitantul să fie informat cu privire la consecințele nerespectării acestor obligații.

(25)  Solicitantul ar trebui informat în mod adecvat cu privire la drepturile și obligațiile sale, cel târziu la înregistrarea cererii de protecție internațională, atât în scris, cât și oral, dacă este cazul cu sprijinul unor echipamente multimedia și într-o limbă pe care o înțelege, într-o formă concisă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Este necesar ca solicitantul să fie informat cu privire la consecințele nerespectării obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament. Minorilor ar trebui să li se furnizeze informațiile într-o manieră adaptată vârstei lor și într-o limbă pe care o înțeleg, de către personal instruit în mod adecvat și cu implicarea tutorelui lor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a-și putea îndeplini obligațiile în temeiul prezentului regulament, personalul din cadrul autorităților responsabile de primirea și înregistrarea cererilor ar trebui să aibă cunoștințe adecvate și să beneficieze de formarea necesară în domeniul protecției internaționale, inclusiv cu sprijinul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene. De asemenea, personalului respectiv ar trebui să i se ofere mijloace și instrucțiuni adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace.

(26)  Pentru a-și putea îndeplini obligațiile în temeiul prezentului regulament, personalul din cadrul autorităților responsabile de primirea și înregistrarea cererilor ar trebui să fie recrutat pe baza calificărilor și experienței prin proceduri deschise, ar trebui să aibă cunoștințe adecvate și să fi beneficiat de formarea necesară în domeniul protecției internaționale, inclusiv, dacă este cazul, cu sprijinul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene. De asemenea, personalului respectiv ar trebui să i se ofere mijloace și instrucțiuni adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace într-un mod care respectă drepturile fundamentale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a facilita accesul la procedură la punctele de trecere a frontierei și în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, ar trebui să fie puse la dispoziție informații privind posibilitatea de a solicita protecție internațională. Ar trebui să se asigure, prin intermediul serviciilor de interpretare, comunicarea de bază necesară pentru a permite autorităților competente să înțeleagă dacă persoanele își exprimă dorința de a primi protecție internațională.

(27)  Pentru a facilita accesul la procedură la punctele de trecere a frontierei și în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, ar trebui să fie puse la dispoziție informații privind posibilitatea de a solicita protecție internațională. Ar trebui să se asigure, prin intermediul serviciilor de interpretare, comunicarea de bază necesară pentru a permite autorităților competente să înțeleagă dacă persoanele își exprimă dorința de a primi protecție internațională. Reprezentanților legali și organizațiilor societății civile care furnizează servicii juridice sau consiliere juridică ori consiliere psihologică ar trebui să li se permită întotdeauna accesul la centrele de detenție, la punctele de trecere a frontierei și la zonele de tranzit. Personalul care prestează servicii de interpretariat trebuie să aibă cunoștințe adecvate și să fi beneficiat de formarea necesară în materie de protecție internațională.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea ca solicitanții să depună o cerere în numele soțului/soției sau partenerului/partenerei cu care este într-o relație stabilă și de durată, în numele persoanelor majore aflate în întreținere și al minorilor. Această opțiune permite examinarea în comun a cererilor respective. Dreptul fiecărei persoane de a solicita protecție internațională este garantat prin faptul că, în cazul în care solicitantul nu depune o cerere în numele soțului/soției, al partenerului/partenerei, al persoanelor majore aflate în întreținere sau al minorilor în termenul stabilit pentru depunerea cererilor, soțul/soția sau partenerul/partenera poate face totuși acest lucru în nume propriu, iar persoanele majore aflate în întreținere sau minorii ar trebui sprijiniți de către autoritatea decizională. Cu toate acestea, în cazul în care o cerere separată nu este justificată, aceasta ar trebui considerată inadmisibilă.

(28)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea ca solicitanții să depună o cerere în numele minorilor și al adulților aflați în întreținere fără capacitate juridică. Această opțiune permite examinarea în comun a cererilor respective. Dreptul fiecărei persoane de a solicita protecție internațională este garantat prin faptul că, în cazul în care solicitantul nu depune o cerere în numele adultului aflat în întreținere sau al minorului în termenul stabilit pentru depunerea cererilor, adultul aflat în întreținere sau minorul ar trebui sprijinit de către autoritatea decizională.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Pentru a se asigura faptul că minorii neînsoțiți au un acces efectiv la procedură, acestora ar trebui să li se desemneze, în toate cazurile, un tutore. Tutorele ar trebui să fie o persoană sau un reprezentant al unei organizații desemnat pentru a asista și a îndruma minorul în cadrul procedurii, cu scopul de a proteja interesul superior al copilului și bunăstarea sa generală. După caz, tutorele ar trebui să exercite capacitatea juridică pentru minor. Pentru a oferi un sprijin eficace minorilor neînsoțiți, tutorii nu ar trebui să fie responsabili în același timp pentru un număr disproporționat de minori neînsoțiți. Statele membre ar trebui să desemneze entități sau persoane responsabile de sprijinirea, supravegherea și monitorizarea tutorilor în îndeplinirea sarcinilor lor. Un minor neînsoțit ar trebui să depună o cerere în nume propriu sau prin intermediul tutorelui. Pentru a proteja drepturile și garanțiile procedurale ale unui minor neînsoțit, în cazul său, termenul pentru depunerea unei cereri ar trebui să înceapă să curgă din momentul în care i se desemnează un tutore și cei doi se întâlnesc. În cazul în care tutorele nu depune cererea în termenul stabilit, minorului neînsoțit ar trebui să i se dea posibilitatea de a depune cererea în nume propriu sau cu asistența autorității decizionale. Faptul că un minor neînsoțit alege să depună o cerere în nume propriu nu ar trebui să împiedice desemnarea unui tutore pentru minorul respectiv.

(29)  Pentru a se asigura faptul că minorii neînsoțiți au un acces efectiv la procedură, acestora ar trebui să li se desemneze, în toate cazurile, un tutore. Tutorele ar trebui desemnat cât mai curând posibil, înainte de colectarea de date biometrice și, în orice caz, nu mai târziu de 24 de ore după depunerea cererii. Tutorele ar trebui să fie o persoană sau un reprezentant al unei organizații desemnat pentru a asista și a îndruma minorul în cadrul procedurii, cu scopul de a proteja interesul superior al copilului și bunăstarea sa generală. După caz, tutorele ar trebui să exercite capacitatea juridică pentru minor. Pentru a oferi un sprijin eficace minorilor neînsoțiți, tutorii nu ar trebui să fie responsabili în același timp pentru un număr disproporționat de minori neînsoțiți. În orice caz, tutorilor nu ar trebui să li se încredințeze responsabilitatea pentru mai mult de 20 de minori neînsoțiți. Statele membre ar trebui să desemneze entități sau persoane responsabile de sprijinirea, supravegherea și monitorizarea la intervale regulate a tutorilor, pentru a asigura că își îndeplinesc sarcinile în mod satisfăcător. Un minor neînsoțit ar trebui să depună o cerere în nume propriu sau prin intermediul tutorelui. Pentru a proteja drepturile și garanțiile procedurale ale unui minor neînsoțit, în cazul său, termenul pentru depunerea unei cereri ar trebui să înceapă să curgă din momentul în care i se desemnează un tutore și cei doi se întâlnesc. În cazul în care tutorele nu depune cererea în termenul stabilit, minorului neînsoțit ar trebui să i se dea posibilitatea de a depune cererea în nume propriu sau cu asistența autorității decizionale. Faptul că un minor neînsoțit alege să depună o cerere în nume propriu nu ar trebui să împiedice desemnarea unui tutore pentru minorul respectiv.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a garanta drepturile solicitanților, deciziile privind toate cererile de protecție internațională ar trebui luate pe baza faptelor, în mod obiectiv, imparțial și pe bază individuală, după o examinare amănunțită care să ia în considerare toate elementele furnizate de solicitant și circumstanțele individuale ale solicitantului. Pentru a asigura o analiză riguroasă a unei cereri, autoritatea decizională ar trebui să țină seama de informații pertinente, precise și actualizate privind situația din țara de origine a solicitantului, obținute de la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și din alte surse, precum Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați. Autoritatea decizională ar trebui, de asemenea, să țină seama de eventualele informații rezultate în urma unei analize comune privind țara de origine efectuate de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Orice caz de amânare a încheierii procedurii ar trebui să respecte pe deplin obligațiile statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) și dreptul la bună administrare, fără a aduce atingere eficienței și echității procedurii în temeiul prezentului regulament.

(30)  Pentru a garanta drepturile solicitanților, deciziile privind toate cererile de protecție internațională ar trebui luate pe baza faptelor, în mod obiectiv, imparțial și pe bază individuală, după o examinare amănunțită care să ia în considerare toate elementele furnizate de solicitant și circumstanțele individuale ale solicitantului. Pentru a asigura o analiză riguroasă a unei cereri, autoritatea decizională ar trebui să țină seama de informații pertinente, precise și actualizate privind situația din țara de origine a solicitantului, obținute de la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și din alte surse, precum Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați și alte organisme guvernamentale și neguvernamentale. Autoritatea decizională ar trebui, de asemenea, să țină seama de eventualele informații rezultate în urma unei analize comune privind țara de origine efectuate de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Orice caz de amânare a încheierii procedurii ar trebui să respecte pe deplin obligațiile statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) și dreptul la bună administrare, fără a aduce atingere eficienței și echității procedurii în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Fără a aduce atingere efectuării unei examinări adecvate și complete a cererii de protecție internațională, adoptarea unei decizii cât mai curând posibil este atât în interesul statelor membre, cât și al solicitanților. Pentru a raționaliza procedura de protecție internațională, ar trebui stabilite termenele maxime pentru durata procedurii administrative, precum și pentru prima cale de atac. În acest fel, solicitanții ar trebui să poată primi în toate statele membre o decizie privind cererea lor în timpul cel mai scurt posibil, asigurându-se astfel o procedură rapidă și eficientă.

(33)  Fără a aduce atingere efectuării unei examinări adecvate și complete a cererii de protecție internațională, adoptarea unei decizii cât mai curând posibil este atât în interesul statelor membre, cât și al solicitanților. Pentru a raționaliza procedura de protecție internațională, ar trebui stabilite termenele maxime pentru durata procedurii administrative, precum și pentru prima cale de atac. În acest fel, solicitanții ar trebui să poată primi în toate statele membre o decizie privind cererea lor în timpul cel mai scurt posibil, asigurându-se astfel o procedură rapidă și eficientă. Raționalizarea procedurii privind protecția internațională nu aduce atingere în niciun mod examinării aprofundate și individuale pe fond a cererii de protecție.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Înainte de a determina statul membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul Dublin)29, primul stat membru în care s-a depus o cerere ar trebui să examineze admisibilitatea cererii respective atunci când se consideră că prima țară de azil sau o țară terță sigură în cazul solicitantului este o țară care nu este stat membru. În plus, o cerere ar trebui considerată inadmisibilă în cazul în care este o cerere ulterioară care nu aduce elemente sau date relevante noi și în cazul în care o cerere separată prezentată de către un soț/soție, partener/parteneră, persoană majoră aflată în întreținere sau minor nu este considerată justificată.

eliminat

__________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Conceptul de primă țară de azil ar trebui aplicat ca motiv de inadmisibilitate în cazul în care se poate presupune în mod rezonabil că o altă țară ar acorda protecție în conformitate cu standardele materiale ale Convenției de la Geneva sau că solicitantul ar beneficia de o protecție suficientă în țara respectivă. În special, statele membre nu ar trebui să evalueze pe fond o cerere atunci când o primă țară de azil a acordat solicitantului statutul de refugiat sau un alt nivel suficient de protecție. Statele membre ar trebui să procedeze astfel numai dacă sunt convinse, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, pe baza asigurărilor obținute din partea țării terțe în cauză, că solicitantul beneficiază și va continua să beneficieze de protecție în țara respectivă în conformitate cu Convenția de la Geneva sau beneficiază și va continua să beneficieze de un alt nivel suficient de protecție, în special în ceea ce privește dreptul de ședere legală, un acces corespunzător la piața muncii, facilități de primire, servicii de sănătate și educație, precum și dreptul la reîntregirea familiei, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

(36)  Statele membre ar trebui să-și mențină posibilitatea de a aplica conceptul de primă țară de azil ca motiv de inadmisibilitate în cazul în care se poate presupune în mod rezonabil că o altă țară ar continua să acorde protecție conform Convenției de la Geneva. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a aplica conceptul atunci când o primă țară de azil a acordat solicitantului statutul de refugiat. Statele membre ar trebui să aibă dreptul să procedeze astfel numai dacă sunt convinse, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, pe baza asigurărilor obținute din partea țării terțe în cauză, că solicitantul beneficiază și va continua să beneficieze de protecție în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Conceptul de țară terță sigură ar trebui aplicat ca motiv de inadmisibilitate în cazul în care se poate aștepta în mod rezonabil solicitantul, datorită unei legături cu țara terță, inclusiv o țară prin care acesta a tranzitat, va solicita protecție în țara respectivă și există motive să se considere că solicitantul va fi admis sau readmis în țara respectivă. Statele membre ar trebui să procedeze astfel numai dacă sunt convinse, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, pe baza asigurărilor obținute din partea țării terțe în cauză, că solicitantul va avea posibilitatea să primească protecție în conformitate cu standardele materiale ale Convenției de la Geneva sau va beneficia de un nivel suficient de protecție, în special în ceea ce privește dreptul de ședere legală, un acces corespunzător la piața muncii, facilități de primire, servicii de sănătate și educație, precum și dreptul la reîntregirea familiei, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

(37)  Statele membre pot aplica conceptul de țară terță sigură ca motiv de inadmisibilitate în cazul în care se poate aștepta în mod rezonabil ca solicitantul, datorită unei legături suficiente cu țara terță, va solicita protecție în țara respectivă și există motive să se considere că solicitantul va fi admis sau readmis în țara respectivă. Statele membre ar trebui să procedeze astfel numai dacă sunt convinse, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, pe baza asigurărilor obținute din partea țării terțe în cauză, că solicitantul va primi protecție în conformitate cu Convenția de la Geneva sau va beneficia de un nivel efectiv de protecție în țara în cauză echivalent protecției acordate refugiaților, în special în ceea ce privește dreptul de ședere legală, un acces corespunzător la piața muncii, facilități de primire, servicii de sănătate și educație, mijloace de subzistență suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, viață privată, precum și dreptul la reîntregirea familiei, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  O cerere de protecție internațională ar trebui examinată pe fond pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale). Nu este necesară o examinare pe fond în cazul în care o cerere ar trebui declarată inadmisibilă în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, în cazul în care, după o evaluare prima facie, reiese în mod clar că o cerere poate fi respinsă ca vădit nefondată, cererea poate fi respinsă din acest motiv fără a i se verifica admisibilitatea.

(38)  O cerere de protecție internațională ar trebui examinată pe fond pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale). Nu este necesară o examinare pe fond în cazul în care o cerere este declarată inadmisibilă în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Examinarea unei cereri ar trebui accelerată și finalizată în termen de maximum două luni în cazurile în care o cerere este vădit nefondată deoarece este o cerere abuzivă, inclusiv în cazul în care solicitantul provine dintr-o țară de origine sigură sau solicitantul prezintă o cerere numai pentru a întârzia ori a împiedica executarea unei decizii de îndepărtare sau în cazul în care există preocupări serioase privind securitatea națională sau ordinea publică, în cazul în care solicitantul nu cere protecție internațională în primul stat membru de intrare ori în statul membru unde se află în situație de ședere legală sau în cazul în care un solicitant a cărui cerere este în curs de examinare și care a prezentat o cerere într-un alt stat membru sau care se află pe teritoriul altui stat membru fără permis de ședere este reprimit în temeiul Regulamentului Dublin. În acest ultim caz, examinarea cererii nu ar trebui accelerată dacă solicitantul este în măsură să furnizeze justificări întemeiate pentru plecarea în alt stat membru fără autorizație, pentru prezentarea unei cereri în alt stat membru sau pentru faptul că nu s-a aflat în alt mod la dispoziția autoritățile competente, cum ar fi, de exemplu, faptul că nu a fost informat în mod corespunzător și în timp util cu privire la obligațiile sale. În plus, o procedură accelerată de examinare poate fi aplicată minorilor neînsoțiți numai în circumstanțele limitate prevăzute în prezentul regulament.

(39)  Examinarea unei cereri ar trebui accelerată și finalizată în termen de maximum două luni în cazurile prevăzute în prezentul regulament. În plus, o procedură accelerată de examinare poate fi aplicată minorilor neînsoțiți numai în circumstanțele limitate prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Multe cereri de protecție internațională sunt prezentate la frontieră sau într-o zonă de tranzit a unui stat membru înainte de adoptarea unei decizii cu privire la intrarea solicitantului. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua o examinare a admisibilității sau o examinare a fondului cererii, care să permită luarea unei decizii în locurile respective, în circumstanțe bine definite, cu privire la astfel de cereri. Procedura la frontieră nu ar trebui să dureze mai mult de patru săptămâni și, după această perioadă, solicitanților ar trebui să li se permită să intre pe teritoriul statului membru. Numai în cazul în care un număr disproporționat de solicitanți își depun cererile la frontieră sau într-o zonă de tranzit se poate aplica procedura la frontieră, în locuri din apropierea frontierei sau a zonei de tranzit. O procedură la frontieră poate fi aplicată minorilor neînsoțiți numai în circumstanțele limitate prevăzute în prezentul regulament.

(40)  Multe cereri de protecție internațională sunt prezentate la frontieră sau într-o zonă de tranzit a unui stat membru înainte de adoptarea unei decizii cu privire la intrarea solicitantului. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua o examinare a admisibilității sau o examinare a fondului cererii, care să permită luarea unei decizii în locurile respective, în circumstanțe bine definite, cu privire la astfel de cereri. Procedura la frontieră nu ar trebui să dureze mai mult de patru săptămâni și, după această perioadă, solicitanților ar trebui să li se permită să intre pe teritoriul statului membru. Numai în cazul în care un număr disproporționat de solicitanți își depun cererile la frontieră sau într-o zonă de tranzit se poate aplica procedura la frontieră, în locuri din apropierea frontierei sau a zonei de tranzit. Procedura la frontieră ar trebui aplicată în cazul minorilor numai atunci când există o alternativă disponibilă la detenția minorului. Procedura la frontieră nu ar trebui aplicată minorilor neînsoțiți.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Noțiunea de ordine publică poate acoperi, printre altele, o condamnare pentru comiterea unei infracțiuni grave.

(41)  Noțiunea de ordine publică poate acoperi, printre altele, o condamnare pentru comiterea unei infracțiuni grave. Noțiunile de securitate națională și de ordine publică acoperă, de asemenea, infracțiuni grave precum participarea la o organizație criminală, actele de terorism și traficul de persoane.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Atât timp cât un solicitant poate demonstra un motiv întemeiat, lipsa documentelor la intrare sau utilizarea unor documente falsificate nu ar trebui să determine în sine recurgerea automată la o procedură accelerată de examinare sau la o procedură la frontieră.

(42)  O lipsă a documentelor la intrare sau utilizarea unor documente falsificate nu ar trebui să determine recurgerea automată la o procedură accelerată de examinare sau la o procedură la frontieră.

Justificare

Faptul că unui solicitant îi lipsesc documente nu ar trebui să afecteze cererea de protecție internațională a acestuia.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În cazul în care un solicitant își retrage în mod explicit cererea din oficiu sau nu respectă obligațiile care decurg din prezentul regulament, din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin) sau din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire) și, prin aceasta, își retrage în mod implicit cererea, cererea respectivă nu ar mai trebui analizată în continuare și ar trebui respinsă ca retrasă sau abandonată în mod explicit, iar orice cerere prezentată în statele membre de către același solicitant după decizia respectivă ar trebui considerată drept o cerere ulterioară. Cu toate acestea, retragerea implicită nu ar trebui să fie automată, ci solicitantului ar trebui să i se dea posibilitatea de a se prezenta în fața autorității decizionale și a demonstra că nerespectarea obligațiilor respective a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa.

(43)  În cazul în care un solicitant își retrage în mod explicit cererea din proprie inițiativă, cererea respectivă nu ar mai trebui analizată în continuare și ar trebui respinsă ca retrasă sau abandonată în mod explicit de către solicitant.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  În cazurile specifice prevăzute în prezentul regulament, în situația în care solicitantul nu își respectă obligațiile, autoritatea decizională ar trebui să fie în măsură să întrerupă temporar examinarea cererii sale de protecție internațională. Solicitantului ar trebui să i se acorde posibilitatea să își îndeplinească obligațiile în termen de două luni, pentru ca examinarea cererii sale să fie reluată. Examinarea cererii nu ar trebui reluată decât o singură dată, cu excepția cazului în care solicitantul poate demonstra că nerespectarea obligațiilor care îi revin a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa. În caz contrar, cererea ar trebui respinsă ca fiind retrasă în mod implicit.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În cazul în care solicitantul prezintă o cerere ulterioară fără a aduce probe sau elemente noi care măresc în mod semnificativ probabilitatea ca solicitantul să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională sau care evocă motivele pentru care cererea anterioară a fost respinsă ca inadmisibilă, această cerere ulterioară nu ar trebui să facă obiectul unei noi proceduri complete de examinare. În acest caz, în urma unei examinări preliminare, cererea ar trebui respinsă ca inadmisibilă sau ca vădit nefondată dacă este în mod clar neîntemeiată sau abuzivă, neavând nicio perspectivă concretă de succes, în conformitate cu principiul res judicata. Examinarea preliminară se efectuează pe baza declarațiilor în scris, iar interviul personal poate fi omis în cazurile în care din declarațiile în scris reiese clar că cererea nu aduce elemente sau date noi relevante ori este în mod clar neîntemeiată și nu are nicio perspectivă concretă de succes. În cazul unei cereri ulterioare, se pot face excepții de la dreptul persoanei de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după respingerea unei cereri ulterioare ca inadmisibilă sau nefondată ori, în cazul unei a doua sau a altei cereri ulterioare, de îndată ce o cerere este prezentată în orice stat membru după adoptarea unei decizii finale care a respins o cerere ulterioară depusă anterior ca inadmisibilă, nefondată sau vădit nefondată.

(44)  În cazul în care solicitantul prezintă o cerere ulterioară fără a aduce probe sau elemente noi care măresc probabilitatea ca solicitantul să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională sau care evocă motivele pentru care cererea anterioară a fost respinsă ca inadmisibilă, această cerere ulterioară nu ar trebui să facă obiectul unei noi proceduri complete de examinare. În acest caz, în urma unei examinări preliminare, cererea ar trebui respinsă ca nefondată sau ca vădit nefondată dacă este în mod clar neîntemeiată sau abuzivă și nu are nicio perspectivă concretă de succes, în conformitate cu principiul res judicata. Examinarea preliminară se efectuează pe baza declarațiilor în scris și a interviului personal. Interviul personal poate fi însă omis în cazurile în care din declarațiile în scris reiese clar că cererea nu aduce elemente sau date noi relevante ori este în mod clar neîntemeiată și nu are nicio perspectivă concretă de succes. În cazul unei cereri ulterioare, se pot face excepții de la dreptul persoanei de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după respingerea unei cereri ulterioare ca vădit nefondată ori, în cazul unei a doua sau a altei cereri ulterioare, de îndată ce o cerere este prezentată în orice stat membru după adoptarea unei decizii finale care a respins o cerere ulterioară depusă anterior ca nefondată sau vădit nefondată.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Un element esențial pentru a determina dacă o cerere de protecție internațională este fondată este siguranța solicitantului în țara sa de origine. Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) vizează atingerea unui nivel înalt de convergență privind condițiile pe care resortisanții țărilor terțe și apatrizii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de protecție internațională, prezentul regulament instituie criterii comune pentru desemnarea țărilor terțe drept țări de origine sigure și, având în vedere necesitatea de a consolida aplicarea conceptului de țară de origine sigură drept instrument esențial pentru a sprijini prelucrarea rapidă a cererilor care sunt susceptibile de a fi nefondate, prezentul regulament instituie o listă comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure.

(45)  Un element esențial pentru a determina dacă o cerere de protecție internațională este fondată este siguranța solicitantului în țara sa de origine. Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) vizează atingerea unui nivel înalt de convergență privind condițiile pe care resortisanții țărilor terțe și apatrizii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de protecție internațională, prezentul regulament instituie criterii comune pentru desemnarea țărilor terțe drept țări de origine sigure.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Faptul că o țară terță este inclusă pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure nu poate constitui o garanție absolută a siguranței resortisanților țării respective și, prin urmare, nu înlătură necesitatea de a efectua o examinare individuală adecvată a cererii de protecție internațională. Prin natura sa, evaluarea pe care se bazează desemnarea poate lua în considerare numai situația generală din țara respectivă pe plan civil, juridic și politic, precum și faptul că agenții de persecuție, de tortură sau care aplică tratamente ori pedepse inumane sau degradante fac efectiv obiectul sancțiunilor atunci când se stabilește că sunt responsabili de aceste fapte în țara respectivă. Din acest motiv, atunci când un solicitant arată că există motive serioase pentru ca țara să nu fie considerată sigură în cazul său particular, desemnarea respectivei țări drept țară sigură nu mai poate fi considerată pertinentă în cazul său.

(46)  Faptul că o țară terță este inclusă pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure nu poate constitui o garanție absolută a siguranței resortisanților țării respective și, prin urmare, nu înlătură necesitatea de a efectua o examinare individuală adecvată a cererii de protecție internațională. Prin natura sa, evaluarea pe care se bazează desemnarea poate lua în considerare numai situația generală din țara respectivă pe plan civil, juridic și politic, precum și faptul că agenții de persecuție, de tortură sau care aplică tratamente ori pedepse inumane sau degradante fac efectiv obiectul sancțiunilor atunci când se stabilește că sunt responsabili de aceste fapte în țara respectivă. Din acest motiv, atunci când un solicitant arată că există motive pentru ca țara să nu fie considerată sigură în cazul său particular, desemnarea respectivei țări drept țară sigură nu mai poate fi considerată pertinentă în cazul său.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În ceea ce privește desemnarea la nivelul Uniunii a țărilor terțe sigure, prezentul regulament prevede modalitățile pentru această desemnare. Țările terțe ar trebui desemnate la nivelul Uniunii drept țări terțe sigure prin intermediul unei modificări a prezentului regulament pe baza condițiilor prevăzute de prezentul regulament și după efectuarea unei evaluări detaliate, susținută de probe, implicând o cercetare realizată pe fond, și a unei consultări ample cu statele membre și cu părțile interesate relevante.

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure și a unei liste comune la nivelul UE a țărilor terțe sigure ar trebui să abordeze unele dintre divergențele existente între listele naționale din statele membre ale țărilor de origine sigure. Statele membre ar trebui să păstreze dreptul de a aplica sau a adopta dispoziții legislative care să le permită desemnarea la nivel național a altor țări terțe decât cele desemnate drept țări terțe sigure la nivelul Uniunii sau decât cele care figurează pe lista comună la nivelul UE drept țări de origine sigure, însă constituirea unei astfel de desemnări sau liste comune ar trebui să asigure aplicarea acestui concept în mod uniform de toate statele membre în ceea ce îi privește pe solicitanții ale căror țări de origine se află pe lista comună sau care au o legătură cu o țară terță sigură. Acest lucru ar trebui să faciliteze convergența în ceea ce privește aplicarea procedurilor și, totodată, să descurajeze deplasările secundare ale solicitanților de protecție internațională. Din acest motiv, posibilitatea de a folosi listele sau desemnările naționale ar trebui să înceteze în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(48)  Constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure ar trebui să abordeze unele dintre divergențele existente între listele naționale din statele membre ale țărilor sigure de origine. Statele membre ar trebui să păstreze dreptul de a aplica sau a adopta dispoziții legislative care să le permită desemnarea la nivel național a altor țări terțe drept țări de origine sigure, însă constituirea unei astfel de liste comune ar trebui să asigure aplicarea acestui concept în mod uniform de toate statele membre în ceea ce îi privește pe solicitanții ale căror țări de origine se află pe lista comună. Acest lucru ar trebui să faciliteze convergența în ceea ce privește aplicarea procedurilor și, totodată, să descurajeze deplasările secundare ale solicitanților de protecție internațională. Din acest motiv, posibilitatea de a folosi listele naționale cu țări de origine sigure ar trebui să înceteze în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a)  În cursul perioadei de tranziție de trei ani, statele membre ar trebui să se asigure că listele naționale ale țărilor de origine sigure și listele comune la nivelul Uniunii sunt conforme unele cu celelalte. O țară suspendată sau eliminată de pe lista comună a UE nu ar trebui considerată drept țară de origine sigură la nivel național.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 48 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48b)  În vederea armonizării listelor naționale de țări de origine sigure, în cursul perioadei de tranziție de trei ani, statele membre ar trebui să poată trimite Comisiei propuneri privind adăugarea unor anumite țări pe lista comună a UE de țări de origine sigure. Comisia ar trebui să examineze aceste propuneri în termen de șase luni de la prezentare, pe baza surselor multiple de informație de care dispune, în special a rapoartelor periodice ale SEAE și a informațiilor comunicate de statele membre, de Agenția europeană pentru azil, de ICNUR, de Consiliul Europei, de alte organizații internaționale relevante, precum și de organizații neguvernamentale naționale sau internaționale. În cazul în care o țară terță trebuie adăugată pe listă, Comisia ar trebui să prezinte în conformitate cu procedura legislativă ordinară o propunere de extindere a listei comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure. Comisia trebuie să asigure că, pentru fiecare țară terță înscrisă pe lista comună a UE de țări de origine sigure, există o politică eficace a Uniunii de returnare, cu acorduri de readmisie a căror deplină respectare trebuie să condiționeze ajutorul trimis de UE țărilor în cauză.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 48 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48c)  Lista comună la nivelul Uniunii a țărilor de origine sigure nu ar trebui să aibă ca obiectiv reducerea numărului de solicitanți de azil care provin din țările caracterizate atât de un număr mare de solicitanți, cât și de o rată redusă de recunoaștere. Desemnarea unei țări terțe ca țară de origine sigură ar trebui să se bazeze exclusiv pe conformitatea situației țării respective cu criteriile comune definite în prezentul regulament pentru desemnarea țărilor de origine sigure.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Comisia, asistată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, ar trebui să reexamineze periodic situația din țările terțe desemnate la nivelul Uniunii drept țări terțe sigure sau care se află pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure. În cazul unei înrăutățiri bruște a situației unei astfel de țări terțe, Comisia ar trebui să poată suspenda desemnarea la nivelul Uniunii a țării terțe respective drept țară terță sigură sau prezența țării terțe respective pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure pentru o perioadă limitată de timp, prin intermediul unui act delegat în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În plus, în acest caz, Comisia ar trebui să propună o modificare pentru ca țara terță să nu mai fie desemnată la nivelul Uniunii drept țară terță sigură sau să fie eliminată de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în termen de 3 luni de la adoptarea actului delegat prin care țara terță este suspendată.

(49)  Comisia, asistată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, ar trebui să reexamineze periodic situația din țările terțe care se află pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure. În cazul unei înrăutățiri bruște a situației unei astfel de țări terțe, Comisia ar trebui să poată suspenda prezența țării terțe respective pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure pentru o perioadă limitată de timp, prin intermediul unui act delegat în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În plus, în acest caz, Comisia ar trebui să propună o modificare în conformitate cu procedura legislativă ordinară pentru ca țara terță să fie eliminată de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în termen de șase luni de la adoptarea actului delegat prin care țara terță este suspendată.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  În cazul în care perioada de valabilitate a actului delegat și a prelungirilor sale expiră, fără adoptarea unui nou act delegat, desemnarea țării terțe respective drept țară de origine sigură la nivelul Uniunii sau prezența pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure nu ar mai trebui să fie suspendată. Acest lucru nu aduce atingere modificărilor propuse în vederea eliminării țării terțe de pe liste.

(51)  În cazul în care perioada de valabilitate a actului delegat și a prelungirilor sale expiră, fără adoptarea unui nou act delegat, desemnarea țării terțe respective pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure nu ar mai trebui să fie suspendată. Acest lucru nu aduce atingere modificărilor propuse în vederea eliminării țării terțe de pe liste.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Comisia, asistată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, ar trebui să examineze periodic situația din țările terțe care au fost eliminate de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure sau a țărilor terțe sigure, inclusiv atunci când un stat membru notifică Comisiei faptul că acesta consideră, pe baza unei evaluări argumentate, că, în urma unor modificări ale situației din țara terță respectivă, aceasta îndeplinește din nou condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru a fi desemnată drept sigură. Într-un astfel de caz, statele membre ar putea desemna țara terță respectivă drept țară de origine sigură sau țară terță sigură numai la nivel național, atât timp cât Comisia nu ridică obiecții cu privire la această desemnare. În cazul în care consideră că aceste condiții sunt îndeplinite, Comisia poate propune o modificare a desemnării la nivelul Uniunii a țărilor terțe sigure sau a listei comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure, pentru a adăuga țara terță respectivă.

(52)  Comisia, asistată de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, ar trebui să examineze periodic situația din țările terțe care au fost eliminate de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure. În cazul eliminării unei țări terțe de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, un stat membru poate informa Comisia dacă consideră că, în urma schimbării situației țării terțe în cauză, aceasta îndeplinește din nou criteriile prevăzute în prezentul regulament pentru a fi inclusă pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure. Comisia ar trebui să examineze orice notificare de acest tip din partea unui stat membru și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare în consecință a listei comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure. În cazul în care Comisia decide să nu prezinte o astfel de propunere, statele membre nu ar trebui să desemneze la nivel național acea țară drept țară de origine sigură.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  În ceea ce privește Turcia, temeiul juridic pentru protecția împotriva persecuției și a relelor tratamente este constituit în mod corespunzător de legislația materială și procedurală privind drepturile omului și combaterea discriminării, inclusiv de aderarea acestei țări la toate principalele tratate internaționale în domeniul drepturilor omului. În 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcări în 94 din cele 2 899 de cazuri în care a fost sesizată. Nu există niciun indiciu referitor la incidente legate de expulzarea, îndepărtarea sau extrădarea propriilor cetățeni într-o țară terță în care, printre altele, există un risc semnificativ că aceștia vor fi supuși pedepsei cu moartea, torturii, persecuției sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante ori în care li s-ar pune în pericol viața sau libertatea din rațiuni legate de rasă, religie, naționalitate, orientare sexuală, apartenență la un anumit grup social sau o anumită opinie politică ori din care există un risc serios să fie expulzați, îndepărtați sau extrădați într-o altă țară terță. În 2014, statele membre au considerat că 23,1 % (310) din cererile de azil depuse de cetățeni turci au fost întemeiate. Un stat membru a desemnat Turcia drept țară de origine sigură. Consiliul European a desemnat Turcia drept țară candidată și au fost deschise negocieri. La momentul desemnării, potrivit evaluării, Turcia îndeplinește la un nivel suficient criteriile politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga din 21-22 iunie 1993 referitoare la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților, iar Turcia va trebui să îndeplinească în continuare criteriile respective pentru a deveni membru, în conformitate cu recomandările formulate în raportul anual privind progresele înregistrate.

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63)  În ceea ce privește retragerea statutului de refugiat sau a protecției subsidiare, în special având în vedere revizuirea periodică a statutului care trebuie efectuată în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care beneficiază de protecție internațională sunt informate în mod corespunzător cu privire la o posibilă reexaminare a statutului lor și că acestora li se dă posibilitatea să își prezinte punctul de vedere, într-un termen rezonabil, printr-o declarație scrisă și în cadrul unui interviu personal, înainte ca autoritățile să adopte o decizie motivată de retragere a statutului acestora.

(63)  În ceea ce privește retragerea statutului de refugiat sau a protecției subsidiare, statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care beneficiază de protecție internațională sunt informate în mod corespunzător cu privire la o posibilă reexaminare a statutului lor și că acestora li se dă posibilitatea să își prezinte punctul de vedere, într-un termen rezonabil, printr-o declarație scrisă și în cadrul unui interviu personal, înainte ca autoritățile să adopte o decizie motivată de retragere a statutului acestora.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(66)  Având în vedere necesitatea asigurării echității în gestionarea cererilor și a eficacității procedurii comune de protecție internațională, ar trebui să fie stabilite termene nu numai pentru procedura administrativă, ci și, de asemenea, pentru etapa căii de atac, cel puțin în ceea ce privește prima cale de atac. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere unei examinări corespunzătoare și complete a unei căi de atac și, prin urmare, ar trebui încă menținut un anumit grad de flexibilitate în cazurile care implică elemente complexe de fapt sau de drept.

eliminat

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și documente solicitanților și măsurile privind solicitanții care au nevoie de garanții procedurale speciale, inclusiv minorii, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului34 din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(71)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și documente solicitanților și măsurile privind solicitanții care au nevoie de garanții procedurale specifice, inclusiv minorii, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului34 din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

_________________

_________________

34 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

34 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Justificare

Aliniază terminologia la poziția PE cu privire la alte instrumente SECA, în special Directiva privind condițiile de primire.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72)  Pentru a răspunde înrăutățirii bruște a situației dintr-o țară terță desemnată drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau inclusă în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește suspendarea desemnării țării terțe respective ca țară terță sigură la nivelul Uniunii sau a prezenței țării terțe respective pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure pentru o perioadă de șase luni, în cazul în care Comisia consideră, pe baza unei evaluări argumentate, că nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite în prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei în legătură cu pregătirea actelor delegate.

(72)  Pentru a răspunde înrăutățirii bruște a situației dintr-o țară terță inclusă în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește suspendarea prezenței țării terțe respective pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure pentru o perioadă de șase luni, în cazul în care Comisia consideră, pe baza unei evaluări argumentate, că nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite în prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei în legătură cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui evaluată periodic.

(75)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui evaluată periodic, în special în ceea ce privește aplicarea Secțiunii III.

Justificare

Acest amendament are scopul de a asigura, în practică, punerea în aplicare pe deplin a dispozițiilor prezentului regulament cu privire la dispozițiile de acordare a asistenței juridice gratuite solicitanților de azil în toate etapele procedurii.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Dispoziții mai favorabile

 

Statele membre pot institui sau menține standarde mai favorabile privind procedurile de acordare și retragere a protecției internaționale, în măsura în care standardele în cauză sunt compatibile cu prezenta directivă.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „solicitant” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid care a prezentat o cerere de protecție internațională cu privire la care nu s-a luat încă o decizie finală;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „solicitant care are nevoie de garanții procedurale speciale” înseamnă un solicitant a cărui capacitate de a beneficia de drepturile și de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezentul regulament este limitată din cauza unor circumstanțe individuale;

(c)  „solicitant care are nevoie de garanții procedurale specifice” înseamnă un solicitant a cărui capacitate de a beneficia de drepturile și de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezentul regulament este limitată din cauza unor circumstanțe individuale sau a unor vulnerabilități specifice;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „apatrid” înseamnă o persoană care nu este considerată cetățean al niciunui stat în temeiul legislației sale pe care o aplică;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „decizie finală” înseamnă o decizie de a acorda sau nu unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), inclusiv o decizie de respingere a unei cereri ca inadmisibilă sau o decizie de respingere a unei cereri ca retrasă sau abandonată în mod explicit și care nu mai poate face obiectul unei proceduri de atac în statul membru în cauză;

(d)  „decizie finală” înseamnă o decizie de a acorda sau nu unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), inclusiv o decizie de respingere a unei cereri ca inadmisibilă sau o decizie de respingere a unei cereri ca retrasă în mod explicit și care nu mai poate face obiectul unei proceduri de atac în statul membru în cauză;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „autoritate decizională” înseamnă orice organism cvasi-judiciar sau administrativ dintr-un stat membru responsabil de examinarea cererilor de protecție internațională, având competența de a lua decizii în primă instanță;

(e)  „autoritate decizională” înseamnă orice organism judiciar sau administrativ dintr-un stat membru responsabil de examinarea cererilor de protecție internațională, având competența de a lua decizii în primă instanță;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „tutore” înseamnă o persoană sau o organizație desemnată pentru a asista și a reprezenta un minor neînsoțit în scopul protejării interesului superior al copilului și a bunăstării sale generale în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul regulament și, dacă este necesar, al exercitării capacității juridice în numele minorului;

(f)  „tutore” înseamnă o persoană sau o organizație desemnată de organismele competente pentru a asista și a reprezenta un minor neînsoțit în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul regulament în scopul protejării interesului superior al copilului și a bunăstării sale și, dacă este necesar, al exercitării capacității juridice în numele minorului;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „retragerea protecției internaționale” înseamnă decizia prin care o autoritate decizională revocă statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară al unei persoane, îi pune capăt sau refuză să îl reînnoiască;

(g)  „retragerea protecției internaționale” înseamnă decizia prin care o autoritate decizională revocă statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară al unei persoane, îi pune capăt sau refuză să îl reînnoiască în conformitate cu [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale];

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „cerere ulterioară” înseamnă o nouă cerere de protecție internațională prezentată în orice stat membru după adoptarea unei decizii finale privind o cerere anterioară, inclusiv în cazurile în care cererea a fost respinsă ca retrasă în mod explicit sau ca abandonată în urma retragerii implicite a acesteia;

(i)  „cerere ulterioară” înseamnă o nouă cerere de protecție internațională prezentată în orice stat membru după adoptarea unei decizii finale privind o cerere anterioară, inclusiv în cazurile în care cererea a fost respinsă ca retrasă în mod explicit sau implicit;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele autorități au sarcina de a primi și a înregistra cereri de protecție internațională, precum și de a informa solicitanții cu privire la locul și modul de depunere a unei cereri de protecție internațională:

Fără a aduce atingere alineatului (1), următoarele autorități au sarcina de a primi și a înregistra cereri de protecție internațională, precum și de a informa solicitanții cu privire la locul și modul de depunere a unei cereri de protecție internațională, dar nu au, în niciun caz, competența de a decide asupra admisibilității și fondului unei cereri de protecție internațională:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritățile de imigrație;

(c)  autoritățile de imigrație, în măsura în care nu sunt autoritatea decizională;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  autoritățile responsabile de centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică.

(d)  autoritățile responsabile de centrele de cazare sau de primire a străinilor luați în custodie publică.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot încredința aceste sarcini și altor autorități.

Statele membre pot încredința aceste sarcini și altor autorități. În cazul în care cererea este primită de către o autoritate care nu are competența de a o înregistra, această autoritate informează solicitantul cu privire la locul și modul de depunere a unei cereri de protecție internațională.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autoritățile altui stat membru care au fost însărcinate de statul membru respectiv cu sarcina de a primi, înregistra sau examina cererile de protecție internațională;

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care statul membru responsabil a solicitat asistența Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și niciun agent nu a fost disponibil pentru a fi trimis pe teren, statul membru responsabil poate solicita asistența unui alt stat membru în scopul de a primi, a înregistra și a examina cererile de protecție internațională. Competența de a decide asupra cererilor individuale de protecție internațională îi rămâne statului membru responsabil.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură că personalul autorității decizionale sau al oricărei alte autorități responsabile de primirea și înregistrarea cererilor de protecție internațională în conformitate cu alineatul (3) are cunoștințele corespunzătoare și primește formarea și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în aplicarea prezentului regulament.

5.  Statele membre se asigură că personalul autorităților responsabile în conformitate cu alineatele (1)-(4a) din prezentul articol are cunoștințele corespunzătoare și a primit formarea necesară în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a UE) și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nu obțin informații de la agenții prezumați de persecuție sau vătămări grave într-un mod care ar putea duce la informarea directă a acestora despre faptul că solicitantul în cauză a prezentat o cerere și care ar periclita integritatea fizică a solicitantului sau a persoanelor aflate în întreținerea acestuia ori libertatea și siguranța membrilor familiei sale care se află încă în țara de origine.

(b)  nu obțin informații de la agenții prezumați de persecuție sau vătămări grave dacă acestea ar putea să pericliteze în orice fel integritatea fizică a solicitantului sau a persoanelor aflate în întreținerea acestuia ori libertatea și siguranța membrilor familiei sale care se află încă în țara de origine.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitantul prezintă cererea în statul membru al primei intrări sau, în cazul în care este prezent în mod legal într-un stat membru, acesta prezintă cererea în statul membru respectiv, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin).

1.  Solicitantul prezintă cererea în statul membru al primei intrări sau, în cazul în care este prezent în mod legal într-un stat membru, acesta prezintă cererea în statul membru respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea datelor menționate la articolul 27 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b);

(a)  furnizarea datelor menționate la articolul 27 alineatul (1) literele (a) și (b);

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  furnizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Eurodac);35

(b)  furnizarea datelor biometrice, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Eurodac);35

__________________

__________________

35 JO L […], […], p. […].

35 JO L […], […], p. […].

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  predarea documentelor aflate în posesia sa care sunt relevante pentru examinarea cererii.

(d)  acordarea permisiunii autorităților responsabile să examineze și să facă copii ale documentelor aflate în posesia lor care sunt relevante pentru examinarea cererii.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care solicitantul refuză să coopereze prin faptul că nu furnizează detaliile necesare examinării cererii, nici amprentele digitale și imaginea facială, iar autoritățile responsabile au informat în mod corespunzător persoana respectivă cu privire la obligațiile care îi revin și s-au asigurat că aceasta a avut posibilitatea efectivă de a respecta aceste obligații, cererea sa este respinsă ca abandonată în conformitate cu procedura menționată la articolul 39.

3.  În cazul în care solicitantul refuză să coopereze prin faptul că nu furnizează detaliile menționate la articolul 27 alineatul (1) litera (a) și (b), nici datele biometrice, iar autoritățile responsabile au informat în mod corespunzător persoana respectivă cu privire la obligațiile care îi revin și la consecințele care decurg din acestea și s-au asigurat că aceasta a avut posibilitatea efectivă de a respecta aceste obligații, cererea sa este respinsă ca retrasă în mod implicit în conformitate cu procedura menționată la articolul 39.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Solicitantul informează autoritatea decizională a statului membru în care acesta este obligat să fie prezent cu privire la locul său de reședință sau o adresă sau un număr de telefon la care poate fi contactat de către autoritatea decizională sau alte autorități responsabile. Acesta notifică autorității decizionale eventualele modificări. Solicitantul acceptă primirea oricărei comunicări la cel mai recent loc de reședință sau la cea mai recentă adresă pe care a indicat-o în acest scop, în special în cazul în care acesta depune o cerere în conformitate cu articolul 28.

4.  Solicitantul informează autoritatea decizională a statului membru în care acesta este obligat să fie prezent cu privire la locul său de reședință sau o adresă sau un număr de telefon sau o adresă de e-mail la care poate fi contactat de către autoritatea decizională sau alte autorități responsabile. Acesta notifică autorității decizionale eventualele modificări. Solicitantul acceptă primirea oricărei comunicări la cel mai recent loc de reședință sau la cea mai recentă adresă pe care a indicat-o în acest scop, în special în cazul în care acesta depune o cerere în conformitate cu articolul 28.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care este necesar pentru examinarea unei cereri, solicitantului i se poate cere de către autoritățile responsabile să fie percheziționat sau ca obiectele pe care le deține să fie percheziționate. Fără a aduce atingere perchezițiilor efectuate din motive de securitate, o percheziție a persoanei solicitantului în temeiul prezentului regulament se efectuează de o persoană de același sex, cu respectarea deplină a principiilor demnității umane și a integrității fizice și psihice.

7.  În cazul în care este necesar pentru procesarea unei cereri, solicitantului i se poate cere de către autoritățile responsabile să fie percheziționat sau ca obiectele pe care le deține să fie percheziționate. Autoritatea decizională îl informează pe solicitant în scris cu privire la motivele percheziției. Acest lucru se face fără a aduce atingere perchezițiilor efectuate din motive de securitate.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea decizională informează solicitanții, într-o limbă pe care aceștia o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg, cu privire la:

Autoritatea decizională informează solicitanții, într-o limbă pe care aceștia o înțeleg și într-o formă concisă și accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, cu privire la:

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  drepturile și obligațiile lor în cursul procedurii, inclusiv obligația de a rămâne pe teritoriul statului membru în care sunt obligați să fie prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin);

(c)  drepturile și obligațiile lor în cursul procedurii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin);

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  calendarul procedurii;

(e)  calendarul procedurii, inclusiv orice termene în care trebuie să se încadreze, precum și termenele pe care autoritățile responsabile sunt obligate să le respecte;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită pentru depunerea cererii individuale, precum și de reprezentare legală în toate etapele procedurii, în temeiul Secțiunii III;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  rezultatul deciziei luate de autoritatea decizională, motivarea acestei decizii, precum și consecința unei decizii prin care se refuză acordarea protecției internaționale și modul de contestare a unei astfel de decizii.

(h)  rezultatul deciziei luate de autoritatea decizională, motivarea acestei decizii și toate elementele luate în considerare în scopul deciziei, precum și consecința unei decizii prin care se refuză acordarea protecției internaționale și modul de contestare a unei astfel de decizii și termenele-limită care trebuie respectate în cazul unei astfel de contestații.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf sunt furnizate în timp util pentru a permite solicitanților să își exercite drepturile garantate prin prezentul regulament și pentru ca aceștia să respecte în mod corespunzător obligațiile prevăzute la articolul 7.

Toate informațiile menționate la primul paragraf din prezentul alineat sunt furnizate în timp util pentru a permite solicitanților să își exercite drepturile garantate prin prezentul regulament și pentru ca aceștia să respecte în mod corespunzător obligațiile prevăzute la articolul 7. Informațiile menționate la literele (a) – (g) din prezentul alineat al doilea paragraf sunt furnizate solicitantului cel târziu în momentul înregistrării cererii de protecție internațională. Informațiile se furnizează atât în scris, cât și oral, dacă este cazul cu ajutorul echipamentelor multimedia. Informațiile se furnizează minorilor într-un mod adaptat vârstei lor de către personal instruit în mod corespunzător și cu participarea tutorelui.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene elaborează, în strânsă cooperare cu agențiile naționale responsabile și în mod complementar față de materialul informativ prevăzut în Regulamentul (UE) XXX/XXX (Regulamentul Dublin), materiale informative comune care conțin cel puțin informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol. Materialul informativ comun se elaborează astfel încât să permită statelor membre să o completeze cu informații suplimentare specifice statelor membre. Agenția Uniunii Europene pentru Azil creează un material informativ specific destinate în special următoarelor grupuri-țintă:

 

(a) solicitanții adulți, cu o atenție deosebită acordată femeilor și solicitanților vulnerabili;

 

(b) minorii neînsoțiți și

 

(c) minorii însoțiți.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Atunci când este necesar și adecvat, autoritatea decizională pune la dispoziția solicitantului serviciile unui mediator cultural, care să îl asiste în timpul procedurii și, în special, în timpul interviului personal.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea decizională oferă solicitanților posibilitatea de a comunica cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați sau cu orice altă organizație care oferă consultanță juridică sau alt tip de consiliere solicitanților în conformitate cu dreptul intern.

4.  În termen de 14 zile de la depunerea cererii, autoritatea decizională oferă solicitanților posibilitatea de a comunica cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați sau cu orice altă organizație care oferă consultanță juridică sau alt tip de consiliere solicitanților în conformitate cu dreptul intern.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea decizională se asigură că solicitanții și, dacă este cazul, tutorii, consilierii juridici sau alți consilieri ai acestora au acces la informațiile menționate la articolul 33 alineatul (2) litera (e) care sunt necesare pentru examinarea cererilor, precum și la informațiile furnizate de experții menționați la articolul 33 alineatul (3), atunci când autoritatea decizională a luat în considerare aceste informații în scopul luării unei decizii cu privire la cererea lor.

5.  Autoritatea decizională se asigură că solicitanții și, dacă este cazul, tutorii sau consilierii juridici ai acestora au acces la informațiile menționate la articolul 33 alineatul (2) literele (b) și (c) care sunt necesare pentru examinarea cererilor, precum și la informațiile furnizate de experții menționați la articolul 33 alineatul (3), atunci când autoritatea decizională a luat în considerare aceste informații în scopul luării unei decizii cu privire la cererea lor.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Autoritatea decizională înștiințează solicitanții într-o perioadă rezonabilă de timp cu privire la decizia adoptată în ceea ce privește cererea acestora. În cazul în care un tutore, un consilier juridic sau un alt consilier îl reprezintă în mod legal pe solicitant, autoritatea decizională îi poate comunica acestuia decizia, în loc să o comunice solicitantului.

6.  Autoritatea decizională înștiințează solicitanții în scris în termen de cinci zile cu privire la decizia adoptată în ceea ce privește cererea acestora. În cazul în care un tutore sau un consilier juridic îl reprezintă în mod legal pe solicitant, autoritatea decizională îi comunică acestuia decizia, precum și solicitantului.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dreptul de a rămâne nu constituie un drept de a primi un permis de ședere și nu îi conferă solicitantului dreptul de a călători în alte state membre fără autorizație, astfel cum se menționează la articolul 6 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire).

2.  Dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru nu constituie un drept de a primi un permis de ședere și nu îi conferă solicitantului dreptul de a călători în alte state membre fără autorizație, astfel cum se menționează la articolul 6 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înainte de adoptarea unei decizii de către autoritatea decizională cu privire la admisibilitatea unei cereri de protecție internațională, solicitantului i se oferă posibilitatea de a avea un interviu privind admisibilitatea cererii sale.

1.  În cazul în care o autoritate decizională aplică procedura de admisibilitate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și înainte de adoptarea unei decizii de către autoritatea decizională respectivă cu privire la admisibilitatea unei cereri de protecție internațională, solicitantului i se oferă dreptul de a fi audiat în cadrul unui interviu personal privind admisibilitatea cererii sale.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cadrul interviului privind admisibilitatea, solicitantului i se oferă posibilitatea de a furniza argumente corespunzătoare care să demonstreze că motivele de inadmisibilitate prevăzute la articolul 36 alineatul (1) nu ar fi aplicabile situației sale personale.

2.  În cadrul interviului privind admisibilitatea, solicitantului i se oferă posibilitatea de a furniza argumente care să demonstreze că motivele de inadmisibilitate prevăzute la articolul 36 alineatul (1) nu ar fi aplicabile situației sale personale.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înainte de adoptarea unei decizii de către autoritatea decizională cu privire la fondul unei cereri de protecție internațională, solicitantului i se oferă posibilitatea de a avea un interviu pe fond privind cererea sa.

1.  Înainte de adoptarea unei decizii de către autoritatea decizională cu privire la fondul unei cereri de protecție internațională, solicitantului i se oferă dreptul de a fi audiat în cadrul unui interviu pe fond privind cererea sa. Interviul pe fond poate fi realizat simultan cu interviul privind admisibilitatea, cu condiția ca solicitantului să i se fi acordat timp suficient și adecvat pentru a se pregăti și a se consulta cu consilierul său juridic.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cadrul interviului pe fond, solicitantul i se oferă o posibilitate adecvată de a prezenta elementele necesare pentru a-și motiva cererea în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), iar acesta furnizează toate elementele aflate la dispoziția sa cât mai complet posibil. Solicitantului i se dă posibilitatea de a oferi o explicație referitoare la elementele care pot lipsi sau la eventualele incoerențe sau contradicții din declarațiile sale.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Persoana care conduce interviul pe fond cu solicitantul nu poartă uniformă militară sau uniforma autorităților de aplicare a legii.

eliminat

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitantului i se oferă posibilitatea de a avea un interviu personal cu privire la cererea sa, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament.

1.  Solicitantului i se oferă dreptul de a fi audiat în cadrul unui interviu personal cu privire la cererea sa, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Se asigură prezența unui interpret, precum și a consilierului juridic al solicitantului, în cazul în care solicitantul a decis să recurgă la asistență juridică sau a solicitat asistență juridică gratuită în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interviurile personale sunt conduse de către personalul autorității decizionale care poate fi asistat de personalul autorităților din alte state membre menționate la articolul 5 alineatul (4) litera (a) sau de experți trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene menționați la articolul 5 alineatul (4) litera (b).

3.  Interviurile personale sunt conduse de către personalul autorității decizionale care poate fi asistat de personalul autorităților din alte state membre menționate la articolul 5 alineatul (4) sau de către personalul autorităților altor state membre în conformitate cu condiția prevăzută la articolul 5 alineatul (4a).

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Persoana care conduce interviul de admisibilitate sau interviul pe fond cu solicitantul nu poartă, pe parcursul interviului, uniformă militară sau uniforma autorităților de aplicare a legii.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, din cauza cererilor simultane de protecție internațională prezentate de un număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi, este dificil, în practică, pentru autoritatea decizională să organizeze în timp util interviuri personale pentru fiecare solicitant, autoritatea decizională poate fi asistată de personalul autorităților din alte state membre menționate la articolul 5 alineatul (4) litera (a) și de experți trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene menționați la articolul 5 alineatul (4) litera (b) în desfășurarea unor astfel de interviuri.

4.  În cazul în care, din cauza cererilor simultane de protecție internațională prezentate de un număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi, este dificil, în practică, pentru autoritatea decizională să organizeze în timp util interviuri personale pentru fiecare solicitant, autoritatea decizională poate fi asistată de experți trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene menționați la articolul 5 alineatul (4) sau de personal al autorităților altor state membre în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (4a) în desfășurarea unor astfel de interviuri.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lipsa unui interviu personal în temeiul literei (b) nu afectează în mod negativ decizia autorității decizionale. Autoritatea îi oferă solicitantului posibilitatea efectivă de a prezenta informații suplimentare. Atunci când există îndoieli privind starea de sănătate a solicitantului, autoritatea decizională consultă un profesionist în domeniul medical pentru a stabili dacă starea care face ca solicitantul să nu poată sau să nu fie în măsură să fie intervievat este temporară sau de durată.

Lipsa unui interviu personal în temeiul literei (b) nu afectează în mod negativ decizia autorității decizionale. Autoritatea îi oferă solicitantului posibilitatea efectivă de a prezenta informații suplimentare. Atunci când există îndoieli privind starea de sănătate a solicitantului, autoritatea decizională consultă un profesionist în domeniul medical pentru a stabili dacă starea care face ca solicitantul să nu poată sau să nu fie în măsură să fie intervievat este temporară sau de durată. În cazul în care, după consultarea profesionistului în domeniul medical, este clar că starea care face ca solicitantul să nu poată sau să nu fie în măsură să fie intervievat are un caracter temporar, autoritatea decizională amână interviul personal până când solicitantul este apt pentru a fi intervievat.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Persoana care conduce interviul este competentă pentru a ține seama de situația personală și generală în care se înscrie cererea, inclusiv de originea culturală, vârsta, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen și vulnerabilitatea solicitantului. Personalul care intervievează solicitanții deține, de asemenea, cunoștințe generale referitoare la probleme care ar putea afecta capacitatea solicitantului de a fi supus unui interviu, precum indicii că solicitantul ar fi putut fi supus torturii în trecut.

6.  Persoana care conduce interviul este competentă pentru a ține seama de situația personală și generală în care se înscrie cererea, inclusiv situația care predomină în țara de origine a solicitantului, originea culturală, vârsta, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen și vulnerabilitatea solicitantului. Personalul care intervievează solicitanții deține, de asemenea, cunoștințe generale referitoare la probleme care ar putea afecta capacitatea solicitantului de a fi supus unui interviu, precum indicii că solicitantul ar fi putut fi supus torturii în trecut sau ar fi putut fi victimă a traficului de persoane.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Personalul care intervievează solicitanții, inclusiv experții trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, a beneficiat în prealabil de o formare relevantă care include elementele enumerate la articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene), inclusiv în ceea ce privește dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul Uniunii în materie de azil și normele referitoare la accesul la procedura de protecție internațională, inclusiv pentru persoanele care ar putea avea nevoie de garanții procedurale speciale.

7.  Personalul care intervievează solicitanții, inclusiv experții trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, a beneficiat în prealabil de o formare relevantă care include elementele enumerate la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene), inclusiv în ceea ce privește dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul Uniunii în materie de azil și normele referitoare la accesul la procedura de protecție internațională, inclusiv pentru persoanele care ar putea avea nevoie de garanții procedurale specifice.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul interviului personal, se pune la dispoziție un interpret capabil să asigure o comunicare corespunzătoare între solicitant și persoana care conduce interviul. Comunicarea are loc în limba pe care o preferă solicitantul, cu excepția cazului în care există o altă limbă pe care o înțelege și în care poate comunica în mod clar.

În cadrul interviului personal, se pune la dispoziție un interpret și, dacă este necesar, un mediator cultural capabil să asigure o comunicare corespunzătoare între solicitant și persoana care conduce interviul. Interpreții și mediatorii au beneficiat în prealabil de o formare specifică menționată la articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene), inclusiv elementele enumerate la alineatul (6) din prezentul articol. Comunicarea are loc în limba pe care o preferă solicitantul, cu excepția cazului în care există o altă limbă pe care o înțelege și în care poate comunica în mod clar.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea solicitantului, autoritatea decizională se asigură că intervievatorii și interpreții sunt de același sex ca solicitantul, în măsura în care acest lucru este posibil și autoritatea decizională nu are motive pentru a considera că o astfel de solicitare se bazează pe motive care nu au legătură cu dificultățile din partea solicitantului de a prezenta motivele cererii sale într-un mod cuprinzător.

La cererea solicitantului, autoritatea decizională se asigură că intervievatorii, interpreții și mediatorii sunt de același sex ca solicitantul, în măsura în care acest lucru este posibil și autoritatea decizională nu are motive pentru a considera că o astfel de solicitare se bazează pe motive care nu au legătură cu dificultățile din partea solicitantului de a prezenta motivele cererii sale într-un mod cuprinzător. Interpreții, trebuie să fi beneficiat deja de o instruire specifică în domeniul dreptului internațional în materie de azil, precum și în domeniul identificării victimelor traficului de persoane, torturii, victimelor violenței pe motive de orientare sexuală și violenței bazate pe gen.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Lipsa unui interviu personal nu împiedică autoritatea decizională să adopte o decizie cu privire la o cerere de protecție internațională.

9.  Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (1) și articolului 11 alineatul (1) și cu condiția să fi fost depuse suficiente eforturi pentru a se asigura că solicitantului i s-a oferit posibilitatea unui interviu personal, lipsa unui interviu personal, survenită în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol, nu împiedică autoritatea decizională să adopte o decizie cu privire la o cerere de protecție internațională.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională sau orice altă autoritate sau alți experți care îi oferă asistență sau care conduc interviul individual întocmesc un raport detaliat și faptic care conține toate elementele esențiale sau o transcriere a fiecărui interviu personal.

1.  Autoritatea decizională sau experții trimiși de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene menționați la articolul 5 alineatul (4) sau de personalul autorităților altor state membre în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (4a) care îi oferă asistență sau care conduc interviul individual întocmesc un raport care conține toate elementele principale ale fiecărui interviu personal. O copie a raportului va fi transmisă solicitantului.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Interviul personal se înregistrează cu ajutorul mijloacelor de înregistrare audio sau audio-video. Solicitantul este informat în prealabil cu privire la o astfel de înregistrare.

2.  Interviul personal se înregistrează cu ajutorul mijloacelor de înregistrare audio. Solicitantul este informat în prealabil cu privire la o astfel de înregistrare și la scopul înregistrării respective. Se acordă o atenție deosebită cerințelor solicitanților care au nevoie de garanții procedurale specifice.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Solicitantului i se dă posibilitatea de a formula observații sau de a oferi clarificări verbal sau în scris cu privire la orice erori de traducere sau neînțelegeri care apar în raport sau în transcriere, la încheierea interviului personal sau într-un anumit termen înainte de luarea unei decizii de către autoritatea decizională. În acest scop, solicitantul este informat cu privire la întregul conținut al raportului sau la elementele esențiale ale transcrierii, beneficiind de asistență din partea unui interpret, dacă este necesar. Ulterior, solicitantului i se cere să confirme că raportul, prin conținutul său, ori transcrierea reflectă în mod corect interviul personal.

3.  Solicitantului i se dă posibilitatea de a formula observații sau de a oferi clarificări verbal sau în scris cu privire la orice erori de traducere sau neînțelegeri sau alte erori factuale care apar în raport sau în transcriere, la încheierea interviului personal sau într-un anumit termen înainte de luarea unei decizii de către autoritatea decizională. În acest scop, solicitantul este informat cu privire la întregul conținut al raportului beneficiind de asistență din partea unui interpret, dacă este necesar. Ulterior, solicitantului i se cere să confirme că raportul, prin conținutul său, reflectă în mod corect interviul personal. În cazul în care există îndoieli cu privire la declarațiile solicitantului din cursul interviului personal, înregistrarea audio prevalează.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care solicitantul refuză să confirme că raportul, prin conținutul său, ori transcrierea reflectă în mod corect interviul personal, motivele refuzului se consemnează la dosarul solicitantului. Un astfel de refuz nu împiedică autoritatea decizională să adopte o decizie cu privire la cerere.

4.  În cazul în care solicitantul refuză să confirme că raportul, prin conținutul său, reflectă în mod corect interviul personal, motivele refuzului se consemnează la dosarul solicitantului. Un astfel de refuz nu împiedică autoritatea decizională să adopte o decizie cu privire la cerere.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Înainte de luarea unei decizii de către autoritatea decizională, solicitanții și consilierii juridici sau alți consilieri ai acestora au acces la raport sau la transcriere și la înregistrare.

5.  Înainte de luarea unei decizii de către autoritatea decizională, solicitanții, tutorii și consilierii juridici ai acestora au acces la raport și la înregistrare cât mai curând posibil și, în orice caz, în timp util, inclusiv în cazul în care cererea este examinată în conformitate cu procedura de examinare accelerată.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care cererea este examinată în conformitate cu procedura accelerată de examinare, autoritatea decizională poate acorda acces la raport sau la transcrierea înregistrării în același moment în care se ia decizia.

eliminat

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Autoritățile responsabile stochează înregistrarea sau transcrierea pentru o perioadă de zece ani de la data deciziei finale. Înregistrarea este ștearsă după expirarea acestei perioade sau în cazul în care aceasta privește o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

7.  Autoritățile responsabile stochează înregistrarea și raportul pentru o perioadă de cinci ani de la data deciziei finale privind cererea. Înregistrarea este ștearsă după expirarea acestei perioade sau în cazul în care aceasta privește o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitanții au dreptul de a consulta, în mod efectiv, un consilier juridic sau alt consilier, recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop în conformitate cu dreptul intern, în chestiuni referitoare la cererile lor în toate etapele procedurii.

1.  Imediat după înregistrarea cererii de protecție internațională de către autoritățile responsabile în conformitate cu articolul 27, solicitanții au dreptul de a consulta, în mod efectiv, un consilier juridic sau alt consilier, recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop în conformitate cu dreptul intern, în chestiuni referitoare la cererile lor în toate etapele procedurii până la adoptarea unei decizii finale privind cererea.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere dreptului reclamantului de a-și alege propriul consilier juridic sau alt consilier pe cheltuiala proprie, un solicitant poate solicita asistență și reprezentare juridice gratuite în toate stadiile procedurii în conformitate cu articolele 15-17. Solicitantul este informat cu privire la dreptul său de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite în toate etapele procedurii.

2.  Fără a aduce atingere dreptului reclamantului de a-și alege propriul consilier juridic pe cheltuiala proprie, un solicitant poate solicita asistență și reprezentare juridice gratuite în toate stadiile procedurii în conformitate cu articolele 15-17. Solicitantul este informat cât mai curând posibil și cel târziu la înregistrarea cererii în conformitate ci articolele 26 și 27 cu privire la dreptul său de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite în toate etapele procedurii.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  asistență la pregătirea cererii, inclusiv la depunerea cererii în conformitate cu articolul 28;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  furnizarea de asistență în pregătirea cererii și interviului personal, inclusiv participarea la interviul personal dacă este necesar;

(b)  furnizarea de asistență în pregătirea interviului personal și participarea la interviul personal;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cererea este considerată ca neavând nicio perspectivă concretă de succes;

eliminat

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cererea este o cerere ulterioară.

(c)  cererea este o a doua cerere sau o altă cerere ulterioară.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  calea de atac este considerată ca neavând nicio perspectivă concretă de succes;

eliminat

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  calea de atac sau revizuirea sunt în etapa celei de a doua căi de atac sau a unei căi de atac ulterioare, astfel cum prevede dreptul intern, incluzând reaudieri sau revizuiri ale căilor de atac.

(c)  calea de atac sau revizuirea sunt în etapa celei de a doua căi de atac sau a unei căi de atac ulterioare, astfel cum prevede dreptul intern, incluzând reaudieri sau revizuiri ale căilor de atac, și se consideră că nu există perspective concrete de succes pentru în etapa celei de a doua căi de atac.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care decizia de a nu acorda asistență și reprezentare juridice gratuite este luată de către o autoritate, alta decât o instanță, pe motiv că se consideră că nu există perspective concrete de succes pentru calea de atac, solicitantul are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva acestei decizii și, în acest scop, acesta are dreptul de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite.

În cazul în care decizia de a nu acorda asistență și reprezentare juridice gratuite este luată de către o autoritate, alta decât o instanță, solicitantul are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva acestei decizii și, în acest scop, acesta are dreptul de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consilierii juridici sau alți consilieri recunoscuți ca atare sau autorizați în acest scop de dreptul intern, care asistă sau reprezintă un solicitant în temeiul dreptului intern, primesc acces la informațiile din dosarul solicitantului pe baza cărora este sau va fi luată o decizie.

1.  Consilierii juridici recunoscuți ca atare sau autorizați în acest scop de dreptul intern, care asistă sau reprezintă un solicitant în temeiul dreptului intern, primesc acces la informațiile din dosarul solicitantului pe baza cărora este sau va fi luată o decizie.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește litera (b), autoritatea decizională acordă accesul la informații sau la surse în special consilierului juridic sau altui consilier care a fost supus unui control de securitate, în măsura în care informațiile sunt relevante pentru examinarea cererii sau pentru luarea unei decizii de retragere a protecției internaționale.

În ceea ce privește litera (b), autoritatea decizională acordă accesul la informații sau la surse în special consilierului juridic care a fost supus unui control de securitate, în măsura în care informațiile sunt relevante pentru examinarea cererii sau pentru luarea unei decizii de retragere a protecției internaționale.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consilierul juridic sau alt consilier care asistă sau reprezintă un solicitant are acces la zonele restricționate, precum centrele de cazare și zonele de tranzit, în scopul consultării cu solicitantul, în conformitate cu Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire).

3.  Consilierul juridic care asistă sau reprezintă un solicitant are acces la zonele restricționate, precum centrele de cazare și zonele de tranzit, în scopul consultării cu solicitantul, în conformitate cu Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire).

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Solicitantului i se permite să se prezinte la interviul personal însoțit de un consilier juridic sau de un alt consilier recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop de dreptul intern. Consilierul juridic sau alt consilier este autorizat să intervină în timpul interviului personal.

4.  Solicitantului i se permite să se prezinte la interviul personal însoțit de un consilier juridic recunoscut ca atare sau autorizat în acest scop de dreptul intern. Consilierul juridic este autorizat să intervină în timpul interviului personal.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea decizională poate cere ca solicitantul să fie prezent la interviul personal chiar și atunci când acesta este reprezentat în temeiul dreptului intern de un consilier juridic sau de un alt consilier și poate cere solicitantului să răspundă personal la întrebările adresate.

5.  Autoritatea decizională poate cere ca solicitantul să fie prezent la interviul personal chiar și atunci când acesta este reprezentat în temeiul dreptului intern de un consilier juridic și poate cere solicitantului să răspundă personal la întrebările adresate.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fără a aduce atingere articolului 22 alineatul (5), absența consilierului juridic sau a altui consilier nu împiedică autoritatea decizională să efectueze interviul personal cu solicitantul.

6.  Fără a aduce atingere articolului 22 alineatul (5), absența consilierului juridic nu împiedică autoritatea decizională să efectueze interviul personal cu solicitantul, cu condiția ca solicitantul să fi fost informat cu privire la dreptul său la asistență și reprezentare legală, inclusiv asistență și reprezentare legală gratuită, dacă este cazul, și a ales să nu se prevaleze de acest drept.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Asistența și reprezentarea juridice gratuite sunt acordate de către consilieri juridici sau alți consilieri autorizați în temeiul dreptului intern să asiste sau să reprezinte solicitanții sau de organizațiile neguvernamentale acreditate în temeiul dreptului intern să presteze servicii de consiliere sau reprezentare.

1.  Asistența și reprezentarea juridice gratuite sunt acordate de către consilieri juridici autorizați în temeiul dreptului intern să asiste sau să reprezinte solicitanții sau de organizațiile neguvernamentale acreditate în temeiul dreptului intern să presteze servicii de consiliere sau reprezentare.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc norme procedurale specifice privind modalitățile de depunere și prelucrare a cererilor pentru acordarea de asistență și reprezentare juridice gratuite în ceea ce privește cererile de protecție internațională sau aplică normele existente privind cereri similare de drept intern, cu condiția ca aceste norme să nu facă imposibil sau excesiv de dificil accesul la asistență și reprezentare juridice gratuite.

2.  Statele membre stabilesc norme procedurale specifice privind modalitățile de depunere și prelucrare a cererilor pentru acordarea de asistență și reprezentare juridice gratuite în ceea ce privește cererile de protecție internațională. Aceste norme nu sunt mai restrictive decât normele existente prevăzute de legislația națională și nu fac imposibil sau excesiv de dificil accesul la asistență și reprezentare juridice gratuite. Autoritățile informează solicitantul cu privire la aceste norme cât mai curând posibil și, în orice caz, cel mai târziu la înregistrarea cererii în conformitate cu articolul 27.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot, de asemenea, impune limite pecuniare sau termene pentru acordarea de asistență și reprezentare juridice gratuite, cu condiția ca aceste limite să nu restricționeze în mod arbitrar accesul la asistență și reprezentare juridice gratuite. În ceea ce privește onorariile și alte costuri, condițiile oferite solicitanților nu sunt mai puțin favorabile decât cele de care beneficiază în general resortisanții proprii în chestiuni referitoare la asistența juridică.

3.  Statele membre pot, de asemenea, impune limite pecuniare sau termene pentru acordarea de asistență și reprezentare juridice gratuite, cu condiția ca aceste limite să nu fie arbitrare și să nu restricționeze în mod nejustificat accesul la asistență și reprezentare juridice gratuite. În ceea ce privește onorariile și alte costuri, condițiile oferite solicitanților nu sunt mai puțin favorabile decât cele de care beneficiază în general resortisanții proprii în chestiuni referitoare la asistența juridică.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre pot cere rambursarea integrală sau parțială a oricăror costuri suportate în cazul și în momentul în care situația financiară a solicitantului se îmbunătățește considerabil sau în cazul în care decizia de a suporta aceste costuri a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant.

4.  Statele membre pot cere solicitantului rambursarea integrală sau parțială a costurilor suportate aferente asistenței și reprezentării juridice în cazul în care situația financiară a solicitantului se îmbunătățește considerabil în decursul procedurii sau în cazul în care decizia de a acorda asistență și reprezentare juridică gratuită a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant, cu condiția să se poată stabili că solicitantul își poate permite costurile respective.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Capitolul 2 – secțiunea 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Garanții speciale

Garanții specifice

Justificare

Aliniază terminologia la poziția PE cu privire la alte instrumente SECA, în special Directiva privind condițiile de primire.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Solicitanți care au nevoie de garanții procedurale speciale

Solicitanți care au nevoie de garanții procedurale specifice

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea decizională evaluează în mod sistematic dacă un solicitant individual are nevoie de garanții procedurale speciale. Această evaluarea poate fi integrată în procedurile naționale existente sau în evaluarea menționată la articolul 21 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire) și nu este necesar să ia forma unei proceduri administrative.

Autoritatea decizională evaluează în mod sistematic și cât mai curând posibil după prezentarea cererii dacă un solicitant individual are nevoie de garanții procedurale specifice. Evaluarea se realizează cu ajutorul unui interpret calificat, dacă este necesar. Această evaluarea se integrează în procedurile naționale existente sau în evaluarea menționată la articolul 21 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire) și nu este necesar să ia forma unei proceduri administrative.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul acestei evaluări, autoritatea decizională respectă principiile generale pentru evaluarea nevoilor procedurale speciale stabilite la articolul 20.

În scopul acestei evaluări, autoritatea decizională respectă principiile generale pentru evaluarea nevoilor procedurale specifice stabilite la articolul 20.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În situația în care solicitanții au fost identificați drept solicitanți care au nevoie de garanții procedurale speciale, acestora li se furnizează sprijin adecvat pentru a li se permite să beneficieze de drepturile și să respecte obligațiile prevăzute de prezentul regulament pe toată durata procedurii de protecție internațională.

2.  În situația în care solicitanții au fost identificați drept solicitanți care au nevoie de garanții procedurale specifice, acestora li se furnizează sprijin adecvat pentru a li se permite să beneficieze de drepturile și să respecte obligațiile prevăzute de prezentul regulament pe toată durata procedurii de protecție internațională, inclusiv punându-le la dispoziție un mediator cultural, dacă este necesar și adecvat.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În situația în care nu poate fi furnizat un astfel de sprijin adecvat în cadrul procedurii accelerate de examinare menționate la articolul 40 sau al procedurii la frontieră menționate la articolul 41, în special în situația în care autoritatea decizională consideră că solicitantul are nevoie de garanții procedurale speciale ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică, sexuală sau pe criterii de gen, autoritatea decizională nu aplică sau încetează să aplice procedurile respective în cazul solicitantului.

3.  În situația în care nu poate fi furnizat un astfel de sprijin adecvat în cadrul procedurii accelerate de examinare menționate la articolul 40 sau al procedurii la frontieră menționate la articolul 41, sau în situația în care autoritatea decizională consideră că solicitantul are nevoie de garanții procedurale specifice care acordă o atenție specială victimelor torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică, sexuală sau pe criterii de gen, autoritatea decizională nu aplică sau încetează să aplice procedurile respective în cazul solicitantului.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate indica detaliile și măsurile specifice pentru evaluarea și abordarea nevoilor procedurale speciale ale solicitanților, inclusiv ale minorilor neînsoțiți, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 58.

4.  Comisia poate indica detaliile și măsurile specifice pentru evaluarea și abordarea nevoilor procedurale specifice ale solicitanților, inclusiv ale minorilor neînsoțiți, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 59.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principii generale pentru evaluarea nevoilor procedurale speciale

Principii generale pentru evaluarea nevoilor procedurale specifice

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Procesul de identificare a solicitanților cu nevoi procedurale speciale este inițiat de autoritățile responsabile de primirea și înregistrarea cererilor de îndată ce o cerere este prezentată, acesta fiind continuat de către autoritatea decizională în momentul în care se depune cererea.

1.  Procesul de identificare a solicitanților cu nevoi procedurale specifice este inițiat în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) de autoritățile responsabile de primirea și înregistrarea cererilor de îndată ce o cerere este prezentată și este finalizat în termen de 30 de zile.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Personalul din cadrul autorităților responsabile cu primirea și înregistrarea cererilor indică, la înregistrarea cererii, dacă un solicitant prezintă primele indicii ale unei vulnerabilități care ar necesita garanții procedurale speciale și care ar putea fi dedusă din semne fizice sau din declarațiile ori comportamentul solicitantului.

Personalul din cadrul autorităților responsabile cu primirea și înregistrarea cererilor indică, la înregistrarea cererii, dacă un solicitant prezintă primele indicii ale unei vulnerabilități care ar necesita garanții procedurale specifice și care ar putea fi dedusă din semne fizice sau din declarațiile ori comportamentul solicitantului.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile referitoare la faptul că un solicitant prezintă primele semne ale unei vulnerabilități sunt incluse în dosarul solicitantului, împreună cu o descriere a semnelor vulnerabilității prezentate de solicitantul care ar putea avea nevoie de garanții procedurale speciale.

Informațiile referitoare la faptul că un solicitant prezintă primele semne ale unei vulnerabilități sunt incluse în dosarul solicitantului, împreună cu o descriere a semnelor vulnerabilității prezentate de solicitantul care ar putea avea nevoie de garanții procedurale specifice și cu observațiile solicitantului cu privire la necesitatea de a beneficia de un sprijin procedural specific.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că personalul autorităților menționate la articolul 5 este format în vederea detectării primelor semne ale vulnerabilității solicitanților care ar putea avea nevoie de garanții procedurale speciale și că acesta primește instrucțiuni în acest sens.

Statele membre se asigură că personalul autorităților menționate la articolul 5 sunt formate în vederea detectării primelor semne ale vulnerabilității solicitanților care ar putea avea nevoie de garanții procedurale specifice și că acesta primește instrucțiuni în acest sens.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care există indicii că solicitanții ar fi putut fi victime ale torturii, ale violului sau ale unei alte forme grave de violență psihologică, fizică, sexuală sau pe criterii de gen și că acest lucru ar putea afecta în mod negativ capacitatea lor de a participa efectiv în cadrul procedurii, autoritatea decizională apelează la un medic sau un psiholog pentru evaluarea suplimentară a stării psihice și fizice a solicitanților.

În cazul în care există indicii că solicitanții ar fi putut fi victime ale torturii, ale violului sau ale unei alte forme grave de violență psihologică, fizică, sexuală sau pe criterii de gen și că acest lucru ar putea afecta în mod negativ capacitatea lor de a participa efectiv în cadrul procedurii, autoritatea decizională apelează la un medic sau un psiholog pentru evaluarea suplimentară a stării psihice și fizice a solicitanților. În astfel de cazuri, medicul sau psihologul este instruit în efectuarea acestor evaluări și este asistat de un interpret calificat.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezultatul acestei examinări este luat în considerare de către autoritatea decizională pentru a decide cu privire la tipul de sprijin procedural special care poate fi acordat solicitantului.

Rezultatul acestei examinări este luat în considerare de către autoritatea decizională pentru a decide cu privire la tipul de sprijin procedural specific care poate fi acordat solicitantului.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile responsabile abordează nevoia de garanții procedurale speciale, astfel cum sunt prevăzute în prezentul articol, chiar și în cazul în care necesitatea devine evidentă într-un stadiu ulterior al procedurii, fără a fi necesară reînceperea procedurii de protecție internațională.

4.  Autoritățile responsabile abordează nevoia de garanții procedurale specifice, astfel cum sunt prevăzute în prezentul articol, chiar și în cazul în care necesitatea devine evidentă într-un stadiu ulterior al procedurii, sau dacă solicitantul exprimă o solicitare motivată de reevaluare a nevoilor sale procedurale specifice, fără a fi necesară reînceperea procedurii de protecție internațională.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea decizională oferă minorului posibilitatea unui interviu personal, inclusiv în cazul în care se prezintă o cerere în numele acestuia în conformitate cu articolul 31 alineatul (6) și cu articolul 32 alineatul (1), cu excepția cazului în care acest lucru nu este în mod evident în interesul superior al copilului. În acest caz, autoritatea decizională își motivează decizia de a nu oferi unui minor posibilitatea unui interviu personal.

Autoritatea decizională garantează dreptul minorului de a fi audiat în cadrul unui interviu personal, inclusiv în cazul în care se prezintă o cerere în numele acestuia în conformitate cu articolul 31 alineatul (6) și cu articolul 32 alineatul (1), cu excepția cazului în care acest lucru nu este în interesul superior al copilului. În acest caz, autoritatea decizională își motivează decizia de a nu oferi unui minor un interviu personal.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice astfel de interviu personal este condus de o persoană care are cunoștințele necesare privind drepturile și nevoile speciale ale minorilor și se desfășoară într-o manieră adaptată copiilor și adecvată contextului.

Orice astfel de interviu personal este efectuat într-o limbă pe care minorul o înțelege și într-o manieră adaptată lor și adecvată contextului. Persoana care efectuează interviul personal are cunoștințele necesare privind drepturile și nevoile speciale ale minorilor.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Decizia privind cererea unui minor este pregătită de către personalul autorității decizionale care are cunoștințele necesare privind drepturile și nevoile speciale ale minorilor.

3.  Decizia privind cererea unui minor este luată de către personalul autorității decizionale care are cunoștințele necesare privind drepturile și nevoile specifice ale minorilor.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru evaluarea interesului superior al copilului, autoritățile decizionale garantează dreptul copilului de a fi audiat și în special țin cont de următorii factori:

 

(a) posibilitatea reunificării familiei;

 

(b) starea de bine a copilului și dezvoltarea sa socială, luând în considerare mai ales originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, precum și nevoia de stabilitate și continuitate în ceea ce privește îngrijirea și tutela minorului și accesul la serviciile de sănătate și educație;

 

(c) considerente privind siguranța și securitatea, în special când există riscul ca minorul să fie victimă a vreunei forme de violență sau exploatare, inclusiv a traficului de persoane;

 

(d) situații de vulnerabilitate, inclusiv traumele, nevoile specifice legate de sănătate și handicapul;

 

(e) opiniile minorului, în acord cu vârsta și maturitatea acestuia;

 

(f) informațiile furnizate de tutore în statul membru în care este prezent minorul; și

 

(g) necesitatea de a acorda prioritate deciziilor privind minorii.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Garanții speciale acordate minorilor neînsoțiți

Garanții specifice acordate minorilor neînsoțiți

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile responsabile desemnează, cât mai curând posibil și nu mai târziu de cinci zile lucrătoare din momentul în care un minor neînsoțit prezintă o cerere, o persoană sau o organizație în calitate de tutore.

Autoritățile responsabile desemnează un tutore, cât mai curând posibil înainte de colectarea datelor biometrice în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) XXXX/XX (Regulamentul Eurodac) și, în orice caz, nu mai târziu de 24 de ore după introducerea cererii.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Termenele de procedură încep numai din momentul în care a fost numit un tutore.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea decizională informează tutorele cu privire la toate faptele, etapele procedurale și termenele relevante referitoare la minorul neînsoțit.

2.  Autoritatea decizională informează tutorele cu privire la toate faptele, etapele procedurale și termenele relevante referitoare la minorul neînsoțit. Tutorele are acces la conținutul documentelor pertinente din dosarul minorului, inclusiv la materialul informativ specific pentru minorii neînsoțiți.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tutorele își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, deține expertiza necesară și nu trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiuni sau delicte comise asupra copiilor.

Tutorele își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu principiul interesului superior al copilului și deține calificările, formarea, cunoștințele specializate și independența necesare. Tutorii sunt instruiți și primesc sprijin periodic pentru îndeplinirea sarcinilor lor și nu au cazier judiciar, în special în ceea ce privește orice infracțiuni sau delicte comise asupra copiilor. Autoritățile responsabile reexaminează periodic cazierele judiciare ale tutorilor desemnați, pentru a identifica potențialele incompatibilități cu rolul lor.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile responsabile nu încredințează unui tutore responsabilitatea pentru un număr disproporționat de minori neînsoțiți în același timp, fapt care l-ar împiedica să își îndeplinească efectiv sarcinile.

Autoritățile responsabile nu încredințează unui tutore responsabilitatea pentru un număr disproporționat de minori neînsoțiți în același timp, fapt care l-ar împiedica să își îndeplinească efectiv sarcinile. În orice caz, autoritățile responsabile nu încredințează unui tutore responsabilitatea pentru mai mult de 20 de minori neînsoțiți.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre desemnează entități sau persoane responsabile pentru îndeplinirea sarcinilor de către tutori și pentru supravegherea și monitorizarea la intervale regulate a îndeplinirii acestor sarcini în mod satisfăcător. Entitățile sau persoanele în cauză examinează plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor acestora.

Statele membre desemnează entități sau persoane responsabile pentru îndeplinirea sarcinilor de către tutori și pentru supravegherea și monitorizarea la intervale regulate a îndeplinirii acestor sarcini în mod satisfăcător. Entitățile sau persoanele în cauză examinează plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor acestora. În acest scop, minorii neînsoțiți sunt informați cu privire la cine sunt aceste entități sau persoane și la modul în care pot depune o plângere împotriva tutorilor în condiții de încredere și siguranță, informațiile fiindu-le oferite într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și direct, în formă orală și vizuală, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care o înțeleg.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Entitățile sau persoanele responsabile evaluează activitatea tutorelui în termen de o lună de la desemnarea acestuia și ulterior în mod periodic.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Tutorele informează minorul neînsoțit cu privire la semnificația și posibilele consecințe ale interviului personal și, după caz, la modul în care trebuie să se pregătească pentru interviul personal. Tutorele și, dacă este cazul, un consilier juridic sau un alt consilier admis sau autorizat în acest scop în temeiul dreptului intern asistă la interviu și au posibilitatea să adreseze întrebări sau să formuleze observații, în cadrul stabilit de persoana care conduce interviul. Autoritatea decizională poate solicita ca minorul neînsoțit să participe la interviul personal chiar dacă tutorele este prezent.

6.  Tutorele informează minorul neînsoțit cu privire la semnificația și posibilele consecințe ale interviului personal și, după caz, la modul în care trebuie să se pregătească pentru interviul personal. Tutorele și un consilier juridic sau un alt consilier admis sau autorizat în acest scop în temeiul dreptului intern asistă la interviu și au posibilitatea să adreseze întrebări sau să formuleze observații, în cadrul stabilit de persoana care conduce interviul. Autoritatea decizională garantează dreptul minorului de a fi audiat în cadrul unui interviu personal, chiar dacă tutorele este prezent.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Atunci când nu este posibilă păstrarea aceluiași tutore desemnat după sosirea minorului neînsoțit pe teritoriul Uniunii, de îndată ce este posibil după acordarea protecției internaționale și, în orice caz, în termen de cel mult cinci zile de la acordarea acesteia, autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea minorilor neînsoțiți de către un tutore legal sau, dacă este necesar, de către o organizație responsabilă de îngrijirea și starea de bine a minorilor sau prin orice altă formă corespunzătoare de reprezentare, inclusiv cea stabilită de legislația națională sau printr-o hotărâre judecătorească.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Examinarea medicală se efectuează de profesioniști calificați în domeniul medical. Statele membre pot desemna profesioniștii din domeniul medical care pot efectua aceste examinări medicale. Examinările medicale sunt plătite din fonduri publice.

2.  Examinarea medicală se efectuează de profesioniști calificați în domeniul medical. Statele membre pot desemna profesioniștii din domeniul medical care pot efectua aceste examinări medicale. Examinările medicale sunt gratuite pentru solicitanți.

Justificare

În unele state membre, nu există această prevedere în dreptul intern.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Rezultatele examinării medicale sunt prezentate autorității decizionale în cel mai scurt timp posibil și sunt evaluate de aceasta în coroborare cu alte elemente ale cererii.

4.  Rezultatele examinării medicale sunt prezentate autorității decizionale și solicitantului în cel mai scurt timp posibil și sunt evaluate de aceasta în coroborare cu alte elemente ale cererii.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Examinarea medicală a minorilor neînsoțiți

Evaluarea vârstei minorilor neînsoțiți

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În cazul în care, în urma declarațiilor solicitantului, în prezența unor dovezi documentare sau a altor elemente pertinente, există îndoieli cu privire la faptul că un minor neînsoțit are realmente vârsta de sub 18 ani, autoritățile decizionale pot efectua o evaluare de dezvoltare psihosocială multidisciplinară, realizată de profesioniști calificați, care să determine vârsta solicitantului, în cadrul examinării unei cereri. Evaluarea vârstei nu se bazează exclusiv pe aspectul fizic sau pe comportamentul solicitantului. Documentele disponibile se consideră autentice, cu excepția cazului în care există dovezi contrare, iar declarațiile minorilor sunt luate în considerare.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul examinării unei cereri se pot folosi examinări medicale pentru a stabili vârsta minorilor neînsoțiți în cazul în care, ca urmare a declarațiilor solicitantului sau a altor indicii relevante, inclusiv o evaluare psihosocială, există îndoieli că solicitantul are sub 18 ani. În cazul în care rezultatul examinării medicale nu este concludent sau include o grupă de vârstă de sub 18 ani, statele membre prezumă că solicitantul este minor.

1.  În cadrul examinării unei cereri se pot folosi, în ultimă instanță, examinări medicale pentru a stabili vârsta minorilor neînsoțiți în cazul în care persistă îndoieli cu privire la vârsta unui minor neînsoțit în urma procedurii menționate la alineatul (-1). În cazul în care rezultatul examinării medicale nu este concludent sau include o grupă de vârstă de sub 18 ani, statele membre prezumă că solicitantul este minor.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Examinarea medicală pentru stabilirea vârstei minorilor neînsoțiți nu este efectuată fără consimțământul lor sau cel al tutorilor acestora.

2.  Examinarea medicală pentru stabilirea vârstei minorilor neînsoțiți nu este efectuată fără consimțământul lor și cel al tutorilor acestora.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Toate examinările medicale se efectuează cu respectarea deplină a demnității individuale, procedându-se la examinările cele mai puțin invazive, și de către profesioniști calificați în domeniul medical, care să permită obținerea celor mai fiabile rezultate posibil.

3.  Toate examinările medicale se efectuează cu respectarea deplină a demnității individuale, procedându-se la examinările cele mai puțin invazive posibil, și de către profesioniști calificați în domeniul medical și în colaborare cu o echipă multidisciplinară având cunoștințe specializate în ceea ce privește drepturile, psihologia și dezvoltarea copilului, care să permită, astfel, obținerea celor mai fiabile rezultate posibil. Orice examinare medicală efectuată în temeiul alineatului (1) se bazează pe metode dovedite științific.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care se recurge la examinări medicale pentru a stabili vârsta minorilor neînsoțiți, autoritatea decizională se asigură că minorii neînsoțiți sunt informați, înainte de examinarea cererii lor de protecție internațională, într-o limbă pe care o înțeleg sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțeleg, despre posibilitatea stabilirii vârstei lor printr-o examinare medicală. Acest lucru cuprinde informații privind metoda de examinare și posibilele consecințe pe care rezultatul examinării medicale le-ar putea avea asupra examinării cererii, precum și privind posibilitatea și consecințele refuzului exprimat de minorul neînsoțit sau de tutorele său de a se supune examinării medicale.

4.  În cazul în care se recurge la examinări medicale pentru a stabili vârsta minorilor neînsoțiți, autoritatea decizională se asigură că minorii neînsoțiți sunt informați, înainte de examinarea cererii lor de protecție internațională, într-o limbă pe care o înțeleg și într-o manieră prietenoasă față de copii și adecvată vârstei, despre posibilitatea stabilirii vârstei lor printr-o examinare medicală. Acest lucru cuprinde informații privind metoda de examinare și posibilele consecințe pe care rezultatul examinării medicale le-ar putea avea asupra examinării cererii, inclusiv dreptul de a contesta decizia privind examinarea medicală, precum și privind posibilitatea și consecințele refuzului exprimat de minorul neînsoțit sau de tutorele său de a se supune examinării medicale. Toate documentele referitoare la examinarea medicală sunt incluse în dosarul solicitantului.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Refuzul minorilor neînsoțiți sau al tutorilor acestora de a se supune examinării medicale poate fi considerat doar ca o prezumție juris tantum că solicitantul nu este minor și nu împiedică autoritatea decizională să adopte o decizie cu privire la cererea de protecție internațională.

5.  Refuzul minorilor neînsoțiți sau al tutorilor acestora de a se supune examinării medicale poate fi considerat doar ca o prezumție juris tantum că solicitantul nu este minor și nu reprezintă singurul motiv de respingere a unei cereri de protecție internațională.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un stat membru recunoaște deciziile privind stabilirea vârstei luate de alte state membre pe baza unei examinări medicale efectuate în conformitate cu prezentul articol și bazată pe metode care sunt recunoscute în temeiul dreptului său intern.

6.  Un stat membru recunoaște deciziile privind stabilirea vârstei luate de alte state membre în cazul în care evaluările sunt efectuate în conformitate cu standardele internaționale.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O cerere de protecție internațională este prezentată atunci când un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid își exprimă dorința de a beneficia de protecție internațională în fața unor funcționari ai autorității decizionale sau a altor autorități menționate la articolul 5 alineatul (3) sau (4).

O cerere de protecție internațională se consideră că a fost prezentată atunci când un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid își exprimă dorința de a beneficia de protecție internațională în fața unor funcționari ai autorității decizionale sau a altor autorități menționate la articolul 5.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informează solicitanții cu privire la drepturile și obligațiile lor prevăzute, în special, la articolele 27, 28 și 31 în ceea ce privește înregistrarea și depunerea cererilor, la articolul 7 în ceea ce privește obligațiile solicitanților și consecințele nerespectării acestor obligații, la articolul 9 în ceea ce privește dreptul solicitanților de a rămâne pe teritoriul statului membru responsabil și la articolul 8 în ceea ce privește garanțiile generale pentru solicitanți;

(a)  informează solicitanții, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la drepturile și obligațiile lor prevăzute, în special, la articolele 27, 28 și 31 în ceea ce privește înregistrarea și depunerea cererilor, la articolul 7 în ceea ce privește obligațiile solicitanților și consecințele nerespectării acestor obligații, la articolul 9 în ceea ce privește dreptul solicitanților de a rămâne pe teritoriul statului membru responsabil și la articolul 8 în ceea ce privește garanțiile generale pentru solicitanți;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate face precizări, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cu privire la conținutul informațiilor care trebuie furnizate solicitanților la prezentarea unei cereri. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 58.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59, care să precizeze conținutul informațiilor care trebuie furnizate solicitanților la prezentarea unei cereri.

Justificare

Furnizarea de informații solicitanților reprezintă un drept procedural esențial pentru solicitanți. Având în vedere importanța sa, este imperativ ca orice act care detaliază informațiile ce urmează să fie furnizate solicitanților să fie convenit de către colegiuitori. Având în vedere acest lucru, doar un act delegat poate fi utilizat în aceste circumstanțe.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele, data nașterii, sexul, cetățenia și alte date personale ale solicitantului;

(a)  numele, data nașterii, sexul și cetățenia sau apatridia solicitantului;

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tipul și numărul oricărui document de identitate sau de călătorie al solicitantului;

(b)  tipul și numărul oricărui document de identitate sau de călătorie al solicitantului dacă sunt disponibile;

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care o persoană pretinde că nu are o cetățenie, acest fapt se înregistrează în mod clar în așteptarea stabilirii clare că aceasta este apatridă, în paralel cu examinarea cererii de protecție internaționale sau în urma acesteia. Această stabilire se efectuează fără a aduce atingere superiorității statutului de protecție internațională și cu respectarea deplină a principiului confidențialității.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, din cauza cererilor simultane de protecție internațională prezentate de un număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi, este dificilă în practică să se înregistreze cererile în termen de trei zile lucrătoare de la data prezentării, autoritățile statului membru pot prelungi acest termen până la zece zile lucrătoare.

3.  În cazul în care, din cauza cererilor simultane de protecție internațională prezentate de un număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi, este dificilă în practică să se înregistreze cererile în termen de trei zile lucrătoare de la data prezentării, autoritățile statului membru pot prelungi acest termen până la șapte zile lucrătoare.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile responsabile păstrează fiecare set de date menționate la alineatul (1) și orice alte date relevante colectate în temeiul alineatului (2) pentru o perioadă de zece ani de la data deciziei finale. Datele sunt șterse după expirarea acestei perioade sau în cazul în care acestea privesc o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

4.  Autoritățile responsabile păstrează fiecare set de date menționate la alineatul (1) și orice alte date relevante colectate în temeiul alineatului (2) pentru o perioadă de cinci ani de la data deciziei finale privind cererea de protecție internațională, inclusiv pentru toate căile de atac.. Datele sunt șterse după expirarea acestei perioade sau în cazul în care acestea privesc o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitantul depune cererea în termen de zece zile lucrătoare de la data la care cererea a fost înregistrată, cu condiția să îi fie oferită posibilitatea efectivă de a face acest lucru în termenul respectiv.

1.  Solicitantul depune cererea în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea a fost înregistrată sau cel târziu la data programării unei întrevederi în conformitate cu alineatul (5), cu condiția să îi fie oferită posibilitatea efectivă de a face acest lucru în termenul respectiv.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de protecție internațională oferă solicitantului posibilitatea efectivă de a depune o cerere în termenul stabilit la alineatul (1).

2.  Autoritatea responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de protecție internațională oferă solicitantului posibilitatea efectivă de a depune o cerere în termenul stabilit la alineatul (1). În conformitate cu articolul 14 alineatul (1), solicitantul are dreptul la asistență și reprezentare juridice pentru a-și pregăti depunerea cererii sale și este informat despre acest drept, inclusiv despre dreptul la asistență și reprezentare juridice gratuite, dacă este cazul. În cazul în care se solicită asistență juridică gratuită, termenul pentru depunerea cererii se calculează după numirea unui consilier juridic.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La depunerea unei cereri, solicitanții trebuie să prezinte toate elementele menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) necesare pentru motivarea cererii lor. După depunerea cererii lor, solicitanții sunt autorizați să prezinte orice noi elemente relevante pentru examinarea acesteia până la luarea unei decizii cu privire la cerere în cadrul procedurii administrative.

La depunerea unei cereri, solicitanții trebuie să prezinte toate elementele aflate în posesia lor menționate la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) necesare pentru motivarea cererii lor. Solicitanții cooperează cu autoritatea decizională și rămân disponibili pe toată durata procedurii. După depunerea cererii lor, solicitanții sunt autorizați să prezinte orice noi elemente relevante pentru examinarea acesteia până la luarea unei decizii cu privire la cerere în cadrul procedurii administrative.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de protecție internațională informează solicitantul că, după luarea deciziei privind cererea, acesta poate prezenta doar elemente noi care sunt relevante pentru examinarea cererii sale și de care nu ar fi putut avea cunoștință într-o etapă anterioară sau care se referă la schimbări în situația sa.

Autoritatea responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de protecție internațională informează solicitantul că, după luarea deciziei privind cererea, acesta poate prezenta doar elemente noi care sunt relevante pentru examinarea cererii sale sau care se referă la schimbări în situația sa.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Cererile de protecție internațională se depun personal, într-un loc desemnat. În acest scop, în momentul în care cererea este înregistrată, solicitantului i se programează o întrevedere cu autoritățile competente pentru depunerea cererii.

5.  Cererile de protecție internațională se depun personal, într-un loc desemnat. În acest scop, în momentul în care cererea este înregistrată, solicitantului i se programează o întrevedere cu autoritățile competente pentru depunerea cererii. Data unei astfel de întrevederi se stabilește nu mai devreme de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea a fost înregistrată, cu excepția cazului în care consimțământul solicitantului este furnizat după primirea informațiilor corespunzătoare privind obligația de a depune cererea și dreptul la asistență și reprezentare juridice.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Autoritățile responsabile stochează datele menționate la alineatul (4) pentru o perioadă de zece ani de la data deciziei finale. Datele sunt șterse după expirarea acestei perioade sau în cazul în care acestea privesc o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

6.  Autoritățile responsabile stochează datele menționate la alineatul (4) pentru o perioadă de cinci ani de la data deciziei finale privind cererea de protecție internațională, inclusiv pentru toate căile de atac. Datele sunt șterse după expirarea acestei perioade sau în cazul în care acestea privesc o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile statului membru în care se prezintă o cerere de protecție internațională furnizează solicitantului, în momentul înregistrării cererii, un document care atestă, în special, că a fost prezentată o cerere și în care se menționează că solicitantul poate rămâne pe teritoriul acestui stat membru în scopul depunerii cererii sale, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

1.  Autoritățile statului membru în care se prezintă o cerere de protecție internațională furnizează solicitantului, în momentul înregistrării cererii, un document în nume propriu, care:

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile statului membru în care se depune cererea furnizează solicitantului, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii, un document în nume propriu care:

eliminat

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  menționează că solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul statului membru respectiv, precizând dacă solicitantul este liber să circule pe întreg teritoriul sau pe o parte a teritoriului acestui stat membru;

(d)  menționează că solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul statului membru respectiv în scopul depunerii și examinării cererii sale, astfel cum se prevede în prezentul regulament. precizând dacă solicitantul este liber să circule pe întreg teritoriul sau pe o parte a teritoriului acestui stat membru;

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  menționează dacă solicitantul are permisiunea de a exercita o activitate profesională remunerată.

eliminat

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, în urma unei proceduri de determinare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin), un alt stat membru este desemnat drept responsabil de examinarea cererii, autoritățile statului membru respectiv furnizează solicitantului un document menționat la alineatul (2) în termen de trei zile lucrătoare de la transferul solicitantului către statul membru respectiv.

3.  În cazul în care, în urma unei proceduri de determinare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin), un alt stat membru este desemnat drept responsabil de examinarea cererii, autoritățile statului membru respectiv furnizează solicitantului un document menționat la alineatul (1) în termen de trei zile lucrătoare de la transferul solicitantului către statul membru respectiv.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Autoritatea decizională actualizează documentul menționat la alineatul (1) din prezentul articol pentru a certifica faptul că s-a depus o cerere în conformitate cu articolul 28. Documentul precizează data de la care solicitantul este autorizat să înceapă să desfășoare o activitate lucrativă.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documentul menționat la alineatul (2) este valabil pentru o perioadă de șase luni, care este reînnoită în mod corespunzător pentru a se asigura faptul că perioada de valabilitate a respectivului document acoperă perioada în care solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul statului membru responsabil.

Documentul menționat la alineatul (1) este valabil pentru o perioadă de șase luni, și este reînnoită în mod automat în cazul în care nu a fost încă luată o decizie finală privind cererea de protecție internațională, asigurându-se faptul că perioada de valabilitate a respectivului document acoperă perioada în care solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul statului membru responsabil.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia poate face precizări, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cu privire la forma și conținutul documentelor care trebuie furnizate solicitanților la înregistrarea și depunerea cererilor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 58.

5.  Comisia face precizări, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cu privire la forma și conținutul documentului care trebuie furnizat solicitanților la înregistrarea cererilor. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 58.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În situația în care există indicii că resortisanții țărilor terțe sau apatrizii reținuți în centre de cazare sau care se află la puncte de trecere a frontierei, inclusiv în zonele de tranzit la frontierele externe, ar putea avea nevoie de protecție internațională, autoritățile responsabile îi informează cu privire la posibilitatea de a solicita protecție internațională, în special, în cazul în care:

1.  Autoritățile responsabile îi informează pe toți resortisanții țărilor terțe sau pe apatrizii reținuți în centre de cazare sau care se află la puncte de trecere a frontierei, inclusiv în zonele de tranzit la frontierele externe, cu privire la posibilitatea de a solicita protecție, în special, în cazul în care:

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  este probabil ca persoana să fie un minor neînsoțit;

eliminat

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  este posibil ca persoana să necesite garanții procedurale specifice în sensul articolelor 19 și 20;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  există indicii clare că persoana suferă de tulburări mintale sau de altă natură care nu îi permit să determine că are nevoie de protecție internațională;

eliminat

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile responsabile adoptă măsurile necesare pentru a pune la dispoziție servicii de interpretare în vederea facilitării accesului la procedura de protecție internațională.

2.  Autoritățile responsabile adoptă măsurile necesare pentru a pune la dispoziție servicii de interpretare și, acolo unde este necesar și posibil, de mediere culturală, în vederea facilitării accesului la procedura de protecție internațională. În plus, autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a oferi alternative la detenția minorilor.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot impune limite acestui acces în situația în care, în temeiul dreptului intern, acestea sunt necesare pentru asigurarea securității, a ordinii publice sau a gestionării administrative a unui punct de trecere a frontierei sau a unui centru de cazare, cu condiția ca accesul să nu fie restrâns în mod drastic sau să devină imposibil.

Statele membre pot impune limite acestui acces în situația în care, în temeiul dreptului intern, acestea sunt necesare pentru asigurarea securității sau a ordinii publice a unui punct de trecere a frontierei sau a unui centru de cazare, cu condiția ca accesul să nu fie restrâns în mod drastic sau să devină imposibil.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cereri în numele soțului/soției, al partenerului/partenerei, al unui minor sau al unei persoane majore aflate în întreținerea solicitantului

Cereri în numele unui minor sau al unei persoane majore aflate în întreținerea solicitantului

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un solicitant poate depune o cerere în numele soțului/soției sau al partenerului/partenerei cu care este într-o relație stabilă și durabilă, al minorilor sau al persoanelor majore fără capacitate juridică aflate în întreținerea solicitantului.

1.  Un solicitant poate depune o cerere în numele minorilor sau al persoanelor majore fără capacitate juridică aflate în întreținerea solicitantului.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Soțul/soția sau partenerul/partenera menționați la alineatul (1) sunt informați în mod individual cu privire la consecințele procedurale relevante ale depunerii cererii în numele lor și la dreptul de a prezenta o cerere separată de protecție internațională. În cazul în care soțul/soția sau partenerul/partenera nu sunt de acord cu depunerea unei cereri în numele lor, aceștia au posibilitatea de a depune o cerere în nume propriu.

eliminat

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un solicitant nu depune o cerere în numele soțului/soției sau al partenerului/partenerei menționați la alineatul (1) în termenul de zece zile lucrătoare menționat la articolul 28 alineatul (1), soțului/soției sau partenerului/partenerei i se oferă posibilitatea de a depune o cerere în nume propriu într-un nou termen de zece zile lucrătoare începând de la expirarea primelor zece zile lucrătoare. În cazul în care soțul/soția sau partenerul/partenera nu depun cererea în acest termen de zece zile lucrătoare suplimentare, cererea este respinsă ca abandonată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 39.

eliminat

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un solicitant nu depune o cerere în numele unei persoane majore aflate în întreținerea sa menționate la alineatul (1) în termenul de zece zile lucrătoare menționat la articolul 28 alineatul (1), autoritatea decizională depune o cerere în numele acestei persoane majore aflate în întreținere dacă, pe baza unei evaluări individuale a situației sale personale, este de părere că persoana majoră aflată în întreținere ar putea avea nevoie de protecție internațională.

4.  În cazul în care un solicitant nu depune o cerere în numele unei persoane majore aflate în întreținerea sa menționate la alineatul (1) în termenul de 15 zile lucrătoare menționat la articolul 28 alineatul (1), autoritatea decizională depune o cerere în numele acestei persoane majore aflate în întreținere dacă, pe baza unei evaluări individuale a situației sale personale, este de părere că persoana majoră aflată în întreținere ar putea avea nevoie de protecție internațională.

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care o persoană a depus o cerere în numele soțului/soției sau partenerului/partenerei cu care este într-o relație stabilă și durabilă sau al persoanelor majore fără capacitate juridică aflate în întreținerea sa, fiecăreia dintre aceste persoane i se oferă posibilitatea de a avea un interviu personal.

5.  În cazul în care o persoană a depus o cerere în numele unei persoane adulte fără capacitate juridică aflate în întreținerea sa, acestei persoane i se oferă posibilitatea de a avea un interviu personal.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un minor are dreptul de a depune o cerere în nume propriu în cazul în care acesta are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză, fie prin intermediul unui adult responsabil pentru acesta, în virtutea legii sau a practicii statului membru în cauză, inclusiv părinții săi sau ocrotitorul legal sau uzual sau membrii adulți ai familiei în cazul unui minor însoțit, fie prin intermediul unui tutore în cazul unui minor neînsoțit.

6.  Un minor are dreptul de a depune o cerere în nume propriu în cazul în care acesta are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză sau prin intermediul unui adult care este considerat responsabil pentru acesta, în virtutea legii sau a practicii statului membru în cauză, inclusiv părinții săi, serviciile de protecție a copilului sau un alt ocrotitor legal sau membrii adulți ai familiei în cazul unui minor însoțit, sau prin intermediul unui tutore în cazul unui minor neînsoțit.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care adultul responsabil pentru minorul însoțit nu prezintă o cerere în numele său, minorul însoțit este informat în mod clar cu privire la posibilitatea de a depune o cerere în nume propriu în momentul prezentării cererii sale, precum la procedura aferentă.

8.  În cazul în care adultul responsabil pentru minorul însoțit nu prezintă o cerere în numele său, autoritățile responsabile îl informează pe minorul însoțit, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care acesta o înțelege, cu privire la posibilitatea de a depune o cerere în nume propriu în momentul prezentării cererii sale, precum și la procedura aferentă și îi oferă posibilitatea efectivă de a face acest lucru dacă acesta are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor în conformitat cu dreptul intern al statului membru în cauză. În cazul în care minorul nu depune cererea în termen de 15 zile sau nu are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului intern al statului membru în cauză, autoritatea decizională acționează în numele minorului, ținând seama în mod corespunzător de opiniile sale și după ce a solicitant autorităților competente să efectueze o evaluare a interesului superior al copilului..

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În cazul în care adultul responsabil pentru minorul însoțit nu depune o cerere în numele minorului în termenul de zece zile lucrătoare prevăzut la articolul 28 alineatul (1), minorul este informat cu privire la posibilitatea de a depune cererea în nume propriu și i se oferă posibilitatea de a face acest lucru într-un nou termen de zece zile lucrătoare începând de la expirarea primelor zece zile lucrătoare dacă acesta are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză. În cazul în care minorul nu depune cererea în nume propriu în acest termen de zece zile lucrătoare suplimentare, cererea este respinsă ca abandonată în conformitate cu procedura menționată la articolul 39.

9.  În cazul în care adultul responsabil pentru minorul însoțit nu depune o cerere în numele minorului în termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la articolul 28 alineatul (1), minorul este informat, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care o înțeleg. cu privire la posibilitatea și la procedura de depunere a cererii în nume propriu și i se oferă posibilitatea efectivă de a face acest lucru într-un nou termen de 15 zile lucrătoare începând de la expirarea primelor 15 zile lucrătoare dacă acesta are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză. În cazul în care minorul nu are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului intern al statului membru în cauză, autoritatea decizională acționează în numele minorului, cu sprijinul autorităților de protecție a copilului. Autoritatea decizională depune o cerere în numele minorului dacă, pe baza unei evaluări a interesului său superior, este de părere că minorul are nevoie de protecție internațională.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  În cazul în care adultul responsabil nu depune o cerere în numele minorului, minorul însoțit nu depune o cerere în numele său sau în cazul în care autoritatea decizională acționează în numele minorului și, ca urmare a evaluării interesului superior al copilului, consideră că acest lucru nu ar fi în interesul superior al acestuia, autoritatea decizională ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația națională, pentru a se asigura că interesul superior al copilului este garantat.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În vederea luării unei decizii cu privire la admisibilitatea unei cereri în cazul unei cereri separate prezentate de către un soț/o soție, un partener/o parteneră sau un minor în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (d), o cerere de protecție internațională face obiectul unei examinări inițiale pentru a se stabili dacă există fapte referitoare la situația soțului/soției, a partenerului/partenerei sau a minorului care să justifice o cerere separată.

eliminat

În cazul în care există fapte referitoare la situația soțului/soției, a partenerului/partenerei sau a minorului care justifică o cerere separată, această cerere este examinată în continuare pentru a se lua o decizie pe fond. În caz contrar, această cerere separată este respinsă ca inadmisibilă, fără a aduce atingere unei examinări corespunzătoare a oricărei cereri depuse în numele soțului/soției, al partenerului/partenerei sau al minorului.

 

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un minor neînsoțit depune o cerere în nume propriu în cazul în care are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză sau tutorele său depune o cerere în numele acestuia. Tutorele îl asistă și îl informează în mod corespunzător pe minorul neînsoțit cu privire la modalitățile de depunere a cererii și la locul în care trebuie depusă cererea.

1.  Un minor neînsoțit depune o cerere în nume propriu în cazul în care are capacitatea juridică de a acționa în cadrul procedurilor conform dreptului național al statului membru în cauză sau tutorele său depune o cerere în numele acestuia. Fără a aduce atingere dreptului minorului neînsoțit la asistență și reprezentare juridice, în conformitate cu articolele 14 și 15, tutorele îl asistă și îl informează în mod corespunzător pe minorul neînsoțit cu privire la modalitățile de depunere a cererii și la locul în care trebuie depusă cererea.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul unui minor neînsoțit, termenul de zece zile lucrătoare pentru depunerea cererii prevăzut la articolul 28 alineatul (1) începe să curgă numai din momentul în care este desemnat un tutore al minorului neînsoțit și cei doi se întâlnesc. În cazul în care tutorele minorului neînsoțit nu depune o cerere în numele acestuia în termenul de zece zile lucrătoare, autoritatea decizională depune o cerere în numele minorului neînsoțit dacă, pe baza unei evaluări individuale a situației sale personale, este de părere că minorul ar putea avea nevoie de protecție internațională.

2.  În cazul unui minor neînsoțit, termenul de 15 zile lucrătoare pentru depunerea cererii prevăzut la articolul 28 alineatul (1) începe să curgă numai din momentul în care este desemnat un tutore al minorului neînsoțit și cei doi se întâlnesc. În cazul în care tutorele minorului neînsoțit nu depune o cerere în numele acestuia în termenul de 15 zile lucrătoare, autoritatea decizională acționează în conformitate cu procedura stabilită la articolul 31 alineatele (9) și (9a).

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  toate informațiile relevante, exacte și actualizate referitoare la situația din țara de origine a solicitantului în momentul luării unei decizii privind cererea, inclusiv actele cu putere de lege și normele administrative ale țării de origine și modul în care acestea sunt aplicate, precum și orice alte informații relevante obținute de la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și organizațiile internaționale relevante în domeniul drepturilor omului sau din alte surse;

(b)  toate informațiile relevante, exacte și actualizate referitoare la situația din țara de origine a solicitantului în momentul luării unei decizii privind cererea, inclusiv actele cu putere de lege și normele administrative ale țării de origine și modul în care acestea sunt aplicate, precum și orice alte informații relevante obținute de la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și organizațiile internaționale relevante în domeniul drepturilor omului, inclusiv organizațiile pentru drepturile copilului sau din alte surse;

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dacă activitățile întreprinse de solicitant, de când a părăsit țara de origine, au avut ca scop unic sau scop principal crearea unor condiții necesare pentru a depune o cerere de protecție internațională, pentru a se evalua dacă respectivele activități ar expune solicitantul la persecuție sau vătămare gravă în cazul în care s-ar întoarce în țara de origine;

eliminat

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă există probabilitatea rezonabilă ca solicitantul să se prevaleze de protecția unei alte țări în care ar putea solicita cetățenia.

eliminat

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Personalul care examinează cererile și adoptă deciziile are cunoștințe suficiente privind standardele relevante aplicabile în domeniul legislației privind azilul și refugiații. Acesta are posibilitatea, de fiecare dată când este necesar, să consulte experți cu privire la anumite aspecte, cum ar fi cele medicale, culturale, religioase, legate de copii sau de problematica egalității de gen. În cazul în care este necesar, aceștia pot transmite întrebări Agenției pentru Azil a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene).

3.  Personalul care examinează cererile și adoptă deciziile are cunoștințe suficiente privind standardele relevante aplicabile în domeniul legislației privind azilul și refugiații și își va fi încheiat formarea necesară în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene). Acesta are posibilitatea, de fiecare dată când este necesar, să consulte experți cu privire la anumite aspecte, cum ar fi cele medicale, culturale, religioase, cele privind sănătatea mentală, cele legate de copii sau aspectele legate de gen. În cazul în care este necesar, aceștia pot transmite întrebări Agenției pentru Azil a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene).

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  solicitantul are nevoi speciale de primire în sensul articolului 20 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire) sau are nevoie de garanții procedurale speciale, în special în cazul în care acesta este un minor neînsoțit.

(b)  solicitantul are nevoi specifice de primire în sensul articolului 20 din Directiva XXX/XXX/UE (Directiva privind condițiile de primire) sau are nevoie de garanții procedurale specifice, astfel cum sunt menționate la articolele 19-22 din prezentul regulament, în special în cazul în care acesta este un minor neînsoțit.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Examinarea în scopul stabilirii admisibilității unei cereri în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) nu durează mai mult de o lună de la depunerea unei cereri.

Dacă este cazul, examinarea în scopul stabilirii admisibilității unei cereri în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) nu durează mai mult de o lună de la depunerea unei cereri. În cazul în care autoritatea decizională nu stabilește admisibilitatea unei cereri în termen de o lună de la depunerea cererii, aceasta continuă examinarea cererii în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol și cu articolul 37. Autoritatea decizională informează solicitantul în consecință.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Termenul pentru această examinare este de zece zile lucrătoare în cazul în care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin), statul membru în care s-a prezentat prima cerere aplică conceptele de primă țară de azil sau de țară terță sigură menționate la articolul 36 alineatul (1) literele (a) și (b).

Termenul pentru această examinare este de zece zile lucrătoare în cazul în care statul membru în care s-a prezentat prima cerere aplică conceptele de primă țară de azil sau de țară terță sigură menționate la articolul 36 alineatul (1) literele (a) și (b).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea decizională poate amâna încheierea procedurii de examinare în cazul în care nu se poate aștepta în mod rezonabil să se pronunțe în termenele prevăzute la alineatul (2) și la articolul 40 alineatul (4) în ceea ce privește procedura accelerată de examinare din cauza unei situații nesigure în țara de origine, care se estimează că este temporară. În aceste cazuri, autoritatea decizională:

eliminat

(a)  reexaminează situația în respectiva țară de origine cel puțin la fiecare două luni;

 

(b)  informează, într-un termen rezonabil, solicitanții vizați cu privire la motivele amânării.

 

Statul membru informează Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, într-un termen rezonabil, cu privire la amânarea procedurilor pentru respectiva țară de origine. În orice caz, autoritatea decizională încheie procedura de examinare într-un termen de 15 luni de la depunerea cererii.

 

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O decizie cu privire la o cerere de protecție internațională se transmite în scris și i se comunică solicitantului, fără întârzieri nejustificate, într-o limbă pe care aceasta o înțelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțelege.

1.  O decizie cu privire la o cerere de protecție internațională se transmite în scris și i se comunică solicitantului și consilierului juridic al acestuia, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de cel mult șapte zile de la data adoptării deciziei, într-o limbă pe care acesta o înțelege.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care o cerere este respinsă ca inadmisibilă, ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară, ca retrasă în mod explicit sau ca abandonată, decizia precizează motivele de fapt și de drept. Informațiile privind modul în care poate fi contestată o decizie de refuzare a acordării protecției internaționale se transmit în scris, cu excepția cazului în care sunt deja puse la dispoziția solicitantului.

2.  În cazul în care o cerere este respinsă ca inadmisibilă, ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară, ca retrasă în mod explicit sau implicit, decizia precizează motivele de fapt și de drept. Informațiile privind modul în care poate fi contestată o decizie de refuzare a acordării protecției internaționale, inclusiv cu privire la termenele pertinente pentru aceasta, se transmit în scris.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul cererilor în numele soțului/soției, al partenerului/partenerei, al minorilor sau al persoanelor majore fără capacitate juridică aflate în întreținerea solicitantului și atunci când cererea se întemeiază pe aceleași motive, autoritatea decizională poate adopta o singură decizie privind toți solicitanții, cu excepția cazului în care această modalitate ar duce la divulgarea situației personale a unui solicitant care i-ar putea pune în pericol interesele, în special în cazurile care implică persecuție pe motive legate de sex, orientare sexuală, identitate de gen sau vârstă. În astfel de cazuri se adoptă o decizie separată pentru persoana vizată.

3.  În cazul cererilor în numele minorilor sau al persoanelor majore fără capacitate juridică aflate în întreținerea solicitantului și atunci când toate cererile se întemeiază pe exact aceleași motive, autoritatea decizională poate adopta o singură decizie privind toți solicitanții, cu excepția cazului în care această modalitate ar duce la divulgarea situației personale a unui solicitant care i-ar putea pune în pericol interesele, în special în cazurile care implică persecuție pe motive legate de gen, violență pe criterii de gen, trafic, orientare sexuală, identitate de gen sau vârstă. În astfel de cazuri se adoptă o decizie separată pentru persoana vizată.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională evaluează admisibilitatea unei cereri în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II și respinge o cerere ca inadmisibilă în cazul în care se invocă oricare dintre următoarele motive:

1.  Autoritatea decizională poate evalua admisibilitatea unei cereri în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II și poate respinge o cerere ca inadmisibilă în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele motive:

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cererea este o cerere ulterioară în care nu au apărut sau nu au fost prezentate de către solicitant noi elemente sau date relevante referitoare la examinarea menită să stabilească dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a fi beneficiar de protecție internațională în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) sau referitoare la motivul inadmisibilității aplicat anterior;

eliminat

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  soțul/soția, partenerul/partenera sau minorul însoțit depune o cerere după ce a consimțit ca aceasta să fie depusă în numele său și nu există fapte referitoare la situația soțului/soției, a partenerului/partenerei sau a minorului care să justifice o cerere separată.

(d)  un minor însoțit depune o cerere după ce a consimțit ca aceasta să fie depusă în numele său în conformitate cu articolul 31 alineatul (6) și nu există fapte referitoare la situația soțului/soției, a partenerului/partenerei sau a minorului care să justifice o cerere separată.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică unui beneficiar de protecție subsidiară care a fost relocat în cadrul procedurii accelerate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind relocarea).37

eliminat

__________________

 

37 JO L […], […], p. […].

 

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, după examinarea unei cereri în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin), primul stat membru în care a fost depusă cererea consideră că aceasta este admisibilă, dispozițiile alineatului (1) literele (a) și (b) nu trebuie aplicate din nou de către statul membru responsabil.

eliminat

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care autoritatea decizională consideră prima facie că o cerere poate fi respinsă ca vădit nefondată, aceasta nu este obligată să se pronunțe cu privire la admisibilitatea cererii.

eliminat

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea decizională declară o cerere nefondată ca vădit nefondată în cazurile menționate la articolul 40 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e).

3.  Autoritatea decizională poate declara o cerere nefondată ca vădit nefondată în cazurile menționate la articolul 40 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e).

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un solicitant poate, din proprie inițiativă și în orice moment în cursul procedurii, să își retragă cererea.

1.  Un solicitant poate, din proprie inițiativă și în orice moment în cursul procedurii, să își retragă cererea. Autoritatea decizională se asigură că solicitantul înțelege toate consecințele procedurale ale unei astfel de retrageri.

Justificare

Este fundamental ca solicitantul să înțeleagă consecințele (semnificative) ale retragerii explicite a cererii sale.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională respinge o cerere ca abandonată atunci când:

1.  Autoritatea decizională întrerupe examinarea cererii de protecție internațională atunci când:

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un soț/o soție, un partener/o parteneră sau un minor nu a depus cererea după ce solicitantul nu a depus cererea în numele său, astfel cum se prevede la articolul 31 alineatele (3) și (8);

eliminat

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  solicitantul refuză să coopereze prin faptul că nu furnizează detaliile necesare pentru ca cererea să fie examinată și nici amprentele digitale și imaginea facială în temeiul articolului 7 alineatul (3);

(c)  refuză să coopereze prin faptul că nu furnizează informațiile menționate la articolul 27 alineatul (1) literele (a) și (b) și nici datele biometrice în temeiul articolului 7 alineatul (3);

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  solicitantul nu s-a prezentat la interviul personal deși avea obligația de a face acest lucru în temeiul articolelor 10-12;

(d)  solicitantul nu s-a prezentat, în mai multe rânduri, la interviul personal deși avea obligația de a face acest lucru în temeiul articolelor 10, 11 și 12, cu excepția cazului în care poate demonstra că nerespectarea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa;

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  solicitantul și-a părăsit locul de reședință fără a informa autoritățile competente sau fără autorizație, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (4);

eliminat

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  solicitantul nu s-a conformat în repetate rânduri obligațiilor de raportare impuse acestuia în conformitate cu articolul 7 alineatul (5).

(f)  solicitantul nu s-a conformat în repetate rânduri obligațiilor de raportare impuse acestuia în conformitate cu articolul 7 alineatul (5), cu excepția cazului în care poate demonstra că nerespectarea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa;

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În condițiile menționate la alineatul (1), autoritatea decizională întrerupe examinarea cererii și trimite solicitantului o notificare scrisă la locul de reședință sau adresa menționată la articolul 7 alineatul (4), informându-l că examinarea cererii sale a fost întreruptă și că cererea sa va fi respinsă definitiv ca abandonată, cu excepția cazului în care solicitantul se prezintă în fața autorității decizionale în termen de o lună de la data trimiterii notificării scrise.

2.  În condițiile menționate la alineatul (1), autoritatea decizională întrerupe examinarea cererii și trimite solicitantului o notificare scrisă la locul de reședință, adresa sau e-mailul menționate la articolul 7 alineatul (4), informându-l că examinarea cererii sale a fost întreruptă și că cererea sa va fi respinsă definitiv ca retrasă în mod implicit, cu excepția cazului în care solicitantul se conformează obligațiilor stabilite la alineatul (1) în termen de două luni de la data trimiterii notificării scrise. Dacă este cazul, o copie a acesteia se transmite reprezentantului legal.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care solicitantul se prezintă în fața autorității decizionale în termenul de o lună și demonstrează că nerespectarea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa, autoritatea decizională reia examinarea cererii.

3.  În cazul în care solicitantul se conformează obligațiilor stabilite în alineatul (1), în termenul de două luni, autoritatea decizională reia examinarea cererii. Autoritatea decizională nu reia examinarea cererii în conformitate cu alineatul (2) decât o singură dată, cu excepția cazului în care solicitantul poate demonstra că nerespectarea obligațiilor de a respecta o obligație a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa. În caz contrar, cererea trebuie respinsă ca retrasă în mod implicit.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care solicitantul nu se prezintă în fața autorității decizionale în termenul de o lună și nu demonstrează că nerespectarea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa, autoritatea decizională consideră că cererea a fost retrasă în mod implicit.

4.  În cazul în care solicitantul nu se prezintă în fața autorității decizionale în termenul de două luni, autoritatea decizională respinge cererea ca retrasă în mod implicit.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care o cerere este retrasă în mod implicit, autoritatea decizională adoptă o decizie de respingere a cererii ca abandonată sau ca nefondată atunci când autoritatea decizională a constatat deja, în etapa retragerii implicite a cererii, că solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru obținerea protecției internaționale în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale).

5.  În cazul în care o cerere este retrasă în mod implicit, autoritatea decizională poate adopta o decizie de respingere a cererii ca nefondată atunci când autoritatea decizională a constatat deja, în etapa retragerii implicite a cererii, că solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru obținerea protecției internaționale în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale).

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  solicitantul a făcut declarații în mod clar incoerente și contradictorii, în mod clar false sau în mod evident puțin plauzibile care contrazic informații suficient de bine verificate privind țara de origine, făcând, astfel, în mod clar neconvingătoare cererea sa în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru a fi beneficiar de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale);

(b)  solicitantul a făcut declarații în mod clar incoerente și contradictorii sau în mod clar false care contrazic informații suficient de bine verificate privind țara de origine, făcând, astfel, în mod clar neconvingătoare cererea sa în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru a fi beneficiar de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale);

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  solicitantul prezintă o cerere numai pentru a întârzia sau a împiedica executarea unei decizii anterioare sau iminente privind îndepărtarea sa de pe teritoriul unui stat membru;

(d)  solicitantul prezintă o cerere exclusiv cu scopul de a întârzia, a zădărnici sau a împiedica executarea unei decizii anterioare sau iminente privind îndepărtarea sa de pe teritoriul unui stat membru;

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o țară terță poate fi considerată drept țară de origine sigură pentru solicitant în sensul prezentului regulament;

(e)  o țară terță poate fi considerată drept țară de origine sigură pentru solicitant în sensul prezentului regulament, cu condiția ca, în cadrul unei astfel de proceduri, să poată fi furnizat sprijin corespunzător în sensul articolului ;

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  solicitantul poate fi considerat, din motive serioase, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statelor membre;

(f)  solicitantul poate fi considerat, din motive serioase, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statelor membre în conformitate cu procedura prevăzută în articolul XXX din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin);

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  solicitantul nu respectă obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin), cu excepția cazului în care acesta demonstrează că nerespectarea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțe independente de voința sa;

eliminat

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  cererea, care este o cerere ulterioară, este în mod clar neîntemeiată sau abuzivă, neavând perspective concrete de succes.

eliminat

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care autoritatea decizională consideră că examinarea cererii implică chestiuni de drept sau de fapt care sunt prea complexe pentru a fi examinate în cadrul unei proceduri accelerate de examinare, aceasta poate continua examinarea pe fond în conformitate cu articolele 34 și 37. În acest caz sau în alte cazuri în care nu se poate lua o decizie în termenele menționate la alineatul (2), solicitantul în cauză este informat cu privire la modificarea procedurii.

4.  În cazul în care autoritatea decizională consideră că examinarea cererii implică chestiuni de drept sau de fapt care sunt prea complexe pentru a fi examinate în cadrul unei proceduri accelerate de examinare atunci când nu se poate adopta o decizie în termenele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, aceasta continuă examinarea pe fond în conformitate cu articolele 34 și 37. În acest caz, solicitantul în cauză este informat cu privire la modificarea procedurii.

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  solicitantul provine dintr-o țară terță considerată drept o țară de origine sigură în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 47;

eliminat

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională poate adopta, în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II, o decizie privind o cerere prezentată la frontieră sau în zonele de tranzit ale statelor membre cu privire la:

1.  Autoritatea decizională poate adopta o decizie privind o cerere prezentată la frontieră sau în zonele de tranzit ale statelor membre în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II. Această decizie este limitată la:

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  admisibilitatea unei cereri prezentate în astfel de locuri, în temeiul articolului 36 alineatul (1) sau

(a)  admisibilitatea unei cereri prezentate în astfel de locuri, în temeiul articolului 36; sau

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul sosirii unui număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi care depun cereri de protecție internațională la frontieră sau într-o zonă de tranzit, ceea ce face în practică dificilă aplicarea în aceste locuri a dispozițiilor de la alineatul (1), procedura la frontieră poate fi aplicată, de asemenea, în locurile din apropierea frontierei sau a zonei de tranzit.

4.  În cazul sosirii unui număr disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe sau de apatrizi care depun cereri de protecție internațională la frontieră sau într-o zonă de tranzit, ceea ce face în practică dificilă aplicarea în aceste locuri a dispozițiilor de la alineatul (1), procedura la frontieră poate fi aplicată, de asemenea, în locurile din apropierea frontierei sau a zonei de tranzit. Chiar și în aceste circumstanțe se aplică termenele stabilite la alineatul (2).

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Procedura la frontieră poate fi aplicată în cazul minorilor neînsoțiți în conformitate cu articolele 8-11 din Directiva (UE) nr. XXX/XXX (Directiva privind condițiile de primire) numai în cazul în care:

5.  Procedura la frontieră poate fi aplicată în cazul minorilor numai atunci când există o alternativă disponibilă la detenția minorului. Procedura la frontieră nu se aplică minorilor neînsoțiți în conformitate cu Directiva (UE) nr. XXX/XXX (Directiva privind condițiile de primire).

(a)  solicitantul provine dintr-o țară terță considerată drept o țară de origine sigură în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 47;

 

(b)  solicitantul poate fi considerat, din motive serioase, un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică a statului membru ori solicitantul a fost expulzat forțat din motive serioase legate de securitatea publică și ordinea publică în conformitate cu dreptul intern;

 

(c)  există motive rezonabile pentru a se considera că o țară terță este o țară terță sigură pentru solicitant, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 45;

 

(d)  solicitantul a indus în eroare autoritățile în ceea ce privește identitatea sau cetățenia sa, prezentând informații sau documente false ori ascunzând informații sau documente relevante care ar fi putut influența decizia în sens negativ.

 

Litera (d) se aplică numai în cazul în care există motive serioase pentru a se considera că solicitantul încearcă să ascundă elemente relevante care ar putea duce la adoptarea unei decizii prin care se refuză acordarea protecției internaționale și cu condiția ca solicitantului să i se fi acordat posibilitatea efectivă de a furniza justificări întemeiate pentru acțiunile sale.

 

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O cerere ulterioară face obiectul unei examinări preliminare în care autoritatea decizională stabilește dacă au apărut sau au fost prezentate de către solicitant noi elemente sau date relevante care sporesc în mod semnificativ probabilitatea ca solicitantul să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) sau care se referă la motivele pentru care cererea anterioară a fost respinsă ca inadmisibilă.

2.  O cerere ulterioară face obiectul unei examinări preliminare în care autoritatea decizională stabilește dacă au apărut sau au fost prezentate de către solicitant noi elemente sau date relevante care sporesc probabilitatea ca solicitantul să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale) sau care se referă la motivele pentru care cererea anterioară a fost respinsă.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Examinarea prealabilă se efectuează pe baza declarațiilor scrise și a unui interviu personal în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II. Interviul personal poate fi omis în cazurile în care, din declarațiile scrise, reiese clar că cererea nu prezintă noi elemente sau date relevante ori că este în mod clar neîntemeiată și nu are perspective concrete de succes.

3.  Examinarea prealabilă se efectuează pe baza declarațiilor scrise și a unui interviu personal în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II. Interviul personal poate fi omis în cazurile în care, din declarațiile scrise, reiese clar că cererea nu prezintă noi elemente sau date relevante ori că este neîntemeiată și nu are perspective concrete de succes.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au apărut sau au fost prezentate de către solicitant noi elemente sau date relevante, astfel cum se menționează la alineatul (2);

(a)  au apărut sau au fost prezentate de către solicitant noi elemente sau date relevante, astfel cum se menționează la alineatul (2);

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru inițierea unei noi proceduri menționate la alineatul (4), autoritatea decizională respinge cererea ca inadmisibilă sau ca vădit nefondată în situația în care cererea este în mod clar neîntemeiată sau abuzivă, neavând perspective concrete de succes.

5.  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru inițierea unei noi proceduri menționate la alineatul (4), autoritatea decizională respinge cererea ca nefondată sau ca vădit nefondată în situația în care cererea este în mod clar neîntemeiată sau abuzivă și nu are perspective concrete de succes.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere principiului nereturnării, statele membre pot să prevadă o excepție de la dreptul de a rămâne pe teritoriul lor și o derogare de la articolul 54 alineatul (1) în cazul în care:

Fără a aduce atingere principiului nereturnării, statele membre pot să prevadă o excepție de la dreptul de a rămâne pe teritoriul lor în cazul în care:

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o cerere ulterioară a fost respinsă de către autoritatea decizională ca inadmisibilă sau vădit nefondată;

(a)  o cerere ulterioară a fost respinsă de către autoritatea decizională ca vădit nefondată;

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o a doua sau o altă cerere ulterioară este prezentată în orice stat membru după luarea unei decizii finale prin care se respinge o cerere ulterioară depusă anterior ca inadmisibilă, nefondată sau vădit nefondată.

(b)  o a doua sau o altă cerere ulterioară este prezentată în orice stat membru după luarea unei decizii finale prin care se respinge o cerere ulterioară depusă anterior ca nefondată sau vădit nefondată.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O țară terță este considerată ca primă țară de azil pentru un anumit solicitant în cazul în care:

1.  Atunci când o autoritate decizională aplică procedura admisibilității în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (a), o țară terță este considerată ca primă țară de azil pentru un anumit solicitant în cazul în care solicitantul a fost recunoscut ca refugiat și a beneficiat de protecție efectivă în conformitate cu Convenția de la Geneva în această țară înainte de a călători în Uniune și încă se poate prevala de protecția respectivă.

(a)  solicitantul a beneficiat de protecție în conformitate cu Convenția de la Geneva în țara respectivă înainte de a călători în Uniune și încă se poate prevala de protecția respectivă sau

 

(b)  solicitantul a beneficiat de un alt nivel de suficient de protecție în țara respectivă înainte de a călători în Uniune și încă se poate prevala de protecția respectivă.

 

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea decizională consideră că un solicitant beneficiază de o protecție suficientă în sensul alineatului (1) litera (b) dacă este convinsă că:

eliminat

(a)  viața și libertatea solicitantului nu sunt amenințate din motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un grup social sau opinii politice;

 

(b)  nu există niciun risc de vătămări grave, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale);

 

(c)  este respectat principiul nereturnării în conformitate cu Convenția de la Geneva;

 

(d)  este respectată interdicția, prevăzută de dreptul internațional, de a îndepărta persoanele cu încălcarea dreptului de a nu fi torturat și supus unor tratamente crude, inumane sau degradante;

 

(e)  este prevăzut dreptul de ședere legală;

 

(f)  există un acces corespunzător la piața muncii, centre de primire, asistență medicală și educație și

 

(g)  este prevăzut dreptul la reîntregirea familiei în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

 

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înainte ca cererea sa să poată fi respinsă ca inadmisibilă în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (a), solicitantului i se permite să conteste aplicarea conceptului de primă țară de azil, având în vedere situația sa personală, în momentul depunerii cererii și în timpul interviului privind admisibilitatea.

3.  Solicitantului i se permite să conteste aplicarea conceptului de primă țară de azil în situația sa personală în orice etapă a procedurii.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În ceea ce privește minorii neînsoțiți, conceptul de primă țară de azil poate fi aplicat doar dacă autoritățile statelor membre au primit mai întâi asigurarea din partea autorităților țării terțe în cauză că minorul neînsoțit va fi preluat de autoritățile respective și că va beneficia imediat de una din formele de protecție menționate la alineatul (1).

4.  Conceptul de primă țară de azil nu se aplică minorilor neînsoțiți cu excepția cazului în care se stabilește că aceasta este în mod clar în interesul superior al copilului și dacă autoritățile statelor membre au primit mai întâi asigurarea din partea autorităților țării terțe în cauză că minorul neînsoțit va fi preluat de autoritățile respective și că va beneficia imediat de una din formele de protecție menționate la alineatul (1).

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îl informează pe solicitant în mod corespunzător;

(a)  îl informează pe solicitant în scris;

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care țara terță în cauză nu admite sau readmite solicitantul pe teritoriul său, autoritatea decizională revocă decizia de respingere a cererii ca inadmisibilă și oferă accesul la o procedură în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II și la capitolul III secțiunea I.

6.  În cazul în care țara terță în cauză nu readmite solicitantul pe teritoriul său, autoritatea decizională revocă decizia de respingere a cererii ca inadmisibilă și oferă accesul la o procedură în conformitate cu principiile și garanțiile fundamentale prevăzute la capitolul II și la capitolul III secțiunea I.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O țară terță este desemnată drept țară terță sigură în următoarele condiții:

În cazul în care o autoritate decizională aplică procedura de admisibilitate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (b), autoritatea decizională respectivă poate să aplice conceptul de țară terță sigură numai în cazul în care este convinsă că solicitantul va fi tratat în conformitate cu următoarele criterii:

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  viața și libertatea solicitantului nu sunt amenințate din motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un grup social sau opinii politice;

(a)  viața și libertatea solicitantului nu sunt amenințate din motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un grup social sau opinii politice, iar privarea de libertate nu există fără proceduri judiciare corespunzătoare;

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  nu există niciun risc real ca solicitantul să fie transferat de către statul terț într-un alt stat în care nu ar primi o protecție efectivă, sau în care ar fi în pericol de a fi transferat de acolo în orice alt stat, unde o astfel de protecție nu ar fi disponibilă;

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  există posibilitatea de a beneficia de protecție în conformitate cu standardele materiale ale Convenției de la Geneva sau de un nivel suficient de protecție, astfel cum se menționează la articolul 44 alineatul (2), după caz.

eliminat

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  este prevăzut dreptul de ședere legală;

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  există un acces corespunzător la piața muncii, centre de primire, asistență medicală și educație;

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  țara terță ia în considerare eventualele vulnerabilități speciale ale solicitantului și respectă interesele legate de confidențialitate ale acestuia;

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  o protecție efectivă rămâne disponibilă până când va putea fi găsită o soluție durabilă;

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee)  există dreptul la reîntregirea familiei în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului;

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ef (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ef)  țara terță a aderat la instrumentele internaționale pentru refugiați și la instrumentele de bază ale drepturilor omului și respectă standardele lor în practică;

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eg)  există posibilitatea de a solicita recunoașterea statutului de refugiat și, în cazul în care acest statut este acordat, de a beneficia de protecție în conformitate cu Convenția de la Geneva, ratificată și aplicată fără nicio limită geografică, sau de a solicita și beneficia de protecție efectivă în sensul literelor (a)-(g).

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea măsurii în care o țară terță poate fi desemnată drept țară terță sigură în conformitate cu prezentul regulament se bazează pe o serie de surse de informații, în special informații comunicate de statele membre, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Europei și alte organizații relevante.

Evaluarea măsurii în care o țară terță poate fi desemnată drept țară terță sigură în conformitate cu prezentul regulament se bazează pe o serie de surse de informații, în special informații comunicate de statele membre, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Europei și alte organizații internaționale relevante, precum și organizații neguvernamentale naționale sau internaționale.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conceptul de țară terță sigură se aplică:

eliminat

(a)  în cazul în care o țară terță a fost desemnată drept țară terță sigură în conformitate cu articolul 50;

 

(b)  în cazul în care o țară terță este desemnată drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau

 

(c)  în cazuri individuale, în ceea ce privește un anumit solicitant.

 

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea decizională consideră că o țară terță este o țară terță sigură pentru un anumit solicitant, după o examinare individuală a cererii, numai în cazul în care este convinsă cu privire la siguranța oferită de țara terță unui anumit solicitant în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (1) și a stabilit că:

3.  Autoritatea decizională poate considera că o țară terță este o țară terță sigură pentru un anumit solicitant, după o examinare individuală a cererii, numai în cazul în care este convinsă cu privire la siguranța oferită de țara terță unui anumit solicitant în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (1) și a stabilit că:

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  există o legătură între solicitant și țara terță în cauză în baza căreia ar fi rezonabil ca persoana respectivă să meargă în această țară, inclusiv pentru că solicitantul a tranzitat țara terță respectivă care este apropiată din punct de vedere geografic de țara de origine a solicitantului;

(a)  există o legătură suficientă între solicitant și țara terță în cauză în baza căreia ar fi rezonabil ca persoana respectivă să meargă în această țară; aceasta înseamnă existența unei reședințe sau șederi anterioare în țara respectivă, unde, având în vedere durata și natura reședinței sau șederii, un solicitant se poate aștepta în mod rezonabil să solicite protecție în țara respectivă și există motive să se considere că solicitantul va fi readmis în acea țară; și

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înainte ca cererea sa să poată fi respinsă ca inadmisibilă în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (b), solicitantului i se permite să conteste aplicarea conceptului de țară terță sigură, având în vedere situația sa personală, în momentul depunerii cererii și în timpul interviului privind admisibilitatea.

4.  Solicitantului i se permite să conteste aplicarea conceptului de țară terță sigură, având în vedere situația sa personală, în orice etapă a procedurii.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În ceea ce privește minorii neînsoțiți, conceptul de țară terță sigură poate fi aplicat doar dacă autoritățile statelor membre au primit mai întâi confirmarea din partea autorităților țării terțe în cauză că minorul neînsoțit va fi preluat de autoritățile respective și că va beneficia imediat de una din formele de protecție menționate la alineatul (1) litera (e).

5.  Conceptul de țară terță sigură nu se aplică minorilor neînsoțiți cu excepția cazului în care se stabilește că aceasta este în mod clar în interesul superior al acestora și dacă autoritățile statelor membre au primit mai întâi confirmarea din partea autorităților țării terțe în cauză că minorul neînsoțit va fi preluat de autoritățile respective și că va beneficia imediat de una din formele de protecție menționate fie în temeiul prezentului articol, fie în temeiul articolului 44.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îl informează pe solicitant în mod corespunzător și

(a)  îl informează pe solicitant în scris; și

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  îi furnizează acestuia un document prin care autoritățile țării terțe sunt informate, în limba țării respective, despre faptul că cererea nu a fost examinată pe fond ca urmare a aplicării conceptului de țară terță sigură.

(b)  îi furnizează un document prin care autoritățile țării terțe sunt informate, în limba țării respective, despre faptul că cererea nu a fost examinată pe fond.

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 46

eliminat

Desemnarea țărilor terțe sigure la nivelul Uniunii

 

1.  Țările terțe sunt desemnate drept țări terțe sigure la nivelul Uniunii, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 45 alineatul (1).

 

2.  Comisia reexaminează periodic situația din țările terțe care sunt desemnate drept țări terțe sigure la nivelul Uniunii cu sprijinul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și pe baza celorlalte surse de informații menționate la articolul 45 alineatul (1) al doilea paragraf.

 

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a suspenda desemnarea unei țări terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii, sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 49.

 

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O țară terță poate fi desemnată drept țară de origine sigură în conformitate cu prezentul regulament în cazul în care, pe baza situației legale, a aplicării legii într-un regim democratic și a situației politice generale, se poate demonstra că, în general, în țara respectivă nu se recurge la persecuție, astfel cum este definită la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), la tortură sau la tratamente ori pedepse inumane sau degradante și nici nu există vreo amenințare din motiv de violență nediscriminatorie în situații de conflict armat internațional sau intern.

1.  O țară terță poate fi desemnată drept țară de origine sigură în conformitate cu prezentul regulament în cazul în care, pe baza situației legale, a aplicării legii într-un regim democratic și a situației politice generale, se poate demonstra că în țara respectivă nu se recurge la persecuție generală sau consecventă, astfel cum este definită la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), la tortură sau la tratamente ori pedepse inumane sau degradante și nici nu există vreo amenințare din motiv de violență nediscriminatorie în situații de conflict armat internațional sau intern.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea măsurii în care o țară terță poate fi desemnată drept țară de origine sigură în conformitate cu prezentul regulament se bazează pe o serie de surse de informații, în special informații comunicate de statele membre, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Europei și alte organizații relevante, și ține seama de analiza comună a informațiilor privind țara de origine menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene).

2.  Evaluarea măsurii în care o țară terță poate fi desemnată drept țară de origine sigură în conformitate cu prezentul regulament se bazează pe o serie de surse de informații, în special informații comunicate de statele membre, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă, delegațiile Uniunii în țările respective, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Europei, organizații internaționale relevante și alte organizații neguvernamentale relevante naționale sau internaționale și ține seama de analiza comună a informațiilor privind țara de origine menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene).

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre nu aplică conceptul de țară de origine sigură în cazul solicitanților care fac parte dintr-o minoritate sau dintr-un grup de persoane care continuă să fie expuse riscurilor având în vedere situația din țara de origine în cauză, pe baza surselor de informații enumerate la alineatul (2).

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia reexaminează periodic situația din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure cu sprijinul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și pe baza celorlalte surse de informații menționate la articolul 45 alineatul (2).

2.  Comisia reexaminează în permanență situația din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure sau care au fost suspendate de pe această listă în conformitate cu articolul 49. De asemenea, Comisia reexaminează în permanență respectarea de către aceste țări a condițiilor de desemnare a unei țări ca țară sigură de origine prevăzute la articolul 47, cu sprijinul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și pe baza celorlalte surse de informații menționate la articolul 47 alineatul (2). Aceasta informează Parlamentul European în timp util.

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când procedează la reexaminarea periodică a situației din țările terțe incluse pe lista comună a UE de țări de origine sigure, inclusiv cele care au fost suspendate de pe lista respectivă, Comisia consultă Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Comisia poate solicita ca Agenția pentru Azil a Uniunii Europene să efectueze o analiză a situației din oricare astfel de țară terță cu scopul de a evalua dacă încă se aplică criteriile stabilite la articolul 47.

 

Atunci când revizuiește lista comună a UE de țări de origine sigure, Comisia consultă organizațiile internaționale, în special UNHCR, organizațiile relevante ale societății civile sau persoane care au demonstrat că posedă cunoștințe specifice despre o anumită țară și despre drepturile omului.

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a suspenda prezența unei țări terțe pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 49.

eliminat

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suspendarea și eliminarea desemnării unei țări terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau a prezenței sale pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure

Suspendarea desemnării unei țări terțe de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a suspenda prezența unei țări terțe de pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul articol.

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul unor schimbări bruște ale situației unei țări terțe care este desemnată drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau care se află pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, Comisia efectuează o evaluare argumentată a îndeplinirii de către țara respectivă a condițiilor prevăzute la articolul 45 sau la articolul 47 și, în cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, adoptă un act delegat de suspendare a desemnării unei țări terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau de suspendare a prezenței unei țări terțe pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure pe o perioadă de șase luni.

1.  Dacă anumite schimbări bruște ale situației unei țări terțe care este pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure ar putea duce la nerespectarea de către țara respectivă a condițiilor de desemnare a unei țări ca țară de origine sigură, Comisia efectuează rapid și fără întârziere o evaluare argumentată a îndeplinirii de către țara respectivă a condițiilor prevăzute la articolul 47 și, în cazul în care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, adoptă cât mai curând posibil un act delegat, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, de suspendare a prezenței țării terțe respective de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure pe o perioadă de șase luni. Cât mai curând posibil după ce ia cunoștință de schimbarea situației și, în orice caz, înainte de a adopta actul delegat de suspendare a prezenței țării terțe respective de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure, Comisia informează statele membre și le recomandă ca, pentru respectiva țară terță, să nu aplice la nivel național conceptul de țară de origine sigură.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dacă în cursul perioadei de suspendare de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure, pe baza informațiilor disponibile, reiese clar faptul că țara terță îndeplinește din nou condițiile prevăzute la articolul 47, Comisia adoptă, după cel puțin șase luni de la adoptarea deciziei menționată la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, o decizie de revocare a suspendării țării respective de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure.

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  UNHCR, organizațiile neguvernamentale și experții individuali care au demonstrat că posedă cunoștințe specifice despre o anumită țară și despre drepturile omului, pot solicita Comisiei să suspende sau să elimine o țară de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure. O astfel de cerere cuprinde o descriere detaliată și actualizată a situației drepturilor omului și a încălcărilor persistente ale drepturilor omului care survin în țara în cauză. Se specifică, de asemenea, nerespectarea criteriilor stabilite în articolul 47 care justifică suspendarea sau eliminarea țării respective de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure. Cu excepția cazurilor în care consideră că cererea este inadmisibilă, nejustificată sau repetitivă, Comisia evaluează informațiile prezentate în aceste cereri.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia a adoptat un act delegat în conformitate cu alineatul (1) de suspendare a desemnării unei țări terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau de suspendare a prezenței unei țări terțe pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, aceasta prezintă, în termen de trei luni de la data adoptării respectivului act delegat, o propunere, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, de modificare a prezentului regulament în vederea eliminării desemnării țării respective drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau a prezenței sale pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure.

eliminat

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care Comisia nu prezintă o astfel de propunere în termen de trei luni de la adoptarea actului delegat menționat la alineatul (2), actul delegat de suspendare a desemnării țării terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau de suspendare a prezenței țării terțe pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure încetează să producă efecte. În situația în care o astfel de propunere este prezentată de Comisie în termen de trei luni, Comisia este împuternicită, pe baza unei evaluări argumentate, să extindă valabilitatea acestui act delegat pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de a reînnoi prelungirea o singură dată.

eliminat

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 49a

 

Eliminarea unei țări terțe de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure sau adăugarea pe aceasta

 

1. În cazul în care Comisia a adoptat un act delegat în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) de suspendare a desemnării unei țări terțe drept țară de origine sigură, aceasta prezintă, în termen de șase luni de la data adoptării respectivului act delegat, o propunere, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, de modificare a prezentului regulament în vederea eliminării țării terțe respective de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure.

 

2. În cazul în care propunerea legislativă menționată la articolul (1) este prezentată de Comisie în termenul de șase luni menționat la acel alineat, Comisia este împuternicită, pe baza unei evaluări argumentate, să extindă valabilitatea acestui act delegat pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de a reînnoi prelungirea o singură dată.

 

3. Orice modificare a listei comune a UE a țărilor de origine sigure se adoptă în conformitate cu procedura legislativă ordinară. În acest scop:

 

(a) Comisia examinează periodic situația din țările terțe și dacă este oportun să propună adăugarea lor pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure;

 

(b) dacă este cazul, Comisia formulează o propunere de extindere a listei comune a țărilor de origine sigure, după ce a evaluat în mod riguros dacă țările de adăugat pe listă îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 47; și

 

(c) o evaluare realizată în conformitate cu prezentul articol pentru a stabili dacă o țară este țară de origine sigură se bazează pe o serie de surse de informare, incluzând în special raportări periodice din partea SEAE și informații de la state membre, de la Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, de la UNHCR, de la Consiliul Europei și de la alte organizații internaționale pertinente și organizații neguvernamentale naționale și internaționale.

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre pot menține sau adopta dispoziții legislative care să permită desemnarea la nivel național a țărilor terțe sigure sau a țărilor de origine sigure, altele decât cele desemnate la nivelul Uniunii sau care se află pe lista comună la nivelul UE prevăzută în anexa I, în scopul examinării cererilor de protecție internațională.

1.  Pentru o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre pot menține sau adopta dispoziții legislative care să permită desemnarea la nivel național a țărilor de origine sigure, altele decât cele desemnate la nivelul Uniunii sau care se află pe lista comună la nivelul UE prevăzută în anexa 1, în scopul examinării cererilor de protecție internațională. În cursul acestei perioade, statele membre sunt responsabile de asigurarea coerenței între listele naționale ale țărilor de origine sigure și lista comună a UE a țărilor de origine sigure. Aceasta presupune următoarele:

 

(a) Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare adusă listei lor naționale;

 

(b) Statele membre pot prezenta propuneri de adăugare a unor țări terțe pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure, pe care Comisia le examinează în termen de șase luni de la prezentare, pe baza diferitelor surse de informare de care dispune, în special a rapoartelor SEAE și a informațiilor comunicate de statele membre, de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, de UNHCR, de Consiliul Europei, de alte organizații internaționale relevante, precum și de organizații neguvernamentale naționale sau internaționale. În cazul în care hotărăște că o țară terță poate fi adăugată pe listă, Comisia prezintă o propunere legislativă de extindere a listei comune a UE a țărilor de origine sigure;

 

(c) în cazul suspendării prezenței unei țări terțe de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure în temeiul articolului 49 alineatul (1), statele membre nu desemnează la nivel național acea țară drept țară de origine sigură; și

 

(d) în cazul eliminării unei țări terțe de pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure în temeiul articolului 49a, statele membre pot informa Comisia dacă sunt de părere că, în urma schimbării situației țării terțe în cauză, aceasta îndeplinește din nou condițiile prevăzute la articolul 47 pentru includerea pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure.

 

Comisia examinează notificările menționate la litera (d) din primul paragraf și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă de modificare în mod corespunzător a listei comune a UE a țărilor de origine sigure. În cazul în care Comisia decide să nu prezinte o propunere legislativă, statele membre nu desemnează la nivel național acea țară drept țară de origine sigură.

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care este suspendată desemnarea unei țări terțe drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau a fost suspendată prezența unei țări terțe pe lista comună la nivelul UE prevăzută în anexa I la prezentul regulament în temeiul articolului 49 alineatul (1), statele membre nu desemnează țara respectivă drept țară terță sigură sau țară de origine sigură la nivel național și nici nu aplică conceptul de țară terță sigură pe bază ad-hoc în ceea ce privește un anumit solicitant.

eliminat

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o țară terță nu mai este desemnată drept țară terță sigură la nivelul Uniunii sau a fost eliminată de pe lista comună la nivelul UE prevăzută în anexa I la prezentul regulament în conformitate cu procedura legislativă ordinară, un stat membru poate notifica Comisiei faptul că, în urma unor modificări ale situației din țara respectivă, consideră că aceasta îndeplinește din nou condițiile prevăzute la articolul 45 alineatul (1) și la articolul 47.

eliminat

Notificarea include o evaluare argumentată a îndeplinirii de către țara respectivă a condițiilor prevăzute la articolul 45 alineatul (1) și la articolul 47, inclusiv o explicație cu privire la schimbările specifice ale situației din țara terță care au ca rezultat îndeplinirea din nou de către aceasta a condițiilor respective.

 

Statul membru notificator poate desemna țara terță respectivă drept țară terță sigură sau țară de origine sigură la nivel național numai în cazul în care Comisia nu ridică nicio obiecție cu privire la această desemnare.

 

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre notifică Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii Europene țările terțe care sunt desemnate drept țări terțe sigure sau țări de origine sigure la nivel național imediat după o astfel de desemnare. Statele membre informează Comisia și agenția o dată pe an cu privire la celelalte țări terțe sigure cărora le aplică pe bază ad-hoc conceptul de țară terță sigură în ceea ce privește anumiți solicitanți.

4.  Statele membre notifică Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii Europene țările terțe care sunt desemnate drept țări de origine sigure la nivel național imediat după o astfel de desemnare.

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  La ... (introduceți data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament), numai o țară terță care se află pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure instituită prin prezentul regulament este considerată a fi o țară de origine sigură.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea decizională începe examinarea în vederea retragerii protecției internaționale privind o anumită persoană atunci când apar elemente sau date noi care indică existența unor motive pentru reexaminarea valabilității protecției sale internaționale, în special în cazurile menționate la articolele 15 și 21 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale).

Autoritatea decizională poate începe examinarea în vederea retragerii protecției internaționale privind o anumită persoană în cazurile menționate la articolele 15 și 21 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale).

Justificare

Motivele pentru posibila retragere a statutului sunt abordate în Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale și ar trebui să rămână acolo. Formularea de aici a fost aliniată cu textul adoptat de Parlament în legătură cu Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care autoritatea competentă are în vedere retragerea protecției internaționale acordate unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid, inclusiv în contextul unei revizuiri periodice a statutului menționată la articolele 15 și 21 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale), persoana în cauză beneficiază de următoarele garanții, în special:

1.  În cazul în care autoritatea competentă are în vedere retragerea protecției internaționale acordate unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid, persoana în cauză beneficiază de următoarele garanții, în special:

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Decizia autorității competente de a retrage protecția internațională este notificată în scris. Decizia precizează motivele de fapt și de drept, iar informațiile despre modul în care decizia poate fi contestată se comunică în scris.

3.  Decizia autorității competente de a retrage protecția internațională este notificată în scris fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de șapte zile după luarea deciziei. Decizia precizează motivele de fapt și de drept. Informațiile despre modul în care decizia poate fi contestată, inclusiv despre termenele-limită pertinente, se comunică în scris.

Justificare

Formularea este aliniată cu textul articolului 35 alineatul (2) privind informarea solicitanților cu privire la decizia referitoare la cererea acestora. Aceeași formulare ar trebui să fie utilizată cu privire la deciziile luate de retragere a protecției internaționale.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  prin care se respinge o cerere ca nefondată sau vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară menționate la articolul 37 alineatele (2) și (3) sau la articolul 42 alineatul (4);

(ii)  prin care se respinge o cerere ca nefondată sau vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară menționate la articolul 37 alineatele (2) și (3) sau la articolul 42 alineatul (5);

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  prin care se respinge o cerere ca retrasă în mod explicit sau ca abandonată, în conformitate cu articolele 38 și 39;

(iii)  prin care se respinge o cerere ca retrasă în mod explicit sau ca retrasă în mod implicit, în conformitate cu articolele 38 și 39;

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Solicitantul poate să prezinte doar elemente noi care sunt relevante pentru examinarea cererii sale și de care nu ar fi putut avea cunoștință într-o etapă anterioară sau care se referă la schimbări în situația sa.

Solicitantul poate să prezinte orice element nou pertinent pentru examinarea cererii sale.

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Solicitantul are dreptul la o audiere în fața unei instanțe de apel sau tribunal de prim nivel.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în termen de o săptămână, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ulterioare ca inadmisibilă sau vădit nefondată;

(a)  în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei înștiințări privind o astfel de decizie, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ulterioare ca nefondată sau vădit nefondată, sau în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca inadmisibilă sau retrasă în mod explicit ori în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca nefondată sau vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat ori statutul conferit prin protecția subsidiară în urma unei proceduri accelerate de examinare sau al unei proceduri la frontieră sau în timp ce solicitantul este reținut într-un centru de cazare;

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în termen de două săptămâni, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca inadmisibilă sau în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca retrasă în mod explicit ori abandonată sau în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca nefondată sau vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat ori statutul conferit prin protecție subsidiară în urma unei proceduri accelerate de examinare sau al unei proceduri la frontieră sau în timp ce solicitantul este reținut într-un centru de cazare;

eliminat

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în termen de o lună, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară atunci când examinarea nu este accelerată sau în cazul unei decizii de retragere a protecției internaționale.

(c)  în termen de 20 de zile lucrătoare, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară atunci când examinarea nu este accelerată sau în cazul unei decizii de retragere a protecției internaționale.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot prelungi termenele prevăzute în prezentul alineat dacă circumstanțele individuale ale cererii o necesită.

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (b), statele membre pot să prevadă o revizuire din oficiu a deciziilor luate în cadrul unei proceduri la frontieră.

Statele membre pot să prevadă o reexaminare din oficiu a deciziilor luate în cadrul unei proceduri la frontieră sau a deciziilor emise în timp ce solicitantul este reținut într-un centru de detenție.

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Termenele prevăzute în prezentul alineat încep să curgă de la data la care decizia autorității decizionale este notificată solicitantului sau din momentul în care este numit consilierul juridic sau alt consilier dacă solicitantul a introdus o cerere de asistență și reprezentare juridice gratuite.

Termenul prevăzut în prezentul alineat începe să curgă de la data la care decizia autorității decizionale este notificată solicitantului. Dacă solicitantul a solicitat asistență și reprezentare juridice gratuite în conformitate cu articolele 14 alineatul (1) și 15 alineatul (1), termenul începe să curgă de la data la care este numit consilierul juridic, această dată fiind ulterioară datei notificării deciziei.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o decizie care consideră o cerere ca vădit nefondată sau care respinge o cerere ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în cazurile care fac obiectul unei proceduri accelerate de examinare sau unei proceduri la frontieră;

(a)  o decizie care consideră o cerere ca vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în cazurile care fac obiectul unei proceduri accelerate de examinare sau unei proceduri la frontieră;

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o decizie care respinge o cerere ca inadmisibilă în temeiul articolului 36 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b)  o decizie care respinge o cerere ca inadmisibilă în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (a);

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o decizie care respinge o cerere ca retrasă în mod explicit sau ca abandonată în conformitate cu articolul 38 sau, respectiv, cu articolul 39.

(c)  o decizie care respinge o cerere ca retrasă în mod explicit în conformitate cu articolul 38.

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere unei examinări corespunzătoare și complete a unei căi de atac, instanțele decid cu privire la prima cale de atac în următoarele termene, calculate de la data la care este introdusă calea de atac:

Fără a aduce atingere unei examinări corespunzătoare și complete a unei căi de atac, instanțele decid cu privire la prima cale de atac într-un termen rezonabil, calculat de la data la care este introdusă calea de atac:

(a)  în termen de șase luni, în cazul unei decizii de respingere a cererii ca nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară atunci când examinarea nu este accelerată sau în cazul unei decizii de retragere a protecției internaționale;

 

(b)  în termen de două luni, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca inadmisibilă sau în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ca retrasă în mod explicit sau ca abandonată sau ca nefondată sau vădit nefondată în ceea ce privește statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în urma unei proceduri accelerate de examinare ori al unei proceduri la frontieră sau în timp ce solicitantul este reținut într-un centru de cazare;

 

(c)  în termen de o lună, în cazul unei decizii de respingere a unei cereri ulterioare ca inadmisibilă sau ca vădit nefondată.

 

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile care implică elemente complexe de fapt sau de drept, termenele stabilite la alineatul (1) pot fi prelungite cu o perioadă suplimentară de trei luni.

eliminat

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre, în colaborare cu Comisia, adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile responsabile.

2.  Statele membre, în colaborare cu Comisia, adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile responsabile, precum și între autoritățile responsabile și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene.

Justificare

De asemenea, trebuie să fie consolidată cooperarea cu Agenția pentru Azil a Uniunii Europene.

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un astfel de act delegat și prelungirile sale intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de o lună de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții.

5.  Un astfel de act delegat și prelungirile sale intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții.

Justificare

Este imperios necesar ca Parlamentul și Consiliul să aibă suficient timp să analizeze conținutul unui act delegat înainte de intrarea în vigoare a acestuia. O perioadă de o lună nu permite Parlamentului să treacă prin toate procesele sale interne pentru a se opune unui act delegat și, astfel, nu este oportună. Două luni este perioada minimă care ar trebui să fie acordată colegiuitorilor.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Articolul 60 – paragraful 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre informează în mod regulat Comisia cu privire la punerea în aplicare și aplicarea secțiunii III.

Justificare

Acest amendament are scopul de a asigura, în practică, punerea în aplicare pe deplin a dispozițiilor prezentului regulament cu privire la dispozițiile de acordare a asistenței juridice gratuite solicitanților de azil în toate etapele procedurii.

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Articolul 60 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cadrul raportului, Comisia prezintă metodologia pe care a utilizat-o pentru a evalua situația din țările terțe incluse pe lista comună a UE a țărilor terțe sigure sau posibila includere sau suspendare a prezenței acestor țări pe listă. De asemenea, Comisia raportează cu privire la punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru solicitanții de protecție internațională care provin dintr-o țară inclusă pe lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure.

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Turcia

eliminat

(1)

  JO C 75, 10.3.2017, p. 97.

(2)

  JO C 207, 30.6.2017, p. 67.


OPINIE MINORITARĂ

exprimată în conformitate cu articolul 52a alineatul (4) din Regulamentul de procedură

Monika Hohlmeier

Raportoarea sprijină standarde comune pentru procedurile de azil însă, cu toate acestea, nu susține raportul. Următoarele puncte, de exemplu, nu pot fi sprijinite:

1; Furnizarea de asistență juridică gratuită pornind de la procedura administrativă nu este fezabilă din punct de vedere al resurselor umane și financiare.

2; Finanțarea interpreților care dețin o formare specifică în materie de drept internațional, drept de azil și problematica de gen nu este realizabilă din perspectiva resurselor financiare și umane. Multe state membre nu pot găsi niciun interpret pentru mai multe limbi.

3; Autoritățile trebuie să evalueze vârsta minorilor neînsoțiți cu abordări adaptate pentru copii și tineri, iar în caz de dubii legate de o vârstă mai avansată, în special în rândul tinerilor cu vârsta între 14-18 ani, poate fi necesară efectuarea unei examinări medicale/psihologice. O examinare medicală doar în ultimă instanță nu este suficientă.

4; Obligațiile de cooperare ale solicitantului de azil trebuie să includă comunicarea de informații cuprinzătoare despre sine autorităților în momentul înregistrării. Acestea trebuie să includă, printre altele, documente de identitate cu număr și înregistrarea datelor biometrice pentru a putea împiedica abuzurile pe care le reprezintă depunerea unei cereri de două ori, abuzul de ajutor social, furtul de identitate, precum și pentru a înlesni identificarea potențialilor teroriști.

5; Cererile solicitanților proveniți din țări terțe sau de origine sigure trebuie examinate în conformitate cu procedura comună de admisibilitate și în cazul în care în care acestea nu sunt admisibile, trebuie respinse.

6; Raportoarea se declară în favoarea instituirii unei liste UE a țărilor terțe și de origine sigure, păstrându-se, în același timp, posibilitatea ca statele membre să încheie acorduri mai riguroase cu țări terțe.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Procedura comună în materie de protecție internațională în Uniune

Referințe

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Data adoptării

25.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

12

8

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Data depunerii

22.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate