Διαδικασία : 2018/2048(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0220

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 719kWORD 61k
16.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0172/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών της δομής του παγκόσμιου εμπορίου ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5 % του ποσού αυτού (ήτοι 861 515 EUR το 2018) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 345 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,2 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2018·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές· χαιρετίζει τη μελλοντική δημοσίευση των διετών εκθέσεων του 2019 και ζητεί να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν ευρέως σε όλη την Ένωση·

3.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός ιστότοπος για το ΕΤΠ, προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, και ζητεί μεγαλύτερη προβολή· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επικοινωνία με το ευρύ κοινό· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τα νέα στοιχεία στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ· ζητεί ένα περισσότερο εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον περιήγησης και παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την αξία του περιεχομένου των δημοσιεύσεών της και των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ· προτείνει να βελτιώσει η Επιτροπή την επικοινωνία της χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εναλλακτικές πλατφόρμες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με στόχο τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που εξασφαλίζει απλούστευση και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων· ζητεί βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των ίδιων των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές πράξεις του ΕΤΠ με τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ του SFC και του συστήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ABAC· επισημαίνει ότι πλέον απαιτούνται μόνο περιορισμένου εύρους ρυθμίσεις και προσαρμογές σε πιθανές αλλαγές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται εκ των πραγμάτων η συνεισφορά του ΕΤΠ στις σχετικές δαπάνες·

5.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 105 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για τη διεξαγωγή τριών συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ· αναγνωρίζει την αξία που έχει η διεξαγωγή πρόσθετης συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επισημαίνει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 120 000 EUR για την προώθηση της δικτύωσης μέσω σεμιναρίων μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων εκτέλεσης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να καλεί, μέσα σε εύλογες προθεσμίες, το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να καλεί μέλη της ομάδας εργασίας της για το ΕΤΠ να συμμετέχουν στο σεμινάριο του ΕΤΠ για τη δικτύωση, όποτε είναι δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι καλούνται και κοινωνικοί εταίροι να συμμετάσχουν·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών για το ΕΤΠ, προκειμένου να διαδίδονται οι βέλτιστες πρακτικές· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τα δύο σεμινάρια δικτύωσης για την εκτέλεση του ΕΤΠ, πέρα από τις συνεδριάσεις της ομάδας· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην υποβολή καλύτερων και πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των αιτήσεων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον ρόλο τους ως προς τη δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

   ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

   ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

   ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0116.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ως στόχο να στηρίζει εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι δραστηριότητες παύουν, ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)   Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ορίζει ότι έως 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε έτος για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(4)   Επομένως θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ προκειμένου να παρασχεθεί, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το ποσό των 345 000 EUR για τεχνική βοήθεια,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 345 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο           Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης σε εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 9 Απριλίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Η πρόταση αφορά την κινητοποίηση ποσού 345 000 EUR από το Ταμείο, το οποίο καλύπτει την τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή. Στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι να χρηματοδοτηθούν η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων, η παροχή πληροφοριών, η δημιουργία μιας διασύνδεσης βάσης γνώσεων και η παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, μπορεί να διατίθεται κάθε έτος το 0,5 % του ετήσιου μέγιστου ποσού του ΕΤΠ (ήτοι 861 515 EUR σε τιμές 2018) για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσό που ζητήθηκε για το 2018 προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1.  Παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων: Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν, πληρώθηκαν και περατώθηκαν, καθώς και για τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν. Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο και θα συνοψιστούν σε κατάλληλη μορφή για τις διετείς εκθέσεις του 2019 και του 2021. Η δραστηριότητα αυτή, η οποία βασίζεται στο έργο των τελευταίων ετών, θα κοστίσει 20 000 EUR.

2.  Πληροφορίες: Ο ιστότοπος για το ΕΤΠ(4), τον οποίο δημιούργησε η Επιτροπή εντός του τομέα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» και του οποίου έχει αναλάβει τη συντήρηση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, θα ενημερώνεται τακτικά και θα διευρύνεται, ενώ όλα τα νέα στοιχεία θα μεταφράζονται επίσης σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η γενικότερη ευαισθητοποίηση για το ΕΤΠ θα αυξηθεί και θα προωθηθεί η προβολή του. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και, παράλληλα, θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Το ΕΤΠ θα προβάλλεται σε διάφορα δημοσιεύματα και οπτικοακουστικές δραστηριότητες της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ. Το κόστος για όλα αυτά τα στοιχεία για το 2018 υπολογίζεται σε 20 000 EUR.

3.  Δημιουργία βάσης γνώσεων / διασύνδεσης αιτήσεων: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της όσον αφορά τις τυποποιημένες διαδικασίες για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος SFC 2014, στο οποίο ενσωματώνονται σταδιακά οι διαδικασίες. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την απλούστευση των αιτήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΠ, την επιτάχυνση της επεξεργασίας τους και την πιο εύκολη εκπόνηση εκθέσεων για ποικίλες ανάγκες. Θα ενσωματωθούν επίσης και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. Μια ενότητα υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργεί ως διασύνδεση μεταξύ του SFC και του συστήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ABAC της Επιτροπής για τη διευκόλυνση των χρηματοοικονομικών πράξεων του ΕΤΠ. Καθώς τα τελευταία χρόνια ο προγραμματισμός κατά μέγα μέρος έχει υλοποιηθεί, πλέον απαιτούνται μόνο περαιτέρω επεξεργασία και προσαρμογές σε πιθανές αλλαγές. Λόγω των χαμηλότερων δαπανών προγραμματισμού και του σταθερού κόστους συντήρησης, τα ποσά που απαιτούνται είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Το κόστος για τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται σε 80 000 EUR ως συνεισφορά του ΕΤΠ στην περαιτέρω ανάπτυξη και επικαιροποίηση του SFC και στην τακτική του συντήρηση.

4.  Διοικητική και τεχνική υποστήριξη: Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ, με ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, θα πραγματοποιήσει τρεις συνεδριάσεις (δεύτερο εξάμηνο του 2018 / πρώτο εξάμηνο του 2019). Το συνολικό κόστος των τριών αυτών συνεδριάσεων υπολογίζεται σε 105 000 EUR.

5.  Επιπλέον, προκειμένου να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα διοργανώσει δύο σεμινάρια με τη συμμετοχή φορέων εκτέλεσης του ΕΤΠ και κοινωνικών εταίρων. Στο μέτρο του δυνατού, η διεξαγωγή των σεμιναρίων αυτών θα προγραμματιστεί περίπου τις ίδιες ημερομηνίες με τις δύο από τις τρεις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων· τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν σε θέματα που προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ σε τοπικό επίπεδο. Το κόστος των στοιχείων αυτών υπολογίζεται σε 120 000 EUR.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 345 000 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (04 04 01 (ΠΠ) και 40 02 43 (ΠΑΥ)) στο κονδύλιο του ΕΤΠ (04 01 04 04 (ΜΔΠ)).

Αυτή είναι η πέμπτη πρόταση μεταφοράς για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παράσχει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

   ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

  ΕΕ L 347 της 30.12.2013, σ. 855.

(3)

   ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)17342

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (COM(2018) 165 final)

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2018/000 TA 2018 και ενέκρινε την κατωτέρω γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των 345 000 EUR που προτείνεται από την Επιτροπή για τεχνική βοήθεια το 2017 είναι κάτω από το ανώτατο όριο του 0,5% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ (150 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του ετήσιου ποσού που δαπανήθηκε για το ΕΤΠ τα προηγούμενα έτη·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη στηρίζει και ενισχύει τη χρήση του ΕΤΠ με την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη·

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την κινητοποίηση του ταμείου τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής τις εξής προτάσεις:

1.λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή με τη μορφή τεχνικής βοήθειας αντιστοιχούν σε αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.σημειώνει ότι το 2018 υπήρξε αύξηση ύψους 35 000 EUR στις αιτήσεις χρηματοδότησης για τεχνική βοήθεια μέσω του ΕΤΠ σε σύγκριση με το 2017· αναγνωρίζει την αξία που έχει η διεξαγωγή πρόσθετης συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.τονίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ, με στόχο τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τα δύο σεμινάρια δικτύωσης για την εκτέλεση του ΕΤΠ, πέρα από τις συνεδριάσεις της ομάδας· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην υποβολή καλύτερων και πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των αιτήσεων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων·

4.εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να καλέσει μέλη της ομάδας εργασίας της για το ΕΤΠ να συμμετάσχουν στο σεμινάριο του ΕΤΠ για τη δικτύωση, όποτε είναι δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι καλούνται και κοινωνικοί εταίροι να συμμετάσχουν·

5.χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να μεταφράζονται τα νέα στοιχεία που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

6.αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που εξασφαλίζει απλούστευση, επιτάχυνση της επεξεργασίας τους και πιο εύκολη εκπόνηση εκθέσεων για ποικίλες ανάγκες·

7.σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο SFC2014 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια και ότι το συναφές κόστος για τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ είναι σχετικά υψηλό· αναγνωρίζει ότι το σχέδιο έχει φτάσει πλέον σε μία φάση όπου απαιτούνται μόνο περαιτέρω βελτιωτικές ρυθμίσεις και μικροπροσαρμογές σε ενδεχόμενες αλλαγές αν και οι εκτιμώμενες δαπάνες είναι οι ίδιες με τις δαπάνες του 2017·

8.τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον ρόλο τους ως προς τη δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita Ulvskog

EMPL Α΄ αντιπρόεδρος και ασκούσα χρέη προέδρου

(1)

Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/47 της 20.11.2010.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Μία πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Καθ’ όσον γνωρίζω, μία έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 16-17 Μαΐου 2018:

-  στο έγγραφο COM(2018)0165 προτείνεται, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η διάθεση 345.000 EUR για τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων, για δραστηριότητες πληροφόρησης, για τη δημιουργία μιας βάσης γνωστικών δεδομένων και για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση του προαναφερθέντος ποσού όπως προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić, Andrey Novakov


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου