Menettely : 2018/2048(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0220

MIETINTÖ     
PDF 467kWORD 62k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2018)0165 – C8‑0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2018)0165 – C8‑0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)(4),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0172/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 861 515 euroa vuonna 2018) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa painottaneensa toistuvasti, että unionin välineenä vähennettyjen työntekijöiden tukemisessa käytettävän EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta ja edunsaajien työllistettävyyttä on parannettava;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 345 000 euron määrä on noin 0,2 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2018;

1.  hyväksyy komission ehdottamien toimien rahoittamisen teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2.  toteaa, että seuranta ja tiedonkeruu on tärkeää; pitää myös tärkeänä, että laajat tilastolliset aikasarjat esitetään asianmukaisessa helposti saatavilla olevassa ja ymmärrettävässä muodossa; on tyytyväinen tulevaan vuoden 2019 kaksivuotisraporttien julkaisemiseen ja pyytää levittämään sitä julkisesti ja laajasti koko unionissa;

3.  muistuttaa, että on tärkeää asettaa EGR:n verkkosivusto kaikkien unionin kansalaisten saataville, ja pyytää, että näkyvyyttä lisätään; painottaa monikielisyyden merkitystä laajasti kansalaisille suunnattavassa tiedottamisessa; pitää myönteisenä aikomusta kääntää EGR:n sivustolle lisättävät uudet tiedot kaikille unionin virallisille kielille; pyytää tekemään verkkoympäristöstä helppokäyttöisemmän ja kehottaa komissiota parantamaan julkaisujensa ja audiovisuaalisten toimiensa sisältöä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti; ehdottaa, että komissio parantaa viestintäänsä sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten alustojen avulla;

4.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan vakiomenettelyt EGR-hakemuksia ja hallintoa varten käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia; pyytää parantamaan prosesseista käytävää tiedonvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden kesken; toteaa, että komissio on helpottanut EGR:n taloudellisia toimia luomalla rajapinnan SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välille; panee merkille, että tarvitaan vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisten muutosten mukaisesti, mikä tosiasiallisesti vähentää EGR:n osuutta tämänkaltaisiin menoihin;

5.  panee merkille, että komissio aikoo investoida tekniseen tukeen käytettävissä olevista määrärahoista 105 000 euroa EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän kolmen kokouksen järjestämiseen; pitää arvokkaana, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelujen osana järjestetään yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän ylimääräinen kokous; panee myös merkille, että komissio aikoo investoida 120 000 euroa verkostoitumisen edistämiseen järjestämällä seminaareja, joihin osallistuvat jäsenvaltiot, EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet; kehottaa jälleen komissiota kutsumaan kohtuullisessa ajassa parlamentin mukaan asiantuntijaryhmän kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen1 asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

6.  pitää myönteisenä komission valmiutta kutsua EGR-työryhmän jäsenet osallistumaan mahdollisuuksien mukaan EGR-verkostoitumisseminaariin; kehottaa komissiota jatkossakin kutsumaan parlamentin mukaan näihin kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti; pitää myönteisenä, että myös työmarkkinaosapuolia kutsutaan osallistumaan;

7.  muistuttaa, että verkostoituminen ja EGR:ää koskevan tiedon vaihto ovat tärkeitä parhaiden käytäntöjen levittämiseksi; tukee siksi asiantuntijaryhmän kokousten lisäksi kahta verkostoitumisseminaaria EGR:n täytäntöönpanosta; odottaa, että tämä tietojen vaihto edistää osaltaan myös parempaa ja yksityiskohtaisempaa raportointia hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden uudelleentyöllistymisasteesta;

8.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välille, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

9.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä sekä sen näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita niiden roolista siinä, että EGR:stä rahoitettavat toimet saatetaan toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon asetuksen 12 artiklassa vaaditulla tavalla;

10.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0116.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)   Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)   EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)   Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaan enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää vuosittain komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

(4)   EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön 345 000 euroa teknisen tuen antamiseksi komission aloitteesta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

  Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 345 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

  Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta       Neuvoston puolesta

Puhemies             Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin tarjoamaan lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 9. huhtikuuta 2018 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta.

Se koskee 345 000 euron määrän käyttöönottoa rahastosta komission teknisen tuen kattamiseksi. Teknisen tuen avulla pyritään rahoittamaan seurantaa ja tiedonkeruuta ja tiedottamista, luomaan tietopohja/sovellusliittymä ja neuvomaan jäsenvaltioita EGR:n käyttämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (eli 861 515 euroa vuonna 2018) voidaan käyttää vuosittain tekniseen tukeen komission aloitteesta.

Komission ehdotuksen mukaan vuonna 2018 pyydetyllä määrällä on tarkoitus kattaa seuraavat toimet:

1.  Seuranta ja tiedon keruu: Komissio kerää tietoja saaduista hakemuksista ja maksetuista ja päätetyistä tuista sekä ehdotetuista ja täytäntöönpannuista toimenpiteistä. Nämä tiedot asetetaan saataville verkkosivuilla ja kootaan soveltuvassa muodossa vuosien 2019 ja 2021 kaksivuotiskertomuksia varten. Viime vuosien toimien perusteella toiminnan kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa.

2.  Tiedottaminen: EGR:n verkkosivustoa(4), joka perustettiin komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston alaisuuteen ja jonka ylläpidosta vastaa EGR-asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio, päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti. Kaikki sivustolle lisättävät uudet tiedot myös käännetään kaikille EU-kielille. Yleistä tietoisuutta EGR:stä lisätään ja sen näkyvyyttä vahvistetaan. EGR:n väliarvioinnista tuotetaan pieni painos, ja se julkaistaan myös verkossa. EGR:ää käsitellään erilaisissa komission julkaisuissa ja audiovisuaalisissa esityksissä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kaikista näistä toimista aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2018 arviolta 20 000 euroa.

3.  Tietopohjan luominen/sovellusliittymä: Komissio jatkaa toimia saadakseen aikaan EGR:n hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen SFC 2014 ‑järjestelmää, johon rahastoa ollaan liittämässä. Tämän ansiosta voidaan yksinkertaistaa EGR-asetuksen mukaisia hakemuksia, nopeuttaa niiden käsittelyä ja poimia helpommin raportteja eri tarpeisiin. Myös raportointimenettelyt on otettu huomioon. Eräänlainen back-office-moduuli toimii rajapintana SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välillä ja helpottaa siten EGR:n taloudellisia toimia. Koska suurin osa ohjelmasuunnittelua on tehty viime vuosina, tarvitaan vain hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisten muutosten mukaisesti. Koska ohjelmasuunnittelun kustannukset ovat aiempaa alhaisemmat ja ylläpitokustannukset pysyvät samoina, tarvitaan vähemmän varoja kuin aiempina vuosina. Näistä toimista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 80 000 euroa, mikä on EGR:n osuus SFC:n kehittämiseen, päivittämiseen ja säännölliseen ylläpitoon.

4.  Hallinnollinen ja tekninen tuki: EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, pitää kolme kokousta (vuoden 2018 jälkipuoliskolla / vuoden 2019 alkupuoliskolla). Näistä kolmesta kokouksesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan yhteensä 105 000 euroa.

5.  Lisäksi komissio järjestää jäsenvaltioiden verkostoitumisen edistämiseksi kaksi seminaaria, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet. Ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan samoihin aikoihin kuin kaksi kolmesta asiantuntijaryhmän kokouksesta, ja niissä keskitytään kysymyksiin, jotka liittyvät EGR-asetuksen käytännön täytäntöönpanoon ruohonjuuritasolla. Näistä toimista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 120 000 euroa.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 345 000 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (04 04 01 (CP)) ja 40 02 43 (CE)) EGR:n budjettikohtaan (04 01 04 04 (CND)).

Tämä on tähän mennessä viides budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)17342

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (COM(2018)0165 final)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2018/000 TA 2018 ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. Valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä:

A)  Komissio ehdottaa, että vuodeksi 2017 otetaan käyttöön 345 000 euroa teknistä tukea varten ja että tämä alittaa enimmäismäärän, joka on 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (150 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

B)  Ehdotettu määrä muodostaa merkittävästi suuremman prosenttiosuuden EGR:ään aikaisempina vuosina käytetystä vuotuisesta kokonaismäärästä.

C)  Komission jäsenvaltioille antamalla teknisellä tuella edistetään ja parannetaan EGR:n käyttöä siten, että tarjotaan tietoa hakemuksista ja levitetään parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden keskuudessa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, joka koskee varojen käyttöönottamista komission teknisen avun kattamiseksi:

1.  vahvistaa, että komission teknisenä tukena ehdottamat toimet vastaavat niitä, joita tarkoitetaan EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa;

2.  panee merkille, että EGR:n teknistä tukea koskeva vuoden 2018 rahoituspyyntö on 35 000 euroa suurempi kuin vuonna 2017; pitää arvokkaana, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelujen osana järjestetään yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän ylimääräinen kokous;

3.  muistuttaa, että verkostoituminen ja EGR:ää koskevan tiedon vaihto ovat tärkeitä parhaiden käytäntöjen levittämiseksi; tukee siksi asiantuntijaryhmän kokousten lisäksi kahta verkostoitumisseminaaria EGR:n täytäntöönpanosta; odottaa, että tämä tietojen vaihto edistää osaltaan myös parempaa ja yksityiskohtaisempaa raportointia hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden uudelleentyöllistymisasteesta;

4.  pitää myönteisenä komission valmiutta kutsua EGR-työryhmän jäsenet osallistumaan mahdollisuuksien mukaan EGR-verkostoitumisseminaariin; kehottaa komissiota jatkossakin kutsumaan parlamentin mukaan näihin kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen(1) asiaa koskevien määräysten mukaisesti; pitää myönteisenä, että myös työmarkkinaosapuolia kutsutaan osallistumaan;

5.  pitää myönteisenä aikomusta kääntää EGR:n sivustolle lisättävät uudet tiedot kaikille unionin virallisille kielille;

6.  pitää tärkeänä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää (SFC2014), jonka ansiosta voidaan yksinkertaistaa EGR-hakemuksia, nopeuttaa niiden käsittelyä ja poimia helpommin raportteja eri tarpeisiin;

7.  panee merkille, että menettely EGR:n integroimiseksi SFC2014-järjestelmään on jatkunut useita vuosia ja että EGR:n talousarviolle tästä aiheutuvat kustannukset ovat olleet suhteellisen korkeat; toteaa, että hanke on nyt saavuttanut vaiheen, jossa se vaatii vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisiin muutoksiin, vaikka arvioidut kustannukset ovat samat kuin vuonna 2017;

8.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä sekä sen näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita niiden roolista siinä, että EGR:stä rahoitettavat toimet saatetaan toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon asetuksen 12 artiklassa vaaditulla tavalla.

Kunnioittavasti

Marita Ulvskog

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana toimiva

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti L 304/47, 20.11.2010.


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 16.–17. toukokuuta 2018.

-  Komission tiedonannossa COM(2018)0165 ehdotetaan, että 345 000 euroa osoitetaan tekniseen tukeen komission aloitteesta Euroopan globaalisaatiorahastosta annetun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä summaa käytetään valvontaan ja tiedonkeruuseen, tiedotustoimintaan, tietämyspohjan luomiseen sekä hallinnolliseen ja tekniseen tukeen.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Andrey Novakov


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö