BETÄNKANDE     ***I
PDF 1271kWORD 216k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Laura Ferrara

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESERVATION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0467),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 78.2 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0321/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, den italienska senaten och den rumänska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 2017(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0171/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, erkännande och skydd på unionsnivå, mottagningsvillkor och ett system för att fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för asylsökandena. Trots de framsteg som hittills gjorts med utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet finns det fortfarande märkbara skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller de förfaranden som används, erkännandegraden och typen av skydd som beviljas, samt mottagningsförhållanden och förmåner som tillhandahålls sökandena och personer som beviljats internationellt skydd. Dessa skillnader utgör betydande drivkrafter bakom sekundära förflyttningar och undergräver målet att alla sökande i ett gemensamt europeiskt asylsystem får lika behandling oavsett var i unionen de lämnar in sin ansökan.

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, erkännande och skydd på unionsnivå, mottagningsvillkor och ett system för att fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för asylsökandena. Trots de framsteg som hittills gjorts med utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet finns det fortfarande märkbara skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller de förfaranden som används, erkännandegraden och typen av skydd som beviljas, samt mottagningsförhållanden och förmåner som tillhandahålls sökandena och personer som beviljats internationellt skydd. Dessa skillnader undergräver målet att alla sökande i ett gemensamt europeiskt asylsystem behandlas i enlighet med högsta standarder och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning oavsett var i unionen de lämnar in sin ansökan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Ett gemensamt förfarande för att bevilja och återkalla internationellt skydd bör begränsa sekundära förflyttningar av sökande av internationellt skydd mellan medlemsstater, eftersom dessa förflyttningar sannolikt orsakas av skillnader i de rättsliga ramarna, genom att ersätta de nuvarande skönsmässiga bestämmelserna med harmoniserade regler och genom att klargöra sökandenas rättigheter och skyldigheter och följderna av att inte uppfylla dessa, samt genom att skapa lika villkor för tillämpningen av förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) i medlemsstaterna.

(6)  Ett gemensamt förfarande för att bevilja och återkalla internationellt skydd bör skapa incitament för sökande för att stanna kvar och integreras på den medlemsstats territorium som ansvarar för prövningen av deras asylansökningar genom att ersätta de nuvarande skönsmässiga bestämmelserna med harmoniserade regler och genom att klargöra sökandenas rättigheter och skyldigheter och följderna av att inte uppfylla dessa, samt genom att skapa lika villkor för tillämpningen av förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) i medlemsstaterna.

 

 

 

 

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Denna förordning bör tillämpas på alla ansökningar om internationellt skydd som görs på medlemsstaternas territorium, även de som görs vid den yttre gränsen, i medlemsstaternas territorialhav eller transitzoner, samt på återkallande av internationellt skydd. Personer som söker internationellt skydd och som befinner sig i en medlemsstats territorialhav bör få landstiga och få sin ansökan prövad i enlighet med denna förordning.

(7)  Denna förordning bör tillämpas endast på ansökningar om internationellt skydd som görs på medlemsstaternas territorium, även de som görs vid den yttre gränsen, i medlemsstaternas territorialhav eller transitzoner, samt på återkallande av internationellt skydd. Personer som söker internationellt skydd och som befinner sig i en medlemsstats territorialhav bör få landstiga och få sin ansökan prövad i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Resurserna i asyl-, migrations- och integrationsfonden bör mobiliseras för att kunna ge lämpligt stöd till medlemsstaterna när de tillämpar denna förordning, i synnerhet till de medlemsstater vars asyl- och mottagningssystem utsätts för ett oproportionerligt stort tryck.

(10)  Resurserna i asyl-, migrations- och integrationsfonden bör mobiliseras för att kunna ge lämpligt stöd till medlemsstaterna när de tillämpar denna förordning, i synnerhet till de medlemsstater vars asyl- och mottagningssystem utsätts för ett oproportionerligt stort tryck. Adekvat finansiering bör göras tillgänglig för lokala och regionala myndigheter samt internationella organisationer och organisationer från det civila samhället, även genom en möjlighet för de lokala och regionala myndigheterna att få direkt tillgång till asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Sökanden bör ges en faktisk möjlighet att för den beslutande myndigheten lägga fram alla relevanta fakta som han eller hon har tillgång till. Av detta skäl bör sökanden, med vissa undantag, ha rätt att bli hörd i en personlig intervju avseende huruvida hans eller hennes ansökan kan tas upp till prövning eller, i tillämpliga fall, för prövningen av ansökan i sak. För att rätten till en personlig intervju ska omsättas i praktiken bör sökanden bistås av en tolk och ges möjlighet att på ett övergripande sätt redogöra för grunderna till ansökan. Sökanden ska få tillräckligt med tid och möjlighet till att rådfråga och förbereda ansökan med sitt rättsliga biträde eller rådgivare som även kan få bistå sökanden under intervjun. Den personliga intervjun ska ske på villkor som säkerställer tillbörlig konfidentialitet och genomföras av personal med lämplig utbildning och kompetens, vid behov personal från andra medlemsstater eller experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå. Den personliga intervjun får endast utelämnas när den beslutande myndigheten kommer att fatta ett positivt beslut avseende ansökan eller anser att sökanden inte bör eller kan höras på grund av omständigheter som ligger utanför hans eller hennes kontroll. Med tanke på att den personliga intervjun är en grundläggande del av prövningen av ansökan bör det göras en upptagning av intervjun, och sökanden och hans eller hennes rättsliga biträde ska ges tillgång till upptagningen samt rapporten eller utskriften av intervjun innan den beslutande myndigheten fattar ett beslut, eller om det rör sig om ett påskyndat prövningsförfarande, samtidigt som ett beslut fattas.

(13)  Innan den beslutande myndigheten fattar sitt beslut bör sökanden ges en faktisk möjlighet att lägga fram alla relevanta fakta för den beslutande myndigheten, som han eller hon har tillgång till. Av detta skäl bör sökanden, med vissa undantag, ha rätt att bli hörd i en personlig intervju avseende huruvida hans eller hennes ansökan kan tas upp till prövning eller, i tillämpliga fall, för prövningen av ansökan i sak. För att rätten till en personlig intervju ska omsättas i praktiken bör sökanden bistås av en tolk, ett juridiskt ombud och en interkulturell medlare, där så är nödvändigt och lämpligt, och bör ges möjlighet att på ett övergripande sätt redogöra för grunderna till ansökan. Sökanden ska få tillräckligt med tid och möjlighet till att rådfråga och förbereda ansökan med sitt rättsliga biträde om intervjuer för att avgöra om en ansökan ska tas upp till prövning och intervjuer om innehållet, och det rättsliga biträdet kan även få bistå sökanden under intervjun. Den personliga intervjun ska ske på villkor som säkerställer tillbörlig konfidentialitet och genomföras av personal med lämplig utbildning och kompetens, vid behov personal från andra medlemsstater eller experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå, eller, i tillämpliga fall, personal från andra medlemsstaters myndigheter. Den personliga intervjun får endast utelämnas när den beslutande myndigheten kommer att fatta ett positivt beslut avseende ansökan eller anser att sökanden inte bör eller kan höras på grund av omständigheter som ligger utanför hans eller hennes kontroll. Med tanke på att den personliga intervjun är en grundläggande del av prövningen av ansökan bör det göras en upptagning av intervjun, och sökanden och hans eller hennes rättsliga biträde ska ges tillgång till upptagningen samt rapporten av intervjun innan den beslutande myndigheten fattar ett beslut. Om sökanden är i behov av särskilda förfarandegarantier i enlighet med denna förordning bör han eller hon ha möjlighet att komma med specifikationer inom en rimlig tidsperiod efter den personliga intervjun.

 

(Ändringsförslaget om ”särskilda förfarandegarantier” berör hela texten.)

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det ligger i såväl medlemsstatens som sökandens intresse att redan vid det administrativa förfarandet säkerställa ett korrekt erkännande av internationellt skyddsbehov, genom att tillhandahålla information av hög kvalitet och rättsligt bistånd som leder till ett effektivare beslutsfattande av högre kvalitet. Tillgång till rättsligt bistånd och biträde bör därför vara en integrerad del av det gemensamma förfarandet för internationellt skydd. För att säkerställa ett faktiskt skydd av sökandens rättigheter, särskilt rätten till försvar och principen om rättvis behandling och för att säkerställa processekonomiska intressen, bör sökande, när de gör sin ansökan och i enlighet med villkoren i denna förordning, tillhandahållas kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde under det administrativa förfarandet och överklagandeförfarandet. Det kostnadsfria rättsliga biståndet och biträdet bör tillhandahållas av personer som har behörighet för detta enligt nationell lagstiftning.

(14)  Det ligger i såväl medlemsstatens som sökandens intresse att redan vid det administrativa förfarandet säkerställa ett korrekt erkännande av internationellt skyddsbehov, genom att tillhandahålla information av hög kvalitet och rättsligt bistånd som leder till ett effektivare beslutsfattande av högre kvalitet. Tillgång till rättsligt bistånd och biträde bör därför vara en integrerad del av det gemensamma förfarandet för internationellt skydd i alla skeden av förfarandet. För att säkerställa ett faktiskt skydd av sökandens rättigheter, särskilt rätten till försvar och principen om rättvis behandling och för att säkerställa processekonomiska intressen, bör sökande, när de gör sin ansökan och i enlighet med villkoren i denna förordning, tillhandahållas kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde under det administrativa förfarandet, även under personliga intervjuer, och överklagandeförfarandet. Sökande bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol eller tribunal mot ett beslut om att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd och medlemsstaterna bör se till att rätten till rättsligt bistånd och biträde inte inskränks godtyckligt och att sökandens faktiska tillgång till rättslig prövning inte begränsas. Det kostnadsfria rättsliga biståndet och biträdet bör tillhandahållas så snart som en ansökan om internationellt skydd har registrerats, och av personer som har behörighet för detta enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vissa sökande kan vara i behov av särskilda förfarandegarantier på grund av sin ålder, sexuella läggning, funktionshinder, allvarlig sjukdom, mental sjukdom eller som en följd av tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld. Det är nödvändigt att systematiskt bedöma om en enskild sökande har behov av särskilda förfarandegarantier och identifiera dessa så snart som möjligt efter att ansökan har gjorts och före ett beslut fattas.

(15)  Vissa sökande kan vara i behov av specifika förfarandegarantier på grund av sin ålder, sexuella läggning, funktionshinder, allvarlig sjukdom, mental sjukdom eller som en följd av tortyr, våldtäkt, människohandel, skeppsbrott eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld. Det är nödvändigt att systematiskt bedöma om en enskild sökande har behov av specifika förfarandegarantier och identifiera dessa så snart som möjligt efter att ansökan har gjorts och före ett beslut fattas.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att identifieringen av sökande som behöver särskilda förfarandegarantier sker så tidigt som möjligt, bör personalen vid den myndighet som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna ha lämplig utbildning för att kunna upptäcka tecken på utsatthet och få lämpliga instruktioner för detta. Ytterligare åtgärder för identifieringen och dokumentationen av symptom och tecken på tortyr och andra allvarliga former av fysiskt eller psykiskt våld, inbegripet sexuellt våld, i förfaranden som omfattas av denna förordning bör bland annat bygga på principerna för en faktisk utredning och dokumentation av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Istanbulprotokollet).

(16)  För att säkerställa att identifieringen av sökande som behöver specifika förfarandegarantier sker så tidigt som möjligt, bör personalen vid den myndighet som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna ha lämplig utbildning för att kunna upptäcka tecken på utsatthet och få lämpliga instruktioner för detta. Ytterligare åtgärder för identifieringen och dokumentationen av symptom och tecken på tortyr och andra allvarliga former av fysiskt eller psykiskt våld, inbegripet sexuellt våld, i förfaranden som omfattas av denna förordning bör bland annat bygga på principerna för en faktisk utredning och dokumentation av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Istanbulprotokollet). En bedömning av utsatthet bör göras inom 30 dagar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Sökande som konstateras behöva särskilda förfarandegarantier bör ges det stöd som behövs, inbegripet tillräckligt med tid, för att de faktiskt ska få tillgång till förfarandena och kunna lägga fram det underlag som krävs för att styrka sin ansökan om internationellt skydd. Om det inte är möjligt att ge ett sådant tillräckligt stöd inom ramen för ett påskyndat prövningsförfarande eller ett gränsförfarande bör en sökande som behöver särskilda förfarandegarantier undantas från dessa förfaranden. Behov av särskilda förfarandegarantier av ett slag som skulle kunna förhindra tillämpningen av påskyndade förfaranden eller gränsförfaranden bör även innebära att sökanden får ytterligare garantier om hans eller hennes överklagande inte automatiskt har suspensiv effekt, så att rättsmedlet blir effektivt i hans eller hennes särskilda situation.

(17)  Sökande som konstateras behöva specifika förfarandegarantier bör ges det stöd som behövs, inbegripet tillräckligt med tid, för att de faktiskt ska få tillgång till förfarandena och kunna lägga fram det underlag som krävs för att styrka sin ansökan om internationellt skydd. Om det inte är möjligt att ge ett sådant tillräckligt stöd inom ramen för ett påskyndat prövningsförfarande eller ett gränsförfarande bör en sökande som behöver specifika förfarandegarantier undantas från dessa förfaranden. De ansvariga myndigheterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att erbjuda underåriga alternativ till förvar vid gränsförfaranden. Ensamkommande barn bör alltid undantas från gränsförfaranden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att åstadkomma verklig jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökande bör prövningsförfarandet ta hänsyn till könsrelaterade aspekter. I synnerhet bör personliga intervjuer utformas på ett sätt som gör det möjligt för såväl kvinnliga som manliga sökande att tala om sina erfarenheter i fall som involverar könsrelaterad förföljelse. Av denna anledning bör kvinnor få en faktisk möjlighet att bli intervjuade åtskilt från sin make, partner eller andra familjemedlemmar. När så är möjligt bör kvinnor och flickor få tillgång till kvinnliga tolkar och intervjuare. Läkarundersökningar av kvinnor och flickor bör utföras av kvinnliga läkare, särskilt med tanke på att sökanden kan ha utsatts för förkönsrelaterat våld. Komplexa könsrelaterade aspekter bör tillmätas vederbörlig vikt i förfaranden som avser begreppen första asylland, säkert tredjeland och säkert ursprungsland samt efterföljande ansökan.

(18)  För att åstadkomma verklig jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökande bör prövningsförfarandet ta hänsyn till könsrelaterade aspekter. I synnerhet bör personliga intervjuer utformas på ett sätt som gör det möjligt för såväl kvinnliga som manliga sökande att tala om sina erfarenheter i fall som involverar könsrelaterad förföljelse eller förföljelse på grund av sexuell läggning. Av denna anledning bör kvinnor få en faktisk möjlighet att bli intervjuade åtskilt från sin make, partner eller andra familjemedlemmar. När så är möjligt bör kvinnor och flickor få tillgång till kvinnliga tolkar och intervjuare. Läkarundersökningar av kvinnor och flickor bör utföras av kvinnliga läkare, särskilt med tanke på att sökanden kan ha utsatts för könsrelaterat våld. Komplexa könsrelaterade aspekter, däribland aspekter som gäller sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, bör tillmätas vederbörlig vikt i förfaranden som avser begreppen första asylland, säkert tredjeland och säkert ursprungsland samt efterföljande ansökan.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Våld som riktas mot en person på grund av den personens kön, könsidentitet eller könsuttryck eller som i oproportionerlig utsträckning drabbar personer av ett visst kön bör ses som könsrelaterat våld. Sådant våld kan leda till att offret åsamkas fysisk, sexuell, psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust. Könsrelaterat våld bör ses som en typ av diskriminering och som en kränkning av offrets grundläggande friheter och innefattar våld i nära relationer, sexuellt våld, och inbegriper våldtäkt, sexuellt tvång och sexuella trakasserier, människohandel, slaveri samt olika slags skadliga beteenden såsom tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och så kallade hedersbrott. Kvinnor som drabbas av könsrelaterat våld, liksom deras barn, kräver ofta särskilt stöd och skydd, eftersom det vid sådant våld föreligger en stor risk för sekundär eller upprepad viktimisering, hot eller vedergällning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör sätta barnets bästa i främsta rummet när de tillämpar denna förordning, i enlighet med artikel 24 i stadgan och FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa bör medlemsstaterna i synnerhet ta särskild hänsyn till den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, inklusive hans eller hennes bakgrund. Med beaktande av artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter rörande barnets rätt till att bli hörd ska den beslutande myndigheten ge den underårige möjlighet till en personlig intervju, om inte detta uppenbart strider mot hans eller hennes bästa.

(20)  Medlemsstaterna bör sätta barnets bästa i främsta rummet när de tillämpar denna förordning, i enlighet med artikel 24 i stadgan och FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa bör medlemsstaterna i synnerhet ta särskild hänsyn till den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, inklusive hans eller hennes bakgrund. Med beaktande av artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter rörande barnets rätt till att bli hörd bör den beslutande myndigheten säkerställa att den underårige ges rätt att blir hörd vid en personlig intervju, om inte detta uppenbart strider mot hans eller hennes bästa. Gränsförfaranden bör aldrig tillämpas på ensamkommande barn. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det finns tillgängliga alternativ till förvar. Underåriga bör aldrig hållas i förvar som en del av gränsförfarandena, varken i transitzoner eller vid yttre gränser eller i något skede av prövningen av deras asylansökan.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det gemensamma förfarandet innebär en samordning av tidsfristerna för när en sökande får tillgång till förfarandet, för den beslutande myndighetens prövning av ansökan samt av rättsliga myndigheters prövning av första överklaganden. Man kan som en flexibilitetsåtgärd undantagsvis förlänga dessa tidsfrister, om ett oproportionerligt stort antal samtidiga ansökningar riskerar att fördröja tillgången till förfarandet och prövningen av ansökningarna. För att säkerställa att processen är verkningsfull bör det vara en sista utväg att förlänga dessa tidsfrister med tanke på att medlemsstaterna regelbundet bör se över sina behov för att upprätthålla ett effektivt asylsystem, inbegripet att vid behov utarbeta beredskapsplaner och med beaktande av att Europeiska unionens asylbyrå bör ge medlemsstaterna nödvändigt operativt och tekniskt bistånd. Om medlemsstaterna förutser att de inte kommer att kunna iaktta dessa tidsfrister bör de begära hjälp från Europeiska unionens asylbyrå. Om ingen sådan begäran görs, och asylsystemet i en medlemsstat, till följd av det oproportionerligt stora trycket blir så ineffektivt att det äventyrar det gemensamma europeiska asylsystemet får byrån, på grundval av ett genomförandebeslut av kommissionen, vidta åtgärder för att bistå den berörda medlemsstaten.

(21)  Det gemensamma förfarandet innebär en samordning av tidsfristerna för när en sökande får tillgång till förfarandet, för den beslutande myndighetens prövning av ansökan samt av rättsliga myndigheters prövning av första överklaganden. Man kan som en flexibilitetsåtgärd undantagsvis förlänga dessa tidsfrister, om ett oproportionerligt stort antal samtidiga ansökningar riskerar att fördröja tillgången till förfarandet och prövningen av ansökningarna. För att säkerställa att processen är verkningsfull bör det vara strikt begränsat och en sista utväg att förlänga dessa tidsfrister med tanke på att medlemsstaterna regelbundet bör se över sina behov för att upprätthålla ett effektivt asylsystem, inbegripet att vid behov utarbeta beredskapsplaner och med beaktande av att Europeiska unionens asylbyrå bör ge medlemsstaterna nödvändigt operativt och tekniskt bistånd. Om medlemsstaterna förutser att de inte kommer att kunna iaktta dessa tidsfrister bör de begära hjälp från Europeiska unionens asylbyrå. Om ingen sådan begäran görs, och asylsystemet i en medlemsstat, till följd av det oproportionerligt stora trycket blir så ineffektivt att det äventyrar det gemensamma europeiska asylsystemet får byrån, på grundval av ett genomförandebeslut av kommissionen, vidta åtgärder för att bistå den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att de sökande bättre ska förstå hur det gemensamma europeiska asylsystemet fungerar måste tillhandahållandet av information förbättras väsentligt. Om de sökande tidigt får tillgång till tillgänglig information, är det mycket mer sannolikt att de kommer att förstå, acceptera och följa de förfaranden som fastställs i denna förordning i större utsträckning än i dag. För att minska administrativa krav och effektivisera användningen av de gemensamma resurserna bör Europeiska unionens asylbyrå, i nära samarbete med de nationella myndigheterna, ta fram lämpligt informationsmaterial. Byrån bör fullt ut utnyttja modern informationsteknik vid framtagandet av sådant material. För att stödja de asylsökande på lämpligt sätt bör den också ta fram audiovisuellt informationsmaterial som kan användas som komplement till det skriftliga informationsmaterialet. Europeiska unionens asylbyrå bör ansvara för underhållet av en särskild webbplats med information om hur det gemensamma europeiska asylsystemet fungerar för sökande och potentiella sökande, för att bemöta den i många fall felaktiga information som de fått av smugglare. Det informationsmaterial som byrån tar fram bör översättas och göras tillgängligt på alla de större språk som de asylsökande som kommer till Europa talar.

Motivering

Ändringsförslaget innebär bättre tillhandahållande av information och återspeglar förslagen i Dublinförordningen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En ansökan ska registreras så snart den har gjorts. I detta skede bör de myndigheter som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna, däribland gränsvakter, polis, migrationsmyndigheter och myndigheter som ansvarar för förvarsanläggningar, registrera ansökan tillsammans med den enskilda sökandens personuppgifter. Dessa myndigheter bör informera sökanden om hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och följderna för sökanden av att inte uppfylla skyldigheterna. Sökanden bör få en handling som intygar att en ansökan har gjorts. Tidsfristen för att lämna in en ansökan börjar från och med att den registreras.

(23)  En ansökan ska registreras så snart som möjligt, och under alla omständigheter inte senare än tre arbetsdagar efter det att ansökan har gjorts. I detta skede bör de myndigheter som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna, däribland gränsvakter, polis, migrationsmyndigheter, andra myndigheter som av medlemsstaterna har anförtrotts dessa uppgifter, och myndigheter som ansvarar för förvarsanläggningar, registrera ansökan tillsammans med den enskilda sökandens personuppgifter. Att sökanden saknar dokumentation bör inte hindra medlemsstaterna från att genomföra registreringsförfarandet. Dessa myndigheter bör informera sökanden om hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och följderna för sökanden av att inte uppfylla skyldigheterna. Sökanden bör få en handling som intygar att en ansökan har gjorts i enlighet med denna förordning. Denna handling bör vara giltig under en period av sex månader och bör kunna förnyas automatiskt om inget slutligt beslut ännu har fattats om ansökan om internationellt skydd, och säkerställa att handlingens giltighet omfattar perioden under vilken sökanden har rätt att uppehålla sig på den ansvariga medlemsstatens territorium. Tidsfristen för att lämna in en ansökan börjar från och med att den registreras.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Inlämnandet av ansökan är den handling som formaliserar ansökan om internationellt skydd. Sökanden bör ges nödvändig information om hur och var ansökan ska lämnas in och även ges en faktisk möjlighet att lämna in den. I detta skede måste han eller hon lägga fram alla tillgängliga fakta som behövs för att styrka ansökan och göra den fullständig. Tidsfristen för det administrativa förfarandet börjar från och med att en ansökan lämnas in. Vid den tidpunkten bör sökanden ges en handling som intygar hans eller hennes status som sökande och som ska vara giltig under den tid som han eller hon har rätt att stanna kvar på den medlemsstats territorium som ansvarar för prövningen av ansökan.

(24)  Inlämnandet av ansökan består av den handling då sökanden lägger fram alla relevanta faktorer som hon eller han har tillgång till i enlighet med [skyddsförordningen]. Det formaliserar ansökan om internationellt skydd Sökanden bör ges nödvändig information om hur och var ansökan ska lämnas in och även ges en faktisk möjlighet att lämna in den. I detta skede måste han eller hon lägga fram alla tillgängliga fakta som behövs för att styrka ansökan. Tidsfristen för det administrativa förfarandet börjar från och med att en ansökan lämnas in.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Olika kategorier av sökande har olika informationsbehov, och informationen måste därför ges på olika sätt och anpassas till dessa behov. Det är särskilt viktigt att man säkerställer att underåriga får tillgång till barnanpassad information som tar hänsyn till deras behov och situation. Att ge tillförlitlig, högkvalitativ information till barn såväl med som utan medföljande vuxen i en barnanpassad miljö kan spela en avgörande roll, både för att ge barnet en bra miljö och för att upptäcka fall av misstänkt människohandel.

Motivering

Ändringsförslaget innebär bättre information, där bestämmelsen återspeglar ett förslag i Dublinförordningen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Sökanden bör få korrekt information om sina rättigheter och skyldigheter i lämplig tid och på ett språk som han eller hon förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Med beaktande av att en ansökan kan avslås som avstådd t.ex. om en sökande vägrar att samarbeta med de nationella myndigheterna genom att inte ge de upplysningar som behövs för prövningen av ansökan och genom att inte lämna sina fingeravtryck eller ansiktsbild, eller om inte lämnar in sin ansökan inom tidsfristen, är det nödvändigt att sökanden informeras om följderna av att inte efterleva dessa skyldigheter.

(25)  Sökanden bör få korrekt information om sina rättigheter och skyldigheter senast när ansökan om internationellt skydd har registrerats, både skriftligen och muntligen, vid behov med hjälp av multimedieutrustning, och på ett språk som han eller hon förstår, i kortfattad och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk. Det är nödvändigt att sökanden informeras om följderna av att han eller hon inte efterlever sina skyldigheter enligt denna förordning. Underåriga bör ges information på ett barnanpassat sätt och på ett språk de förstår av personal med lämplig utbildning eller med hjälp av deras vårdnadshavare.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning bör personalen vid den myndighet som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna ha lämplig kunskap och nödvändig utbildning inom området internationellt skydd, däribland med stöd av Europeiska unionens asylbyrå. De ska också få lämpliga medel och instruktioner för att kunna utföra sina uppgifter på ett verkningsfullt sätt.

(26)  För att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning bör personalen vid den myndighet som ansvarar för mottagandet och registreringen av ansökningarna rekryteras utifrån kompetens och erfarenhet genom öppna förfaranden, och ha tillräcklig kunskap och ha fått nödvändig utbildning inom området internationellt skydd, däribland, när så krävs, med stöd av Europeiska unionens asylbyrå. De ska också få lämpliga medel och instruktioner för att kunna utföra sina uppgifter på ett sätt som respekterar de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att underlätta förfarandet vid gränsövergångar och i förvarsanläggningar bör det finnas information om möjligheten att ansöka om internationellt skydd. Den grundläggande kommunikation som krävs för att de behöriga myndigheterna ska kunna förstå om en person vill uttrycka sin önskan om att ges internationellt skydd bör säkerställas genom tolkningsarrangemang.

(27)  För att underlätta förfarandet vid gränsövergångar och i förvarsanläggningar bör det finnas information om möjligheten att ansöka om internationellt skydd. Den grundläggande kommunikation som krävs för att de behöriga myndigheterna ska kunna förstå om en person vill uttrycka sin önskan om att ges internationellt skydd bör säkerställas genom tolkningsarrangemang. Juridiska ombud och organisationer i det civila samhället som tillhandahåller juridiska tjänster och juridisk rådgivning eller psykologisk rådgivning bör alltid ges tillträde till förvarsanläggningar, gränsövergångsställen och transitzoner. Den personal som bistår med tolkning bör ha lämplig kunskap och ha fått nödvändig utbildning inom området internationellt skydd.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Denna förordning bör föreskriva möjligheten för en sökande lämna in en ansökan på uppdrag av sin make/maka, partner i ett stabilt och varaktigt förhållande, vuxna personer som är i beroendeställning och underåriga. Detta gör det möjligt med en gemensam prövning av dessa ansökningar. Rätten för varje enskild person att ansöka om internationellt skydd garanteras av det faktum att om sökanden inte lämnar in en ansökan på vägnar av sin make/maka, partner, en vuxen som är i beroendeställning eller en underårig inom den fastställda tidsfristen för att lämna in en ansökan, får maken/makan eller partnern göra det i eget namn, och den vuxne i beroendeställning eller den underårige bör bistås av den beslutande myndigheten. Om en separat ansökan inte är motiverad bör den nekas prövning.

(28)  Denna förordning bör föreskriva möjligheten för en sökande lämna in en ansökan på uppdrag av underåriga och vuxna personer som är i beroendeställning utan rättskapacitet. Detta gör det möjligt med en gemensam prövning av dessa ansökningar. Rätten för varje enskild person att ansöka om internationellt skydd garanteras av det faktum att om sökanden inte lämnar in en ansökan på vägnar av en vuxen som är i beroendeställning eller en underårig inom den fastställda tidsfristen för att lämna in en ansökan, bör den vuxne i beroendeställning eller den underårige bistås av den beslutande myndigheten.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att säkerställa att ensamkommande barn har faktisk tillgång till förfarandet bör alltid en förmyndare utses för dem. Förmyndaren bör vara en person från eller en företrädare för en organisation som är utsedd för att hjälpa och vägleda barnet genom förfarandet med avsikten att skydda barnets bästa och allmänna välbefinnande. Förmyndaren bör vid behov även företräda den underårige rättsligt. För att ensamkommande barn ska få ett effektivt stöd bör förmyndaren inte få ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn samtidigt. Medlemsstaterna bör utse enheter eller personer som ansvarar för stöd, tillsyn och övervakning av förmyndarna när de utför sitt uppdrag. Ett ensamkommande barn bör lämna in en ansökan i sitt eget namn eller genom förmyndaren. För skydda det ensamkommande barnets rättigheter och förfarandegarantier bör tidsfristen för honom eller henne för att lämna in en ansökan börja löpa från och med att förmyndaren utses och de träffas. Om förmyndaren inte lämnar in ansökan inom den fastställda tidsfristen ska det ensamkommande barnet få möjlighet att lämna in ansökan i sitt eget namn med bistånd av den beslutande myndigheten. Det faktum att ett ensamkommande barn väljer att lämna in en ansökan i sitt eget namn bör inte förta honom eller henne rätten till en förmyndare.

(29)  För att säkerställa att ensamkommande barn har faktisk tillgång till förfarandet bör alltid en förmyndare utses för dem. Förmyndaren ska utses så snart som möjligt före insamlingen av biometriska uppgifter och under alla omständigheter senast 24 timmar efter det att ansökan har gjorts. Förmyndaren bör vara en person från eller en företrädare för en organisation som är utsedd för att hjälpa och vägleda barnet genom förfarandet med avsikten att skydda barnets bästa och allmänna välbefinnande. Förmyndaren bör vid behov även företräda den underårige rättsligt. För att ensamkommande barn ska få ett effektivt stöd bör förmyndaren inte få ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn samtidigt. Förmyndare bör dock inte ges ansvar för mer än 20 ensamkommande barn. Medlemsstaterna bör regelbundet utse enheter eller personer som ansvarar för stöd, tillsyn och övervakning av förmyndarna för att säkerställa att de utför sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Ett ensamkommande barn bör lämna in en ansökan i sitt eget namn eller genom förmyndaren. För skydda det ensamkommande barnets rättigheter och förfarandegarantier bör tidsfristen för honom eller henne för att lämna in en ansökan börja löpa från och med att förmyndaren utses och de träffas. Om förmyndaren inte lämnar in ansökan inom den fastställda tidsfristen ska det ensamkommande barnet få möjlighet att lämna in ansökan i sitt eget namn med bistånd av den beslutande myndigheten. Det faktum att ett ensamkommande barn väljer att lämna in en ansökan i sitt eget namn bör inte förta honom eller henne rätten till en förmyndare.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att kunna garantera sökandens rättigheter bör beslut om alla ansökningar om internationellt skydd fattas på grundval av fakta, objektivt och opartiskt och på enskild basis efter en ingående prövning som beaktar alla faktorer som sökanden lagt fram och hans eller hennes enskilda omständigheter. För att säkerställa en noggrann prövning av ansökan bör den beslutande myndigheten ta hänsyn till relevant, korrekt och uppdaterad information om situationen i sökandens ursprungsland som erhållits från Europeiska unionens asylbyrå och andra källor, t.ex. FN:s flyktingkommissariat. Den beslutande myndigheten bör även ta hänsyn till relevanta gemensamma analyser av information om ursprungsländer som tagits fram av Europeiska unionens asylbyrå. Ett eventuellt uppskjutande av slutförandet av förfarandet bör vara till fullo förenligt medlemsstaternas skyldigheter enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) och med rätten till god förvaltning, utan att det ska påverka effektiviteten och rättvisan i förfarandet enligt denna förordning.

(30)  För att kunna garantera sökandens rättigheter bör beslut om alla ansökningar om internationellt skydd fattas på grundval av fakta, objektivt och opartiskt och på enskild basis efter en ingående prövning som beaktar alla faktorer som sökanden lagt fram och hans eller hennes enskilda omständigheter. För att säkerställa en noggrann prövning av ansökan bör den beslutande myndigheten ta hänsyn till relevant, korrekt och uppdaterad information om situationen i sökandens ursprungsland som erhållits från Europeiska unionens asylbyrå och andra källor, t.ex. FN:s flyktingkommissariat och andra statliga och icke-statliga organisationer. Den beslutande myndigheten bör även ta hänsyn till relevanta gemensamma analyser av information om ursprungsländer som tagits fram av Europeiska unionens asylbyrå. Ett eventuellt uppskjutande av slutförandet av förfarandet bör vara till fullo förenligt medlemsstaternas skyldigheter enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) och med rätten till god förvaltning, utan att det ska påverka effektiviteten och rättvisan i förfarandet enligt denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Utan åsidosättande av kraven på att en adekvat och fullständig prövning utförs ligger det i såväl medlemsstaternas som de som ansöker om internationellt skydds intresse att beslut om ansökningar om internationellt skydd fattas så fort som möjligt. Maximala tidsfrister för hur länge ett administrativt förfarande och ett första överklagande får pågå bör fastställas för att effektivisera förfarandet för internationellt skydd. På detta sätt bör sökandena på så kort tid som möjligt kunna få ett beslut om sin ansökan i alla medlemsstater, och därmed säkerställs ett snabbt och effektivt förfarande.

(33)  Utan åsidosättande av kraven på att en adekvat och fullständig prövning utförs ligger det i såväl medlemsstaternas som de som ansöker om internationellt skydds intresse att beslut om ansökningar om internationellt skydd fattas så fort som möjligt. Maximala tidsfrister för hur länge ett administrativt förfarande och ett första överklagande får pågå bör fastställas för att effektivisera förfarandet för internationellt skydd. På detta sätt bör sökandena på så kort tid som möjligt kunna få ett beslut om sin ansökan i alla medlemsstater, och därmed säkerställs ett snabbt och effektivt förfarande. Effektiviseringen av förfarandet för internationellt skydd bör inte på något sätt påverka det ingående och enskilda prövningsförfarandet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Innan den ansvariga medlemsstaten fastställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen), 29 bör den första medlemsstat där en ansökan har lämnats in avgöra om ansökan kan tas upp till prövning eller inte när ett land som inte är en medlemsstat betraktas som sökandens första asylland eller ett säkert tredjeland. Dessutom bör en ansökan nekas prövning när den är en efterföljande ansökan utan nya relevanta fakta eller uppgifter och när det inte anses motiverat med en separat ansökan av en make/maka, partner, vuxen i beroendeställning eller underårig.

utgår

__________________

 

29 EUT L […], […], s. […].

 

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Begreppet första asylland bör tillämpas som grund för att neka en ansökan prövning då det kan rimligen antas att ett annat land skulle bevilja skydd i enlighet med de materiella normerna i Genèvekonventionen eller om sökanden skulle få tillräckligt skydd i det landet. I synnerhet bör medlemsstaterna inte pröva en ansökan i sak då ett första asylland har beviljat sökanden flyktingstatus eller annat tillräckligt skydd. Medlemsstaterna bör gå vidare på denna grund endast om de är övertygade, när så är nödvändigt eller lämpligt, enligt garantier från det berörda tredjelandet, om att sökanden har åtnjutit och kommer att fortsätta åtnjuta skydd i det landet i enlighet med Genèvekonventionen, eller på annat sätt har åtnjutit och kommer att fortsätta åtnjuta fullgott skydd, särskilt när det gäller rätten till laglig bosättning, tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, hälso- och sjukvård och utbildning och rätten till familjeåterförening i enlighet med internationella människorättsnormer.

(36)  Medlemsstaterna bör behålla möjligheten att tillämpa begreppet första asylland som grund för att neka en ansökan prövning då det kan rimligen antas att ett annat land skulle fortsätta att bevilja skydd i enlighet med Genèvekonventionen. Medlemsstaterna bör ha rätt att tillämpa detta begrepp då ett första asylland har beviljat sökanden flyktingstatus eller annat tillräckligt skydd. Medlemsstaterna bör ha rätt att gå vidare på denna grund endast om de är övertygade, när så är nödvändigt eller lämpligt, enligt garantier från det berörda tredjelandet, om att sökanden har åtnjutit och kommer att fortsätta åtnjuta skydd i det landet i enlighet med Genèvekonventionen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Begreppet säkert tredjeland bör tillämpas som grund för att en ansökan inte kan tas upp till prövning om sökanden på grund av en koppling till ett tredjeland, inklusive ett land genom vilket han eller hon transiterat, rimligen kan förväntas ansöka om skydd i det landet, och då det finns grund att anse att sökanden kommer att tillåtas resa in eller resa in på nytt till det landet. Medlemsstaterna bör gå vidare på denna grund endast om de är övertygade, när så nödvändigt eller lämpligt, enligt garantier från det berörda tredjelandet om att sökanden kommer att ha möjlighet till att åtnjuta skydd i enlighet med de materiella normerna i Genèvekonventionen eller kommer att åtnjuta tillräckligt skydd, särskilt när det gäller rätten till laglig bosättning, tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, sjukvård och utbildning och rätten till familjeåterförening i enlighet med internationella människorättsnormer.

(37)  Medlemsstaterna kan tillämpa begreppet säkert tredjeland om sökanden på grund av en tillräcklig koppling till ett tredjeland, rimligen kan förväntas ansöka om skydd i det landet, och då det finns grund att anse att sökanden kommer att tillåtas resa in på nytt till det landet. Medlemsstaterna bör gå vidare på denna grund endast om de är övertygade, när så nödvändigt eller lämpligt, enligt garantier från det berörda tredjelandet om att sökanden kommer att åtnjuta skydd i enlighet med Genèvekonventionen eller kommer att åtnjuta effektivt skydd i detta land som motsvarar sådant skydd som beviljas flyktingar, särskilt när det gäller rätten till laglig bosättning, tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, sjukvård och utbildning, tillräckliga medel för sitt uppehälle för att upprätthålla en lämplig levnadsstandard, personlig integritet och rätten till familjeåterförening i enlighet med internationella människorättsnormer.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  En ansökan om internationellt skydd bör prövas i sak för att avgöra om en sökande kan beviljas internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen). En ansökan behöver inte prövas i sak om en ansökan bör nekas prövning i enlighet med denna förordning. Om det emellertid redan vid första anblicken är tydligt att en ansökan kan avslås som uppenbarligen ogrundad får den avslås på denna grund utan bedömning av huruvida den kan tas upp till prövning.

(38)  En ansökan om internationellt skydd bör prövas i sak för att avgöra om en sökande kan beviljas internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen). En ansökan behöver inte prövas i sak om en ansökan nekas prövning i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Prövningen av en ansökan bör påskyndas och slutföras inom högst två månader i de fall då en ansökan är uppenbart ogrundad eftersom den är en oskälig ansökan, inbegripet då en sökande kommer från ett säkert ursprungsland eller då en ansökan endast görs för att försena eller hindra verkställigheten av ett beslut om återvändande, eller när det föreligger allvarliga problem som rör nationell eller offentlig säkerhet, och om sökanden inte ansöker om internationellt skydd i den första medlemsstaten för inresa eller i den medlemsstat där sökanden är lagligen bosatt eller när en sökande vars ansökan undergår prövning och som även gjort en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig på en annan medlemsstats territorium utan uppehållstillstånd återtas enligt Dublinförordningen. I det senare fallet bör prövningen av ansökan inte påskyndas om sökanden kan lägga fram styrkta motiveringar till varför han eller hon lämnat medlemsstaten utan tillstånd, till varför han eller hon gjort en ansökan i en annan medlemsstat eller på annat sätt varit otillgänglig för behöriga myndigheter, som exempelvis att han eller hon inte blev tillräckligt informerad om sina skyldigheter i rätt tid. Vidare kan endast ett påskyndat prövningsförfarande tillämpas för ensamkommande barn under begränsade omständigheter enligt denna förordning.

(39)  Prövningen av en ansökan bör påskyndas och slutföras inom högst två månader i de fall som fastställs enligt denna förordning. Vidare kan endast ett påskyndat prövningsförfarande tillämpas för ensamkommande barn under begränsade omständigheter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Många ansökningar om internationellt skydd gör vid en medlemsstats gräns eller i en transitzon innan ett beslut fattas om sökandens rätt att komma in i landet. Medlemsstaterna bör kunna bedöma huruvida en ansökan kan tas upp till prövning eller pröva en ansökan i sak för att kunna fatta ett beslut om sådana ansökningar på dessa platser och under väl definierade omständigheter. Gränsförfarandet bör inte ta längre än fyra veckor, och efter den perioden bör sökandena få resa in till medlemsstatens territorium. Det är endast om ett oproportionerligt stort antal sökande lämnar in sina ansökningar vid gränsen eller i en transitzon som gränsförfarandet får tillämpas på platser i närheten av dessa områden. Ett påskyndat prövningsförfarande får endast tillämpas för ensamkommande barn under de begränsade omständigheterna enligt denna förordning.

(40)  Många ansökningar om internationellt skydd gör vid en medlemsstats gräns eller i en transitzon innan ett beslut fattas om sökandens rätt att komma in i landet. Medlemsstaterna bör kunna bedöma huruvida en ansökan kan tas upp till prövning eller pröva en ansökan i sak för att kunna fatta ett beslut om sådana ansökningar på dessa platser och under väl definierade omständigheter. Gränsförfarandet bör inte ta längre än fyra veckor, och efter den perioden bör sökandena få resa in till medlemsstatens territorium. Det är endast om ett oproportionerligt stort antal sökande lämnar in sina ansökningar vid gränsen eller i en transitzon som gränsförfarandet får tillämpas på platser i närheten av dessa områden. Gränsförfarandet bör endast tillämpas på underåriga om det finns ett tillgängligt alternativ till att hålla den underåriga i förvar. Ett gränsförfarande bör inte tillämpas för ensamkommande barn.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Begreppet allmän ordning kan bland annat tillämpas när någon har dömts för ett grovt brott.

(41)  Begreppet allmän ordning kan bland annat tillämpas när någon har dömts för ett grovt brott. Begreppen nationell säkerhet och allmän ordning omfattar även grova brott, såsom deltagande i en kriminell organisation, terrordåd och människosmuggling.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Så länge en sökande kan uppvisa godtagbara skäl bör avsaknaden av handlingar vid inresan eller användning av förfalskade handlingar inte i sig ge upphov till automatisk tillämpning av ett påskyndat prövningsförfarande eller gränsförfarande.

(42)  Avsaknad av handlingar vid inresan eller användning av förfalskade handlingar bör inte ge upphov till automatisk tillämpning av ett påskyndat prövningsförfarande eller gränsförfarande.

Motivering

Att en sökande saknar dokumentation bör inte försvaga chanserna för hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Om en sökande antingen uttryckligen återkallar sin ansökan på eget initiativ eller inte uppfyller de skyldigheter som följer av denna förordning, förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen) eller direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor), och därmed implicit återkallar sin ansökan, bör ansökan inte prövas ytterligare och bör avslås som uttryckligen återkallad eller avstådd och varje ytterligare ansökan i medlemsstaterna av samma sökande efter det beslutet ska betraktas som en efterföljande ansökan. Det implicita återkallandet bör dock inte vara automatiskt utan sökanden ska ha tillgång till möjligheten att rapportera till den beslutande myndigheten och påvisa att den bristande efterlevnaden av dessa skyldigheter berodde på omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

(43)  Om en sökande uttryckligen återkallar sin ansökan på eget initiativ bör ansökan inte prövas ytterligare och bör avslås som uttryckligen återkallad.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  I de särskilda fall som anges i denna förordning, där sökanden inte uppfyller sina skyldigheter, bör den beslutande myndigheten ha möjlighet att tillfälligt avbryta prövningen av sökandens ansökan om internationellt skydd. Sökanden bör ges möjlighet att uppfylla sina skyldigheter inom två månader, för att prövningen av ansökan ska kunna återupptas. Prövningen av ansökan bör endast återupptas en gång, om inte sökanden kan visa att underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna berodde på omständigheter som låg utanför hans eller hennes kontroll. I annat fall bör ansökan avslås såsom implicit återkallad.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Då en sökande gör en efterföljande ansökan utan att lägga fram några nya relevanta fakta eller uppgifter som betydligt ökar sannolikheten för att han eller hon ska beviljas internationellt skydd eller som avser skälen till att den tidigare ansökan nekades prövning, bör den efterföljande ansökan inte underkastas ett nytt fullständigt prövningsförfarande. I dessa fall bör ansökningar efter en preliminär prövning nekas prövning eller avslås såsom uppenbart ogrundade, om ansökan så tydligt saknar grund eller är oskälig att den saknar rimliga utsikter till framgång, i enlighet med res judicata-principen. Den preliminära prövningen ska ske på grundval av skriftliga inlagor och en personlig intervju; den personliga intervjun får dock utgå om det redan utifrån de skriftliga inlagorna är tydligt att ansökan inte innehåller några nya fakta eller uppgifter eller att den uppenbarligen saknar grund och saknar rimliga möjligheter till framgång. För efterföljande ansökningar kan undantag göras för en sökandes rätt att stanna kvar på en medlemsstats territorium, efter det att en efterföljande ansökan nekas prövning eller avslås såsom uppenbart ogrundad, eller i fall av en andra eller fler efterföljande ansökningar, så snart en ansökan görs i en medlemsstat som efterföljer ett slutligt beslut att neka en tidigare efterföljande ansökning prövning eller avslå den såsom ogrundad eller uppenbart ogrundad.

(44)  Då en sökande gör en efterföljande ansökan utan att lägga fram några nya relevanta fakta eller uppgifter som ökar sannolikheten för att han eller hon ska beviljas internationellt skydd eller som avser skälen till att den tidigare ansökan nekades prövning, bör den efterföljande ansökan inte underkastas ett nytt fullständigt prövningsförfarande. I dessa fall bör ansökningar efter en preliminär prövning avslås såsom ogrundade eller uppenbart ogrundade, om ansökan saknar grund eller är oskälig och saknar rimliga utsikter till framgång, i enlighet med res judicata-principen. Den preliminära prövningen ska ske på grundval av skriftliga inlagor och en personlig intervju. Den personliga intervjun får dock utgå om det redan utifrån de skriftliga inlagorna är tydligt att ansökan inte innehåller några nya fakta eller uppgifter eller att den saknar grund och saknar rimliga möjligheter till framgång. För efterföljande ansökningar kan undantag göras för en sökandes rätt att stanna kvar på en medlemsstats territorium, efter det att en efterföljande ansökan avslås såsom uppenbart ogrundad, eller i fall av en andra eller fler efterföljande ansökningar, så snart en ansökan görs i en medlemsstat som efterföljer ett slutligt beslut att neka en efterföljande ansökning såsom ogrundad eller uppenbart ogrundad.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  En nyckelfråga när det gäller att bedöma om en ansökan om internationellt skydd är välgrundad är sökandens säkerhet i det egna ursprungslandet. Med beaktande av att att förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) syftar till att uppnå en hög nivå av samstämmighet i fråga om när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som personer som beviljats internationellt skydd, upprättar denna förordning gemensamma kriterier för att beteckna tredjeländer som säkra ursprungsländer, och med tanke på behovet av att förstärka tillämpningen av begreppet säkert ursprungsland som ett viktigt verktyg för att stödja en snabb handläggning av ansökningar som är sannolikt ogrundade, upprättar denna förordning en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer.

(45)  En nyckelfråga när det gäller att bedöma om en ansökan om internationellt skydd är välgrundad är sökandens säkerhet i det egna ursprungslandet. Med beaktande av att förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) syftar till att uppnå en hög nivå av samstämmighet i fråga om när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som personer som beviljats internationellt skydd, upprättar denna förordning gemensamma kriterier för att beteckna tredjeländer som säkra ursprungsländer.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Det faktum att ett tredjeland finns upptaget i en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer garanterar inte någon absolut säkerhet för medborgare i det landet, och behovet av en lämplig enskild prövning av ansökan om internationellt skydd kvarstår. På grund av dess natur kan den bedömning som ligger bakom fastställandet endast ta hänsyn till de allmänna, civila, rättsliga och politiska omständigheterna i det landet och om de som utövar förföljelse, tortyr eller inhuman eller förnedrande behandling eller straff blir bestraffade när de befinns skyldiga i det landet. Om en sökande visar att det finns allvarliga skäl att anse att landet inte är säkert i hans eller hennes särskilda situation, kan det därför av detta skäl inte längre anses som relevant för en sökande att ett land har betecknats som säkert.

(46)  Det faktum att ett tredjeland finns upptaget i en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer garanterar inte någon absolut säkerhet för medborgare i det landet, och behovet av en lämplig enskild prövning av ansökan om internationellt skydd kvarstår. På grund av dess natur kan den bedömning som ligger bakom fastställandet endast ta hänsyn till de allmänna, civila, rättsliga och politiska omständigheterna i det landet och om de som utövar förföljelse, tortyr eller inhuman eller förnedrande behandling eller straff blir bestraffade när de befinns skyldiga i det landet. Om en sökande visar att det finns skäl att anse att landet inte är säkert i hans eller hennes särskilda situation, kan det därför av detta skäl inte längre anses som relevant för en sökande att ett land har betecknats som säkert.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  När det gäller fastställandet av tredjeländer som betecknas säkra länder på unionsnivå innehåller denna förordning bestämmelser om att ha sådana fastställanden. Tredjeländer bör betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå genom en ändring av denna förordning baserat på de villkor som fastställs i denna förordning och efter att man gjort en detaljerad evidensbaserad bedömning, i vilken det ingår faktisk efterforskning, analys och samråd med medlemsstater och relevanta berörda parter.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Upprättandet av en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer bör avhjälpa vissa av de skillnader som finns mellan medlemsstaterna befintliga nationella förteckningar. Medan medlemsstaterna ska behålla rätten att tillämpa eller införa lagstiftning som möjliggör nationella fastställanden av tredje länder utöver de som betecknas som säkra tredjeländer eller säkra ursprungsländer på unionsnivå, bör upprättandet av sådana gemensamma fastställanden säkerställa att begreppet tillämpas av alla medlemsstater på ett enhetligt sätt med avseende på sökande vars ursprungsländer finns upptagna på den gemensamma förteckningen eller som har en koppling till ett säkert tredjeland. Detta bör underlätta samstämmigheten i tillämpningen av förfarandena och därmed även avskräcka sökande av internationellt skydd från sekundära förflyttningar. Därför bör möjligheten att använda nationella förteckningr eller fastställanden upphöra fem år efter att denna förordning har trätt i kraft.

(48)  Upprättandet av en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer bör avhjälpa vissa av de skillnader som finns mellan medlemsstaternas befintliga nationella förteckningar över säkra ursprungsländer. Medan medlemsstaterna ska behålla rätten att tillämpa eller införa lagstiftning som möjliggör nationella fastställanden av tredje länder som säkra ursprungsländer, bör upprättandet av en sådan gemensam förteckning säkerställa att begreppet tillämpas av alla medlemsstater på ett enhetligt sätt med avseende på sökande vars ursprungsländer finns upptagna på den gemensamma förteckningen. Detta bör underlätta samstämmigheten i tillämpningen av förfarandena och därmed även avskräcka sökande av internationellt skydd från sekundära förflyttningar. Därför bör möjligheten att använda nationella förteckningar över säkra ursprungsländer upphöra tre år efter att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a)  Under övergångsperioden på tre år bör medlemsstaterna säkerställa att de nationella förteckningarna över säkra ursprungsländer och EU:s gemensamma förteckningar är samstämmiga. Ett land som tillfälligt avförs eller avförs från EU:s gemensamma förteckning bör inte betraktas som ett säkert ursprungsland på nationell nivå.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 48b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48b)  När det gäller harmoniseringen av nationella förteckningar över säkra ursprungsländer under övergångsperioden på tre år bör medlemsstaterna ha möjlighet att lägga fram förslag för kommissionen om att lägga till vissa länder på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Kommissionen bör granska förslagen inom sex månader efter det att de lagts fram, på grundval av ett antal olika informationskällor som den förfogar över, i synnerhet rapporterna från Europeiska utrikestjänsten och upplysningar från medlemsstaterna, Europeiska unionens asylbyrå, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), Europarådet och andra relevanta internationella organisationer samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer. När ett tredjeland ska läggas till förteckningen bör kommissionen lägga fram ett förslag i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet om att utöka EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Kommissionen ska försäkra sig om att uppförandet av ett land på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer åtföljs av en effektiv återvändandepolitik på EU-nivå, med återtagandeavtal som, om de till fullo respekteras, bör ge dessa länder rätt till EU-stöd.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 48c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48c)  Målet med EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer bör inte vara att minska antalet asylsökande från länder som förknippas med ett stort antal ansökningar och en låg andel godkända ansökningar. Beteckningen av ett tredjeland som ett säkert ursprungsland bör uteslutande grunda sig på en bedömning av huruvida situationen i landet överensstämmer med de gemensamma kriterier för att beteckna tredjeländer som säkra ursprungsländer som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Kommissionen bör med hjälp av Europeiska unionens asylbyrå regelbundet granska situationen i tredjeländer som betecknas som säkra tredje länder på unionsnivå eller som finns upptagna på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Om läget plötsligt skulle förvärras i ett sådant tredjeland bör kommissionen kunna upphäva fastställandet av det tredjelandet som säkert tredjeland på unionsnivå och avföra det från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer under en begränsad period, genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vidare bör kommissionen i detta fall föreslå en ändring så att det berörda tredjelandet inte längre fastställs som säkert tredjeland på unionsnivå eller så att det avförs från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer inom tre månader efter antagandet av den delegerade akt som tillfälligt upphäver fastställandet för det tredjelandet.

(49)  Kommissionen bör med hjälp av Europeiska unionens asylbyrå regelbundet granska situationen i tredjeländer som finns upptagna på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Om läget plötsligt skulle förvärras i ett sådant tredjeland bör kommissionen kunna avföra det från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer under en begränsad period, genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vidare bör kommissionen i detta fall föreslå en ändring i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet att avföra det från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer inom sex månader efter antagandet av den delegerade akt som tillfälligt upphäver fastställandet för det tredjelandet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  När giltighetstiden för den delegerade akten och förlängningar av denna löper ut, och utan att en ny delegerad akt har antagits, bör fastställandet av det tredjelandet som ett säkert tredjeland på unionsnivå eller upptagandet av landet på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer inte längre vara upphävt. Detta ska inte påverka någon föreslagen ändring för att avföra det tredjelandet från förteckningarna.

(51)  När giltighetstiden för den delegerade akten och förlängningar av denna löper ut, och utan att en ny delegerad akt har antagits, bör upptagandet av tredjelandet på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer inte längre vara upphävt. Detta ska inte påverka någon föreslagen ändring för att avföra det tredjelandet från förteckningarna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Kommissionen bör med bistånd av Europeiska unionens asylbyrå regelbundet granska situationen i tredjeländer som har avförts från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer eller säkra tredje länder, inbegripet om en medlemsstat meddelar kommissionen att den, efter en väl underbyggd bedömning, anser att ett tredjeland, efter förändringar i förhållandena i landet åter uppfyller de villkor som anges i denna förordning för att betecknas som säkert. I ett sådant fall kan medlemsstater endast beteckna det tredjelandet som ett säkert ursprungsland eller säkert tredjeland på nationell nivå så länge kommissionen inte har några invändningar mot det fastställandet. När kommissionen anser att dessa villkor är uppfyllda kan den föreslå en ändring av fastställandet av säkra ursprungsländer på unionsnivå och EU:s förteckning över säkra tredjeländer genom tillägg av ett tredjeland.

(52)  Kommissionen bör med bistånd av Europeiska unionens asylbyrå regelbundet granska situationen i tredjeländer som har avförts från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Om ett tredjeland har avförts från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer kan en medlemsstat meddela kommissionen om den anser att ett tredjeland, efter förändringar i förhållandena i landet återigen uppfyller de kriterier som anges i denna förordning för att åter införas i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Kommissionen bör undersöka varje sådant meddelande från en medlemsstat och i förekommande fall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer i enlighet med detta. Om kommissionen beslutar att inte lägga fram ett sådant förslag bör medlemsstaterna inte betrakta det landet som säkert ursprungsland på nationell nivå.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  När det gäller Turkiet är den rättsliga grunden för skydd mot förföljelse eller kränkningar tillräckligt underbyggd med materiell och processrättslig lagstiftning på området mänskliga rättigheter och antidiskriminering; dessutom har landet anslutit sig till alla viktiga internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Under 2014 konstaterade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna sådana kränkningar i 94 av 2 899 anmälningar. Det finns inte några indikationer på att det har förekommit utvisningar, avlägsnanden eller utlämningar av egna medborgare till tredjeländer där det, bland annat, finns en allvarlig risk för att de skulle kunna utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan inhuman eller förnedrande behandling eller straff, eller där deras liv eller frihet skulle hotas på grund av deras ras, religion, nationalitet, sexuella läggning, tillhörighet till en särskild social grupp eller politisk åsikt eller varifrån det finns en allvarlig risk för utvisning, avlägsnande eller utlämning till ett annat tredjeland. Under 2014 ansåg medlemsstaterna att 23,1 % (310) av asylansökningarna från turkiska medborgare var välgrundade. En medlemsstat har betecknat Turkiet som ett säkert ursprungsland. Turkiet har utsetts som kandidatland av Europeiska rådet och förhandlingarna har inletts. Vid den aktuella tidpunkten gjordes bedömningen att Turkiet i tillräcklig utsträckning uppfyllde de kriterier som fastställts av Europeiska rådet i Köpenhamn den 21–22 juni 1993 om stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter och Turkiet kommer att behöva fortsätta att uppfylla dessa kriterier för att bli medlem, i överensstämmelse med rekommendationerna i den årliga framstegsrapporten.

utgår

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63)  När det gäller återkallande av flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande och i synnerhet den regelbundna omprövningen av status som ska utföras enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), bör medlemsstaterna säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd informeras korrekt om den eventuella omprövningen av deras status och att de skriftligen eller i en personlig intervju ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter inom rimlig tid, innan myndigheterna kan fatta ett välgrundat beslut om att återkalla deras status.

(63)  När det gäller återkallande av flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande bör medlemsstaterna säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd informeras korrekt om den eventuella omprövningen av deras status och att de skriftligen eller i en personlig intervju ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter inom rimlig tid, innan myndigheterna kan fatta ett välgrundat beslut om att återkalla deras status.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(66)  Tidsfrister bör inte endast fastställas för det administrativa förfarandet utan även för överklaganden, åtminstone vad gäller det första överklagandet, med tanke på behovet av en likvärdig handläggning av ansökningar och effektiviteten i det gemensamma förfarandet för internationellt skydd. Detta bör inte påverka en lämplig och fullständig prövning av överklagandet och det bör därför fortfarande finnas en viss flexibilitet i fall med komplexa sakliga och rättsliga aspekter.

utgår

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt avseende tillhandahållande av information och handlingar till sökande och åtgärder för sökande med behov av särskilda förfarandegarantier, däribland underåriga, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter . Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201134 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(71)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt avseende tillhandahållande av information och handlingar till sökande och åtgärder för sökande med behov av specifika förfarandegarantier, däribland underåriga, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter . Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201134 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

_________________

_________________

34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Terminologin anpassas till Europaparlamentets ståndpunkt om andra Ceas-instrument, särskilt direktivet om mottagningsvillkor.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72)  För att kunna hantera en plötslig försämring av läget i ett tredjeland som är betecknat som ett säkert tredjeland på unionsnivå eller som finns upptaget på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att göra det möjligt att tillfälligt upphäva fastställandet av det tredjelandet som ett säkert tredjeland på unionsnivå eller tillfälligt avföra landet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer för en period av sex månader, om kommissionen på grundval av en väl underbyggd bedömning anser att villkoren i denna förordning inte längre är uppfyllda. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Dessa samråd ska utföras i enlighet med de principer som anges i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från den 13 april 2016. Europaparlamentet och rådet ska få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter för att säkerställa ett lika deltagande av utarbetandet av de delegerade akterna, och deras experter ska systematiskt ha tillgång till mötena i kommissionens expertgrupper som utarbetar de delegerade akterna.

(72)  För att kunna hantera en plötslig försämring av läget i ett tredjeland som finns upptaget på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att göra det möjligt att tillfälligt avföra landet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer för en period av sex månader, om kommissionen på grundval av en väl underbyggd bedömning anser att villkoren i denna förordning inte längre är uppfyllda. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Dessa samråd ska utföras i enlighet med de principer som anges i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från den 13 april 2016. Europaparlamentet och rådet ska få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter för att säkerställa ett lika deltagande av utarbetandet av de delegerade akterna, och deras experter ska systematiskt ha tillgång till mötena i kommissionens expertgrupper som utarbetar de delegerade akterna.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75)  Tillämpningen av denna förordning bör utvärderas regelbundet.

(75)  Tillämpningen av denna förordning bör utvärderas regelbundet, särskilt i fråga om tillämpningen av avsnitt III.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa ett fullständigt genomförande i praktiken av bestämmelserna i denna förordning beträffande tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd till asylsökande i alla skeden av förfarandet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Förmånligare bestämmelser

 

Medlemsstaterna får införa eller behålla förmånligare normer för förfaranden för beviljande och återkallande av internationellt skydd, förutsatt att normerna är förenliga med denna förordning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  sökande: en tredjelandsmedborgare eller statslös person som har ansökt om internationellt skydd och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut.

(b)  sökande: en tredjelandsmedborgare eller statslös person som har ansökt om internationellt skydd och vars ansökan ännu inte har lett till att ett slutligt beslut har fattats.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  sökande i behov av särskilda förfarandegarantier: sökande vars förmåga att utnyttja de rättigheter eller uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning är begränsad på grund av individuella omständigheter.

(c)  sökande i behov av specifika förfarandegarantier: sökande vars förmåga att utnyttja de rättigheter eller uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning är begränsad på grund av individuella omständigheter eller specifik utsatthet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  statslös person: en person som ej av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom dess medborgare.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  slutligt beslut: ett beslut om huruvida en tredjelandsmedborgare eller statslös person ska beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), inbegripet ett beslut om att neka prövning av ansökan eller ett beslut om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller avstådd och som inte längre kan överklagas i den berörda medlemsstaten.

(d)  slutligt beslut: ett beslut om huruvida en tredjelandsmedborgare eller statslös person ska beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), inbegripet ett beslut om att neka prövning av ansökan eller ett beslut om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad som inte längre kan överklagas i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  beslutande myndighet: en myndighet med domstolsliknande uppgifter eller en administrativ myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökningar om internationellt skydd och behörig att fatta beslut i första instans.

(e)  beslutande myndighet: en rättslig eller en administrativ myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökningar om internationellt skydd och behörig att fatta beslut i första instans.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  förmyndare: en person eller organisation som utsetts att bistå och företräda ett ensamkommande barn, för att i de förfaranden som föreskrivs i denna förordning tillgodose barnets bästa och allmänna välbefinnande och vid behov företräda barnet rättsligt.

(f)  förmyndare: en person eller organisation som utsetts av behöriga organ, för att bistå och företräda ett ensamkommande barn i de förfaranden som föreskrivs i denna förordning, för att tillgodose barnets bästa och hans eller hennes välbefinnande, och vid behov företräda barnet rättsligt.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  återkallande av internationellt skydd: ett beslut av en behörig myndighet om att återkalla, upphäva eller vägra att förnya en persons flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande.

(g)  återkallande av internationellt skydd: ett beslut av en behörig myndighet om att återkalla, upphäva eller vägra att förnya en persons flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med [skyddsförordningen].

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  efterföljande ansökan: en ytterligare ansökan om internationellt skydd som lämnas in i någon medlemsstat efter det att ett slutligt beslut har fattats om en tidigare ansökan, inklusive fall där ansökan har avslagits såsom uttryckligen återkallad eller såsom avstådd efter ett implicit återkallande.

(i)  efterföljande ansökan: en ytterligare ansökan om internationellt skydd som lämnas in i någon medlemsstat efter det att ett slutligt beslut har fattats om en tidigare ansökan, inklusive fall där ansökan har avslagits såsom uttryckligen återkallad eller såsom implicit återkallad.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande myndigheter ska ha till uppgift att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd samt upplysa sökande om var och hur en ansökan om internationellt skydd kan lämnas in:

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska följande myndigheter ha till uppgift att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd samt upplysa sökande om var och hur en ansökan om internationellt skydd kan lämnas in, men ska under inga omständigheter ha befogenhet att fatta beslut om huruvida en ansökan om internationellt skydd kan tas upp till prövning eller är välgrundad.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Invandringsmyndigheterna.

(c)  Invandringsmyndigheterna, om de inte är den beslutande myndigheten.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Myndigheter som ansvarar för förvarsanläggningar.

(d)  Myndigheter som ansvarar för förvarsanläggningar eller mottagningsanläggningar.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får även överlåta dessa uppgifter på andra myndigheter.

Medlemsstaterna får även överlåta dessa uppgifter på andra myndigheter. Om ansökan mottas av en myndighet som inte har behörighet att registrera den, ska denna myndighet upplysa sökanden om var och hur en ansökan om internationellt skydd kan lämnas in.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en annan medlemsstats myndighet som av den medlemsstaten har anförtrotts uppgiften att ta emot, registrera eller pröva ansökningar om internationellt skydd,

utgår

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om den ansvariga medlemsstaten har begärt om hjälp från Europeiska unionens asylbyrå och inga experter fanns tillgängliga, kan den ansvariga medlemsstaten begära om hjälp från en annan medlemsstat för att ta emot, registrera och pröva ansökningar om internationellt skydd. Befogenheterna att besluta om enskilda ansökningar om internationellt skydd ligger hos den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid den beslutande myndigheten, eller varje annan myndighet som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd i enlighet med punkt 3 har lämpliga kunskaper och får den utbildning och vägledning som krävs för att fullgöra sina skyldigheter vid tillämpningen av denna förordning.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de ansvariga myndigheterna enligt punkterna 1–4a i denna artikel har lämpliga kunskaper och har fått den utbildning som krävs enligt artikel 7 i förordning (EU) XXX/XXX (förordningen om EU:s asylbyrå) och den vägledning som krävs för att fullgöra sina skyldigheter vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  inhämta uppgifter från påstådda aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada på ett sätt som skulle leda till att dessa aktörer får direkt information om att en ansökan har lämnats in av sökanden i fråga, och som skulle äventyra den fysiska integriteten hos sökanden eller hos personer i beroendeställning, eller skulle äventyra friheten och säkerheten för hans eller hennes familjemedlemmar som bor kvar i ursprungslandet.

(b)  inhämta uppgifter från påstådda aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada, om detta på något sätt kan äventyra den fysiska integriteten hos sökanden eller hos personer i beroendeställning, eller skulle äventyra friheten och säkerheten för hans eller hennes familjemedlemmar som bor kvar i ursprungslandet.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska göra sin ansökan i den första inresemedlemsstaten eller, om han eller hon vistas lagligen i en medlemsstat ska han eller hon lämna in ansökan i den medlemsstaten i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen).

1.  Sökanden ska göra sin ansökan i den första inresemedlemsstaten eller, om han eller hon vistas lagligen i en medlemsstat ska han eller hon lämna in ansökan i den medlemsstaten enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tillhandahålla de uppgifter som avses i leden a och b i artikel 27.1 andra stycket,

(a)  tillhandahålla de uppgifter som avses i leden a och b i artikel 27.1,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  lämna fingeravtryck och ansiktsbild såsom anges i förordning (EU) nr XXX/XXX (Eurodacförordningen), 35

(b)  lämna biometriska uppgifter såsom anges i förordning (EU) nr XXX/XXX (Eurodacförordningen), 35

__________________

__________________

35 EUT L […], […], s. […].

35 EUT L […], […], s. […].

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  överlämna handlingar som han eller hon innehar som är av betydelse för prövningen av ansökan.

(d)  tillåta de ansvariga myndigheterna att undersöka och framställa kopior av handlingar som han eller hon innehar som är av betydelse för prövningen av ansökan.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökande vägrar att samarbeta genom att inte tillhandahålla de uppgifter som krävs för att pröva ansökan och genom att inte lämna fingeravtryck eller ansiktsbild, och de ansvariga myndigheterna vederbörligen informerat sökanden om hans eller hennes skyldigheter och säkerställt att sökanden har haft en faktisk möjlighet att fullgöra dessa, ska hans eller hennes ansökan avslås såsom avstådd i enlighet med det förfarande som anges i artikel 39.

3.  Om en sökande vägrar att samarbeta genom att inte tillhandahålla de uppgifter som avses i leden a och b i artikel 27.1 genom att inte lämna biometriska uppgifter, och de ansvariga myndigheterna vederbörligen informerat sökanden om hans eller hennes skyldigheter och konsekvenserna av dessa och säkerställt att sökanden har haft en faktisk möjlighet att fullgöra dessa, ska hans eller hennes ansökan avslås såsom implicit återkallad i enlighet med det förfarande som anges i artikel 39.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sökanden ska meddela den beslutande myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är skyldig att uppehålla sig sin bostadsort eller adress eller ett telefonnummer på vilket han eller hon kan nås av den beslutande myndigheten eller andra ansvariga myndigheter. Han eller hon ska underrätta den beslutande myndigheten om eventuella förändringar. Sökanden ska acceptera att ta emot eventuella underrättelser på den senaste bostadsort och adress som han eller hon har uppgivit, särskilt när han eller hon lämnar in en ansökan i enlighet med artikel 28.

4.  Sökanden ska meddela den beslutande myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är skyldig att uppehålla sig sin bostadsort eller adress eller ett telefonnummer eller en e-postadress på vilket han eller hon kan nås av den beslutande myndigheten eller andra ansvariga myndigheter. Han eller hon ska underrätta den beslutande myndigheten om eventuella förändringar. Sökanden ska acceptera att ta emot eventuella underrättelser på den senaste bostadsort och adress som han eller hon har uppgivit, särskilt när han eller hon lämnar in en ansökan i enlighet med artikel 28.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om så krävs för prövningen av en ansökan får de ansvariga myndigheterna kräva att sökanden kroppsvisiteras eller hans eller hennes tillhörigheter genomsöks. Utan att det ska påverka den kroppsvisitering som genomförs av säkerhetsskäl ska en kroppsvisitering av sökanden som företas enligt denna förordning utföras av en person av samma kön som sökanden under fullständigt beaktande av principerna om mänsklig värdighet samt fysisk och psykisk integritet.

7.  Om så krävs för handläggningen av en ansökan får de ansvariga myndigheterna kräva att sökanden kroppsvisiteras eller hans eller hennes tillhörigheter genomsöks. Den beslutande myndigheten ska tillhandahålla sökanden med skälen till sökningen skriftligen. Detta utan att det påverkar den kroppsvisitering som genomförs av säkerhetsskäl.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den beslutande myndigheten ska upplysa sökandena, på ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå, om följande:

Den beslutande myndigheten ska upplysa sökandena, på ett språk som de förstår och i en koncis och lättillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk, om följande:

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Deras rättigheter och skyldigheter under förfarandet, inbegripet skyldigheten att stanna kvar på den medlemsstats territorium där de måste vistas i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen).

(c)  Deras rättigheter och skyldigheter under förfarandet, inbegripet dem som omfattas av förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen).

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Tidsramen för förfarandet.

(e)  Tidsramen för förfarandet, däribland alla tidsfrister som de ska respektera och de tidsfrister som de ansvariga myndigheterna ska respektera.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd för inlämnande av en enskild ansökan och till rättsligt biträde i alla skeden av förfarandet i enlighet med avsnitt III.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Resultatet av den beslutande myndighetens beslut, skälen till beslutet, samt konsekvensen av ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd och hur ett sådant beslut kan överklagas.

(h)  Resultatet av den beslutande myndighetens beslut, skälen till beslutet, och alla faktorer som beaktats i samband med beslutet, samt konsekvensen av ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd och hur ett sådant beslut kan bestridas och tidsfristerna som ska iakttas för ett sådant bestridande.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De upplysningar som avses i första stycket ska tillhandahållas i så god tid att sökandena kan utöva de rättigheter som garanteras genom denna förordning och fullgöra de skyldigheter som anges i artikel 7.

Alla de upplysningar som avses i första stycket i denna punkt ska tillhandahållas i så god tid att sökandena kan utöva de rättigheter som garanteras genom denna förordning och fullgöra de skyldigheter som anges i artikel 7. De upplysningar som avses i leden a–g i det första stycket i denna punkt ska tillhandahållas sökanden senast när ansökan om internationellt skydd är registrerad. Upplysningarna ska ges både skriftligen och muntligen, med multimedieutrustning i lämpliga fall. Upplysningar till underåriga ska ges på ett barnanpassat sätt med lämpligt utbildad personal och tillsammans med förmyndaren.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europeiska unionens asylbyrå ska, i nära samarbete med ansvariga nationella myndigheter och som kompletterande till informationsmaterial som tillhandahålls i enlighet med förordning (EU) XXX/XXX (Dublinförordningen), utarbeta gemensamt informationsmaterial som innehåller åtminstone den information som avses i punkt 2 i denna artikel. Det gemensamma informationsmaterialet ska utformas på ett sådant sätt att det möjliggör för medlemsstaterna att komplettera det med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Europeiska unionens asylbyrå ska utarbeta särskilt informationsmaterial som framför allt riktar sig till följande målgrupper:

 

(a) vuxna sökande, med särskild hänsyn till kvinnliga och utsatta sökande,

 

(b) ensamkommande barn, och

 

(c) barn med medföljande vuxen.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om det är nödvändigt och lämpligt ska den beslutande myndigheten erbjuda sökanden biträde av en interkulturell medlare som ska hjälpa sökanden under förfarandet och framför allt vid den personliga intervjun.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den beslutande myndigheten ska tillhandahålla sökandena möjligheten att meddela sig med FN:s flyktingkommissariat eller någon annan organisation som erbjuder juridisk eller annan rådgivning för sökande i enlighet med nationell rätt.

4.  Inom 14 dagar efter att ansökan har gjorts ska den beslutande myndigheten tillhandahålla sökandena möjligheten att meddela sig med FN:s flyktingkommissariat eller någon annan organisation som erbjuder juridisk eller annan rådgivning för sökande i enlighet med nationell rätt.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den beslutande myndigheten ska säkerställa att sökandena och, i tillämpliga fall, deras förmyndare, juridiska rådgivare eller andra rådgivare, har tillgång till de uppgifter som avses i artikel 32.2 e och som behövs för prövningen av ansökningar samt till uppgifter som tillhandahålls av de experter som avses i artikel 33.3, om den beslutande myndigheten har beaktat denna information vid fattandet av ett beslut om deras ansökan.

5.  Den beslutande myndigheten ska säkerställa att sökandena och, i tillämpliga fall, deras förmyndare eller juridiska rådgivare, har tillgång till de uppgifter som avses i artikel 33.2 b och c och som behövs för prövningen av ansökningar samt till uppgifter som tillhandahålls av de experter som avses i artikel 33.3, om den beslutande myndigheten har beaktat denna information vid fattandet av ett beslut om deras ansökan.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Sökandena ska inom skälig tid underrättas om vilket beslut den beslutande myndigheten har fattat om deras ansökan. Om en förmyndare, juridisk rådgivare eller annan rådgivare rättsligt företräder sökanden, får medlemsstaterna välja att underrätta honom eller henne om beslutet i stället för sökanden.

6.  Sökandena ska inom fem arbetsdagar underrättas skriftligen om vilket beslut den beslutande myndigheten har fattat om deras ansökan. Om en förmyndare eller juridisk rådgivare rättsligt företräder sökanden, ska medlemsstaterna underrätta honom eller henne samt sökanden om beslutet.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rätten att stanna kvar ska inte utgöra ett berättigande till uppehållstillstånd och ska inte ge sökanden rätt att utan tillstånd resa till andra medlemsstaters territorium, såsom anges i artikel 6 i direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor).

2.  Rätten att stanna kvar på medlemsstatens territorium ska inte utgöra ett berättigande till uppehållstillstånd och ska inte ge sökanden rätt att utan tillstånd resa till andra medlemsstaters territorium, såsom anges i artikel 6 i direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor).

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan den beslutande myndigheten fattar något beslut om huruvida en ansökan om internationellt skydd ska tas upp till prövning ska sökanden ges tillfälle till en intervju med avseende på huruvida ansökan ska tas upp till prövning.

1.  Om en beslutande myndighet tillämpar tillåtlighetsförfarandet enligt artikel 36.1, och innan den beslutande myndigheten fattar något beslut om huruvida en ansökan om internationellt skydd ska tas upp till prövning ska sökanden ges rätt att bli hörd genom en personlig intervju med avseende på huruvida ansökan ska tas upp till prövning.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid intervjun för att avgöra om ansökan ska tas upp till prövning ska sökanden ges möjlighet att lägga fram tillräcklig motivering för varför de grunder till att en ansökan ska tas upp till prövning som anges i artikel 36.1 inte är tillämpliga på hans eller hennes särskilda omständigheter.

2.  Vid intervjun för att avgöra om ansökan ska tas upp till prövning ska sökanden ges möjlighet att lägga fram motivering för varför de grunder till att en ansökan ska tas upp till prövning som anges i artikel 36.1 inte är tillämpliga på hans eller hennes särskilda omständigheter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan den beslutande myndigheten fattar något beslut om huruvida en ansökan om internationellt skydd är välgrundad ska sökanden ges tillfälle till en intervju om innehållet i hans eller hennes ansökan.

1.  Innan den beslutande myndigheten fattar något beslut om huruvida en ansökan om internationellt skydd är välgrundad ska sökanden ges rätt att bli hörd genom en intervju om innehållet i hans eller hennes ansökan. Intervjun om innehållet kan genomföras samtidigt som intervjun för att avgöra om ansökan ska tas upp till prövning, förutsatt att sökanden har fått tillräckligt och lämpligt med tid att förbereda och samråda med sitt rättsliga biträde.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I intervjun om innehållet i ansökan ska sökanden ges tillräcklig möjlighet att lägga fram de faktorer som krävs för att styrka ansökan om internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), och sökanden ska lägga fram alla uppgifter han eller hon har till sitt förfogande så fullständigt som möjligt. Sökanden ska ges en möjlighet att förklara eventuella saknade uppgifter eller eventuella oförenligheter och motsägelser i sökandens utsagor.

2.  I intervjun om innehållet i ansökan ska sökanden ges möjlighet att lägga fram de faktorer som krävs för att underbygga ansökan om internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), och sökanden ska lägga fram alla uppgifter han eller hon har till sitt förfogande så fullständigt som möjligt. Sökanden ska ges en möjlighet att förklara eventuella saknade uppgifter eller eventuella oförenligheter och motsägelser i sökandens utsagor.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den person som genomför intervjun om innehållet i ansökan ska inte bära militär eller brottsbekämpande myndigheters uniform.

utgår

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska ges tillfälle till en personlig intervju om sin ansökan i enlighet med de villkor som fastställs i denna förordning.

1.  Sökanden ska ges rätt att bli hörd genom en personlig intervju om sin ansökan i enlighet med de villkor som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Närvaron av en tolk samt av sökandens rättsliga biträde, om sökanden har beslutat att använda sig av rättsligt bistånd eller har begärt om kostnadsfritt rättsligt bistånd i enlighet med 15.2 b, ska säkerställas.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De personliga intervjuerna ska genomföras av den beslutande myndighetens personal, som får biträdas av personal från andra medlemsstaters myndigheter enligt artikel 5.4 a eller av experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå enligt artikel 5.4 b.

3.  De personliga intervjuerna ska genomföras av den beslutande myndighetens personal, som får biträdas av experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå enligt artikel 5.4 eller av personal från myndigheter i andra medlemsstater i enlighet med villkoren i artikel 5.4 a.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den person som genomför intervjun för att avgöra om ansökan ska tas upp till prövning eller intervjun om innehållet i ansökan ska inte bära militär eller brottsbekämpande myndigheters uniform under dessa intervjuer.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer samtidigt ansöker om internationellt skydd blir det i praktiken svårt för den beslutande myndigheten att i lämplig tid genomföra personliga intervjuer med varje sökande, och den beslutande myndigheten får då vid genomförandet av intervjuerna bistås av personal från andra medlemsstaters myndigheter enligt artikel 5.4 a eller av experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå.

4.  Om ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer samtidigt ansöker om internationellt skydd blir det i praktiken svårt för den beslutande myndigheten att i lämplig tid genomföra personliga intervjuer med varje sökande, och den beslutande myndigheten får då vid genomförandet av intervjuerna bistås av experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyråpersonal enligt artikel 5.4 eller av personal från andra medlemsstaters myndigheter enligt artikel 5.4 a.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Även om någon personlig intervju enligt led b inte har genomförts, ska detta inte påverka den beslutande myndighetens beslut i negativ riktning. Myndigheten ska ge sökanden en faktisk möjlighet att inkomma med ytterligare uppgifter. Om det råder oklarhet om sökandens tillstånd ska den beslutande myndigheten anlita en medicinsk yrkesutövare för att fastställa om det rör sig om ett övergående eller varaktigt tillstånd som gör att sökanden inte bör eller kan höras.

Även om någon personlig intervju enligt led b inte har genomförts, ska detta inte påverka den beslutande myndighetens beslut i negativ riktning. Myndigheten ska ge sökanden en faktisk möjlighet att inkomma med ytterligare uppgifter. Om det råder oklarhet om sökandens tillstånd ska den beslutande myndigheten anlita en medicinsk yrkesutövare för att fastställa om det rör sig om ett övergående eller varaktigt tillstånd som gör att sökanden inte bör eller kan höras. Om det råder oklarhet om sökandens tillstånd ska den beslutande myndigheten anlita en medicinsk yrkesutövare för att fastställa om det rör sig om ett övergående eller varaktigt tillstånd som gör att sökanden inte bör eller kan höras.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den person som genomför intervjun ska ha den kompetens som krävs för att kunna beakta de personliga och allmänna omständigheter som ligger bakom ansökan, inklusive sökandens kulturella ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och utsatta ställning, Personal som intervjuar sökande ska även ha tillägnat sig allmänna kunskaper om problem som kan ha en negativ inverkan på sökandens förmåga att bli intervjuad, till exempel indikationer på att personen tidigare kan ha varit utsatt för tortyr.

6.  Den person som genomför intervjun ska ha den kompetens som krävs för att kunna beakta de personliga och allmänna omständigheter som ligger bakom ansökan, inklusive den rådande situationen i sökandens ursprungsland, sökandens kulturella ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och utsatta ställning, Personal som intervjuar sökande ska även ha tillägnat sig allmänna kunskaper om problem som kan ha en negativ inverkan på sökandens förmåga att bli intervjuad, till exempel indikationer på att personen tidigare kan ha varit utsatt för tortyr eller offer för människohandel.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den personal som intervjuar sökande, inbegripet experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå, ska ha erhållit relevant fortbildning som ska omfatta de områden som förtecknas i artikel 7.5 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Förordningen om EU:s asylbyrå), inklusive internationell människorättslagstiftning, EU:s asyllagstiftning och regler om tillgång till förfarandet för internationellt skydd, däribland för personer som skulle kunna kräva särskilda förfarandegarantier.

7.  Den personal som intervjuar sökande, inbegripet experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå, ska ha erhållit relevant fortbildning som ska omfatta de områden som förtecknas i artikel 7 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Förordningen om EU:s asylbyrå), inklusive internationell människorättslagstiftning, EU:s asyllagstiftning och regler om tillgång till förfarandet för internationellt skydd, däribland för personer som skulle kunna kräva specifika förfarandegarantier.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En tolk som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför intervjun ska tillhandahållas för den personliga intervjun. Kommunikationen ska ske på det språk som sökanden föredrar, såvida det inte finns något annat språk som han eller hon förstår och han eller hon kan kommunicera tydligt på.

En tolk och, vid behov och om så är lämpligt, en interkulturell medlare som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför intervjun ska tillhandahållas för den personliga intervjun. Tolkar och medlare ska ha erhållit särskild sådan fortbildning som avses i artikel 7.5 i förordning (EU) XXX/XXX (förordningen om Europeiska unionens asylbyrå), och denna fortbildning ska innehålla de inslag som anges i punkt 6 i denna artikel. Kommunikationen ska ske på det språk som sökanden föredrar, såvida det inte finns något annat språk som han eller hon förstår och han eller hon kan kommunicera tydligt på.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om sökanden så begär ska den beslutande myndigheten om möjligt ordna så att de personer som genomför intervjun och tolkarna är av samma kön som sökanden, såvida detta är möjligt och inte den beslutande myndigheten har skäl att anta att en sådan begäran grundar sig på omständigheter utan koppling till sökandens eventuella svårigheter att på ett uttömmande sätt lägga fram grunderna för sin ansökan.

Om sökanden så begär kan den beslutande myndigheten säkerställa att de personer som genomför intervjun, tolkarna och medlarna är av samma kön som sökanden, såvida detta är möjligt och inte den beslutande myndigheten har skäl att anta att en sådan begäran grundar sig på omständigheter utan koppling till sökandens eventuella svårigheter att på ett uttömmande sätt lägga fram grunderna för sin ansökan. Tolkarna ska ha fått särskild utbildning om internationell lagstiftning om asyl och om identifiering av offer för människohandel, tortyr samt våld på grund av sexuell läggning och kön.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Även om någon personlig intervju inte har genomförts ska den beslutande myndigheten kunna fatta beslut om en ansökan om internationellt skydd.

9.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.1 och artikel 11.1, och under förutsättning att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att sökanden har getts tillfälle till en personlig intervju, ska den beslutande myndigheten kunna fatta beslut om en ansökan om internationellt skydd, även om någon personlig intervju, utelämnad i enlighet med punkt 5 i denna artikel, inte har genomförts.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den beslutande myndigheten eller någon annan myndighet eller experter som biträder denna eller genomför den personliga intervjun ska upprätta en ingående, objektiv rapport som innehåller alla väsentliga uppgifter, eller en utskrift av varje personlig intervju.

1.  Den beslutande myndigheten eller experter som utplacerats av Europeiska unionens asylbyrå enligt artikel 5.4 eller av personal vid myndigheter i andra medlemsstater enligt de villkor som fastställs i artikel 5.4 a som biträder denna eller genomför den personliga intervjun ska upprätta en ingående, objektiv rapport som innehåller alla de viktigaste uppgifterna av varje personlig intervju. En kopia av rapporten ska ges till sökanden.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den personliga intervjun ska tas upp genom ljud- eller videoupptagning. Sökanden ska underrättas om sådan upptagning på förhand.

2.  Den personliga intervjun ska tas upp genom ljud- eller videoupptagning. Sökanden ska underrättas om förekomsten av en sådan upptagning på förhand och syftet med denna upptagning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kraven för de sökande som är i behov av specifika förfarandegarantier.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sökanden ska ges möjlighet att muntligen eller skriftligen kommentera eller förtydliga eventuella felöversättningar eller missuppfattningar i rapporten eller utskriften, antingen i samband med att den personliga intervjun avslutas eller inom en fastställd tidsfrist innan den beslutande myndigheten fattar beslut. För detta ändamål ska sökanden underrättas om rapportens hela innehåll eller innehållet i de väsentliga delarna av utskriften, om nödvändigt med bistånd av en tolk. Sökanden ska därefter uppmanas bekräfta att rapportens eller utskriftens innehåll återger den personliga intervjun korrekt.

3.  Sökanden ska ges möjlighet att muntligen eller skriftligen kommentera eller förtydliga eventuella felöversättningar eller missuppfattningar eller andra sakfel i rapporten, antingen i samband med att den personliga intervjun avslutas eller inom en fastställd tidsfrist innan den beslutande myndigheten fattar beslut. För detta ändamål ska sökanden underrättas om rapportens hela innehåll, om nödvändigt med bistånd av en tolk. Sökanden ska därefter uppmanas bekräfta att rapportens innehåll återger den personliga intervjun korrekt. Om det råder tvivel om sökandens uttalanden under den personliga intervjun ska ljudupptagningen ges företräde.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en sökande vägrar bekräfta att innehållet i rapporten eller utskriften återger den personliga intervjun korrekt, ska skälen till vägran noteras i sökandens akt. Vägran ska inte hindra den beslutande myndigheten från att fatta beslut om ansökan.

4.  Om en sökande vägrar bekräfta att innehållet i rapporten återger den personliga intervjun korrekt, ska skälen till vägran noteras i sökandens akt. Vägran ska inte hindra den beslutande myndigheten från att fatta beslut om ansökan.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Sökande och deras juridiska rådgivare eller andra rådgivare ska ha tillgång till rapporten eller utskriften och upptagningen innan den beslutande myndigheten fattar beslut.

5.  Sökande, deras förmyndare och deras juridiska rådgivare eller andra rådgivare ska ha tillgång till rapporten och upptagningen så snart som möjligt efter intervjun och under alla omständigheter i god tid innan den beslutande myndigheten fattar beslut, även i det fall då ansökan behandlas i enlighet med det påskyndade prövningsförfarandet.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ansökan behandlas i enlighet med det påskyndade prövningsförfarandet får den beslutande myndigheten ge tillgång till rapporten eller utskriften av upptagningen vid den tidpunkt då beslutet fattas.

utgår

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De ansvariga myndigheterna ska lagra antingen upptagningen eller utskriften i tio år från och med dagen för det slutliga beslutet. Upptagningen ska raderas när denna period har löpt ut eller, om den hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

7.  De ansvariga myndigheterna ska lagra upptagningen och rapporten i fem år från och med dagen för det slutliga beslutet om ansökan. Upptagningen ska raderas när denna period har löpt ut eller, om den hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökande ska ha rätt att rådgöra med en juridisk rådgivare eller annan enligt nationell rätt godkänd eller tillåten rådgivare i frågor som rör deras ansökningar i alla skeden av förfarandet.

1.  Så snart en ansökan om internationellt skydd har registrerats av den ansvariga myndigheten i enlighet med artikel 27 ska sökanden ha rätt att rådgöra med en juridisk rådgivare eller annan enligt nationell rätt godkänd eller tillåten rådgivare i frågor som rör deras ansökningar i alla skeden av förfarandet tills det slutliga beslutet om ansökan har fattats.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det ska hindra sökandens rätt att välja sin egen juridiska eller annan rådgivare på egen bekostnad får en sökande begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet i enlighet med artiklarna 15–17. Sökanden ska informeras om sin rätt att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet.

2.  Utan att det ska hindra sökandens rätt att välja sin egen juridiska eller annan rådgivare på egen bekostnad får en sökande begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet i enlighet med artiklarna 15–17. Sökanden ska informeras så snart som möjligt och senast vid registreringen av ansökan i enlighet med artiklarna 26 och 27 om sin rätt att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  hjälp med att utarbeta ansökan, även vid inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 28,

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hjälp med att utarbeta ansökan och förberedelse för den personliga intervjun, inbegripet att delta i den personliga intervjun vid behov,

(b)  hjälp med förberedelse för den personliga intervjun och att delta i den personliga intervjun vid behov,

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ansökan anses sakna rimliga utsikter till framgång,

utgår

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ansökan är en efterföljande ansökan.

(c)  ansökan är en andra eller ytterligare efterföljande ansökan.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ansökan anses sakna rimliga utsikter till framgång,

utgår

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  överklagandet eller omprövningen sker i andra eller högre instans enligt nationell rätt, inbegripet förnyad behandling eller en ytterligare omprövning.

(c)  överklagandet eller omprövningen sker i andra eller högre instans enligt nationell rätt, inbegripet förnyad behandling eller en ytterligare omprövning, och omprövningen i andra instans anses sakna rimliga utsikter till framgång.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett beslut om att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde fattas av en myndighet som inte är en domstol eller tribunal, med motiveringen att överklagandet anses sakna rimliga utsikter till framgång, ska sökanden ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol eller tribunal mot det beslutet, och för detta ha rätt att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.

Om ett beslut om att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde fattas av en myndighet som inte är en domstol eller tribunal, ska sökanden ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol eller tribunal mot det beslutet, och för detta ha rätt att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En juridisk rådgivare eller en annan enligt nationell rätt godkänd eller tillåten rådgivare som bistår eller företräder en sökande i enlighet med villkoren i nationell rätt ska beviljas tillgång till den information i sökandens akt som ligger eller kommer att ligga till grund för ett beslut.

1.  En juridisk rådgivare enligt nationell rätt godkänd eller tillåten rådgivare som bistår eller företräder en sökande i enlighet med villkoren i nationell rätt ska beviljas tillgång till den information i sökandens akt som ligger eller kommer att ligga till grund för ett beslut.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller led b ska den beslutande myndigheten i synnerhet bevilja en juridisk rådgivare eller annan rådgivare som genomgått säkerhetskontroll tillgång till uppgifterna eller källorna i fråga, i den mån uppgifterna är relevanta för prövningen av ansökan eller beslutet om att återkalla internationellt skydd.

När det gäller led b ska den beslutande myndigheten i synnerhet bevilja en juridisk rådgivare som genomgått säkerhetskontroll tillgång till uppgifterna eller källorna i fråga, i den mån uppgifterna är relevanta för prövningen av ansökan eller beslutet om att återkalla internationellt skydd.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den juridiska rådgivaren eller annan rådgivare som bistår eller företräder en sökande ska ha tillträde till områden med begränsat tillträde, såsom förvarsenheter och transitzoner, för att kunna rådgöra med denne, i enlighet med direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor).

3.  Den juridiska rådgivaren som bistår eller företräder en sökande ska ha tillträde till områden med begränsat tillträde, såsom förvarsenheter och transitzoner, för att kunna rådgöra med denne, i enlighet med direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor).

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En sökande ska tillåtas att till en personlig intervju medföra en juridisk rådgivare eller annan, enligt nationell rätt godkänd eller tillåten, rådgivare. Den juridiska rådgivaren eller en annan rådgivare ska ges tillstånd att göra inlägg under den personliga intervjun.

4.  En sökande ska tillåtas att till en personlig intervju medföra en juridisk rådgivare, enligt nationell rätt godkänd eller tillåten. Den juridiska rådgivaren ska ges tillstånd att göra inlägg under den personliga intervjun.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den beslutande myndigheten får begära att sökanden är närvarande vid den personliga intervjun även om han eller hon i enlighet med villkoren i nationell rätt företräds av en juridisk rådgivare eller annan rådgivare och får kräva att sökanden personligen besvarar de frågor som ställs.

5.  Den beslutande myndigheten får begära att sökanden är närvarande vid den personliga intervjun även om han eller hon i enlighet med villkoren i nationell rätt företräds av en juridisk rådgivare och får kräva att sökanden personligen besvarar de frågor som ställs.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.5, ska frånvaron av juridisk rådgivare eller annan rådgivare inte hindra den beslutande myndigheten från att genomföra en personlig intervju med sökanden.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.5, ska frånvaron av juridisk rådgivare inte hindra den beslutande myndigheten från att genomföra en personlig intervju med sökanden, under förutsättning att sökanden har informerats om sin rätt till rättsligt bistånd och biträde – inbegripet kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde vid behov – och har valt att inte utöva den rätten.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det kostnadsfria rättsliga biståndet och biträdet ska tillhandahållas av juridiska rådgivare eller andra rådgivare enligt nationell rätt för att bistå eller företräda sökandena eller icke-statliga organisationer som är ackrediterade enligt nationell rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster eller biträde.

1.  Det kostnadsfria rättsliga biståndet och biträdet ska tillhandahållas av juridiska rådgivare enligt nationell rätt för att bistå eller företräda sökandena eller icke-statliga organisationer som är ackrediterade enligt nationell rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster eller biträde.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska fastställa närmare förfaranderegler för hur en sådan begäran om tillhandahållande av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde avseende en ansökan om internationellt skydd ska lämnas in och handläggas, eller tillämpa befintliga regler för en liknande begäran som grundar sig på nationell rätt, förutsatt att dessa regler inte gör tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde omöjlig eller orimligt svår.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa närmare förfaranderegler för hur en sådan begäran om tillhandahållande av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde avseende en ansökan om internationellt skydd ska lämnas in och handläggas. Dessa regler ska inte vara mer restriktiva än befintliga regler i nationell rätt och ska inte göra tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde omöjlig eller orimligt svår. Myndigheterna ska underrätta sökanden om dessa regler så snart som möjligt och under alla omständigheter senast när ansökan registreras i enlighet med artikel 27.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får också införa belopps- eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser inte innebär att tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde godtyckligt begränsas. När det gäller avgifter och andra kostnader ska behandlingen av sökandena inte vara mindre förmånlig än den behandling som deras medborgare vanligtvis får i frågor som gäller rättsligt bistånd.

3.  Medlemsstaterna får också införa belopps- eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser varken är godtyckliga eller innebär att tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde begränsas i onödan. När det gäller avgifter och andra kostnader ska behandlingen av sökandena inte vara mindre förmånlig än den behandling som deras medborgare vanligtvis får i frågor som gäller rättsligt bistånd.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får begära att helt eller delvis få ersättning för utlagda kostnader om och när sökandens ekonomiska situation avsevärt förbättras eller om beslutet om sådana kostnader fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden.

4.  Medlemsstaterna får av sökanden begära att helt eller delvis få ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med tillhandahållandet av rättsligt bistånd och biträde när sökandens ekonomiska situation avsevärt förbättras under förfarandet eller om beslutet om att tillhandahålla kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden, under förutsättning att det kan fastställas att den sökande har råd att betala de kostnader som uppkommer.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Kapitel II – avsnitt IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda garantier

Specifika garantier

Motivering

Terminologin anpassas till Europaparlamentets ståndpunkt om andra Ceas-instrument, särskilt direktivet om mottagningsvillkor.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sökande i behov av särskilda förfarandegarantier

Sökande i behov av specifika förfarandegarantier

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den beslutande myndigheten ska systematiskt bedöma huruvida en enskild sökande är i behov av särskilda förfarandegarantier. Bedömningen får integreras i befintliga nationella förfaranden eller i den bedömning som avses i artikel 21 i direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor) och behöver inte ske genom ett administrativt förfarande.

Den beslutande myndigheten ska systematiskt, från fall till fall och så tidigt som möjligt när ansökan har gjorts bedöma huruvida en enskild sökande är i behov av specifika förfarandegarantier. Denna bedömning ska vid behov genomföras med hjälp av en kvalificerad tolk. Bedömningen ska integreras i befintliga nationella förfaranden eller i den bedömning som avses i artikel 21 i direktiv XXX/XXX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor) och behöver inte ske genom ett administrativt förfarande.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid bedömningen ska den beslutande myndigheten iaktta de allmänna principerna för de särskilda förfarandebehov som anges i artikel 20.

Vid bedömningen ska den beslutande myndigheten iaktta de allmänna principerna för de specifika förfarandebehov som anges i artikel 20.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om sökande som har identifierats som sökande i behov av särskilda förfarandegarantier ska de få det stöd som behövs för att de ska kunna utnyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning under hela förfarandet för internationellt skydd.

2.  Om sökande som har identifierats som sökande i behov av specifika förfarandegarantier ska de få det stöd som behövs för att de ska kunna utnyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som följer av denna förordning under hela förfarandet för internationellt skydd, bland annat genom att där så är nödvändigt och lämpligt tillhandahålla en interkulturell medlare.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det stöd som behövs inte kan ges inom ramen för det påskyndade prövningsförfarande som avses i artikel 40, särskilt i de fall den beslutande myndigheten anser att sökanden är i behov av särskilda förfarandegarantier på grund av tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld, ska den beslutande myndigheten antingen inte tillämpa eller upphöra att tillämpa dessa förfaranden på sökanden.

3.  Om det stöd som behövs inte kan ges inom ramen för det påskyndade prövningsförfarande som avses i artikel 40 eller det gränsförfarande som avses i artikel 41, eller i de fall den beslutande myndigheten anser att sökanden är i behov av specifika förfarandegarantier med särskild uppmärksamhet riktad offer för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld, ska den beslutande myndigheten antingen inte tillämpa eller upphöra att tillämpa dessa förfaranden på sökanden.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får i genomförandeakter närmare ange detaljer och särskilda åtgärder för bedömningen av och tillgodoseendet av sökandenas, inbegripet ensamkommande barns, särskilda förfarandebehov. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.

4.  Kommissionen får i delegerade akter i enlighet med artikel 59 närmare ange detaljer och särskilda åtgärder för bedömningen av och tillgodoseendet av sökandenas, inbegripet ensamkommande barns, specifika förfarandebehov.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna principer för bedömningen av särskilda förfarandebehov

Allmänna principer för bedömningen av specifika förfarandebehov

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Processen för att identifiera sökande med särskilda förfarandebehov ska inledas av de myndigheter som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar så snart en ansökan gjorts, och den beslutande myndigheten ska föra den vidare så snart ansökan lämnats in.

1.  Processen för att identifiera sökande med specifika förfarandebehov i enlighet med artikel 19.1 ska inledas av de myndigheter som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar så snart en ansökan gjorts, och ska slutföras inom 30 dagar.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personalen vid de myndigheter som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar ska vid registreringen av en ansökan uppge om en sökande uppvisar eller inte uppvisar första tecken på utsatthet som kan komma att kräva särskilda förfarandegarantier, och som kan framgå av fysiska tecken eller sökandens utsagor eller uppträdande.

Personalen vid de myndigheter som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar ska vid registreringen av en ansökan uppge om en sökande uppvisar eller inte uppvisar första tecken på utsatthet som kan komma att kräva specifika förfarandegarantier, och som kan framgå av fysiska tecken eller sökandens utsagor eller uppträdande.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationen om att en sökande uppvisar första tecken på utsatthet ska tas med i sökandens dossier med en beskrivning av de tecken på utsatthet som sökanden uppvisar som kan kräva särskilda förfarandegarantier.

Informationen om att en sökande uppvisar första tecken på utsatthet ska tas med i sökandens dossier med en beskrivning av de tecken på utsatthet som sökanden uppvisar som kan kräva specifika förfarandegarantier och sökandens synpunkter på behovet av att komma i åtnjutande av specifikt stöd med avseende på förfarandet.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de myndigheter som avses i artikel 5 har fått utbildning i att upptäcka de första tecknen på utsatthet hos sökandena som kan komma att kräva särskilda förfarandegarantier, och får anvisningar för ändamålet.

Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de myndigheter som avses i artikel 5 har fått utbildning i att upptäcka de första tecknen på utsatthet hos sökandena som kan komma att kräva specifika förfarandegarantier, och får anvisningar för ändamålet.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns indikationer på att sökande har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld, och detta kan ha en negativ inverkan på deras förmåga att delta effektivt i förfarandet, ska den beslutande myndigheten hänvisa sökandena till en läkare eller psykolog för vidare bedömning av deras psykiska och fysiska tillstånd.

Om det finns indikationer på att sökande har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld, och detta kan ha en negativ inverkan på deras förmåga att delta effektivt i förfarandet, ska den beslutande myndigheten hänvisa sökandena till en läkare eller psykolog för vidare bedömning av deras psykiska och fysiska tillstånd. I dessa fall ska läkaren eller psykologen vara utbildad för att göra sådana bedömningar och ha stöd av en kvalificerad tolk.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den beslutande myndigheten ska beakta resultaten av undersökningen när den beslutar om vilken typ av särskilt stöd som ska tillhandahållas sökanden med avseende på förfarandet.

Den beslutande myndigheten ska beakta resultaten av undersökningen när den beslutar om vilken typ av specifikt stöd som ska tillhandahållas sökanden med avseende på förfarandet.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De ansvariga myndigheterna ska tillgodose behovet av särskilda förfarandegarantier enligt denna artikel även om behovet framkommer i ett senare skede av förfarandet, utan att börja om förfarandet för internationellt skydd.

4.  De ansvariga myndigheterna ska tillgodose behovet av specifika förfarandegarantier enligt denna artikel även om behovet framkommer i ett senare skede av förfarandet, eller om sökanden lägger fram en motiverad begäran att få sina specifika förfarandebehov bedömda på nytt utan att börja om förfarandet för internationellt skydd.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den beslutande myndigheten ska bereda en underårig tillfälle till en personlig intervju, bland annat när en ansökan görs på hans eller hennes vägnar i enlighet med artikel 31.6 och artikel 32.1, förutom om det är uppenbart att detta inte utgör barnets bästa. I detta fall ska den beslutande myndigheten redogöra för skälen till beslutet att inte ge en underårig tillfälle till en personlig intervju.

Den beslutande myndigheten ska säkerställa en underårigs rätt att bli hörd genom en personlig intervju, bland annat när en ansökan görs på hans eller hennes vägnar i enlighet med artikel 31.6 och artikel 32.1, förutom om det är uppenbart att detta inte utgör barnets bästa. I detta fall ska den beslutande myndigheten redogöra för skälen till beslutet att inte ge en underårig tillfälle till en personlig intervju.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje sådan personlig intervju ska genomföras av en person som har nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och särskilda behov, och den ska genomföras på ett barnorienterat och ett för sammanhanget lämpligt sätt.

Varje sådan personlig intervju ska genomföras på ett språk som den underåriga förstår och på ett barnorienterat och ett för sammanhanget lämpligt sätt. Den person som genomför den personliga intervjun ska ha nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och särskilda behov.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Beslutet om en underårigs ansökan ska förberedas av personal vid den beslutande myndigheten som har nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och särskilda behov.

3.  Beslutet om en underårigs ansökan ska fattas av personal vid den beslutande myndigheten som har nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och specifika behov.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid bedömningen av ett barns bästa ska den beslutande myndigheten säkerställa barnets rätt att bli hörd, och ska särskilt ta vederbörlig hänsyn till följande faktorer:

 

(a) möjligheten till familjeåterförening,

 

(b) den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, med särskild hänsyn till hans eller hennes etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund och behovet av stabilitet och kontinuitet i hans eller hennes omsorgs- och förmyndararrangemang och tillgång till hälsovård och utbildning,

 

(c) säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns risk för att den underårige är offer för någon form av våld eller utnyttjande, inklusive människohandel,

 

(d) utsatthet, inklusive trauman, särskilda hälsobehov och funktionsnedsättningar,

 

(e) den underåriges åsikter, beroende på hans eller hennes ålder och mognad,

 

(f) den information som ges av förmyndaren i den medlemsstat där barnet befinner sig, och

 

(g) behovet av att beslut rörande barn prioriteras.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda garantier för ensamkommande barn

Specifika garantier för ensamkommande barn

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ansvariga myndigheterna ska, så snart som möjligt och senast fem arbetsdagar från det att ett ensamkommande barn gör en ansökan, utse en person eller en organisation som förmyndare.

De ansvariga myndigheterna ska, så snart som möjligt och före insamlingen av biometriska uppgifter enligt artikel 10.1 eller 13.1 i förordning (EU) XXXX/XX (Eurodacförordningen) och under alla omständigheter senast 24 timmar efter det att ansökan har gjorts, utse en förmyndare.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tidsfristerna för förfarandet ska inte börja löpa förrän en förmyndare har utsetts.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den beslutande myndigheten ska underrätta förmyndaren om alla relevanta fakta, steg i förfarandet och tidsfrister som rör det ensamkommande barnet.

2.  Den beslutande myndigheten ska underrätta förmyndaren om alla relevanta fakta, steg i förfarandet och tidsfrister som rör det ensamkommande barnet. Förmyndaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i den underåriges akt, inklusive det särskilda informationsmaterialet för ensamkommande barn.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förmyndaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med principen om barnets bästa, ska ha de nödvändiga sakkunskaperna för detta och får inte ha dömts för barnrelaterade brott eller överträdelser enligt brottsregistret.

Förmyndaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med principen om barnets bästa och ska ha de kvalifikationer, den utbildning, de sakkunskaper och det oberoende som krävs för detta. Förmyndare ska få regelbunden utbildning och stöd för att genomföra sina uppgifter och får inte ha ett kriminalregister, särskilt inte vad gäller barnrelaterade brott eller överträdelser. De ansvariga myndigheterna ska regelbundet granska utsedda förmyndares kriminalregister för att identifiera eventuella oförenligheter som är i strid med deras roll.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ansvariga myndigheterna ska inte ge förmyndaren ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn samtidigt, eftersom det kan hindra honom eller henne från att utföra sitt uppdrag på ett verkningsfullt sätt.

De ansvariga myndigheterna ska inte ge förmyndaren ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn samtidigt, eftersom det kan hindra honom eller henne från att utföra sitt uppdrag på ett verkningsfullt sätt. Under alla omständigheter ska de ansvariga myndigheterna inte ge förmyndaren ansvar för mer än 20 ensamkommande barn.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer som ska ansvara för utförandet av uppdraget som förmyndare och för regelbunden övervakning och kontroll av att förmyndarna utför sitt uppdrag tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska granska klagomål som ensamkommande barn lägger fram mot sin förmyndare.

Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer som ska ansvara för utförandet av uppdraget som förmyndare och för regelbunden övervakning och kontroll av att förmyndarna utför sitt uppdrag tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska granska klagomål som ensamkommande barn lägger fram mot sin förmyndare. För detta ändamål ska ensamkommande barn ges information både muntligen och i visuell form i ett koncist, transparent, begripligt och lättillgängligt format med användning av ett klart och tydligt språk, på ett barnvänligt sätt och på ett språk som de förstår, om vilka dessa enheter eller personer är och hur man i förtroende och under säkra former lämnar in klagomål mot sina förmyndare.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De ansvariga enheterna och personerna ska bedöma förmyndarens prestationer inom en månad efter att han eller hon blivit utsedd, och därefter regelbundet.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förmyndaren ska informera det ensamkommande barnet om innebörden och de tänkbara konsekvenserna av den personliga intervjun och, vid behov, om hur han eller hon kan förbereda sig inför den personliga intervjun. Förmyndaren och, i förekommande fall, en juridisk rådgivare eller annan enligt nationell rätt godkänd eller tillåten rådgivare ska vara närvarande vid denna intervju och har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter inom den ram som fastställs av den person som genomför intervjun. Den beslutande myndigheten får kräva att det ensamkommande barnet ska närvara vid den personliga intervjun, även om förmyndaren är närvarande.

6.  Förmyndaren ska informera det ensamkommande barnet om innebörden och de tänkbara konsekvenserna av den personliga intervjun och, vid behov, om hur han eller hon kan förbereda sig inför den personliga intervjun. Förmyndaren och en enligt nationell rätt godkänd eller tillåten juridisk rådgivare ska vara närvarande vid denna intervju och har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter inom den ram som fastställs av den person som genomför intervjun. Den beslutande myndigheten ska säkerställa den underåriges rätt att bli hörd genom en personlig intervju, även om förmyndaren är närvarande.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Om det inte är möjligt att behålla samma förmyndare som utsågs efter det ensamkommande barnets ankomst till unionens territorium ska de behöriga myndigheterna, så snart som möjligt efter det att internationellt skydd har beviljats och under alla omständigheter senast fem dagar därefter, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det ensamkommande barnet företräds av en förmyndare eller, vid behov, av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan lämplig representation, inbegripet den som grundas på nationell lagstiftning eller ett domstolsbeslut.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Läkarundersökningen ska utföras av en kvalificerad medicinsk yrkesutövare. Medlemsstaterna får utse de medicinska yrkesutövare som får utföra sådana läkarundersökningar. Kostnaderna för läkarundersökningarna ska täckas med offentliga medel.

2.  Läkarundersökningen ska utföras av en kvalificerad medicinsk yrkesutövare. Medlemsstaterna får utse de medicinska yrkesutövare som får utföra sådana läkarundersökningar. Läkarundersökningarna ska vara kostnadsfria för sökandena.

Motivering

I vissa medlemsstater har detta inte fastställts i den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Resultaten av läkarundersökningen ska så snart som möjligt överlämnas till den beslutande myndigheten och vägas in i den beslutande myndighetens bedömning tillsammans med övriga delar av ansökan.

4.  Resultaten av läkarundersökningen ska så snart som möjligt överlämnas till den beslutande myndigheten och till sökanden och vägas in i den beslutande myndighetens bedömning tillsammans med övriga delar av ansökan.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Läkarundersökning av ensamkommande barn

Åldersbedömning av ensamkommande barn

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I sådana fall där det, efter sökandens uttalanden med tillgängliga dokumenterade bevis eller andra relevanta indikationer, föreligger tvivel om huruvida ett ensamkommande barn är yngre än 18 år får de beslutande myndigheterna genomföra en multidisciplinär bedömning av sökandens psykosociala utveckling, som ska utföras av kvalificerade yrkesutövare för att fastställa sökandens ålder i samband med prövningen av en ansökan. Åldersbedömningen ska inte baseras uteslutande på sökandens utseende eller uppträdande. Handlingar som finns tillgängliga ska betraktas som äkta, såvida inte bevis för motsatsen föreligger, och den underåriges uttalanden ska beaktas.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Läkarundersökningar får användas för att fastställa åldern på ensamkommande barn i samband med prövningen av en ansökan i sådana fall där det, efter sökandens allmänna uttalanden eller andra relevanta indikationer, inbegripet en psykosocial bedömning, föreligger tvivel om huruvida sökanden är yngre än 18 år. Om resultatet av läkarundersökningen inte leder till några klara slutsatser, eller inkluderar ett åldersintervall under 18 år, ska medlemsstaterna anta att sökanden är underårig.

1.  I sådana fall där det efter den bedömning som avses i punkt -1 kvarstår tvivel kring det ensamkommande barnets ålder får det som en sista utväg användas läkarundersökningar för att fastställa hans eller hennes ålder i samband med prövningen av en ansökan. Om resultatet av läkarundersökningen inte leder till några klara slutsatser, eller inkluderar ett åldersintervall under 18 år, ska medlemsstaterna anta att sökanden är underårig.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Läkarundersökningen för att fastställa åldern på ensamkommande barn ska inte utföras utan deras förmyndares samtycke.

2.  Läkarundersökningen för att fastställa åldern på ensamkommande barn ska inte utföras utan deras och deras förmyndares samtycke.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Alla läkarundersökningar ska ske med full respekt för den personliga värdigheten varvid den minst invasiva typen av undersökning bör föredras och utföras av kvalificerade medicinska yrkesutövare, för att medge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

3.  Alla läkarundersökningar ska ske med full respekt för den personliga värdigheten varvid den minsta möjliga invasiva typen av undersökning bör föredras och utföras av kvalificerade medicinska yrkesutövare, i samverkan med ett mångdisciplinerat team med sakkunniga inom barns rättigheter, psykologi och utveckling, för att därigenom medge ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Varje läkarundersökning i enlighet med punkt 1 ska grunda sig på vetenskapligt beprövade metoder.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om läkarundersökningar används för att fastställa åldern på ensamkommande barn ska den beslutande myndigheten säkerställa att de ensamkommande barnen informeras om att en åldersbestämning genom en läkarundersökning kan komma att göras, och att denna information ges före prövningen av deras ansökan om internationellt skydd och på ett språk de förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Denna information ska innehålla upplysningar om undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser som resultatet av läkarundersökningen kan få för prövningen av ansökan och om konsekvenserna av att det ensamkommande barnet, eller hans eller hennes förmyndare, vägrar låta läkarundersökningen utföras.

4.  Om läkarundersökningar används för att fastställa åldern på ensamkommande barn ska den beslutande myndigheten säkerställa att de ensamkommande barnen informeras om att en åldersbestämning genom en läkarundersökning kan komma att göras, och att denna information ges före prövningen av deras ansökan om internationellt skydd på ett språk de förstår, och på ett barnvänligt och åldersanpassat sätt. Denna information ska innehålla upplysningar om undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser som resultatet av läkarundersökningen kan få för prövningen av ansökan, inklusive rätten att överklaga beslutet om läkarundersökning, och om konsekvenserna av att det ensamkommande barnet, eller hans eller hennes förmyndare, vägrar låta läkarundersökningen utföras. Alla dokument som rör läkarundersökningen ska ingå i sökandens akt.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det faktum att ensamkommande barn eller deras förmyndare har vägrat att låta en läkarundersökning utföras kan endast betraktas som en motbevisbar presumtion att sökanden inte är underårig och ska inte vara ett hinder för den beslutande myndigheten att fatta beslut om ansökan om internationellt skydd.

5.  Det faktum att ensamkommande barn eller deras förmyndare har vägrat att låta en läkarundersökning utföras kan endast betraktas som en motbevisbar presumtion att sökanden inte är underårig och ska inte vara det enda skälet för att avslå en ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En medlemsstat ska erkänna beslut avseende åldersbedömning som andra medlemsstater har fattat på grundval av en läkarundersökning som utförts i enlighet med denna artikel och som bygger på metoder som erkänns enligt medlemsstatens nationella rätt.

6.  En medlemsstat ska erkänna beslut avseende åldersbedömning som andra medlemsstater har fattat om de bedömningar utförts i enlighet med internationella standarder.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En ansökan om internationellt skydd ska göras när en tredjelandsmedborgare eller statslös person för tjänstemän vid den beslutande myndigheten eller en annan myndighet som avses i artikel 5.3 eller 5.4 uttrycker en önskan om internationellt skydd.

En ansökan om internationellt skydd ska betraktas som gjord när en tredjelandsmedborgare eller statslös person för tjänstemän vid den beslutande myndigheten eller en annan myndighet som avses i artikel 5 uttrycker en önskan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  informera sökandena om deras rättigheter och skyldigheter, särskilt de som anges i artiklarna 27, 28 och 31, när det gäller registrering och inlämnande av ansökningar, artikel 7 när det gäller sökandes skyldigheter och konsekvenserna av att inte fullgöra sådana skyldigheter, artikel 9 när det gäller sökandes rätt att stanna kvar på den ansvariga medlemsstatens territorium och artikel 8 när det gäller allmänna garantier för sökande,

(a)  informera sökandena på ett språk som de förstår om deras rättigheter och skyldigheter, särskilt de som anges i artiklarna 27, 28 och 31, när det gäller registrering och inlämnande av ansökningar, artikel 7 när det gäller sökandes skyldigheter och konsekvenserna av att inte fullgöra sådana skyldigheter, artikel 9 när det gäller sökandes rätt att stanna kvar på den ansvariga medlemsstatens territorium och artikel 8 när det gäller allmänna garantier för sökande,

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får i genomförandeakter närmare ange innehållet i den information som ska tillhandahållas sökandena när en ansökan görs. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.

2.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 som närmare anger innehållet i den information som ska tillhandahållas sökandena när en ansökan görs.

Motivering

Tillhandahållandet av information till de sökande är en viktig processuell rättighet för sökande. Vikten av detta gör det nödvändigt för medlagstiftarna att alltid enas om akter som närmare anger den information som ska lämnas till sökande. Med tanke på det kan endast en delegerad akt användas under dessa omständigheter.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Sökandens namn, födelsedatum, kön, nationalitet och andra personuppgifter.

(a)  Sökandens namn, födelsedatum, kön och nationalitet eller statslöshet.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Typ och nummer för varje identitets- eller resehandling som sökanden innehar.

(b)  Typ och nummer för varje identitets- eller resehandling som sökanden innehar, om sådana finns att tillgå.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en individ säger sig sakna nationalitet ska detta tydligt registreras i avvaktan på ett fullständigt fastställande av huruvida individen är statslös, antingen parallellt med eller efter prövningen av ansökan om internationellt skydd. Detta fastställande ska genomföras utan att det påverkar företrädet för internationell skyddsstatus och med full respekt för tystnadsplikten.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ansöker om internationellt skydd samtidigt, med följden att det i praktiken blir svårt att registrera ansökningarna inom tre arbetsdagar efter det att ansökan har gjorts, får medlemsstaterna förlänga den tidsfristen till tio arbetsdagar.

3.  Om ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ansöker om internationellt skydd samtidigt, med följden att det i praktiken blir svårt att registrera ansökningarna inom tre arbetsdagar efter det att ansökan har gjorts, får medlemsstaterna förlänga den tidsfristen till sju arbetsdagar.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De ansvariga myndigheterna ska lagra alla uppsättningar av uppgifter som avses i punkt 1 och eventuella andra relevanta insamlade uppgifter enligt punkt 2 i tio år från och med dagen för ett slutligt beslut. Uppgifterna ska raderas när denna period har löpt ut eller, om de hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

4.  De ansvariga myndigheterna ska lagra alla uppsättningar av uppgifter som avses i punkt 1 och eventuella andra relevanta insamlade uppgifter enligt punkt 2 i fem år från och med dagen för ett slutligt beslut om ansökan om internationellt skydd, inklusive på varje nivå av överklagan. Uppgifterna ska raderas när denna period har löpt ut eller, om de hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska lämna in ansökan inom tio arbetsdagar från och med den dag då ansökan registreras, förutsatt att han eller hon ges en faktisk möjlighet att göra det inom den tidsfristen.

1.  Sökanden ska lämna in ansökan inom femton arbetsdagar från och med den dag då ansökan registreras, eller senast vid datumet för den bokade tid som avses i punkt 5, förutsatt att han eller hon ges en faktisk möjlighet att göra det inom den tidsfristen.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den myndighet som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd ska ge sökanden en faktisk möjlighet att lämna in ansökan inom den tidsfrist som anges i punkt 1.

2.  Den myndighet som ansvarar för att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd ska ge sökanden en faktisk möjlighet att lämna in ansökan inom den tidsfrist som anges i punkt 1. I enlighet med artikel 14.1 ska sökanden ha rätt till rättsligt bistånd och biträde för att förbereda inlämnandet av sin ansökan och ska informeras om den rätten, inklusive rätten till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde vid behov. Om kostnadsfritt rättsligt bistånd begärs ska tidsfristen för inlämnande av ansökan börja löpa när en juridisk rådgivare har utsetts.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När sökande lämnar in en ansökan ska de lägga fram alla faktorer enligt artikel 4.1. i förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) som krävs för att styrka ansökan. Efter det att sökandena har lämnat in sin ansökan ska de ges tillstånd att lämna in eventuella ytterligare uppgifter som är relevanta för prövningen av den, fram till dess att ett beslut inom ramen för det administrativa förfarandet fattas om ansökan.

När sökande lämnar in en ansökan ska de lägga fram alla faktorer som de har enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr XXX/XXX (skyddsförordningen) som krävs för att styrka ansökan. Sökandena ska samarbeta med den beslutande myndigheten och förbli tillgängliga under hela förfarandet. Efter det att sökandena har lämnat in sin ansökan ska de ges tillstånd att lämna in eventuella ytterligare uppgifter som är relevanta för prövningen av den, fram till dess att ett beslut inom ramen för det administrativa förfarandet fattas om ansökan.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den myndighet som är ansvarig för att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd ska informera sökanden om att han eller hon efter att ett beslut har fattats om ansökan får lägga fram endast nya uppgifter som är relevanta för prövningen av hans eller hennes ansökan, och som sökanden inte kunde ha känt till i ett tidigare skede, eller som hänför sig till förändringar av hans eller hennes situation.

Den myndighet som är ansvarig för att ta emot och registrera ansökningar om internationellt skydd ska informera sökanden om att han eller hon efter att ett beslut har fattats om ansökan får lägga fram endast nya uppgifter som är relevanta för prövningen av hans eller hennes ansökan, eller som hänför sig till förändringar av hans eller hennes situation.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ansökningar om internationellt skydd ska lämnas in personligen och på en angiven plats. För detta ändamål ska sökanden så snart ansökan har registrerats ges en bokad tid hos den myndighet som är behörig för inlämnandet av ansökan.

5.  Ansökningar om internationellt skydd ska lämnas in personligen och på en angiven plats. För detta ändamål ska sökanden så snart ansökan har registrerats ges en bokad tid hos den myndighet som är behörig för inlämnandet av ansökan. Datumet för den bokade tiden ska fastställas till tidigast femton arbetsdagar efter det att ansökan har registrerats, såvida inte sökanden har gett sitt samtycke efter att ha erhållit ändamålsenlig information om skyldigheten att lämna in en ansökan och rätten till rättsligt bistånd och biträde.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De ansvariga myndigheterna ska lagra de uppgifter som avses i punkt 4 i tio år från och med dagen för det slutliga beslutet. Uppgifterna ska raderas när denna period har löpt ut eller, om de hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

6.  De ansvariga myndigheterna ska lagra de uppgifter som avses i punkt 4 i fem år från och med dagen för det slutliga beslutet om ansökan om internationellt skydd, inklusive på alla nivåer av överklagan. Uppgifterna ska raderas när denna period har löpt ut eller, om de hänför sig till en person som förvärvat medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den perioden, så snart medlemsstaten får kännedom om att den berörda personen har förvärvat medborgarskap.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheterna i den medlemsstat där en ansökan om internationellt skydd görs ska i samband med registreringen tillhandahålla sökanden en handling som intygar, i synnerhet, att en ansökan har gjorts och anger att sökanden får stanna kvar på den medlemsstatens territorium för att lämna in sin ansökan i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

1.  Myndigheterna i den medlemsstat där en ansökan om internationellt skydd görs ska i samband med registreringen tillhandahålla sökanden en handling i hans eller hennes namn som

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheterna i den medlemsstat där ansökan lämnas in ska, inom tre arbetsdagar efter det att ansökan lämnats in, tillhandahålla sökanden en handling i hans eller hennes namn som

utgår

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  anger att sökanden har rätt att stanna kvar på den medlemsstatens territorium och visar huruvida sökanden har rätt att fritt förflytta sig inom hela eller en del av den medlemsstatens territorium,

(d)  anger att sökanden har rätt att stanna kvar på den medlemsstatens territorium för att lämna in sin ansökan och få den prövad i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och visar huruvida sökanden har rätt att fritt förflytta sig inom hela eller en del av den medlemsstatens territorium,

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  anger huruvida sökanden har tillstånd att börja förvärvsarbeta.

utgår

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en annan medlemsstat, efter ett förfarande för fastställande i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen), utses som ansvarig för prövningen av ansökan ska den medlemsstatens myndigheter tillhandahålla sökanden en handling enligt punkt 2 inom tre arbetsdagar från och med överföringen av sökanden till den medlemsstaten.

3.  Om en annan medlemsstat, efter ett förfarande för fastställande i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen), utses som ansvarig för prövningen av ansökan ska den medlemsstatens myndigheter tillhandahålla sökanden en handling enligt punkt 1 inom tre arbetsdagar från och med överföringen av sökanden till den medlemsstaten.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den beslutande myndigheten ska uppdatera den handling som avses i punkt 1 i denna artikel för att intyga att en ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 28. I handlingen ska det anges från och med vilket datum sökanden har tillstånd att börja förvärvsarbeta.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den handling som avses i punkt 2 ska vara giltig i en period på sex månader som kan förnyas för att säkerställa att handlingens giltighet täcker den period under vilken sökanden har rätt att stanna kvar på den ansvariga medlemsstatens territorium.

Den handling som avses i punkt 1 ska vara giltig i en period på sex månader och ska förnyas automatiskt om inget slutligt beslut ännu har fattats om ansökan om internationellt skydd, och säkerställa att handlingens giltighet täcker den period under vilken sökanden har rätt att stanna kvar på den ansvariga medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen får i genomförandeakter närmare ange formen för och innehållet i de handlingar som ska tillhandahållas sökandena vid registreringen och inlämnandet av ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.

5.  Kommissionen ska i en genomförandeakt närmare ange formen för och innehållet i den handling som ska tillhandahållas sökandena vid registreringen av ansökan. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det finns indikationer på att tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som hålls i förvarsanläggningar eller som befinner sig vid gränsövergångsställen, inbegripet transitzoner, vid de yttre gränserna, kan behöva internationellt skydd ska medlemsstaterna ge dem information om möjligheten att ansöka om internationellt skydd, i synnerhet när

1.  De ansvariga myndigheterna ska informera samtliga tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som hålls i förvarsanläggningar eller som befinner sig vid gränsövergångsställen, inbegripet transitzoner, vid de yttre gränserna, om möjligheten att ansöka om internationellt skydd, i synnerhet när

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det är sannolikt att personen är ett ensamkommande barn,

utgår

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  det är sannolikt att personen är i behov av specifika förfarandegarantier enligt artiklarna 19 och 20,

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  det finns tydliga indikationer på att personen lider av psykisk eller annan ohälsa som gör att han eller hon inte kan uttrycka sitt behov av internationellt skydd,

utgår

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De ansvariga myndigheterna ska vidta de åtgärder som behövs så att tolktjänster är tillgängliga för att underlätta tillgång till asylförfarandet.

2.  De ansvariga myndigheterna ska vidta de åtgärder som behövs så att tolktjänster – och, när så är nödvändigt och lämpligt, kulturmedlingstjänster – är tillgängliga för att underlätta tillgång till förfarandet för internationellt skydd. Dessutom ska de ansvariga myndigheterna vidta nödvändiga åtgärder för att erbjuda underåriga alternativ till förvar.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får på grundval av nationell rätt införa begränsningar av denna tillgång om detta är nödvändigt av skäl som har att göra med säkerhet, allmän ordning eller den administrativa driften av det berörda gränsövergångsstället, under förutsättning att tillträdet därigenom inte begränsas mycket kraftigt eller omöjliggörs helt.

Medlemsstaterna får på grundval av nationell rätt införa begränsningar av denna tillgång om detta är nödvändigt av skäl som har att göra med säkerhet eller allmän ordning vid det berörda gränsövergångsstället, under förutsättning att tillträdet därigenom inte begränsas mycket kraftigt eller omöjliggörs helt.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ansökningar på vägnar av en make/maka, partner, underårig eller vuxen i beroendeställning

Ansökningar på vägnar av en underårig eller vuxen i beroendeställning

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En sökande får lämna in en ansökan på vägnar av hans eller hennes make/maka eller partner i ett stabilt och varaktigt förhållande, underåriga eller vuxna personer i beroendeställning som saknar rättskapacitet.

1.  En sökande får lämna in en ansökan på vägnar av underåriga eller vuxna personer i beroendeställning som saknar rättskapacitet.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den make/maka eller partner som avses i punkt 1 ska enskilt informeras om de relevanta förfarandemässiga följderna av inlämnandet av ansökan på hans eller hennes vägnar och om hans eller hennes rätt att göra en separat ansökan om internationellt skydd. Om maken eller makan inte samtycker till att en ansökan lämnas in på hans eller hennes vägnar ska han eller hon ges möjlighet att lämna in en ansökan i sitt eget namn.

utgår

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökande inte lämnar in en ansökan på vägnar av hans eller hennes make eller maka såsom anges i punkt 1 inom de tio arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska maken eller makan eller partnern ges möjlighet att lämna in sin ansökan i sitt eget namn inom ytterligare tio arbetsdagar räknat från och med att den första tiodagarsperioden löper ut. Om maken eller makan eller partnern inte lämnar in sin ansökan inom dessa ytterligare tio arbetsdagar ska ansökan avslås såsom avstådd i enlighet med det förfarande som anges i artikel 39.

utgår

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en sökande inte lämnar in en ansökan på vägnar av de vuxna personer som är i beroendeställning till honom eller henne såsom anges i punkt 1 inom de tio arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den beslutande myndigheten lämna in en ansökan på uppdrag av den vuxna personen i beroendeställning om den, på grundval av en individuell prövning av hans eller hennes situation, anser att den vuxna personen i beroendeställning kan vara i behov av internationellt skydd.

4.  Om en sökande inte lämnar in en ansökan på vägnar av de vuxna personer som är i beroendeställning till honom eller henne såsom anges i punkt 1 inom de femton arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den beslutande myndigheten lämna in en ansökan på uppdrag av den vuxna personen i beroendeställning om den, på grundval av en individuell prövning av hans eller hennes situation, anser att den vuxna personen i beroendeställning kan vara i behov av internationellt skydd.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När en person har lämnat in en ansökan om internationellt skydd för hans eller hennes maka eller make, partner i ett stabilt och varaktigt förhållande eller vuxna personer i beroendeställning utan rättskapacitet ska var och en av dessa personer beredas tillfälle till en personlig intervju.

5.  När en person har lämnat in en ansökan om internationellt skydd för en vuxen person i beroendeställning utan rättskapacitet ska denna person beredas tillfälle till en personlig intervju.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En underårig ska ha rätt att lämna in en ansökan om internationellt skydd i sitt eget namn, om han eller hon har rättskapacitet enligt nationell rätt i den berörda medlemsstaten, eller genom en vuxen person som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten har ansvar för henne eller honom, inbegripet hans eller hennes föräldrar eller andra vårdnadshavare i rättslig eller vedertagen bemärkelse, eller vuxna familjemedlemmar om det rör sig om ett medföljande barn, eller genom en förmyndare i fall av ett ensamkommande barn.

6.  En underårig ska ha rätt att lämna in en ansökan om internationellt skydd i sitt eget namn, om han eller hon har rättskapacitet enligt nationell rätt i den berörda medlemsstaten, eller genom en vuxen person som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten anses ha ansvar för honom eller henne, inbegripet hans eller hennes föräldrar, barnavårdsmyndigheter eller andra vårdnadshavare i rättslig bemärkelse, eller vuxna familjemedlemmar om det rör sig om ett medföljande barn, eller genom en förmyndare i fall av ett ensamkommande barn.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om den vuxna person som ansvarar för det medföljande barnet inte gör en ansökan för sin egen räkning ska det medföljande barnet vid den tidpunkt då en ansökan görs för hans eller hennes räkning tydligt informeras om möjligheten och förfarandet för att lämna in en ansökan i sitt eget namn.

8.  Om den vuxna person som ansvarar för det medföljande barnet inte gör en ansökan för sin egen räkning ska de ansvariga myndigheterna informera det medföljande barnet på ett barnvänligt sätt och på ett språk barnet förstår vid den tidpunkt då en ansökan görs för hans eller hennes räkning om möjligheten och förfarandet för att lämna in en ansökan i sitt eget namn och ge det medföljande barnet en faktisk möjlighet att göra det om han eller hon har rättslig handlingsförmåga att agera i förfaranden enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Om den underårige inte lämnar in ansökan inom femton arbetsdagar eller inte har rättslig handlingsförmåga att agera i förfaranden enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, ska den beslutande myndigheten agera på den underåriges vägnar, med vederbörlig hänsyn till hans eller hennes synpunkter och efter att ha begärt att de behöriga myndigheterna genomför en bedömning av vad som är för hans eller hennes bästa.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Om den vuxna person som ansvarar för det medföljande barnet inte lämnar in en ansökan på vägnar av den underårige inom de tio arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den underårige informeras om möjligheten att lämna in sin ansökan i sitt eget namn och ges möjlighet att göra detta inom ytterligare tio arbetsdagar räknat från och med att den första tiodagarsperioden löper ut om han eller hon har rättslig handlingsförmåga enligt nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten. Om den underårige inte lämnar in sin ansökan i sitt eget namn inom dessa ytterligare tio arbetsdagar ska ansökan avslås såsom avstådd i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 39.

9.  Om den vuxna person som ansvarar för det medföljande barnet inte lämnar in en ansökan på vägnar av den underårige inom de femton arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den underårige informeras, på ett barnvänligt sätt och på ett språk han eller hon förstår, om möjligheten och förfarandet för att lämna in sin ansökan i sitt eget namn och ges en faktisk möjlighet att göra detta inom ytterligare femton arbetsdagar räknat från och med att den första femtondagarsperioden löper ut om han eller hon har rättslig handlingsförmåga enligt nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten. Om den underårige saknar rättslig handlingsförmåga att agera i förfaranden i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten ska den beslutande myndigheten agera på den underåriges vägnar, med stöd från barnavårdsmyndigheter. Den beslutande myndigheten ska lämna in en ansökan på den underåriges vägnar om den, på grundval av en bedömning av vad som är det bästa för honom eller henne, anser att den underårige är i behov av internationellt skydd.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Om den ansvariga vuxna personen inte lämnar in en ansökan på vägnar av den underårige, om det medföljande barnet inte lämnar in en ansökan i sitt namn eller om den beslutande myndigheten agerar på den underåriges vägnar och, som en uppföljning av den bedömning av vad som är det bästa för barnet, anser att detta inte skulle vara för barnets bästa, ska den beslutande myndigheten vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med nationell rätt för att säkerställa att barnets bästa garanteras.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  När beslut fattas om huruvida en ansökan kan tas upp till prövning i fall av en separat ansökan av en make eller maka, partner eller underårig i enlighet med artikel 36.1 d, ska en ansökan om internationellt skydd bli föremål för en preliminär prövning om det föreligger fakta som avser makens eller makans, partnerns eller den underåriges situation som motiverar en separat ansökan.

utgår

Om det föreligger fakta som avser makens eller makans, partnerns eller den underåriges situation som motiverar en separat ansökan ska den separata ansökan ytterligare prövas för att ett beslut om ansökan ska fattas i sak. I annat fall ska den separata ansökan nekas prövning, utan att det ska påverka den regelrätta prövningen av varje ansökan som lämnats in på en makes eller makas, partners eller underårigs vägnar.

 

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett ensamkommande barn ska lämna in en ansökan i sitt eget namn om han eller hon har rättshandlingsförmåga enligt nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten, eller så ska hans eller hennes förmyndare lämna in den på hans eller hennes vägnar. Förmyndaren ska bistå och vederbörligen informera det ensamkommande barnet om hur och var en ansökan ska lämnas in.

1.  Ett ensamkommande barn ska lämna in en ansökan i sitt eget namn om han eller hon har rättshandlingsförmåga enligt nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten, eller så ska hans eller hennes förmyndare lämna in den på hans eller hennes vägnar. Utan att det påverkar det ensamkommande barnets rätt till rättsligt bistånd och biträde i enlighet med artiklarna 14 och 15 ska förmyndaren bistå och vederbörligen informera det ensamkommande barnet om hur och var en ansökan ska lämnas in.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller ett ensamkommande barn ska den period på tio arbetsdagar för inlämnandet av ansökan som anges i artikel 28.1 börja löpa först vid den tidpunkt då en förmyndare har utsetts för det ensamkommande barnet och har träffat barnet. Om det ensamkommande barnets förmyndare inte lämnar in en ansökan på hans eller hennes vägnar inom de tio arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den beslutande myndigheten lämna in en ansökan på det ensamkommande barnets vägnar om den, på grundval av en individuell prövning av barnets situation, anser att barnet kan vara i behov av internationellt skydd.

2.  När det gäller ett ensamkommande barn ska den period på femton arbetsdagar för inlämnandet av ansökan som anges i artikel 28.1 börja löpa först vid den tidpunkt då en förmyndare har utsetts för det ensamkommande barnet och har träffat barnet. Om det ensamkommande barnets förmyndare inte lämnar in en ansökan på hans eller hennes vägnar inom de femton arbetsdagar som anges i artikel 28.1 ska den beslutande myndigheten agera i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 31.9 och 31.9a.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  All relevant, korrekt och aktuell information som avser den rådande situationen i ursprungslandet och sökanden vid tiden för fattandet av ett beslut om ansökan, inbegripet ursprungslandets lagar och andra författningar och på vilket sätt de tillämpas, samt all annan relevant information som erhållits från Europeiska unionens asylbyrå, FN:s flyktingkommissariat och relevanta internationella människorättsorganisationer, eller från andra källor.

(b)  All relevant, korrekt och aktuell information som avser den rådande situationen i ursprungslandet och sökanden vid tiden för fattandet av ett beslut om ansökan, inbegripet ursprungslandets lagar och andra författningar och på vilket sätt de tillämpas, samt all annan relevant information som erhållits från Europeiska unionens asylbyrå, FN:s flyktingkommissariat och relevanta internationella människorättsorganisationer, däribland barnrättsorganisationer, eller från andra källor.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Om den sökande efter att ha lämnat ursprungslandet ägnat sig åt en verksamhet, vars enda syfte eller vars huvudsyfte var att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att ansöka om internationellt skydd, ska man bedöma om denna verksamhet skulle utsätta den sökande för förföljelse eller allvarlig skada om han eller hon återvänder till det landet.

utgår

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Om man rimligen kan förvänta sig att den sökande begagnar sig av skyddet i ett annat land där han eller hon kan hävda medborgarskap.

utgår

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den personal som prövar asylansökningar och fattar beslut om ska ha tillräcklig kunskap om tillämpliga normer på området för asyl- och flyktinglagstiftning. De ska ha möjlighet att vid behov inhämta råd från experter i särskilda frågor, t.ex. medicinska frågor, kulturella frågor och religionsfrågor samt barn- eller könsrelaterade frågor. De får vid behov rådfråga Europeiska unionens asylbyrå i enlighet med artikel 9.2 b i förordning (EU) nr XXX/XXX (Förordningen om EU:s asylbyrå).

3.  Den personal som prövar asylansökningar och fattar beslut ska ha tillräcklig kunskap om tillämpliga normer på området för asyl- och flyktinglagstiftning och ska ha fullgjort den fortbildning som krävs enligt artikel 7 i förordning (EU) nr XXX/XXX (förordningen om EU:s asylbyrå). De ska ha möjlighet att vid behov inhämta råd från experter i särskilda frågor, t.ex. medicinska frågor, kulturella frågor, religionsfrågor och frågor som rör psykisk hälsa samt barn- eller könsrelaterade frågor. De får vid behov rådfråga Europeiska unionens asylbyrå i enlighet med artikel 9.2 b i förordning (EU) nr XXX/XXX (förordningen om EU:s asylbyrå).

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  sökanden har särskilda mottagningsbehov enligt artikel 20 i direktiv XXX/XX/EU (Direktivet om mottagningsvillkor) eller behöver särskilda förfarandegarantier, särskilt om han eller hon är ett ensamkommande barn.

(b)  sökanden har specifika mottagningsbehov enligt artikel 20 i direktiv XXX/XX/EU (direktivet om mottagningsvillkor) eller behöver de specifika förfarandegarantier som avses i artiklarna 19–22 i denna förordning, särskilt om han eller hon är ett ensamkommande barn.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prövningen för att fastställa huruvida en ansökan kan tas upp till prövning i enlighet med artikel 36.1 ska inte pågå längre än en månad från det att en ansökan inlämnas.

I förekommande fall ska prövningen för att fastställa huruvida en ansökan kan tas upp till prövning i enlighet med artikel 36.1 inte pågå längre än en månad från det att en ansökan inlämnas. Om den beslutande myndigheten inte fastställer att en ansökan kan tas upp till prövning inom en månad från det att ansökan lämnades in ska den fortsätta pröva ansökan i enlighet med punkterna 2 och 3 i denna artikel och artikel 37. Den beslutande myndigheten ska informera sökanden om detta.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidsfristen för en sådan granskning ska vara tio arbetsdagar om den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnats in, i enlighet med artikel 3.3 a i förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen), tillämpar begreppet första asylland eller säkert tredjeland såsom avses i artikel 36.1 a och b.

Tidsfristen för en sådan granskning ska vara tio arbetsdagar om den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnats in tillämpar begreppet första asylland eller säkert tredjeland såsom avses i artikel 36.1 a och b.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den beslutande myndigheten får skjuta upp avslutandet av prövningsförfarandet om den, på grund av osäkra förhållanden i ursprungslandet som förväntas vara av tillfällig natur, inte rimligen kan fatta beslut inom de tidsfrister som fastställs i punkt 2 och i artikel 40.4 när det gäller det påskyndade prövningsförfarandet. I sådana fall ska den beslutande myndigheten

utgår

(a)  se över situationen i det berörda ursprungslandet minst varannan månad,

 

(b)  i rimlig tid informera de berörda sökandena om skälen till senareläggandet.

 

Medlemsstaten ska i rimlig tid informera kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå om uppskjutandet av förfarandena för det ursprungslandet. Den beslutande myndigheten ska under alla omständigheter avsluta prövningsförfarandet inom 15 månader från det att en ansökan lämnats in.

 

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om en ansökan om internationellt skydd ska meddelas sökanden utan dröjsmål, skriftligen och på ett språk som han eller hon förstår eller rimligen kan förväntas förstå.

1.  Ett beslut om en ansökan om internationellt skydd ska meddelas sökanden och hans eller hennes juridiska rådgivare utan dröjsmål, men aldrig senare än sju dagar efter den dag då beslutet fattades, skriftligen och på ett språk som han eller hon förstår.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en ansökan nekas prövning eller avslås såsom ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, såsom uttryckligen återkallad eller avstådd, ska de faktiska och rättsliga skälen anges i beslutet. Information om hur ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd kan överklagas ska ges skriftligen, om inte denna information redan har getts sökanden på annat sätt.

2.  Om en ansökan nekas prövning eller avslås såsom ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, såsom uttryckligen återkallad eller implicit återkallad, ska de faktiska och rättsliga skälen anges i beslutet. Information om hur ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd kan överklagas och om de relevanta tidsfristerna ska ges skriftligen.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det rör sig om ansökningar på vägnar av makar, partner, underåriga eller vuxna personer i beroendeställning utan rättskapacitet och när ansökan grundar sig på samma skäl, får den beslutande myndigheten fatta ett enda beslut som omfattar samtliga sökande, såvida inte detta skulle leda till att en persons individuella förhållanden röjs på ett sätt som riskerar att skada hans eller hennes intressen, särskilt vid risk för förföljelse som grundar sig på kön, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder. I sådana fall ska ett separat beslut fattas om den berörda personen.

3.  När det rör sig om ansökningar på vägnar av underåriga eller vuxna personer i beroendeställning utan rättskapacitet och om alla ansökningar grundar sig på exakt samma skäl, får den beslutande myndigheten fatta ett enda beslut som omfattar samtliga sökande, såvida inte detta skulle leda till att en persons individuella förhållanden röjs på ett sätt som riskerar att skada hans eller hennes intressen, särskilt vid risk för förföljelse som grundar sig på kön, könsrelaterat våld, människohandel, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder. I sådana fall ska ett separat beslut fattas om den berörda personen.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den beslutande myndigheten ska bedöma huruvida en ansökan kan tas upp till prövning, i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II, och ska neka en ansökan prövning om någon av följande grunder är tillämplig:

1.  Den beslutande myndigheten får bedöma huruvida en ansökan kan tas upp till prövning, i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II, och får neka en ansökan prövning om någon av följande grunder är tillämpliga:

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ansökan är en efterföljande ansökan, där inga nya fakta eller uppgifter av relevans för prövningen av sökandens rätt att anses berättigad till internationellt skydd enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), eller avseende det skäl till att neka prövning av ansökan som tidigare tillämpats, har framkommit eller lagts fram av sökanden.

utgår

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En make eller maka, partner eller ett medföljande barn lämnar in en ansökan efter det att han eller hon har samtyckt till att en ansökan lämnas in på hans eller hennes vägnar och det inte finns några omständigheter kring situationen för maken eller makan, partnern eller barnet som motiverar en separat ansökan.

(d)  Ett medföljande barn lämnar in en ansökan efter det att han eller hon har samtyckt till att en ansökan lämnas in på hans eller hennes vägnar i enlighet med artikel 31.6 och det inte finns några omständigheter kring situationen för barnet som motiverar en separat ansökan.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkt 1 a och b ska inte tillämpas på på en person som beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande och som har vidarebosatts via ett påskyndat förfarande i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Vidarebosättningsförordningen).37

utgår

__________________

 

37 EUT L […], […], s. […].

 

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den första medlemsstat i vilken ansökan lämnas in, efter att ha bedömt ansökan i enlighet med artikel 3.3 a i förordning (EU) Nr XXX/XXX (Dublinförordningen), anser att ansökan kan tas upp till prövning, behöver den ansvariga medlemsstaten inte på nytt tillämpa bestämmelsen i punkt 1 a och b.

utgår

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den beslutande myndigheten vid en första anblick anser att en ansökan får avslås som uppenbart ogrundad ska den inte vara skyldig att uttala sig om huruvida ansökan kan tas upp till prövning.

utgår

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den beslutande myndigheten ska förklara en ogrundad ansökan som uppenbart ogrundad i de fall som anges i artikel 40.1 a, b, c, d och e.

3.  Den beslutande myndigheten får förklara en ogrundad ansökan som uppenbart ogrundad i de fall som anges i artikel 40.1 a, b, c, d och e.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En sökande får på eget initiativ, och när som helst under förfarandet, återkalla sin ansökan.

1.  En sökande får på eget initiativ, och när som helst under förfarandet, återkalla sin ansökan. Den beslutande myndigheten ska säkerställa att den sökande förstår alla processuella konsekvenser av ett sådant återkallande.

Motivering

Det är mycket viktigt att den sökande förstår de (betydande) konsekvenserna av att han eller hon uttryckligen återkallar sin ansökan.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den beslutande myndigheten ska avslå en ansökan som avstådd om

1.  Den beslutande myndigheten ska avbryta prövningen av ansökan om internationellt skydd om

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en make eller maka, partner eller underårig inte lämnat in sin ansökan efter det att sökanden inte lämnat in ansökan för sin egen räkning såsom anges i artikel 31.3 och 31.8,

utgår

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  sökande vägrar att samarbeta genom att inte tillhandahålla de uppgifter som behövs för att pröva ansökan och genom att inte lämna fingeravtryck eller ansiktsbild i enlighet med artikel 7.3,

(c)  sökanden vägrar att samarbeta genom att inte tillhandahålla de uppgifter som avses i leden a och b i artikel 27.1 eller genom att inte lämna sina biometriska uppgifter i enlighet med artikel 7.3,

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  sökanden inte infunnit sig för en personlig intervju trots att han eller hon var skyldig att göra det enligt artiklarna 1012,

(d)  sökanden, vid mer än ett tillfälle, inte infunnit sig för en personlig intervju trots att han eller hon var skyldig att göra det enligt artiklarna 10, 11 och 12, såvida han eller hon inte kan visa att underlåtenheten berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över,

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  sökanden har lämnat sin bostadsort utan att underrätta de behöriga myndigheterna, eller utan tillstånd enligt artikel 7.4,

utgår

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  sökanden har upprepade gånger inte fullgjort de rapporteringsskyldigheter som pålagts honom eller henne i enlighet med artikel 7.5,

(f)  sökanden har upprepade gånger inte fullgjort de rapporteringsskyldigheter som pålagts honom eller henne i enlighet med artikel 7.5, såvida han eller hon inte kan visa att underlåtenheten berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över,

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Under de omständigheter som avses i punkt 1 ska den beslutande myndigheten avbryta prövningen av ansökan och sända ett skriftligt meddelande till sökanden på hans eller hennes bostadsort eller adress enligt artikel 7.4, och underrätta sökanden om att prövningen av hans eller hennes ansökan har avbrutits och att ansökan kommer att avslås slutgiltigt såsom avstådd om inte sökanden rapporterar till den beslutande myndigheten inom en månad från den dag då det skriftliga meddelandet sändes.

2.  Under de omständigheter som avses i punkt 1 ska den beslutande myndigheten avbryta prövningen av ansökan och sända ett skriftligt meddelande till sökanden på hans eller hennes bostadsort, adress eller e-postadress enligt artikel 7.4, och underrätta sökanden om att prövningen av hans eller hennes ansökan har avbrutits och att ansökan kommer att avslås slutgiltigt såsom uttryckligen återkallad om inte sökanden fullgör de skyldigheter som anges i punkt 1 inom två månader från den dag då det skriftliga meddelandet sändes. I förekommande fall ska en kopia skickas till det juridiska ombudet.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om sökanden inom denna frist på en månad rapporterar till den beslutande myndigheten och visar att hans eller hennes underlåtenhet berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över, ska den beslutande myndigheten återuppta prövningen av ansökan.

3.  Om sökanden fullgör de skyldigheter som anges i punkt 1 inom denna frist på två månader, ska den beslutande myndigheten återuppta prövningen av ansökan. Den beslutande myndigheten ska inte återuppta prövningen av ansökan i enlighet med punkt 2 mer än en gång, såvida inte sökanden kan visa att hans eller hennes underlåtenhet att respektera en skyldighet berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över. I annat fall ska ansökan avslås som uttryckligen återkallad.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om sökanden inte inom denna frist på en månad rapporterar till den beslutande myndigheten och inte visar att hans eller hennes underlåtenhet berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över, ska den beslutande myndigheten anse att ansökan har återkallats implicit.

4.  Om sökanden inte inom denna frist på två månader rapporterar till den beslutande myndigheten, ska den beslutande myndigheten avslå ansökan som implicit återkallad.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om en ansökan återkallas implicit ska den beslutande myndigheten fatta ett beslut om att avslå ansökan som avstådd eller som ogrundad, om den beslutande myndigheten, i det skede då ansökan återkallas implicit, redan funnit att sökanden inte uppfyller kraven för att beviljas internationellt skydd enligt förordning (EU) XXX/XXX (Skyddsförordningen).

5.  Om en ansökan återkallas implicit får den beslutande myndigheten fatta ett beslut om att avslå ansökan som ogrundad, om den beslutande myndigheten, i det skede då ansökan återkallas implicit, redan funnit att sökanden inte uppfyller kraven för att beviljas internationellt skydd enligt förordning (EU) XXX/XXX (skyddsförordningen).

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  sökanden har lämnat uppenbart inkonsekventa och motsägelsefulla, klart falska eller uppenbart osannolika uppgifter som motsäger tillräckligt kontrollerad information om ursprungslandet på ett sätt som gör att hans eller hennes påstående om rätt att anses som berättigad till internationellt skydd enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) uppenbart är föga övertygande,

(b)  sökanden har lämnat uppenbart inkonsekventa och motsägelsefulla eller klart falska uppgifter som motsäger tillräckligt kontrollerad information om ursprungslandet på ett sätt som gör att hans eller hennes påstående om rätt att anses som berättigad till internationellt skydd enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (skyddsförordningen) uppenbart är föga övertygande,

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  sökanden lämnar in en ansökan enbart för att försena eller hindra verkställigheten av ett redan fattat eller förestående beslut som leder till att sökanden avlägsnas från en medlemsstats territorium,

(d)  sökanden gör en ansökan endast i syfte att försena, hindra eller förhindra verkställigheten av ett redan fattat eller förestående beslut som leder till att sökanden avlägsnas från en medlemsstats territorium,

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  ett tredjeland kan betraktas som ett säkert ursprungsland för sökanden i den mening som avses i denna förordning,

(e)  ett tredjeland kan betraktas som ett säkert ursprungsland för sökanden i den mening som avses i denna förordning, under förutsättning att tillräckligt stöd kan ges i enlighet med artikel 19 inom ramen för ett sådant förfarande,

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaterna,

(f)  sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaterna, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel XXX i förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen),

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  sökanden inte uppfyller de skyldigheter som anges i artiklarna 4.1 och 20.3 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Dublinförordningen), om inte han eller hon påvisar att hans eller hennes underlåtenhet berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde över,

utgår

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  ansökan är en efterföljande ansökan och ansökan så tydligt saknar grund eller är så oskälig att den saknar rimliga utsikter till framgång.

utgår

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den beslutande myndigheten anser att prövningen av ansökan involverar faktiska eller rättsliga omständigheter som är för komplexa för att prövas inom ramen för ett påskyndat prövningsförfarande, får den fortsätta prövningen i sak i enlighet med artiklarna 34 och 37. I så fall, eller i andra fall då ett beslut beslut inte kan fattas inom de tidsfrister som anges i punkt 2, ska den berörda sökanden underrättas om förändringen i förfarandet.

4.  Om den beslutande myndigheten anser att prövningen av ansökan involverar faktiska eller rättsliga omständigheter som är allt för komplexa för att prövas inom ramen för ett påskyndat prövningsförfarande om ett beslut inte kan fattas inom den tidsfrist som anges i punkt 2 i denna artikel, ska den fortsätta prövningen i sak i enlighet med artiklarna 34 och 37. I så fall ska den berörda sökanden underrättas om förändringen i förfarandet.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  sökanden kommer från ett tredjeland som anses som ett säkert ursprungsland i enlighet med de villkor som anges i artikel 47,

utgår

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får, i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II, besluta om en ansökan vid medlemsstatens gräns eller transitzoner när det gäller

1.  Den beslutande myndigheten får besluta om en ansökan vid medlemsstatens gräns eller transitzoner, i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II. Detta beslut ska endast gälla

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  huruvida en ansökan som görs på sådana platser kan tas upp till prövning enligt artikel 36.1, eller

(a)  huruvida en ansökan som görs på sådana platser kan tas upp till prövning enligt artikel 36, eller

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I händelse av ankomster som omfattar ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som lämnar ansökningar om internationellt skydd vid gränsen eller i en transitzon, vilket gör det svårt i praktiken att där tillämpa bestämmelserna i punkt 1, får gränsförfarandena även tillämpas på platser i närheten av gränsen eller i transitzonen.

4.  I händelse av ankomster som omfattar ett oproportionerligt stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som lämnar ansökningar om internationellt skydd vid gränsen eller i en transitzon, vilket gör det svårt i praktiken att där tillämpa bestämmelserna i punkt 1, får gränsförfarandena även tillämpas på platser i närheten av gränsen eller i transitzonen. Under dessa omständigheter ska också tidsfristerna i punkt 2 tillämpas.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Gränsförfarandet får tillämpas på ensamkommande barn, i enlighet med artiklarna 8–11 i direktiv (EU) nr XXX/XXX (Direktivet om mottagningsvillkor) endast om

5.  Gränsförfarandet får endast tillämpas på underåriga om det finns ett tillgängligt alternativ till att hålla den underårige i förvar. Gränsförfarandet ska inte tillämpas på ensamkommande barn, i enlighet med direktiv (EU) nr XXX/XXX (direktivet om mottagningsvillkor).

(a)  sökanden kommer från ett tredjeland som anses som ett säkert ursprungsland i enlighet med de villkor som anges i artikel 47,

 

(b)  sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten eller med tvång har utvisats som ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet enligt nationell rätt,

 

(c)  det finns rimlig anledning att anta att ett tredjeland är ett säkert tredjeland för sökanden i enlighet med villkoren i artikel 45,

 

(d)  sökanden har vilselett myndigheterna genom att lämna oriktiga uppgifter eller falska handlingar eller genom att undanhålla relevanta uppgifter eller handlingar som rör hans eller hennes identitet och/eller medborgarskap och som kunde ha påverkat beslutet i negativ riktning.

 

Punkt d ska tillämpas endast om det föreligger starka skäl att anta att sökanden försöker dölja relevanta uppgifter som sannolikt skulle medföra ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd och under förutsättning att sökanden har fått full möjlighet att lägga fram väl underbyggda motiveringar till sitt handlande.

 

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En efterföljande ansökan ska bli föremål för en preliminär prövning varvid den beslutande myndigheten ska fastställa om nya fakta eller uppgifter har framkommit eller lagts fram av sökanden vilka på ett avgörande sätt bidrar till sökandens möjligheter att betraktas som en person som beviljats internationellt skydd enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen) eller som avser de skäl till varför den tidigare ansökan nekades prövning.

2.  En efterföljande ansökan ska bli föremål för en preliminär prövning varvid den beslutande myndigheten ska fastställa om nya fakta eller uppgifter har framkommit eller lagts fram av sökanden vilka bidrar till sökandens möjligheter att betraktas som en person som beviljats internationellt skydd enligt förordning (EU) nr XXX/XXX (skyddsförordningen) eller som avser de skäl till varför den tidigare ansökan avslogs.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den preliminära prövningen ska utföras på grundval av skriftliga inlagor och en personlig intervju i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II. Den personliga intervjun får dock utgå om det redan utifrån de skriftliga inlagorna är tydligt att ansökan inte innehåller några nya fakta eller uppgifter eller att den uppenbarligen saknar grund och saknar rimliga möjligheter till framgång.

3.  Den preliminära prövningen ska utföras på grundval av skriftliga inlagor och en personlig intervju i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II. Den personliga intervjun får dock utgå om det redan utifrån de skriftliga inlagorna är tydligt att ansökan inte innehåller några nya fakta eller uppgifter eller att den saknar grund och saknar rimliga möjligheter till framgång.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  nya fakta eller uppgifter av relevans såsom avses i punkt 2 a har framkommit eller lagts fram av sökanden,

(a)  nya fakta eller uppgifter av relevans såsom avses i punkt 2 har framkommit eller lagts fram av sökanden,

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om villkoren för att inleda ett nytt förfarande enligt punkt 4 inte är uppfyllda ska den beslutande myndigheten neka ansökan prövning, eller avslå den som uppenbart ogrundad om ansökan så tydligt saknar grund eller är oskälig att den saknar rimliga utsikter till framgång.

5.  Om villkoren för att inleda ett nytt förfarande enligt punkt 4 inte är uppfyllda ska den beslutande myndigheten avslå ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad om ansökan saknar grund eller är oskälig och saknar rimliga utsikter till framgång.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det ska hindra tillämpningen av principen om ”non-refoulement” får medlemsstaterna medge ett undantag från rätten att stanna kvar på deras territorium och göra ett undantag från artikel 54.1, om

Utan att det ska hindra tillämpningen av principen om ”non-refoulement” får medlemsstaterna medge ett undantag från rätten att stanna kvar på deras territorium, om

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en följande ansökan har nekats prövning av den beslutande myndigheten eller avslagits som uppenbart ogrundad.

(a)  en efterföljande ansökan har avslagits av den beslutande myndigheten som uppenbart ogrundad.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en andra eller ytterligare efterföljande ansökan görs i någon medlemsstat efter ett slutgiltigt beslut om att en tidigare efterföljande ansökan nekas prövning eller avslås som ogrundad eller uppenbart ogrundad.

(b)  en andra eller ytterligare efterföljande ansökan görs i någon medlemsstat efter ett slutgiltigt beslut om att en tidigare efterföljande ansökan avslås som ogrundad eller uppenbart ogrundad.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett tredjeland kan betraktas som första asylland för en enskild sökande, förutsatt att

1.  Om en beslutande myndighet tillämpar tillåtlighetsförfarandet enligt artikel 36.1 ska ett tredjeland betraktas som första asylland för en enskild sökande, förutsatt att sökanden har erkänts som flykting och åtnjutit faktiskt skydd i landet i enlighet med Genèvekonventionen innan han eller hon reste in i unionen och kan fortfarande erhålla detta skydd.

(a)  sökanden har åtnjutit skydd i landet i enlighet med Genèvekonventionen innan han eller hon reste in till unionen och kan fortfarande erhålla detta skydd, eller eller

 

(b)  sökanden har på annat sätt åtnjutit tillräckligt skydd i landet innan han eller hon reste in till unionen och kan fortfarande erhålla detta skydd.

 

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den beslutande myndigheten ska anse att en sökande åtnjuter tillräckligt skydd såsom avses i punkt 1 b, förutsatt att den övertygat sig om att

utgår

(a)  sökandens liv och frihet inte är hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse,

 

(b)  det inte föreligger någon risk för allvarlig skada enligt definitionen i förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsdirektivet),

 

(c)  principen om ”non-refoulement” iakttas i enlighet med Genèvekonventionen,

 

(d)  förbudet mot varje återsändande som innebär åsidosättande av förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling i enlighet med folkrätten iakttas,

 

(e)  det finns en rätt till laglig bosättning,

 

(f)  det finns tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, hälso- och sjukvård och utbildning. och

 

(g)  det finns en rätt till familjeåterförening i enlighet med internationella människorättsnormer.

 

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Innan hans eller hennes ansökan kan nekas prövning i enlighet med artikel 36.1 a ska sökanden ges möjlighet att överklaga tillämpningen av begreppet första asylland med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter vid inlämnandet av ansökan och vid intervjun avseende huruvida ansökan kan tas upp till prövning.

3.  Sökanden ska ges möjlighet att i varje skede av förfarandet överklaga tillämpningen av begreppet första asylland med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller ensamkommande barn får begreppet första asylland tillämpas endast om medlemsstaternas myndigheter först från det berörda tredjelandets myndigheter erhållit tillförsäkran om att det ensamkommande barnet kommer att tas om hand av dessa myndigheter och att han eller hon omedelbart kommer att åtnjuta en av de former av skydd som avses i punkt 1.

4.  Begreppet första asylland ska inte tillämpas på ensamkommande barn såvida det inte fastställts ligga tydligt i barnets intresse och om medlemsstaternas myndigheter först från det berörda tredjelandets myndigheter erhållit tillförsäkran om att det ensamkommande barnet kommer att tas om hand av dessa myndigheter och att han eller hon omedelbart kommer att åtnjuta en av de former av skydd som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  informera sökanden om detta,

(a)  informera sökanden skriftligen om detta,

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om det berörda tredjelandet inte tillåter att sökanden reser in eller reser in på nytt på dess territorium ska den beslutande myndigheten återkalla beslutet om att neka ansökan prövning och ge tillgång till förfarandet i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II och avsnitt I i kapitel III.

6.  Om det berörda tredjelandet inte tillåter att sökanden reser in på nytt på dess territorium ska den beslutande myndigheten återkalla beslutet om att neka ansökan prövning och ge tillgång till förfarandet i enlighet med de grundläggande principerna och garantierna i kapitel II och avsnitt I i kapitel III.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett tredjeland ska betecknas som ett säkert tredjeland, förutsatt att

Om en beslutande myndighet tillämpar tillåtlighetsförfarandet enligt artikel 36.1 b får den beslutande myndigheten tillämpa begreppet säkert tredjeland endast om den har övertygat sig om att en sökande kommer att behandlas enligt följande kriterier:

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  sökandens liv och frihet inte är hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse,

(a)  sökandens liv och frihet inte är hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse, och att inget frihetsberövande sker utan korrekt rättsförfarande,

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  ingen verklig risk föreligger för att sökanden skulle överföras av tredjelandet till en annan stat där han eller hon inte skulle åtnjuta faktiskt skydd, eller skulle riskera att överföras därifrån till en annan stat där något sådant skydd inte vore tillgängligt,

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  det finns möjlighet att åtnjuta skydd i enlighet med de materiella normerna i Genèvekonventionen eller, i tillämpliga fall, tillräckligt skydd enligt artikel 44.2.

utgår

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  det finns en rätt till laglig bosättning,

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  det finns tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, hälso- och sjukvård och utbildning,

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  tredjelandet beaktar eventuell specifik utsatthet hos sökanden och upprätthåller sökandens intressen i fråga om integritet,

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  faktiskt skydd förblir tillgängligt fram till dess att en hållbar lösning kan hittas,

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ee)  det finns en rätt till familjeåterförening i enlighet med internationella människorättsnormer,

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led ef (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ef)  tredjelandet har anslutit sig till internationella flyktinginstrument och grundläggande människorättsinstrument och efterlever deras normer i praktiken,

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1 – led eg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eg)  det är möjligt för sökanden att ansöka om flyktingstatus och, om han eller hon befinns vara flykting, att erhålla skydd i enlighet med Genèvekonventionen, som ratificerats och tillämpas utan geografiska begränsningar, eller ansöka om och åtnjuta faktiskt skydd i den mening som avses i leden a–g.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bedömningen av huruvida ett tredjeland kan betecknas som ett säkert tredjeland i enlighet med denna förordning ska grunda sig på ett urval av informationskällor, särskilt information från andra medlemsstater, stödkontoret, Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska utrikestjänsten, FN:s flyktingkommissariat, Europarådet och andra berörda internationella organisationer.

Bedömningen av huruvida ett tredjeland kan betecknas som ett säkert tredjeland i enlighet med denna förordning ska grunda sig på ett urval av informationskällor, särskilt information från andra medlemsstater, stödkontoret, Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska utrikestjänsten, FN:s flyktingkommissariat, Europarådet och andra berörda internationella organisationer och nationella eller internationella icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Begreppet säkert tredjeland ska tillämpas

utgår

(a)  om ett tredjeland betecknas som ett säkert tredjeland i enlighet med artikel 50,

 

(b)  om ett tredjeland betecknas som säkert tredjeland på unionsnivå, eller eller

 

(c)  i enskilda fall med avseende på en särskild sökande.

 

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den beslutande myndigheten ska betrakta ett tredjeland som ett säkert tredjeland för en särskild sökande, efter en individuell prövning av ansökan, endast om den har övertygat sig om tredjelandets säkerhet för en särskild sökande i enlighet med de kriterier som anges i punkt 1 och det har fastställts att

3.  Den beslutande myndigheten får betrakta ett tredjeland som ett säkert tredjeland för en särskild sökande, efter en individuell prövning av ansökan, endast om den har övertygat sig om tredjelandets säkerhet för en särskild sökande i enlighet med de kriterier som anges i punkt 1 och det har fastställts att

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  sökanden har en anknytning till det berörda tredjelandet som gör att det skulle vara rimligt för denne att resa till det landet, bland annat därför att sökanden har transiterat genom detta tredjeland, som ligger geografiskt nära sökandens ursprungsland,

(a)  sökanden har tillräcklig anknytning till tredjelandet som gör att det skulle vara rimligt för denne att resa till det landet, vilket innebär förekomst av tidigare bosättning eller vistelse i det landet där, med hänsyn tagen till varaktigheten och arten av denna bosättning eller vistelse, en sökande rimligen kan förväntas ansöka om skydd, och då det finns skäl att anse att sökanden kommer att tillåtas resa in på nytt till det landet, och

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan hans eller hennes ansökan kan nekas prövning i enlighet med artikel 36.1 b ska en sökande ges möjlighet att överklaga tillämpningen av begreppet säkert tredjeland med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter vid inlämnandet av ansökan och vid intervjun avseende huruvida ansökan kan tas upp till prövning.

4.  En sökande ska ges möjlighet att i varje skede av förfarandet överklaga tillämpningen av begreppet säkert tredjeland med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det gäller ensamkommande barn får begreppet säkert tredjeland tillämpas endast om medlemsstaternas myndigheter först från det berörda tredjelandets myndigheter erhållit bekräftelse om att det ensamkommande barnet kommer att tas om hand av dessa myndigheter och att han eller hon omedelbart kommer att ha tillgång till en av de former av skydd som avses i punkt 1 e.

5.  Begreppet säkert tredjeland ska inte tillämpas ensamkommande barn om det inte fastställs ligga i deras bästa intresse och om medlemsstaternas myndigheter först från det berörda tredjelandets myndigheter erhållit bekräftelse om att det ensamkommande barnet kommer att tas om hand av dessa myndigheter och att han eller hon omedelbart kommer att ha tillgång till en av de former av skydd som avses i antingen denna artikel eller artikel 44.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  informera sökanden om detta, och

(a)  informera sökanden skriftligen, och

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  förse sökanden med en handling på tredjelandets språk som underrättar myndigheterna i det landet om att ansökan inte har prövats i sak till följd av tillämpningen av begreppet säkert tredjeland.

(b)  förse sökanden med en handling på tredjelandets språk som underrättar myndigheterna i det landet om att ansökan inte har prövats i sak.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 46

utgår

Fastställande av säkra tredjeländer på unionsnivå

 

1.  Tredjeländer ska betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå i enlighet med de villkor som anges i artikel 45.1.

 

2.  Kommissionen ska regelbundet granska situationen i tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå, med bistånd av Europeiska unionens asylbyrå och på grundval av de övriga informationskällor som anges i artikel 45.1 andra stycket.

 

3.  Kommissionen ska ges befogenheter att anta delegerade akter för att tillfälligt upphäva beteckningen av ett tredjeland som ett säkert tredjeland på unionsnivå, på de villkor som anges i artikel 49.

 

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett tredjeland får betecknas som ett säkert ursprungsland i enlighet med denna förordning om det på grundval av den rättsliga situationen, tillämpningen av lagstiftningen inom ett demokratiskt system och de allmänna politiska förhållandena framgår att det allmänt inte förekommer någon förföljelse enligt artikel 9 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsförordningen), samt ingen tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och inget hot på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

1.  Ett tredjeland får betecknas som ett säkert ursprungsland i enlighet med denna förordning om det på grundval av den rättsliga situationen, tillämpningen av lagstiftningen inom ett demokratiskt system och de allmänna politiska förhållandena framgår att det inte förekommer någon allmän eller konsekvent förföljelse enligt artikel 9 i förordning (EU) nr XXX/XXX (skyddsförordningen), samt ingen tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och inget hot på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bedömningen av huruvida ett tredjeland kan betecknas som ett säkert ursprungsland i enlighet med denna förordning ska grunda sig på ett urval av informationskällor, särskilt information från andra medlemsstater, Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska utrikestjänsten, FN:s flyktingkommissarie, Europarådet och andra berörda internationella organisationer och ska ta hänsyn till den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Förordningen om EU:s asylbyrå).

2.  Bedömningen av huruvida ett tredjeland kan betecknas som ett säkert ursprungsland i enlighet med denna förordning ska grunda sig på ett urval av informationskällor, särskilt information från andra medlemsstater, Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegationer i dessa länder, FN:s flyktingkommissarie, Europarådet, berörda internationella organisationer och nationella eller internationella icke-statliga organisationer och ska ta hänsyn till den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr XXX/XXX (förordningen om EU:s asylbyrå).

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska inte tillämpa begreppet säkert ursprungsland på sökande som tillhör en minoritet eller en grupp personer vars säkerhet fortsätter att vara i fara med beaktande av situationen i det berörda ursprungslandet utgående från de informationskällor som förtecknas i punkt 2.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska regelbundet granska situationen i tredjeländer som är uppförda på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, med bistånd av Europeiska unionens asylbyrå och på grundval av de övriga informationskällor som anges i artikel 45.2.

2.  Kommissionen ska fortlöpande se över situationen i tredjeländer som är uppförda på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer eller som tillfälligt har avförts från den förteckningen i enlighet med artikel 49. Den ska också fortlöpande se över dessa länders efterlevnad av villkoren för fastställande av ett land som säkert ursprungsland enligt artikel 47, med bistånd av Europeiska unionens asylbyrå och på grundval av de övriga informationskällor som anges i artikel 47.2. Kommissionen ska i god tid informera Europaparlamentet.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska samråda med Europeiska unionens asylbyrå när den gör sina regelbundna översyner av situationen i tredjeländer som finns med på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer och länder som tillfälligt har avförts från denna förteckning. Kommissionen får begära att Europeiska unionens asylbyrå genomför en översyn av situationen i ett sådant tredjeland i syfte att bedöma huruvida kriterierna i artikel 47 fortfarande uppfylls.

 

När kommissionen ser över EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer ska den samråda med internationella organisationer, särskilt UNHCR, och berörda organisationer i det civila samhället eller enskilda personer med beprövad sakkunskap i landsspecifika frågor och människorättsfrågor.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenheter att anta delegerade akter för att tillfälligt avföra ett tredjeland från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer på unionsnivå, på de villkor som anges i artikel 49.

utgår

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt avförande och avförande av ett tredjeland från den förteckning över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer

Tillfälligt avförande av ett tredjeland från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenheter att anta delegerade akter för att tillfälligt avföra ett tredjeland från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt de villkor som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om läget plötsligt skulle förvärras i ett tredjeland som betecknas som ett säkert tredjeland på unionsnivå eller som finns upptaget på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, ska kommissionen genomföra en väl grundad bedömning av huruvida landet uppfyller de villkor som fastställs i artikel 45 eller artikel 47, och om kommissionen anser att dessa villkor inte längre är uppfyllda, ska den anta en delegerad akt för att tillfälligt avföra ett tredjeland från förteckningen över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, under en period av sex månader.

1.  Om plötsliga förändringar av situationen i ett tredjeland som finns med på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer skulle kunna medföra att villkoren för att ett land ska betraktas som ett säkert ursprungsland inte längre uppfylls, ska kommissionen omedelbart och snabbt göra en väl underbyggd bedömning av det landets uppfyllande av villkoren i artikel 47, och om dessa inte längre uppfylls ska kommissionen snarast möjligt anta en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget om att detta tredjeland tillfälligt ska avföras från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer under en period på sex månader. Så snart som möjligt efter det att kommissionen får kännedom om en förändring av situationen, och i vilket fall som helst innan den antar den delegerade akten om att tillfälligt avföra detta tredjeland från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, ska den underrätta medlemsstaterna och rekommendera att de inte tillämpar begreppet säkert ursprungsland på det tredjelandet på nationell nivå.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om det under perioden för det tillfälliga avförandet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer framgår av tillgänglig information att tredjelandet åter uppfyller de villkor som anges i artikel 47, ska kommissionen, tidigast sex månader efter det att beslutet enligt punkt 1 i denna artikel har antagits, i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget anta ett beslut om att återkalla det tillfälliga avförandet av det landet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  UNHCR, icke-statliga organisationer och enskilda experter med beprövad och relevant sakkunskap i landsspecifika frågor och människorättsfrågor får begära att kommissionen tillfälligt avför eller avför ett land från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. En sådan begäran ska innehålla en detaljerad och uppdaterad beskrivning av människorättssituationen och de återkommande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som förekommer i det berörda landet. Begäran ska även specificera den bristande tillämpning av kriterierna i artikel 47 som motiverar att landet tillfälligt avförs eller avförs från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Kommissionen ska bedöma den information som läggs fram i sådana begäranden, utom om den betraktar dem som otillåtliga, omotiverade eller återkommande.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen har antagit en delegerad akt i enlighet med punkt 1 om att tillfälligt avföra ett tredjeland från den förteckning över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller tillfälligt avföra tredjelandet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, ska kommissionen inom tre månader efter dagen för antagandet av den delegerade akten lägga fram ett förslag, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, om ändring av denna förordning för att avföra tredjelandet från förteckningen över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer.

utgår

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen inte lägger fram ett sådant förslag inom tre månader från antagandet av den delegerade akten såsom anges i punkt 2 ska den delegerade akten genom vilken tredjelandet tillfälligt avförs från förteckningen över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer upphöra att gälla. Om kommissionen lägger fram ett sådant förslag inom tre månader ska kommissionen, på grundval av en saklig bedömning, ges befogenhet att förlänga giltigheten för den delegerade akten med sex månader, med möjlighet att förnya förlängningen en gång.

utgår

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 49a

 

Uppförande eller avförande av ett tredjeland från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer

 

1. Om kommissionen har antagit en delegerad akt i enlighet med artikel 49.1 om att tillfälligt upphöra att beteckna ett tredjeland som ett säkert ursprungsland, ska den inom sex månader från dagen för antagandet av den delegerade akten lägga fram ett förslag, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, för att ändra denna förordning för att avföra det tredjelandet från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer.

 

2. Om kommissionen lägger fram ett sådant lagstiftningsförslag som avses i punkt 1 inom den sexmånadersperiod som avses i den punkten, har kommissionen befogenhet att, på grundval av en underbyggd bedömning, förlänga giltigheten för den delegerade akten med sex månader, med möjlighet att förnya denna förlängning en gång.

 

3. Alla ändringar av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer ska antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. För det ändamålet ska följande gälla:

 

(a) kommissionen ska regelbundet se över situationen i tredjeländer och möjligheten att föreslå av dessa länder läggs till i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer,

 

(b) vid behov ska kommissionen utarbeta ett förslag för att utöka den gemensamma förteckningen över säkra ursprungsländer efter en underbyggd bedömning av huruvida de länder som ska läggas till i förteckningen uppfyller kriterierna enligt artikel 47, och

 

(c) en bedömning av huruvida ett land är ett säkert ursprungsland som görs i enlighet med denna artikel ska grunda sig på ett urval av informationskällor, i synnerhet bland annat regelbundna rapporter från utrikestjänsten och information från medlemsstaterna, Europeiska unionens asylbyrå, UNHCR, Europarådet och andra berörda internationella organisationer samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I fem år från och med ikraftträdandet av denna förordning får medlemsstaterna bibehålla eller införa lagstiftning som tillåter andra nationella fastställanden av säkra tredjeländer eller säkra ursprungsländer än vad som fastställts på unionsnivå eller i EU:s gemensamma förteckning i bilaga I, för att pröva ansökningar om internationellt skydd.

1.  I tre år från och med ikraftträdandet av denna förordning får medlemsstaterna bibehålla eller införa lagstiftning som tillåter andra nationella fastställanden av säkra tredjeländer eller säkra ursprungsländer än de som finns i EU:s gemensamma förteckning i bilaga I, för att pröva ansökningar om internationellt skydd. Under den perioden är medlemsstaterna skyldiga att se till att de nationella förteckningarna över säkra ursprungsländer och EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer överensstämmer med varandra. Detta innebär följande:

 

(a) medlemsstaterna ska meddela kommissionen om alla ändringar som görs i deras nationella förteckningar,

 

(b) medlemsstaterna får lägga fram förslag på tredjeländer som skulle kunna läggas till i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, som ska granskas av kommissionen inom sex månader efter det att de lagts fram, på grundval av ett antal olika informationskällor som den förfogar över, i synnerhet rapporter från utrikestjänsten och information från medlemsstaterna, Europeiska unionens asylbyrå, UNHCR, Europarådet och andra berörda internationella organisationer samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer. Om kommissionen beslutar att ett tredjeland får läggas till i förteckningen, ska den lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utöka EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer,

 

(c) om ett tredjeland har avförts tillfälligt från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer i enlighet med artikel 49.1, ska medlemsstaterna inte beteckna det landet som ett säkert ursprungsland på nationell nivå, och

 

(d) om ett tredjeland har avförts från EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer i enlighet med artikel 49a, får en medlemsstat meddela kommissionen om den anser att förändringar av situationen i det tredjelandet medfört att det återigen uppfyller kriterierna enligt artikel 47 för att läggas till EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer.

 

Kommissionen ska granska de meddelanden som avses i led d i första stycket och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag för att på så sätt ändra EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Om kommissionen beslutar att inte lägga fram ett lagstiftningsförslag ska medlemsstaterna inte betrakta det landet som ett säkert ursprungsland på nationell nivå.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om ett tredjeland, i enlighet med artikel 49.1, tillfälligt avförs från den förteckning över tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning i bilaga I till denna förordning, ska medlemsstaterna inte beteckna landet som ett säkert tredjeland eller ett säkert ursprungsland på nationell nivå, och inte heller tillämpa begreppet säkert tredjeland i en bedömning från fall till fall som berör en enskild sökande.

utgår

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om ett tredjeland inte längre betecknas som ett säkert tredjeland på unionsnivå eller ett tredjeland har avförts från EU:s gemensamma förteckning i bilaga 1 till denna förordning i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, får en medlemsstat till kommissionen anmäla att den, till följd av förändringar i omständigheterna i landet, anser att landet på nytt uppfyller de villkor som anges i artikel 45.1 och artikel 47.

utgår

Anmälan ska innehålla en väl grundad bedömning av landets uppfyllande av de villkor som anges i artikel 45.1 och artikel 47, inbegripet en redogörelse för de specifika förändringarna i omständigheterna i tredjelandet, vilket innebär att landet på nytt uppfyller dessa villkor.

 

Den anmälande medlemsstaten får fastställa att tredjelandet betecknas som ett säkert tredjeland eller säkert ursprungsland på nationell nivå endast om kommissionen inte invänder mot detta fastställande.

 

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå meddela de tredjeländer som betecknas som säkra tredjeländer eller säkra ursprungsländer på nationell nivå omedelbart efter detta fastställande. Medlemsstaterna ska en gång om året till kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå meddela vilka övriga säkra tredjeländer som begreppet tillämpas på från fall till fall med avseende på enskilda sökande.

4.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå meddela de tredjeländer som betecknas som säkra ursprungsländer på nationell nivå omedelbart efter detta fastställande.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Senast den ... [infoga datum: tre år efter denna förordnings ikraftträdande] ska endast ett tredjeland som finns med i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer, som upprättas genom denna förordning, anses vara ett säkert ursprungsland.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den beslutande myndigheten ska inleda en utredning om återkallande av en enskild persons internationella skydd om nya fakta och uppgifter framkommer som tyder på att det finns skäl att ompröva giltigheten av hans eller hennes internationella skydd, särskilt i de fall som anges i artiklarna 15 och 21 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsdirektivet).

Den beslutande myndigheten får inleda en utredning om återkallande av en enskild persons internationella skydd i de fall som anges i artiklarna 15 och 21 i förordning (EU) nr XXX/XXX (skyddsförordningen).

Motivering

Grunderna för ett eventuellt återkallande av status behandlas i skyddsförordningen och bör fortsätta att göra det. Lydelsen har här anpassats till den text som parlamentet antagit om skyddsförordningen.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den behöriga myndigheten överväger att återkalla det internationella skyddet för en tredjelandsmedborgare eller statslös person, inbegripet inom ramen för en regelbunden omprövning av status såsom avses i artiklarna 15 och 21 i förordning (EU) nr XXX/XXX (Skyddsdirektivet), ska den berörda personen särskilt åtnjuta följande garantier:

1.  Om den behöriga myndigheten överväger att återkalla det internationella skyddet för en tredjelandsmedborgare eller statslös person ska den berörda personen särskilt åtnjuta följande garantier:

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den behöriga myndighetens beslut att återkalla det internationella skyddet lämnas skriftligen. De faktiska och rättsliga skälen ska anges i beslutet och information om på vilket sätt beslutet kan överklagas ska lämnas skriftligen.

3.  Den behöriga myndighetens beslut att återkalla det internationella skyddet lämnas skriftligen utan onödigt dröjsmål, dock senast sju dagar efter det att beslutet har fattats. De faktiska och rättsliga skälen ska anges i beslutet. Information om hur beslutet kan överklagas, och de relevanta tidsfristerna, ska lämnas skriftligen.

Motivering

Lydelsen har anpassats till lydelsen i artikel 35.2 om att informera sökande om beslutet om deras ansökan. Samma lydelse bör användas om beslut att återkalla internationellt skydd.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  om att avslå en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande enligt artikel 37.2 och 37.3 eller artikel 42.4,

ii)  om att avslå en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande enligt artikel 37.2 och 37.3 eller artikel 42.5,

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller avstådd enligt artiklarna 38 och 39,

iii)  om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller implicit återkallad enligt vad som avses i artiklarna 38 och 39,

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sökanden får lägga fram endast nya uppgifter som är relevanta för prövningen av hans eller hennes ansökan, och som han eller hon inte kunde ha känt till i ett tidigare skede, eller som hänför sig till förändringar av hans eller hennes situation.

Sökanden får lägga fram vilka nya uppgifter som helst som är relevanta för prövningen av hans eller hennes ansökan.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Sökanden ska ha rätt till ett muntligt hörande före ett första överklagande till domstol.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  inom en vecka, mot ett beslut om att neka en efterföljande ansökan prövning eller mot ett beslut om att avslå ansökan som ogrundad,

(a)  inom femton arbetsdagar efter mottagandet av underrättelsen om ett beslut om att avslå efterföljande ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad eller ett beslut om att neka en ansökan prövning eller avslå den som uttryckligen återkallad, eller ett beslut om att avslå en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, till följd av ett påskyndat prövningsförfarande eller ett gränsförfarande eller medan sökanden hålls i förvar,

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  inom två veckor, mot ett beslut om att neka en ansökan prövning, eller mot ett beslut om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller som avstådd, eller mot ett beslut som avslår en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, till följd av ett påskyndat prövningsförfarande eller ett gränsförfarande eller medan sökanden hålls i förvar,

utgår

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  inom en månad, mot ett beslut om att avslå en ansökan som ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, om prövningen inte påskyndats, eller mot ett beslut om att återkalla internationellt skydd.

(c)  inom tjugo arbetsdagar, mot ett beslut om att avslå en ansökan som ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, om prövningen inte påskyndats, eller mot ett beslut om att återkalla internationellt skydd.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får förlänga de tidsfrister som fastställs i denna punkt om det är nödvändigt på grund av de specifika omständigheterna i ansökan.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller led b får medlemsstaterna föreskriva att beslut som fattats i enlighet med ett gränsförfarande ska bli föremål för granskning ex officio.

Medlemsstaterna får föreskriva att beslut som fattats i enlighet med ett gränsförfarande eller beslut som utfärdas medan sökanden hålls i förvar ska bli föremål för granskning ex officio.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tidsfrister som fastställs i detta stycke ska löpa från den dag då den beslutande myndighetens beslut delges sökanden, eller från den tidpunkt då den juridiske rådgivaren eller annan rådgivare utnämns, om sökanden har lämnat in en begäran om kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.

Den tidsfrist som fastställs i detta stycke ska löpa från den dag då den beslutande myndighetens beslut delges sökanden. Om sökanden har lämnat in en begäran om kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i enlighet med artikel 14.1 och 15.1, ska tidsfristen börja löpa från och med den dag då den juridiske rådgivaren utnämns om detta datum infaller senare än dagen för underrättandet av beslutet.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ett beslut enligt vilket en ansökan anses uppenbart ogrundad eller avslår en ansökan som ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande i fall som omfattas av ett påskyndat prövningsförfarande eller gränsförfarande.

(a)  Ett beslut enligt vilket en ansökan anses uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande i fall som omfattas av ett påskyndat prövningsförfarande eller gränsförfarande.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ett beslut som nekar en ansökan prövning i enlighet med artikel 36.1 a och c.

(b)  Ett beslut som nekar en ansökan prövning i enlighet med artikel 36.1 a.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ett beslut som avslår en ansökan som uttryckligen återkallad eller avstådd i enlighet med artikel 38 respektive artikel 39.

(c)  Ett beslut som avslår en ansökan som uttryckligen återkallad i enlighet med artikel 38.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan åsidosättande av kraven på en adekvat och fullständig prövning av ett överklagande ska domstolarna eller tribunalerna i det första överklagandet fatta beslut inom följande tidsfrister från inlämnandet av överklagandet:

Utan åsidosättande av kraven på en adekvat och fullständig prövning av ett överklagande ska domstolarna eller tribunalerna i det första överklagandet fatta beslut inom en rimlig tidsfrist från inlämnandet av överklagandet.

(a)  Inom sex månader, när det rör sig om ett beslut om att avslå ansökan som ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, om prövningen inte påskyndats, eller mot ett beslut om att återkalla internationellt skydd.

 

(b)  Inom två månader, när det rör sig om ett beslut om att neka en ansökan prövning, eller ett beslut om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller som avstådd, eller som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, till följd av ett påskyndat prövningsförfarande eller ett gränsförfarande eller medan sökanden hålls i förvar.

 

(c)  Inom en månad, när det rör sig om ett beslut om att neka en efterföljande ansökan prövning eller mot ett beslut om att avslå ansökan som ogrundad.

 

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I fall som involverar faktiska eller rättsliga omständigheter som är komplexa, får de tidsfrister som anges i punkt 1 förlängas med ytterligare tre månader.

utgår

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och ett informationsutbyte mellan ansvariga myndigheter.

2.  Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och ett informationsutbyte mellan ansvariga myndigheter samt mellan de ansvariga myndigheterna och Europeiska unionens asylbyrå.

Motivering

Samarbetet behöver stärkas även med Europeiska unionens asylbyrå.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En sådan delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

5.  En sådan delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

Motivering

Det är absolut nödvändigt att parlamentet och rådet har tillräckligt med tid på sig att ta ställning till innehållet i en delegerad akt innan den träder i kraft. En period på en månad räcker inte för att parlamentet ska hinna gå igenom alla sina interna processer för att invända mot en delegerad akt och är således inte lämplig. Medlagstiftarna bör få minst två månader på sig.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska regelbundet rapportera till kommissionen om genomförandet och tillämpningen av avsnitt III.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa ett fullständigt genomförande i praktiken av bestämmelserna i denna förordning beträffande tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd till asylsökande i alla skeden av förfarandet.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som en del av sin rapport ska kommissionen rapportera om den metod den tillämpat för att bedöma situationen i tredjeländer som finns med i EU:s gemensamma förteckning över säkra tredjeländer som utgör ursprungsländer eller huruvida sådana länder ska läggas till eller tillfälligt avföras från förteckningen. Kommissionen ska även rapportera om tillämpningen av förfarandegarantier för dem som söker internationellt skydd och ursprungligen kommer från ett land som finns med i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Turkiet.

utgår

(1)

EUT C 75, 10.3.2017. s. 97.

(2)

EUT C 207, 30.6.2017. s. 67.


RESERVATION

i enlighet med artikel 52a.4 i arbetsordningen

Monika Hohlmeier

Jag förespråkar enhetliga standarder för asylförfaranden, men stöder ändå inte betänkandet. Jag anser bland annat att följande punkter är orimliga:

1. Tillhandahållande av kostnadsfritt rättsligt bistånd redan från början av det administrativa förfarandet är inte möjligt med tanke på personalresurser och ekonomiska resurser.

2. På grund av personalresurser och ekonomiska resurser är det inte möjligt att finansiera tolkar som har särskild utbildning i folkrätt, asylrätt och könsrelaterade frågor. I många medlemsstater är det svårt att hitta tolkar för många av språken.

3. Om myndigheterna inte kan bedöma åldern på ett ensamkommande barn, i synnerhet barn i åldern 14–18 år, måste de kunna låta göra en barn- och ungdomsanpassad medicinsk-psykologisk undersökning för att bedöma åldern. Det räcker inte att undersökningen utförs som en sista åtgärd.

4. Asylsökanden måste vara skyldig att samarbeta med myndigheterna och lämna fullständiga uppgifter om sig själv vid registreringen. Dessa ska bl.a. omfatta identitetshandlingar med nummer och registrering av biometriska uppgifter för att undvika ingivande av dubbla ansökningar, missbruk av socialt stöd, förhindrande av identitetsbedrägerier och enklare identifiering av farliga personer.

5. Ansökningar från sökande som kommer från säkra ursprungsländer och tredjeländer måste undersökas enligt enhetliga tillåtlighetsförfaranden och avvisas om ansökan är otillåtlig.

6. Jag stöder införandet av en EU-förteckning över säkra tredjeländer och ursprungsländer, men medlemsstaterna ska samtidigt ha möjlighet till överenskommelser med tredjeländer som går utöver detta.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen

Referensnummer

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Framläggande för parlamentet

13.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

12

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Ingivande

15.5.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy