Eljárás : 2018/2048(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 30/05/2018 - 13.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0220

JELENTÉS     
PDF 506kWORD 63k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2018/000 TA 2018. számú kérelem – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2018/000 TA 2018. számú kérelem – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról szóló, 2017. április 5-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0172/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel az EGAA keretében rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 150 millió EUR (2011-es árakon), és mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg 0,5%-a (azaz 2018-ban 861 515 EUR) bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására;

E.  mivel az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, hogy javítani kell az EGAA mint az elbocsátott munkavállalók támogatására szolgáló uniós eszköz hozzáadott értékét, hatékonyságát és a kedvezményezettek foglalkoztathatóságát;

F.  mivel a javasolt 345 000 eurós összeg az EGAA keretében 2018-ra rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,2%-a;

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  elismeri a nyomon követés és az adatgyűjtés jelentőségét; emlékeztet arra, hogy milyen fontos a megfelelő formában összegzett, megbízható statisztikai sorozatok könnyű hozzáférhetősége és érthetősége; üdvözli a 2019-es kétéves jelentések ezutáni megjelenését, és kéri ezek széles körben történő nyilvános terjesztését Unió-szerte;

3.  emlékeztet egy minden uniós polgár számára elérhető, az EGAA-nak szentelt honlap jelentőségére, és nagyobb láthatóságot kér; kiemeli, hogy a nyilvánossággal széles körben folytatott kommunikáció során nagyon fontos a többnyelvűség; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az EGAA honlapjának új elemeit az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordítsa; felhasználóbarátabb webes környezetet szorgalmaz és arra bátorítja a Bizottságot, hogy javítsa kiadványai és audiovizuális tevékenységei tartalmának értékét, ahogyan ezt az EGAA-rendelet 11. cikkének (4) bekezdése előírja; javasolja, hogy a Bizottság javítsa kommunikációját a közösségi média és alternatív platformok révén;

4.  üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását; kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok között, illetve a tagállamok között jobb információmegosztásra kerüljön sor a folyamatokra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a Bizottság egy, az SFC, illetve az ABAC elszámolási és pénzügyi információs rendszer közötti interfész létrehozása révén megkönnyítette az EGAA pénzügyi műveleteit; tudomásul veszi, hogy már csak finomhangolásra és az esetleges változásokhoz igazításra van szükség, ami gyakorlatilag erre a kiadástípusra csökkenti az EGAA hozzájárulását;

5.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében rendelkezésre álló költségvetésből 105 000 EUR összeget kíván befektetni abba, hogy az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja három találkozót tartson; elismeri, hogy értéket képvisel, ha a kapcsolattartók szakértői csoportja a következő többéves pénzügyi keret előkészítésének részeként külön ülést tart; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát is, hogy 120 000 eurót ruház be a tagállamok, az EGAA-t végrehajtó szervek és a szociális partnerek közötti hálózatépítés szemináriumok révén történő előmozdításába; ismételten sürgeti a Bizottságot, hogy elfogadható határidőkkel hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

6.  üdvözli, hogy a Bizottság késznek mutatkozott arra, hogy az EGAA-val foglalkozó munkacsoportjának tagjait lehetőség szerint meghívja az EGAA hálózatépítő szemináriumaira; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is hívja meg a Parlamentet ezekre az ülésekre és szemináriumokra az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően; üdvözli, hogy a szociális partnereket is felkérték a részvételre;

7.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-val kapcsolatos információcsere jelentőségére a bevált gyakorlat terjesztése érdekében; ezért egyetért azzal, hogy a szakértői csoport ülései mellett sor kerüljön két, az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumra; arra számít, hogy ez az információcsere hozzájárul a tagállamokban a sikeres kérelmek arányáról – és különösen a kedvezményezettek újrafoglalkoztatási arányáról – szóló jobb és részletesebb jelentéstételhez;

8.  hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a regionális és helyi szinten érintett szociális partnerekkel – való kapcsolattartás további erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint az információáramlásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

9.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően.

10.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

11.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról szóló, 2017. április 5-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0172/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel az EGAA keretében rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 150 millió EUR (2011-es árakon), és mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg 0,5%-a (azaz 2018-ban 861 515 EUR) bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására;

E.  mivel az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, hogy javítani kell az EGAA mint az elbocsátott munkavállalók támogatására szolgáló uniós eszköz hozzáadott értékét, hatékonyságát és a kedvezményezettek foglalkoztathatóságát;

F.  mivel a javasolt 345 000 eurós összeg az EGAA keretében 2018-ra rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,2%-a;

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  elismeri a nyomon követés és az adatgyűjtés jelentőségét; emlékeztet arra, hogy milyen fontos a megfelelő formában összegzett, megbízható statisztikai sorozatok könnyű hozzáférhetősége és érthetősége; üdvözli a 2019-es kétéves jelentések ezutáni megjelenését, és kéri ezek széles körben történő nyilvános terjesztését Unió-szerte;

3.  emlékeztet egy minden uniós polgár számára elérhető, az EGAA-nak szentelt honlap jelentőségére, és nagyobb láthatóságot kér; kiemeli, hogy a nyilvánossággal széles körben folytatott kommunikáció során nagyon fontos a többnyelvűség; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az EGAA honlapjának új elemeit az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordítsa; felhasználóbarátabb webes környezetet szorgalmaz és arra bátorítja a Bizottságot, hogy javítsa kiadványai és audiovizuális tevékenységei tartalmának értékét, ahogyan ezt az EGAA-rendelet 11. cikkének (4) bekezdése előírja; javasolja, hogy a Bizottság javítsa kommunikációját a közösségi média és alternatív platformok révén;

4.  üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC 2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását; kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok között, illetve a tagállamok között jobb információmegosztásra kerüljön sor a folyamatokra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a Bizottság egy, az SFC, illetve az ABAC elszámolási és pénzügyi információs rendszer közötti interfész létrehozása révén megkönnyítette az EGAA pénzügyi műveleteit; tudomásul veszi, hogy már csak finomhangolásra és az esetleges változásokhoz igazításra van szükség, ami gyakorlatilag erre a kiadástípusra csökkenti az EGAA hozzájárulását;

5.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében rendelkezésre álló költségvetésből 105 000 EUR összeget kíván befektetni abba, hogy az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja három találkozót tartson; elismeri, hogy értéket képvisel, ha a kapcsolattartók szakértői csoportja a következő többéves pénzügyi keret előkészítésének részeként külön ülést tartanak; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát is, hogy 120 000 eurót ruház be a tagállamok, az EGAA-t végrehajtó szervek és a szociális partnerek közötti hálózatépítés szemináriumok révén történő előmozdításába; ismételten sürgeti a Bizottságot, hogy elfogadható határidőkkel hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

6.  üdvözli, hogy a Bizottság késznek mutatkozott arra, hogy az EGAA-val foglalkozó munkacsoportjának tagjait lehetőség szerint meghívja az EGAA hálózatépítő szemináriumaira; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is hívja meg a Parlamentet ezekre az ülésekre és szemináriumokra az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően; üdvözli, hogy a szociális partnereket is felkérték a részvételre;

7.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-val kapcsolatos információcsere jelentőségére a bevált gyakorlat terjesztése érdekében; ezért egyetért azzal, hogy a szakértői csoport ülései mellett sor kerüljön két, az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumra; arra számít, hogy ez az információcsere hozzájárul a tagállamokban a sikeres kérelmek arányáról – és különösen a kedvezményezettek újrafoglalkoztatási arányáról – szóló jobb és részletesebb jelentéstételhez;

8.  hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a regionális és helyi szinten érintett szociális partnerekkel – való kapcsolattartás további erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint az információáramlásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

9.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően.

10.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

11.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0116.

(5)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(6)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(7)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0116.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen 11. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak vagy tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésben.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR(3).

(3) Az 1309/2013/EK rendelet értelmében a Bizottság kezdeményezésére az EGAA éves maximális összegének 0,5%-a vehető igénybe minden évben technikai segítségnyújtásra.

(4) Az EGAA forrásaiból ezért a Bizottság kezdeményezésére 345 000 eurót igénybe kell venni a technikai segítségnyújtás fedezése érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 345 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről             a Tanács részéről

az elnök                 az elnök

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 885. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 12. cikkének(1), valamint az 1309/2013/EU rendelet 15. cikkének(2) rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja(3) értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  A Bizottság javaslata

2018. április 9-én a Bizottság új javaslatot fogadott el az EGAA igénybevételéről szóló határozatra.

A javaslat 345 000 euró igénybevételére irányul az alapból, a Bizottság számára, technikai támogatás céljából. A technikai segítségnyújtás célja a nyomon követés és adatgyűjtés, a tájékoztatás és tudásbázis-felület létrehozásának finanszírozása, valamint a tagállamoknak nyújtandó tanácsadás az EGAA felhasználásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban. Az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság kezdeményezésére évente az EGAA éves maximális összegének 0,5%-a (azaz 2018-ban 861 515 euró) használható fel technikai segítségnyújtásra.

A Bizottság javaslata szerint 2018-ban a kért összeg célja az alábbi tevékenységek finanszírozása:

1.  Nyomon követés és adatgyűjtés: A Bizottság a beérkezett, kifizetett és lezárt kérelmekkel, valamint a javasolt és végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban adatgyűjtést végez. Ezeket az adatokat a honlapon közzéteszik, valamint a 2019. évi és a 2021. évi kétéves jelentés céljából megfelelő formában összesítik. Az elmúlt évek munkájára építve e tevékenységek költsége20 000 euró lesz.

2.  Tájékoztatás: Az EGAA-weboldal(4), amelyet a Bizottság a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás területén az EGAA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdése értelmében hozott létre és tart karban, rendszeresen frissül és bővül, valamint minden új információ megjelenik valamennyi uniós nyelven. Általa nő az EGAA ismertsége és láthatósága. Az EGAA hatásával foglalkozó félidős értékelés internetes közzététele mellett kis példányszámban nyomtatásban is megjelenik. Az EGAA-rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az EGAA-val számos bizottsági kiadvány és audiovizuális tevékenység is foglalkozik majd. Ezek költsége 2018-ban a becslések szerint 20 000 euró lesz.

3.  Tudásbázis / kérelembeadási felület létrehozása: A Bizottság folytatja az EGAA-kérelmekre és az irányításra vonatkozó szabványosított eljárásokra irányuló munkáját, felhasználva az elektronikus adatcsererendszer (SFC 2014) funkcióit, amelybe e rendszert integrálják. Ez lehetővé teszi az EGAA-rendelet alapján benyújtott kérelmek egyszerűsítését, a feldolgozás felgyorsítását és a különböző szempontok szerint készített jelentések létrehozását. A rendszer jelentéstételi eljárásokat is magában foglal. Egy, az SFC, valamint a Bizottság eredményszemléletű elszámolási és pénzügyi információs (ABAC) rendszere közötti interfész szerepét betöltő back-office modul könnyíti meg az EGAA pénzügyi műveleteit. Mivel a programozás nagy része az elmúlt években már megtörtént, a továbbiakban már csak finomhangolásra és az esetleges változásoknak megfelelő módosításokra van szükség. Az alacsonyabb programozási költségek és a változatlan karbantartási költségek okán kevesebb forrás szükséges, mint az elmúlt években. E tételek költsége a becslések szerint 80 000 euró lesz; ez az összeg az EGAA hozzájárulása az elektronikus adatcsererendszer továbbfejlesztéséhez, frissítéséhez és rendszeres karbantartásához.

4.  Igazgatási és technikai támogatás: Az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja – amelybe minden tagállam egy-egy tagot küld – három ülést fog tartani (2018 második felében és 2019 első felében). A három ülés összköltsége a becslések szerint 105 000 euró lesz.

5.  A tagállamok közötti hálózatépítés támogatására emellett a Bizottság két szemináriumot szervez az EGAA-t végrehajtó szervek és a szociális partnerek részvételével. Ezeket lehetőség szerint úgy időzítik, hogy nagyjából ugyanakkor kerüljön sor rájuk, mint a szakértői csoport három megbeszélése közül kettőre; témájuk pedig az EGAA-rendelet helyi szintű, gyakorlati végrehajtása lesz. Mindezek költsége a becslések szerint 120 000 euró lesz.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 345 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (04 04 01 (CP) és 40 02 43 (CE)) az EGAA-ra vonatkozó (04 01 04 04. (CND))  költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló ötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

D(2018)17342

Jean Arthuis úr

A Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2018/000 TA 2018 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére” referenciaszámú kérelem esetében történő igénybevételéről (COM(2018)0165)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2018/000 TA 2018 ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. A bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben:

A)  mivel a Bizottság által 2017-ben a technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételre javasolt 345 000 euró nem haladja meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében az EGAA számára megállapított maximális éves összeg (amely 2011-es árakon 150 millió euró) legfeljebb 0,5%-át;

B)  mivel a javasolt összeg az EGAA-ra költött éves összeg sokkal nagyobb százalékát teszi ki, mint az előző években;

C)  mivel a Bizottság tagállamoknak nyújtott technikai segítsége támogatja és növeli az EGAA felhasználását, minthogy tájékoztatást ad az alkalmazásról, és terjeszti a bevált gyakorlatokat a tagállamok között;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az alapnak a Bizottság számára technikai támogatás céljából történő mobilizálásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  elismeri, hogy a Bizottság által technikai segítségnyújtásként javasolt intézkedések megfelelnek az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt intézkedéseknek;

2.  megállapítja, hogy az EGAA-ból való technikai segítségnyújtásra irányuló 2018-as finanszírozási kérelem 2017-hez képest 35 000 eurós növekedést mutat; elismeri, hogy értéket képvisel, ha a kapcsolattartók szakértői csoportja a következő többéves pénzügyi keret előkészítésének részeként külön ülést tartanak;

3.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-val kapcsolatos információcsere jelentőségére a bevált gyakorlat terjesztése érdekében; ezért egyetért azzal, hogy a szakértői csoport ülései mellett sor kerüljön két, az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumra; arra számít, hogy ez az információcsere hozzájárul a tagállamokban a sikeres kérelmek arányáról – és különösen a kedvezményezettek újrafoglalkoztatási arányáról – szóló jobb és részletesebb jelentéstételhez;

4.  üdvözli, hogy a Bizottság késznek mutatkozott arra, hogy az EGAA-val foglalkozó munkacsoportjának tagjait lehetőség szerint meghívja az EGAA hálózatépítő szemináriumaira; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is hívja meg a Parlamentet ezekre az ülésekre és szemináriumokra az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás(1) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően; üdvözli, hogy a szociális partnereket is felkérték a részvételre;

5.  üdvözli azt a szándékot, hogy az EGAA honlapjának új elemeit az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordítsák;

6.  Elismeri az elektronikus adatcsererendszer (SFC2014) jelentőségét, minthogy lehetővé teszi az EGAA-kérelmek egyszerűsítését, a feldolgozás felgyorsítását és a különböző szempontok szerint készített jelentések létrehozását;

7.  tudomásul veszi, hogy az EGAA-nak az SFC2014-be való beépítése már évek óta zajlik, és az EGAA költségvetését terhelő, ezzel kapcsolatos költségek viszonylag magasak; elismeri, hogy a projekt immár abba a szakaszba ért, hogy csak további finomításokra és az esetleges változások miatti kiigazításokra van szükség, noha a becsült költségek megegyeznek a 2017-esekkel;

8.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra a rendelet 12. cikkének megfelelően.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Marita Ulvskog

EMPL első alelnök, megbízott elnök

(1)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 304., 2010.11.20., 47. o.


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló európai bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2018. május 16–17-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  A COM(2018)0165 javaslat azt ajánlja, hogy az EGAA-rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság kezdeményezésére 345 000 eurót bocsássanak rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából. Ezt az összeget nyomon követésre és adatgyűjtésre, tájékoztatási tevékenységekre, egy tudásbázis létrehozására, valamint igazgatási és technikai támogatásra használják fel.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

16.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Andrey Novakov


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. május 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat