Postupak : 2018/2048(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0172/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0172/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/05/2018 - 13.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0220

IZVJEŠĆE     
PDF 561kWORD 63k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000-TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0172/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.) i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u 0,5 % tog iznosa (tj. 861 515 EUR 2018.) može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Uredbe o EGF-u;

E.  budući da je Europski parlament u više navrata istaknuo nužnost povećanja dodane vrijednosti, učinkovitosti i zapošljivosti korisnika EGF-a kao instrumenta Unije za pomoć radnicima koji su proglašeni viškom;

F.  budući da predloženi iznos od 345 000 EUR predstavlja otprilike 0,2 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2018. godini;

1.  slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  priznaje važnost praćenja i prikupljanja podataka; podsjeća na važnost opsežnih statističkih serija koje se sastavljaju u lako dostupnom i razumljivom formatu; pozdravlja buduće objavljivanje dvogodišnjih izvješća za 2019. i traži da se distribuiraju javnosti diljem Unije;

3.  podsjeća na važnost toga da posebna internetska stranica o EGF-u bude dostupna svim građanima Unije i poziva na veću vidljivost; ističe važnost višejezičnosti u komunikaciji sa širom javnošću; pozdravlja namjeru Komisije da se novi elementi na internetskoj stranici EGF-a prevedu na sve službene jezike Unije; traži da se mrežno okruženje više prilagodi korisnicima i potiče Komisiju da poboljša kvalitetu sadržaja svojih publikacija i audiovizualnih aktivnosti u skladu s odredbama članka 11. stavka 4. Uredbe o EGF-u; predlaže da Komisija poboljša svoju komunikaciju preko platformi društvenih medija i drugih platformi;

4.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć elektroničkog sustava razmjene podataka (SFC 2014), koji pruža mogućnost lakše i brže obrade zahtjeva i boljeg izvješćivanja; poziva na bolju razmjenu informacija o procesima između Komisije i država članica te među samim državama članicama; prima na znanje da je Komisija olakšala financijske operacije EGF-a stvaranjem veze između SFC-a i Komisijina računovodstvenog i financijskog sustava ABAC; prima na znanje da su potrebne samo dodatne sitnije izmjene i prilagodbe mogućim promjenama, čime se doprinos iz EGF-a de facto ograničava na tu vrstu rashoda;

5.  prima na znanje namjeru Komisije da iskoristi 105 000 EUR sredstava iz proračuna raspoloživih za tehničku pomoć za održavanje triju sastanaka stručne skupine osoba za kontakt u EGF-u; priznaje vrijednost održavanja dodatnog sastanka stručne skupine osoba za kontakt u okviru pripreme za sljedeći višegodišnji financijski okvir; također prima na znanje namjeru Komisije da uloži 120 000 EUR za promicanje umrežavanja putem seminara između država članica, provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera; ponovno traži od Komisije da, u razumnim rokovima, poziva Parlament na sve sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije1;

6.  pozdravlja činjenicu da je Komisija voljna pozvati članove radne skupine za EGF da sudjeluju u seminaru u cilju umrežavanja na temu EGF-a kada je to moguće; traži od Komisije da nastavi pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije; pozdravlja činjenicu da su na sudjelovanje pozvani i socijalni partneri;

7.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u u cilju širenja najbolje prakse; stoga uz sastanke stručne skupine podržava i dva seminara u cilju umrežavanja na temu provedbe EGF-a; očekuje da će ta razmjena informacija također doprinijeti boljem i detaljnijem izvještavanju o uspjehu zahtjeva u državama članicama, posebno o stopi ponovnog zaposlenja korisnika;

8.  ističe potrebu za još boljim povezivanjem svih strana uključenih u podnošenje i obradu zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti;

9.  ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu u informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kao što je propisano člankom 12. Uredbe o EGF-u;

10. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

11.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0116.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Cilj je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružiti potporu radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale obavljati svoje djelatnosti zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te im pomoći da se ponovno uključe na tržište rada.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3) Uredbom (EU) br. 1309/2013 određeno je da se svake godine na inicijativu Komisije za tehničku pomoć može upotrijebiti najviše 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a.

(4) EGF bi se stoga trebao mobilizirati kako bi se pružila tehnička pomoć na inicijativu Komisije u iznosu od 345 000 EUR,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 345 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu treći dan od objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament             Za Vijeće

Predsjednik                 Predsjednik

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Prijedlog Komisije

Komisija je 9. travnja 2018. donijela novi prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a.

Riječ je o mobilizaciji 345 000 EUR iz Fonda kako bi se pokrili troškovi tehničke pomoći Komisiji. Cilj je tehničke pomoći financirati praćenje i prikupljanje podataka te informiranje, stvoriti sučelje koje služi kao baza znanja te savjetovati države članice o upotrebi sredstava iz EGF-a, provođenju popratnih mjera i evaluaciji. Prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u 0,5 % godišnjeg maksimalnog iznosa EGF-a (tj. 861 515 EUR za 2018.) može se svake godine izdvojiti za tehničku pomoć na inicijativu Komisije.

Prema prijedlogu Komisije zatraženi je iznos za 2018. namijenjen financiranju sljedećih aktivnosti:

1.  Praćenje i prikupljanje podataka: Komisija će prikupljati podatke o primljenim, plaćenim i zaključenim zahtjevima te o predloženim i provedenim mjerama. Ti će se podaci objaviti na internetskoj stranici i sastaviti u odgovarajućem obliku za dvogodišnja izvješća za 2019. i 2021. Troškovi te aktivnosti, koja se nadovezuje na rad iz prijašnjih godina, iznosit će 20 000 EUR.

2.  Informiranje: Internetska stranica o EGF-u(4), koju je Komisija uspostavila u okviru stranica Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje i koju održava u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe o EGF-u, redovito će se ažurirati i proširivati, a svaki novi element također će se prevoditi na sve jezike EU-a. Povećat će se opća svijest o EGF-u te će se promicati njegova vidljivost. Srednjoročna evaluacija EGF-a objavit će se na internetu te će se također tiskati u manjoj nakladi. EGF će biti tema različitih publikacija i audiovizualnih aktivnosti Komisije u skladu s odredbama članka 11. stavka 4. Uredbe o EGF-u. Procijenjeni troškovi svih navedenih stavki za 2018. iznose 20 000 EUR.

3.  Stvaranje baze znanja / sučelja za zahtjeve: Komisija nastavlja rad na standardiziranim postupcima za zahtjeve za doprinos iz EGF-a i upravljanje EGF-om, pri čemu upotrebljava funkcionalnosti sustava SFC 2014, u koji se vrši integracija. To omogućuje pojednostavnjivanje zahtjeva podnesenih na temelju Uredbe o EGF-u, njihovu ubrzanu obradu i lakše dobivanje izvješća za različite potrebe. Integrirani su i postupci izvješćivanja. Modul administrativne potpore djeluje kao poveznica između SFC-a i Komisijina računovodstvenog i financijskog sustava ABAC, čime se olakšavaju financijske operacije EGF-a. S obzirom na to da je najveći dio programiranja proveden proteklih godina, potrebne su samo dodatne sitnije izmjene i prilagodbe mogućim promjenama. Zbog nižih troškova programiranja i jednakih troškova održavanja potrebno je manje sredstava nego proteklih godina. Procijenjeni trošak tih stavki iznosi 80 000 EUR, što bi bio doprinos iz EGF-a za daljnji razvoj i ažuriranje SFC-a te njegovo redovito održavanje.

4.  Administrativna i tehnička pomoć: Stručna skupina osoba za kontakt u EGF-u, s po jednim članom iz svake države članice, održat će tri sastanka (u drugoj polovini 2018. / prvoj polovini 2019.). Ukupni troškovi tih triju sastanaka procjenjuju se na 105 000 EUR.

5.  Osim toga, radi promicanja umrežavanja među državama članicama, Komisija će organizirati dva seminara uz sudjelovanje provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera. U mjeri u kojoj je to moguće ti će se seminari zakazati blizu datuma kada se održavaju dva od triju sastanaka stručnih skupina te će se usredotočiti na pitanja koja proizlaze iz praktične provedbe Uredbe o EGF-u na terenu. Procijenjeni trošak tih stavki iznosi 120 000 EUR.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 345 000 EUR iz pričuve EGF-a (04 04 01 (CP) i 40 02 43 (CE)) u proračunsku liniju EGF-a (04 01 04 04 (CND)).

To je peti prijedlog za prijenos sredstava u svrhu mobilizacije Fonda koji je dosad predstavljen proračunskom tijelu 2018. godine.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi pružio konstruktivnu potporu i doprinio ocjeni zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

   SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

   SL L 347, 30.12.2013., str. 855.

(3)

   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=hr


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2018)17342

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (COM(2018) 165 final)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za slučaj EGF/2018/000 TA 2018 i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i njegova radna skupina za EGF slažu se s time da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava:

A)budući da je iznos od 345 000 EUR koji je Komisija predložila da se upotrijebi za tehničku pomoć 2017. niži od gornje granice od 0,5 % najvišeg dopuštenog godišnjeg iznosa EGF-a (150 milijuna EUR u cijenama iz 2011.) u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.;

B)budući da predloženi iznos predstavlja znatno viši postotak godišnjeg iznosa koji je prijašnjih godina utrošen za EGF;

C)budući da Komisija pružanjem tehničke pomoći državama članicama podupire i unapređuje korištenje EGF-a dostavljanjem informacija o zahtjevima i širenjem najbolje prakse među državama članicama;

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune, kao nadležni odbor, da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s mobilizacijom fonda za tehničku pomoć Komisije uvrsti sljedeće prijedloge:

1.potvrđuje da mjere koje je Komisija predložila kao tehničku pomoć odgovaraju onima navedenim u članku 11. stavcima 1. i 4. te članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.prima na znanje povećanje zatraženih sredstava u iznosu od 35 000 EUR za tehničku pomoć u okviru EGF-a 2018. u odnosu na 2017. uviđa vrijednost održavanja dodatnog sastanka stručne skupine osoba za kontakt u okviru pripreme za sljedeći višegodišnji financijski okvir;

3.podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u radi širenja najbolje prakse; stoga uz sastanke stručne skupine podržava i dva seminara u cilju umrežavanja na temu provedbe EGF-a; očekuje da će ta razmjena informacija također doprinijeti boljem i detaljnijem izvještavanju o uspjehu zahtjeva u državama članicama, posebno o stopi ponovnog zaposlenja korisnika;

4.pozdravlja činjenicu da je Komisija bila voljna pozvati članove radne skupine za EGF da sudjeluju u seminaru u cilju umrežavanja na temu EGF-a kada je to moguće; traži od Komisije da nastavi pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1); pozdravlja činjenicu da su na sudjelovanje pozvani i socijalni partneri;

5.pozdravlja namjeru da se novi elementi na internetskoj stranici EGF-a prevedu na sve službene jezike EU-a;

6.uviđa važnost sustava za elektroničku razmjenu podataka (SFC2014) kojim se omogućuje pojednostavljivanje zahtjeva za doprinos iz EGF-a, njihova ubrzana obrada i lakše dobivanje izvješća za različite potrebe;

7.napominje da postupak integracije EGF-a u SFC2014 traje već nekoliko godina te da su s tim povezani troškovi za proračun EGF-a razmjerno visoki; priznaje da je taj projekt sada u fazi koja zahtijeva samo daljnje podešavanje i prilagođavanje na moguće promjene iako su procijenjeni troškovi jednaki kao 2017.;

8.ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu u informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kao što je propisano člankom 12. Uredbe.

S poštovanjem,

Marita Ulvskog

prva potpredsjednica i vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL

(1)

Službeni list Europske unije L 304/47 20.11.2010.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 16. – 17. svibnja 2018.:

-  U dokumentu COM(2018)0165 predlaže se mobilizacija 345 000 EUR za tehničku pomoć na inicijativu Komisije, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe o EGF-u. Taj će se iznos iskoristiti za praćenje i prikupljanje podataka, aktivnosti informiranja, stvaranje baze znanja te za administrativnu i tehničku pomoć.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

16.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Andrey Novakov


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti