Процедура : 2017/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2018

Внесени текстове :

A8-0173/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0247

ДОКЛАД     
PDF 957kWORD 132k
17.5.2018
PE 616.625v02-00 A8-0173/2018

относно модернизирането на образованието в ЕС

(2017/2224(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Кристина Либацка

Докладчик по становище (*):

Агнешка Козловска-Райевич, Комисия по заетост и социални въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно модернизирането на образованието в ЕС

(2017/2224(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

–  като взе предвид правото на образование съгласно посоченото в член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите,

–  като взе предвид член 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2015 г. относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения“ (COM(2016)0381), и резолюцията на Парламента от 14 септември 2017 г. относно „Нова европейска програма за умения“ (4),

–  като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа относно правото на образование,

–  като взе предвид член 2 от Протокол 1 към Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид Резолюция 1904 (2012) на Съвета на Европа относно правото на свобода на избор на образование,

–  като взе предвид съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Нови приоритети на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението“(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(6),

–  като взе предвид Декларацията от Париж от 17 март 2015 г. относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация,

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно последващи действия във връзка с прилагането на процеса от Болоня(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения – Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (SDW(2016)0195),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(8),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г., озаглавена „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г., озаглавено „Подобряване и модернизиране на образованието“ (COM(2016)0941),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г., озаглавено „Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота“ (COM(2017)0248),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г., озаглавено „Нов тласък за висшето образование в ЕС“ (COM(2017)0247),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 30 май 2017 г. относно проследяването на дипломираните лица (COM(2017)0249),

–  като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета от 30 май 2017 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (SDW(2017) 0322),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г. относно модернизирането на училищното и висшето образование,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г., озаглавен „Нова стратегия на ЕС в областта на образованието“,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 17 януари 2018 г. за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването (COM(2018)0023),

–  като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета от 17 януари 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (COM(2018)0024),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022),

–  като взе предвид Заключителния доклад на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, проведена в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември 2017 г.(11),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно „Образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“ — приети на 3090-о заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, проведено на 19 и 20 май 2011 г.(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 1984 г. относно свободата на образование в Европейската общност(13),

–  като взе предвид правото на образование съгласно посоченото в член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно интернационализацията на висшето образование(14),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 8 юни 2016 г., озаглавено „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ (JOIN(2016) 29), както и резолюцията по същата тема на Европейския парламент от 5 юли 2017 г.(15),

–  като взе предвид член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ),

–  като взе предвид Хартата на Съвета на Европа за образование по демократично гражданство и образование по правата на човека, приета в рамките на Препоръка CM/Rec(2010)7,

–  като взе предвид член 10 от Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид стратегическа цел Б от Пекинската декларация и платформа за действие (1995 г.),

–  като взе предвид членове 28 и 29 от Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и влязла в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално целите за устойчиво развитие 4 и 5,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0173/2018),

А.  като има предвид, че съгласно член 6, буква д) от ДФЕС областта на образованието и обучението е от компетентността на държавите членки, но ЕС играе жизненоважна подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателствата и целите и насърчаването и обмена на най-добри практики;

Б.  като има предвид, че правото на образование е основно право на човека и образованието във всичките си форми и на всички равнища трябва да притежава следните взаимосвързани и основни характеристики: a) наличност, б) достъпност, в) приемливост, и г) адаптивност,

В.  като има предвид, че европейският стълб на социалните права има за свой водещ приоритет предоставянето на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот;

Г.  като има предвид, че постигането на равни възможности е важна функция на образованието и следователно достъпът до образование трябва да бъде недискриминационен; като има предвид, че за тази цел са необходими повече усилия, за да се гарантира, че всички – с особено внимание спрямо най-уязвимите, хората с увреждания и със специални нужди, както и групите в неравностойно положение – се ползват от същите възможности за достъп до образование и завършване на образованието и обучението си, както и възможности за придобиване на умения на всички равнища;

Д.  като има предвид, че европейската образователна система представлява огромно богатство на културно, социално и езиково многообразие, като едновременно с това държавите членки споделят сходни образователни цели и предизвикателства – включително гарантирането на равен достъп до образование за всички – които могат да бъдат третирани на европейско равнище;

Е.  като има предвид, че способността на образователните системи да откликват на обществени, икономически и лични нужди зависи от тяхното качество, достъпност, разнообразие, ефикасност и справедливост, както и от наличието на адекватни човешки, финансови и материални ресурси;

Ж.  като има предвид, че е важно да се припомни, че образованието, включително образование на учителите, бе засегнато от икономическата и финансова криза и че публичното финансиране за образованието играе основополагаща роля в образователните системи в ЕС; като има предвид, че непрекъснатата и увеличена публична финансова подкрепа за образование, включително за учителите и техните условия на труд, както и за научноизследователска дейност, е от основно значение за гарантирането на свободно, приобщаващо и достъпно обществено образование;

З.  като има предвид, че образованието и обучението следва да допринасят за личностното развитие и израстване на младите хора с цел превръщането им в активни и отговорни граждани, готови да живеят и работят в един технологично напреднал и глобализиран свят, както и да им дават възможност да усвоят основен набор от компетентности за учене през целия живот, представляващи комбинация от знания, умения и нагласи, необходими за личностна реализация и развитие, активно гражданство и трудова заетост;

И.  като има предвид, че качеството на преподаването е важен определящ фактор за резултатите на учениците и студентите, поради което силната подкрепа за високото равнище на преподаването и на самите преподаватели е един от приоритетите за сътрудничество на равнище ЕС в образованието и обучението;

Й.  като има предвид, че правото на образование включва зачитане на свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения;

К.  като има предвид, че отвореният метод на координация, както се прилага в образованието, позволява на държавите членки да създадат и приложат обща стратегия за образованието и обучението, включително и онлайн платформата „Образование и обучение 2020“; като има предвид, че показателите на тази стратегия се анализират и оценяват ежегодно в публикацията „Обзор на образованието и обучението“, както по отношение на държавите членки, така и на ЕС като цяло;

Л.  като има предвид, че в последния „Обзор на образованието и обучението“, публикуван през 2017 г., Комисията признава, че независимо от продължаващия напредък в намаляването на броя на преждевременно напусналите системата на образованието и обучението, техният брой продължава да бъде много висок навсякъде в ЕС;

М.  като има предвид, че според резултатите от последното проучване на PISA (Програмата за международно оценяване на учениците) 20,6 % от учениците в Европа се сблъскват с проблеми при придобиването на основни умения в областта на четенето, математиката и точните науки, a значителен брой европейски граждани не разполагат с умения, свързани с грамотността; като има предвид, че това е повод за сериозно безпокойство по отношение на по-нататъшното учене, личностното развитие и адекватното участие в обществения живот и на пазара на труда;

Н.  като има предвид, че гарантирането на достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст за всяко дете е основен фактор за осигуряването на положителен старт в жизнения и образователния път;

О.  като има предвид, че качеството на персонала е основен фактор за услугите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст;

П.  като има предвид, че насърчаването на мобилността на студентите и персонала е важна част от европейските системи за висше образование, допринася за развитието на младите хора и може да насърчи икономическия и социалния напредък; като има предвид, че съществува необходимост от подобряване на качеството и по-голяма финансова подкрепа с оглед на разширяване на мобилността на студентите и персонала по програма „Еразъм +“;

Р.  като има предвид, че иновациите в областта на методологията и цифровите технологии са потенциален инструмент за разширяване на достъпа до съдържание и познание, но не могат да заместят личния контакт и обмена сред учениците и между учениците и преподавателите, нито следва да бъдат превръщани в приоритет на образователните системи;

С.  като има предвид, че равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, залегнал в Договорите, и следва да намери отражение във всички политики на ЕС, включително в областта на образованието и културата;

Т.  като има предвид, че образованието е мощен инструмент за преодоляване на неравенството между половете и дискриминацията, но то би могло също така често да възпроизвежда или изостря съществуващата дискриминация; като има предвид, че неравенството между мъжете и жените в областта на образованието възпрепятства личностното развитие и заетостта и засяга редица социално-културни аспекти;

У.  като има предвид, че въпреки факта, че жените наброяват две трети (57,6%) от всички дипломирани лица с висше образование, разликата в заетостта между мъжете и жените през 2015 г. беше 11,6 процентни пункта;(16)

Познанието като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите

1.  заявява, че всеобщото качествено образование представлява съществен елемент на личното, културното, професионалното и общественото развитие в едно основано на знанието общество;

2.  счита, че защитата на общите европейски ценности, както и постигането на икономическите и социалните цели на ЕС, както и целите с областите на конкурентоспособността и устойчивия растеж, са свързани с качеството на образованието чрез насърчаване на демократичните ценности, правата на човека, социалното сближаване, интеграцията и личностния успех;

3.  подчертава основната роля на образованието в моделирането на бъдещето на Европа както в икономическо, така и в социално отношение, както и в удовлетворяването на потребностите на европейските граждани и изграждането на общност от разнообразни граждани, обединявани от общи основни ценности;

4.  подчертава, че качествените системи на образование и обучение насърчават активното гражданство и общите ценности, и като такива формират едно отворено, приобщаващо, плуралистично, демократично и толерантно общество;

5.  подчертава ролята на образованието за подпомагането на учащите се за развиване на морални и граждански ценности и за превръщането им в активни, отговорни и прогресивно мислещи членове на обществото, които са в състояние да упражняват и защитават своите демократични права и отговорности в обществото, да ценят многообразието, да играят активна роля в демократичния живот и да поемат отговорност за себе си и за своите общности; подчертава, в тази връзка, значението на образованието в областта на гражданството, гражданското поведение, етичните норми и опазването на околната среда;

6.  подчертава, че за да могат младите хора да се изправят пред предизвикателствата, да се превърнат в активни европейски граждани и да пожънат успех в живота и на пазара на труда, като същевременно спомогнат за оформянето на бъдещето на света, качественото и приобщаващото образование трябва да им предостави необходимите знания, умения, медийна грамотност и критично и независимо мислене, както и демократични нагласи;

7.  подчертава, че осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование е от ключово значение за постигането на социално сближаване, борба с бедността, със социалното изключване на хората в неравностойно и уязвимо положение, и както и със свързаните с пола стереотипи, и поради това все още е най-голямата помощ за социалната мобилност;

8.  отбелязва, че качественото образование може да засили иновациите и научноизследователската дейност в Европа, отговарящи на потребностите и носещи полза на обществото;

9.  признава значението на образованието в развиването на културни познания и умения и поощряването на културното развитие; насърчава по-близкото полезно взаимодействие между образованието и секторите в областта на културата чрез оказване на подкрепа за активната роля на културата и изкуството в контекста на формалното, самостоятелното и неформалното образование;

10.  отбелязва ролята, която играе образованието в създаването на нагласи за учене през целия живот, които помагат на хората да се адаптират към променящите се изисквания на съвременния свят;

11.  припомня, че училищата и образователните институции изпълняват ключова роля в създаването и подхранването на положителна нагласа към ученето, включително през целия живот;

Променящата се реалност в образованието и свързаните с нея предизвикателства

12.   счита, че един всеобхватен подход към образователните политики, със силна политическа и обществена подкрепа, е от съществено значение за процеса на реформи в образованието, и че за постигането на тези цели е от съществено значение да се включат както обществото като цяло, така и всички имащи отношение и заинтересовани страни, включително родителите;

13.  счита, че ефективното управление и подходящото финансиране за всички образователни институции, съвременните качествени образователни ресурси и обучение, мотивираните и компетентни преподаватели, както и ученето през целия живот, са от решаващо значение за постигането на равнопоставеност, многообразие и високи постижения в образованието;

14.  подчертава потенциала на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и иновациите, като инструменти за предлагане на нови възможности в областта на образованието, с цел постигане на индивидуалните потребности на учащите по по-ефективен начин (включително специални образователни потребности), и увеличаване на гъвкавостта при ученето и преподаването, персонализирането и отговорността, както и насърчаване на интерактивни форми на сътрудничество и комуникация;

15.  подчертава възможностите, които цифровизацията и създаването на общи образователни платформи предлагат за съвременното образование, особено що се отнася до дистанционното обучение, дистанционното и смесеното обучение, което би трябвало да позволи по-голяма гъвкавост в образованието чрез съобразяването му в по-голяма степен с индивидуалните житейски ситуации на учащите се и по този начин да благоприятства ученето през целия живот, качеството на образованието, достъпността и развитието на умения в бъдеще; подчертава необходимостта от съобразени с възрастта ИКТ и медийни учебни програми, отчитащи детското развитие и благосъстояние и подчертава значението както на отговорното ползване, така и на критичното мислене;

16.  отбелязва, че ефективното учене и преподаване посредством цифровите технологии изисква компетентно ниво на цифрови умения, висококачествени учебни ресурси, обучение за адаптиране на технологиите за педагогически цели и насърчаване на нагласите и мотивацията, необходими за пълноценното участие в цифрова среда; счита, че цифровите умения и медийната грамотност следва да бъдат съществен елемент от политиките в областта на образованието и да включват, наред с другото, граждански умения и критично мислене; подчертава значението на критичната оценка на източниците и тяхната надеждност, както и това на проектите за медийна грамотност в тази връзка;

17.  признава, че в един все по-глобализиран и цифровизиран свят са необходими иновационни и подходящи методи на учене, преподаване и оценка, както и подходяща образователна инфраструктура, която да позволява работа в група и преподаване в екип и стимулира творческото мислене и решаването на проблеми заедно с други прогресивни методи на преподаване; припомня значението от включването на учащите се, преподавателите и останалия училищен персонал в оценката на това дали и как са били постигнати учебните цели;

18.  отбелязва, че са необходими усилия за адаптиране на образователната парадигма, така че да балансира между акцентиращия върху преподавателя подход и този, ориентиран към съдържанието, да бъде приспособена по по-индивидуален и конкретен начин към учащите се, техните житейски обстоятелства, основаващ се на разбирането подход, комбиниращ методите на обучение, адаптирани към традиционните и онлайн модели на обучение, като по този начин се засилва персонализирането на образователния процес и се увеличава делът на продължаващите и завършилите образованието си;

19.  подчертава, че образователната система би следвало да насърчава и разработва интердисциплинарния, кооперативен и креативен подход, както и работата в екип, насочени към придобиването от страна на учениците и студентите на знания и умения, включително трансверсалните и междуличностните умения, както и на професионални, трансверсални, социални и граждански умения;

20.  припомня, че предоставянето на качествено преподаване и учене е продължителен процес, който включва диалог, споделяне и обсъждане на въпроси, и на който следва да се даде приоритет при модернизирането на образованието;

21.  подчертава, че улесняването на равния достъп до качествено приобщаващо образование е от съществено значение за независимостта и интеграцията в обществото на учащите се лица с увреждания; призовава държавите членки да улеснят достъпа до всеобщо, приобщаващо и качествено образование, като вземат предвид потребностите на всички учащи се с всякакви видове увреждания, което означава, например, осигуряване на двуезично, приобщаващо образование за глухите деца по отношение на техните специални езикови нужди; призовава учебните заведения да окажат както официално, така и неофициално, диференцирани услуги, а също и допълнителна помощ, използвайки също потенциала на новите технологии, с цел удовлетворяване на индивидуалните нужди на всички обучаващи се; призовава Комисията да наблюдава училищата по отношение на тяхната политика на неотхвърляне и да определи специфични за хората с увреждания показатели в рамките на стратегията „Европа 2020“;

22.  отбелязва, че европейското образование следва да има за основни цели развитието на логическото мислене, разсъдителността и научното любопитство; отбелязва, че то следва да е в състояние да надгражда върху основите на художествена, научна и техническа хуманистична култура; отбелязва, че като изхожда от конкретната реалност на местния, регионалния, националния и европейския живот, обучението следва да допринася за решаване на националните и европейските проблеми и да повишава осведомеността за проблемите на международната общност;

23.  признава значението на индивидуалните различия за познавателните способности и характеристиките на личността, които си взаимодействат със социалните фактори и с факторите на околната среда, за да повлияят на учебните резултати; във връзка с това изтъква, че образованието е по-ефективно, равнопоставено и справедливо, когато тези различия са взети предвид;

24.  признава, че в един конкурентен свят е от съществено значение европейските таланти да се откриват и насърчават възможно най-рано;

25.  подчертава, че постигането на по-високи учебни резултати по принцип е свързано със стимулирането на високите постижения сред талантливите студенти; във връзка с това отбелязва значението на разработването на подходящи програми за интервенция с цел развиване на психологическите характеристики, необходими за максималното разгръщане на човешкия потенциал;

26.  изтъква необходимостта от отдаване на значение на визуалната грамотност като ново житейско умение, като отчита, че в днешно време хората общуват много повече посредством изображения, отколкото посредством традиционни средства;

27.  отбелязва с интерес предложението за създаване на Европейско образователно пространство, представено по време на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, проведена в Гьотеборг през 2017 г.; припомня, че тази инициатива следва да благоприятства сътрудничеството, взаимно признаване на дипломите и квалификациите и по-голяма мобилност и растеж;

28.  подкрепя заключенията на Съвета от 14 декември 2017 г., където се призовава за насърчаване на мобилността и участието на студентите в образователни и културни дейности, включително чрез „европейската студентска карта“, което следва да улесни признаването на университетските кредити, придобити в други държави членки;

29.  счита, че „Еразъм +“ е водеща програма на ЕС в областта на образованието, и че нейното въздействие и популярност напълно се доказаха през годините; ето защо призовава за значително увеличаване на бюджета на програмата в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г., така че тя да стане по-достъпна и приобщаваща и да може да достигне до повече учащи се и преподаватели;

30.  подчертава, че младежката безработица е явление в цяла Европа, данните за което сочат, че възлиза на около два пъти над общото средно равнище на безработица; изразява загриженост относно тревожно високите равнища в средиземноморските държави членки, с върхови стойности в Испания (44,4 %), Италия (37,8 %) и Гърция (47,3 % младежка безработица и 30,5 % за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET)), по данни на Евростат;

31.  посочва, че независимо от наличието на 2 милиона свободни работни места в ЕС, над 30% от квалифицираните млади хора с висше образование заемат работни места, които не отговарят на техните умения или стремежи, докато едновременно с това 40% от европейските работодатели срещат трудности при намирането на хора с необходимите умения(17);

32.  потвърждава, че е необходимо образователните системи на всички равнища да вземат предвид свързаното с половете измерение, което отчита потребностите на хората, страдащи от множествени форми на дискриминация, включително хората с увреждания, хората, които се идентифицират като ЛГБТИ, и тези от маргинализираните общности;

Образование и грижи в ранна детска възраст

33.  подчертава, че качествените и достъпни образование и грижи в ранна детска възраст създават основа за по-справедливи и ефективни образователни системи, а също така гарантират личностното развитие, благоденствието на личността и по-нататъшното учене;

34.  подчертава големите ползи за всички деца, особено за тези от групите в неравностойно положение, от участие в образованието и грижите в ранна детска възраст, и в този контекст подчертава колко е важно да се гарантира, че всички деца могат да имат достъп до образование и грижи в ранна детска възраст; със загриженост отбелязва в тази връзка, че в няколко държави членки търсенето на образование и грижи в ранна детска възраст е по-голямо от предлагането, по-специално за по-малките деца;

35.  подчертава значението на наблюдението на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, за да могат децата да развият когнитивните си умения и да се определи дали се зачитат най-висшите интереси на децата;

Училищно образование

36.  разглежда всички училища като автономни центрове за благоприятстване на критичното и творческото мислене, както и за насърчаване на демократичните ценности и активното гражданство; счита, че училищата следва да се съсредоточат върху подпомагането на младите хора да придобият уменията, необходими за разбиране и използване на наличната информация, както и за развиване на тяхната самостоятелност на учене и езикови умения;

37.  отбелязва, че специфичните потребности на всички ученици следва да бъдат поставени в центъра на ефективното функциониране на училищата, което изисква поставянето на общи цели и по-ясен план за тяхното постигане, както и тясно сътрудничество на цялата училищна общност и заинтересованите страни, когато е целесъобразно;

38.  счита, че модерните учебни програми следва да се основават на компетентностите, да повишават личните умения, уменията за отговорно към здравето и ориентирано към бъдещето управление на живота и следва да се съсредоточават върху формиращото оценяване и физическото и емоционално благоденствие на учениците; счита, че всеки ученик следва да разполага с възможността да осъществи своя интелектуален потенциал; подчертава, че развитието и укрепването на уменията е непрекъснат процес, който оперира през всички нива на образованието и на пазара на труда, и че уменията и компетентностите следва да бъдат взети предвид както в образователния процес, така и при признаването на образователните квалификации;

39.  подчертава, че овладяването на основни умения за четене и смятане е от основно значение за учениците с цел обезпечаването на тяхното по-нататъшно учене и личностно развитие и придобиването на цифрова компетентност; подчертава, че стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) и изготвената от Комисията „Нова европейска програма за умения“ следва да допълват националните действия и да оказват подкрепа на държавите членки в това отношение; призовава държавите членки и образователните институции да засилят основните умения посредством обучение, основано на проекти и разрешаване на проблеми, наред с други решения;

40.  счита, че държавите членки следва да гарантират, че никой не напуска училище без основни умения, включително основни цифрови умения; подчертава, че повечето работни места днес изискват по-добра езикова и математическа грамотност, цифрови и други важни умения, ето защо модерните образователни системи следва да съчетават едновременно осемте ключови компетентности, посочени в предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот, които също включват знания и нагласи; приветства факта, че предложението също определя цифровите умения като основни умения;

41.  счита, че независимо от въздействието на новите технологии върху образованието, училищата трябва да продължават да бъдат основна учебна среда за разгръщане на потенциала на всеки човек, като предоставя пространство и време за личностно и социално развитие;

42.  обръща внимание на факта, че предоставянето на по-голяма автономност на училищата по отношение на учебните програми, оценяването и финансирането доказано води до по-добро представяне на учениците, при условие че има ефективно училищно управление и отчетност за ученето на учениците от страна на училището;

43.  подчертава положителното въздействие на културното и езиковото многообразие в училищата върху езиковото и когнитивното развитие на учениците, както и върху насърчаването на осведомеността относно различните култури, уважението и плурализма;

44.  подчертава необходимостта от изучаването на чужди езици с оглед владеенето на два езика освен майчиния, както и на насърчаването на преподаването на поне два предмета в средните училища на език, различен от майчиния;

45.  изтъква, че обменът между средните училища има силно въздействие за насърчаване на учениците да придобият умения, компетенции, нагласи и ценности, присъщи на динамичното европейско гражданство, както и за развитието на критично и конструктивно мислене;

46.  подчертава, че е необходимо училищата да станат по-отворени, за да се даде възможност за признаване на неформалното и самостоятелното учене и за по-плавен преход между различните образователни програми (например техническите и академичните);

47.  подчертава, че учащите се следва да бъдат насърчавани да използват техники за самооценка, за да измерват напредъка си в обучението; насърчава образователните институции да гарантират надеждността на информацията от инструментите за обратна връзка, като използват съчетание от няколко инструмента, като например въпросници за учащи, целеви групи, кутии за предложения;

48.  подчертава важността на воденето на активен живот чрез спорта; подчертава в тази връзка необходимостта от популяризиране и отдаване на по-голяма роля на физическата дейност и физическото образование в образователните програми на всички равнища, с повече възможности за развитие на сътрудничеството между учебните заведения и местните спортни организации; насърчава образователните инициативи и извънкласните дейности с цел оказване на подкрепа за удовлетворяване на индивидуалните потребности и интереси на учениците, като едновременно с това се изграждат и връзки с местните общности;

49.  подчертава значението на качественото образование, професионалното обучение и обществените и доброволческите дейности за засилване на статута на обучението в процеса на работа;

50.  отбелязва, че значителен брой нови работни места се създават в секторите, свързани с възобновяемите енергийни източници, и че на „зелените“ сектори и професии следва да бъде отделено съответно внимание в училищните програми;

51.  подчертава, че уменията за управление на информацията, критичното мислене и способността за прилагане на придобитите знания са ключови цели на академичното образование;

52.  отчита необходимостта от укрепване на триъгълника на знанието и подобряване на връзките между научните изследвания и преподаването чрез разпределяне на подходящи ресурси за свързаните програми и като се гарантира, че студентите, които участват в програми за научни изследвания, получават необходимите финансови средства за провеждане на своята научноизследователска дейност;

53.  счита, че системите за висше образование следва да бъдат по-гъвкави и отворени и че двойните пътеки за обучение в университетите и висшите учебни заведения следва да бъдат засилени, по-специално чрез насърчаване на чиракуването, като се позволи признаването на неформалното и самостоятелното учене, по-плавен преход между различните степени на образование, включително прехода между професионалното образование и обучение и висшето образование, както и различните форми на изпълнение на програмите; изтъква, че това следва да се основава на по-доброто разбиране на постиженията на дипломираните лица;

Висше образование

54.  подчертава, в контекста на създаването на Европейско образователно пространство, значението на подкрепата спрямо сътрудничеството и надграждането на потенциала на всички европейски университети и студенти с цел стимулиране на работата в мрежа, международното сътрудничество и конкуренцията;

55.  счита, че един всеобхватен подход към интернационализацията, включително повишаване на мобилността на персонала и студентите (в това число по време на стаж и чиракуване), както и международното измерение на учебните програми и преподаването, на научноизследователската дейност, сътрудничество и допълнителните дейности, следва да бъдат важен съставен елемент от европейските институции за висше образование;

56.  насърчава поставянето на по-силен акцент върху интердисциплинарните програми за обучение и стимулира успоредното популяризиране на науките, технологиите, инженерството, изкуството и математика (НТИИМ); подчертава необходимостта от подкрепа за включването на жените и други слабо представени групи в професии в областта на НТИИМ;

57.  застъпва се за задължителното ангажиране на висшето образование с обществото като цяло с цел насърчаване на иновативния растеж и социалното благополучие; счита, че сътрудничеството между висшите учебни заведения (ВУЗ) и външните заинтересовани страни е желателно, тъй като последните могат да допринесат със знания и експертен опит в разработването и осъществяването на програми за висше образование; подчертава обаче, че отговорността за вземане на решения трябва винаги да бъде на студентите и педагозите;

58.  признава ключовата роля на академичните среди и студентите за разпространението на знания, емпирични резултати и факти сред широката общественост; в това отношение насърчава икономически и политически независимите начини изследвания, които са подходящи и от полза за обществото;

59.  подчертава ролята на основаващото се на изследователска дейност образование и на педагогическите научни изследвания като средство за стимулиране на активното учене, насърчаване на повишаването на уменията и подобряване на методологията за преподаване;

60.  подчертава, че учащите се следва да бъдат насърчавани да използват техники за самооценка, за да измерват напредъка си в обучението;

Учителят като гарант на качественото преподаване

61.  счита, че преподавателите и техните умения, ангажираност и ефективност, се намират в основата на образователните системи;

62.  подчертава необходимостта от привличане в преподавателската професия на по-голям брой мотивирани кандидати със солиден академичен или професионален опит и педагогически компетенции; призовава за подходящи процедури за подбор и за конкретни мерки и инициативи за подобряване на статута на учителите, тяхното обучение, професионални възможности, условия на труд, включително възнаграждението, като се избягват несигурните форми на заетост, социални права, безопасност и защита, както и да предоставят на учителите подкрепа, включваща програми за наставничество, обучение между партньори и обмен на най-добри практики; призовава Комисията да насърчава по-голямо равенство между половете в преподавателската професия;

63.  изтъква значението на преструктурирането на образованието на учителите и инвестициите в него още от първоначалния етап и през цялото им професионално развитие, за да могат да придобият стабилни и актуални знания, умения и компетентности, които са особено важни за един висок стандарт на преподаване, използващ разнообразни методи, като например дистанционното образование, възможно благодарение на цифровите технологии за обучение; подчертава значението на непрекъснатото професионално развитие на учителите, включително осигуряването на опреснителни курсове и програми за обучение през целия живот и възможностите за преквалификация и повишаване на квалификацията в хода на професионалната им кариера, които предлагат практически решения за предизвикателствата, с които се сблъскват учителите в работата си в класната стая, както и възможности за участие в международни обмени на учители, така че да бъде благоприятствана институционалната учебна култура;

64.  изразява съгласие, че висококачественото педагогическо, психологическо и методологично обучение на преподавателите в училищата и висшето образование е ключова предпоставка за успешното образование на бъдещите поколения; подчертава в тази връзка значението на обмена на най-добри практики и развиването на умения и компетентности чрез международно сътрудничество, програми за мобилност като „Еразъм +“ и платени стажове в други държави членки;

65.  подчертава основната роля на преподавателя в създаването на приобщаваща учебна среда, което изисква прилагането на широк кръг от методи и подходи за удовлетворяване на различните потребности, давайки по този начин възможност на всички ученици да вземат участие в разработването, реализирането и оценката техните учебни резултати; потвърждава решаващата роля на преподавателите като проактивни напътственици и наставници, които учат как да се оценява информацията, оказват подкрепа за справяне с предизвикателствата и подготвят учащите се за живота;

66.  счита, че участието на преподавателите и училищните ръководители в модернизирането на образователните системи е от съществено значение за ефективните процеси на реформи и за мотивацията на преподавателския състав за допълнително подобряване на училищните политики;

67.  счита, че една широкообхватна политика в областта на училищното образование трябва да гарантира ефективна подкрепа на преподавателите, за да се гарантира постигането на образователните цели, благоприятна училища среда, ефикасно училищно функциониране и развитие и основано на споделянето управление;

68.  отчита важната роля на преподавателите, както и на сътрудничеството между родителите, учителите и училищните органи в рамките на формалното, неформалното или самостоятелното образование в подкрепа на настоящите и бъдещите поколения; във връзка с това насърчава засиленото сътрудничество между всички участници във формалното, неформалното и самостоятелното учене;

69.  счита, че засиленото сътрудничество между училищните преподаватели, изследователите и университетските преподаватели е полезно за всички заинтересовани страни и води до подобряване и актуализиране на учебното съдържание, учебните практики и педагогиката, както и до насърчаване на иновациите, творчеството и новите умения;

Препоръки

70.  счита, че Европейското образователно пространство следва да се съсредоточи върху постигането на общи цели, включително осигуряването на качествено образование за всички, и трябва да бъде създадено въз основа на привеждане в съответствие, но и критична оценка на съществуващите политики и образователни тенденции и данни за ЕС и извън него, с оглед гарантирането на последователност, логическа свързаност и постижими резултати, като същевременно дава нов тласък за развитието им и зачита принципите на предоставяне на правомощия, субсидиарност, свобода, пропорционалност и институционална и образователна автономия;

71.  счита, че Европейското образователно пространство не следва да застрашава, нито да замества процеса от Болоня, тъй като последният по-скоро трябва да се развие и да укрепне; подчертава значението на взаимовръзките и допълването между Европейското образователно пространство и Европейското пространство за висше образование;

72.  призовава държавите членки да подкрепят създаването на Европейско образователно пространство и да засилят сътрудничеството при разработването и изпълнението на неговите цели; във връзка с това призовава Комисията да гарантира споделянето на идеи и добри практики с оглед на постигането на тези цели;

73.  подкрепя, като основа за засилено сътрудничество, обхващащо институциите за висше образование във и извън ЕС, създаването на европейска мрежа от университети, основана на подхода „отдолу-нагоре“ и на инициативи на самите университети, които следва да допринесат, наред с другото, за това Европейското образователно пространство да стане по-иновативно, жизнено и привлекателно пространство за обучение и научни изследвания;

74.  призовава държавите членки да признаят образованието за инвестиция в човешки капитал и да предоставят повече публично финансиране с прозрачен характер за осъществяването на инициативи, насочени към подобряване на качеството, приобщаването и равнопоставеността в образованието и обучението;

75.  подчертава, че увеличаването на инвестициите в системите на образованието и обучението, както и тяхното модернизиране и адаптиране, представляват решаващо условие за социалния и икономическия напредък; поради това подчертава, че е важно да се гарантира, че в новия програмен период на многогодишната финансова рамка за периода 2020 – 2026 г. се дава приоритет на социалните инвестиции, особено тези в образованието и обучението за всички;

76.  във връзка с подобряването на приобщаването и гарантирането на свободата на избор на образование, насърчава предоставянето на подходяща финансова подкрепа за учебните заведения от всички категории и равнища, както публични, така и частни с нестопанска цел, при условие че предлаганият образователен проект се основава на принципи, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и съобразени с действащите в държавата членка правни системи, правила разпоредби по отношение на качеството на образованието и използването на тези средства в съответната държава членка;

77.  счита, че е крайно време да се извършат необходимите инвестиции в образователната инфраструктура в по-слабо развитите региони, като инвестициите винаги се координират внимателно, за да се адаптират към особеностите на съответния регион; изтъква, че във връзка с това е особено важно да бъдат създадени условия за повишаване на подкрепата от страна на Европейската инвестиционна банка и от европейските фондове за регионални инициативи за развитие на образованието;

78.  призовава Комисията и държавите членки да обменят опит и най-добри практики относно механизмите и методите за публично финансиране, включително финансиране, основано на резултатите, и финансиране на научни изследвания на конкурентна основа, с оглед на постигането на устойчиво и прозрачно диверсифициране на финансирането;

79.  призовава за засилено сътрудничество между държавите членки в модернизирането на образованието; настоятелно призовава държавите членки да започнат прилагането на принципите на европейския стълб на социалните права, който предоставя средства за намаляване на неравенствата в Европа посредством образование, обучение и учене през целия живот;

80.  подчертава ролята на европейския семестър за насърчаването на националните реформи, по-специално чрез определянето на свързаните с образованието препоръки, специфични за всяка държава;

81.  очаква планът за действие в областта на цифровото образование да окаже подкрепа на държавите членки и образователните институции за по-доброто и по-ефективното използване на авангардни технологии в ученето, преподаването и оценяването, които са съобразени с възрастта и развитието и отговарят на стандартите за осигуряване на качеството; счита, че всеки план за действие в областта на цифровото образование следва да установява и редовно да оценява връзката между цифровите средства за образование и квалификационните рамки, основаващи се на учебните резултати;

82.  препоръчва държавите членки и образователните институции да насърчават ориентираните към учащия се, индивидуализирани методи за обучение, включително специализирани курсове, които се основават на и съчетават академичния и професионалния опит на обучаващите се, както и иновативните методи и взаимодействия между преподаватели и учащи се, за да се подкрепи продължаващото образование и постигането на очакваните резултати по отношение на обучението, при което учащите се биват активни участници в собственото си обучение;

83.  призовава държавите членки да възприемат цялостен подход по отношение на образованието и да предоставят на учащите се конкретни, гъвкави възможности за учене, които могат да им осигурят необходимите основни компетентности за успешно навлизане на пазара на труда;

84.  призовава за засилено включване на поставящото въпроси, активно, основано на проекти и разрешаване на проблеми учене в образователните програми на всички нива, с цел насърчаването на сътрудничеството и работата в екип; препоръчва образователните системи да се стремят към укрепване на универсалните, междуличностните и житейските умения;

85.  отново изтъква, че правото на образование, от детската градина до университета, трябва да бъде гарантирано за всички хора с увреждания и подчертава значението на наличието на подходящо учебно и техническо оборудване, мерки за оценка и квалифициран персонал, който да гарантира на лицата с увреждания ефективно упражняване на това право;

86.  подкрепя и насърчава предприемането на действия относно развиването на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение; припомня съществуващия ангажимент в тази област, посочен в заключенията на Съвета от 30 май 2016 г.; в този контекст призовава Комисията да координира разработването на политики на равнището на ЕС в областта на медийната грамотност с оглед на разпространението на актуални знания и най-добри практики в тази сфера; призовава Комисията и държавите членки да разработят конкретни мерки с цел насърчаване и подкрепа на проекти в областта на медийната и цифровата грамотност, като например пилотния проект за медийна грамотност за всички, както и да създадат широкообхватна политика в областта на медийната и цифровата грамотност, със специален акцент върху училищното образование;

87.  насърчава държавите членки да осигурят възможности за развиване на ключови компетентности с оглед придобиването и поддържането на умения, като се обръща специално внимание на основните умения, дисциплините от областите на НТИИМ , езиковите умения, предприемаческите умения, уменията в областта на цифровите технологии, творчеството, критичното мислене и работата в екип; насърчава Комисията и държавите членки да улеснят използването на рамката на ЕС относно ключовите компетентности във всички образователни ситуации и да осигурят възможност за нейното прилагане към формалното, неформалното и самостоятелното учене, повишавайки по този начин в максимална степен потенциала ѝ като изключително важен инструмент на ученето през целия живот;

88.  насърчава държавите членки да повишат обществената осведоменост относно ученето през целия живот и да интегрират принципа за равенство между половете при разработването на съответните политики и програми, по-специално с фокус върху жените с по-ниска степен на образование, както в градските, така и в селските райони, за да им се осигурят възможности за повишаване на уменията;

89.  подкрепя по-високата цел на ЕС за участие в ученето през целия живот; във връзка с това призовава Комисията да предложи препоръки за най-добри практики с оглед на постигането на тази амбициозна цел; насърчава поставянето на по-силен акцент върху ученето през целия живот на всички равнища на образованието; в този контекст подчертава ролята на висшите учебни заведения за реализирането на стратегията за учене през целия живот, за образованието на професионално активните хора, за развиването на компетентности и за формирането на култура на учене за хората от всички възрасти и с различен произход;

90.  насърчава Комисията да окаже подкрепа на държавите членки в разработването, насърчаването и укрепването на програми за обучение и образование, като се улесни обучението за възрастни и активното им включване в образователната система; припомня, че обучението и образованието за възрастни следва да предоставя различни пътища и гъвкави възможности за учене, включително подкрепа за хората при използването на съответните пътеки за учене през целия живот, т.нар. „програми за втори шанс“, предназначени за хора, които никога не са посещавали училище, както и за преждевременно напусналите училище и прекъсналите обучението си; призовава Комисията да изпълни ангажиментите, като например гаранцията за уменията, предвидена в Новата европейска рамка за умения, и да предприеме действия за подобряване на възможностите за заетост на нискоквалифицираните възрастни в ЕС;

91.  призовава държавите членки да разработят проекти за връзка между поколенията, за да се улесни разбирането на предизвикателствата, пред които са изправени възрастните хора, както и да им се предоставят възможности да споделят своите умения, знания и опит;

92.  насърчава развитието на взаимодействия и сътрудничество между формалното, неформалното и самостоятелното образование; приветства напредъка, постигнат през последните няколко години в посока към изпълнението на препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене до 2018 г.; призовава държавите членки да продължат да полагат усилия и след 2018 г. за по-нататъшното подобряване на прилагането на тези препоръки, както и да установят съответните правни рамки и да създадат всеобхватни стратегии за създаване на условия за валидиране; подчертава, че признаването на самостоятелното и неформалното учене, включително чрез безплатни онлайн курсове, е от основно значение за отваряне на образованието за лицата в по-неравностойно положение;

93.  подчертава ключовата роля на родителите като част от триъгълника в образованието при оказването на подкрепа при обучението на децата; изтъква ползата от участието на родителите в образованието на децата за постигането на по-високи резултати на учениците, както и за тяхното благоденствие и училищно развитие;

94.  призовава Комисията да подкрепи трансграничните инициативи в областта на отвореното обучение онлайн;

95.  подчертава, че качеството на образованието следва да се измерва със степента, до която учащият е придобил не само знания и умения, но и способност да преследва и постига цели, свързани с ученето през целия живот и творчеството;

96.  подкрепя Комисията в създаването на информационно табло в подкрепа на развитието на ключови компетентности, както и на основани на компетентности образование, учене и обучение;

97.  призовава държавите членки да се борят с основаните на пола стереотипи в образованието, за да гарантират, че жените имат същите възможности и свобода на избор на професионално развитие по свое желание; в този контекст изразява загриженост във връзка с трайните стереотипи в материалите за обучение в някои държави членки и различните очаквания на учителите по отношение на поведението на момичетата и момчетата; посочва необходимостта от включване на принципа за равенство между половете в първоначалното и непрекъснатото обучение на учителите, както и в практиките на преподаване, за да се премахнат пречките пред реализирането на пълния потенциал на учащите се, независимо от техния пол; призовава държавите членки, при прилагане на принципа на равенството между половете в образователните програми и учебните планове на регионалните образователни системи, да обръщат специално внимание на най-отдалечените региони, като се имат предвид регистрираните там високи нива на насилие срещу жените; подчертава, че образователните системи на всички равнища трябва да включват измерението на пола и да отчитат потребностите на хората, които са жертви на дискриминация;

98.  насърчава държавите членки да насърчават принципите на равенство и недискриминация в образователните институции, било то чрез формално или неформално обучение;

99.  препоръчва на Комисията и/или държавите членки да създадат и да насърчават европейска/национална награда, насочена към въпроса за равенството между мъжете и жените в образователните институции, с цел насърчаване на най-добрите практики;

100.  подчертава, че образованието е основен инструмент за социалното приобщаване и за подобряване на уменията и квалификациите сред мигрантите и бежанците, били те непълнолетни или пълнолетни лица; насърчава, в този контекст, обмена на най-добри практики за интеграция чрез образование и утвърждаване на общите ценности, подобряване и улесняване на признаването на дипломи и квалификации, предоставяне на стипендии и създаване на партньорства с университетите в държавите на произход, както и надграждане на основата на ценния опит на образователните коридори;

101.  подчертава, че трябва да бъдат положени повече усилия, за да се гарантира достъпът до образование и обучение на всички равнища за ученици от автохтонните малцинства и да бъдат подкрепяни образователните институции, които предоставят услуги на майчиния език на местни етнически или езикови малцинства; призовава Комисията да засили насърчаването на програмите, насочени към обмена на опит и най-добри практики по отношение на образованието на регионалните и малцинствените езици в Европа; насърчава държавите членки да улеснят развитието на преподаването на майчиния език на учениците и студентите;

102.  насърчава държавите членки да повишат равнищата на компетентност по чужди езици чрез използването на добри практики, като например официалното сертифициране на чуждестранни езикови умения преди навършване на определена възраст;

103.  приканва държавите членки и Комисията да създадат иновативни и гъвкави схеми за безвъзмездни средства за подпомагане на таланта и творческите и спортните способности в областта на образованието и обучението; подкрепя държавите членки, които се стремят да въведат схеми за стипендии за доказано надарени в областта на образованието, изкуствата и спорта ученици;

104.  във връзка с това приветства съобщението на Комисията относно „Нова европейска програма за умения“(18), в което се предлагат решения за проблема с несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и недостига на умения и за начините на намиране на правилната система на признаването на умения; в тази връзка насърчава държавите членки да създадат качествени двойни системи за образование (които да имат максимална стойност от гледна точка на цялостното личностно израстване и развитието на умения за учене през целия живот) и професионално обучение в координация с местните и регионалните участници, и в съответствие със специфичното естество на всяка образователна система; отбелязва предимствата и нарастващата привлекателност на хибридните системи за професионално образование и обучение, които обединяват в еднаква степен устойчиви програми за учене в училище и в процеса на работа;

105.  препоръчва подобряването на образователното ориентиране като съществен инструмент за гъвкаво преминаване през различни образователни системи, чрез същевременно обогатяване и осъвременяване на собствените знания и умения;

106.  подкрепя и насърчава образователното и професионалното ориентиране като основна задача на образованието за индивидуалното и социалното развитие на младите поколения;

107.  счита, че предприемачеството е двигател на растежа и на създаването на работни места и също така представлява начин за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката, което спомага за овластяването на жените;

108.  подчертава, че социалното предприемачество е разрастваща се сфера, която може да стимулира икономиката, като същевременно намали лишенията, социалното изключване и други обществени проблеми; поради това счита, че обучението по предприемачество следва да включва социално измерение и да засяга теми като например справедливата търговия, социалните предприятия, социалната отговорност на предприятията и алтернативните бизнес модели като кооперациите, за да се положат усилия за постигане на по-социална, приобщаваща и устойчива икономика;

109.  призовава държавите членки да се съсредоточат върху образованието в областта на предприемачеството и финансите, доброволчеството и владеенето на чужди езици в образователните си системи и също така да отдават приоритет на тези умения в рамките на програмите за професионално образование и обучение (ПОО);

110.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават конкретни възможности за заетост, свързани с професионалното образование и обучение, и неговото значение на пазара на труда;

111.  призовава държавите членки да разработят насоки за професионално ориентиране, които да улеснят определянето на способностите и наклонностите на учениците и студентите и да укрепят процеса на персонализирано преподаване;

112.  подчертава особеното положение в областта на образованието на децата и младежите, чиито родители пътуват в Европа с професионална цел, и призовава Комисията да извърши проучване с цел установяване на специалното положение на тези деца и младежи с оглед на предизвикателствата, с които се сблъскват по отношение на предучилищното и училищното образование;

113.  препоръчва на Комисията, на основание член 34 от ДФЕС, да предостави по-силна подкрепа за държавите членки, които включват най-отдалечени региони, с оглед подобряването на техните образователни системи на всички равнища;

114.  насърчава държавите членки и регионалните органи да осъществяват редовни оценки и да наблюдават целесъобразността на образователните политики, стратегии и програми, също и посредством отчитането на обратната връзка от страна на преподавателите и учащите се, за да се гарантира, че образователните системи продължават да отговарят на променящите се потребности и социално-икономическо положение в съответната държава; препоръчва засилване на връзките между политиката в сферата на образованието и други политики с цел насърчаване и оценяване на ефикасността и резултатите от образователните реформи;

115.  отново посочва значението на оценките на изпълнението и на въздействието на програмите на ЕС, насочени към младежката заетост; изтъква значението на ефективните и устойчиви инвестиции;

116.  високо оценява дейностите на Комисията в областта на модернизирането на образователните системи и в този контекст призовава държавите членки да вземат по-активно участие и да проявят по-голяма ангажираност към прилагането на предложените подобрения;

117.  насърчава държавите членки да окажат подкрепа, в сътрудничество с Комисията, на образователните институции в модернизирането на процесите на реформа чрез определяне на специализирани звена за контакт на национално и/или регионално равнище с цел предоставяне на необходимата информация, насоки и помощ;

118.  отново заявява необходимостта от създаване на основана на правата и чувствителна по отношение на пола учебна среда за учениците, която да им позволява да бъдат осведомени и да отстояват правата на човека, включително правата на жените и децата, основните ценности и гражданското участие, правата и отговорностите на гражданите, демокрацията и принципите на правовата държава, бидейки уверени в своята идентичност, знаейки, че гласът им ще бъде чут, и чувствайки се оценени от своите общности;

Образование и грижи в ранна детска възраст

119.   призовава държавите членки да гарантират свободен и справедлив достъп до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст, и ги насърчава да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че материалните и финансовите условия биват изпълнявани, така че да се даде възможност на всяко дете да получи достъп до образование в ранна детска възраст, без дискриминация, и да предоставят повече места за децата в яслите и детските градини;

120.  призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на обща европейска рамка за образование и грижи в ранна детска възраст, основана на принципите, предложени в рамката за качество; подкрепя определянето на европейски показател за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, който да се създаде в сътрудничество с преподавателите и специалистите от сектора и в съответствие с националните или регионалните показатели за качество;

121.  счита, че държавите членки следва да положат повече усилия за насърчаване на ръководствата на институциите за грижи в ранна детска възраст да търсят информация относно възможността за разработване на проекти на европейско равнище; подчертава, че по този начин специалистите ще могат да следят педагогическите нововъведения и така да направят предучилищното образование по-пълноценно;

122.  подчертава, че е важно да не се изключват институциите за образование и грижи в ранна детска възраст от Европейското образователно пространство; счита, че тези институции следва също така да насърчават практиките за обмен на знания между държавите членки, по-специално по отношение на споделянето на информация при изпълнението на иновативни проекти;

123.  препоръчва засилване на сътрудничеството между персонала в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и учителите в предучилищното образование, с оглед подобряване на качеството на образованието и връзките между образователните степени, подготовка на децата в предучилищна възраст за прехода към началното училище и съсредоточаване върху развитието на децата; подчертава значението на отношенията между доставчиците на услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и родителите и наставниците на децата, между училищния персонал и децата, както и сред самите деца;

124.  насърчава държавите членки да увеличат финансирането за образование и грижи в ранна детска възраст, както и икономическата подкрепа и инициативите (като данъчни облекчения, субсидии или освобождаване от такси) за родителите и настойниците, по-специално за тези от неравностойна социално-икономическа среда, за да им се даде възможност и да бъдат насърчени да използват услугите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст;

125.  призовава държавите членки за допълнителни инвестиции в кадрите с цел привличане на повече хора към този професионален път, за да се гарантира наличието на висококвалифициран персонал за образование и грижи в ранна детска възраст;

126.  призовава държавите членки да реформират и подобряват своите системи с оглед на постигането на целта от Барселона за участие на най-малко 33% от децата на възраст под три години в програми за образование и грижи в ранна детска възраст;

Училищно образование

127.   насърчава прилагането на подхода, обхващащ цялото училище, с цел увеличаване на социалното приобщаване, достъпността, демократичното управление, качеството и разнообразието в образованието, както и справяне с преждевременното напускане на училище и с явлението на NEET лица, като едновременно с това се поставя за цел учебните резултати, потребностите, благоденствието и участието на учащите в училищния живот да заемат централно място във всички дейности; застъпва се за насърчаването и подкрепата на демократичните ученически представителни структури в училище;

128.  подчертава, че големият брой незаети с работа, учене или обучение лица – почти 6,3 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години, би могъл да бъде намален чрез действия за предотвратяване на ранното напускане на училище, както и чрез по-голяма практическа насоченост и местна свързаност на училищата посредством развиването на връзки с местни дружества, местни органи, социални институции и НПО; счита, че преждевременното напускане на училище, което е една от причините младите хора да попадат в категорията незаети с работа, учене или обучение лица (NEET), би могло да бъде преодоляно чрез борба с бедността и социалната изолация; счита, че е важно също така да се подкрепят учащите се в откриването на подходящите за тях методи на обучение, в това число онлайн курсове и смесено обучение; приветства прилагането на подходящи и ангажиращи учебни програми и на силни и добре разработени системи за насочване с висококачествени услуги за консултиране и ориентиране за всички учащи се;

129.  подчертава необходимостта от засилване на възможностите и структурите за вътрешното и външното сътрудничество в училищата, включително интердисциплинарното сътрудничество, преподаването в екип, училищните клъстери и взаимодействия с участниците, ангажирани в разработването и прилагането на учебните модели, включително родителите; отбелязва значението на международния обмен и училищното партньорство чрез програми като „Еразъм + “ и „Електронно побратимяване“;

130.  подчертава, че училищното образование следва да бъде структурирано по по-гъвкав начин, за да може да съответства в по-голяма степен на житейските обстоятелства на учениците, например чрез увеличеното използване на онлайн услуги, така че например да могат да се подобрят също и възможностите за смесено обучение;

131.  счита, че колкото по-рано хората придобият умения в областите на НТИИМ, толкова по-големи са шансовете им за бъдещ образователен и професионален успех; поради това насърчава повече НТИИМ инициативи на равнището на училищата, и успоредно с това, насърчаването на социалните и хуманитарните науки, чрез засилено и диференцирано сътрудничество с висшите учебни заведения и научноизследователските институции, наред с други средства;

132.  насърчава Комисията да подкрепи развиването на умения по владеене на чужди езици у младите европейци в институциите за формално и неформално образование чрез разработване и споделяне на педагогически методи за многоезично обучение, както и чрез насърчаване на компетентностите по чужди езици на преподавателите;

133.  насърчава държавите членки и Комисията да подкрепят съществуващи инициативи и да разработят и приложат всеобхватни политики относно приобщаващото образование и стратегии, насочени към удовлетворяване на специфичните потребности, насърчаващи правата на най-уязвимите групи, създаващи по-приобщаваща учебна среда и благоприятстващи откритостта, приобщаването и ангажираността; призовава Комисията да разработи, заедно с Европейската агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди, иновативни методи и образователни инструменти за насърчаване на приобщаването и удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците;

134.  препоръчва държавите членки да интегрират обучението за ЕС в учебните програми на средните училища, за да се даде възможност на учениците да се запознаят с функционирането на Съюза, неговата история и ценностите на европейското гражданство;

135.  изтъква значението на включването и насърчаването в училищните програми и образователното съдържание на знания относно историята на еманципацията на жените, и по-специално относно избирателното право на жените, включително по случай годишнините със символично значение (например навършването на 100 години от извоюване на правото на жените да гласуват в Полша и Германия), за да се повиши осведомеността с цел насърчаване на правата на жените в образователната рамка;

136.  подчертава значението на здравното образование и на образованието, свързано с взаимоотношенията между хората, което трябва да включва преподаване на децата и на младите хора на знания относно взаимоотношенията, основани на равнопоставеност, съгласие, уважение и реципрочност, както и преподаване на знания за правата на жените и момичетата, включително за репродуктивното и сексуалното здраве, и правата като средство за борба със стереотипите и предотвратяване на насилието въз основа на пола и за насърчаване на благоденствието;

137.  насърчава обученията на Червения кръст в училищата, предназначени за учениците, преподавателите и останалия персонал, с цел да се допринесе за усвояването на умения за оказване на първа помощ и развиването на способност за реагиране в извънредни ситуации;

138.  призовава Комисията и държавите членки да разработят пилотна схема за обмен на ученици от средните училища, в чиито рамки те да прекарват поне половин учебна година в друга държава членка;

139.  призовава държавите членки да ограничат до необходимия минимум използването на стандартизирани тестове като инструменти за оценка на нивото на придобитите знания и умения;

140.  насърчава държавите членки да обмислят приемането на мерки за гарантиране на признаването на периодите на обучение в чужбина, които не водят до получаването на диплома или придобиването на квалификация; във връзка с това приканва Комисията да предложи насоки за признаване на периодите на обучение в чужбина, като вземе предвид съществуващите най-добри практики на държавите членки, принципа на взаимно признаване между образователните системи, подхода, основан на ключовите компетентности, както и особеностите на националните образователни системи и различните култури;

141.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните органи да обърнат внимание на проблемите с училищния тормоз, кибертормоза, другите форми на тормоз, пристрастяванията и насилието в училищата чрез разработване на равнището на училищата и в сътрудничество с преките бенефициери и всички заинтересовани страни (по-специално учители, сдружения на родители, специализирани неправителствени организации) на програми за превенция и кампании за повишаване на осведомеността;

142.  препоръчва на държавите членки, на техните образователни институции и на Комисията да бъдат по-активни при насърчаването на практикуването на спорта сред учащите се;

Висше образование

143.  призовава за създаването на Европейско образователно пространство въз основа на потенциала на съществуващите рамки, например на Европейското научноизследователско пространство, Съюза за иновации, Европейското пространство за висше образование, така че да могат да се укрепват и допълват взаимно;

144.  насърчава държавите членки да инвестират най-малко 2% от своя БВП в сферата на висшето образование, както и да се съобразят с целта на ЕС за инвестиране на 3% от БВП на Съюза в научноизследователска дейност до 2020 г.;

145.  предлага, при използването на националните и регионалните ресурси и при отпускането на средства по европейските структурни и инвестиционни фондове, държавите членки и регионалните органи да дават приоритет на образователни програми и на благоприятстването на сътрудничеството между висшето образование, трудовия свят, промишлеността, научноизследователските общности и обществото като цяло;

146.  призовава държавите членки да насърчават по-приобщаваща и достъпна мобилност на студентите, стажантите, чираците, преподавателите, изследователите и административния персонал, тъй като тя допринася както за личностното и професионалното им развитие, така и за повишеното качество на ученето, преподаването, научните изследвания и административната дейност; застъпва се за улесняването на мобилността за всички чрез, наред с други мерки, безпроблемното признаване на придобити в чужбина кредити и академични и професионални квалификации, адекватното финансиране и индивидуално подпомагане, гарантирането на социалните права, както и, когато е целесъобразно, включването на образователната мобилност в рамките на образователните програми; отбелязва в тази връзка новите инициативи от страна на Комисията, включително eCard за улесняване на мобилността на студентите през граница;

147.  счита, че е необходимо увеличаване на финансирането за мобилността на учители и изследователи, като се осигурят стипендии за обучение/научни изследвания заедно с покриването на разходите, удължаване на прекарваните в чужбина периоди, опростяване на процедурите за издаване на разрешения и укрепване на формите на съвместно обучение на учители и изследователи;

148.  призовава Комисията да поощри държавите членки да засилят мобилността при образованието за възрастни, която вече е включена в програмата „Еразъм +“;

149.  подчертава колко е важно да се гарантира взаимното трансгранично признаване и сравнимостта на квалификациите и академичните степени за укрепване на системата за осигуряване на качеството на равнището на ЕС и във всички държави, присъединили се към Европейското пространство за висше образование;

150.  подчертава необходимостта от разработване на широкообхватни стратегии и подходящи инструменти за определяне на качеството на новите модели на преподаване и учене, като например електронното обучение, масовите отворени онлайн курсове (МООК) и ресурсите с отворен достъп; в този контекст признава ролята на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) и на други съществуващи европейски мрежи за оказването на принос към осигуряването на качество;

151.  призовава Комисията и държавите членки да популяризират обновената програма за висше образование сред висшите учебни заведения, регионалните и местните органи и работодателите с оглед да се отговори на потребностите на висшите учебни заведения и студентите и на предизвикателствата пред тях чрез създаване на връзки с местните и регионалните участници, достигане до местните общности, насърчаване на местното и регионалното развитие и иновациите, изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование, укрепване на сътрудничеството със света на труда и като се отговори на потребностите от умения на регионално равнище; насърчава също така висшите учебни заведения да се ангажират по-активно в местното и регионалното развитие, като участват в съвместни проекти на общността, наред с други действия;

152.  призовава за изпълнение на ангажиментите за Нова европейска рамка за умения, включително ангажимента за подкрепа на държавите членки за предоставянето на повече информация относно това как се развиват дипломираните лица на пазара на труда; приветства, в този контекст, предложението за създаване на Европейска система за проследяване на дипломираните лица до 2020 г.; счита, че информацията от проследяването на дипломираните лица и събирането на точни и подходящи данни (не само на национално равнище, но също така и на равнище ЕС) са от съществено значение за гарантиране на качеството и за развитието на качествено образование;

153.  насърчава Комисията да увеличи усилията си за намаляване на големите различия сред държавите членки и регионите по отношение на научните изследвания и иновациите, като предложи нови инициативи в рамките на програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), както и да подкрепи съчетаването на изследователските и преподавателските дейности за онези бенефициери по линията на MSCA, които се подготвят за академична кариера;

154.  предлага коалицията НТИ(И)М на ЕС да включва широк спектър от дисциплини с цел подготвяне на студентите за живот и работа в контекста на една динамично променящата се действителност;

155.  подкрепя даването на кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) на студентите за доброволческата им работа в общността като начин да се допринесе за тяхното професионално и личностно развитие;

156.  подчертава, че програмите за международно сътрудничество, културната дипломация и диалогът с трети държави по въпроси на политиката в областта на висшето образование не само позволяват на знанията да се движат по-свободно, но също така допринасят за повишаване на качеството и международния престиж на европейското висше образование, като същевременно стимулират научноизследователската дейност и иновациите, благоприятстват мобилността и диалога между културите и насърчават международното развитие в съответствие с външнополитическите цели на ЕС;

157.  счита, че образователните системи с перспектива за бъдещето следва да включват учене с цел устойчивост и запазване на мира и да са част от едно по-широкообхватно разглеждане на професионалната грамотност в контекста на нарастващата цифровизация и роботизация на европейските общества, поставяйки акцент не само върху икономическия растеж, но и върху личностното развитие, по-доброто здравословно състояние и благоденствието на учащите се;

158.  призовава държавите членки да насърчават сътрудничеството между образователните институции и света на труда с оглед по-добрата подготовка на учащите се за навлизане на пазара на труда, както и да предприемат действия във връзка с необходимостта от преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и недостига на умения; във връзка с това насърчава включването на висококачествени стажове, признати под формата на кредити по ECTS, в университетските програми и схемите за професионално образование и обучение, сътрудничеството между висшите учебни заведения, трудовия свят, научноизследователския сектор и местните и регионалните икономически участници, в създаването на качествени двойни системи за образование и професионално обучение, професионално ориентиране, чиракуване, стажове, а също и обучение в реални условия, които следва да бъдат част от учебните планове за професионално и висше образование; освен това призовава държавите членки да се гарантират правото на всеки млад човек в ЕС да получи предложение за работа, професионално обучение, допълнително обучение или комбинация от работа и обучение;

159.  счита, че за да се гарантира предоставянето на качествени условия за стажове и чиракуване, от основно значение е наличието на договори, за да се определят ролите и отговорностите на всички страни и да се посочат точно продължителността, учебните цели и задачи, отговарящи на ясно определени умения, които ще бъдат развити, трудовият статут, адекватната компенсация/възнаграждение, в т.ч. за извънреден труд, социалната закрила и системите за социално осигуряване съгласно приложимото национално право, приложимите колективни споразумения или и двете;

160.  подчертава необходимостта от предлагане на подходящо съдържание за учене и обучение, както и достойни условия на труд за стажове и чиракуване, за да се гарантира ключовата им роля в прехода от образование към професионален живот; подчертава, че стажовете и чиракуването не следва никога да бъдат използвани като заместител за работа или третирани като възможност за използване на евтин или дори неплатен труд;

161.  предлага университетите и центровете за обучение да осигурят първоначалното и непрекъснато обучение на преподавателите в областта на професионалното образование заедно с участието на специалисти от съответната област на специалностите в професионалното образование;

Учителят като гарант на качественото преподаване

162.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят преподавателите при включването на иновациите и технологиите в преподаването чрез укрепване на цифровите умения на учителите, както и като им се предоставят необходимите ресурси и подкрепа, като например увеличаване на предлагането на опреснителни обучения и разработването на онлайн общности и образователни ресурси и курсове със свободен достъп ;

163.  подкрепя създаването на Академия за преподаване и учене като допълнителен инструмент, който да дава възможност на преподавателите да се обучават и да обменят най-добри практики на европейско равнище, предоставящ център за онлайн обмен, споделяне на опит и съвместно учене, и представляващ пространство за редовни срещи под формата на работни срещи, семинари и конференции с цел насърчаване на сътрудничеството между преподавателите, повишаване на качеството на преподаването и подпомагане на професионалното развитие на преподавателите; призовава Комисията да предложи проект за създаването на такава академия, въз основа също и на опита на академията „Европейска училищна мрежа“;

164.  припомня значението на педагогическото обучение за преподавателския състав във висшите учебни заведения, както и че в процеса на набиране на преподаватели педагогическите компетентности се считат най-малкото за еднакво важни с компетентностите за провеждане на научни изследвания; подчертава ролята на основаващото се на изследователска дейност образование и на педагогическите научните изследвания за стимулиране на ориентиран към обучаващите се лица подход към ученето и преподаването, насърчаването на активното учене, повишаването на развитието на умения и подобряването на методологията за преподаване;

165.  призовава държавите членки да въведат стимули за привличане и мотивиране на млади хора и квалифицирани преподаватели да се присъединят към образователната система и да работят за нея;

166.  подчертава необходимостта от признаване на професионалния статут на служителите в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст;

167.  призовава за подкрепа за учителите, преподаващи многоезични курсове, тъй като последните представляват важен фактор в интернационализацията на образованието;

168.  подчертава ролята на междукултурното обучение като част от обучението на преподавателите с оглед повишаването на техните междукултурни компетенции и с цел популяризиране на европейската култура и общите ценности, както и на европейското измерение на преподаването; подчертава, че междукултурните компетенции са от съществено значение за работата във все по-многообразните по състав общества, както и за благоприятстване интернационализацията на равнището на училищата;

169.  отчита необходимостта да се създадат полезни взаимодействия между знанията на преподавателите и технологичния потенциал на учениците с цел постигане на максимални учебни резултати;

170.  насърчава включването на стажове за преподаватели под ръководството на обучени наставници на всички етапи от обучението на преподавателите;

171.  насърчава преподавателите и училищните ръководители да стимулират и поемат водеща роля в прилагането на иновациите в училищната среда и да подпомагат тяхното развитие;

172.  насърчава институциите за висше образование да дават приоритет, да подкрепят и да възнаграждават повишаването и актуализирането на педагогическите знания на преподавателите във висшето образование, включително образователните възможности, предлагани от модерните технологии като средство за повишаване на постиженията на студентите и ефикасността на преподаването;

173.  подкрепя разработването на нови, иновативни и амбициозни техники на преподаване и образователни стандарти, за да се отговори по-добре на потребностите на студентите и на институциите за висше образование, както и на предизвикателствата на бързо променящия се свят;

174.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 183, 14.06.2014 г., стр. 30.

(2)

ОВ C 398, 22.12.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 17.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0360.

(5)

ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25.

(6)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(7)

ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 2.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0018.

(9)

OВ C 484, 24.12.2016 г., стp. 1.

(10)

ОВ C 398, 22.12.2015 г., стр. 1.

(11)

http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf

(12)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf

(13)

OВ C 104, 16.4.1984 г., стp. 69.

(14)

OВ C 135, 26.5.2010 г., стp. 12.

(15)

Приети текстове, P8_TA(2017)0303.

(16)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

(17)

 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf

(18)

Съобщение на Европейската комисия от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Ако учим днешните студенти както учехме вчерашните, ние ги лишаваме от утрешния ден.“

Джон Девъри

Ние живеем в един бързо променящ се свят.

Технологичният напредък и глобализацията пораждат нови предизвикателства, включително за нашите образователни системи.

В информационното общество, задачата на образователните системи е не само да предават знания и умения, необходими за неговото използването, но също и да научат хората как да създават знания, които са източник на конкурентоспособност и благоденствие за гражданите и ключов икономически ресурс.

Стойността на съвременния човешки капитал произтича от интелектуалния потенциал, способността за приспособяване към промените в околната среда, насочената към иновациите нагласа и отвореността спрямо рисковете. В своята работа във връзка с модернизирането на образователните системи докладчикът се ръководи от три основни аксиологични предпоставки:

1.   Традиционното място за учене, т.е. училището, понастоящем бива допълнено от редица други налични източници на информация. Модерните технологии освободиха образованието, създадоха възможности за многостранни образователни дейности и установиха едно ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. Голямо предизвикателство е да се гарантира, че училищата са най-интересното място в това пространство.

2.   Ролята на образователните системи е сформирането на всестранно развита ЛИЧНОСТ, която е способна на себереализация в професионалния, социалния, културния и гражданския живот в една многообразна, глобална среда.

3.   Човешкото развитие изисква не само сигурност, за които държавите са готови да изразходват пари и да създадат пактове в областта на отбраната. Предварително условие за успешно развитие е ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ПАКТ основаващ се на приобщаващи, висококачествени и адекватно финансирани образователни системи.

Докладчикът прие следния доклад.На първо място докладчикът подчерта

значението на образованието като ключов аспект на икономическия потенциал и решаващ фактор за развитието на информационното общество. Впоследствие изследва променящата се действителност на образованието и посочи предизвикателствата, които това създава за конкретните етапи в образованието. След това докладчикът се спря на темата за учителите като основен гарант на успешната модернизация на образователните системи. И накрая, докладчикът отправи редица препоръки за ефективното разработване и прилагане на процеса на образователна реформа.

демографските и социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, изискванията на пазара на труда, новите технологии, личните предпочитания и образователните потребности са определящи за посоките на промените в областта на образованието. Важно е образователните системи да вземат предвид тези фактори, за да могат не само да предлагат висококачествени знания, но и да обезпечат придобиването на подходящи компетентности, включително ключовата компетентност за 21-ви век: способността за успешно учене през целия живот.

Предучилищното образование и образованието в ранна детска възраст

Докладчикът подчертава значението на предучилищното образование и образованието в ранна детска възраст за цялостното развитие на детето, за формирането на предучилищна нагласа и развиване на умения за учене. В този контекст докладчикът обръща особено внимание на улесняването на достъпа за всички до висококачествено предучилищно образование и образование в ранна детска възраст, както и на необходимостта от осигуряване на подкрепа от гледна точка на инфраструктурата и финансирането за семействата в неравностойно положение. Професионализмът и компетентността на работещите с деца лица, както и регулирането на техния професионален статус, също са от решаващо значение. Докладчикът призовава също така за разработването на европейска рамка за предучилищно образование и образование в ранна детска възраст, която би гарантирала цялостното развитие на детето, както и за следене на качеството на предучилищното образование и образованието в ранна детска възраст. Последният етап на предучилищното образование и образованието в ранна детска възраст следва да се състои в сътрудничество между работещите с детето лица и неговите бъдещи учители, за да може да се разработи индивидуализиран образователен процес, който да улеснява цялостното личностно развитие на детето, като се вземат предвид неговите или нейните способности и предпочитания. По мнението на докладчика индивидуализацията на учебния процес, в съчетание с ясно определени резултати от обучението и мотивираща среда за обучение, са ключово предизвикателство и цел за една модернизирана образователна система.

Училища

Училището, в което учителят служи като единственият носител на знания, които студентите трябва да усвоят, е останало в миналото. Докладчикът разглежда съвременните училища като центрове за критично и творческо мислене. Това изисква промяна на парадигмата в преподаването. Механичното заучаване трябва да бъде заменено от мислене, разбиране и обсъждане. Това изисква висококачествени учебни програми и специално внимание по отношение на овладяването на основните умения. Глобализираният свят също така изисква езикови умения.

Съвременните технологии и създаваните от тях възможност могат да улеснят взаимодействието между учител и ученик, да смекчат образователните дефицити, произтичащи от условията на околната среда, в която се намират студентите, и да направят процеса на преподаване ефективен и интересен.

В допълнение към образователната им функция, училищата следва да имат също така разнообразни социални функции, насърчавайки социалното приобщаване, равните възможности за образование, уменията за работа в екип, осъществяването на проекти и гражданското участие. Училищата също така трябва да бъдат безопасно място за студентите и преподавателите. По тази причина докладчикът призовава за разработването на стратегии за борба с насилието между съученици, електронния тормоз, дискриминацията и всички форми на тормоз.

Това не е възможно без компетентно управление, подкрепа за учителите и училищните йерархии, цялостен подход към училището, при който е налице сътрудничество в училището като цяло, заедно с външните заинтересовани страни и местната общност, с цел да се гарантира качеството на училището и ефективността на всички негови функции.

Гарантирането на дълбокото вкореняване на училищата в техните местни райони води до по-голяма децентрализация и автономия. Това е полезно, при условие че училищата са способни ефективно да планират и управляват своето развитие и се отчитат пред родителите, местните общности и образователните органи за своята работа.

Висше образование

Висшето образование играе решаваща роля за развитието на потенциала и конкурентоспособността на европейската икономика. Нивото на образованието, социалното предприемачество и нагласата за иновации са гаранти за успеха на европейския проект.

Във връзка с това докладчикът подчертава необходимостта от укрепване на „триъгълника на знанието“ и подобряване на връзките между научните изследвания и образованието. Докладчикът също така подчертава, че системите за висше образование трябва да са много по-гъвкави и отворени, като улесняват прехода към различните нива на образование, предвиждат признаването на неформалното и самостоятелното учене, и като използват различни форми на изпълнение на учебните програми, включително чрез използване на новите технологии, които дават възможност за съсредоточаване върху учащите и за провеждане на интердисциплинарни програми.

С цел развиването на трансверсални, социални и граждански компетентности, е важно да се включат стажове, под формата на кредити по ECTS за висшето образование и двойни образователни програми, както и да се отчитат местните проблеми и нужди чрез интегрирането им в учебните програми и изследователските проекти, като по този начин ще се засили развитието на интелигентната специализация.

Докладчикът счита, че обменът на най-добри практики и всеобхватното сътрудничество чрез повишаване на мобилността на студентите и персонала, подобряващи признаването на дипломи и международното измерение на учебните програми и програмите за научни изследвания следва да бъдат важни аспекти на европейските висши учебни заведения.

Учителите като гаранти за качеството на преподаване

Учителите, техните умения и тяхната ангажираност са ключов елемент на всяка промяна в образователните системи. Докладчикът подчертава, че е необходимо да се наемат силно мотивирани кандидати с предразположение за преподаване. Докладчикът е на мнение, че е необходимо да се променят едновременно учебните програми и методите на преподаване в образованието на учителите. Добрите академични познания са предпоставка за работата на учителите, но способността за работа с деца и млади хора също е от съществено значение.

В този контекст докладчикът подчертава огромното значение на включването на мащабен модул за стажове в учебните планове за обучението на учители, както и на необходимостта учителите да придобият модерни цифрови компетентности с цел постигнането на желаните синергии между знанията и компетентностите на учителите и тези на учащия.

Докладчикът също така подчертава необходимостта от подобряване на статута, условията на труд, перспективите за кариера и заплащането на учителите, необходимостта да се инвестира в непрекъснато професионално развитие на учителите и да се увеличи участието им в международния обмен.

В светлината на горепосочените съображения докладчикът подкрепя идеята на Комисията за създаване на Европейско образователно пространство. Докладчикът подчертава обаче, че то трябва да бъде съгласувано с постигнатите до момента резултати от Европейското пространство за висше образование и Европейско пространство за научни изследвания и иновации. Също така счита, че европейското образование следва да получи силна политическа подкрепа от държавите членки, чиито колективни усилия да дадат нов тласък на образователното развитие при спазване на принципите на субсидиарност, образователна свобода и институционална самостоятелност.

Докладчикът насърчава държавите членки и регионалните органи да увеличат инвестициите в образованието, като използват европейските структурни и инвестиционни фондове, и да подпомагат учителите и ръководителите в областта на модерните технологии и в развитието на ориентирани към учащия методи на преподаване, гарантирайки в същото време образование с високо качество, измервано въз основа на предадените знания и умения, както и творчеството и способността за учене през целия живот.

По време на изготвянето на настоящия доклад, докладчикът е свърза с широк диапазон от заинтересовани страни, представляващи институциите на ЕС, различните нива на образованието и асоциациите, работещи в областта на образованието. Докладчикът също така организира семинар, посветен на модернизирането на образованието, с участието, наред с другото, на члена на Комисията Тибор Наврачич, председателя на комисията по култура и образование г-жа Петра Камереверт, членове на Европейския парламент и представители на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и представители на академичните среди и множество организации и сдружения.(1)

(1)

Участници в семинара: Д-р Ян Питърс, Център за иновации в ранна детска възраст; Лариса Ненинг, Организационно бюро на съюзите на европейските ученици (OBESSU); Д-р Томас Екман Йоргенсен, Европейска асоциация на университетите; Сарика Вий, Гилдия на европейските университети; Аса Морберг, Асоциация за образование на учителите в Европа; Едуардо Надал, Европейски синдикален комитет по образованието; Брикена Ксомаки, Платформа за учене през целия живот; Орст Драйман, Европейска асоциация на институтите за професионално обучение.

Участващите организации (неизчерпателен списък): Образования за демокрация и права на човека в Европа/Европейски студентски форум (AEGEE), Международната организация за развитие на свободата на образованието, Студентска мрежа „Еразъм“, Европейска университетска фондация, Световно бюро на скаутите — европейска регионална служба, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Европейския младежки форум, Европейското сдружение за осигуряване на качеството във висшето образование, ThinkYoung, Европейска асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот, Европейска асоциация на висшите учебни заведения, Европейски съвет за образование по метода Щайнер Валдорф (Георг Юргенс), Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища, Младежта за обмен и разбирателство, Германска служба за академичен обмен, Европейски образователни обмени — „Младеж за разбирателство“, Европейска федерация за междукултурно обучение, Асоциация за обучение на преподаватели по чужди езици в Европа, ADS Insight Sprl. Получени писмени становища: Европейско сдружение на родителите, Европейски студентски съюз, Международна асоциация за езиците (ICC).


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (11.4.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно модернизирането на образованието в ЕС

(2017/2224(INI))

Докладчик по становище (*): Агнешка Козловска-Райевич

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че държавите – членки на ЕС, носят отговорността за своите системи за образование и обучение, а ЕС им помага да определят съвместни цели и да споделят добри практики;

2.  припомня, че образованието, което следва да развива критичното, аналитичното и независимото мислене и да се концентрира върху културните и обществените аспекти, както и потребностите на пазара на труда, е от ключово значение за отговорното гражданство, базирано на култура на взаимно зачитане и на основните ценности, и представлява основно право на човека;

3.  припомня, в допълнение към това, че първият принцип на Европейския стълб на социалните права гласи, че всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел придобиване и развиване на умения, които дават възможност за пълноценно участие в обществото и успешно справяне с промените на пазара на труда;

4.  отбелязва, освен това, в контекста на нарастващото социално-икономическо разделение в Съюза през последното десетилетие, че качественото образование на всички равнища допринася за намаляване до минимум на неравенствата, включително на социално-икономическите неравенства между поколенията, стереотипите и неравенствата, свързани с пола, и че то играе важна роля за укрепване на социалната мобилност и сближаването;

5.  подчертава, че качеството на преподавателите и тяхната автономност във връзка със съобразяването с образователната програма и избора на образователни методи са предпоставка за качествено образование, което дава най-добрата основа на учениците за успешното им реализиране на пазара на труда;

6.  подчертава, по-специално в този контекст, че следва да бъде осигурен достъп до качествено образование на всички деца и студенти в ЕС, включително на тези с увреждания, и независимо от социално-икономическото, географското или културното положение на техните родители; поради тази причина призовава държавите членки да инвестират в качествени системи за образование и обучение;

7.  счита, че завършването на средно образование следва да е безплатно и задължително, и призовава държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на възможност на хората, преждевременно напуснали основно или средно училище, отново да бъдат записани и да завършат обучението си;

8.  подчертава необходимостта от запазване на училищата и образователните институции по места във всички региони на ЕС като задължителна основа за добро образование и равни възможности, що се отнася до изравняването на условията на живот и труд в Европа;

9.  посочва, че в постиндустриалната епоха промените в прогресивния характер на икономиката на ЕС, както и цифровизацията, автоматизацията и роботизацията на пазара на труда на ЕС доведоха до увеличаване на търсенето на квалификации и умения на високо равнище (например, бързите промени в секторите, свързани с ИКТ, ще доведат до 756 000 незаети свободни работни места за специалисти в областта на ИКТ в икономиката на ЕС до 2020 г.), докато търсенето на квалификации и умения на ниско равнище намалява(1); призовава Комисията да направи цялостна оценка на въздействието, което цифровизацията, автоматизацията и роботизацията оказват и ще оказват върху броя и видовете работни места;

10.  отбелязва несъответствието между квалификациите на работната ръка и потребностите на пазара на труда и, като има предвид този факт, посочва, че въпреки голямото търсене на умения на високо равнище на пазара на труда и отговора на образователната система под формата на значителното развитие на висши учебни заведения(2), около 20% от европейските граждани, включително абсолвентите, не притежават основни умения като езикова и математическа грамотност2, (3); освен това припомня, че 44% от европейските граждани не притежават основни цифрови умения2,3, което създава сериозни пречки пред достъпа до напредналия в технологично отношение пазар на труда, както и за гражданско и активно участие обществото;

11.  отбелязва, че държавите членки следва да гарантират, че никой не напуска училище без основни умения, включително основни цифрови умения; подчертава, че повечето работни места днес изискват по-добра езикова и математическа грамотност, цифрови и други важни умения, ето защо модерните образователни системи следва да съчетават едновременно осемте ключови компетентности, посочени в предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот, които също включват знания и нагласи; приветства факта, че предложението също определя цифровите умения като основни умения;

12.  подчертава, че в този контекст е важно използването в максимална степен на цифровизацията във всички форми на образованието; ето защо призовава държавите членки и регионите да насърчават цифровото и цифровизираното образование във всички видове училища;

13.  по-специално, призовава държавите членки да подобряват цифровата грамотност на гражданите чрез подходящо образование от най-ранна възраст, което развива езикови, логически и математически умения, както и символно мислене, въз основа на кодиране, програмиране и свързани дейности, които са важни за създаването на работни места във високотехнологичните сектори, а в по-общ план — на цифровия пазар на труда; отбелязва, че тези умения са универсални по своя характер и могат да бъдат от полза в много други сектори, както и в ежедневния живот; във връзка с това приветства инициативи на Комисията като Седмицата на програмирането (Code Week) и на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии; призовава държавите членки да разработят подробни национални стратегии за цифрови умения, които могат да подпомогнат и да подкрепят преподавателите и учащите се да придобият електронни умения;

14.  призовава държавите членки да гарантират, че притежаването на основни умения следва да бъде предварително условие за дипломиране от всяко училище – от началното училище до университета, включително образователните центрове за възрастни; призовава държавите членки да отдадат приоритет на повишаването на квалификацията на нискоквалифицираните лица; във връзка с това приветства инициативата, определена като път за повишаване на уменията – важна програма в рамките на Новата европейска програма за умения;

15.  счита, че е от съществено значение обучението на преподавателите да включва обучение по цифрова грамотност и цифрови умения, както на ниво висше образование, така и при професионалното обучение по време на професионалното развитие на учителите;

16.  подчертава, че развитието на основните цифрови умения и цифровата грамотност чрез образователните системи следва да включва преподаване с разумна употреба на електронно оборудване, с цел да се предотврати прекомерното използване на компютри, интернет или мобилни телефони, и да се предотвратят поведенчески зависимости на децата от електронните игри и социалните медии;

17.  подчертава значението на професионалното ориентиране през целия живот като начин да се гарантира участието в подходящо, гъвкаво и висококачествено обучение и професионално развитие; изтъква необходимостта от насърчаване на възможностите за чиракуване и обучение посредством инициативи за повишаване на осведомеността, предназначени за учениците и техните родители, обучаващите се възрастни, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, работодателите и публичните служби по заетостта;

18.  припомня значението на ученето през целия живот, посредством повишаване на квалификациите и преквалификация, за разкриването на нови възможности за активно приобщаване, както и за развитието на уменията и квалификациите, особено на нискоквалифицираните лица, дълготрайно безработните лица, хората със специални потребности, по-възрастните поколения и мигрантите; подчертава необходимостта от стремеж към индивидуален подход спрямо професионалното развитие и образованието и обучението през целия живот; насърчава Комисията да окаже подкрепа на държавите членки в разработването на програми за обучение и образование, като се улесни активното включване и реинтеграция на възрастните, които се връщат на пазара на труда.

19.  призовава държавите членки да насърчават по активен начин и да разпространяват информация относно възможностите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните възрастни, включително осигуряване на достъп до насоки и консултантски услуги в областта на професионалното развитие; подчертава, че тази информация трябва да бъде налична в достъпен и лесен за използване формат;

20.  посочва, че независимо от наличието на 2 милиона свободни работни места в ЕС, над 30% от квалифицираните млади хора с висше образование заемат работни места, които не отговарят на техните умения или стремежи, докато едновременно с това 40% от европейските работодатели срещат трудности при намирането на хора с необходимите умения(4);

21.  отбелязва, че несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда може да е в резултат не само от неподходящи квалификации, но също и от ниска квалификация или свръхквалификация;

22.  подчертава, че несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и недостигът на умения са важни фактори за безработицата и за проблема с незаетите свободни работни места(5); счита, че на тези тревожни явления следва да се отговори, наред с другото, чрез:

– по-тясно сътрудничество на образователните системи с предприятията и социалните партньори, като сдруженията на работодателите и професионалните съюзи, например като се канят експерти и специалисти да участват в създаването на възможности за чиракуване и стажове с реална образователна стойност,

– подобряване на мобилността между трансграничните региони, включително обмена на експертен опит на най-високо политическо равнище, както и

– акцент върху цялостното развитие на студентите, не само върху тяхната пригодност за заетост, но също така и върху социалните и гражданските умения; насърчава държавите членки във връзка с това да обърнат по-голямо внимание на трансверсалните и междуличностните умения, междукултурните умения, критичното и творческото мислене, разрешаването на проблеми и предприемачеството, всички от които се изискват на пазара на труда;

23.  отбелязва, че различни работни места може да изискват еднакви умения и да обхващат еднакви задачи; ето защо счита, че образователните системи следва да са ориентирани към уменията и задачите, за да се даде възможност за бърз преход между работните места; подчертава, че в контекста на развитието на обществото и на пазара на труда образователните системи следва да се съсредоточат върху това студентите да се сдобият с правилния набор от умения, компетентности и знания, които да им помогнат да се превърнат в активни европейски граждани и да се реализират успешно на пазара на труда; подчертава, че развитието и укрепването на уменията е непрекъснат процес, който обхваща всички равнища на образованието и преминава в пазара на труда; счита, че уменията и компетентностите следва да се използват в образователния процес и при признаването на образованието и квалификацията чрез системата на т.нар. микроквалификации – специализирани кратки, сертифицирани курсове;

24.  във връзка с това приветства съобщението на Комисията относно „Нова европейска програма за умения“(6), в което се предлагат решения за проблема с несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и недостига на умения и за намирането на правилната система на признаването на умения; припомня значението на 10-те действия, стартирани като част от програмата, които осигуряват подходящото обучение и подкрепят придобиването на умения в ЕС; счита, че разбирането на тенденциите и моделите при търсенето на умения и работни места позволява на хората да правят по-добър избор за професионално развитие, да намират качествена работа и да подобрят шансовете си в живота; поради това призовава за допълнително прогнозиране на нуждите от умения;

25.  освен това отбелязва, че Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) прогнозира успоредно увеличаване както на търсенето, така и на предлагането на умения до 2025 г., а също така че търсенето на пазара на труда на умения на високо равнище изпреварва предлагането на такива умения от образователната система; припомня, по-специално, че се предвижда недостигът на служители в секторите, основаващи се на науките, технологиите, инженерството и математиката, в ЕС да надхвърли 200 000 до 2020 г.; призовава за подобрено сътрудничество със социалните партньори с цел да се вземат предвид потребностите на пазара на труда, както и за допълнително прогнозиране на необходимите умения за развитието на пазара на труда; приветства факта, че на потребителите на бъдещата платформата „Европас“ ще бъдат предоставяни аналитични данни за уменията, които да ги насочват при избора им на обучение и професионално развитие;

26.  отбелязва, че значителен брой нови работни места се създават в секторите, свързани с възобновяемите енергийни източници, и че на „зелените“ сектори и професии следва да бъде отделено съответно внимание в училищните програми;

27.  подчертава, че големият брой незаети с работа, учене или обучение лица – почти 6,3 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години, незаети с учене или работа, би могъл да бъде намален чрез предотвратяване на ранното напускане на училище, както и чрез по-голяма практическа насоченост и местна свързаност на училищата посредством развиването на връзки с местни дружества, местни органи, социални институции и НПО; счита, че преждевременното напускане на училище, което е една от причините младите хора да попадат в категорията незаети с работа, учене или обучение лица, би могло да бъде преодоляно чрез борба с бедността и социалната изолация; счита, че е важно също така да се подкрепят учащите в откриването на подходящите за тях методи на обучение, в това число онлайн курсове и смесено обучение; приветства прилагането на подходящи и ангажиращи учебни програми и на силни и добре разработени системи за насочване с висококачествени услуги за консултиране и ориентиране за всички учащи;

28.  изтъква необходимостта от подобряване на равнището на уменията и квалификациите сред мигрантите и бежанците; подчертава, че е необходимо да се предприемат действия както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, за да се подкрепи ефективната им интеграция на пазара на труда, както и са нужни реформи на пазара на труда с цел по-доброто използване на настоящите умения, знания и квалификации; припомня, че е необходимо да се подобрят системите за признаване и валидиране на уменията и квалификациите, включително на получените извън ЕС;

29.  горещо приветства факта, че като част от усилията за модернизиране на училищното образование в ЕС, Комисията се позовава специално на значението на насърчаването на приобщаващото образование чрез обмен на най-добри практики за интегрирането на учениците мигранти и предаването на общи ценности;

30.  подчертава, освен това, че преквалификацията и другите практически мерки за образование и обучение на бежанците и мигрантите следва допълнително да бъдат насърчавани,

31.  подчертава особеното положение в областта на образованието на децата и младежите, чиито родители пътуват в Европа с професионална цел, и призовава Комисията да извърши проучване с цел установяване на специалното положение на тези деца и младежи с оглед на предизвикателствата, с които се сблъскват по отношение на предучилищното и училищното образование;

32.  счита, че училищата следва да оказват подкрепа и да осигуряват приобщаващо образование за всички учащи се, особено за хората с увреждания; подчертава необходимостта от включването в образованието на децата и учениците с увреждания, за да могат те да водят независим живот и да бъдат изцяло интегрирани в обществото като активни и реално допринасящи участници; счита, че благодарение на настоящите технологични промени учениците с увреждания получават по-лесен достъп до образование чрез методите за формално и неформално учене; призовава държавите членки да улеснят достъпа до всеобщо, приобщаващо и качествено образование, като вземат предвид потребностите на всички учащи се с всякакви видове увреждания, което означава, например, осигуряване на двуезично, приобщаващо образование за глухите деца по отношение на техните специални езикови нужди; призовава държавите членки да наблюдават училищата във връзка с политиката им на неотхвърляне;

33.  посочва, че темпът на промените на пазара на труда, разнообразието на образователните системи, нарастващата мобилност на работниците и увеличаващите се равнища на миграцията изискват от работодателите и доставчиците на образователни услуги да признават придобитите квалификации, умения и компетентности, включително в резултат на неформално и самостоятелно учене(7), в съответствие със съпоставима система за оценка и като се изхожда от най-добрите практики на държавите членки, които вече са въвели подобни инструменти; отбелязва във връзка с това важното значение на политическите мерки, насочени към изолираните и уязвимите групи на пазара на труда;

34.  припомня, че в Препоръката на Съвета от 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(8) държавите членки се призовават да въведат не по-късно от 2018 г. разпоредби за валидирането на неформалното и самостоятелното учене;

35.  припомня значението на усъвършенстването или въвеждането на процедури за признаване на самостоятелното и неформалното и образование(9), като се изхожда от най-добрите практики на държавите членки, които вече са въвели подобни инструменти;

36.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да полагат усилия, за да се даде възможност за признаване и валидиране на неформалното и самостоятелното учене; призовава държавите членки да признаят значението и ползата от микроквалификациите; приветства развитието на масови отворени онлайн курсове (МООК), които разширяват достъпа до образование за групите в неравностойно положение или на лицата, чието положение ги възпрепятства да посещават редовни курсове, и следователно увеличават техните възможности за по-добра работа и по-добри условия на живот, и също така представляват начин за справяне с безработицата, по-специално сред младите хора;

37.  призовава държавите членки да интернационализират образователните системи и да разширят програмите за студентска мобилност с оглед по-добра подготовка на студентите за пазара на труда в ЕС, на който първата пречка пред мобилността е липсата на умения по чужди езици и култури; подчертава, че програмите за мобилност на студентите са допринесли за европейската интеграция и оказват положително въздействие върху заетостта на младите хора; в този контекст призовава да се обърне специално внимание на трансграничните аспекти на образованието, например чрез насърчаване на ученето и преподаването на езиците на съседните държави, и по-специално, да се включват нови академични приоритети в тази област, както за академичното, така и за професионалното образование; счита за важно да се гарантира, че тези действия ще бъдат насочени към всички видове училища и всички равнища на образованието, за да се осигурят възможности на пазара на труда в ЕС за завършилите университет, но и за дипломиращите се от системата в областта на професионалното образование и обучение;

38.  призовава Комисията да представи предложение, за да се гарантира, че програмите за мобилност на ЕС, като „Еразъм+“ се признават взаимно от държавите членки, и с цел гарантиране на непрекъснато увеличаване на инвестициите в „Еразъм+“, както и на финансова и индивидуална подкрепа; отбелязва факта, че през 2016 г. програмата „Еразъм+“ е подкрепила 725 000 европейски граждани с безвъзмездни средства за мобилност, за да им помогне да учат, да се обучават, да се обучават, да работят или да извършват доброволческа дейност в чужбина, и е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7% от младите хора в ЕС между 2014 и 2020 г.;

39.  предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество като един от приоритетите на бъдещата програма „Еразъм+“ през следващия финансов период (след 2020 г.) във всички дейности, включително мобилността;

40.  в контекста на нарастващото търсене на компетентности и умения на високо равнище, съжалява, че с времето мащабното развитие на висшето образование води до „обезценяване“ на дипломите, като същевременно се увеличава недостигът на професионални умения и квалификации, което води до дисбаланс на пазара на труда;

41.  във връзка с това призовава за създаването на умения, ориентирани в по-силна степен към пазара на труда, както и за драстично увеличаване на дела на практическото обучение; призовава държавите членки да разработят, по-специално, повече програми за висше професионално образование и обучение, за да се даде възможност на студентите да придобиват професионална квалификация на високо равнище, свързана с практическите умения и обучение; изтъква, в този контекст, значението на пропускливостта между различните образователни системи;

42.  отбелязва, че независимо от нарастващия брой на студентите, делът на дипломираните студенти с умения на високо равнище се различава между отделните държави членки, както и че броят на дипломиралите се студенти в ЕС с много ниско равнище на уменията варира от 10% до над 50% в отделните държави членки; настоява, че критериите за оценка в политиките за висше образование следва също да включват качествени критерии, например показателят за държавите членки да увеличат броя на учениците(10) следва да бъде насочен към действителното равнище на уменията, а не само към броя на дипломите;

43.  призовава Комисията и държавите членки да популяризират обновената програма за висше образование сред висшите учебни заведения, регионалните и местните органи и работодателите с оглед да се отговори на потребностите на висшите учебни заведения и студентите и на предизвикателствата пред тях, чрез създаване на връзки с местните и регионалните участници, достигане до местните общности, насърчаване на местното и регионалното развитие и иновациите, изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование, укрепване на сътрудничеството с бизнеса и отговор на потребностите от умения на регионално равнище;

44.  подчертава, освен това, липсата на приобщаващо и висококачествено професионално ориентиране в държавите членки и счита, че само привлекателни и търсени програми за професионално образование и обучение, създадени с приноса и сътрудничеството на социалните партньори, могат да насърчат този избор сред учениците;

45.  следователно подчертава необходимостта от подобряване на качеството на професионалното ориентиране в училищата, както и изтъква, че предоставянето на специализирана образователна ориентация и подкрепа във всички степени на образование и обучение може значително да подобри достъпа до пазара на труда;

46.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават конкретни възможности за заетост, свързани с професионалното образование и обучение, и значението на професионалното образование и обучение на пазара на труда;

47.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят повече видимост за професионалното образование и обучение, популяризирайки платформи като EURES, да гарантират, че то е достъпно за всички, балансирано по отношение на пола и недискриминационно, да осигурят достатъчно финансиране и да повишат неговите качество и привлекателност, както и да насърчават дуалното образование, ученето в процеса на работа и ученето въз основа на реалността на всички равнища и във всички форми на образование, включително висшето образование, с цел осигуряване на по-силни връзки между образованието и пазара на труда и на пропускливост между различните видове образование; във връзка с това подчертава необходимостта от модерно, техническо оборудване на образователните центрове със съответната цифрова инфраструктура; призовава за развито и засилено популяризиране на политиките за стажовете и чиракуването за младите хора с цел безпроблемното включване на младежите в пазара на труда;

48.  счита, че за да се гарантира предоставянето на качествени условия за стажове и чиракуване, от основно значение е наличието на договори, за да се определят ролите и отговорностите на всички страни и да се посочат точно продължителността, учебните цели и задачи, отговарящи на ясно определени умения, които ще бъдат развити, трудовият статут, адекватната компенсация/възнаграждение, в т.ч. за извънреден труд, социалната закрила и системите за социално осигуряване съгласно приложимото национално право, приложимите колективни споразумения или и двете;

49.  подчертава необходимостта от предлагане на подходящо съдържание за учене и обучение, както и достойни условия на труд за стажове и чиракуване, за да се гарантира ключовата им роля в прехода от образование към професионален живот; подчертава, че стажовете и чиракуването не следва никога да бъдат използвани като заместител за работа или считани за възможност за използване на евтина или дори неплатена работна сила;

50.  припомня, че високите постижения в образованието и обучението днес изискват истинска интеграция на училището и работата, и изтъква, че тази интеграция стимулира качеството на езиковата и математическата грамотност на децата и професионалните умения, които те трябва да придобият; приветства, във връзка с това, дуалните системи на обучение и образованието въз основа на реалността – иновативен подход, при който училища управляват реални предприятия, предлагащи реални продукти и услуги, и участват в пазара на труда;

51.  счита, че информацията за проследяване на дипломираните студенти и събирането на точни и относими данни (на национално равнище и на равнището на ЕС) са от съществено значение за осигуряване на качеството и развитието на качествено образование, основаващо се на съдържанието и съответстващо на потребностите на пазара на труда, и за реформирането на образователните системи с цел превръщането им в по-гъвкави и приобщаващи;

52.  гарантира, че системата за наблюдение на професионалното развитие, с която се наблюдават равнищата на заетост и други показатели, свързани с професионалното развитие, следва да се използва и за оценка на училищните учебни програми и организацията на преподаването, не само за да се увеличат възможностите за дипломираните студенти на пазара на труда, но и за да се укрепят техните позиции и влияние върху изграждането на икономиката и създаването на нови работни места;

53.  призовава за събиране на данни, агрегирани по полов признак, относно дипломирането в университетите и в институциите за професионално образование и обучение, за да се подобри евентуалното използване на тези данни в контекста на заетостта на дипломираните лица и да се оцени качеството на образованието въз основа на пола;

54.  подчертава, че увеличаването на инвестициите в системите на образованието и обучението, както и тяхното модернизиране и адаптиране, са решаващо условие за социалния и икономическия напредък; поради това подчертава, че е важно да се гарантира, че в новия програмен период на многогодишната финансова рамка за периода 2020 – 2026 г. се дава приоритет на социалните инвестиции, особено тези в образованието и обучението за всички;

55.  призовава Комисията да увеличи усилията си чрез ЕСФ и европейския семестър в подкрепа на всеобхватните публични политики в държавите членки, съсредоточени върху осигуряването на по-плавен преход от образование и (дълготрайна) безработица към работа, и по-специално за пълното осъществяване на мерките на национално равнище, очертани в препоръката на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда;

56.  отново посочва значението на оценките на изпълнението и на въздействието на програмите на ЕС, насочени към младежката заетост; отбелязва значението на ефективните и устойчиви инвестиции;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

22

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Siôn Simon

22

-

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto, Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=7711

(2)

Източник: Обзор на образованието и обучението за 2017 г.; проучване на ОИСР относно уменията на пълнолетните граждани за 2016 г.

(3)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf , https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf [приложение A, таблица A3.3(L), A 3.3(N)].

(4)

 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf

(5)

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching

(6)

Съобщение на Европейската комисия от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381).

(7)

Вж. Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения. Приети текстове, P8_TA(2017)0360.

(8)

ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(9)

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения.

(10)

Обзор на образованието и обучението за 2017 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (4.4.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно модернизирането на образованието в ЕС

(2017/2224(INI))

Докладчик по становище: Михаела Шойдрова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че макар решението за подобряване качеството на образованието да е в сферата на компетентност на държавите членки, ЕС има ключова подпомагаща роля при определянето на съвместните цели и насърчаването на споделянето на добри практики въз основа на членове 165 и 167 от ДФЕС;

Б.  като има предвид, че равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, залегнал в Договорите, и следва да намери отражение във всички политики на ЕС, включително в областта на образованието и културата;

В.  като има предвид, че образованието предлага уникална възможност за овластяване на жените и момичетата и за справяне с всички форми на дискриминация и със стереотипите, но този потенциал не е изцяло оползотворен в Европейския съюз; като има предвид, че според данни на Евростат за 2014 г. повече жени, отколкото мъже (съответно 42,3% спрямо 33,6%) се насочват към висше образование, но по-голям брой сред жените избират обществените, вместо природните и точните науки; като има предвид, че сред следващите висше образование само 9,6% от жените изучават специалности в областта на ИКТ в сравнение с 30,6% от мъжете; като има предвид, че въздействието на свързаните с пола стереотипи върху образованието и обучението може да определи житейския избор, което от своя страна има сериозни последици за пазара на труда, където жените са изложени на хоризонтална и вертикална сегрегация; като има предвид, че жените често биват подлагани на насилие, което може да бъде изкоренено посредством образованието; като има предвид, че жените до голяма степен остават слабо представени в инициативи, които имат за цел допълнително насърчаване на електронното образование и електронните умения, като например Европейската седмица на програмирането, ИКТ за по-добро образование, Клуба на лидерите „Startup Europe“ и Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии;

Г.  като има предвид, че достъпът до качествено образование е от съществено значение за овластяването на отделната личност и отговорното гражданство, като спомага за развитието на разбирането на правата на човека и общите основни ценности, осигурява социално сближаване и противодейства на социално-икономическите и свързаните с измерението на пола неравенства и с основаните на пола стереотипи и насилие; като има предвид, че образованието е мощен инструмент за преодоляване на дълбоко вкоренени стереотипи и дискриминация; като има предвид, че образователните системи следва да бъдат насочени не само към пазара на труда, но също така и към човешките, обществените и културните потребности; като има предвид, че всички деца следва да имат достъп до висококачествено образование без дискриминация; като има предвид, че социално-икономическото разделение в Европа се е увеличило през последните няколко десетилетия, и като има предвид, че неравенството е тясно обвързано с възможностите за работа и видовете работа; като има предвид, че е от съществено значение образованието, достъпът до което е основно човешко право, да получава постоянно адекватно финансиране; като има предвид, че учителите играят основна роля за формирането на личностното, гражданското и социалното образование на своите ученици, включително по отношение на въпросите на равенството между половете и социалното неравенство;

Д.  като има предвид, че мерките за строги икономии и сериозните съкращения на публичните разходи като цяло намалиха бюджета за обществено образование, което има отрицателно въздействие върху младите хора и студентите, по-специално върху жените и момичетата;

Е.  като има предвид, че предприемачеството често се свързва с умения в сферата на проактивното управление на проекти, воденето на преговори и инициативността; като има предвид, че тези умения следва да се насърчават и стимулират;

Ж.  като има предвид, че цифровизацията революционизира и промени из основи начина, по който хората получават и предоставят информация, а това представлява голям потенциал в областта на образованието, включително по отношение на образователните възможности за жените и момичетата; като има предвид, че съществува значителна неравнопоставеност между половете по отношение на достъпа до професионални и образователни възможности във връзка с информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и компютърните умения;

З.  като има предвид, че жените представляват едва 20% от специалистите в областта на природните и точните науки и едва 27 % от завършващите инженерни специалности(1); като има предвид, че едва 29 на 1000 от получилите висше образование жени, в сравнение с 95 на 1000 от получилите висше образование мъже, притежават бакалавърска степен в областта на ИКТ, като само 3% от всички завършили висше образование жени притежават диплома в тази дисциплина (в сравнение с почти 10% от дипломираните мъже), и като има предвид, че само 4 от всеки 1000 жени ще продължат да работят в сектора на ИКТ; като има предвид, че увеличаването на броя на жените в ИКТ, който е един от секторите с най-високо заплащане, главно чрез включване в образование и университетски степени в областта на ИКТ и науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), може да спомогне за тяхното финансово овластяване и тяхната независимост, което ще доведе до намаляване на общата разлика в заплащането между половете; като има предвид, че 60% от учениците в ЕС не използват цифрово оборудване в своите класни стаи; като има предвид, че малко жени заемат ръководни постове в секторите на науката и технологиите; като има предвид, че са необходими повече женски ролеви модели в традиционно доминираните от мъже сфери;

И.  като има предвид, че обучението през целия живот играе важна роля за увеличаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост на жените на работното място; като има предвид, че само 15%(2) от жените с по-ниска степен на образование продължават да участват в образованието и обучението през целия живот; като има предвид, че този брой трябва да нарасне, за да могат жените да преодолеят трудностите, които срещат при осъвременяването на своите умения, за да се удовлетворят нуждите на променящия се пазар на труда;

Й.  като има предвид, че непропорционално по-голямото представителство на жените в определени професии, като например учителската, потенциално може да води до понижаване на престижа на професията и определяне на по-ниски възнаграждения;

К.  като има предвид, че националните органи трябва да насърчават равенството между половете в образователните институции чрез всички средства, с които разполагат, и като има предвид, че образованието относно равенството между половете следва да присъства във всички учебни програми и учебни планове; като има предвид, че европейските и националните органи трябва да гарантират, че учебните материали не съдържат дискриминиращо съдържание;

Л.  като има предвид, че значителен брой момичета и момчета, произхождащи от бедна социално-икономическа среда, нямат достъп до образование при равни условия поради ниския стандарти на живот;

М.  като има предвид, че родителите играят важна роля за образованието на децата си и поради това следва да бъдат активно включени във всички усилия и политики, насочени към модернизиране на образованието;

Н.  като има предвид, че е налице необходимост от поддържане на училищата и центровете за обучение в местните общности във всички региони на ЕС като съществена основа за добро образование и равни възможности за момичетата;

1.  насърчава държавите членки да гарантират постигането на равни възможности за всички учащи се в рамките на образователните си системи, особено за лицата в неравностойно социално-икономическо положение и да следят за техния равен достъп до висококачествено образование; счита, че достъпът до училище, понякога физически и географски, е един от начините за справяне с неравнопоставеността между половете в образованието; настоява, че следва да бъдат взети предвид по-широки социални фактори за подобряване на положението на маргинализираните групи момичета в ЕС; припомня, че голям брой ученици от маргинализирани групи от населението напускат училище, преди да са завършили образованието си и получават образование в сегрегирани училища; счита, че образованието е единственият изход от бедността и социалното изключване на маргинализираните групи деца; изтъква, че бедността и икономическите трудности оказват дълбоко въздействие върху равенството между половете в образованието, което също така се отразява на достъпа на момичетата до училищата и университетите; поради това насърчава инициативите на държавите членки, имащи за цел намаляване на преките и непреките разходи за образование на семействата в нужда; сърдечно приветства популяризирането на приобщаващо образование чрез обмен на най-добри практики за интегриране на учениците мигранти и обмен на информация, насочен към установяването на общи ценности;

2.  посочва, че слабото участие на жените и на момичетата в образованието в областта на ИКТ, а по-късно и в заетостта в тази област, е резултат от сложното взаимодействие на стереотипите, свързани с пола, което започва в ранните етапи на живота и образованието и продължава на работното място; насърчава Комисията и държавите членки да се борят срещу стереотипите, свързани с пола, и да насърчават равенството между половете на всички равнища и във всички видове образование, включително по отношение на свързания с пола избор на дисциплини и професионално развитие, в съответствие с приоритетите, очертани в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“);

3.  насърчава Комисията и държавите членки да работят чрез открито сътрудничество в рамките на „Образование и обучение 2020“ за намиране на решения и споделяне на най-добри практики в областта на ранното цифрово обучение, които са приобщаващи за момичетата, включително електронните умения и кодирането, както и в по-късните етапи на програмите, насочени към увеличаване на дела на жените, избиращи да следват и завършат степени в областта на НТИМ;

4.  подчертава, че е важно да бъде осигурена цифровата грамотност, както и участието в образованието и обучението в областта на ИКТ на жените и момичетата; призовава Комисията и държавите членки да поставят по-силен акцент върху предоставянето на възможности за образование и обучение на момичетата в областта на НТИМ и ИКТ, както и върху справянето с различията между половете в дигиталната област, посредством развиване на техните умения в областта на цифровите технологии чрез включване на кодирането, новите медии и технологиите в образователните програми на всички равнища, включително за преподавателския персонал, с цел намаляване и премахване на различията по отношение на цифровите умения; насърчава държавите членки да въведат съобразено с възрастта обучение по ИКТ в ранните етапи на училищното образование, като се постави специален акцент върху окуражаването на момичета да развиват своя интерес и талант в областта на цифровите технологии, като се има предвид, че момичетата се пренасочват от НТИМ към други области на по-ранен етап от своето образование поради свързани с пола стереотипи във връзка с тези дисциплини, липсата на модели на подражание и разделението на дейностите и играчките; настоятелно призовава всички държави членки да инвестират систематично в информационни, осведомителни и образователни кампании и да подобряват предоставянето на съвети за професионално развитие на момичетата и момчетата, като вниманието се насочва към стереотипното възприемане на ролите, свързани с пола, както и към стереотипите, свързани с пола, в предоставянето на съвети за професионално развитие, не на последно място що се отнася до науката, инженерството и новите технологии; изтъква, че това би спомогнало за намаляване на половата сегрегация на пазара на труда и ще укрепи положението на жените, като същевременно ще се даде възможност те да се възползват в пълна степен от човешкия капитал, какъвто представляват момичетата и жените в ЕС;

5.  призовава държавите членки да се борят с основаните на пола стереотипи в образованието, за да гарантират, че жените имат същите възможности и свобода на избор на професионално развитие по свое желание; в този контекст изразява загриженост във връзка с трайните стереотипи в материалите за обучение в някои държави членки и различните очаквания на учителите по отношение на поведението на момичетата и момчетата; посочва необходимостта от включване на принципа за равенство между половете в първоначалното и непрекъснатото обучение на учителите, както и в практиките на преподаване, за да се премахнат пречките пред реализирането на пълния потенциал на учащите се, независимо от техния пол; призовава държавите членки, при прилагане на принципа на равенството между половете в образователните програми и учебните планове на регионалните образователни системи, да обръщат специално внимание на най-отдалечените региони, като се имат предвид регистрираните там високи нива на насилие срещу жените; подчертава, че образователните системи на всички равнища трябва да включват измерението на пола и да отчитат потребностите на хората, които са жертви на дискриминация;

6.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че ангажиментът за равенство между половете надхвърля декларациите на принципи и политически намерения и се проявява в съществено увеличаване на полаганите усилия и инвестираните ресурси, като се има предвид значението на образованието за осъществяването на културна промяна; призовава Комисията и държавите членки да се борят срещу всички форми на дискриминация и тормоз в образователните среди; настоятелно призовава държавите членки да подкрепят включването на обективна информация по въпросите на ЛГБТИ в училищните програми;

7.  препоръчва държавите членки и образователните заведения да предприемат превантивни действия по отношение на насилието, основано на пола; изтъква значението на превантивните мерки, по-специално в институциите за висше образование, за справяне със случаите на сексуален тормоз;

8.  подчертава положителното въздействие на сексуалното образование и образованието по въпросите на взаимоотношенията върху здравето и благосъстоянието на младите хора, както и за постигането на равенство между половете и овластяване на момичетата; призовава държавите членки да включат като част от училищните учебни програми широкообхватно сексуално образование, което наред с други аспекти да разглежда сексизма, ролите на половете и концепциите за съгласие, уважение и реципрочност;

9.  подчертава значението на висококачественото предучилищно образование и грижи и припомня, че те следва да бъдат достъпни за всички, с цел да се подобри равновесието между професионалния и личния живот, по-специално за жените и майките; припомня, че предучилищното образование и грижи играят съществена роля за правилната подготовка на децата за основното образование;

10.  подчертава значението на съобразеното с възрастта и с детските потребности образование и възразява срещу всяка форма на неподходящо, преждевременно сексуализиране в центрове за дневни грижи за деца, в детски градини или училища;

11.  отбелязва, че ролята и постиженията на жените в историята, науката и други области не винаги са достатъчно отразени и представени в учебните планове и програми; изтъква необходимостта от това държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да предприемат стъпки в съответните области с оглед представянето и включването на жените в образователното съдържание по по-видим и балансиран начин; приканва, в същия дух, държавите членки и Комисията да организират действия, включително кампании за разпространяване на знания относно жените в историята, науката и други области, с допълнителната цел да бъдат насърчавани женски ролеви модели за момичетата и жените на всички равнища на образованието;

12.  посочва значението на включването и насърчаването в училищните програми и образователното съдържание на знания относно историята на еманципацията на жените, и по-специално относно избирателното право на жените, включително по случай годишнините със символично значение (например навършването през 2018 г. на 100 години от извоюване на правото на жените да гласуват в Полша и Германия), за да се повиши осведомеността с цел насърчаване на правата на жените в образователната рамка;

13.  счита, че предприемачеството е двигател на растежа и на създаването на работни места и също така представлява начин да повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката, което спомага за овластяването на жените;

14.  припомня, че в рамките на модернизирането на висшето образование в ЕС следва да бъде развито по-тясно сътрудничество между институциите за висше образование, предприятията и други заинтересовани страни, особено в областта на регионалните иновации с оглед засилване равенството между половете в областта на предприемачеството;

15.  насърчава държавите членки да повишат обществената осведоменост относно ученето през целия живот и да интегрират принципа за равенство между половете при разработването на съответните политики и програми, по-специално с фокус върху жените с по-ниска степен на образование, както в градските, така и в селските райони, за да им се осигурят възможности за повишаване на уменията;

16.  призовава държавите членки да се съсредоточат върху образованието в областта на предприемачеството и финансите, доброволчеството и владеенето на чужди езици в образователните си системи и също така да отдават приоритет на тези умения в рамките на програмите за професионално образование и обучение (ПОО);

17.  насърчава държавите членки и образователните институции да гарантират засиленото представителство на жените в управителните съвети на училищата, университетите и научноизследователските институти, където те са значително по-слабо представени, в управителните органи на училищните и студентските асоциации, както и във всички специални работни групи, които работят по въвеждането на реформи в образователните системи;

18.  настоятелно призовава държавите членки да подкрепят учебните институции в премахването от всички документи и канали за комуникация на езика на полови стереотипи, които могат да задълбочат неравнопоставеността между половете;

19.  призовава държавите членки да разработят или да направят по-строги националите правни уредби, насочени към противодействие на отрицателното влияние на стереотипните роли на половете, произтичащи от ценности, разпространявани чрез медиите и рекламата, които твърде често подкопават работата на училищата в тази област;

20.  препоръчва на Комисията и/или държавите членки да създадат и да насърчават европейска/национална награда, насочена към въпроса за равенството между мъжете и жените в образователните институции, с цел насърчаване на най-добрите практики.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefan Eck, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Arne Lietz, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, John Howarth, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

3

0

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Европейска комисия: Обзор на образованието и обучението за 2017 г., достъпен на https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf

(2)

Европейски институт за равенство между половете, Индекс за равенство между половете за 2017 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 31 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност