BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

17.5.2018 - (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial


Procedure : 2018/2048(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0172/2018
Indgivne tekster :
A8-0172/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[1] (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3] (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)[4],

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0172/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre krisemobiliseringskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og i Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF er på 150 mio. EUR (2011-priser), og til, at 0,5 % af dette beløb (dvs. 861 515 EUR i 2018) ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en vidensbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings- og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har understreget Globaliseringsfondens betydning som et EU-instrument til støtte for afskedigede arbejdstagere for så vidt angår øget merværdi, effektivitet og modtagernes beskæftigelsesegnethed;

F.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 345 000 EUR svarer til ca. 0,2 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2018;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  anerkender betydningen af overvågning og dataindsamling; minder om betydningen af solide statistiske serier, der er indsamlet i passende form, således at de er lettilgængelige og forståelige; udtrykker tilfredshed med den kommende udgivelse af de toårige rapporter for 2019 og opfordrer til, at de gøres offentligt og bredt tilgængelige i hele Unionen;

3.  minder om, at det er vigtigt, at der findes et særligt websted om EGF, som bør være tilgængeligt for alle EU-borgere, og opfordrer til større synlighed; fremhæver betydningen af flersprogethed, når der kommunikeres bredt til offentligheden; bifalder Kommissionens intention om at oversætte nye elementer på EGF's websted til alle Unionens officielle sprog; efterlyser et mere brugervenligt webbaseret miljø og opfordrer Kommissionen til at øge den indholdsmæssige værdi af sine publikationer og audiovisuelle aktiviteter som fastsat i artikel 11, stk. 4, i EGF-forordningen; foreslår, at Kommissionen forbedrer sin kommunikation via sociale medier og alternative platforme;

4.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning heraf ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for en forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger og bedre rapportering; opfordrer til en bedre udveksling af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne og medlemsstaterne indbyrdes; bemærker, at Kommissionen har lettet de finansielle EGF-transaktioner ved at etablere en grænseflade mellem SFC og det regnskabsmæssige og finansielle informationssystem ABAC; noterer sig, at der kun er behov for en yderligere finjustering og tilpasning til eventuelle ændringer, hvilket de facto vil begrænse EGF's bidrag til denne type udgifter;

5.  noterer sig, at Kommissionen agter at investere 105 000 EUR af det disponible budget til teknisk bistand i afholdelsen af tre møder i EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner; anerkender værdien af at afholde et yderligere møde i ekspertgruppen af kontaktpersoner som led i forberedelsen af den næste flerårige finansielle ramme; noterer sig ligeledes Kommissionens intention om at investere 120 000 EUR i at fremme netværkssamarbejde mellem medlemsstaterne via seminarer, EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at indbyde Parlamentet med en rimelig frist til alle ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen1;

6.  bifalder, at Kommissionen er rede til at opfordre medlemmer af dens Arbejdsgruppe om EGF til at deltage i EGF-netværksseminaret, når det er muligt; opfordrer Kommissionen til fortsat at indbyde Parlamentet til alle ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen; bifalder, at arbejdsmarkedets parter også er indbudt til at deltage;

7.  understreger betydningen af netværkssamarbejde og udveksling af oplysninger om EGF med henblik på at udbrede bedste praksis; støtter derfor de to netværksseminarer om gennemførelsen af EGF ud over ekspertgruppens møder; forventer, at denne udveksling af oplysninger også vil bidrage til en bedre og mere detaljeret rapportering om succesraten for ansøgningerne i medlemsstaterne, navnlig med hensyn til støttemodtagernes genbeskæftigelsesfrekvens;

8.  fremhæver behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle dem, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder især arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; understreger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

9.  understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed omkring EGF og dens synlighed; minder de ansøgende medlemsstater om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af aktioner, der finansieres af EGF, over for de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

10.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

11.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0116.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006[1], særlig artikel 11, stk. 2,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2], særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, og som skyldes en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[3].

(3)  I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra EGF hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

(4)  EGF bør følgelig mobiliseres til at stille et beløb på 345 000 EUR til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 345 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne         På Rådets vegne

Formand               Formand

  • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1] og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013[2] kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3] i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 9. april 2018 et nyt forslag til afgørelse om mobilisering af Globaliseringsfonden. Det vedrører anvendelse af 345 000 EUR fra fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen. Målet med den tekniske bistand er at finansiere overvågning og dataindsamling, information, etablere en videnbase og rådgive medlemsstaterne vedrørende anvendelse, opfølgning og evaluering af EGF. I henhold til EGF-forordningens artikel 11, stk. 1, kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (dvs. 861 515 EUR i 2018), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ifølge Kommissionens forslag skal det beløb, der er anmodet om for 2018, dække følgende aktiviteter:

1.  Overvågning og dataindsamling: Kommissionen vil indsamle data om de ansøgninger, der er modtaget, betalt og afviklet, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført. Disse data vil blive stillet til rådighed på webstedet og vil blive samlet i passende form til de rapporter, der udarbejdes hvert andet år, dvs. i 2019 og 2021. På grundlag af arbejdet i de seneste år er omkostningerne ved denne aktivitet anslået til 20 000 EUR.

2.  Oplysninger: Det websted om EGF[4], som Kommissionen har oprettet på sit område om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og som den skal forvalte i henhold til EGF-forordningens artikel 12, stk. 2, ajourføres og udvides regelmæssigt, og alle nye elementer oversættes til samtlige EU-sprog. Den generelle opmærksomhed om EGF og dens synlighed øges. Midtvejsevalueringen af EGF vil blive trykt i et lille oplag og stillet til rådighed sammen med en online-publikation. EGF vil blive behandlet i forskellige publikationer fra Kommissionen og i audiovisuelle aktiviteter, jf. EGF-forordningens artikel 11, stk. 4. Udgifterne hertil anslås til 20 000 EUR i 2018.

3.  Etablering af en videnbase / anvendelsesgrænseflade: Kommissionen fortsætter sit arbejde med standardiseringen af procedurerne for EGF-ansøgninger og forvaltningen heraf, under anvendelse af de funktionaliteter i SFC 2014, som er det sted, hvor procedurerne indarbejdes. Det gør det muligt at forenkle de ansøgninger, der udarbejdes i henhold til EGF-forordningen, og behandle dem hurtigere, og det bliver nemmere at trække rapporter ud til forskellige formål. Rapporteringsprocedurerne er også integrerede. Et "back-office"-modul fungerer som grænseflade mellem SFC og Kommissionens regnskabs- og informationssystem ABAC, hvilket letter de finansielle transaktioner i forbindelse med EGF. Da det meste af programmeringen er blevet gennemført i de senere år, kræver det kun en yderligere finjustering og tilpasninger til eventuelle ændringer. Som følge af lavere programmeringsomkostninger og tilsvarende vedligeholdelsesomkostninger er de nødvendige midler lavere end de seneste år. Omkostningerne i forbindelse med disse poster anslås til 80 000 EUR som EGF-støtte til den yderligere udvikling af SFC og den regelmæssige ajourføring heraf.

4.  Administrativ og teknisk støtte: EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner, der har ét medlem fra hver medlemsstat, afholder tre møder (i anden halvdel af 2018 / første halvdel af 2019). De samlede omkostninger ved disse tre møder anslås til 105 000 EUR.

5.  For at fremme netværkssamarbejdet mellem medlemsstaterne vil Kommissionen desuden afholde to seminarer med deltagelse af EGF-gennemførelsesorganerne og arbejdsmarkedets parter. Så vidt muligt vil disse blive berammet til at finde sted på ca. de samme datoer som to af de tre ekspertgruppemøder og vil fokusere på spørgsmål i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EGF-forordningen på græsrodsniveau. Omkostningerne i forbindelse med disse poster anslås til 120 000 EUR.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 345 000 EUR fra EGF-reserven (04 04 01 (CP) og 40 02 43(CE)) til EGF-budgetposten (04 04 04 (CND)).

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2018.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2018)17342

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (COM(2018)0165)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2018/000 TA 2018 og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

A)der henviser til, at det foreslåede beløb på 345 000 EUR, der stilles til rådighed af Kommissionen til teknisk bistand i 2017, ligger under det maksimale beløb på 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (150 mio. EUR i 2011-priser), som fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

B)der henviser til, at det foreslåede beløb udgør en væsentlig højere procentdel af det årlige beløb, der er anvendt til EGF i de foregående år;

C)der henviser til, at den tekniske bistand fra Kommissionen til medlemsstaterne understøtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen af den og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om anvendelse af fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen, det vedtager:

1.anerkender, at de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået som teknisk bistand, svarer til de aktiviteter, som nævnes i artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.noterer sig stigningen på 35 000 EUR i anmodninger om finansiering af teknisk bistand fra EGF i 2018 i forhold til 2017; anerkender værdien af at afholde et yderligere møde i ekspertgruppen af kontaktpersoner som led i forberedelsen af den næste flerårige finansielle ramme;

3.understreger betydningen af netværkssamarbejde og udveksling af oplysninger om EGF med henblik på at udbrede bedste praksis; støtter derfor de to netværksseminarer om gennemførelsen af EGF ud over ekspertgruppens møder; forventer, at denne udveksling af oplysninger også vil bidrage til en bedre og mere detaljeret rapportering om succesraten for ansøgningerne i medlemsstaterne, navnlig med hensyn til støttemodtagernes genbeskæftigelsesfrekvens;

4.glæder sig over, at Kommissionen er rede til at opfordre medlemmer af dens Arbejdsgruppe om EGF til at deltage i EGF-netværksseminaret, når det er muligt; opfordrer Kommissionen til fortsat at indbyde Parlamentet til alle ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen[1]; glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter også er indbudt til at deltage;

5.glæder sig over intentionen om at oversætte nye elementer på EGF's websted til alle EU's officielle sprog;

6.erkender betydningen af det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014), der gør det muligt at forenkle EGF-ansøgninger, behandle dem hurtigere og gøre det lettere at trække rapporter ud til forskellige formål;

7.bemærker, at proceduren for at integrere EGF i SFC2014 har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger for EGF's budget har været relativt høje; anerkender, at projektet nu er nået til det stadium, hvor der kun kræves yderligere finjustering og tilpasninger til eventuelle ændringer, selv om de anslåede omkostninger er de samme som i 2017;

8.understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed omkring EGF og dens synlighed; minder de ansøgende medlemsstater om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af aktioner, der finansieres af EGF, over for de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen.

Med venlig hilsen

Marita Ulvskog

1. næstformand i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og fungerende formand

  • [1]  Den Europæiske Unions Tidende, L 304 af 20.11.2010, s. 47.

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Skrivelse af 19. april 2018 fra Iskra Mihaylova, formand for Regionaludviklingsudvalget, til Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget

Oversættelse

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 16.-17. maj 2018:

-  COM(2018)0165 foreslår at stille 345 000 EUR til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen. Dette beløb vil blive anvendt til overvågning og dataindsamling, oplysningsaktiviteter, oprettelse af en videnbase og til administrativ og teknisk støtte.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

(Høflighedsformel og underskrift)

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Andrey Novakov

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik