POROČILO     ***I
PDF 1423kWORD 215k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Laura Ferrara

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MANJŠINJSKO MNENJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0467),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 78(2)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0321/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češkega senata ter italijanske in romunske poslanske zbornice v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. februarja 2017(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0171/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Pri postopnem razvoju skupnega evropskega azilnega sistema je bil sicer dosežen napredek, vendar še vedno obstajajo znatne razlike med državami članicami glede vrste uporabljenih postopkov, odstotkov priznanih statusov za azil, vrste priznane zaščite, stopnje materialnih pogojev za sprejem ter ugodnosti, ki jih prejmejo prosilci in upravičenci do mednarodne zaščite. Ta razhajanja so pomembni povzročitelji sekundarnih gibanj in škodujejo cilju zagotavljanja, da so v okviru skupnega evropskega azilnega sistema vsi prosilci obravnavani enako povsod v Uniji.

(3)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Pri postopnem razvoju skupnega evropskega azilnega sistema je bil sicer dosežen napredek, vendar še vedno obstajajo znatne razlike med državami članicami glede vrste uporabljenih postopkov, odstotkov priznanih statusov za azil, vrste priznane zaščite, stopnje materialnih pogojev za sprejem ter ugodnosti, ki jih prejmejo prosilci in upravičenci do mednarodne zaščite. Ta razhajanja škodujejo cilju zagotavljanja, da se v okviru skupnega evropskega azilnega sistema za vse prosilce povsod v Uniji uporabljajo najvišji standardi ter da je zagotovljena popolna skladnost s temeljnimi pravicami in Ženevsko konvencijo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Skupni postopek za priznanje in odvzem mednarodne zaščite bi moral omejiti sekundarna gibanja prosilcev za mednarodno zaščito med državami članicami v primerih, kadar takšna gibanja povzročajo razlike med pravnimi okviri, saj bodo z njim obstoječe diskrecijske določbe nadomeščene z usklajenimi pravili ter pojasnjene pravice in obveznosti prosilcev in posledice nespoštovanja teh obveznosti ter vzpostavljeni enaki pogoji za uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) v državah članicah.

(6)  Skupni postopek za priznanje in odvzem mednarodne zaščite bi moral ustvarjati spodbude za prosilce, da ostanejo in se integrirajo na ozemlju države članice, pristojne za preučitev njihove prošnje za azil, in sicer tako, da bi obstoječe diskrecijske določbe nadomestil z usklajenimi pravili ter pojasnil pravice in obveznosti prosilcev in posledice nespoštovanja teh obveznosti ter vzpostavil enake pogoje za uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) v državah članicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse prošnje za mednarodno zaščito, podane na ozemlju držav članic, vključno s tistimi, ki so bile podane na zunanji meji, v teritorialnih vodah ali tranzitnih območjih držav članic, ter za odvzem mednarodne zaščite. Osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito in se nahajajo v teritorialnih vodah države članice, bi bilo treba izkrcati in njihove prošnje obravnavati v skladu s to uredbo.

(7)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za prošnje za mednarodno zaščito, podane na ozemlju držav članic, vključno s tistimi, ki so bile podane na zunanji meji, v teritorialnih vodah ali tranzitnih območjih držav članic, ter za odvzem mednarodne zaščite. Osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito in se nahajajo v teritorialnih vodah države članice, bi bilo treba izkrcati in njihove prošnje obravnavati v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Vire Sklada za azil, migracije in vključevanje bi bilo treba uporabiti, da se zagotovi ustrezna podpora prizadevanjem držav članic pri uporabi te uredbe, zlasti tistim državam članicam, ki se soočajo s posebnimi in nesorazmernimi pritiski na njihove azilne in sprejemne sisteme.

(10)  Vire Sklada za azil, migracije in vključevanje bi bilo treba uporabiti, da se zagotovi ustrezna podpora prizadevanjem držav članic pri uporabi te uredbe, zlasti tistim državam članicam, ki se soočajo s posebnimi in nesorazmernimi pritiski na njihove azilne in sprejemne sisteme. Lokalnim in regionalnim organom, mednarodnim organizacijam in organizacijam civilne družbe bi bilo treba zagotoviti ustrezna sredstva, med drugim tako, da se lokalnim in regionalnim organom omogoči neposreden dostop do Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Prosilec bi moral imeti dejansko možnost, da organu za presojo predloži vse relevantne elemente, ki jih ima na razpolago. Zato bi prosilec ob upoštevanju omejenih izjem moral imeti pravico, da se v okviru osebnega razgovora po potrebi izjasni o dopustnosti ali vsebini svoje prošnje. Da bi bila pravica do osebnega razgovora učinkovita, bi moral prosilec imeti pomoč tolmača in možnost, da celovito predstavi razloge za svojo prošnjo. Prosilcu bi bilo treba dati dovolj časa, da se pripravi in posvetuje s svojim pravnim ali drugim svetovalcem, na samem razgovoru pa mu lahko pomaga pravni ali drug svetovalec. Osebni razgovor bi moral potekati v razmerah, ki zagotavljajo ustrezno zaupnost, izvajati pa bi ga moralo ustrezno izobraženo in usposobljeno osebje, po potrebi tudi osebje organov drugih držav članic ali strokovnjaki, ki jih zagotovi Agencija Evropske unije za azil. Osebni razgovor se lahko opusti le, kadar namerava organ za presojo izdati ugoditveno odločbo o prošnji ali meni, da je prosilec nezmožen za osebni razgovor ali ga ne more opraviti zaradi trajnih okoliščin, na katere prosilec ne more vplivati. Glede na to, da je osebni razgovor bistven del obravnavanja prošnje, bi bilo treba razgovor posneti, prosilcem in njihovim pravnim svetovalcem pa omogočiti dostop do posnetka ter tudi do zapisnika ali dobesednega zapisa o razgovoru, preden organ za presojo odloči ali v primeru pospešenega postopka obravnave sočasno s sprejetjem odločitve.

(13)  Preden organ za presojo sprejme odločitev, bi moral imeti prosilec dejansko možnost, da mu predloži vse relevantne elemente, ki jih ima na razpolago. Zato bi prosilec ob upoštevanju omejenih izjem moral imeti pravico, da se v okviru osebnega razgovora po potrebi izjasni o dopustnosti ali vsebini svoje prošnje. Da bi bila pravica do osebnega razgovora učinkovita, bi moral prosilec, kjer je to potrebno in primerno, imeti pomoč tolmača, pravnega zastopnika in kulturnega posrednika ter možnost, da celovito predstavi razloge za svojo prošnjo. Prosilcu bi bilo treba dati dovolj časa, kolikor je primerno, da se pripravi in posvetuje s svojim pravnim svetovalcem v zvezi z razgovorom o dopustnosti in vsebinskim razgovorom, na samem razgovoru pa mu pravni svetovalec lahko pomaga. Osebni razgovor bi moral potekati v razmerah, ki zagotavljajo ustrezno zaupnost, izvajati pa bi ga moralo ustrezno izobraženo in usposobljeno osebje, po potrebi tudi strokovnjaki, ki jih zagotovi Agencija Evropske unije za azil, ali osebje organov drugih držav članic, če je to ustrezno. Osebni razgovor se lahko opusti le, kadar namerava organ za presojo izdati ugoditveno odločbo o prošnji ali meni, da je prosilec nezmožen za osebni razgovor ali ga ne more opraviti zaradi trajnih okoliščin, na katere prosilec ne more vplivati. Glede na to, da je osebni razgovor bistven del obravnavanja prošnje, bi bilo treba razgovor posneti, prosilcem in njihovim pravnim svetovalcem pa omogočiti dostop do posnetka ter tudi do zapisnika o razgovoru, preden organ za presojo odloči. Kadar prosilec šteje za prosilca, ki potrebuje posebna procesna jamstva v skladu s to uredbo, bi moral imeti možnost, da po osebnem razgovoru v razumnem roku predloži specifikacije o tem.

 

(Predlog spremembe o posebnih procesnih jamstvih velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V interesu držav članic in tudi prosilcev je, da se zagotovi pravilno ugotavljanje potreb po mednarodni zaščiti že v upravnem postopku, in sicer z zagotavljanjem kakovostnih informacij in pravne podpore, kar vodi k učinkovitejšemu in bolj kakovostnemu odločanju. Zato bi moral biti dostop do pravne pomoči in zastopanja sestavni del skupnega postopka za mednarodno zaščito. Za zagotovitev učinkovitega varstva pravic prosilca, zlasti pravice do obrambe in načela pravičnosti, ter za zagotovitev ekonomičnosti postopka bi bilo treba prosilcem v upravnem in pritožbenem postopku na prošnjo ter ob upoštevanju pogojev iz te uredbe zagotoviti brezplačno pravno pomoč in zastopanje. Brezplačno pravno pomoč in zastopanje bi morale zagotavljati osebe, pristojne za zagotavljanje v skladu z nacionalnim pravom.

(14)  V interesu držav članic in tudi prosilcev je, da se zagotovi pravilno ugotavljanje potreb po mednarodni zaščiti že v upravnem postopku, in sicer z zagotavljanjem kakovostnih informacij in pravne podpore, kar vodi k učinkovitejšemu in bolj kakovostnemu odločanju. Zato bi moral biti dostop do pravne pomoči in zastopanja sestavni del skupnega postopka za mednarodno zaščito v vseh fazah postopka. Za zagotovitev učinkovitega varstva pravic prosilca, zlasti pravice do obrambe in načela pravičnosti, ter za zagotovitev ekonomičnosti postopka bi bilo treba prosilcem v upravnem postopku, tudi med osebnimi razgovori, in v pritožbenem postopku na prošnjo ter ob upoštevanju pogojev iz te uredbe zagotoviti brezplačno pravno pomoč in zastopanje. Prosilci bi morali imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem zoper odločitev, da se brezplačna pravna pomoč ne dodeli, države članice pa bi morale zagotoviti, da pravna pomoč in zastopanje nista samovoljno omejena in da dostop prosilca do sodnega varstva ni oviran. Brezplačno pravno pomoč in zastopanje bi morale zagotavljati osebe, pristojne za zagotavljanje v skladu z nacionalnim pravom, in sicer takoj, ko je prošnja za mednarodno zaščito registrirana.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Določeni prosilci lahko potrebujejo posebna procesna jamstva, med drugim zaradi starosti, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, hude bolezni, duševnih motenj ali posledic mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega, spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola. Treba je sistematično oceniti, ali posamezni prosilec potrebuje posebna procesna jamstva, in takšne prosilce, ko je prošnja za mednarodno zaščito podana, čim prej določiti, in sicer pred sprejetjem odločitve.

(15)  Določeni prosilci lahko potrebujejo posebna procesna jamstva, med drugim zaradi starosti, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, hude bolezni, duševnih motenj ali posledic mučenja, posilstva, trgovine z ljudmi, brodoloma ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega, spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola. Treba je sistematično oceniti, ali posamezni prosilec potrebuje posebna procesna jamstva, in takšne prosilce, ko je prošnja za mednarodno zaščito podana, čim prej določiti, in sicer pred sprejetjem odločitve.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za zagotovitev čim zgodnejšega ugotavljanja, kateri prosilci potrebujejo posebna procesna jamstva, mora biti osebje organov, odgovornih za prejem in registracijo prošenj, ustrezno usposobljeno za prepoznavanje znakov ranljivosti in v ta namen prejeti ustrezna navodila. Dodatni ukrepi v zvezi s prepoznavanjem in dokumentiranjem simptomov in znakov mučenja ali drugih hudih dejanj fizičnega ali psihološkega nasilja, vključno z dejanji spolnega nasilja, po postopkih iz te uredbe bi morali med drugim temeljiti na Priročniku o učinkovitem preiskovanju in dokumentiranju mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja (Istanbulski protokol).

(16)  Za zagotovitev čim zgodnejšega ugotavljanja, kateri prosilci potrebujejo posebna procesna jamstva, mora biti osebje organov, odgovornih za prejem in registracijo prošenj, ustrezno usposobljeno za prepoznavanje znakov ranljivosti in v ta namen prejeti ustrezna navodila. Dodatni ukrepi v zvezi s prepoznavanjem in dokumentiranjem simptomov in znakov mučenja ali drugih hudih dejanj fizičnega ali psihološkega nasilja, vključno z dejanji spolnega nasilja, po postopkih iz te uredbe bi morali med drugim temeljiti na Priročniku o učinkovitem preiskovanju in dokumentiranju mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja (Istanbulski protokol). Ocena ranljivosti bi morala biti pripravljena v 30 dneh.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Prosilcem, za katere je bilo ugotovljeno, da potrebujejo posebna procesna jamstva, bi bilo treba zagotoviti ustrezno podporo, vključno z zadostnim časom, da se vzpostavijo potrebni pogoji za njihov učinkovit dostop do postopkov in možnost predstavitve elementov, potrebnih za utemeljitev njihove prošnje za mednarodno zaščito. Kadar prosilcu, ki potrebuje posebna procesna jamstva, ni mogoče zagotoviti ustrezne podpore v pospešenem postopku obravnave ali postopku na meji, bi moral biti tak prosilec izvzet iz teh postopkov. Če so potrebna posebna procesna jamstva take narave, da bi lahko preprečila uporabo pospešenega postopka ali postopka na meji, bi se morala prosilcu zagotoviti tudi dodatna jamstva, kadar pritožba prosilca samodejno ne zadrži izvršitve, zato da bi bilo pravno sredstvo v posebnih okoliščinah prosilca učinkovito.

(17)  Prosilcem, za katere je bilo ugotovljeno, da potrebujejo posebna procesna jamstva, bi bilo treba zagotoviti ustrezno podporo, vključno z zadostnim časom, da se vzpostavijo potrebni pogoji za njihov učinkovit dostop do postopkov in možnost predstavitve elementov, potrebnih za utemeljitev njihove prošnje za mednarodno zaščito. Kadar prosilcu, ki potrebuje posebna procesna jamstva, ni mogoče zagotoviti ustrezne podpore v pospešenem postopku obravnave ali postopku na meji, bi moral biti tak prosilec izvzet iz teh postopkov. Pristojni organi bi morali urediti vse potrebno, da bi mladoletnikom v postopkih na meji zagotovili alternativno možnost pridržanju. Mladoletniki brez spremstva bi morali biti vedno izvzeti iz postopka na meji.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Zaradi zagotavljanja dejanske enakosti prosilcev ženskega in moškega spola bi morali postopki obravnavanja prošenj upoštevati razliko med spoloma. Zlasti osebne razgovore bi bilo treba organizirati na način, ki prosilkam in prosilcem omogoča, da spregovorijo o svojih izkušnjah v primerih preganjanja na podlagi spola. V ta namen bi morale ženske imeti dejansko možnost, da se osebni razgovor z njimi opravi ločeno od njihovega zakonca, partnerja ali drugih družinskih članov. Kadar je mogoče, bi morale osebne razgovore z ženskami in dekleti opraviti ženske, tolmačenje pa zagotavljati tolmačke. Zdravniške preglede žensk in deklet bi morale opraviti zdravnice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so prosilke morda bile žrtve nasilja na podlagi spola. Kompleksnost prošenj, povezanih s spolom prosilcev, bi bilo treba ustrezno upoštevati v postopkih na podlagi konceptov prve države azila, varne tretje države, varne izvorne države in naknadnih prošenj.

(18)  Zaradi zagotavljanja dejanske enakosti prosilcev ženskega in moškega spola bi morali postopki obravnavanja prošenj upoštevati razliko med spoloma. Zlasti osebne razgovore bi bilo treba organizirati na način, ki prosilkam in prosilcem omogoča, da spregovorijo o svojih izkušnjah v primerih preganjanja na podlagi spola ali spolne usmerjenosti. V ta namen bi morale ženske imeti dejansko možnost, da se osebni razgovor z njimi opravi ločeno od njihovega zakonca, partnerja ali drugih družinskih članov. Kadar je mogoče, bi morale osebne razgovore z ženskami in dekleti opraviti ženske, tolmačenje pa zagotavljati tolmačke. Zdravniške preglede žensk in deklet bi morale opraviti zdravnice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so prosilke morda bile žrtve nasilja na podlagi spola. Kompleksnost prošenj, povezanih s spolom prosilcev, vključno s prošnjami, povezanimi s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, spolnim izrazom in spolnimi značilnostmi, bi bilo treba ustrezno upoštevati v postopkih na podlagi konceptov prve države azila, varne tretje države, varne izvorne države in naknadnih prošenj.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Kot nasilje na podlagi spola bi se moralo šteti nasilje nad osebo zaradi njenega spola, spolne identitete ali spolnega izraza oziroma nasilje, ki nesorazmerno zadeva osebe določenega spola. Zaradi takega nasilja lahko žrtev utrpi fizične, spolne, čustvene ali psihične posledice ali ekonomsko izgubo. Nasilje na podlagi spola bi bilo treba obravnavati kot obliko diskriminacije in kršitev temeljnih svoboščin žrtve, vključuje pa nasilje v odnosih z bližnjimi, spolno nasilje (vključno s posilstvom, spolnim napadom in spolnim nadlegovanjem), trgovino z ljudmi, suženjstvo in druge oblike škodljivega ravnanja, kot so prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolovil in t. i. kazniva dejanja, storjena iz časti. Ženske, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, in njihovi otroci pogosto potrebujejo posebno podporo in zaščito zaradi velike nevarnosti sekundarne in ponovne viktimizacije, ustrahovanja in maščevanja, povezanega s takim nasiljem.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V skladu s členom 24 Listine in Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi morala biti največja korist otroka najpomembnejše vodilo držav članic pri uporabi te uredbe. Pri ugotavljanju, kaj je največja korist otroka, bi morale države članice upoštevati predvsem dobrobit mladoletnika in njegov socialni razvoj, vključno z okoljem, iz katerega prihaja. Ob upoštevanju 12. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah glede pravice otroka do zaslišanja organ za presojo mladoletniku zagotovi možnost osebnega razgovora, razen če to očitno ni v največjo korist mladoletnika.

(20)  V skladu s členom 24 Listine in Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi morala biti največja korist otroka najpomembnejše vodilo držav članic pri uporabi te uredbe. Pri ugotavljanju, kaj je največja korist otroka, bi morale države članice upoštevati predvsem dobrobit mladoletnika in njegov socialni razvoj, vključno z okoljem, iz katerega prihaja. Ob upoštevanju 12. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah glede pravice otroka do zaslišanja bi moral organ za presojo mladoletniku zagotoviti pravico do zaslišanja v osebnem razgovoru, razen če to očitno ni v največjo korist mladoletnika. Postopki na meji se v nobenem primeru ne bi smeli uporabljati za mladoletnike brez spremstva. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da so na voljo alternative pridržanju. Mladoletnikov nikoli ne bi smeli pridržati v okviru postopkov na meji, na tranzitnih območjih, na zunanjih mejah ali v kateri koli fazi obdelave njihove prošnje za azil.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  S skupnim postopkom so racionalizirani roki za posameznikov pristop k postopku, za obravnavo prošnje s strani organa za presojo, pa tudi za obravnavo pritožb na prvi stopnji s strani pravosodnih organov. Ker lahko zaradi nesorazmernega števila istočasnih prošenj pride do zamud pri dostopu do postopka in obravnavi prošenj, bo navedene roke morda občasno treba izjemoma podaljšati. Za zagotovitev učinkovitosti postopka bi moralo biti podaljšanje navedenih rokov zadnja možnost, saj bi morale države članice za ohranitev učinkovitega azilnega sistema redno pregledovati svoje potrebe, vključno po potrebi s pripravo kontingentnih načrtov in upoštevanjem, da bi Agencija Evropske unije za azil morala državam članicam zagotavljati potrebno operativno in tehnično pomoč. Če države članice predvidijo, da ne bodo mogle izpolniti določenih rokov, bi morale za pomoč zaprositi Agencijo Evropske unije za azil. Če za pomoč ne zaprosijo in postane azilni sistem v državi članici zaradi nesorazmernega pritiska neučinkovit do te mere, da je ogroženo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, lahko Agencija na podlagi izvedbenega sklepa Komisije sprejme ukrepe v podporo tej državi članici.

(21)  S skupnim postopkom so racionalizirani roki za posameznikov pristop k postopku, za obravnavo prošnje s strani organa za presojo, pa tudi za obravnavo pritožb na prvi stopnji s strani pravosodnih organov. Ker lahko zaradi nesorazmernega števila istočasnih prošenj pride do zamud pri dostopu do postopka in obravnavi prošenj, bo navedene roke morda občasno treba izjemoma podaljšati. Za zagotovitev učinkovitosti postopka bi moralo biti podaljšanje navedenih rokov strogo omejeno in zadnja možnost, saj bi morale države članice za ohranitev učinkovitega azilnega sistema redno pregledovati svoje potrebe, vključno po potrebi s pripravo kontingentnih načrtov in upoštevanjem, da bi Agencija Evropske unije za azil morala državam članicam zagotavljati potrebno operativno in tehnično pomoč. Če države članice predvidijo, da ne bodo mogle izpolniti določenih rokov, bi morale za pomoč zaprositi Agencijo Evropske unije za azil. Če za pomoč ne zaprosijo in postane azilni sistem v državi članici zaradi nesorazmernega pritiska neučinkovit do te mere, da je ogroženo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, lahko Agencija na podlagi izvedbenega sklepa Komisije sprejme ukrepe v podporo tej državi članici.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi prosilci bolje razumeli, kako deluje skupni evropski azilni sistem, je treba bistveno izboljšati zagotavljanje informacij. Prizadevati si je treba, da bodo prosilcem zgodaj zagotovljene dostopne informacije, kar bo bistveno povečalo verjetnost, da bodo bolj kot doslej razumeli in sprejeli postopke iz te uredbe in jih upoštevali. Za zmanjšanje upravnih zahtev in učinkovitejšo uporabo skupnih sredstev bi morala Agencija Evropske unije za azil v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi pripraviti ustrezno informativno gradivo. Pri pripravi tega gradiva bi morala v celoti izkoristiti sodobne informacijske tehnologije. Da bi se prosilcem za azil ustrezno pomagalo, bi morala agencija izdelati tudi avdiovizualno informativno gradivo, ki bi se lahko uporabljalo kot dodatek pisnemu informativnemu gradivu. Agencija Evropske unije za azil bi morala biti odgovorna za posebno spletno mesto z informacijami za prosilce in potencialne prosilce o delovanju skupnega evropskega azilnega sistema, kot protiutež pogosto netočnim informacijam, ki jih prosilcem dajejo tihotapci. Informativno gradivo, ki ga pripravi agencija, bi moralo biti prevedeno in dano na voljo v vseh glavnih jezikih, ki jih govorijo prosilci za azil, ki pridejo v Evropo.

Obrazložitev

Boljše zagotavljanje informacij, odseva predloge iz dublinske uredbe.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Prošnjo bi bilo treba registrirati, kakor hitro je podana. V tej fazi bi morali organi, odgovorni za prejem in registracijo prošenj, vključno z mejno policijo, policijo, organi, pristojnimi za priseljevanje, in organi, odgovornimi za centre za tujce, registrirati prošnjo skupaj z osebnimi podatki posameznega prosilca. Navedeni organi bi morali prosilca obvestiti o njegovih pravicah in obveznostih ter tudi posledicah, ki jih bo zanj imelo nespoštovanje navedenih obveznosti. Prosilcu bi bilo treba izročiti dokument, ki potrjuje, da je bila prošnja podana. Rok za vložitev prošnje začne teči od trenutka registracije prošnje.

(23)  Prošnjo bi bilo treba registrirati, kakor hitro je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri delovne dni po tem, ko je podana. V tej fazi bi morali organi, odgovorni za prejem in registracijo prošenj, vključno z mejno policijo, policijo, organi, pristojnimi za priseljevanje, drugimi organi, ki so jim držav članic zaupale te naloge, in organi, odgovornimi za centre za tujce, registrirati prošnjo skupaj z osebnimi podatki posameznega prosilca. Pomanjkanje dokumentacije prosilca državam članicam ne bi smelo preprečevati, da izvedejo postopek registracije. Navedeni organi bi morali prosilca obvestiti o njegovih pravicah in obveznostih ter tudi posledicah, ki jih bo zanj imelo nespoštovanje navedenih obveznosti. Prosilcu bi bilo treba izročiti dokument, ki potrjuje, da je bila prošnja podana v skladu s to uredbo. Ta dokument bi moral biti veljaven za obdobje šestih mesecev in bi moral biti samodejno podaljšan, če končna odločitev o prošnji za mednarodno zaščito še ni bila sprejeta, s čimer bi se zagotovilo, da veljavnost navedenega dokumenta zajema obdobje, v katerem ima prosilec pravico ostati na ozemlju odgovorne države članice. Rok za vložitev prošnje začne teči od trenutka registracije prošnje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Vložitev prošnje je dejanje, ki formalizira prošnjo za mednarodno zaščito. Prosilcu bi bilo treba dati vse potrebne informacije o tem, kako in kje lahko vloži svojo prošnjo, prav tako pa mu je treba zagotoviti dejansko možnost za vložitev prošnje. V tej fazi mora predložiti vse elemente, s katerimi razpolaga in ki so potrebni za utemeljitev prošnje in njeno popolnost. Rok za upravni postopek začne teči od trenutka, ko je prošnja vložena. Takrat bi moral prosilec prejeti dokument, ki potrjuje njegov status prosilca in ki bi moral veljati za čas trajanja njegove pravice, da ostane na ozemlju države članice, odgovorne za obravnavo prošnje.

(24)  Vložitev prošnje je dejanje, s katerim prosilec v skladu z [uredbo o pogojih za azil] predloži vse elemente, ki so mu na voljo. S tem dejanjem se formalizira prošnja za mednarodno zaščito. Prosilcu bi bilo treba dati vse potrebne informacije o tem, kako in kje lahko vloži svojo prošnjo, prav tako pa mu je treba zagotoviti dejansko možnost za vložitev prošnje. V tej fazi mora predložiti vse elemente, s katerimi razpolaga in ki so potrebni za utemeljitev prošnje. Rok za upravni postopek začne teči od trenutka, ko je prošnja vložena.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Različne kategorije prosilcev imajo različne potrebe po informacijah, zato je treba informacije posredovati na različne načine in jih prilagoditi tem potrebam. Zlasti pomembno je zagotoviti, da imajo mladoletniki dostop do otrokom prijaznih informacij, ki ustrezajo njihovim potrebam in razmeram. Zagotavljanje točnih in visokokakovostnih informacij mladoletnikom v spremstvu in brez njega v otrokom prijaznem okolju lahko ima pomembno vlogo pri zagotavljanju primernega okolja za mladoletnike ter pri prepoznavanju primerov morebitne trgovine z ljudmi.

Obrazložitev

Boljše zagotavljanje informacij, določba odseva predlog iz dublinske uredbe.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Prosilec bi moral biti ustrezno in pravočasno obveščen o svojih pravicah in obveznostih, in sicer v jeziku, ki ga razume ali za katerega se razumno domneva, da ga razume. Ob upoštevanju dejstva, da se prošnja lahko zavrže zaradi odstopa, če prosilec na primer odklanja sodelovanje z nacionalnimi organi, tako da ne predloži elementov, potrebnih za obravnavo prošnje, in ne zagotovi svojih prstnih odtisov ali podobe obraza, ali ne vloži svoje prošnje v predvidenem roku, je treba prosilca seznaniti s posledicami zaradi neizpolnjevanja navedenih obveznosti.

(25)  Prosilec bi moral biti najpozneje ob registraciji prošnje za mednarodno zaščito ustrezno obveščen o svojih pravicah in obveznostih, in sicer v pisni in ustni obliki, po potrebi tudi s pomočjo multimedijske opreme, v jeziku, ki ga razume, v jedrnati in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku. Prosilca je treba seznaniti s posledicami neizpolnjevanja obveznosti, ki jih ima v skladu s to uredbo. Mladoletnikom bi bilo treba informacije podati na otrokom prijazen način in v jeziku, ki ga razumejo; to bi moralo zagotoviti ustrezno usposobljeno osebje v sodelovanju z mladoletnikovim skrbnikom.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da bi osebje organov, odgovornih za prejem in registracijo prošenj, lahko izpolnilo svoje obveznosti iz te uredbe, bi moralo imeti ustrezno znanje in biti deležno potrebnega usposabljanja na področju mednarodne zaščite, vključno s podporo Agencije Evropske unije za azil. Prav tako bi moralo imeti na razpolago ustrezna sredstva in navodila za učinkovito opravljanje svojih nalog.

(26)  Da bi osebje organov, odgovornih za prejem in registracijo prošenj, lahko izpolnilo svoje obveznosti iz te uredbe, bi moralo biti izbrano v odprtih razpisih na podlagi kvalifikacij in izkušenj, imeti ustrezno znanje in biti deležno potrebnega usposabljanja na področju mednarodne zaščite, po potrebi tudi s podporo Agencije Evropske unije za azil. Prav tako bi moralo imeti na razpolago ustrezna sredstva in navodila za učinkovito opravljanje svojih nalog ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Da bi povečali dostopnost postopka na mejnih prehodih in v centrih za tujce, bi bilo treba dati na voljo informacije o možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito. S tolmačenjem bi bilo treba zagotoviti osnovno komunikacijo, ki je potrebna, da bi pristojni organi lahko razumeli, kdaj osebe izrazijo željo po mednarodni zaščiti.

(27)  Da bi povečali dostopnost postopka na mejnih prehodih in v centrih za tujce, bi bilo treba dati na voljo informacije o možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito. S tolmačenjem bi bilo treba zagotoviti osnovno komunikacijo, ki je potrebna, da bi pristojni organi lahko razumeli, kdaj osebe izrazijo željo po mednarodni zaščiti. Pravni zastopniki in organizacije civilne družbe, ki zagotavljajo pravne storitve ali svetovanje oziroma psihološko svetovanje, bi morali vedno imeti dostop do centrov za pridržanje, mejnih prehodov in tranzitnih območij. Osebje, ki zagotavlja storitve tolmačenja, bi moralo imeti ustrezno znanje in biti ustrezno usposobljeno na področju mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ta uredba bi morala predvideti možnost, da prosilci vložijo prošnjo v imenu svojega zakonca, partnerja v stabilnem in trajnem razmerju, vzdrževane odrasle osebe in mladoletnika. Ta možnost dovoljuje skupno obravnavo takih prošenj. Pravica vsakega posameznika, da zaprosi za mednarodno zaščito, je zagotovljena z dejstvom, da če prosilec ne vloži prošnje v imenu zakonca, partnerja, vzdrževane odrasle osebe ali mladoletnika v roku za vložitev prošnje, lahko zakonec ali partner to še vedno stori v svojem imenu, vzdrževani odrasli osebi ali mladoletniku pa bi pri tem moral pomagati organ za presojo. Vendar bi bilo treba ločeno prošnjo šteti za nedopustno, če ni utemeljena.

(28)  Ta uredba bi morala predvideti možnost, da prosilci vložijo prošnjo v imenu mladoletnika ali vzdrževane odrasle osebe brez poslovne sposobnosti. Ta možnost dovoljuje skupno obravnavo takih prošenj. Pravica vsakega posameznika, da zaprosi za mednarodno zaščito, je zagotovljena tako, da če prosilec ne vloži prošnje v imenu vzdrževane odrasle osebe ali mladoletnika v roku za vložitev prošnje, bi moral vzdrževani odrasli osebi ali mladoletniku pri tem pomagati organ za presojo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Za zagotovitev, da bo mladoletnikom brez spremstva omogočen učinkovit dostop do postopka, bi jim bilo treba vedno imenovati skrbnika. Skrbnik bi morala biti oseba ali zastopnik organizacije, imenovane za pomoč in usmerjanje mladoletnika skozi postopek, da se zaščiti največja korist otroka in tudi njegova splošna dobrobit. Skrbnik bi moral po potrebi za mladoletnika opravljati pravna dejanja. Za zagotovitev učinkovite podpore mladoletnikom brez spremstva skrbniki ne bi smeli biti sočasno zadolženi za nesorazmerno število mladoletnikov brez spremstva. Države članice bi morale imenovati subjekte ali osebe, odgovorne za podporo, nadzor in spremljanje skrbnikov pri opravljanju njihovih nalog. Mladoletnik brez spremstva bi moral prošnjo vložiti v svojem imenu ali prek skrbnika. Za zaščito pravic in procesnih jamstev mladoletnika brez spremstva bi moral rok za vložitev prošnje začeti teči od datuma, ko je imenovan njegov skrbnik in se mladoletnik brez spremstva z njim sreča. Kadar skrbnik ne vloži prošnje v predpisanem roku, bi mladoletnik brez spremstva moral imeti možnost, da vloži prošnjo v svojem imenu s pomočjo organa za presojo. Dejstvo, da se mladoletnik brez spremstva odloči vložiti prošnjo v svojem imenu, ne bi smelo pomeniti, da mu pri tem ne sme pomagati skrbnik.

(29)  Za zagotovitev, da bo mladoletnikom brez spremstva omogočen učinkovit dostop do postopka, bi jim bilo treba vedno imenovati skrbnika. Skrbnika bi bilo treba imenovati čim prej, v vsakem primeru pa pred zbiranjem biometričnih podatkov in najpozneje v 24 urah od vložitve prošnje. Skrbnik bi morala biti oseba ali zastopnik organizacije, imenovane za pomoč in usmerjanje mladoletnika skozi postopek, da se zaščiti največja korist otroka in tudi njegova splošna dobrobit. Skrbnik bi moral po potrebi za mladoletnika opravljati pravna dejanja. Za zagotovitev učinkovite podpore mladoletnikom brez spremstva skrbniki ne bi smeli biti sočasno zadolženi za nesorazmerno število mladoletnikov brez spremstva. Skrbnik v nobenem primeru ne bi smel biti zadolžen za več kot 20 mladoletnikov brez spremstva. Države članice bi morale imenovati subjekte ali osebe, odgovorne za podporo, nadzor in redno spremljanje skrbnikov, ter tako zagotoviti, da skrbniki zadovoljivo opravljajo svoje naloge. Mladoletnik brez spremstva bi moral prošnjo vložiti v svojem imenu ali prek skrbnika. Za zaščito pravic in procesnih jamstev mladoletnika brez spremstva bi moral rok za vložitev prošnje začeti teči od datuma, ko je imenovan njegov skrbnik in se mladoletnik brez spremstva z njim sreča. Kadar skrbnik ne vloži prošnje v predpisanem roku, bi mladoletnik brez spremstva moral imeti možnost, da vloži prošnjo v svojem imenu s pomočjo organa za presojo. Dejstvo, da se mladoletnik brez spremstva odloči vložiti prošnjo v svojem imenu, ne bi smelo pomeniti, da mu pri tem ne sme pomagati skrbnik.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za zagotavljanje pravic prosilcev bi bilo treba odločitve v zvezi z vsemi prošnjami za mednarodno zaščito sprejeti na podlagi dejstev, na objektiven in nepristranski način ter za vsak primer posebej po temeljiti obravnavi, v kateri se upoštevajo vsi elementi, ki jih je prosilec predložil, in osebne okoliščine prosilca. Za zagotovitev dosledne obravnave prošnje bi organ za presojo moral upoštevati ustrezne, točne in posodobljene informacije o položaju v izvorni državi prosilca, ki jih prejme iz Agencije Evropske unije za azil in drugih virov, kot je Visoki komisar Združenih narodov za begunce. Organ za presojo bi moral upoštevati tudi vse ustrezne skupne analize informacij o izvorni državi, ki jih je pripravila Agencija Evropske unije za azil. Vsakršno podaljšanje zaključevanja postopka mora biti v celoti skladno z obveznostmi držav članic iz Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) in s pravico do dobrega upravljanja, brez poseganja v učinkovitost in pravičnost postopkov iz te uredbe.

(30)  Za zagotavljanje pravic prosilcev bi bilo treba odločitve v zvezi z vsemi prošnjami za mednarodno zaščito sprejeti na podlagi dejstev, na objektiven in nepristranski način ter za vsak primer posebej po temeljiti obravnavi, v kateri se upoštevajo vsi elementi, ki jih je prosilec predložil, in osebne okoliščine prosilca. Za zagotovitev dosledne obravnave prošnje bi organ za presojo moral upoštevati ustrezne, točne in posodobljene informacije o položaju v izvorni državi prosilca, ki jih prejme iz Agencije Evropske unije za azil in drugih virov, kot so Visoki komisar Združenih narodov za begunce ter druge vladne in nevladne organizacije. Organ za presojo bi moral upoštevati tudi vse ustrezne skupne analize informacij o izvorni državi, ki jih je pripravila Agencija Evropske unije za azil. Vsakršno podaljšanje zaključevanja postopka mora biti v celoti skladno z obveznostmi držav članic iz Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) in s pravico do dobrega upravljanja, brez poseganja v učinkovitost in pravičnost postopkov iz te uredbe.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Brez poseganja v izvajanje ustrezne in celovite obravnave prošnje za mednarodno zaščito je v interesu držav članic in tudi prosilcev, da se odločitev sprejme kar se da hitro. Za racionalizacijo postopka za mednarodno zaščito bi bilo treba določiti najdaljše roke za trajanje upravnega postopka in tudi za pritožbe na prvi stopnji. Na ta način bi morali prosilci prejeti odločitve o svoji prošnji v najkrajšem možnem času v vseh državah članicah, s čimer bi bil zagotovljen hiter in učinkovit postopek.

(33)  Brez poseganja v izvajanje ustrezne in celovite obravnave prošnje za mednarodno zaščito je v interesu držav članic in tudi prosilcev, da se odločitev sprejme kar se da hitro. Za racionalizacijo postopka za mednarodno zaščito bi bilo treba določiti najdaljše roke za trajanje upravnega postopka in tudi za pritožbe na prvi stopnji. Na ta način bi morali prosilci prejeti odločitve o svoji prošnji v najkrajšem možnem času v vseh državah članicah, s čimer bi bil zagotovljen hiter in učinkovit postopek. Racionalizacija postopka za mednarodno zaščito v nobenem primeru ne bi smela negativno vplivati na poglobljeno in individualno obravnavo vsebine prošenj.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Preden se določi odgovorna država članica v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta (dublinska uredba)29, bi morala prva država članica, v kateri je bila vložena prošnja, presojati o dopustnosti navedene prošnje, ko se država, ki ni država članica, šteje za prvo državo azila ali varno tretjo državo za prosilca. Poleg tega bi bilo treba prošnjo šteti za nedopustno, če gre za naknadno prošnjo brez novih relevantnih elementov ali ugotovitev ali če se ločena prošnja zakonca, partnerja, vzdrževane odrasle osebe ali mladoletnika ne šteje za utemeljeno.

črtano

__________________

 

29 UL L […], […], str. […].

 

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Koncept prve države azila bi bilo treba uporabiti kot razlog za nedopustnost, če je mogoče razumno domnevati, da bi druga država priznala zaščito v skladu z vsebinskimi standardi Ženevske konvencije oziroma bi prosilec dobil zadostno zaščito v tej državi. Predvsem pa države članice ne bi smele obravnavati vsebine prošnje, kadar je pred tem prva država azila prosilcu že priznala status begunca ali mu sicer zagotovila zadostno zaščito. Države članice bi morale na tej podlagi ukrepati le, kadar so prepričane, če je potrebno ali primerno tudi na podlagi zagotovil, pridobljenih iz zadevne tretje države, da je bil prosilec deležen in bo še naprej deležen zaščite v navedeni državi v skladu z Ženevsko konvencijo ali je bil kako drugače deležen in bo še naprej deležen zadostne zaščite, zlasti kar zadeva pravico do zakonitega prebivanja, ustreznega dostopa do trga dela, sprejemnih objektov, zdravstva in izobraževanja ter pravico do združitve družine v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

(36)  Države članice bi morale imeti možnost, da koncept prve države azila uporabijo kot razlog za nedopustnost, če je mogoče razumno domnevati, da bi druga država še naprej priznavala zaščito v skladu z Ženevsko konvencijo. Države članice bi morale imeti možnost uporabiti ta koncept, kadar je pred tem prva država azila prosilcu že priznala status begunca. Države članice bi morale imeti možnost tako ukrepati le, kadar so prepričane, če je potrebno ali primerno tudi na podlagi zagotovil, pridobljenih iz zadevne tretje države, da je bil prosilec v navedeni državi deležen in bo še naprej deležen zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Koncept varne tretje države bi bilo treba uporabiti kot razlog za nedopustnost, če se zaradi povezave s tretjo državo, vključno s tisto, skozi katero poteka tranzit, lahko razumno pričakuje, da bo prosilec iskal zaščito v navedeni državi, in obstajajo razlogi za prepričanje, da bo prosilec sprejet ali ponovno sprejet v to državo. Države članice bi morale na tej podlagi ukrepati le, kadar so prepričane, če je potrebno ali primerno tudi na podlagi zagotovil, pridobljenih iz zadevne tretje države, da bo imel prosilec možnost zaščite v skladu z vsebinskimi standardi Ženevske konvencije ali bo deležen zadostne zaščite, zlasti kar zadeva pravico do zakonitega prebivanja, ustreznega dostopa do trga dela, sprejemnih objektov, zdravstva in izobraževanja ter pravico do združitve družine v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

(37)  Države članice lahko uporabijo koncept varne tretje države, kadar se zaradi zadostne povezave s tretjo državo lahko razumno pričakuje, da bo prosilec iskal zaščito v navedeni državi, in obstajajo razlogi za prepričanje, da bo prosilec ponovno sprejet v to državo. Države članice bi morale tako ukrepati le, kadar so prepričane, če je potrebno ali primerno tudi na podlagi zagotovil, pridobljenih iz zadevne tretje države, da bo prosilec v skladu z Ženevsko konvencijo deležen učinkovite zaščite v tej državi, ki je enakovredna zaščiti, do katere so upravičeni begunci, zlasti kar zadeva pravico do zakonitega prebivanja, ustreznega dostopa do trga dela, sprejemnih objektov, zdravstva in izobraževanja, zadostnih sredstev za preživljanje, ki mu zagotavljajo primeren življenjski standard, zasebnosti ter pravico do združitve družine v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Treba bi bilo obravnavati vsebino prošnje za mednarodno zaščito, da se ugotovi, ali prosilec izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil). Vsebine prošnje ni treba obravnavati, kadar se prošnja šteje za nedopustno v skladu s to uredbo. Kadar pa je iz presoje prima facie razvidno, da se prošnja lahko zavrne kot očitno neutemeljena, se prošnja lahko zavrne iz tega razloga brez presoje dopustnosti.

(38)  Treba bi bilo obravnavati vsebino prošnje za mednarodno zaščito, da se ugotovi, ali prosilec izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil). Vsebine prošnje ni treba obravnavati, kadar se prošnja šteje za nedopustno v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Obravnavo prošnje bi bilo treba pospešiti in zaključiti v največ dveh mesecih, če je prošnja očitno neutemeljena, ker gre za prošnjo z namenom zlorabe, tudi če prosilec prihaja iz varne izvorne države ali prosilec podaja prošnjo samo zaradi tega, da bi upočasnil ali onemogočil izvršitev odločbe o odstranitvi, ali če obstajajo resni pomisleki glede nacionalne varnosti ali javnega reda, če prosilec ne zaprosi za mednarodno zaščito v prvi državi članici vstopa ali v državi članici zakonitega prebivanja ali če je prosilec, čigar prošnja se obravnava in ki je podal prošnjo v drugi državi članici ali ki je na ozemlju druge države članice brez dokumenta za prebivanje, vrnjen v skladu z dublinsko uredbo. V slednjem primeru se prošnja ne bi smela obravnavati po pospešenem postopku, če prosilec lahko predloži utemeljeno obrazložitev za odhod v drugo državo članico brez dovoljenja, za podajanje prošnje v drugi državi članici ali za splošno nedosegljivost pristojnim organom, kot na primer, da ni bil ustrezno in pravočasno obveščen o svojih obveznostih. Poleg tega se lahko pospešeni postopek obravnave uporablja za mladoletnike brez spremstva le v omejenih okoliščinah, določenih v tej uredbi.

(39)  V primerih, določenih s to uredbo, bi bilo treba obravnavo prošnje pospešiti in zaključiti v največ dveh mesecih. Poleg tega se lahko pospešeni postopek obravnave uporablja za mladoletnike brez spremstva le v omejenih okoliščinah, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Številne prošnje za mednarodno zaščito so podane na meji ali v tranzitnem območju države članice, preden se odloči, ali se bo prosilcu dovolil vstop ali ne. Države članice bi morale biti zmožne zagotoviti, da izvajajo postopke presojanja dopustnosti ali vsebine, v katerih bi lahko v natančno določenih okoliščinah odločili o takih prošnjah na kraju samem. Postopek na meji ne bi smel trajati več kot štiri tedne, po izteku tega obdobja pa bi bilo treba prosilcem dovoliti vstop na ozemlje države članice. Postopek na meji se lahko uporablja na lokacijah v bližini meja ali tranzitnega območja, le če nesorazmerno število prosilcev vloži prošnjo na meji ali na tranzitnem območju. Postopek na meji se lahko uporablja za mladoletnike brez spremstva le v omejenih okoliščinah, določenih v tej uredbi.

(40)  Številne prošnje za mednarodno zaščito so podane na meji ali v tranzitnem območju države članice, preden se odloči, ali se bo prosilcu dovolil vstop ali ne. Države članice bi morale biti zmožne zagotoviti, da izvajajo postopke presojanja dopustnosti ali vsebine, v katerih bi lahko v natančno določenih okoliščinah odločili o takih prošnjah na kraju samem. Postopek na meji ne bi smel trajati več kot štiri tedne, po izteku tega obdobja pa bi bilo treba prosilcem dovoliti vstop na ozemlje države članice. Postopek na meji se lahko uporablja na lokacijah v bližini meja ali tranzitnega območja le, če nesorazmerno število prosilcev vloži prošnjo na meji ali na tranzitnem območju. Postopek na meji se lahko za mladoletnike uporablja le, če je na voljo alternativa pridržanju mladoletnika. Postopek na meji se ne bi smel uporabljati za mladoletnike brez spremstva.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Pojem javnega reda lahko med drugim zajema obsodbo za storitev hudega kaznivega dejanja.

(41)  Pojem javnega reda lahko med drugim zajema obsodbo za storitev hudega kaznivega dejanja. Pojma nacionalna varnost in javni red zajemata tudi huda kazniva dejanja, kot so pripradnost kriminalni organizaciji, teroristična dejanja in trgovina z ljudmi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Če lahko prosilec navede tehtne razloge, odsotnost dokumentov pri vstopu ali uporaba ponarejenih dokumentov sami po sebi ne bi smeli pomeniti samodejne uporabe pospešenega postopka obravnave ali postopka na meji.

(42)  Odsotnost dokumentov pri vstopu ali uporaba ponarejenih dokumentov ne bi smela pomeniti samodejne uporabe pospešenega postopka obravnave ali postopka na meji.

Obrazložitev

Dejstvo, da prosilec nima ustrezne dokumentacije, ne bi smelo škodovati njegovi prošnji za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Če prosilec izrecno umakne svojo prošnjo po lastni presoji ali ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) ali Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem), in s tem implicitno umakne svojo prošnjo, prošnje ni treba nadalje obravnavati, temveč jo zavreči, saj se šteje, da je prosilec prošnjo umaknil ali od nje odstopil, vsako prošnjo istega prosilca po tej odločitvi v državah članicah pa bi bilo treba šteti za naknadno prošnjo. Vendar implicitni umik ne bi smel biti samodejen, temveč bi prosilec moral imeti možnost, da poroča organu za presojo in dokaže, da je bilo nespoštovanje navedenih obveznosti posledica okoliščin, na katere ni mogel vplivati.

(43)  Če prosilec izrecno umakne svojo prošnjo po lastni presoji, prošnje ni treba nadalje obravnavati, temveč bi jo bilo treba zavreči, saj se šteje, da je prosilec prošnjo umaknil.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a)  V posebnih primerih, določenih s to uredbo, kadar prosilec ne izpolnjuje svojih obveznosti, bi moral imeti organ za presojo možnost, da začasno ustavi obravnavo njegove prošnje za mednarodno zaščito. Prosilcu bi bilo treba dati možnost, da se obravnava njegove prošnje nadaljuje, če v dveh mesecih izpolni svoje obveznosti. Obravnava prošnje se lahko nadaljuje največ enkrat po ustavitvi, razen če lahko prosilec dokaže, da svojih obveznosti ni izpolnil zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati. Prošnjo je sicer treba zavrniti kot implicitno umaknjeno.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Če prosilec vloži naknadno prošnjo, ne da bi predložil nove dokaze ali ugotovitve, s katerimi bi se verjetnost izpolnjevanja pogojev za upravičenca do mednarodne zaščite bistveno povečala, ali ki se nanaša na razloge, na podlagi katerih je bila predhodna prošnja zavržena kot nedopustna, se za to naknadno prošnjo ne izvede nov celoten postopek obravnave. V teh primerih bi bilo treba prošnje po predhodni obravnavi zavreči kot nedopustne ali zavrniti kot očitno neutemeljene, če je prošnja tako jasno neutemeljena ali ima namen zlorabe, da v skladu z načelom pravnomočnosti nima dejanskih možnosti za uspeh. Predhodno obravnavo je treba izvesti na podlagi pisnih navedb in osebnega razgovora, vendar se osebni razgovor lahko opusti v primerih, kadar je iz pisnih navedb jasno, da prošnja ne vsebuje novih relevantnih elementov ali ugotovitev oziroma da očitno ni utemeljena in nima dejanskih možnosti za uspeh. V primeru naknadnih prošenj se lahko sprejmejo izjeme od posameznikove pravice, da ostane na ozemlju države članice, potem ko je bila naknadna prošnja zavržena kot nedopustna ali zavrnjena kot neutemeljena, ali v primeru druge ali nadaljnjih naknadnih prošenj, takoj ko je prošnja podana v kateri koli državi članici po končni odločitvi, s katero je bila predhodna naknadna prošnja zavržena kot nedopustna ali zavrnjena kot neutemeljena ali očitno neutemeljena.

(44)  Če prosilec vloži naknadno prošnjo, ne da bi predložil nove dokaze ali ugotovitve, s katerimi bi se povečala verjetnost izpolnjevanja pogojev za upravičenca do mednarodne zaščite, ali ki se nanaša na razloge, na podlagi katerih je bila predhodna prošnja zavržena kot nedopustna, se za to naknadno prošnjo ne izvede nov celoten postopek obravnave. V teh primerih bi bilo treba prošnje po predhodni obravnavi zavreči kot neutemeljene ali kot očitno neutemeljene, če prošnja ne vsebuje utemeljitve ali ima namen zlorabe ter v skladu z načelom pravnomočnosti nima dejanskih možnosti za uspeh. Predhodno obravnavo je treba izvesti na podlagi pisnih navedb in osebnega razgovora. Vendar se osebni razgovor lahko opusti v primerih, kadar je iz pisnih navedb jasno, da prošnja ne vsebuje novih relevantnih elementov ali ugotovitev oziroma da ni utemeljena in ni dejanskih možnosti za uspeh. V primeru naknadnih prošenj se lahko sprejmejo izjeme od posameznikove pravice, da ostane na ozemlju države članice, potem ko je bila naknadna prošnja zavrnjena kot očitno neutemeljena, ali v primeru druge ali nadaljnjih naknadnih prošenj, takoj ko je prošnja podana v kateri koli državi članici po končni odločitvi, s katero je bila predhodna naknadna prošnja zavrnjena kot neutemeljena ali očitno neutemeljena.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Bistveno vodilo pri ocenjevanju utemeljenosti posamezne prošnje za mednarodno zaščito je varnost prosilca v njegovi izvorni državi. Ob upoštevanju dejstva, da je cilj Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) doseči visoko raven konvergence pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva kot upravičenci do mednarodne zaščite, ta uredba določa skupna merila za določitev tretjih držav kot varnih izvornih držav in ob upoštevanju potrebe po okrepljeni uporabi koncepta varne izvorne države kot bistvenega orodja za podporo hitri obdelavi prošenj, ki najverjetneje niso utemeljene, ta uredba vzpostavlja skupni evropski seznam varnih izvornih držav.

(45)  Bistveno vodilo pri ocenjevanju utemeljenosti posamezne prošnje za mednarodno zaščito je varnost prosilca v njegovi izvorni državi. Ob upoštevanju dejstva, da je cilj Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) doseči visoko raven konvergence pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva kot upravičenci do mednarodne zaščite, ta uredba določa skupna merila za določitev tretjih držav kot varnih izvornih držav in vzpostavlja skupni evropski seznam varnih izvornih držav.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Dejstvo, da je tretja država na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, ne pomeni absolutnega zagotovila varnosti državljanov te države in zato ne odpravlja potrebe po ustrezni individualni obravnavi prošnje za mednarodno zaščito. Presoja, na kateri temelji takšna določitev, lahko že zaradi svoje narave upošteva le splošne državljanske, pravne in politične okoliščine v tej državi ter to, ali so v tej državi subjekti, spoznani za krive preganjanja, mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, dejansko podvrženi sankcijam. Zaradi tega se določitev zadevne države kot varne ne uporablja za prosilca, ki izkaže, da ob upoštevanju njegovih posebnih okoliščin obstajajo resni razlogi zoper štetje te države za varno.

(46)  Dejstvo, da je tretja država na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, ne pomeni absolutnega zagotovila varnosti državljanov te države in zato ne odpravlja potrebe po ustrezni individualni obravnavi prošnje za mednarodno zaščito. Presoja, na kateri temelji takšna določitev, lahko že zaradi svoje narave upošteva le splošne državljanske, pravne in politične okoliščine v tej državi ter to, ali so v tej državi subjekti, spoznani za krive preganjanja, mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, dejansko podvrženi sankcijam. Zaradi tega se določitev zadevne države kot varne ne uporablja za prosilca, ki izkaže, da ob upoštevanju njegovih posebnih okoliščin obstajajo razlogi zoper štetje te države za varno.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Ta uredba določa pogoje za določitev tretjih držav kot varnih držav na ravni Unije. Tretje države bi morale biti določene kot varne tretje države na ravni Unije s spremembo te uredbe na podlagi pogojev, določenih v tej uredbi, in po izvedbi temeljite presoje na podlagi dokazov, ki vključuje vsebinsko raziskavo ter obsežno posvetovanje z državami članicami in relevantnimi zainteresiranimi stranmi.

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Z vzpostavitvijo skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav in skupnega evropskega seznama za varne tretje države bi morala biti odpravljena nekatera obstoječa razhajanja med nacionalnimi seznami varnih držav. Države članice bi sicer morale obdržati pravico do uporabe ali uvedbe zakonodaje, ki dopušča nacionalno določitev tretjih držav, ki niso določene kot varne tretje države na ravni Unije ali jih ni na skupnem evropskem seznamu, kot varnih izvornih držav, bi pa vzpostavitev take skupne določitve ali skupnega seznama morala zagotoviti, da se ta koncept enotno uporablja v vseh državah članicah v zvezi s prosilci, katerih izvorne države so na skupnem seznamu ali ki so povezani z varno tretjo državo. To bi moralo ustrezno povečati usklajenost pri uporabi postopkov in s tem tudi odvračati prosilce za mednarodno zaščito od sekundarnih gibanj. Zato bi morala biti možnost uporabe nacionalnih seznamov ali določitev ukinjena v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe.

(48)  Z vzpostavitvijo skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav bi morala biti odpravljena nekatera obstoječa razhajanja med nacionalnimi seznami varnih izvornih držav. Države članice bi sicer morale obdržati pravico do uporabe ali uvedbe zakonodaje, ki dopušča nacionalno določitev tretjih držav kot varnih izvornih držav, bi pa vzpostavitev takega skupnega seznama morala zagotoviti, da se ta koncept enotno uporablja v vseh državah članicah v zvezi s prosilci, katerih izvorne države so na skupnem seznamu. To bi moralo ustrezno povečati usklajenost pri uporabi postopkov in s tem tudi odvračati prosilce za mednarodno zaščito od sekundarnih gibanj. Zato bi morala biti možnost uporabe nacionalnih seznamov varnih izvornih držav ukinjena v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48a)  V triletnem prehodnem obdobju bi morale države članice poskrbeti, da bodo nacionalni seznami varnih izvornih držav in skupni evropski seznam usklajeni. Država, ki je odstranjena s skupnega evropskega seznama, se na nacionalni ravni ne bi smela šteti za varno izvorno državo.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48b)  Pred uskladitvijo nacionalnih seznamov varnih izvornih držav bi morale imeti države članice možnost, da v triletnem prehodnem obdobju Komisiji predlagajo, naj določene države doda na skupni evropski seznam varnih izvornih držav. Komisija bi morala predloge preučiti v šestih mesecih od predložitve, in sicer na podlagi različnih virov informacij, ki so ji na voljo, zlasti poročil Evropske službe za zunanje delovanje ter informacij, ki so jih predložile države članice, Agencija Evropske unije za azil, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, Svet Evrope in druge pomembne mednarodne organizacije ter nacionalne ali mednarodne nevladne organizacije. Če želi Komisija na seznam dodati tretjo državo, mora podati predlog za razširitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav po rednem zakonodajnem postopku. Komisija bi morala poskrbeti, da bi za vsako tretjo državo, uvrščeno na skupni seznam varnih izvornih držav, vodili učinkovito evropsko politiko vračanja, in sicer s sporazumi o ponovnem sprejemu, ki bi jih bilo treba dosledno spoštovati, da bi te države prejele evropsko pomoč.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48 c)  Namen skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav ne bi smel biti znižati število prosilcev za azil iz držav, za katere sta značilna visoko število prošenj za azil in nizka stopnja priznavanja azila. Označitev tretje države za varno izvorno državo bi morala temeljiti izključno na presoji, ali so razmere v tej državi skladne s skupnimi merili za označitev tretjih držav za varne izvorne države, ki so določena v tej uredbi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Komisija, ki ji pomaga Agencija Evropske unije za azil, bi morala redno preverjati razmere v tretjih državah, ki so določene kot varne tretje države na ravni Unije ali ki so na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav. V primeru nenadnega poslabšanja razmer v taki tretji državi bi Komisija morala imeti možnost, da za omejeno obdobje začasno odstrani določitev te tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali vključitev te tretje države na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, in sicer z delegiranim aktom v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega bi Komisija v tem primeru morala predlagati spremembo, da tretja država ni več določena kot varna tretja država na ravni Unije ali da se to tretjo državo odstrani s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav v roku treh mesecev od sprejetja delegiranega akta o začasni odstranitvi te tretje države.

(49)  Komisija, ki ji pomaga Agencija Evropske unije za azil, bi morala redno preverjati razmere v tretjih državah, ki so na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav. V primeru nenadnega poslabšanja razmer v taki tretji državi bi Komisija morala imeti možnost, da za omejeno obdobje odstrani to tretjo državo s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, in sicer z delegiranim aktom v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega bi morala Komisija v tem primeru po rednem zakonodajnem postopku predlagati spremembo, da se to tretjo državo odstrani s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav v roku šest mesecev od sprejetja delegiranega akta o začasni odstranitvi te tretje države.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  Ko se izteče veljavnost delegiranega akta in njegovih podaljšanj, nov delegirani akt pa ni sprejet, določitev tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali vključitev na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav ne bi smela biti več začasno odstranjena. To ne posega v kakršne koli predlagane spremembe za odstranitev tretje države s seznamov.

(51)  Ko se izteče veljavnost delegiranega akta in njegovih podaljšanj, nov delegirani akt pa ni sprejet, tretja država ne bi smela biti več določena kot začasno odstranjena s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. To ne posega v morebitne predlagane spremembe za trajno odstranitev tretje države s seznamov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52)  Komisija bi morala s pomočjo Agencije Evropske unije za azil redno preverjati razmere v tretjih državah, ki so bile črtane s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, tudi kadar država članica Komisijo opozori, da po njenem mnenju na podlagi utemeljene presoje zaradi spremembe razmer v tretji državi ta tretja država ponovno izpolnjuje pogoje iz te uredbe za določitev kot varna država. V takem primeru bi države članice navedeno tretjo državo lahko določile kot varno izvorno državo ali varno tretjo državo na nacionalni ravni, dokler Komisija tej določitvi ne bi nasprotovala. Kadar Komisija meni, da so ti pogoji izpolnjeni, lahko predlaga spremembo določitve varnih tretjih držav na ravni Unije ali skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, in sicer z vključitvijo tretje države.

(52)  Komisija bi morala s pomočjo Agencije Evropske unije za azil redno preverjati razmere v tretjih državah, ki so bile trajno odstranjene s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Če je bila tretja država trajno odstranjena s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, lahko država članica, če meni, da zaradi spremembe razmer v tretji državi ta tretja država ponovno izpolnjuje merila iz te uredbe za vključitev na skupni evropski seznam varnih izvornih držav, o tem obvesti Komisijo. Komisija bi morala obvestilo države članice preučiti in po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti predlog o ustrezni spremembi skupnega seznama varnih izvornih držav. Če se Komisija ne odloči za pripravo predloga, države članice te države na nacionalni ravni ne bi smele označiti za varno izvorno državo.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62)  V Turčiji je pravna podlaga za zaščito pred preganjanjem in zlorabami ustrezno zagotovljena z vsebinskimi in procesnimi človekovimi pravicami ter s protidiskriminacijsko zakonodajo, vključno s podpisom vseh pomembnejših mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. V letu 2014 je Evropsko sodišče za človekove pravice v 2899 prijavah ugotovilo 94 kršitev. Ni bilo opaziti nobenih incidentov izgona, odstranitve ali izročitve lastnih državljanov tretjim državam, v katerih med drugim obstaja resna nevarnost, da bi bili podvrženi smrtni kazni, mučenju, preganjanju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ali v katerih bi bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, spolne usmerjenosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja ali v katerih obstaja resna nevarnost izgona, odstranitve ali izročitve drugi tretji državi. Države članice so ugotovile, da je bilo v letu 2014 utemeljenih 23,1 % (310) prošenj za azil, ki so jih vložili državljani Turčije. Ena država članica je Turčijo določila kot varno izvorno državo. Evropski svet je Turčijo določil za državo kandidatko in pogajanja že potekajo. Takrat je presodil, da Turčija zadovoljivo izpolnjuje politična merila, ki jih je določil Evropski svet v Københavnu 21. in 22. junija 1993 in ki se nanašajo na stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, spoštovanje človekovih pravic ter spoštovanje in zaščito manjšin, Turčija pa bo morala še naprej izpolnjevati navedena merila za članstvo v skladu s priporočili iz letnega poročila o napredku.

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63)  Glede odvzema statusa begunca ali subsidiarne zaščite in zlasti izvajanja rednega pregleda statusa, ki ga je treba izvajati na podlagi Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), bi morale države članice zagotoviti, da so osebe, ki uživajo mednarodno zaščito, ustrezno obveščene o možnosti ponovne proučitve njihovega statusa in da imajo možnost izraziti svoje stališče v razumnem roku s pisno izjavo in v okviru osebnega razgovora, preden pristojni organi z obrazloženo odločbo odločijo o odvzemu njihovega statusa.

(63)  Glede odvzema statusa begunca ali subsidiarne zaščite bi morale države članice zagotoviti, da so osebe, ki uživajo mednarodno zaščito, ustrezno obveščene o možnosti ponovne proučitve njihovega statusa in da imajo možnost izraziti svoje stališče v razumnem roku s pisno izjavo in v okviru osebnega razgovora, preden pristojni organi z obrazloženo odločbo odločijo o odvzemu njihovega statusa.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(66)  Ob upoštevanju potrebe po pravičnosti pri obravnavanju prošenj in učinkovitosti skupnega postopka za mednarodno zaščito rokov ni treba določiti le za upravni postopek, temveč bi jih bilo treba določiti tudi za pritožbeni postopek, vsaj kar se tiče pritožbe na prvi stopnji. To ne bi smelo posegati v ustreznost in celovitost obravnave pritožbe, zaradi česar bi bilo treba v primerih, ki vključujejo zapletena dejanska ali pravna vprašanja, še vedno ohraniti možnost prilagodljivosti.

črtano

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, zlasti glede zagotavljanja informacij, dokumentov prosilcem in ukrepov v zvezi s prosilci, ki potrebujejo posebna procesna jamstva, vključno z mladoletniki, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta34 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

(71)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, zlasti kar zadeva zagotavljanje informacij, dokumentov prosilcem in ukrepov v zvezi s prosilci, ki potrebujejo posebna procesna jamstva, vključno z mladoletniki, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta34 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

_________________

_________________

34 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

34 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Obrazložitev

Terminologija se uskladi s stališčem Evropskega parlamenta o drugih instrumentih skupnega evropskega azilnega sistema, zlasti direktivi o pogojih za sprejem.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(72)  Zaradi upoštevanja nenadnega poslabšanja razmer v tretji državi, ki je določena kot varna tretja država na ravni Unije ali je na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede začasne odstranitve določitve te tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali te tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za obdobje šestih mesecev, če Komisija na podlagi utemeljene presoje ugotovi, da pogoji iz te uredbe niso več izpolnjeni. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(72)  Zaradi upoštevanja nenadnega poslabšanja razmer v tretji državi, ki je na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede začasne odstranitve določitve te tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za obdobje šestih mesecev, če Komisija na podlagi utemeljene presoje ugotovi, da pogoji iz te uredbe niso več izpolnjeni. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(75)  Uporabo te uredbe bi bilo treba ocenjevati v rednih časovnih presledkih.

(75)  Uporabo te uredbe bi bilo treba ocenjevati v rednih časovnih presledkih, zlasti v zvezi z uporabo oddelka III.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je v praksi zagotoviti popolno izvajanje določb te uredbe v zvezi z zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči prosilcem za azil na vseh stopnjah postopka.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Ugodnejše določbe

 

Države članice lahko uvedejo ali ohranijo ugodnejše standarde v zvezi s postopki za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite, če so ti standardi združljivi s to uredbo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „prosilec“ pomeni državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki je podala prošnjo za mednarodno zaščito, v zvezi s katero še ni bila sprejeta končna odločitev;

(b)  „prosilec“ pomeni državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki je podala prošnjo za mednarodno zaščito, glede katere še ni bila sprejeta končna odločitev;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „prosilec, ki potrebuje posebna procesna jamstva“, pomeni prosilca, ki zaradi individualnih okoliščin ne more v celoti uživati pravic in izpolnjevati obveznosti, določenih v tej uredbi;

(c)  „prosilec, ki potrebuje posebna procesna jamstva“, pomeni prosilca, ki zaradi individualnih okoliščin ali posebne ranljivosti ne more v celoti uživati pravic in izpolnjevati obveznosti, določenih v tej uredbi;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „oseba brez državljanstva“ pomeni osebo, ki je kot državljana v okviru svoje zakonodaje ne priznava nobena država;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „končna odločitev“ pomeni odločitev o tem, ali se državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva na podlagi Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) prizna status begunca ali status subsidiarne zaščite, vključno z odločitvijo, ki prošnjo zavrže kot nedopustno, ali odločitvijo, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali zaradi odstopa, ta odločitev pa v državi članici ne more biti več predmet pritožbenega postopka;

(d)  „končna odločitev“ pomeni odločitev o tem, ali se državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva na podlagi Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil) prizna status begunca ali status subsidiarne zaščite, vključno z odločitvijo, ki prošnjo zavrže kot nedopustno, ali odločitvijo, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno, ta odločitev pa v državi članici ne more biti več predmet pritožbenega postopka;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „organ za presojo“ pomeni kateri koli organ, ki deluje kot sodišče, ali upravni organ v državi članici, ki je odgovoren za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito in je pristojen za odločanje na prvi stopnji;

(e)  „organ za presojo“ pomeni kateri koli sodni ali upravni organ v državi članici, ki je odgovoren za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito in je pristojen za odločanje na prvi stopnji;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „skrbnik“ pomeni osebo ali organizacijo, imenovano, da pomaga mladoletniku brez spremstva in ga zastopa ter s tem v postopkih iz te uredbe zavaruje največjo korist otroka in njegovo splošno dobrobit ter za mladoletnika po potrebi opravlja pravna dejanja;

(f)  „skrbnik“ pomeni osebo ali organizacijo, ki so jo pristojni organi imenovali, da pomaga mladoletniku brez spremstva in ga zastopa v postopkih iz te uredbe ter s tem zavaruje največjo korist otroka in njegovo dobrobit ter za mladoletnika po potrebi opravlja pravna dejanja;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „odvzem mednarodne zaščite“ pomeni odločitev organa za presojo za preklic, odpravo ali zavrnitev podaljšanja statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite osebe;

(g)  „odvzem mednarodne zaščite“ pomeni odločitev organa za presojo za preklic, odpravo ali zavrnitev podaljšanja statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite osebe v skladu z [uredbo o pogojih za azil];

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „naknadna prošnja“ pomeni nadaljnjo prošnjo za mednarodno zaščito, podano po sprejetju končne odločitve v zvezi s predhodno prošnjo, vključno s primeri, ko je bila prošnja zavržena kot izrecno umaknjena ali zaradi odstopa po implicitnem umiku;

(i)  „naknadna prošnja“ pomeni nadaljnjo prošnjo za mednarodno zaščito, podano po sprejetju končne odločitve v zvezi s predhodno prošnjo, vključno s primeri, ko je bila prošnja zavržena kot izrecno ali implicitno umaknjena;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prejem in registracija prošenj za mednarodno zaščito ter obveščanje prosilcev, kje in kako lahko vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, je naloga naslednjih organov:

Brez poseganja v odstavek 1 je prejem in registracija prošenj za mednarodno zaščito ter obveščanje prosilcev, kje in kako lahko vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, naloga naslednjih organov, ki pa v nobenem primeru nimajo pristojnosti odločanja o dopustnosti in presojanja o vsebini prošnje za mednarodno zaščito:

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  organi za priseljevanje;

(c)  organi za priseljevanje, ki niso organi za presojo;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  organi, odgovorni za centre za tujce.

(d)  organi, odgovorni za centre za tujce ali sprejemne objekte.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko te naloge zaupajo tudi drugim organom.

Države članice lahko te naloge zaupajo tudi drugim organom. Kadar prošnjo prejme organ, ki ni pristojen za njeno registracijo, ta organ prosilca obvesti o kraju in načinih za vložitev prošnje za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  organi druge države članice, ki jim je navedena država članica zaupala nalogo prejema, registracije in obravnave prošenj za mednarodno zaščito;

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če je pristojna država članica Agencijo Evropske unije za azil zaprosila za pomoč in noben strokovnjak ni na voljo za napotitev, lahko pristojna država članica zaprosi pomoč druge države članice za namen prejema, registracije in preučitve prošenj za mednarodno zaščito. Pristojna država članica ohrani pristojnost odločanja o posameznih prošnjah za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da ima osebje organa za presojo ali katerega koli drugega organa, odgovornega za prejem in registracijo prošenj za mednarodno zaščito v skladu z odstavkom 3, ustrezno znanje in da se mu zagotovijo potrebno usposabljanje in navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti pri uporabi te uredbe.

5.  Države članice zagotovijo, da ima osebje pristojnih organov v skladu z odstavki od 1 do 4a tega člena ustrezno znanje in je ustrezno usposobljeno v smislu člena 7(4) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil) ter da se mu zagotovijo potrebno usposabljanje in navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti pri uporabi te uredbe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  od domnevnih subjektov preganjanja ali resne škode ne pridobivajo informacij tako, da bi bili ti subjekti neposredno obveščeni, da je zadevni prosilec podal prošnjo, kar bi ogrozilo telesno celovitost prosilca ali oseb, ki jih vzdržuje, ali svobodo in varnost njegovih družinskih članov, ki še vedno živijo v izvorni državi.

(b)  od domnevnih subjektov preganjanja ali resne škode ne pridobivajo informacij, če bi to lahko kakor koli ogrozilo telesno celovitost prosilca ali oseb, ki jih vzdržuje, ali svobodo in varnost njegovih družinskih članov, ki še vedno živijo v izvorni državi.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec poda prošnjo v državi članici prvega vstopa ali v državi članici, v kateri se zakonito nahaja, kot je določeno v členu 4 Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba).

1.  Prosilec poda prošnjo v državi članici prvega vstopa ali v državi članici, v kateri se zakonito nahaja v skladu s členom 4 Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovi podatke iz točk (a) in (b) drugega odstavka člena 27(1);

(a)  zagotovi podatke iz točk (a) in (b) člena 27(1);

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovi prstne odtise in podobo obraza, kot je navedeno v Uredbi (EU) XXX/XXX (uredba Eurodac).35

(b)  zagotovi biometrične podatke, kot je navedeno v Uredbi (EU) XXX/XXX (uredba Eurodac).35

__________________

__________________

35 UL L […], […], str. […].

35 UL L […], […], str. […].

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izroči dokumente, ki jih ima v posesti in ki so relevantni za obravnavo prošnje.

(d)  dovoli odgovornim organom, da proučijo in kopirajo dokumente, ki jih ima v posesti in ki so relevantni za obravnavo prošnje.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če prosilec odklanja sodelovanje in ne zagotovi potrebnih podrobnosti za obravnavo prošnje ter svojih prstnih odtisov in podobe obraza, odgovorni organi pa so navedeno osebo ustrezno obvestili o njenih obveznostih ter zagotovili, da je imela dejansko možnost navedene obveznosti izpolniti, se prošnja zavrže zaradi odstopa v skladu s postopkom iz člena 39.

3.  Če prosilec odklanja sodelovanje in ne zagotovi informacij iz točk (a) in (b) člena 27(1) ali svojih biometričnih podatkov, odgovorni organi pa so navedeno osebo ustrezno obvestili o njenih obveznostih in posledicah, ki izhajajo iz njih, ter zagotovili, da je imela dejansko možnost navedene obveznosti izpolniti, se prošnja zavrže kot implicitno umaknjena v skladu s postopkom iz člena 39.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prosilec obvesti organ za presojo države članice, v kateri se mora nahajati, o svojem prebivališču ali kraju bivanja ali telefonski številki, kjer lahko organ za presojo ali drugi odgovorni organi navežejo stik z njim. Prosilec obvesti navedeni organ za presojo o kakršnih koli spremembah. Prosilec prejme vsa sporočila na najnovejšem prebivališču ali kraju bivanja, ki ga je sporočil, zlasti kadar vloži prošnjo v skladu s členom 28.

4.  Prosilec obvesti organ za presojo države članice, v kateri se mora nahajati, o svojem prebivališču ali kraju bivanja ali telefonski številki ali elektronskem naslovu, kjer lahko organ za presojo ali drugi odgovorni organi navežejo stik z njim. Prosilec obvesti navedeni organ za presojo o morebitnih spremembah. Prosilec prejme vsa sporočila na najnovejšem prebivališču ali kraju bivanja, ki ga je sporočil, zlasti kadar vloži prošnjo v skladu s členom 28.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar je za namene obravnave prošnje potrebno, lahko odgovorni organi zahtevajo preiskavo prosilca ali njegovih predmetov. Brez poseganja v kakršne koli preiskave, ki se opravijo iz varnostnih razlogov, preiskavo prosilca na podlagi te uredbe opravi oseba istega spola, pri čemer se dosledno spoštujejo načela človekovega dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti.

7.  Kadar je za namene obravnave prošnje potrebno, lahko odgovorni organi zahtevajo preiskavo prosilčevih predmetov. Organ za presojo prosilcu pisno pojasni razloge za preiskavo. To ne posega v morebitne preiskave iz varnostnih razlogov.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za presojo prosilce v jeziku, ki ga razumejo ali za katerega se razumno domneva, da ga razumejo, obvesti o naslednjem:

Organ za presojo prosilce v jeziku, ki ga razumejo, v strnjeni in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvesti o naslednjem:

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  njihovih pravicah in obveznostih med postopkom, vključno z obveznostjo, da se zadržujejo na ozemlju države članice, v kateri se morajo nahajati v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (dublinska uredba);

(c)  njihovih pravicah in obveznostih med postopkom, vključno s tistimi iz Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba);

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  časovnem okviru postopka;

(e)  časovnem okviru postopka, vključno z vsemi roki, ki jih morajo prosilci upoštevati, in roki, ki jih morajo upoštevati pristojni organi;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  pravici do brezplačne pravne pomoči pri vložitvi individualne prošnje in do pravnega zastopanja v vseh fazah postopka v skladu z oddelkom III;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  rezultatih odločanja organa za presojo, razlogih za navedeno odločitev ter posledicah odločitve o zavrnitvi priznanja mednarodne zaščite ter pravnih sredstvih zoper to odločitev.

(h)  rezultatih odločanja organa za presojo, razlogih za navedeno odločitev in vseh elementih, ki so bili upoštevani pri sprejemanju odločitve, ter posledicah odločitve o zavrnitvi priznanja mednarodne zaščite, pravnih sredstvih zoper to odločitev in rokih, ki jih je treba pri tem spoštovati.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se prosilcem sporočijo pravočasno, da se jim omogoči izvrševanje pravic, ki jih zagotavlja ta uredba, in da lahko ustrezno izpolnijo obveznosti iz člena 7.

Vse informacije iz prvega pododstavka tega odstavka se prosilcem sporočijo pravočasno, da se jim omogoči izvrševanje pravic, ki jih zagotavlja ta uredba, in da lahko ustrezno izpolnijo obveznosti iz člena 7. Informacije iz točk (a) do (g) prvega pododstavka tega odstavka se sporočijo prosilcu najpozneje, ko se registrira prošnja za mednarodno zaščito. Zagotovijo se v pisni in ustni obliki, po potrebi tudi s pomočjo multimedijske opreme. Mladoletnikom informacije na otrokom prijazen način zagotovi ustrezno usposobljeno osebje, skrbnik pa pri tem sodeluje.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija Evropske unije za azil v tesnem sodelovanju z odgovornimi nacionalnimi agencijami in kot dopolnitev informativnega gradiva iz Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) oblikuje skupno informativno gradivo, ki vsebuje vsaj informacije iz odstavka 2 tega člena. Pripravi se tako, da ga imajo države članice možnost dopolniti s posebnimi dodatnimi informacijami, ki veljajo zanje. Agencija Evropske unije za azil oblikuje posebno informativno gradivo, namenjeno zlasti naslednjim ciljnim skupinam:

 

(a) odraslim prosilcem s posebno pozornostjo na ženskah in ranljivih prosilcih;

 

(b) mladoletnikom brez spremstva; ter

 

(c) mladoletnikom s spremstvom.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Kjer je to potrebno in ustrezno, organ za presojo prosilcem zagotovi kulturnega posrednika za pomoč med postopkom in zlasti med osebnim razgovorom.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organ za presojo prosilcem omogoči komuniciranje z Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce ali s katero koli drugo organizacijo, ki prosilcem zagotavlja pravno ali drugačno svetovanje v skladu z nacionalnim pravom.

4.  Organ za presojo v 14 dneh po tem, ko je podana prošnja, prosilcem omogoči komuniciranje z Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce ali s katero koli drugo organizacijo, ki prosilcem zagotavlja pravno ali drugačno svetovanje v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organ za presojo prosilcem in po potrebi njihovim skrbnikom in pravnim ali drugim svetovalcem zagotovi dostop do informacij iz člena 33(2)(e), potrebnih za obravnavo prošenj, in informacij, ki jih dajo strokovnjaki iz člena 33(3), kadar je organ za presojo navedene informacije upošteval pri odločanju o njihovi prošnji.

5.  Organ za presojo prosilcem in po potrebi njihovim skrbnikom ali pravnim svetovalcem zagotovi dostop do informacij iz točk (b) in (c) člena 33(2), potrebnih za obravnavo prošenj, in informacij, ki jih dajo strokovnjaki iz člena 33(3), kadar je organ za presojo navedene informacije upošteval pri odločanju o njihovi prošnji.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Organ za presojo prosilce v razumnem času obvesti o odločitvi glede njihove prošnje. Če prosilca pravno zastopa skrbnik ali pravni ali drug svetovalec, lahko organ za presojo o odločitvi namesto prosilca obvesti tega skrbnika ali pravnega ali drugega svetovalca.

6.  Organ za presojo prosilce v patih delovnih dneh pisno obvesti o odločitvi glede njihove prošnje. Če prosilca pravno zastopa skrbnik ali pravni svetovalec, organ za presojo o odločitvi obvesti prosilca in njegovega skrbnika ali pravnega svetovalca.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pravica ostati ne pomeni upravičenosti do dovoljenja za prebivanje in prosilcu ne daje pravice do potovanja na ozemlje druge države članice brez dovoljenja, kot je določeno v členu 6 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem).

2.  Pravica ostati na ozemlju države članice ne pomeni upravičenosti do dovoljenja za prebivanje in prosilcu ne daje pravice do potovanja na ozemlje druge države članice brez dovoljenja, kot je določeno v členu 6 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem).

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preden organ za presojo odloči o dopustnosti prošnje za mednarodno zaščito, ima prosilec možnost za razgovor o dopustnosti njegove prošnje.

1.  Kadar organ za presojo uporabi postopek za presojo dopustnosti v skladu s členom 36(1) in še preden odloči o dopustnosti prošnje za mednarodno zaščito, ima prosilec pravico do zaslišanja v osebnem razgovoru o dopustnosti njegove prošnje.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V razgovoru o dopustnosti ima prosilec možnost navesti zadostne razloge, zakaj razlogi za dopustnost iz člena 36(1) ne veljajo za njegove posebne okoliščine.

2.  V razgovoru o dopustnosti ima prosilec možnost navesti razloge, zakaj razlogi za dopustnost iz člena 36(1) ne veljajo za njegove posebne okoliščine.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preden organ za presojo odloči o vsebini prošnje za mednarodno zaščito, ima prosilec možnost za vsebinski razgovor o svoji prošnji.

1.  Preden organ za presojo odloči o vsebini prošnje za mednarodno zaščito, ima prosilec pravico do zaslišanja v vsebinskem razgovoru o njegovi prošnji. Vsebinski razgovor lahko poteka istočasno z razgovorom o dopustnosti, če je imel prosilec na voljo dovolj časa, kolikor je primerno, da se pripravi in posvetuje s svojim pravnim svetovalcem.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Med vsebinskim razgovorom ima prosilec ustrezne možnosti, da predstavi elemente, ki so potrebni za utemeljitev njegove prošnje, v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), in čim bolj popolno navede vse elemente, s katerimi razpolaga. Prosilec ima možnost podati pojasnilo glede elementov, ki morda manjkajo, ali morebitnih neskladnosti ali nasprotij v svojih izjavah.

2.  Med vsebinskim razgovorom ima prosilec možnost, da predstavi elemente, ki so potrebni za utemeljitev njegove prošnje, v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), in čim bolj popolno navede vse elemente, s katerimi razpolaga. Prosilec ima možnost podati pojasnilo glede elementov, ki morda manjkajo, ali morebitnih neskladnosti ali nasprotij v svojih izjavah.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Oseba, ki vodi vsebinski razgovor glede prošnje, ne nosi vojaške ali policijske uniforme.

črtano

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec dobi možnost za osebni razgovor o svoji prošnji v skladu s pogoji iz te uredbe.

1.  Prosilcu se zagotovita pravica do zaslišanja v osebnem razgovoru o njegovi prošnji v skladu s pogoji iz te uredbe.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če se je prosilec odločil izkoristiti pravno pomoč ali je zaprosil za brezplačno pravno pomoč v skladu s točko (b) člena 15(2), se zagotovi navzočnost tolmača in prosilčevega pravnega svetovalca.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebne razgovore vodi osebje organa za presojo, ki mu lahko pomaga osebje organov drugih držav članic iz člena 5(4)(a) ali strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, iz člena 5(4)(b).

3.  Osebne razgovore vodi osebje organa za presojo, ki mu lahko pomagajo strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, iz člena 5(4) ali osebje organov drugih držav članic v skladu s pogoji iz člena 5(4a).

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Oseba, ki vodi razgovor o dopustnosti ali vsebinski razgovor, med temi razgovori ne nosi vojaške ali policijske uniforme.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar ima organ za presojo zaradi istočasnih prošenj za mednarodno zaščito nesorazmernega števila državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva praktične težave s pravočasnim izvajanjem osebnih razgovorov z vsakim prosilcem, lahko organu za presojo pri izvajanju teh razgovorov pomaga osebje organov drugih držav članic iz člena 5(4)(a) in strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, iz člena 5(4)(b).

4.  Kadar ima organ za presojo zaradi istočasnih prošenj za mednarodno zaščito nesorazmernega števila državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva praktične težave s pravočasnim izvajanjem osebnih razgovorov z vsakim prosilcem, lahko organu za presojo pri izvajanju teh razgovorov pomagajo strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, iz člena 5(4), ali osebje organov drugih držav članic v skladu s pogoji iz člena 5(4a).

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se osebni razgovor v skladu s točko (b) ne opravi, to ne vpliva negativno na odločitev organa za presojo. Navedeni organ da prosilcu dejansko možnost, da predloži dodatne informacije. V primeru dvoma glede stanja prosilca se organ za presojo posvetuje z zdravstvenim delavcem, da ugotovi, ali je stanje, zaradi katerega je prosilec nezmožen za osebni razgovor ali ga ne more opraviti, začasno ali trajno.

Če se osebni razgovor v skladu s točko (b) ne opravi, to ne vpliva negativno na odločitev organa za presojo. Navedeni organ da prosilcu dejansko možnost, da predloži dodatne informacije. V primeru dvoma glede stanja prosilca se organ za presojo posvetuje z zdravstvenim delavcem, da ugotovi, ali je stanje, zaradi katerega je prosilec nezmožen za osebni razgovor ali ga ne more opraviti, začasno ali trajno. Če je po posvetovanju s tem zdravstvenim delavcem jasno, da je stanje, zaradi katerega je prosilec nezmožen za razgovor ali ga ne more opraviti, začasno, organ za presojo odloži osebni razgovor, dokler prosilec ne bo zanj zmožen.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Oseba, ki vodi razgovor, je usposobljena, da upošteva osebne in splošne okoliščine prošnje, vključno s kulturnim poreklom, starostjo, spolom, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in ranljivostjo prosilca. Osebje, ki vodi razgovor s prosilci, se tudi na splošno seznani s problemi, ki bi lahko negativno vplivali na sposobnost prosilca za razgovor, kot so znaki, da je bil prosilec v preteklosti morda mučen.

6.  Oseba, ki vodi razgovor, je usposobljena, da upošteva osebne in splošne okoliščine prošnje, vključno z razmerami, ki prevladujejo v njegovi izvorni državi, kulturnim poreklom, starostjo, spolom, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in ranljivostjo prosilca. Osebje, ki vodi razgovor s prosilci, se tudi na splošno seznani s problemi, ki bi lahko negativno vplivali na sposobnost prosilca za razgovor, kot so znaki, da je bil prosilec v preteklosti morda mučen ali žrtev trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Osebje, ki vodi razgovor s prosilci, vključno s strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, je predhodno ustrezno usposobljeno, kar vključuje elemente, navedene v členu 7(5) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil), tudi kar zadeva mednarodno pravo o človekovih pravicah, azilno pravo Unije in pravila o dostopu do postopka za mednarodno zaščito, tudi za osebe, ki bi lahko potrebovale posebna procesna jamstva.

7.  Osebje, ki vodi razgovor s prosilci, vključno s strokovnjaki, ki jih je napotila Agencija Evropske unije za azil, je predhodno ustrezno usposobljeno, kar vključuje elemente, navedene v členu 7 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil), tudi kar zadeva mednarodno pravo o človekovih pravicah, azilno pravo Unije in pravila o dostopu do postopka za mednarodno zaščito, tudi za osebe, ki bi lahko potrebovale posebna procesna jamstva.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za osebni razgovor se zagotovi tolmač, ki je sposoben zagotoviti ustrezno komunikacijo med prosilcem in osebo, ki vodi razgovor. Komunikacija poteka v jeziku, ki ga izbere prosilec, razen če obstaja drug jezik, ki ga prosilec razume in se v njem lahko jasno sporazumeva.

Za osebni razgovor se zagotovi tolmač in, če je to potrebno in ustrezno, kulturni posrednik, ki sta sposobna zagotoviti ustrezno komunikacijo med prosilcem in osebo, ki vodi razgovor. Tolmači in posredniki morajo biti predhodno posebej usposobljeni v skladu s členom 7(5) uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil), njihova usposobljenost pa vključuje elemente, naštete v odstavku 6 tega člena. Komunikacija poteka v jeziku, ki ga izbere prosilec, razen če obstaja drug jezik, ki ga prosilec razume in se v njem lahko jasno sporazumeva.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo prosilca organ za presojo zagotovi, da so izpraševalci in tolmači istega spola kot prosilec, če je to mogoče in razen če organ za presojo meni, da taka zahteva temelji na razlogih, ki niso povezani s težavami prosilca, da celovito predstavi razloge za svojo prošnjo.

Na zahtevo prosilca lahko organ za presojo zagotovi, da so izpraševalci, tolmači in posredniki istega spola kot prosilec, če je to mogoče in razen če organ za presojo meni, da taka zahteva temelji na razlogih, ki niso povezani s težavami prosilca, da celovito predstavi razloge za svojo prošnjo. Tolmači predhodno opravijo posebno usposabljanje o mednarodnem pravu na področju azila ter prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi, mučenja in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in spola.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Če se osebni razgovor ne opravi, to organu za presojo ne prepreči odločiti o prošnji za mednarodno zaščito.

9.  Brez poseganja v člen 10(1) in člen 11(1) ter pod pogojem zadostnih prizadevanj, da bi se prosilcem zagotovila možnost osebnega razgovora, če se osebni razgovor v skladu z odstavkom 5 tega člena ne opravi, to organu za presojo ne prepreči odločiti o prošnji za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za presojo ali kateri koli drug organ ali strokovnjaki, ki mu pomagajo ali ki izvajajo osebni razgovor, pripravijo podroben zapisnik o dejanskem stanju, ki vključuje vse bistvene elemente ali dobesedni zapis vsakega osebnega razgovora.

1.  Organ za presojo ali strokovnjaki, ki jih napoti Agencija Evropske unije za azil, iz člena 5(4) ali osebje organov drugih držav članic v skladu s pogoji iz člena 5(4a), ki mu pomagajo ali ki izvajajo osebni razgovor, pripravijo zapisnik, ki vsebuje vse glavne elemente vsakega osebnega razgovora. Prosilcu se izroči izvod zapisnika.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osebni razgovor se posname s sredstvi za zvočno ali avdiovizualno snemanje. Prosilec je o takem snemanju vnaprej obveščen.

2.  Osebni razgovor se posname s sredstvi za zvočno snemanje. Prosilec je o takem snemanju in o namenu takega snemanja vnaprej obveščen. Posebna pozornost se posveti potrebam prosilcem, ki potrebujejo posebna procesna jamstva.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prosilec ima ob koncu osebnega razgovora ali v določenem roku, preden organ za presojo odloči, možnost, da ustno ali pisno izrazi pripombe ali zagotovi pojasnila glede morebitnih napačnih prevodov ali nesporazumov v zapisniku ali dobesednem zapisu. Zato je prosilec v celoti seznanjen z vsebino zapisnika ali bistvenimi elementi dobesednega zapisa, po potrebi s pomočjo tolmača. Od prosilca se potem zahteva, da potrdi, da vsebina zapisnika ali dobesedni zapis razgovora pravilno odraža osebni razgovor.

3.  Prosilec ima ob koncu osebnega razgovora ali v določenem roku, preden organ za presojo odloči, možnost, da ustno ali pisno izrazi pripombe ali zagotovi pojasnila glede morebitnih napačnih prevodov ali nesporazumov ali drugih dejanskih napak v zapisniku. Zato je prosilec v celoti seznanjen z vsebino zapisnika, po potrebi s pomočjo tolmača. Od prosilca se nato zahteva potrditev, da vsebina zapisnika pravilno odraža osebni razgovor. Če obstaja dvom o o izjavah prosilca med osebnim razgovorom, prevlaga zvočni posnetek.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar prosilec odkloni potrditev, da vsebina zapisnika ali dobesedni zapis razgovora pravilno odraža osebni razgovor, se razlogi za odklonitev zabeležijo v njegovem spisu. Taka odklonitev organu za presojo ne prepreči odločiti o prošnji.

4.  Kadar prosilec odkloni potrditev, da vsebina zapisnika pravilno odraža osebni razgovor, se razlogi za odklonitev zabeležijo v njegovem spisu. Taka odklonitev organu za presojo ne prepreči odločiti o prošnji.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prosilci in njihovi pravni ali drugi svetovalci imajo dostop do zapisnika ali dobesednega zapisa razgovora in posnetka, preden organ za presojo odloči.

5.  Prosilci, njihovi skrbniki in njihovi pravni svetovalci imajo dostop do zapisnika in posnetka, in sicer čim prej po razgovoru, v vsakem primeru pa dovolj časa pred odločitvijo organa za presojo, tudi če je bila prošnja obravnavana v pospešenem postopku.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar se prošnja obravnava v skladu s pospešenim postopkom obravnave, lahko organ za presojo hkrati s sprejetjem odločitve dovoli dostop do zapisnika ali dobesednega zapisa posnetka.

črtano

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Odgovorni organi hranijo posnetek ali dobesedni zapis deset let od datuma končne odločitve. Posnetek se briše po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanaša na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

7.  Odgovorni organi hranijo posnetek in zapisnik pet let od datuma končne odločitve o prošnji. Posnetek se briše po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanaša na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilci imajo v vseh fazah postopka pravico do dejanskega posvetovanja s pravnim ali drugim svetovalcem, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo, o zadevah v zvezi z njihovimi prošnjami.

1.  Takoj ko odgovorni organi registrirajo prošnjo za mednarodno zaščito v skladu s členom 27, ima prosilec v vseh fazah postopka do sprejetja končne odločitve o prošnji pravico do dejanskega posvetovanja s pravnim ali drugim svetovalcem, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo, o zadevah v zvezi z njegovimi prošnjami.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v pravico prosilca, da na lastne stroške izbere svojega pravnega ali drugega svetovalca, lahko prosilec v vseh fazah postopka v skladu s členi 15–17 zaprosi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje. Prosilec je obveščen o svoji pravici, da lahko v vseh fazah postopka zaprosi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

2.  Brez poseganja v pravico prosilca, da na lastne stroške izbere svojega pravnega ali drugega svetovalca, lahko prosilec v vseh fazah postopka v skladu s členi 15–17 zaprosi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje. Prosilec je čim prej in najpozneje po registraciji prošnje v skladu s členoma 26 in 27 obveščen o svoji pravici, da lahko v vseh fazah postopka zaprosi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  pomoč pri pripravi prošnje, vključno ob vložitvi prošnje v skladu s členom 28;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomoč pri pripravi prošnje in na osebni razgovor, vključno s sodelovanjem pri osebnem razgovoru, če je to potrebno;

(b)  pomoč pri pripravi prošnje in na osebni razgovor ter sodelovanje pri osebnem razgovoru;

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se za prošnjo šteje, da nima dejanskih možnosti za uspeh;

črtano

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je prošnja naknadna prošnja.

(c)  je prošnja druga ali naslednja naknadna prošnja.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se za pritožbo šteje, da nima dejanskih možnosti za uspeh;

črtano

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je pritožba ali preizkus na drugi ali višji stopnji, kot je določeno v nacionalnem pravu, vključno s ponovnimi zaslišanji ali preizkusi pritožbe.

(c)  je pritožba ali preizkus na drugi ali višji stopnji, kot je določeno v nacionalnem pravu, vključno s ponovnimi zaslišanji ali preizkusi pritožbe, za to drugostopenjsko pritožbo pa se šteje, da nima dejanskih možnosti za uspeh.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar odločitev, da se brezplačna pravna pomoč in zastopanje ne dodelita, sprejme organ, ki ni sodišče, in ta odločitev temelji na tem, da se za pritožbo šteje, da nima dejanskih možnosti za uspeh, ima prosilec pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper navedeno odločitev pred sodiščem, za navedeni namen pa je upravičen zaprositi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

Kadar odločitev, da se brezplačna pravna pomoč in zastopanje ne dodelita, sprejme organ, ki ni sodišče, ima prosilec pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper navedeno odločitev pred sodiščem, za navedeni namen pa je upravičen zaprositi za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pravni ali drug svetovalec, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo in ki v skladu z nacionalnim pravom pomaga prosilcu ali ga zastopa, ima dostop do informacij iz prosilčevega spisa, na katerih temelji ali bo temeljila odločitev.

1.  Pravni svetovalec, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo in ki v skladu z nacionalnim pravom pomaga prosilcu ali ga zastopa, ima dostop do informacij iz prosilčevega spisa, na katerih temelji ali bo temeljila odločitev.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi s točko (b) organ za presojo zlasti omogoči dostop do informacij ali virov pravnemu ali drugemu svetovalcu, ki je opravil varnostno preverjanje, če so informacije relevantne za obravnavo prošnje ali odločanje o odvzemu mednarodne zaščite.

V zvezi s točko (b) organ za presojo zlasti omogoči dostop do informacij ali virov pravnemu svetovalcu, ki je opravil varnostno preverjanje, če so informacije relevantne za obravnavo prošnje ali odločanje o odvzemu mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pravni ali drug svetovalec, ki pomaga prosilcu ali ga zastopa, ima v skladu z Direktivo XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) dostop do zaprtih območij, kot so centri za tujce in tranzitna območja, za posvetovanje z navedenim prosilcem.

3.  Pravni svetovalec, ki pomaga prosilcu ali ga zastopa, ima v skladu z Direktivo XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) dostop do zaprtih območij, kot so centri za tujce in tranzitna območja, za posvetovanje z navedenim prosilcem.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prosilec sme na osebni razgovor pripeljati pravnega ali drugega svetovalca, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo. Pravni ali drug svetovalec sme sodelovati v osebnem razgovoru.

4.  Prosilec sme na osebni razgovor pripeljati pravnega svetovalca, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo. Pravni svetovalec sme sodelovati v osebnem razgovoru.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organ za presojo lahko zahteva prisotnost prosilca na osebnem razgovoru tudi, če ga v skladu z nacionalnim pravom zastopa pravni ali drug svetovalec, in lahko zahteva, da prosilec osebno odgovarja na zastavljena vprašanja.

5.  Organ za presojo lahko zahteva prisotnost prosilca na osebnem razgovoru tudi, če ga v skladu z nacionalnim pravom zastopa pravni svetovalec, in lahko zahteva, da prosilec osebno odgovarja na zastavljena vprašanja.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Brez poseganja v člen 22(5) odsotnost pravnega ali drugega svetovalca organu za presojo ne preprečuje opraviti osebnega razgovora s prosilcem.

6.  Brez poseganja v člen 22(5) odsotnost pravnega svetovalca organu za presojo ne preprečuje opraviti osebnega razgovora s prosilcem, če je bil prosilec obveščen o pravici do pravne pomoči in zastopanja, vključno z brezplačno pravno pomočjo in zastopanjem, kadar je to ustrezno, in se je odločil, da te pravice ne bo uveljavljal.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brezplačna pravna pomoč in zastopanje se zagotovita s pravnimi in drugimi svetovalci, ki jih kot take dovoljuje nacionalno pravo in ki naj pomagajo prosilcem ali jih zastopajo, ali nevladnimi organizacijami, ki jih za zagotavljanje svetovalnih storitev in zastopanje pooblašča nacionalno pravo.

1.  Brezplačna pravna pomoč in zastopanje se zagotovita s pravnimi svetovalci, ki jih kot take dovoljuje nacionalno pravo in ki naj pomagajo prosilcem ali jih zastopajo, ali nevladnimi organizacijami, ki jih za zagotavljanje svetovalnih storitev in zastopanje pooblašča nacionalno pravo.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice določijo posebna postopkovna pravila v zvezi z načinom podajanja in obdelave prošenj za brezplačno pravno pomoč in zastopanje v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito ali uporabijo obstoječa pravila za podobne domače prošnje pod pogojem, da navedena pravila ne onemogočajo ali čezmerno otežujejo dostopa do brezplačne pravne pomoči in zastopanja.

2.  Države članice določijo posebna postopkovna pravila v zvezi z načinom podajanja in obdelave prošenj za brezplačno pravno pomoč in zastopanje v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito. Ta pravila niso bolj omejevalna od veljavnih pravil po nacionalnem pravu in ne onemogočajo ali čezmerno otežujejo dostopa do brezplačne pravne pomoči in zastopanja.. Pristojni organi obvestijo prosilca o teh pravilih takoj, ko je mogoče, in v vsakem primeru najpozneje po registraciji prošnje v skladu s členom  27.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko določijo tudi denarne ali časovne omejitve za brezplačno pravno pomoč in zastopanje, če z njimi ne omejujejo samovoljno dostopa do brezplačne pravne pomoči in zastopanja. V zvezi s honorarji in drugimi stroški se prosilci ne obravnavajo manj ugodno kot na splošno njihovi državljani v zadevah, ki se nanašajo na pravno pomoč.

3.  Države članice lahko določijo tudi denarne ali časovne omejitve za brezplačno pravno pomoč in zastopanje, če niso samovoljne ter ne omejujejo neupravičeno dostopa do brezplačne pravne pomoči in zastopanja. V zvezi s honorarji in drugimi stroški se prosilci ne obravnavajo manj ugodno kot na splošno njihovi državljani v zadevah, ki se nanašajo na pravno pomoč.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko zahtevajo, da se jim v celoti ali delno povrnejo vsi stroški, če in kadar se finančni položaj prosilca znatno izboljša ali če je bila odločitev o odobritvi takšnih stroškov sprejeta na podlagi neresničnih informacij, ki jih je predložil prosilec.

4.  Države članice lahko od prosilca zahtevajo, da jim v celoti ali delno povrne stroške, ki so nastali v zvezi z nudenjem pravne pomoči in zastopanja, če in kadar se finančni položaj prosilca med postopkom znatno izboljša ali če je bila odločitev za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči in zastopanja sprejeta na podlagi neresničnih informacij, ki jih je predložil prosilec, če je možno ugotoviti, da si lahko prosilec privošči take stroške.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Poglavje 2 – oddelek 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna jamstva

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prosilci, ki potrebujejo posebna procesna jamstva

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za presojo sistematično presodi, ali posamezni prosilec potrebuje posebna procesna jamstva. Navedena presoja se lahko vključi v obstoječe nacionalne postopke ali v presojo iz člena 21 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) ter zanjo ni potrebno, da poteka v obliki upravnega postopka.

Organ za presojo sistematično posamično in čim prej po vlogi prošnje presodi, ali posamezni prosilec potrebuje posebna procesna jamstva. Presoja se po potrebi opravi ob pomoči sodnega tolmača. Ta presoja se vključi v obstoječe nacionalne postopke ali v presojo iz člena 21 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) ter zanjo ni potrebno, da poteka v obliki upravnega postopka.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene navedene presoje organ za presojo spoštuje splošna načela za presojo posebnih postopkovnih potreb iz člena 20.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prosilcem, za katere je bilo ugotovljeno, da so prosilci, ki potrebujejo posebna procesna jamstva, se zagotovi ustrezna podpora, da bi lahko izkoristili pravice in izpolnjevali obveznosti iz te uredbe med celotnim trajanjem postopka za mednarodno zaščito.

2.  Prosilcem, za katere je bilo ugotovljeno, da so prosilci, ki potrebujejo posebna procesna jamstva, se zagotovi ustrezna podpora, da bi lahko izkoristili pravice in izpolnjevali obveznosti iz te uredbe med celotnim trajanjem postopka za mednarodno zaščito, ter tudi pomoč kulturnega posrednika, kjer je to potrebno in ustrezno.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar navedene ustrezne podpore ni mogoče zagotoviti v okviru pospešenega postopka obravnave iz člena 40 ali postopka na meji iz člena 41, zlasti če organ za presojo meni, da prosilec potrebuje posebna procesna jamstva zaradi mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, organ za presojo za zadevnega prosilca ne uporabi navedenih postopkov ali ju preneha uporabljati.

3.  Kadar navedene ustrezne podpore ni mogoče zagotoviti v okviru pospešenega postopka obravnave iz člena 40 ali postopka na meji iz člena 41 ali če organ za presojo meni, da prosilec potrebuje posebna procesna jamstva, pri čemer nameni posebno pozornost žrtvam mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, organ za presojo za prosilca ne uporabi navedenih postopkov ali ju preneha uporabljati.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobnosti in posebne ukrepe za presojo in obravnavo posebnih postopkovnih potreb prosilcev, vključno z mladoletniki brez spremstva. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58.

4.  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 59 določi podrobnosti in posebne ukrepe za presojo in obravnavo posebnih postopkovnih potreb prosilcev, vključno z mladoletniki brez spremstva.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošna načela za presojo posebnih postopkovnih potreb

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi, odgovorni za prejem in registracijo prošenj, postopek določanja prosilcev s posebnimi postopkovnimi potrebami začnejo takoj, ko je bila prošnja podana, organ za presojo pa ga nadaljuje, ko je prošnja vložena.

1.  Organi, odgovorni za prejem in registracijo prošenj, začnejo postopek določanja prosilcev s posebnimi postopkovnimi potrebami v skladu s členom 19(1) takoj, ko je bila prošnja podana, in postopek končajo v 30 dneh.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebje organov, odgovornih za prejem in registracijo prošenj, pri registraciji prošnje navede, ali prosilec kaže prve znake ranljivosti, ki bi lahko zahtevali posebna procesna jamstva in na katere je mogoče sklepati iz fizičnih znakov ali prosilčevih izjav ali vedenja.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacija, da prosilec kaže prve znake ranljivosti, se vključi v prosilčev spis hkrati z opisom znakov ranljivosti, ki jih prosilec kaže in ki bi lahko zahtevali posebna procesna jamstva.

Informacija, da prosilec kaže prve znake ranljivosti, se vključi v prosilčev spis skupaj z opisom znakov ranljivosti, ki jih prosilec kaže in ki bi lahko zahtevali posebna procesna jamstva, ter prosilčevimi opažanji o potrebi po posebni podpori v postopku.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je osebje organov iz člena 5 usposobljeno za zaznavanje prvih znakov ranljivosti pri prosilcih, ki bi lahko zahtevali posebna procesna jamstva, in da v ta namen prejme navodila.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če obstajajo znaki, da so bili prosilci morda žrtve mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola in da bi to lahko negativno vplivalo na njihovo sposobnost za učinkovito sodelovanje v postopku, organ za presojo zadevne prosilce napoti k zdravniku ali psihologu za nadaljnjo presojo njihovega fizičnega in psihičnega stanja.

Če obstajajo znaki, da so bili prosilci morda žrtve mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola in da bi to lahko negativno vplivalo na njihovo sposobnost za učinkovito sodelovanje v postopku, organ za presojo zadevne prosilce napoti k zdravniku ali psihologu za nadaljnjo presojo njihovega fizičnega in psihičnega stanja. V takih primerih je zdravnik ali psiholog usposobljen za izvajanje takih presoj in ga podpira usposobljen tolmač.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za presojo upošteva rezultate navedenega pregleda pri odločanju o vrsti posebne postopkovne podpore, ki se lahko zagotovi prosilcu.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odgovorni organi obravnavajo potrebo po posebnih procesnih jamstvih iz tega člena tudi, kadar navedena potreba postane očitna v kasnejši fazi postopka, ne da bi bilo treba ponovno začeti postopek za mednarodno zaščito.

4.  Odgovorni organi obravnavajo potrebo po posebnih procesnih jamstvih iz tega člena tudi, kadar navedena potreba postane očitna v kasnejši fazi postopka ali če prosilec v obrazloženi zahtevi izrazi, da je treba njegove posebne procesne potrebe ponovno oceniti, ne da bi bilo treba ponovno začeti postopek za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za presojo mladoletniku zagotovi možnost za osebni razgovor, tudi takrat, kadar je v skladu s členom 31(6) in členom 32(1) prošnja podana v njegovem imenu, razen če to očitno ni v največjo korist otroka. V navedenem primeru organ za presojo navede razloge za odločitev, da mladoletniku ne zagotovi možnosti za osebni razgovor.

Organ za presojo mladoletniku zagotovi možnost za osebni razgovor, tudi takrat, kadar je v skladu s členom 31(6) in členom 32(1) prošnja podana v njegovem imenu, razen če to ni v otrokovo korist. V tem primeru organ za presojo navede razloge za odločitev, da mladoletniku ne zagotovi osebnega razgovora.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse take osebne razgovore izvede oseba, ki ima potrebno znanje o pravicah in posebnih potrebah mladoletnikov, ter se opravijo na otroku in okoliščinam primeren način.

Vsi taki osebni razgovori se opravijo v jeziku, ki ga otrok razume, ter na otroku in okoliščinam primeren način. Oseba, ki opravlja osebni razgovor, ima potrebno znanje o pravicah in posebnih potrebah mladoletnikov.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odločitev o prošnji mladoletnika pripravi osebje organa za presojo, ki ima potrebno znanje o pravicah in posebnih potrebah mladoletnikov.

3.  Odločitev o prošnji mladoletnika sprejeme osebje organa za presojo, ki ima potrebno znanje o pravicah in posebnih potrebah mladoletnikov.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Organ za presojo pri presoji otrokove koristi jamči pravico otroka, da izrazi svoje mnenje, in zlasti ustrezno upošteva naslednje dejavnike:

 

(a) možnosti ponovne združitve družine;

 

(b) dobro počutje in socialni razvoj mladoletnika, ob posebnem upoštevanju njegovega etničnega, verskega, kulturnega in jezikovnega ozadja ter dodatnem upoštevanju potrebe po stabilnosti ter neprekinjenosti njegovega varstva in urejenega skrbništva ter dostopa do zdravstvenih in izobraževalnih storitev;

 

(c) varnostne vidike, zlasti če obstaja tveganje, da je mladoletnik žrtev kakršne koli oblike nasilja in izkoriščanja, vključno s trgovino z ljudmi;

 

(d) ranljiv položaj, vključno s travmatičnimi izkušnjami, posebnimi zdravstvenimi potrebami in invalidnostjo;

 

(e) mnenja mladoletnika v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo;

 

(f) informacije skrbnika v državi članici, kjer se nahaja mladoletnik, ter

 

(g) potrebo po prednostni obravnavi odločitev v zvezi z mladoletniki.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna jamstva za mladoletnike brez spremstva

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni organi čim prej in ne pozneje kot pet delovnih dni od trenutka, ko mladoletnik brez spremstva poda prošnjo, imenujejo osebo ali organizacijo za skrbnika.

Odgovorni organi čim prej pred zbiranjem biometričnih podatkov v skladu s členoma 10(1) ali 13(1) Uredbe (EU) XXXX/XX (uredba Eurodac) in najpozneje v 24 urah od vložitve prošnje imenujejo skrbnika.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Postopkovni rok začne teči z imenovanjem skrbnika.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za presojo skrbnika obvesti o vseh relevantnih dejstvih, postopkovnih korakih in rokih, ki se nanašajo na zadevnega mladoletnika brez spremstva.

2.  Organ za presojo skrbnika obvesti o vseh relevantnih dejstvih, postopkovnih korakih in rokih, ki se nanašajo na zadevnega mladoletnika brez spremstva. Skrbnik ima dostop do vsebine ustreznih dokumentov iz dosjeja mladoletnika, vključno s posebnim informativnim gradivom za mladoletnike brez spremstva.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skrbnik svoje dolžnosti opravlja v skladu z načelom največje koristi otroka, ima za to potrebno strokovno znanje in nima preverjene zgodovine kaznivih dejanj ali prekrškov, povezanih z otroki.

Skrbnik svoje dolžnosti opravlja v skladu z načelom otrokove koristi in je bil deležen potrebnega usposabljanja in izobraževanja, ima potrebno strokovno znanje in je neodvisen. Skrbniki se redno usposabljajo in prejemajo podporo za opravljanje svojih nalog in ne smejo imeti kazenske evidence, zlasti v zvezi z kakršnim koli kaznivimi dejanji ali prekrški, povezanimi z otroki. Odgovorni organi redno pregledujejo kazenske evidence imenovanih skrbnikov, da bi ugotovili morebitno nezdružljivost z njihovo vlogo.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni organi skrbniku istočasno ne naložijo nesorazmernega števila mladoletnikov brez spremstva, zaradi česar ne bi mogel učinkovito opravljati svojih nalog.

Odgovorni organi skrbniku istočasno ne naložijo nesorazmernega števila mladoletnikov brez spremstva, zaradi česar ne bi mogel učinkovito opravljati svojih nalog. Odgovorni organi skrbnika v nobenem primeru ne zadolžijo za več kot 20 mladoletnikov brez spremstva.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo subjekte ali osebe, odgovorne za izvajanje nalog skrbnika in za redni nadzor ter spremljanje, ali skrbniki svoje naloge opravljajo zadovoljivo. Navedeni subjekti ali osebe pregledajo pritožbe, ki jih mladoletniki brez spremstva vložijo zoper svoje skrbnike.

Države članice imenujejo subjekte ali osebe, odgovorne za izvajanje nalog skrbnika in za redni nadzor ter spremljanje, ali skrbniki svoje naloge opravljajo zadovoljivo. Navedeni subjekti ali osebe pregledajo pritožbe, ki jih mladoletniki brez spremstva vložijo zoper svoje skrbnike. V ta namen se mladoletnikom brez spremstva na jedrnat, pregleden, razumljiv ter lahko dostopen in otroku prijazen način ustno in vizualno ter v jeziku, ki ga razumejo, podajo informacije o tem, kdo so ti subjekti ali osebe in kako lahko zaupno in varno vložijo pritožbo zoper svoje skrbnike.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odgovorni organi ali osebe ocenjujejo uspešnost skrbnika v prvem mesecu po imenovanju in nato redno.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Skrbnik mladoletnika brez spremstva obvesti o pomenu in možnih posledicah osebnega razgovora ter ga po potrebi obvesti tudi, kako naj se pripravi na osebni razgovor. Skrbnik in po potrebi pravni ali drug svetovalec, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo, je prisoten pri razgovoru ter ima možnost postavljati vprašanja ali podajati pripombe v okviru, ki ga določi oseba, ki vodi razgovor. Organ za presojo lahko zahteva prisotnost mladoletnika brez spremstva na osebnem razgovoru, četudi je njegov skrbnik prisoten.

6.  Skrbnik mladoletnika brez spremstva obvesti o pomenu in možnih posledicah osebnega razgovora ter ga po potrebi obvesti tudi, kako naj se pripravi na osebni razgovor. Skrbnik in pravni svetovalec, ki ga kot takšnega dopušča ali dovoljuje nacionalno pravo, je prisoten pri razgovoru ter ima možnost postavljati vprašanja ali podajati pripombe v okviru, ki ga določi oseba, ki vodi razgovor. Organ za presojo jamči pravico mladoletnika, da izrazi svoje mnenje na osebnem razgovoru, četudi je njegov skrbnik prisoten.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Kadar ni možno obdržati istega skrbnika, ki je bil imenovan po prihodu mladoletnika brez spremstva na ozemlje Unije, pristojni organi čim prej po priznanju mednarodne zaščite in najpozneje v petih dneh po njem sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da mladoletnika brez spremstva zastopa zakoniti skrbnik ali po potrebi organizacija, zadolžena za varstvo in blaginjo mladoletnikov, ali katero koli drugo primerno zastopanje, vključno s tistim, ki temelji na nacionalnem pravi ali odločbi sodišča.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zdravniški pregled izvedejo usposobljeni zdravstveni delavci. Države članice lahko določijo zdravstvene delavce, ki lahko opravljajo take zdravniške preglede. Navedeni zdravniški pregledi se plačujejo iz javnih sredstev.

2.  Zdravniški pregled izvedejo usposobljeni zdravstveni delavci. Države članice lahko določijo zdravstvene delavce, ki lahko opravljajo take zdravniške preglede. Navedeni zdravniški pregledi so za prosilce brezplačni.

Obrazložitev

Nacionalna zakonodaja v nekaterih državah članicah tega ne določa.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Rezultati zdravniškega pregleda se čim prej predložijo organu za presojo in organ za presojo jih presodi skupaj z drugimi elementi prošnje.

4.  Rezultati zdravniškega pregleda se čim prej predložijo organu za presojo ter prosilcu in organ za presojo jih presodi skupaj z drugimi elementi prošnje.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zdravniški pregled mladoletnikov brez spremstva

Ocenjevanje starosti mladoletnikov brez spremstva

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Če po izjavah prosilca in na podlagi dostopne dokumentacije ali drugih relevantnih znakov obstajajo dvomi glede tega, ali je mladoletnik brez spremstva dejansko mladoleten, lahko organi za presojo pri usposobljenih izvajalcih naročijo multidisciplinarno psihosocialno razvojno oceno, s katero se v okviru obravnavanja prošnje določi starost prosilca. Ocena starosti ne sme temeljiti izključno na videzu ali vedênju prosilca. Dokumenti, ki so na voljo, se štejejo za resnične, razen če obstajajo nasprotni dokazi, izjave mladoletnikov pa se upoštevajo.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zdravniški pregledi se lahko uporabijo za določitev starosti mladoletnikov brez spremstva v okviru obravnavanja prošnje, če obstajajo po izjavah prosilca ali na podlagi drugih relevantnih znakov, vključno s psihosocialno oceno, dvomi glede tega, ali je prosilec mladoleten ali polnoleten. Kadar rezultati zdravniškega pregleda niso prepričljivi ali vključujejo razpon starosti pod 18 leti, države članice domnevajo, da je prosilec mladoleten.

1.  Če po oceni iz odstavka -1 še vedno obstajajo dvomi glede starosti mladoletnika brez spremstva, se lahko za določitev njegove starosti v okviru obravnavanja prošnje kot skrajni ukrep uporabijo zdravniški pregledi. Kadar rezultati zdravniškega pregleda niso prepričljivi ali vključujejo razpon starosti pod 18 leti, države članice domnevajo, da je prosilec mladoleten.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zdravniški pregled za določanje starosti mladoletnikov brez spremstva se ne izvede brez njihove privolitve ali privolitve njihovih skrbnikov.

2.  Zdravniški pregled za določanje starosti mladoletnikov brez spremstva se ne izvede brez njihove privolitve in privolitve njihovih skrbnikov.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsi zdravniški pregledi se izvedejo ob doslednem spoštovanju posameznikovega dostojanstva, so čim manj invazivni, opravijo pa jih usposobljeni zdravstveni delavci, s čimer se zagotovi karseda zanesljiv rezultat.

3.  Vsi zdravniški pregledi se izvedejo ob doslednem spoštovanju posameznikovega dostojanstva, so kar najmanj invazivni, opravijo pa jih usposobljeni zdravstveni delavci v sodelovanju z večdisciplinarno skupino s strokovnim znanjem s področja otrokovih pravic, psihologije in razvoja, s čimer se zagotovi karseda zanesljiv rezultat. Vsi zdravniški pregledi iz odstavka 1 temeljijo na znanstveno potrjenih metodah.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar se zdravniški pregledi uporabijo za določanje starosti mladoletnikov brez spremstva, organ za presojo zagotovi, da so mladoletniki brez spremstva pred obravnavo prošnje za mednarodno zaščito obveščeni o možnosti določanja starosti z zdravniškim pregledom, in sicer v jeziku, ki ga razumejo ali za katerega se lahko razumno domneva, da ga razumejo. Obvestilo vključuje informacije o metodah pregleda in morebitnih posledicah rezultata zdravniškega pregleda za obravnavo prošnje ter o možnosti, da mladoletnik brez spremstva ali njegov skrbnik ta zdravniški pregled odkloni, in posledicah odklonitve.

4.  Kadar se zdravniški pregledi uporabijo za določanje starosti mladoletnikov brez spremstva, organ za presojo zagotovi, da so mladoletniki brez spremstva pred obravnavo prošnje za mednarodno zaščito obveščeni o možnosti določanja starosti z zdravniškim pregledom, in sicer v jeziku, ki ga razumejo, ter na način, ki je prijazen otroku in primeren njegovi starosti. Obvestilo vključuje informacije o metodah pregleda in morebitnih posledicah rezultata zdravniškega pregleda za obravnavo prošnje, vključno s pravico do pritožbe zoper odločitev o zdravniškem pregledu, ter o možnosti, da mladoletnik brez spremstva ali njegov skrbnik ta zdravniški pregled odkloni, in posledicah odklonitve. Vsi dokumenti, povezani z zdravniškim pregledom, se vključijo v prosilčevo dokumentacijo.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Odklonitev zdravniškega pregleda s strani mladoletnika brez spremstva ali njegovega skrbnika se lahko šteje le kot izpodbojna pravna domneva, da prosilec ni mladoleten, in organu za presojo ne prepreči odločiti o prošnji za mednarodno zaščito.

5.  Odklonitev zdravniškega pregleda s strani mladoletnika brez spremstva ali njegovega skrbnika se lahko šteje le kot izpodbojna pravna domneva, da prosilec ni mladoleten, in ne sme biti edini razlog za zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Država članica prizna odločitve o določitvi starosti, ki jih na podlagi zdravniškega pregleda, opravljenega v skladu s tem členom in z uporabo metod, ki jih priznava njihovo nacionalno pravo, sprejmejo druge države članice.

6.  Država članica prizna odločitve o določitvi starosti, ki jih sprejmejo druge države članice, v katerih se ocenjevanje izvaja v skladu z mednarodnimi standardi.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prošnja za mednarodno zaščito je podana, kadar državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pri uradnikih organa za presojo ali drugih organov iz člena 5(3) in (4) izrazi željo za mednarodno zaščito.

Prošnja za mednarodno zaščito se šteje za podano, kadar državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pri uradnikih organa za presojo ali drugih organov iz člena 5 izrazi željo za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prosilce obvestijo o njihovih pravicah in obveznostih, določenih zlasti v členih 27, 28 in 31 v zvezi z registracijo in vlaganjem prošenj, členu 7 v zvezi z obveznostmi prosilcev in posledicami neizpolnjevanja teh obveznosti, členu 9 v zvezi s pravico prosilcev, da ostanejo na ozemlju odgovorne države članice, in členu 8 v zvezi s splošnimi jamstvi za prosilce;

(a)  prosilce obvestijo v jeziku, ki ga razumejo, o njihovih pravicah in obveznostih, določenih zlasti v členih 27, 28 in 31 v zvezi z registracijo in vlaganjem prošenj, členu 7 v zvezi z obveznostmi prosilcev in posledicami neizpolnjevanja teh obveznosti, členu 9 v zvezi s pravico prosilcev, da ostanejo na ozemlju odgovorne države članice, in členu 8 v zvezi s splošnimi jamstvi za prosilce;

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi vsebino informacij, ki se zagotovijo prosilcem ob podajanju prošnje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 59 v zvezi z določitvijo vsebine informacij, ki se zagotovijo prosilcem ob podajanju prošnje.

Obrazložitev

Zagotavljanje informacij prosilcem je njihova ključna postopkovna pravica. Glede na njegov pomen se morata sozakonodajalca dogovoriti o vsakem aktu, v katerem natančneje določita informacije, ki se zagotovijo prosilcem. Ob upoštevanju tega dejstva se lahko v teh razmerah uporabi samo delegirani akt.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ime, datum rojstva, spol, državljanstvo in druge osebne podatke o prosilcu;

(a)  ime, datum rojstva, spol in državljanstvo ali apatridnost prosilca;

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vrsto in številko osebnega dokumenta ali potne listine prosilca;

(b)  vrsto in številko osebnega dokumenta ali potne listine prosilca, kadar so na voljo;

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar posameznik trdi, da nima državljanstva, se to dejstvo jasno zabeleži do popolne ugotovitve, ali je posameznik brez državljanstva, bodisi hkrati ali po obravnavi prošnje za mednarodno zaščito. To se ugotovi brez poseganja v primarni status mednarodne zaščite in ob polnem spoštovanju načela zaupnosti.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar istočasne prošnje za mednarodno zaščito nesorazmernega števila državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v praksi otežujejo registracijo prošenj v treh delovnih dneh od podajanja prošnje, lahko organi države članice navedeni rok podaljšajo na deset delovnih dni.

3.  Kadar istočasne prošnje za mednarodno zaščito nesorazmernega števila državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v praksi otežujejo registracijo prošenj v treh delovnih dneh od podajanja prošnje, lahko organi države članice navedeni rok podaljšajo na sedem delovnih dni.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odgovorni organi vse sklope podatkov iz odstavka 1 in vse ostale relevantne podatke, zbrane na podlagi odstavka 2, hranijo deset let od datuma končne odločitve. Podatki se izbrišejo po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanašajo na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

4.  Odgovorni organi vse sklope podatkov iz odstavka 1 in vse ostale relevantne podatke, zbrane na podlagi odstavka 2, hranijo pet let od datuma končne odločitve o prošnji za mednarodno zaščito, vključno z vsemi pritožbenimi stopnjami. Podatki se izbrišejo po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanašajo na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec vloži prošnjo v desetih delovnih dneh od datuma, ko je prošnja registrirana, če je imel dejansko možnost to storiti v navedenem roku.

1.  Prosilec vloži prošnjo v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko je prošnja registrirana, ali najpozneje na datum sestanka iz odstavka 5, če je imel dejansko možnost to storiti v navedenem roku.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ, odgovoren za prejem in registracijo prošenj za mednarodno zaščito, da prosilcu dejansko možnost, da vloži prošnjo v roku iz odstavka 1.

2.  Organ, odgovoren za prejem in registracijo prošenj za mednarodno zaščito, da prosilcu dejansko možnost, da vloži prošnjo v roku iz odstavka 1. Prosilec ima v skladu s členom 14(1) pravico do pravne pomoči in zastopanja pri pripravi na vložitev prošnje ter je o tej pravici obveščen, vključno s pravico do brezplačne pravne pomoči in zastopanja, kjer je to potrebno. Kadar prosilec zaprosi za brezplačno pravno pomoč, začne rok za vložitev prošnje teči ob imenovanju pravnega svetovalca.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob vložitvi prošnje morajo prosilci predložiti vse elemente iz člena 4(1) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), potrebne za utemeljitev njihove prošnje. Po vložitvi prošnje lahko prosilci predložijo kakršne koli dodatne elemente, relevantne za obravnavo prošnje, dokler ni v okviru upravnega postopka o prošnji odločeno.

Ob vložitvi prošnje morajo prosilci predložiti vse elemente, ki jih imajo v posesti, iz člena 4(2) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), potrebne za utemeljitev njihove prošnje. Prosilci sodelujejo z organom za presojo ter ostati prisotni in so na voljo skozi celotni postopek. Po vložitvi prošnje lahko prosilci predložijo kakršne koli dodatne elemente, relevantne za obravnavo prošnje, dokler ni v okviru upravnega postopka o prošnji odločeno.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ, odgovoren za prejem in registracijo prošenj za mednarodno zaščito, prosilca obvesti, da lahko po sprejetju odločitve o prošnji predloži samo nove elemente, ki so relevantni za obravnavo prošnje in za katere v zgodnejši fazi ni mogel vedeti ali ki se nanašajo na spremembe njegovega položaja.

Organ, odgovoren za prejem in registracijo prošenj za mednarodno zaščito, prosilca obvesti, da lahko po sprejetju odločitve o prošnji predloži samo nove elemente, ki so relevantni za obravnavo prošnje ali ki se nanašajo na spremembe njegovega položaja.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prošnje za mednarodno zaščito se vložijo osebno in na določenem mestu. V ta namen je prosilcu ob registraciji prošnje določen sestanek z organi, pristojnimi za vložitev prošnje.

5.  Prošnje za mednarodno zaščito se vložijo osebno in na določenem mestu. V ta namen je prosilcu ob registraciji prošnje določen sestanek z organi, pristojnimi za vložitev prošnje. Datum takega sestanka se določi ne prej kot petnajst delovnih dni od datuma, ko je prošnja registrirana, razen če se ne predloži soglasje prosilca po prejetju ustreznih informacij o obveznosti vložitve prošnje ter pravici do pravne pomoči in zastopanja.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odgovorni organi hranijo podatke iz odstavka 4 deset let od datuma končne odločitve. Podatki se izbrišejo po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanašajo na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

6.  Odgovorni organi hranijo podatke iz odstavka 4 pet let od datuma končne odločitve o prošnji za mednarodno zaščito, vključno z vsemi pritožbenimi stopnjami. Podatki se izbrišejo po izteku navedenega obdobja ali kadar se nanašajo na osebo, ki je pred iztekom navedenega obdobja pridobila državljanstvo katere koli države članice, takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi države članice, v kateri je podana prošnja za mednarodno zaščito, ob registraciji prosilcu izdajo dokument, ki potrjuje zlasti, da je bila prošnja podana, in navaja, da lahko prosilec ostane na ozemlju navedene države članice za namene vložitve svoje prošnje, kot je določeno v tej uredbi.

1.  Organi države članice, v kateri je podana prošnja za mednarodno zaščito, ob registraciji prosilcu izdajo dokument na njegovo ime:

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi države članice, v kateri je vložena prošnja, v treh delovnih dneh od vložitve prošnje prosilcu izdajo dokument na njegovo ime:

črtano

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  z navedbo pravice prosilca, da ostane na ozemlju navedene države članice, ter tega, ali se lahko prosilec prosto giblje na celotnem ozemlju države članice ali le na njegovem delu;

(d)  z navedbo pravice prosilca, da ostane na ozemlju navedene države članice, da bi vložil prošnjo in da bo ta obravnavana, kot je določeno v tej uredbi, ter tega, ali se lahko prosilec prosto giblje na celotnem ozemlju države članice ali le na njegovem delu;

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  z navedbo, ali ima prosilec dovoljenje za opravljanje pridobitvene dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je po postopku za določitev v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) določena kot odgovorna za obravnavo prošnje druga država članica, organi navedene države članice prosilcu v treh delovnih dneh od premestitve prosilca v navedeno državo članico izdajo dokument iz odstavka 2.

3.  Kadar je po postopku za določitev v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) določena kot odgovorna za obravnavo prošnje druga država članica, organi navedene države članice prosilcu v treh delovnih dneh od premestitve prosilca v navedeno državo članico izdajo dokument iz odstavka 1.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Organ za presojo posodobi dokument iz odstavka 1 tega člena, ki potrjuje, da je bila prošnja vložena v skladu s členom 28. V dokumentu je naveden datum, od katerega ima prosilec dovoljenje za opravljanje pridobitvene dejavnosti.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokument iz odstavka 2 je veljaven za obdobje šestih mesecev, ki se ustrezno podaljša, da se zagotovi, da veljavnost navedenega dokumenta zajema obdobje, v katerem ima prosilec pravico ostati na ozemlju odgovorne države članice.

Dokument iz odstavka 1 je veljaven za obdobje šestih mesecev in se samodejno podaljša, kadar končna odločitev o prošnji za mednarodno zaščito še ni bila sprejeta, s čimer se zagotovi, da veljavnost navedenega dokumenta zajema obdobje, v katerem ima prosilec pravico ostati na ozemlju odgovorne države članice.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi obliko in vsebino dokumentov, ki se prosilcem izdajo ob registraciji in vložitvi prošnje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58.

5.  Komisija z izvedbenim aktom določi obliko in vsebino dokumenta, ki se prosilcem izda ob registraciji in vložitvi prošnje. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 58.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je mogoče sklepati, da državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so pridržani v centrih za tujce ali se nahajajo na mejnih prehodih, vključno s tranzitnimi območji, na zunanjih mejah, morda potrebujejo mednarodno zaščito, jih odgovorni organi obvestijo o možnosti, da zaprosijo za mednarodno zaščito, zlasti kadar:

1.  Odgovorni organi državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so pridržani v centrih za tujce ali se nahajajo na mejnih prehodih, vključno s tranzitnimi območji, obvestijo o možnosti, da zaprosijo za mednarodno zaščito, zlasti kadar:

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je verjetno, da je zadevna oseba mladoletnik brez spremstva;

črtano

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  je verjetno, da oseba potrebuje posebna procesna jamstva v skladu s členoma 19 in 20;

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obstajajo jasni znaki, da zadevna oseba trpi zaradi duševnih ali drugih motenj, zaradi katerih ni sposobna ugotoviti, da potrebuje mednarodno zaščito;

črtano

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odgovorni organi uredijo vse potrebno, da so na voljo storitve tolmačenja, da bi olajšali dostop do postopka za mednarodno zaščito.

2.  Odgovorni organi uredijo vse potrebno, da so na voljo storitve tolmačenja in, kjer je to potrebno in ustrezno, kulturnega posredovanja, da bi olajšali dostop do postopka za mednarodno zaščito. Poleg tega bi morali pristojni organi urediti vse potrebno, da bi mladoletnikom zagotovili alternativno možnost pridržanju.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko takšen dostop omejijo, kadar je to po nacionalnem pravu potrebno zaradi varnosti, javnega reda ali upravnega vodenja mejnega prehoda ali centra za tujce pod pogojem, da dostop ni resno oviran ali onemogočen.

Države članice lahko takšen dostop omejijo, kadar je to po nacionalnem pravu potrebno zaradi varnosti ali javnega reda na mejnem prehodu ali v centru za tujce pod pogojem, da dostop ni resno oviran ali onemogočen.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prošnje v imenu zakonca, partnerja, mladoletnika ali vzdrževane odrasle osebe

Prošnje v imenu mladoletnika ali vzdrževane odrasle osebe

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec lahko vloži prošnjo v imenu svojega zakonca ali partnerja v stabilnem in trajnem razmerju, mladoletnikov ali vzdrževanih odraslih oseb brez poslovne sposobnosti.

1.  Prosilec lahko vloži prošnjo v imenu mladoletnikov ali vzdrževanih odraslih oseb brez poslovne sposobnosti.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zakonec ali partner iz odstavka 1 je zaupno obveščen o ustreznih postopkovnih posledicah vložitve prošnje v njegovem imenu in o njegovi pravici, da poda ločeno prošnjo za mednarodno zaščito. Kadar se zakonec ali partner ne strinja z vložitvijo prošnje v njegovem imenu, ima možnost vložiti prošnjo v svojem imenu.

črtano

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če prosilec ne vloži prošnje v imenu svojega zakonca ali partnerja iz odstavka 1 v desetih delovnih dneh iz člena 28(1), se da zakoncu ali partnerju možnost, da vloži prošnjo v svojem imenu v nadaljnjih desetih delovnih dneh, začenši z iztekom prvih desetih delovnih dni. Če zakonec ali partner še vedno ne vloži svoje prošnje v teh nadaljnjih desetih delovnih dneh, se prošnja zavrže zaradi odstopa v skladu s postopkom iz člena 39.

črtano

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če prosilec ne vloži prošnje v imenu vzdrževane odrasle osebe iz odstavka 1 v desetih delovnih dneh iz člena 28(1), prošnjo v imenu navedene vzdrževane odrasle osebe vloži organ za presojo, če na podlagi posamične presoje njenega osebnega položaja meni, da bi zadevna vzdrževana odrasla oseba lahko potrebovala mednarodno zaščito.

4.  Če prosilec ne vloži prošnje v imenu vzdrževane odrasle osebe iz odstavka 1 v petnajstih delovnih dneh iz člena 28(1), prošnjo v imenu navedene vzdrževane odrasle osebe vloži organ za presojo, če na podlagi posamične presoje njenega osebnega položaja meni, da bi zadevna vzdrževana odrasla oseba lahko potrebovala mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če je oseba vložila prošnjo v imenu svojega zakonca ali partnerja v stabilnem in trajnem razmerju ali vzdrževanih odraslih oseb brez poslovne sposobnosti, dobi vsaka od navedenih oseb možnost za osebni razgovor.

5.  Če je oseba vložila prošnjo v imenu vzdrževane odrasle osebe brez poslovne sposobnosti, ta oseba dobi možnost za osebni razgovor.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Mladoletnik ima pravico vložiti prošnjo v svojem imenu, če je procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice, ali prek odrasle osebe, ki je zanj odgovorna po pravu ali praksi zadevne države članice, vključno s starši ali drugim skrbnikom po pravu ali dejanskim skrbnikom, ali odraslih družinskih članov v primeru mladoletnika s spremstvom ali prek skrbnika v primeru mladoletnika brez spremstva.

6.  Mladoletnik ima pravico vložiti prošnjo v svojem imenu, če je procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice, ali prek odrasle osebe, za katero se po pravu ali praksi zadevne države članice meni, da je odgovorna zanj, vključno s starši, službami za zaščito otrok ali drugim skrbnikom po pravu, ali odraslih družinskih članov v primeru mladoletnika s spremstvom ali prek skrbnika v primeru mladoletnika brez spremstva.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Kadar odrasla oseba, odgovorna za mladoletnika s spremstvom, zase ne poda prošnje, se mladoletnika s spremstvom jasno obvesti o možnosti, da ob podajanju prošnje vloži prošnjo v svojem imenu, ter o ustreznem postopku.

8.  Kadar odrasla oseba, odgovorna za mladoletnika s spremstvom, zase ne poda prošnje, pristojni organi mladoletnika na otroku prijazen način in v jeziku, ki ga otrok razume, obvestijo o možnosti, da ob podajanju prošnje vloži prošnjo v svojem imenu, in o ustreznem postopku ter zagotovijo mladoletniku s spremstvom dejansko priložnost, da to stori, če je procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice. Če mladoletnik ne vloži prošnje v petnajstih delovnih dneh ali nima procesne sposobnosti po nacionalnem pravu zadevne države članice, organ za presojo deluje v imenu mladoletnika, ob ustreznem upoštevanju njegovih stališč in po zahtevi ustreznim organom, naj presodijo otrokove koristi.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Kadar odrasla oseba, odgovorna za mladoletnika s spremstvom, ne vloži prošnje v imenu zadevnega mladoletnika v desetih delovnih dneh iz člena 28(1), se mladoletnika obvesti o možnosti, da prošnjo vloži v svojem imenu, in se mu da možnost, da to stori v nadaljnjih desetih delovnih dneh, začenši z iztekom prvih desetih delovnih dni, če je procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice. Če mladoletnik v teh nadaljnjih desetih delovnih dneh ne vloži prošnje v svojem imenu, se prošnja zavrže zaradi odstopa v skladu s postopkom iz člena 39.

9.  Kadar odrasla oseba, odgovorna za mladoletnika s spremstvom, ne vloži prošnje v imenu zadevnega mladoletnika v petnajstih delovnih dneh iz člena 28(1), se mladoletnika na otroku prijazen način in v jeziku, ki ga otrok razume, obvesti o možnosti, da prošnjo vloži v svojem imenu, in o ustreznem postopku ter mu zagotovijo dejansko priložnost, da to stori v nadaljnjih petnajstih delovnih dneh, začenši z iztekom prvih petnajstih delovnih dni, če je procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice. Če mladoletnik ni procesno sposoben po nacionalnem pravu zadevne države članice, organ za presojo deluje v imenu mladoletnika, ob podpori služb za zaščito otrok. Organ za presojo vloži prošnjo v imenu mladoletnika, če na podlagi svoje ocene otrokove koristi meni, da mladoletnik potrebuje mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Kadar odgovorna odrasla oseba ne vloži prošnje v imenu mladoletnika, mladoletnik s spremstvom ne vloži prošnje v svojem imenu, organ za presojo pa deluje v imenu mladoletnika in kot nadaljne ukrepanje po presoji otrokove koristi meni, da to ne bi bilo v otrokovo korist, organ za presojo sprejme potrebne ukrepe v skladu z nacionalnim pravom, da bi zagotovil, da bodo otrokovi interesi jamčeni.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Za namene odločanja o dopustnosti prošnje v primeru ločene prošnje zakonca, partnerja ali mladoletnika v skladu s členom 36(1)(d) je prošnja za mednarodno zaščito predmet prve obravnave, ali obstajajo dejstva v zvezi s položajem zakonca, partnerja ali mladoletnika, ki utemeljujejo ločeno prošnjo.

črtano

Kadar obstajajo dejstva v zvezi s položajem zakonca, partnerja ali mladoletnika, ki utemeljujejo ločeno prošnjo, se navedena ločena prošnja nadalje obravnava za odločanje o vsebini. V nasprotnem primeru se navedena ločena prošnja zavrže kot nedopustna brez poseganja v pravilno obravnavanje kakršne koli prošnje, vložene v imenu zakonca, partnerja ali mladoletnika.

 

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mladoletnik brez spremstva vloži prošnjo v svojem imenu, če je po nacionalnem pravu zadevne države članice procesno sposoben, ali pa jo v njegovem imenu vloži njegov skrbnik. Skrbnik mladoletniku brez spremstva pomaga in ga ustrezno obvesti o tem, kako in kje se vloži prošnja.

1.  Mladoletnik brez spremstva vloži prošnjo v svojem imenu, če je po nacionalnem pravu zadevne države članice procesno sposoben, ali pa jo v njegovem imenu vloži njegov skrbnik. Brez poseganja v pravico mladoletnikov brez spremstva do pravne pomoči in zastopanja v skladu s členoma 14 in 15 skrbnik mladoletniku brez spremstva pomaga in ga ustrezno obvesti o tem, kako in kje se vloži prošnja.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru mladoletnika brez spremstva začne rok desetih delovnih dni za vložitev prošnje iz člena 28(1) teči od trenutka, ko je za mladoletnika brez spremstva imenovan skrbnik in se je z njim srečal. Če skrbnik v desetih delovnih dneh ne vloži prošnje v imenu mladoletnika brez spremstva, prošnjo v imenu navedenega mladoletnika brez spremstva vloži organ za presojo, če na podlagi posamične presoje njegovega osebnega položaja meni, da bi zadevni mladoletnik lahko potreboval mednarodno zaščito.

2.  V primeru mladoletnika brez spremstva začne rok petnajstih delovnih dni za vložitev prošnje iz člena 28(1) teči od trenutka, ko je za mladoletnika brez spremstva imenovan skrbnik in se je z njim srečal. Če skrbnik v petnajstih delovnih dneh ne vloži prošnje v imenu mladoletnika brez spremstva, organ za presojo ukrepa v skladu s postopkom iz člena 31(9) in (9a).

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vse relevantne, točne in posodobljene informacije o razmerah v izvorni državi prosilca ob odločanju o prošnji, vključno z zakoni in predpisi izvorne države in načinom njihove uporabe, ter vse ostale relevantne informacije, ki jih prejme od Agencije Evropske unije za azil, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in relevantnih mednarodnih organizacij za človekove pravice ali iz drugih virov;

(b)  vse relevantne, točne in posodobljene informacije o razmerah v izvorni državi prosilca ob odločanju o prošnji, vključno z zakoni in predpisi izvorne države in načinom njihove uporabe, ter vse ostale relevantne informacije, ki jih prejme od Agencije Evropske unije za azil, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in relevantnih mednarodnih organizacij za človekove pravice, vključno z otrokovimi pravicami, ali iz drugih virov;

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ali so imele dejavnosti prosilca od odhoda iz izvorne države izključni ali poglavitni namen ustvarjanja potrebnih pogojev za prošnjo za mednarodno zaščito, z namenom presoje, ali bi bil prosilec ob vrnitvi v navedeno državo zaradi teh dejavnosti izpostavljen preganjanju ali resni škodi;

črtano

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ali se od prosilca lahko razumno pričakuje, da bo izkoristil zaščito druge države, v kateri bi lahko uveljavljal državljanstvo.

črtano

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebje, ki obravnava prošnje in odloča, ustrezno pozna relevantne standarde, ki se uporabljajo na področju azilnega in begunskega prava. Ima možnost, da se po potrebi o posameznih vprašanjih, kot so vprašanja, povezana z zdravjem, kulturo, vero, otroki ali spolom, posvetuje s strokovnjaki. Po potrebi lahko vprašanja naslovi na Agencijo Evropske unije za azil v skladu s členom 9(2)(b) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil).

3.  Osebje, ki obravnava prošnje in odloča, ustrezno pozna relevantne standarde, ki se uporabljajo na področju azilnega in begunskega prava, in je zaključilo potrebno usposabljanje v skladu s členom 7 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil). Ima možnost, da se po potrebi o posameznih vprašanjih, kot so vprašanja, povezana z zdravjem, kulturo, vero, duševnim zdravjem, otroki ali spolom, posvetuje s strokovnjaki. Po potrebi lahko vprašanja naslovi na Agencijo Evropske unije za azil v skladu s členom 9(2)(b) Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil).

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ima prosilec posebne potrebe glede sprejema v smislu člena 20 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) ali potrebuje posebna procesna jamstva, zlasti kadar je mladoletnik brez spremstva.

(b)  ima prosilec posebne potrebe glede sprejema v smislu člena 20 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) ali potrebuje posebna procesna jamstva iz členov od 19 do 22 te uredbe, zlasti kadar je mladoletnik brez spremstva.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obravnava za ugotavljanje dopustnosti prošnje v skladu s členom 36(1) ne traja dlje kot en mesec od vložitve prošnje.

Kadar je primerno, obravnava za ugotavljanje dopustnosti prošnje v skladu s členom 36(1) ne traja dlje kot en mesec od vložitve prošnje. Kadar organ za presojo ne ugotovi dopustnosti prošnje v enem mesecu od oddaje prošnje, obravnavo prošnje nadaljuje v skladu z odstavkoma 2 in 3 ter členom 37. Organ za presojo ustrezno obvesti prosilca.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rok za takšno obravnavo je deset delovnih dni, kadar v skladu s členom 3(3)(a) Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) država članica, v kateri je bila najprej vložena prošnja, uporabi koncept prve države azila ali varne tretje države iz člena 36(1)(a) in (b).

Rok za takšno obravnavo je deset delovnih dni, kadar država članica, v kateri je bila najprej vložena prošnja, uporabi koncept prve države azila ali varne tretje države iz člena 36(1)(a) in (b).

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organ za presojo lahko odloži zaključek postopka obravnave, kadar se zaradi negotovih razmer v izvorni državi, za katere se predvideva, da so začasne, ne more razumno pričakovati, da bo odločeno v rokih iz odstavka 2 in člena 40(4) glede pospešenega postopka obravnave. V takšnih primerih organ za presojo:

črtano

(a)  vsaj vsaka dva meseca pregleda razmere v zadevni izvorni državi;

 

(b)  zadevne prosilce v razumnem roku obvesti o razlogih za odlog.

 

Država članica Komisijo in Agencijo Evropske unije za azil v razumnem času obvesti o odlogu postopkov za navedeno izvorno državo. Organ za presojo postopek obravnave v vsakem primeru zaključi v 15 mesecih od vložitve prošnje.

 

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odločitev o prošnji za mednarodno zaščito se izda pisno, prosilca pa se o njej obvesti brez nepotrebnega odlašanja, in sicer v jeziku, ki ga razume ali za katerega se razumno domneva, da ga razume.

1.  Odločitev o prošnji za mednarodno zaščito se izda pisno, prosilca in njegovega pravnega svetovalca pa se o njej obvesti brez nepotrebnega odlašanja ter v vsakem primeru najpozneje sedem dni po sprejetju odločitve, in sicer v jeziku, ki ga razume.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se prošnja zavrže kot nedopustna, zavrne kot neutemeljena v zvezi s statusom begunca ali statusom subsidiarne zaščite ali zavrže kot izrecno umaknjena ali zaradi odstopa, se v odločitvi navedejo dejanski in pravni razlogi. Informacije o postopku izpodbijanja odločitve o zavrnitvi priznanja mednarodne zaščite se priskrbijo v pisni obliki, razen če so bile prosilcu že zagotovljene na drug način.

2.  Kadar se prošnja zavrže kot nedopustna, zavrne kot neutemeljena v zvezi s statusom begunca ali statusom subsidiarne zaščite ali zavrže kot izrecno umaknjena ali kot implicitno umaknjena, se v odločitvi navedejo dejanski in pravni razlogi. Informacije o postopku izpodbijanja odločitve o zavrnitvi priznanja mednarodne zaščite, vključno z ustreznimi roki, se priskrbijo v pisni obliki.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V primeru prošenj v imenu zakoncev, partnerjev, mladoletnikov ali vzdrževanih odraslih oseb brez poslovne sposobnosti in vedno, kadar prošnja temelji na isti podlagi, lahko organ za presojo sprejme enotno odločitev, ki zajema vse prosilce, razen če bi bile s tem razkrite posebne okoliščine prosilca, kar bi lahko ogrozilo njegove interese, zlasti v primerih preganjanja na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali starosti. V takih primerih se za zadevno osebo sprejme ločena odločitev.

3.  V primeru prošenj v imenu mladoletnikov ali vzdrževanih odraslih oseb brez poslovne sposobnosti in kadar vse prošnje temeljijo na točno isti podlagi, lahko organ za presojo sprejme enotno odločitev, ki zajema vse prosilce, razen če bi bile s tem razkrite posebne okoliščine prosilca, kar bi lahko ogrozilo njegove interese, zlasti v primerih nasilja na podlagi spola, trgovine z ljudmi, preganjanja na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali starosti. V takih primerih se za zadevno osebo sprejme ločena odločitev.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za presojo presodi dopustnost prošnje v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II in zavrže prošnjo kot nedopustno, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

1.  Organ za presojo lahko presodi dopustnost prošnje v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II in lahko zavrže prošnjo kot nedopustno, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prošnja je naknadna prošnja, pri kateri se niso pojavili novi relevantni elementi ali ugotovitve v zvezi z vprašanjem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za upravičenca do mednarodne zaščite v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), ali v zvezi z razlogom za nedopustnost, ki je bil uporabljen prej, ali jih prosilec ni predstavil;

črtano

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zakonec ali partner ali mladoletnik s spremstvom vloži prošnjo po tem, ko je privolil v to, da se prošnja vloži v njegovem imenu, in ne obstajajo dejstva v zvezi s položajem zakonca, partnerja ali mladoletnika, ki bi utemeljevala ločeno prošnjo.

(d)  mladoletnik s spremstvom vloži prošnjo po tem, ko je privolil v to, da se prošnja vloži v njegovem imenu v skladu s členom 31(6), in ne obstajajo dejstva v zvezi s položajem mladoletnika, ki bi utemeljevala ločeno prošnjo.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odstavek 1(a) in (b) se ne uporablja za upravičence do subsidiarne zaščite, ki so bili preseljeni po hitrem postopku v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o preselitvi).37

črtano

__________________

 

37UL L […], […], str. […].

 

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar po obravnavi prošnje v skladu s členom 3(3)(a) Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba) prva država članica, v kateri je vložena prošnja, meni, da je prošnja dopustna, odgovorni državi članici ni treba ponovno uporabiti določb iz odstavka 1(a) in (b).

črtano

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar organ za presojo prima facie meni, da se prošnja lahko zavrne kot očitno neutemeljena, mu ni treba odločati o dopustnosti prošnje.

črtano

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za presojo neutemeljeno prošnjo šteje za očitno neutemeljeno v primerih iz člena 40(1)(a), (b), (c), (d) in (e).

3.  Organ za presojo neutemeljeno prošnjo lahko šteje za očitno neutemeljeno v primerih iz člena 40(1)(a), (b), (c), (d) in (e).

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec lahko svojo prošnjo po lastni presoji umakne kadar koli med postopkom.

1.  Prosilec lahko svojo prošnjo po lastni presoji umakne kadar koli med postopkom. Organ za presojo zagotovi, da prosilec razume vse postopkovne posledice take odločitve.

Obrazložitev

Ključno je, da prosilec razume (pomembne) posledice izrecnega umika svoje prošnje.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za presojo zavrže prošnjo zaradi odstopa, če:

1.  Organ za presojo prekine obravnavo prošnje za mednarodno zaščito, če:

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zakonec, partner ali mladoletnik ni vložil svoje prošnje po tem, ko je v njegovem imenu ni vložil prosilec, kot je navedeno v členu 31(3) in (8);

črtano

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prosilec odkloni sodelovanje s tem, da ne zagotovi potrebnih podrobnosti za obravnavo prošnje in da ne zagotovi svojih prstnih odtisov in podobe obraza v skladu s členom 7(3);

(c)  prosilec odkloni sodelovanje s tem, da ne zagotovi informacij iz točk (a) in (b) člena 27(1) ali da ne zagotovi svojih biometričnih podatkov v skladu s členom 7(3);

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se prosilec ne prikaže na osebnem razgovoru, čeprav bi se v skladu s členi 1012 moral;

(d)  se prosilec več kot enkrat ne prikaže na osebnem razgovoru, čeprav bi se v skladu s členi 10, 11 in 12 moral, razen če lahko dokaže, da so razlogi za to okoliščine, na katere ni mogel vplivati.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prosilec zapusti svoje prebivališče, ne da bi o tem obvestil pristojne organe ali brez dovoljenja v skladu s členom 7(4);

črtano

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  prosilec večkrat ni izpolnil obveznosti javljanja, ki so mu bile naložene na podlagi člena 7(5).

(f)  prosilec večkrat ni izpolnil obveznosti javljanja, ki so mu bile naložene na podlagi člena 7(5), razen če lahko dokaže, da te obveznosti ni izpolnil zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 organ za presojo prekine obravnavo prošnje in prosilcu na prebivališče ali kraj bivanja iz člena 7(4) pošlje pisno obvestilo, v katerem ga obvesti, da je bila obravnava njegove prošnje prekinjena in da bo prošnja dokončno zavržena zaradi odstopa, če se prosilec ne javi organu za presojo v obdobju enega meseca od datuma, ko je bilo pisno obvestilo poslano.

2.  V primerih iz odstavka 1 organ za presojo prekine obravnavo prošnje in prosilcu na prebivališče, kraj bivanja ali na elektronski naslov iz člena 7(4) pošlje pisno obvestilo, v katerem ga obvesti, da je bila obravnava njegove prošnje prekinjena in da bo prošnja dokončno zavržena zaradi implicitnega umika, če prosilec ne izpolni obveznosti iz odstavka 1 v obdobju dveh mesecev od datuma, ko je bilo pisno obvestilo poslano. Po potrebi se kopija pošlje pravnemu zastopniku.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se prosilec v navedenem enomesečnem obdobju javi organu za presojo in dokaže, da svojih obveznosti ni izpolnil zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati, organ za presojo nadaljuje z obravnavo prošnje.

3.  Kadar prosilec v navedenem dvomesečnem obdobju izpolni obveznosti iz odstavka 1, organ za presojo nadaljuje obravnavo prošnje. Organ za presojo največ enkrat nadaljuje obravnavo prošnje v skladu z odstavkom 2, razen če lahko prosilec dokaže, da svoje obveznosti ni izpolnil zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati. Prošnja se sicer zavrne kot implicitno umaknjena.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar se prosilec v navedenem enomesečnem obdobju ne javi organu za presojo in ne dokaže, da svojih obveznosti ni izpolnil zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati, organ za presojo šteje, da je bila prošnja implicitno umaknjena.

4.  Kadar se prosilec v navedenem dvomesečnem obdobju ne javi organu za presojo, organ za presojo zavrne prošnjo kot implicitno umaknjeno.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je prošnja implicitno umaknjena, organ za presojo sprejme odločitev, s katero prošnjo zavrže zaradi odstopa ali kot neutemeljeno, če je organ za presojo že pred fazo postopka, v kateri je prošnja implicitno umaknjena, ugotovil, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zaščito v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil).

5.  Kadar je prošnja implicitno umaknjena, lahko organ za presojo sprejme odločitev, s katero prošnjo zavrže zaradi odstopa ali kot neutemeljeno, če je organ za presojo že pred fazo postopka, v kateri je prošnja implicitno umaknjena, ugotovil, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zaščito v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil).

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  so prosilčeve navedbe očitno nedosledne in protislovne, očitno lažne ali očitno malo verjetne ter v nasprotju z dovolj preverjenimi informacijami o izvorni državi, zaradi česar je njegova prošnja očitno neprepričljiva glede vprašanja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za upravičenca do mednarodne zaščite v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil);

(b)  so prosilčeve navedbe očitno nedosledne in protislovne ali očitno lažne ter v nasprotju z dovolj preverjenimi informacijami o izvorni državi, zaradi česar je njegova prošnja očitno neprepričljiva glede vprašanja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za upravičenca do mednarodne zaščite v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil);

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prosilec poda prošnjo samo zato, da bi zadržal ali onemogočil izvršitev predhodne ali skorajšnje odločbe o odstranitvi z ozemlja države članice;

(d)  prosilec poda prošnjo zgolj s ciljem, da bi zadržal, onemogočil ali preprečil izvršitev predhodne ali skorajšnje odločbe o odstranitvi z ozemlja države članice;

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  se lahko tretja država šteje za varno izvorno državo za prosilca v smislu te uredbe;

(e)  se lahko tretja država šteje za varno izvorno državo za prosilca v smislu te uredbe, če se lahko v okviru takega postopka zagotovi ustrezna podpora za namene člena 19;

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  se lahko prosilec zaradi resnih razlogov šteje za grožnjo nacionalni varnosti ali javnemu redu držav članic;

(f)  se lahko prosilec zaradi resnih razlogov šteje za grožnjo nacionalni varnosti ali javnemu redu držav članic v skladu s postopkom iz člena XXX Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba);

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prosilec ne izpolnjuje obveznosti iz člena 4(1) in člena 20(3) Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba), razen če dokaže, da je do neizpolnjevanja prišlo zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati;

črtano

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  je prošnja naknadna prošnja, in sicer tako očitno neutemeljena ali z namenom zlorabe, da nima dejanskih možnosti za uspeh.

črtano

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar organ za presojo meni, da obravnava prošnje vključuje dejanska ali pravna vprašanja, ki so preveč zapletena za obravnavo v pospešenem postopku obravnave, lahko nadaljuje vsebinsko obravnavo v skladu s členoma 34 in 37. V tem primeru ali kadar se ne more v rokih iz odstavka 2 odločiti iz drugih razlogov, se zadevnega prosilca obvesti o spremembi postopka.

4.  Kadar organ za presojo meni, da obravnava prošnje vključuje dejanska ali pravna vprašanja, ki so preveč zapletena za obravnavo v pospešenem postopku obravnave, kadar ne more odločiti v roku iz odstavka 2 tega člena, nadaljuje vsebinsko obravnavo v skladu s členoma 34 in 37. V tem primeru se zadevnega prosilca obvesti o spremembi postopka.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prosilec prihaja iz tretje države, ki se v skladu s pogoji iz člena 47 šteje za varno izvorno državo;

črtano

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za presojo lahko v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II odloči o prošnji na meji ali tranzitnih območjih države članice glede:

1.  Organ za presojo lahko odloči o prošnji na meji ali tranzitnih območjih države članice v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II. Ta odločitev je omejena na:

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dopustnosti prošnje, podane na takih krajih, v skladu s členom 36(1); ali

(a)  dopustnosti prošnje, podane na takih krajih, v skladu s členom 36; ali

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V primeru prihodov, pri katerih gre za nesorazmerno število državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki vložijo prošnje za mednarodno zaščito na meji ali tranzitnem območju, zaradi česar se določbe iz odstavka 1 v praksi težko izvajajo, se lahko postopek na meji uporablja tudi v bližini meje ali tranzitnega območja.

4.  V primeru prihodov, pri katerih gre za nesorazmerno število državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki vložijo prošnje za mednarodno zaščito na meji ali tranzitnem območju, zaradi česar se določbe iz odstavka 1 v praksi težko izvajajo, se lahko postopek na meji uporablja tudi v bližini meje ali tranzitnega območja. Tudi v teh okoliščinah se uporabljajo roki iz odstavka 2.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Postopek na meji se lahko v skladu s členi 8–11 Direktive XXX/XXX/EU (direktiva o pogojih za sprejem) uporabi za mladoletnike brez spremstva le, kadar:

5.  Postopek na meji se lahko za mladoletnike uporablja le, če je na voljo alternativa pridržanju mladoletnika. Postopek na meji se ne uporablja za mladoletnike brez spremstva v skladu z Direktivo (EU) XXX/XXX (direktiva o pogojih za sprejem) .

(a)  prosilec prihaja iz tretje države, ki se v skladu s pogoji iz člena 47 šteje za varno izvorno državo;

 

(b)  se lahko prosilec zaradi resnih razlogov šteje za grožnjo nacionalni varnosti ali javnemu redu države članice ali je bil prosilec prisilno izgnan zaradi resnih razlogov nacionalne varnosti ali javnega reda na podlagi nacionalnega prava;

 

(c)  obstajajo utemeljeni razlogi, da se tretja država šteje za varno tretjo državo za prosilca v skladu s pogoji iz člena 45;

 

(d)  je prosilec zavajal organe z navedbo neresničnih informacij ali dokumentov ali s tem, da je zamolčal relevantne informacije ali dokumente o svoji identiteti ali državljanstvu, ki bi lahko negativno vplivali na odločitev.

 

Točka (d) se uporabi le, kadar obstajajo resni razlogi, da se šteje, da poskuša prosilec prikriti relevantne elemente, zaradi katerih bi bila verjetno sprejeta odločitev o zavrnitvi priznanja mednarodne zaščite, ter pod pogojem, da je imel prosilec dejansko možnost, da utemeljeno pojasni svoja dejanja.

 

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Naknadna prošnja je predmet predhodne obravnave, v kateri organ za presojo ugotovi, ali so se pojavili ali bili s strani prosilca predstavljeni novi relevantni elementi ali ugotovitve, ki znatno povečujejo verjetnost, da bo prosilec izpolnjeval pogoje za upravičenca do mednarodne zaščite v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), ali ki so v zvezi z razlogi, da je bila predhodna prošnja zavržena kot nedopustna.

2.  Naknadna prošnja je predmet predhodne obravnave, v kateri organ za presojo ugotovi, ali so se pojavili ali bili s strani prosilca predstavljeni novi relevantni elementi ali ugotovitve, ki znatno povečujejo verjetnost, da bo prosilec izpolnjeval pogoje za upravičenca do mednarodne zaščite v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), ali ki so v zvezi z razlogi, da je bila predhodna prošnja zavržena.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Predhodna obravnava se izvede na podlagi pisnih navedb in osebnega razgovora v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II. Osebni razgovor se lahko opusti v primerih, kadar je iz pisnih navedb jasno, da prošnja ne vsebuje novih relevantnih elementov ali ugotovitev ali da očitno ni utemeljena in nima dejanskih možnosti za uspeh.

3.  Predhodna obravnava se izvede na podlagi pisnih navedb in osebnega razgovora v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II. Osebni razgovor se lahko opusti v primerih, kadar je iz pisnih navedb jasno, da prošnja ne vsebuje novih relevantnih elementov ali ugotovitev ali da ni utemeljena in nima dejanskih možnosti za uspeh.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  so se pojavili novi relevantni elementi ali ugotovitve iz odstavka 2 ali jih je predstavil prosilec;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar pogoji za začetek novega postopka iz odstavka 4 niso izpolnjeni, organ za presojo zavrže prošnjo kot nedopustno ali očitno neutemeljeno, če je prošnja tako jasno neutemeljena ali z namenom zlorabe, da nima dejanskih možnosti za uspeh.

5.  Kadar pogoji za začetek novega postopka iz odstavka 4 niso izpolnjeni, organ za presojo zavrže prošnjo kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno, če je prošnja neutemeljena ali z namenom zlorabe ter nima dejanskih možnosti za uspeh.

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v načelo nevračanja lahko države članice določijo izjemo glede pravice ostati na njihovem ozemlju ter odstopajo od člena 54(1), kadar:

Brez poseganja v načelo nevračanja lahko države članice določijo izjemo glede pravice ostati na njihovem ozemlju, kadar:

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je organ za presojo zavrnil naknadno prošnjo kot nedopustno ali očitno neutemeljeno;

(a)  je organ za presojo zavrnil naknadno prošnjo kot očitno neutemeljeno;

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je v kateri koli državi članici podana druga ali nadaljnja naknadna prošnja po tem, ko je bila že sprejeta končna odločitev, s katero je bila predhodna naknadna prošnja zavržena kot nedopustna, neutemeljena ali očitno neutemeljena.

(b)  je v kateri koli državi članici podana druga ali nadaljnja naknadna prošnja po tem, ko je bila že sprejeta končna odločitev, s katero je bila predhodna naknadna prošnja zavržena kot neutemeljena ali očitno neutemeljena.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tretja država se za posameznega prosilca šteje za prvo državo azila, če:

1.  Kadar organ za presojo uporablja postopek za presojo dopustnosti prošnje v skladu s točko (a) člena 36(1), se tretja država za posameznega prosilca šteje za prvo državo azila, če je bil prosilcu v tej državi priznan status begunca in je bil v tej državi pred potovanjem v Unijo deležen učinkovite zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo in lahko še vedno koristi to zaščito.

(a)  je bil prosilec pred potovanjem v Unijo v navedeni državi deležen zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo in lahko navedeno zaščito še vedno koristi ali

 

(b)  je bil prosilec pred potovanjem v Unijo v navedeni državi deležen zadostne zaščite in lahko navedeno zaščito še vedno koristi.

 

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za presojo šteje, da je prosilec deležen zadostne zaščite v smislu odstavka 1(b), če je prepričan, da:

črtano

(a)  življenje in svoboda nista ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja;

 

(b)  ne obstaja nevarnost resne škode, kot je opredeljena v Uredbi (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil);

 

(c)  se v skladu z Ženevsko konvencijo spoštuje načelo nevračanja;

 

(d)  se spoštuje prepoved odstranitve, ki bi kršila prepoved mučenja ter krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, kakor je določena v mednarodnem pravu;

 

(e)  obstaja pravica do zakonitega prebivanja;

 

(f)  obstaja ustrezen dostop do trga dela, sprejemnih objektov, zdravstva in izobraževanja; ter

 

(g)  obstaja pravica do združitve družine v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

 

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Preden se prošnja lahko zavrže kot nedopustna na podlagi člena 36(1)(a), se prosilcu dovoli izpodbijanje uporabe koncepta prve države azila glede na njegove posebne okoliščine ob vložitvi prošnje in med razgovorom o dopustnosti.

3.  Prosilec lahko v kateri koli fazi postopka izpodbija uporabo koncepta prve države azila s sklicevanjem na svoje posebne okoliščine.

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V zvezi z mladoletniki brez spremstva se lahko koncept prve države azila uporabi le, če so organi držav članic od organov zadevne tretje države najprej pridobili zagotovilo, da bodo navedeni organi mladoletnika brez spremstva sprejeli v nadzor ter da bo mladoletnik brez spremstva nemudoma deležen ene izmed vrst zaščite iz odstavka 1.

4.  Koncept prve države azila se ne uporablja za mladoletnike brez spremstva, razen če se ugotovi, da je to očitno v otrokovo korist in če so organi držav članic od organov zadevne tretje države najprej pridobili zagotovilo, da bodo mladoletnika brez spremstva sprejeli v nadzor ter da bo mladoletnik brez spremstva nemudoma deležen ene izmed vrst zaščite iz odstavka 1.

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prosilca obvesti o tem;

(a)  prosilca pisno obvesti o tem;

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar zadevna tretja država prosilca ne sprejme ali ne sprejme ponovno na svoje ozemlje, organ za presojo prekliče odločitev, s katero se prošnja zavrže kot nedopustna, in omogoči dostop do postopka v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II in oddelka I poglavja III.

6.  Kadar zadevna tretja država prosilca ne sprejme ponovno na svoje ozemlje, organ za presojo prekliče odločitev, s katero se prošnja zavrže kot nedopustna, in omogoči dostop do postopka v skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz poglavja II in oddelka I poglavja III.

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tretja država se določi kot varna tretja država, če:

Organ za presojo lahko pri uporabi postopka o dopustnosti v skladu s točko (b) člena 36(1) uporabi koncept varne tretje države le, ko se prepriča, da bodo prosilca obravnavali v skladu z naslednjimi merili:

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  življenje in svoboda nista ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja;

(a)  življenje in svoboda nista ogroženi zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja in ni odvzema prostosti brez dolžnega pravnega postopanja;

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ni dejanskega tveganja, da bi tretja država prosilca premestila v drugo državo, v kateri ne bi bil deležen dejanske zaščite ali bi mu grozilo, da bo od tam premeščen v katero koli drugo državo, kjer taka zaščita ne bi bila na voljo;

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obstaja možnost zaščite v skladu z vsebinskimi standardi Ženevske konvencije ali zadostne zaščite iz člena 44(2), kar je primerno.

črtano

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  obstaja pravica do zakonitega prebivanja;

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  obstaja ustrezen dostop do trga dela, sprejemnih objektov, zdravstva in izobraževanja;

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  tretja država upošteva morebitno posebno ranljivost prosilca in ohranja interese prosilca v zvezi z zasebnostjo;

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  je dejanska zaščita na voljo, dokler ni mogoče najti trajne rešitve;

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ee)  obstaja pravica do združitve družine v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ef)  je tretja država pristopila k mednarodnim instrumentom na področju beguncev in temeljnih človekovih pravic ter spoštuje njihove standarde in prakso.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eg)  je mogoče zaprositi za status begunca ter, če se ugotovi, da je oseba begunec, prejeti zaščito v skladu z Ženevsko konvencijo, ki je ratificirana in se uporablja brez geografskih omejitev, ali zaprositi za učinkovito zaščito v smislu točk (a) do (g) in jo prejeti.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Presoja, ali se tretja država lahko določi kot varna tretja država v skladu s to uredbo, temelji na vrsti virov informacij, vključno zlasti z informacijami držav članic, Agencije Evropske unije za azil, Evropske službe za zunanje delovanje, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Sveta Evrope in drugih relevantnih organizacij.

Presoja, ali se tretja država lahko določi kot varna tretja država v skladu s to uredbo, temelji na vrsti virov informacij, vključno zlasti z informacijami držav članic, Agencije Evropske unije za azil, Evropske službe za zunanje delovanje, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Sveta Evrope in drugih relevantnih mednarodnih organizacij ter nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Koncept varne tretje države se uporablja:

črtano

(a)  kadar je tretja država določena kot varna tretja država v skladu s členom 50;

 

(b)  kadar je tretja država določena kot varna tretja država na ravni Unije ali

 

(c)  v posameznih primerih za posameznega prosilca.

 

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za presojo šteje tretjo državo za varno tretjo državo za posameznega prosilca po individualni obravnavi prošnje le, če je prepričan, da je zadevna tretja država varna za posameznega prosilca v skladu z merili iz odstavka 1, in če je ugotovil, da:

3.  Organ za presojo lahko šteje tretjo državo za varno tretjo državo za posameznega prosilca po individualni obravnavi prošnje le, če je prepričan, da je zadevna tretja država varna za posameznega prosilca v skladu z merili iz odstavka 1, in če je ugotovil, da:

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obstaja povezava med prosilcem in zadevno tretjo državo, na podlagi katere bi bilo razumno, da gre navedena oseba v navedeno državo, tudi ker je bil prosilec v tranzitu čez navedeno tretjo državo, ki je zemljepisno blizu izvorni državi prosilca;

(a)  obstaja zadostna povezava med prosilcem in zadevno tretjo državo, na podlagi katere bi bilo razumno, da gre navedena oseba v navedeno državo; to pomeni obstoj predhodnega prebivanja ali bivanja v tej državi, pri čemer se glede na trajanje in naravo tega prebivanja in bivanja lahko razumno pričakuje, da bo prosilec v tej državi iskal zaščito, in obstajajo razlogi, da bo prosilec v to državo ponovno sprejet. ter

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Preden se prošnja lahko zavrže kot nedopustna na podlagi člena 36(1)(b), se prosilcu dovoli izpodbijanje uporabe koncepta varne tretje države glede na njegove posebne okoliščine ob vložitvi prošnje in med razgovorom o dopustnosti.

4.  Prosilcu se v kateri koli fazi postopka dovoli izpodbijanje uporabe koncepta varne tretje države glede na njegove posebne okoliščine.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V zvezi z mladoletniki brez spremstva se lahko koncept varne tretje države uporabi le, če so organi držav članic od organov zadevne tretje države najprej pridobili zagotovilo, da bodo mladoletnika brez spremstva sprejeli v nadzor ter da bo mladoletnik brez spremstva nemudoma deležen ene izmed vrst zaščite iz odstavka 1(e).

5.  Koncept varne tretje države se ne uporablja za mladoletnike brez spremstva, razen če se ugotovi, da je to očitno v njihovo korist, in če so organi držav članic od organov zadevne tretje države najprej pridobili zagotovilo, da bodo mladoletnika brez spremstva sprejeli v nadzor ter da bo mladoletnik brez spremstva nemudoma deležen ene izmed vrst iz tega člena ali člena 44.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prosilca obvesti o tem; ter

(a)  prosilca pisno obvesti o tem; ter

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prosilcu zagotovi dokument, s katerim organom tretje države v jeziku navedene države sporoča, da prošnja zaradi uporabe koncepta varne tretje države vsebinsko ni bila obravnavana.

(b)  prosilcu zagotovi dokument, s katerim organom tretje države v jeziku navedene države sporoča, da prošnja vsebinsko ni bila obravnavana.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 46

črtano

Določitev varnih tretjih držav na ravni Unije

 

1.  Tretje države se na ravni Unije določijo kot varne tretje države v skladu s pogoji iz člena 45(1).

 

2.  Komisija s pomočjo Agencije Evropske unije za azil in na osnovi drugih virov informacij iz drugega odstavka člena 45(1) redno pregleduje razmere v tretjih državah, ki so na ravni Unije določene kot varne tretje države.

 

3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za začasno odstranitev določitve tretje države kot varne tretje države na ravni Unije pod pogoji iz člena 49.

 

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tretja država se lahko v skladu s to uredbo določi kot varna izvorna država, če se na podlagi pravnega položaja, uporabe prava v okviru demokratičnega sistema in splošnih političnih okoliščin lahko sklepa, da na splošno ni preganjanja, kakor je opredeljeno v členu 9 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in ni ogroženosti zaradi vsesplošnega nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada.

1.  Tretja država se lahko v skladu s to uredbo določi kot varna izvorna država, če se na podlagi pravnega položaja, uporabe prava v okviru demokratičnega sistema in splošnih političnih okoliščin lahko sklepa, da ni splošnega ali stalnega preganjanja, kakor je opredeljeno v členu 9 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in ni ogroženosti zaradi vsesplošnega nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada.

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Presoja, ali se tretja država lahko določi kot varna izvorna država v skladu s to uredbo, temelji na vrsti virov informacij, vključno zlasti z informacijami držav članic, Agencije Evropske unije za azil, Evropske službe za zunanje delovanje, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Sveta Evrope in drugih relevantnih organizacij, ter upošteva skupno analizo informacij o izvorni državi iz člena 10 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil).

2.  Presoja, ali se tretja država lahko določi kot varna izvorna država v skladu s to uredbo, temelji na vrsti virov informacij, vključno zlasti z informacijami držav članic, Agencije Evropske unije za azil, Evropske službe za zunanje delovanje, delegacije Unije v tej državi, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Sveta Evrope, relevantnih mednarodnih organizacij in nacionalnih ali mednarodnih nevladnih organizacij, ter upošteva skupno analizo informacij o izvorni državi iz člena 10 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil).

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice koncepta varne tretje države izvora ne uporabijo za prosilce, ki so pripadniki manjšine ali skupine ljudi, ki je glede na razmere v izvorni državi, ugotovljene na podlagi virov informacij iz člena 2(2), še vedno v nevarnosti.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija s pomočjo Agencije Evropske unije za azil in na osnovi drugih virov informacij iz člena 45(2) redno pregleduje razmere v tretjih državah, ki so navedene na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav.

2.  Komisija neprestano pregleduje razmere v tretjih državah, ki so navedene na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav ali so z njega začasno odstranjene v skladu s členom 49. S pomočjo Agencije Evropske unije za azil in na osnovi drugih virov informacij iz člena 47(2) neprestano pregleduje, ali te države izpolnjujejo pogoje za to, da se določijo kot varne izvorne države v skladu s členom 47. Komisija o tem pravočasno obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija se pri rednem pregledovanju razmer v tretjih državah, ki so navedene na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, in državah, ki so bile s tega seznama začasno odstranjene, posvetuje z Agencijo Evropske unije za azil, Komisija lahko to agencijo zaprosi, naj opravi pregled razmer v kateri od teh tretjih držav in oceni, ali so merila iz člena 47 še vedno izpolnjena.

 

Komisija se pri pregledovanju skupnega seznama varnih izvornih držav posvetuje z mednarodnimi organizacijami, zlasti z UNHCR, in ustreznimi organizacijami civilne družbe ali posamezniki z dokazanim strokovnim znanjem o posamezni državi in človekovih pravicah.

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za začasno odstranitev tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav pod pogoji iz člena 49.

črtano

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 49 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začasna in trajna odstranitev določitve tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav

Začasna odstranitev tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za začasno odstranitev tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav pod pogoji iz tega člena.

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V primeru nenadne spremembe razmer v tretji državi, ki je na ravni Unije določena kot varna tretja država ali se nahaja na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, Komisija izvede utemeljeno presojo, ali navedena država izpolnjuje pogoje iz člena 45 oziroma člena 47, in če Komisija meni, da ti pogoji niso več izpolnjeni, sprejme delegirani akt o začasni odstranitvi določitve tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za šest mesecev.

1.  Če bi nenadne spremembe razmer v tretji državi s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav lahko privedle do tega, da ta država ne bi več izpolnjevala pogojev za njeno določitev kot varne države izvora, Komisija nemudoma in kar najhitreje izvede utemeljeno presojo, ali navedena država izpolnjuje pogoje iz člena 47, in če ti pogoji niso več izpolnjeni, v najkrajšem možnem času v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirani akt o začasni odstranitvi te tretje države s skupnega seznama varnih izvornih držav za šest mesecev. Komisija čim prej po tem, ko ugotovi spremembo razmer, v vsakem primeru pa pred sprejetjem delegiranega akta o začasni odstranitvi te tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, o tem obvesti države članice in jim priporoči, naj za to tretjo državo na nacionalni ravni ne uporabljajo koncepta varne izvorne države.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če se v obdobju začasne odstranitve tretje države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav na podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, da ta država spet izpolnjuje pogoje iz člena 47, Komisija najhitreje v šestih mesecih po sprejetju sklepa iz odstavka 1 tega člena v skladu s členom 290 PDEU sprejme sklep o preklicu začasne odstranitve te države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  UNHCR, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki z dokazanim ustreznim strokovnim znanjem o posamezni državi in človekovih pravicah lahko Komisijo zaprosijo, da državo začasno ali trajno odstrani s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Prošnja mora vsebovati podroben in posodobljen pregled stanja človekovih pravic in njihovih stalnih kršitev v zadevni državi. V njej mora biti tudi navedeno, da merila iz člena 47 niso izpolnjena, s čimer se utemelji začasna ali trajna odstranitev te države s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Komisija oceni informacije, ki jih prejme v tej prošnji, razen če meni, da je prošnja nedopustna, neutemeljena ali se ponavlja.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar Komisija v skladu z odstavkom 1 sprejme delegirani akt o začasni odstranitvi določitve tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, v treh mesecih po datumu sprejetja navedenega delegiranega akta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom predloži predlog za spremembo te uredbe, da bi se navedena tretja država odstranila iz določitve varnih tretjih držav na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav.

črtano

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar Komisija v treh mesecih od sprejetja delegiranega akta iz odstavka 2 ne predloži takega predloga, delegirani akt o začasni odstranitvi določitve tretje države kot varne tretje države na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav preneha učinkovati. Kadar Komisija v treh mesecih tak predlog predloži, je pooblaščena, da na podlagi utemeljene presoje podaljša veljavnost navedenega delegiranega akta za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja tega podaljšanja.

črtano

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 49a

 

Uvrstitev tretje države na skupni evropski seznam varnih izvornih držav ali odstranitev tretje države s tega seznama

 

1. Če Komisija v skladu s členom 49(1) sprejme delegirani akt o začasni odstranitvi določitve tretje države kot varne izvorne države, v šestih mesecih po datumu sprejetja tega delegiranega akta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom predloži predlog za spremembo te uredbe, da se navedena tretja država odstrani s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav.

 

2. Če Komisija poda zakonodajni predlog iz odstavka 1 v šestih mesecih, kot je določeno v navedenem odstavku, je pooblaščena, da na podlagi utemeljene ocene podaljša veljavnost tega delegiranega akta za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja tega podaljšanja.

 

3. Vse spremembe skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. V ta namen

 

(a) Komisija redno preverja razmere v tretjih državah in možnost, da predlaga uvrstitev teh držav na skupni evropski seznam varnih izvornih držav;

 

(b) Komisija po potrebi pripravi predlog za razširitev skupnega seznama varnih izvornih držav, potem ko opravi utemeljeno oceno, ali države, ki naj bi se uvrstile na seznam, izpolnjujejo merila iz člena 47. ter

 

(c) Ocena, ali je država varna izvorna država, opravljena v skladu s tem členom, temelji na različnih virih informacij, med drugim zlasti na rednih poročilih Evropske službe za zunanje delovanje in informacijah držav članic, Agencije Evropske unije za azil, UNHCR, Sveta Evrope in drugih ustreznih mednarodnih organizacij ter nacionalnih ali mednarodnih nevladnih organizacij.

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V obdobju petih let od začetka veljavnosti te uredbe lahko države članice ohranijo ali sprejmejo zakonodajo, ki omogoča nacionalno določitev varnih tretjih držav in varnih izvornih držav poleg tistih, ki so tako določene na ravni Unije ali so na skupnem evropskem seznamu iz Priloge 1, za namene obravnave prošenj za mednarodno zaščito.

1.  V obdobju treh let od začetka veljavnosti te uredbe lahko države članice ohranijo ali sprejmejo zakonodajo, ki omogoča nacionalno določitev varnih izvornih držav poleg tistih, ki so na skupnem evropskem seznamu iz Priloge 1, za namene obravnave prošenj za mednarodno zaščito. Države članice so v tem obdobju odgovorne za zagotavljanje skladnosti med nacionalnimi seznami varnih izvornih držav in skupnim evropskim seznamom varnih izvornih držav. To vključuje naslednje:

 

(a) države članice morajo Komisiji sporočiti vse spremembe nacionalnega seznama;

 

(b) države članice lahko podajo predloge za uvrstitev tretjih držav na skupni evropski seznam varnih izvornih držav, ki jih Komisija v šestih mesecih od njihove predložitve prouči na podlagi različnih virov informacij, ki so ji na voljo, zlasti poročil Evropske službe za zunanje delovanje ter informacij, ki so jih predložile države članice, Agencija Evropske unije za azil, UNHCR, Svet Evrope in druge ustrezne mednarodne organizacije ter nacionalne ali mednarodne nevladne organizacije. Če Komisija odloči, da se tretja država lahko uvrsti na skupni evropski seznam varnih izvornih držav, poda zakonodajni predlog za razširitev tega seznama;

 

(c) če je bila tretja država začasno odstranjena s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav v skladu s členom 49(1), države članice te države na nacionalni ravni ne označijo za varno izvorno državo. ter

 

(d) če je bila tretja država v skladu s členom 49a odstranjena s skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav, lahko država članica, če meni, da ta tretja država zaradi spremembe razmer ponovno izpolnjuje merila iz člena 47 za vključitev na skupni evropski seznam varnih izvornih držav, o tem obvesti Komisijo.

 

Komisija obvestila iz točke (d) prvega pododstavka preuči in po potrebi poda zakonodajni predlog o ustrezni spremembi skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Če se Komisija odloči, da predloga ne bo podala, država članica te države na nacionalni ravni ne označi za varno izvorno državo.

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar je tretja država začasno odstranjena iz določitve kot varna tretja država na ravni Unije ali s skupnega evropskega seznama iz Priloge 1 k tej uredbi v skladu s členom 49(1), države članice navedene države ne določijo kot varne tretje države ali varne izvorne države na nacionalni ravni in zanjo ad hoc ne uporabijo koncepta varne tretje države glede posameznega prosilca.

črtano

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar tretja država ni več določena kot varna tretja država na ravni Unije ali kadar je tretja država odstranjena s skupnega evropskega seznama iz Priloge 1 k Uredbi v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, lahko država članica Komisijo obvesti, da meni, da navedena država po spremembah v razmerah v njej spet izpolnjuje pogoje iz člena 45(1) in člena 47.

črtano

Obvestilo vsebuje utemeljeno presojo izpolnjevanja pogojev iz člena 45(1) in člena 47 s strani navedene države, vključno z razlago posameznih spremenjenih razmer v zadevni tretji državi, zaradi katerih le-ta spet izpolnjuje navedene pogoje.

 

Država članica, ki obvešča, lahko navedeno tretjo državo določi kot varno tretjo državo ali varno izvorno državo na nacionalni ravni, če Komisija tej določitvi ne nasprotuje.

 

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Komisijo in Agencijo Evropske unije za azil obvestijo o tretjih državah, ki so na nacionalni ravni določene kot varne tretje države ali varne izvorne države, in sicer takoj po taki določitvi. Države članice Komisijo in Agencijo enkrat na leto obvestijo o drugih varnih tretjih državah, za katere se navedeni koncept uporablja ad hoc za posamezne prosilce.

4.  Države članice Komisijo in Agencijo Evropske unije za azil obvestijo o tretjih državah, ki so na nacionalni ravni določene kot varne izvorne države, in sicer takoj po taki določitvi.

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Z ... [vstaviti datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] se samo tretja država, ki je na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, vzpostavljenem s to uredbo, šteje za varno izvorno državo.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za presojo začne obravnavo za odvzem mednarodne zaščite določeni osebi, ko se pojavijo novi elementi ali ugotovitve, ki kažejo, da obstajajo razlogi za ponovno proučitev veljavnosti njene mednarodne zaščite, in zlasti v primerih iz členov 15 in 21 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil).

Organ za presojo lahko začne obravnavo za odvzem mednarodne zaščite določeni osebi v primerih iz členov 15 in 21 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil).

Obrazložitev

Razlogi za morebitni odvzem statusa so opredeljeni v uredbi o pogojih za azil in bi morali tam tudi ostati. Besedilo je bilo usklajeno z besedilom, ki ga je Parlament sprejel glede uredbe o pogojih za azil.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar pristojni organ proučuje možnost odvzema mednarodne zaščite državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, tudi v okviru rednega pregleda statusa iz členov 15 in 21 Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o pogojih za azil), je zadevna oseba deležna naslednjih jamstev, zlasti:

1.  Kadar pristojni organ proučuje možnost odvzema mednarodne zaščite državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, je zadevna oseba deležna naslednjih jamstev, zlasti:

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odločitev pristojnega organa o odvzemu mednarodne zaščite se izda v pisni obliki. Odločitev vsebuje obrazložitev dejanskih in pravnih razlogov zanjo ter pisni pouk o tem, kako jo je mogoče izpodbijati.

3.  Odločitev pristojnega organa o odvzemu mednarodne zaščite se izda v pisni obliki brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje sedem dni po tem, ko je bila odločitev sprejeta. V odločitvi se navedejo dejanski in pravni razlogi. Informacije o postopku izpodbijanja odločitve, vključno z ustreznimi roki, se priskrbijo v pisni obliki.

Obrazložitev

Besedilo je usklajeno z besedilom člena 35(2) o obveščanju prosilcev o sprejetju odločitve v zvezi z njihovo prošnjo. Pri odločitvah o odvzemu mednarodne zaščite bi bilo treba uporabiti enako besedilo.

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali statusom subsidiarne zaščite iz člena 37(2) in (3) ali člena 42(4);

(ii)  ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali statusom subsidiarne zaščite iz člena 37(2) in (3) ali člena 42(5);

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali zaradi odstopa, kot je navedeno v členih 38 in 39;

(iii)  ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali implicitno umaknjeno, kot je navedeno v členih 38 in 39;

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prosilec lahko predstavi samo nove elemente, ki so relevantni za obravnavo njegove prošnje in za katere v zgodnejši fazi ni mogel vedeti ali ki se nanašajo na spremembe njegovega položaja.

Prosilec lahko predstavi katere koli nove elemente, ki so relevantni za obravnavo njegove prošnje.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Prosilec ima pravico do ustnega zaslišanja pred prvostopenjskim pritožbenim sodiščem.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v enem tednu v primeru odločitve, ki naknadno prošnjo zavrže kot nedopustno ali očitno neutemeljeno;

(a)  v 15 dneh od prejema obvestila o tej odločitvi v primeru odločitve, ki naknadno prošnjo zavrže kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno, ali v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot nedopustno ali izrecno umaknjeno, ali v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno, v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite po pospešenem postopku obravnave ali postopku na meji ali ko je prosilec pridržan;

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v dveh tednih v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot nedopustno, ali v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali zaradi odstopa, ali v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno, v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite po pospešenem postopku obravnave ali postopku na meji ali ko je prosilec pridržan;

črtano

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v enem mesecu v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite, če obravnava ni pospešena, ali v primeru odločitve o odvzemu mednarodne zaščite.

(c)  v 20 dneh v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite, če obravnava ni pospešena, ali v primeru odločitve o odvzemu mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko podaljšajo roke, določene v tem odstavku, če to zahtevajo posebne okoliščine prošnje.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (b) lahko države članice določijo pregled odločitev, sprejetih po postopku na meji, po uradni dolžnosti.

Države članice lahko določijo pregled odločitev, sprejetih po postopku na meji, ali odločitev, izdanih med pridržanjem prosilca, po uradni dolžnosti.

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Roki iz tega odstavka začnejo teči od datuma, ko je prosilec obveščen o odločitvi organa za presojo, ali od trenutka, ko je imenovan pravni ali drug svetovalec, če je prosilec zaprosil za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

Rok iz tega odstavka začne teči od datuma, ko je prosilec obveščen o odločitvi organa za presojo. Če je prosilec zaprosil za brezplačno pravno pomoč in zastopanje v skladu s členoma 14(1) in 15(1), začne ta rok teči od datuma, ko je imenovan pravni svetovalec, če je ta datum poznejši kot datum obvestila o odločitvi.

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  odločitve, ki šteje, da je prošnja očitno neutemeljena, ali prošnjo zavrže kot neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite v primerih, ki so predmet pospešenega postopka obravnave ali postopka na meji;

(a)  odločitve, ki šteje, da je prošnja očitno neutemeljena v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite v primerih, ki so predmet pospešenega postopka obravnave ali postopka na meji;

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odločitve, ki prošnjo zavrže kot nedopustno v skladu s členom 36(1)(a) in (c);

(b)  odločitve, ki prošnjo zavrže kot nedopustno v skladu s členom 36(1)(a);

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  odločitve, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali zaradi odstopa v skladu s členom 38 oziroma 39.

(c)  odločitve, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno v skladu s členom 38.

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v ustrezno in celovito obravnavo prošnje sodišča v pritožbenem postopku na prvi stopnji odločijo v naslednjih rokih od datuma vložitve pritožbe:

Brez poseganja v ustrezno in celovito obravnavo prošnje sodišča v pritožbenem postopku na prvi stopnji odločijo v razumnem roku od datuma vložitve pritožbe:

(a)  v šestih mesecih v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite, če obravnava ni pospešena, ali v primeru odločitve o odvzemu mednarodne zaščite;

 

(b)  v dveh mesecih v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot nedopustno, ali v primeru odločitve, ki prošnjo zavrže kot izrecno umaknjeno ali zaradi odstopa ali kot neutemeljeno ali očitno neutemeljeno v zvezi s statusom begunca ali subsidiarne zaščite, po pospešenem postopku obravnave ali postopku na meji ali ko je prosilec pridržan;

 

(c)  v enem mesecu v primeru odločitve, ki naknadno prošnjo zavrže kot nedopustno ali očitno neutemeljeno.

 

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih, ki vključujejo zapletena dejanska ali pravna vprašanja, se roki iz odstavka 1 lahko podaljšajo za dodatne tri mesece.

črtano

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice v povezavi s Komisijo sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave informacij med odgovornimi organi.

2.  Države članice v povezavi s Komisijo sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave informacij med odgovornimi organi ter med odgovornimi organi in Agencijo Evropske unije za azil.

Obrazložitev

Okrepiti je treba sodelovanje z Agencijo Evropske unije za azil.

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt in njegova podaljšanja začnejo veljati le, če jim niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku enega meseca od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala.

5.  Delegirani akt in njegova podaljšanja začnejo veljati le, če jim niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala.

Obrazložitev

Nujno je, da imata Parlament in Svet dovolj časa, da preučita vsebino delegiranega akta, preden začne veljati. Rok enega meseca Parlamentu ne omogoča, da bi izvedel vse interne postopke za nasprotovanje delegiranemu aktu, zato ni primeren. Dva meseca je najkrajši rok, ki bi ga bilo treba omogočiti sozakonodajalcema.

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice Komisiji redno poročajo v zvezi z izvajanjem in uporabo oddelka III.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je v praksi zagotoviti popolno izvajanje določb te uredbe v zvezi z zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči prosilcem za azil na vseh stopnjah postopka.

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija del svojega poročila nameni metodologiji, uporabljeni pri ocenjevanju razmer v tretjih državah, ki so na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav, ali morebitne vključitve teh držav na ta seznam ali njihove začasne odstranitve z njega. Poročilo vključuje tudi izvajanje procesnih zaščitnih ukrepov za prosilce za mednarodno zaščito iz države, ki je na skupnem evropskem seznamu varnih izvornih držav.

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Turčija

črtano

(1)

UL C 75, 10.3.2017, str. 97.

(2)

UL C 207, 30.6.2017, str. 67.


MANJŠINJSKO MNENJE

v skladu s členom 52a(4) Poslovnika

Monika Hohlmeier

Podpiram enotne standarde za azilne postopke, vendar pa ne podpiram tega poročila. Med drugim ni sprejemljivo:

1; Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči od upravnega postopka naprej finančno in kadrovsko ni izvedljivo.

2; Financiranje tolmačev s posebno izobrazbo na področju mednarodnega in azilnega prava ter enakosti spolov finančno in kadrovsko ni izvedljivo. Številne države članice le težko najdejo tolmače za veliko jezikov.

3; Pri določanju starosti mladoletnikov brez spremstva morajo imeti organi možnost, da v primeru dvoma, zlasti pri mladostnikih med 14. in 18. letom, določijo zdravniško-psihološki pregled ob spoštovanju ustreznih postopkov za otroke in mladostnike. Pregled zgolj kot skrajni ukrep ni dovolj.

4; Med dolžnostmi sodelovanja prosilca za azil mora biti tudi, da organom pri registraciji posreduje popolne informacije o sebi. Sem je treba uvrstiti tudi identifikacijske dokumente s številko in vnos biometričnih podatkov, da bi tako preprečili zlorabe z dvojno vložitvijo prošenj, zlorabo socialne pomoči in identitetne prevare ter olajšali opredelitev potencialno nevarnih oseb.

5; Prošnje prosilcev iz varnih izvornih in tretjih držav je treba preučiti po enotnem postopku za ugotavljanje dopustnosti in jih v primeru nedopustnosti zavrniti.

6; Podpiram uvedbo seznama EU z varnimi tretjimi in izvornimi državami, hkrati pa morajo imeti države članice možnost sklepanja dodatnih dogovorov s tretjimi državami.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupni postopek za mednarodno zaščito v Uniji

Referenčni dokumenti

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Datum predložitve EP

13.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

12

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Datum predložitve

15.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov