Процедура : 2018/2048(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2018

Внесени текстове :

A8-0172/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0220

ДОКЛАД     
PDF 743kWORD 66k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2018)0165 – C8‑0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2018)0165 – C8‑0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0172/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума (т.е. 861 515 EUR през 2018 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е подчертавал необходимостта от повишена добавена стойност, ефективност и пригодност за заетост на бенефициентите по линия на ЕФПГ като инструмент на Съюза за подкрепа на съкратените работници;

Е.  като има предвид, че предложената сума в размер на 345 000 EUR съответства на около 0,2% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2018 г.;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми; приветства бъдещото издаване на двугодишните доклади за 2019 г. и изисква тяхното публично и широко разпространение на цялата територия на Съюза;

3.  припомня значението на един специален уебсайт за ЕФПГ, достъпен за всички граждани на Съюза, и призовава за по-добра видимост; подчертава значението на многоезичието, когато се общува с широката общественост; приветства намерението на Комисията новите части от уебсайта на ЕФПГ да се превеждат на всички официални езици на ЕС; изисква по-лесна за ползване уеб среда и насърчава Комисията да подобри стойността на съдържанието на своите публикации и аудио-визуални дейности, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ; Предлага Комисията да подобри своята комуникация посредством социалните медии и алтернативни платформи;

4.  приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC 2014), което дава възможност за опростяването и по-бързата обработка на заявленията, както и за по-добро докладване; призовава за подобряване на обмена на информация относно процесите между Комисията и държавите, както и между самите държави членки; отбелязва, че Комисията е улеснила финансовите операции по ЕФПГ чрез създаването на интерфейс между системата SFC и счетоводната и финансова система ABAC; отбелязва, че е необходимо само допълнително прецизиране и адаптиране към евентуалните промени, така че финансовото участие от ЕФПГ ще бъде ограничено де факто до този вид разходи;

5.  отбелязва, че Комисията възнамерява да инвестира 105 000 EUR от наличния бюджет за техническа подкрепа за провеждане на три заседания на Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; признава стойността на провеждането на допълнително заседание на експертната група на лицата за контакт, като част от подготовката за следващата многогодишна финансова рамка; отбелязва също така намерението на Комисията да инвестира 120 000 EUR, за да насърчи чрез семинари работата в мрежа между държавите членки, изпълнителните органи по ЕФПГ и социалните партньори; отново призовава Комисията да кани Парламента, в разумни срокове, на срещите и семинарите на Експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия1;

6.  приветства готовността на Комисията да покани членове на работната група на ЕП относно ЕФПГ за участие в семинара за работа в мрежа по линия на ЕФПГ, когато това е възможно; призовава Комисията да продължи да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група в съответствие със съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия; приветства факта, че социалните партньори също са поканени за участие;

7.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, така че да се разпространяват най-добри практики; поради това подкрепя провеждането на двата семинара за работа в мрежа относно прилагането на ЕФПГ, в допълнение към заседанията на експертната група; очаква този обмен на информация да допринесе и за по-добро и по-подробно докладване относно процента на одобрените заявления в държавите членки, и по-специално във връзка с процента на повторно наети на работа бенефициенти;

8.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

9.  подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и на неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0116.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) цели оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза, или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3) В Регламент (ЕС) № 1309/2013 е посочено, че по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат използвани най-много 0,5% от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ.

(4) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на сума в размер на 345 000 EUR за техническа помощ по инициатива на Комисията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 345 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент             За Съвета

Председател                 Председател

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Предварителна информация

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Предложението на Комисията

На 9 април 2018 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ.

То касае мобилизирането на 345 000 EUR от Фонда, с цел обезпечаване на техническа помощ за Комисията. Целта на техническата помощ е финансиране на дейности като мониторинг и събиране на данни, информация, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. Съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от максималния годишен размер на ЕФПГ (т.е. 861 515 EUR през 2018 г.) могат да бъдат предоставяни всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията.

Съгласно предложението на Комисията през 2018 г. исканата сума е предназначена да покрие следните дейности:

1.  Мониторинг и събиране на данни: Комисията ще събере данни за постъпилите, изплатените и приключените заявления, както и за предложените и предприетите мерки. Тези данни ще бъдат публикувани на уебсайта и ще бъдат представени в съответния формат, необходим за включването им в двугодишните доклади за 2019 г. и 2021 г. Като се имат предвид резултатите, постигнати през последните години, разходите за тази дейност ще бъдат в размер на 20 000 EUR.

2.  Информация: Уебсайтът на ЕФПГ(4), който Комисията създаде като част от интернет страницата, посветена на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и който поддържа в съответствие с изискванията по член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, ще бъде осъвременяван редовно, като ще се добавя и нова информация, преведена на всички езици на ЕС. Широката общественост ще бъде по-добре информирана за ЕФПГ и дейността му ще се популяризира. Междинната оценка на ЕФПГ ще бъде отпечатана като издание с малък тираж и ще бъде публикувана също онлайн. Информация за ЕФПГ ще бъде включена в различни публикации и аудио-визуални дейности на Комисията, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ. Прогнозните разходи за всички тези дейности за 2018 г. са в размер на 20 000 EUR.

3.  Създаване на база от знания/интерфейс за заявления: Комисията продължава работата по стандартизираните процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ, като ги интегрира в рамките на системата за структурните фондове SFC 2014 въз основа на нейните функционални възможности. Това дава възможност за опростяване на заявленията съгласно Регламента за ЕФПГ, за по-бързото им обработване и за по-лесното генериране на различни видове отчети. Процедурите за отчитане също са интегрирани. С помощта на бек-офис модул, който действа като интерфейс между системата SFC и счетоводната и финансова система ABAC на Комисията, се улесняват финансовите операции по ЕФПГ. Тъй като по-голямата част от програмирането бе направено през изминалите години, е необходимо само допълнително прецизиране и адаптиране към евентуалните промени. Поради по-ниските разходи за програмиране и непроменените разходи за поддръжка, необходимите средства са в по-нисък размер в сравнение с минали години. Прогнозните разходи за тези дейности са в размер на 80 000 EUR като финансово участие от ЕФПГ за по-нататъшното разработване и актуализиране на системата SFC и за редовната ѝ поддръжка.

4.  Административна и техническа подкрепа: Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, в която участва по един член от всяка държава членка, ще проведе три заседания (втората половина на 2018 г. / първата половина на 2019 г.). Прогнозните разходи за тези три заседания са в размер на 105 000 EUR.

5.  Освен това, за да насърчи работата в мрежа между държавите членки, Комисията ще организира два семинара с участието на изпълнителните органи по ЕФПГ и социалните партньори. Доколкото е възможно, семинарите ще бъдат насрочени за същите дати като две от трите заседания на експертната група, като ще се наблегне на въпроси, свързани с практическото прилагане на Регламента за ЕФПГ на местно равнище. Прогнозните разходи за всички тези дейности възлизат на 120 000 EUR.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 345 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01 (БКП) и 40 02 43 (БКПЗ)) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04 (едногодишни бюджетни кредити).

Това е петото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2018)17342

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2018) 165 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2018/000 TA 2018 и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията:

А)  като има предвид, че предложената от Комисията за мобилизиране сума в размер на 345 000 EUR за техническа помощ през 2017 г. е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер на ЕФПГ (150 милиона евро по цени от 2011 г.), както е предвидено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.;

Б)  като има предвид, че предложената сума представлява значително по-висок процент от годишните суми, изразходвани по ЕФПГ през предходни години;

В)  като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на най-добри практики сред държавите членки;

поради това комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно мобилизиране на Фонда за техническа помощ на Комисията следните предложения:

1.  потвърждава, че предложените от Комисията мерки за техническа помощ съответстват на посочените в член 11, параграфи 1 и 4 и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  отбелязва, че искането за финансиране през 2018 г. за техническа помощ по ЕФПГ се е увеличило с 35 000 EUR в сравнение с 2017 г.; признава стойността на провеждането на допълнително заседание на експертната група на лицата за контакт, като част от подготовката за следващата многогодишна финансова рамка;

3.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, така че да се разпространяват най-добри практики; поради това подкрепя провеждането на двата семинара за работа в мрежа относно прилагането на ЕФПГ, в допълнение към заседанията на експертната група; очаква този обмен на информация да допринесе и за по-добро и по-подробно докладване относно процента на одобрените заявления в държавите членки, и по-специално във връзка с процента на повторно наети на работа бенефициенти;

4.  приветства готовността на Комисията да покани членове на работната група на ЕП относно ЕФПГ за участие в семинара за работа в мрежа по линия на ЕФПГ, когато това е възможно; призовава Комисията да продължи да кани Парламента на тези заседания и семинари съгласно съответните разпоредби на Раковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1); приветства факта, че социалните партньори също са поканени за участие;

5.  приветства намерението за превод на нови части от уебсайта на ЕФПГ на всички официални езици на ЕС;

6.  признава значението на системата за обмен на електронни данни (SFC2014), с оглед опростяване на заявленията за средства от ЕФПГ, за по-бързото им обработване и за по-лесното генериране на отчети за различни цели;

7.  отбелязва, че процедурата за интегриране на ЕФПГ в системата SFC2014 продължава вече няколко години и съответните разходи за бюджета на ЕФПГ са били относително високи; отбелязва, че проектът вече е достигнал етап, на който са необходими само допълнително прецизиране и адаптиране към евентуалните промени, въпреки че очакваните разходи са същите, както през 2017 г.;

8.  подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и на неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента.

С уважение,

Марита Улвског

Първи заместник-председател и изпълняващ длъжността председател на комисията EMPL

(1)

Официален вестник на Европейския съюз, L 304/47 от 20.11.2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 16 – 17 април 2018 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  В COM(2018)0165 се предлага предоставянето на 345 000 EUR за техническа помощ по инициатива на Комисията в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ. Този размер ще бъде използван за мониторинг и събиране на данни, за информационни дейности, за създаването на база знания и за административна и техническа подкрепа.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че мнозинството от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност