Postopek : 2018/2048(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0172/2018

Predložena besedila :

A8-0172/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/05/2018 - 13.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0220

POROČILO     
PDF 617kWORD 60k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0165 – C8-0131),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0172/2018),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na spravnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker je v členu 11(1) uredbe o ESPG navedeno, da se lahko 0,5 % tega zneska (tj. 861.515 EUR leta 2018) uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E.  ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da so potrebne večja dodana vrednost, učinkovitost in zaposljivost prejemnikov sredstev ESPG kot instrumenta Unije za podporo delavcem, ki so postali presežni;

F.  ker predlagani znesek 345.000 EUR ustreza približno 0,2 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2018;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive; pozdravlja prihodnjo objavo dveletnih poročil za leto 2019 ter poziva k javnemu in širokemu razširjanju po vsej Uniji;

3.  opozarja, da mora biti posebno spletno mesto o ESPG dostopno vsem državljanom Unije, ter poziva k večji prepoznavnosti; poudarja pomen večjezičnosti pri širokem obveščanju javnosti; pozdravlja, da namerava Komisija nove elemente na spletnem mestu ESPG prevesti v vse uradne jezike Unije; poziva k oblikovanju uporabnikom prijaznejšega spletnega okolja in spodbuja Komisijo, naj izboljša vsebinsko vrednost svojih publikacij in avdiovizualnega gradiva, kot je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG; priporoča, naj Komisija izboljša svoje komuniciranje prek družbenih medijev in alternativnih platform;

4.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge za ESPG in njegovo upravljanje z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC 2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter boljše poročanje; poziva k boljši izmenjavi informacij o procesih med Komisijo in državami članicami ter med državami članicami samimi; je seznanjen s tem, da je Komisija olajšala finančne posle ESPG z vzpostavitvijo vmesnika med SFC ter računovodskim in finančnim informacijskim sistemom ABAC; ugotavlja, da so potrebne le dodatne izpopolnitve in prilagoditve morebitnim spremembam, da bi dejansko omejili prispevek ESPG k tovrstnim odhodkom;

5.  je seznanjen, da namerava Komisija iz proračuna, ki je na voljo v okviru tehnične pomoči, nameniti 105.000 EUR za organizacijo treh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; se zaveda, kako pomembno je dodatno srečanje strokovne skupine kontaktnih oseb kot del priprav na naslednji večletni finančni okvir; je seznanjen tudi z načrtovano naložbo Komisije v višini 120.000 EUR, da bi spodbudila mrežno povezovanje s seminarji med državami članicami, izvajalskimi organi ESPG in socialnimi partnerji; ponovno poziva Komisijo, naj Parlament v razumnem roku povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo1;

6.  je zadovoljen, da je Komisija, če bo le mogoče, pripravljena povabiti člane delovne skupine za ESPG na seminar za mreženje; poziva Komisijo, naj Parlament še naprej vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo; je zadovoljen, da so k udeležbi povabljeni tudi socialni partnerji;

7.  opozarja, kako pomembna sta mreženje in izmenjava informacij o ESPG, saj se tako razširja dobra praksa; zato podpira odločitev, da se poleg srečanj strokovne skupine organizirata tudi seminarja za mreženje o izvajanju ESPG; pričakuje, da se bo z izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in bolj podrobnemu poročanju o stopnji uspešnosti uporabe v državah članicah, zlasti o stopnji ponovne zaposlitve prejemnikov;

8.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba okrepiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

9.  poudarja, kako pomembno je povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice, ki se prijavljajo za sredstva ESPG, da morajo v skladu s členom 12 uredbe o ESPG z ukrepi, ki se financirajo iz ESPG, seznaniti ciljne prejemnike, lokalne in regionalne organe, socialne partnerje, medije in splošno javnost;

10.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0116.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 11(2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljati podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali zaradi nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile svoje dejavnosti, ter pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3) Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG.

(4) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi znesek v višini 345.000 EUR za tehnično pomoč na pobudo Komisije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 345.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament             Za Svet

Predsednik                 Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Predlog Komisije

Komisija je 9. aprila 2018 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG.

Nanaša se na znesek 345.000 EUR iz sklada za kritje tehnične pomoči Komisije. Cilj tehnične pomoči je financirati spremljanje in zbiranje podatkov, obveščanje, vzpostavitev vmesnika za bazo znanja ter svetovanje državam članicam o uporabi, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju ESPG. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG se lahko za tehnično pomoč na pobudo Komisije vsako leto da na voljo 0,5 % najvišjega letnega zneska sklada (tj. 861.515 EUR v letu 2018).

V skladu s predlogom Komisije je zahtevani znesek v letu 2018 namenjen kritju naslednjih dejavnosti:

1.  Spremljanje in zbiranje podatkov: Komisija bo zbirala podatke o prejetih, financiranih in zaključenih vlogah ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Ti podatki bodo na voljo na spletnem mestu in zbrani v ustrezni obliki za dveletni poročili za leti 2019 in 2021. Stroški za to dejavnost se bodo opirali na delo iz zadnjih let in znašali 20.000 EUR.

2.  Obveščanje: Spletno mesto o ESPG(4), ki ga je Komisija vzpostavila v okviru svojih spletnih strani, namenjenih zaposlovanju, socialnim zadevam in vključevanju ter ga upravlja v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG, se bo redno posodabljalo in razvijalo, pri čemer bo vsak novi element tudi preveden v vse uradne jezike EU. Povečala se bo splošna ozaveščenost o ESPG in spodbujala njegova prepoznavnost. Na voljo bo majhna naklada vmesne ocene ESPG skupaj s spletno objavo. Informacije o ESPG bodo objavljene v različnih publikacijah in avdiovizualnih dejavnostih Komisije, kakor je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG. Stroški vseh teh postavk so za leto 2018 ocenjeni na 20.000 EUR.

3.  Vzpostavitev baze znanja/uporabniškega vmesnika: Komisija nadaljuje z vzpostavljanjem standardiziranih postopkov za vloge in upravljanje ESPG, pri čemer se uporabljajo funkcije sistema SFC 2014, v katerega se ti postopki vgrajujejo. To omogoča poenostavitev vlog na podlagi uredbe o ESPG, njihovo hitrejšo obravnavo in lažje pridobivanje poročil za različne potrebe. Vključeni so tudi postopki poročanja. Zaledni modul deluje kot vmesnik med SFC ter računovodskim in finančnim informacijskim sistemom Komisije ABAC, s čimer olajšuje finančne posle ESPG. Večina programiranja je bila izvedena v preteklih letih, zato so potrebne le nadaljnje izpopolnitve in prilagoditve morebitnim spremembam. Zaradi nižjih stroškov programiranja in enakih stroškov vzdrževanja so potrebna sredstva nižja kot v preteklih letih. Stroški teh postavk so ocenjeni na 80.000 EUR kot prispevek iz ESPG k nadaljnjemu razvoju in posodobitvi SFC ter njegovemu rednemu vzdrževanju.

4.  Upravna in tehnična podpora: Strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države članice, se bo srečala trikrat (v drugi polovici leta 2018 in v prvi polovici leta 2019). Skupni stroški teh treh srečanj so ocenjeni na 105.000 EUR.

5.  Poleg tega bo Komisija, da bi spodbudila povezovanje med državami članicami, organizirala dva seminarja, na katerih bodo sodelovali izvajalski organi ESPG in socialni partnerji. Seminarja bosta, kolikor je mogoče, potekala v približno istem času kot dve od treh srečanj strokovne skupine in se osredotočala na vprašanja v zvezi s praktičnim izvajanjem uredbe o ESPG na lokalni ravni. Stroški teh postavk so ocenjeni na 120.000 EUR.

III.  Postopek

Da bi Komisija uporabila sredstva sklada, je proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 345.000 EUR iz rezerve za ESPG (04 04 01 (OP) in 40 02 43 (OPO)) v proračunsko vrstico ESPG (04 01 04 04 (NDS).

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2018.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/egf


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2018)17342

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primeru EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (COM(2018)165)

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2018/000 TA 2018 in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila:

A)  ker je znesek 345.000 EUR, ki ga predlaga Komisija za tehnično pomoč v letu 2017, pod zgornjo mejo 0,5 % letnega največjega zneska za ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), opredeljenega v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

B)  ker predlagani znesek pomeni precej višji delež letnega zneska, kot pa je bil uporabljen za ESPG v prejšnjih letih;

C)  ker Komisija s tehnično pomočjo državam članicam podpira in spodbuja uporabo ESPG, saj zagotavlja informacije o uporabi in razširja primere najboljše prakse v državah članicah;

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z uporabo sredstev sklada za tehnično pomoč Komisije vključi naslednje pobude:

1.  potrjuje, da ukrepi, ki jih kot tehnično pomoč predlaga Komisija, ustrezajo ukrepom iz člena 11(1) in (4) ter člena 12(2), (3) in (4) Uredbe o ESPG;

2.  ugotavlja, da so zahtevana sredstva za tehnično pomoč v okviru ESPG v letu 2018 za 35.000 EUR višja kot leta 2017; se zaveda, kako pomembno je vsakoletno srečanje kontaktnih oseb v strokovni skupini kot del priprav na naslednji večletni finančni okvir;

3.  opozarja, kako pomembna sta mreženje in izmenjava informacij o ESPG, saj se tako razširja dobra praksa; zato podpira odločitev, da se poleg srečanj strokovne skupine organizirata tudi seminarja za mreženje o izvajanju ESPG; pričakuje, da se bo z izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in bolj podrobnemu poročanju o stopnji uspešnosti uporabe v državah članicah, zlasti o stopnji ponovne zaposlitve prejemnikov;

4.  je zadovoljen, da je Komisija, če bo le mogoče, pripravljena povabiti člane delovne skupine za ESPG na seminar za mreženje; poziva Komisijo, naj Parlament še naprej vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(1); je zadovoljen, da so k udeležbi povabljeni tudi socialni partnerji;

5.  pozdravlja, da se namerava nove elemente na spletnem mestu ESPG prevesti v vse uradne jezike EU;

6.  priznava, kako pomemben je sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014), saj omogoča poenostavitev vlog ESPG, njihovo hitrejšo obdelavo ter enostavnejši priklic poročil za različne potrebe;

7.  ugotavlja, da se postopek vključevanja ESPG v SFC2014 izvaja že več let in da so s tem povezani stroški za proračun ESPG sorazmerno visoki; se zaveda, da je projekt zdaj dosegel fazo, v kateri je potrebno zgolj fino uravnavanje in prilagoditve morebitnim spremembam, čeprav so ocenjeni stroški enaki kot leta 2017;

8.  poudarja, kako pomembno je povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; spominja države članice, ki se prijavljajo za sredstva ESPG, da morajo v skladu s členom 12 uredbe z ukrepi, ki se financirajo iz ESPG, seznaniti ciljne prejemnike, lokalne in regionalne organe, socialne partnerje, medije in splošno javnost;

S spoštovanjem!

Marita Ulvskog

prva podpredsednica in vršilka dolžnosti predsednika odbora EMPL

(1)

Uradni list Evropske unije L 304/47 20.11.2010


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 16. in 17. maja 2018:

-  COM(2018)0165 predlaga, da se da v skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG za tehnično pomoč na pobudo Komisije na voljo znesek 345.000 EUR. Sredstva se bodo uporabila za spremljanje in zbiranje podatkov, informacijske dejavnosti, razvoj zbirke znanja ter upravno in tehnično podporo.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem!

Iskra Mihajlova


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

16.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov)


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov