Betänkande - A8-0172/2018Betänkande
A8-0172/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

17.5.2018 - (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial


Förfarande : 2018/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0172/2018
Ingivna texter :
A8-0172/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1],

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)[4],

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0172/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden är 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av detta belopp (dvs. 861 515 EUR 2018) användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra förordningen om fonden.

E.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen understrukit fondens betydelse som ett unionsinstrument för stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa med avseende på ett förbättrat mervärde, ökad effektivitet och anställbarhet för stödmottagarna.

F.  Det föreslagna beloppet på 345 000 EUR motsvarar ca 0,2 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2018.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet inser hur viktigt det är med övervakning och datainsamling. Parlamentet påminner om vikten av solida statistiska serier som sammanställts på lämpligt sätt för att vara tillgängliga och lättbegripliga. Parlamentet välkomnar den kommande publiceringen av tvåårsrapporterna 2019 och efterlyser en allmän och bred spridning i hela unionen.

3.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med en särskild webbplats för fonden, som ska vara tillgänglig för alla unionsmedborgare. Parlamentet betonar vikten av flerspråkighet vid bred kommunikation med allmänheten. Parlamentet välkomnar avsikten att översätta nya delar på fondens webbplats till alla officiella EU-språk. Parlamentet vill se en mer användarvänlig webbmiljö och uppmuntrar kommissionen att göra innehållet i sina publikationer och audiovisuella aktiviteter ännu mer värdefullt, i enlighet med artikel 11.4 i förordningen om fonden. Parlamentet föreslår att kommissionen förbättrar sin kommunikation via sociala medier och olika plattformar.

4.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltningen av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC 2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering. Parlamentet efterlyser ett bättre utbyte av information om förfarandena mellan kommissionen och medlemsstaterna och medlemsstaterna sinsemellan. Parlamentet noterar att kommissionen har underlättat fondens finansiella transaktioner genom att skapa ett gränssnitt mellan SFC och kommissionens redovisningssystem ABAC. Parlamentet noterar att det endast behövs vissa fininställningar och justeringar vid eventuella ändringar, vilket i själva verket begränsar fondens bidrag till den typen av utgifter.

5.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har för avsikt att investera 105 000 EUR av den tillgängliga budgeten för tekniskt stöd i tre möten som ska hållas av fondens expertgrupp med kontaktpersoner. Parlamentet erkänner värdet av att hålla ytterligare ett sammanträde i fondens expertgrupp med kontaktpersoner som en del av förberedelserna inför nästa fleråriga budgetram. Parlamentet noterar också kommissionens avsikt att investera 120 000 EUR för att främja nätverkssamarbete genom seminarier mellan medlemsstaterna, fondens genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att inom rimliga tidsfrister bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beredvillighet att bjuda in ledamöter i fondens arbetsgrupp att delta i nätverksseminarier om fonden när så är möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen bjuda in parlamentet till dessa möten och seminarier i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Parlamentet gläder sig över att arbetsmarknadens parter också har bjudits in att delta.

7.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte om fonden i syfte att sprida bästa praxis. Parlamentet stöder därför de två nätverksseminarierna om genomförandet av fonden utöver expertgruppens möten. Parlamentet förväntar sig att detta informationsutbyte även kommer att bidra till en bättre och mer detaljerad rapportering om hur framgångsrika åtgärderna är i medlemsstaterna, särskilt när det gäller stödmottagarnas återanställningsgrad.

8.  Europaparlamentet understryker att man ytterligare måste förstärka förbindelserna mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, särskilt arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Parlamentet betonar att samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala genomförandepartner i ett ärende bör förstärkas, och att kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras samt att alla berörda parter bör vara överens om detta.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet. Parlamentet påminner de ansökande medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i förordningen om fonden ska sprida information om de åtgärder som finansieras genom fonden till berörda stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.

10.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4] Antagna texter, P8_TA(2017)0116.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1], särskilt artikel 11.2,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)   Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) syftar till att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen eller en ny global finansiell och ekonomisk kris samt för att underlätta arbetstagarnas och egenföretagarnas återinträde på arbetsmarknaden.

(2)   Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[3] inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)   Enligt förordning (EU) nr 1309/2013 får högst 0,5 % av de samlade årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas varje år för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

(4)   Fonden bör således utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 345 000 EUR för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 345 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar           På rådets vägnar

Ordförande                 Ordförande

  • [1] EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3] Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Kommissionens förslag

Den 9 april 2018 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Det avser utnyttjandet av ett belopp på 345 000 EUR från fonden för tekniskt stöd för kommissionen. Målet med det tekniska stödet är att finansiera övervakning, insamling av uppgifter och information samt att skapa ett gränssnitt för kunskapsbasen och ge råd åt medlemsstaterna när det gäller användning, uppföljning och utvärdering av fonden. Enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden får högst 0,5 % (dvs. 861 515 EUR 2018) av de årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

Enligt kommissionens förslag ska det belopp som begärs för 2018 täcka följande verksamhet:

1.  Övervakning och insamling av uppgifter: Kommissionen kommer att samla in uppgifter om inkomna och avslutade ansökningar för vilka stöd utbetalats och om föreslagna och genomförda åtgärder. Dessa uppgifter kommer att publiceras på webbplatsen och sammanställas på lämpligt sätt för tvåårsrapporterna 2019 och 2021. Baserat på de senaste årens arbete beräknas kostnaden bli 20 000 EUR.

2.  Information: Fondens webbsida[4], som kommissionen har lagt upp på sin webbplats för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och som den driver i enlighet med artikel 12.2 i förordningen om fonden, kommer att uppdateras och utökas regelbundet, varvid varje ny del också översätts till alla EU-språk. Detta bidrar till att öka den allmänna medvetenheten om fonden och främja dess synlighet. En mindre upplaga av fondens halvtidsutvärdering kommer att göras tillgänglig i pappersformat, parallellt med en publicering på nätet. Fonden kommer också att behandlas i flera av kommissionens publikationer och audiovisuella aktiviteter i enlighet med artikel 11.4 i förordningen om fonden. Kostnaderna för alla dessa åtgärder beräknas till 20 000 EUR under 2018.

3.  Upprättande av en kunskapsbas och ett gränssnitt för ansökningar: Kommissionen fortsätter sitt arbete med att standardisera förfarandena för ansökningar till fonden och för förvaltningen av fonden så att funktionerna i SFC 2014 kan användas. På så vis kan ansökningar enligt förordningen om fonden förenklas och handläggningen påskyndas, och rapporter kan enklare sammanställas för olika behov. Också rapporteringsförfaranden är integrerade. En backofficemodul fungerar som ett gränssnitt mellan SFC och kommissionens redovisningssystem ABAC, vilket underlättar fondens finansiella transaktioner. Eftersom merparten av programplaneringen redan gjorts under de senaste åren, återstår nu främst finjusteringar och i förekommande fall anpassning av systemet till andra förändringar. Tack vare de lägre kostnaderna för programplanering och samma kostnader som tidigare för underhåll kommer mindre finansiering att krävas jämfört med tidigare år. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 80 000 EUR, vilket motsvarar fondens bidrag till fortsatt utveckling och uppdatering av SFC samt dess löpande underhåll.

4.  Administrativt och tekniskt stöd: Fondens expertgrupp med kontaktpersoner, bestående av en företrädare för varje medlemsstat, kommer att hålla tre möten (andra halvåret 2018/första halvåret 2019). Kostnaderna för dessa tre möten beräknas till totalt 105 000 EUR.

5.  För att främja nätverkssamarbete mellan medlemsstaterna kommer kommissionen att anordna två seminarier i vilka fondens genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter kommer att delta. I den mån det är möjligt, kommer dessa seminarier att äga rum kring samma datum som två av de tre expertgruppsmötena och man kommer främst att ta upp frågor som rör det praktiska genomförandet av förordningen om fonden på gräsrotsnivå. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 120 000 EUR.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 345 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 04 01 (CP)) och 40 02 43 (CE)) till fondens budgetpost (04 01 04 04 CND)).

Detta är det femte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som hittills har översänts till budgetmyndigheten under 2018.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2018)17342

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (COM(2018)0165)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2018/000 TA 2018 och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av anslagsöverföringen.

A)Det belopp på 345 000 euro som kommissionen föreslår ska anslås för tekniskt stöd under 2017 ligger under det högsta belopp på 0,5 % av det högsta årliga beloppet för fonden (150 miljoner euro i 2011 års priser) som fastställs i artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

B)Det föreslagna beloppet utgör en betydligt högre procentandel av det årliga belopp som avsatts för fonden under tidigare år.

C)Det tekniska stödet från kommissionen till medlemsstaterna stöder och förbättrar användningen av fonden genom att informera om ansökningarna och sprida bästa praxis bland medlemsstaterna.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag om ianspråktagandet av fonden för tekniskt stöd för kommissionen:

1.Europaparlamentet konstaterar att de åtgärder som kommissionen föreslagit som tekniskt stöd motsvarar de åtgärder som anges i artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.Europaparlamentet noterar ökningen på 35 000 EUR i 2018 års ansökan om tekniskt stöd från fonden jämfört med 2017. Parlamentet erkänner värdet av att hålla ytterligare ett sammanträde i fondens expertgrupp med kontaktpersoner som en del av förberedelserna inför nästa fleråriga budgetram.

3.Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte om fonden i syfte att sprida bästa praxis. Parlamentet stöder därför de två nätverksseminarierna om genomförandet av fonden utöver expertgruppens möten. Parlamentet förväntar sig att detta informationsutbyte även kommer att bidra till en bättre och mer detaljerad rapportering om hur framgångsrika åtgärderna är i medlemsstaterna, särskilt när det gäller stödmottagarnas återanställningsgrad.

4.Europaparlamentet välkomnar kommissionens beredvillighet att bjuda in ledamöter i fondens arbetsgrupp att delta i nätverksseminarier om fonden när så är möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen bjuda in parlamentet till dessa möten och seminarier i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen[1]. Parlamentet gläder sig över att arbetsmarknadens parter också har bjudits in att delta.

5.Europaparlamentet välkomnar avsikten att översätta nya delar på fondens webbplats till alla officiella EU-språk.

6.Europaparlamentet erkänner betydelsen av systemet för elektroniskt datautbyte (SFC 2014), som innebär att ansökningarna om stöd från fonden förenklas och handläggningen påskyndas, samtidigt som det blir lättare att sammanställa rapporter för olika behov.

7.Europaparlamentet noterar att förfarandet för att integrera fonden i SFC2014 har pågått i flera år och att kostnaderna för detta som belastar fondens budget har varit relativt höga. Parlamentet konstaterar att projektet nu har nått det skede då det endast behövs finjusteringar och anpassningar till eventuella ändringar, trots att de beräknade kostnaderna är desamma som under 2017.

8.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i fondförordningen måste informera de direkta mottagarna, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medierna och allmänheten om de åtgärder som finansieras genom fonden.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

EMPL-utskottets första vice ordförande och tillförordnad ordförande

  • [1]  Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 20.11.2010, s. 47.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett förslag till kommissionens beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta förslag ska antas av budgetutskottet den 16-17 maj 2018.

  I COM(2018)0165 föreslås att 345 000 EUR används för tekniskt stöd på kommissionens initiativ, enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden. Detta belopp kommer att användas för övervakning, insamling av uppgifter, informationsinsatser, upprättande av en kunskapsbas samt för administrativt och tekniskt stöd.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för ett anslag på ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Andrey Novakov

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 24 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy