Procedura : 2018/2048(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2018

Teksty złożone :

A8-0172/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0220

SPRAWOZDANIE     
PDF 709kWORD 64k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)(4),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych, przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0172/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że maksymalny roczny budżet dostępny dla EFG wynosi 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji można udostępnić 0,5 % tej kwoty (tj. 861 515 EUR w 2018 r.) w celu sfinansowania działań przygotowawczych, monitorowania, gromadzenia danych oraz tworzenia bazy wiedzy, a także w celu sfinansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz działań w zakresie audytu, kontroli i oceny niezbędnych do wykonania rozporządzenia w sprawie EFG;

E.  mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał konieczność zapewnienia większej wartości dodanej i skuteczności EFG – jako unijnego instrumentu wsparcia skierowanego do zwalnianych pracowników – oraz zwiększenia jego wpływu na zatrudnialność beneficjentów;

F.  mając na uwadze, że proponowana kwota w wysokości 345 000 EUR stanowi około 0,2 % maksymalnego rocznego budżetu dostępnego na EFG w 2018 r.;

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  uznaje znaczenie monitorowania i gromadzenia danych; przypomina, jak ważne są solidne szeregi statystyczne zestawione w odpowiednim formacie, aby były łatwo dostępne i zrozumiałe; z zadowoleniem przyjmuje przyszłe wydanie dwurocznych sprawozdań z 2019 r. i apeluje o zapewnienie ich publicznego i szerokiego rozpowszechnienia w całej Unii;

3.  przypomina, że ważne jest, aby wszyscy obywatele Unii mieli dostęp do strony internetowej poświęconej EFG i wzywa do zapewnienia jej większej widoczności; podkreśla znaczenie wielojęzyczności przy ogólnej komunikacji ze społeczeństwem; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza przetłumaczyć nowe elementy na stronie internetowej EFG na wszystkie języki urzędowe Unii; apeluje o bardziej przyjazne dla użytkownika otoczenie internetowe i zachęca Komisję, by zapewniła bardziej wartościowe treści swoich publikacji i działań audiowizualnych zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG; sugeruje, by Komisja usprawniła swoją komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i alternatywnych platform;

4.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 2014), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość; apeluje o lepszą wymianę informacji na temat procesów między Komisją i państwami członkowskimi oraz między samymi państwami członkowskimi; zauważa, że Komisja ułatwiła prowadzenie operacji finansowych EFG poprzez utworzenie interfejsu między SFC a systemem rachunkowości i informacji finansowej ABAC; zauważa, że konieczne są tylko dalsze usprawnienia i korekty ewentualnych zmian, co de facto ogranicza wkład EFG na rzecz tego rodzaju wydatków;

5.  zwraca uwagę, że Komisja zamierza zainwestować kwotę 105 000 EUR z dostępnego budżetu w ramach pomocy technicznej, aby zorganizować trzy posiedzenia grupy eksperckiej osób kontaktowych do spraw EFG; uznaje znaczenie zorganizowania dodatkowego posiedzenia grupy eksperckiej osób kontaktowych w ramach przygotowań do kolejnych wieloletnich ram finansowych; odnotowuje również, że Komisja zamierza zainwestować 120 000 EUR w celu promowania tworzenia sieci kontaktów dzięki seminariom między państwami członkowskimi, organami wykonawczymi EFG i partnerami społecznymi; ponownie wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu, w rozsądnych terminach, na wszelkie posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską1;

6.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do zaproszenia w miarę możliwości członków jej grupy roboczej ds. EFG do udziału w seminarium dotyczącym EFG i umożliwiającym nawiązywanie kontaktów; wzywa Komisję do dalszego zapraszania Parlamentu na te posiedzenia i seminaria zgodnie z odpowiednimi postanowieniami porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do udziału zapraszani są również partnerzy społeczni;

7.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk; w związku z tym popiera zorganizowanie oprócz posiedzeń grupy eksperckiej dwóch seminariów poświęconych wdrażaniu EFG i umożliwiających nawiązywanie kontaktów; oczekuje, że ta wymiana informacji przyczyni się także do lepszego i bardziej szczegółowego informowania o wskaźniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków w państwach członkowskich, zwłaszcza o wskaźniku ponownego zatrudnienia beneficjentów;

8.  podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii; podkreśla, że należy zintensyfikować interakcje między krajowymi osobami kontaktowymi a regionalnymi lub lokalnymi partnerami ds. realizacji, a uzgodnienia w zakresie komunikacji i wsparcia oraz przepływy informacji (podział wewnętrzny, zadania i obowiązki) powinny być wyraźnie objaśnione i powinni się na nie zgodzić wszyscy zainteresowani partnerzy;

9.  podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego wyeksponowania; przypomina wnioskującym państwom członkowskim o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

10.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

   Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

   Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

   Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0116.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3) W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 przewidziano, że na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji rocznie wykorzystać można maksymalnie 0,5 % maksymalnej kwoty EFG na dany rok.

(4) Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia pomocy technicznej z inicjatywy Komisji w kwocie 345 000 EUR.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 345 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego             W imieniu Rady

Przewodniczący                 Przewodniczący

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2)środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3)w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Komisji

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG.

Dotyczy on uruchomienia z funduszu kwoty 345 000 EUR na pokrycie przez Komisję kosztów pomocy technicznej. Celem pomocy technicznej jest sfinansowanie monitorowania, gromadzenia danych i informowania, stworzenie interfejsu bazy wiedzy oraz doradzanie państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania i oceny EFG oraz działań następczych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną można przeznaczyć co roku 0,5 % rocznej maksymalnej kwoty EFG (tj. 861 515 EUR w 2018 r.).

Zgodnie z wnioskiem Komisji w 2018 r. wnioskowana kwota ma zostać przeznaczona na sfinansowanie następujących działań:

1.  Monitorowanie i gromadzenie danych: Komisja będzie gromadziła dane dotyczące otrzymanych wniosków, wniosków z tytułu których dokonano wypłaty wkładu i wniosków zamkniętych oraz zaproponowanych i wdrożonych środków. Dane te będą dostępne na stronie internetowej i zestawione w odpowiednim formacie w dwuletnich sprawozdaniach z 2019 r. i 2021 r. Przy uwzględnieniu prac wykonanych w ostatnich latach koszty tego działania wyniosą 20 000 EUR.

2.  Informacja: Utworzona przez Komisję w ramach portalu poświęconego zatrudnieniu, sprawom społecznym i włączeniu społecznemu strona internetowa EFG(4), którą Komisja utrzymuje zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana, a każdy nowy element będzie tłumaczony na wszystkie języki Unii Europejskiej. Pogłębiona zostanie ogólna wiedza na temat EFG i polepszy się jego widoczność. Oprócz publikacji online udostępniony zostanie niewielki drukowany nakład przeglądu śródokresowego EFG. EFG będzie także przedmiotem różnego rodzaju publikacji oraz działań audiowizualnych Komisji zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG. Koszty wszystkich tych działań szacuje się w 2018 r. na 20 000 EUR.

3.  Tworzenie bazy wiedzy / interfejs wniosku: Komisja kontynuuje prace nad ujednoliconymi procedurami dotyczącymi wniosków w ramach EFG oraz zarządzania funduszem, z wykorzystaniem SFC 2014, do którego fundusz jest aktualnie włączany. Umożliwia to uproszczenie wniosków składanych na podstawie rozporządzenia w sprawie EFG, przyspieszenie ich rozpatrywania, a także łatwiejsze uzyskiwanie sprawozdań do różnych celów. Zintegrowano również procedury sprawozdawcze. Moduł zaplecza administracyjnego działa jako interfejs między SFC a systemem rachunkowości i informacji finansowej Komisji ABAC, ułatwiając operacje finansowe w ramach EFG. Ponieważ większą część programowania wykonano w ostatnich latach, konieczne są tylko dalsze usprawnienia i korekty ewentualnych zmian. W związku z niższymi kosztami programowania i takimi samymi kosztami obsługi potrzebne środki pieniężne są niższe niż w poprzednich latach. Koszt tych działań szacowany jest na 80 000 EUR i stanowi wkład EFG w dalszy rozwój SFC, jego aktualizację i stałe utrzymanie.

4.  Wsparcie administracyjne i techniczne: Grupa ekspercka osób kontaktowych do spraw EFG, licząca po jednym członku z każdego państwa członkowskiego, odbędzie trzy posiedzenia (w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r.). Całkowity koszt tych trzech posiedzeń szacuje się na 105 000 EUR.

5.  Ponadto, aby promować tworzenie sieci kontaktów między państwami członkowskimi, Komisja zamierza zorganizować dwa seminaria z udziałem organów wykonawczych EFG i partnerów społecznych. W miarę możliwości seminaria te będą zaplanowane w tym samym terminie co dwa z trzech posiedzeń grupy ekspertów i będą głównie dotyczyć kwestii związanych z praktycznym wdrażaniem rozporządzenia EFG na poziomie lokalnym. Koszty związane z tymi pozycjami szacuje się na 120 000 EUR.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 345 000 EUR z rezerwy EFG (04 04 01 (CP) i 40 02 43 (CE)) do linii budżetowej EFG (04 01 04 04 (CND)).

Jest to piąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych, przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

   Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

   Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.

(3)

   Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2018)17342

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie wniosku EGF/2018/000 TA 2018 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (COM(2018)0165 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie EGF/2018/000 TA 2018 oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i jej grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem funduszu w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności:

A)mając na uwadze, że kwota 345 000 EUR, której uruchomienie na pomoc techniczną w 2017 r. proponuje Komisja, jest niższa niż 0,5 % maksymalnego rocznego budżetu przeznaczonego na EFG w 2017 r. (wynoszącego 150 mln EUR w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.

B)mając na uwadze, że proponowana kwota stanowi znacznie wyższy odsetek rocznej kwoty wydanej w ramach EFG w poprzednich latach;

C)mając na uwadze, że udzielając pomocy technicznej państwom członkowskim, Komisja wspiera i promuje wykorzystanie EFG dzięki dostarczaniu informacji o wnioskach oraz rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w państwach członkowskich;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji w sprawie uruchomienia funduszu na pomoc techniczną Komisji następujących wskazówek:

1.uznaje, że zaproponowane przez Komisję środki na pomoc techniczną odpowiadają środkom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 oraz w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.odnotowuje w 2018 r. wzrost o 35 000 EUR kwoty wniosku o finansowanie pomocy technicznej w ramach EFG w porównaniu z 2017 r.; uznaje znaczenie zorganizowania dodatkowego posiedzenia grupy eksperckiej osób kontaktowych w ramach przygotowań do kolejnych wieloletnich ram finansowych;

3.przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk; w związku z tym popiera zorganizowanie oprócz posiedzeń grupy eksperckiej dwóch seminariów poświęconych wdrażaniu EFG i umożliwiających nawiązywanie kontaktów; oczekuje, że ta wymiana informacji przyczyni się także do lepszego i bardziej szczegółowego informowania o pomyślnie zamkniętych wnioskach w państwach członkowskich, zwłaszcza o wskaźniku ponownego zatrudnienia beneficjentów;

4.z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do zaproszenia w miarę możliwości członków jej grupy roboczej ds. EFG do udziału w seminarium dotyczącym EFG i umożliwiającym nawiązywanie kontaktów; wzywa Komisję do dalszego zapraszania Parlamentu na te posiedzenia i seminaria zgodnie z odpowiednimi postanowieniami porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(1); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do udziału zapraszani są również partnerzy społeczni;

5.z zadowoleniem przyjmuje zamiar przetłumaczenia nowych elementów na stronie internetowej EFG na wszystkie języki urzędowe UE;

6.uznaje znaczenie systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014) dla uproszczenia wniosków o uruchomienie EFG, przyspieszenia ich rozpatrywania, a także łatwiejszego uzyskiwania sprawozdań stosownie do potrzeb;

7.zauważa, że procedura polegająca na włączeniu EFG do SFC2014 trwa od wielu lat, a związane z nią koszty ponoszone z budżetu EFG są stosunkowo wysokie; uznaje, że projekt osiągnął obecnie etap, na którym wymaga jedynie dalszego usprawniania i dostosowania do ewentualnych zmian, aczkolwiek szacunkowe koszty są takie same jak w 2017 r.;

8.podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego wyeksponowania; przypomina wnioskującym państwom członkowskim o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 przedmiotowego rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Marita Ulvskog

1. wiceprzewodnicząca i urzędująca przewodnicząca komisji EMPL

(1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/47 z 20.11.2010.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pismo z dnia 19 kwietnia 2018 r. skierowane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Iskrę Mihaylovą do przewodniczącego Komisji Budżetowej Jeana Arthuisa

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Wnioskuję, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniach 16–17 maja 2018 r.:

-  COM(2018)0165 proponuje udostępnienie 345 000 EUR na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia EFG. Kwota ta zostanie przeznaczona na monitorowanie i gromadzenie danych, działania informacyjne, stworzenie bazy wiedzy oraz na wsparcie administracyjne i techniczne.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianej kwoty zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

(Formuła grzecznościowa i podpis)


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Andrey Novakov


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności