ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

17.5.2018 - (COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Тадеуш Звефка


Процедура : 2017/0189(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0174/2018
Внесени текстове :
A8-0174/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0422),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0238/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0174/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета2 съдържа списък с наименованията, дадени в националното право на държавите членки, на производствата по несъстоятелност, за които се прилага посоченият регламент.

(1)  Приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета2 съдържат списъци с наименованията, дадени в националното право на държавите членки, на производствата и синдиците по несъстоятелност, за които се прилага посоченият регламент. Приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 съдържа списък с производствата по несъстоятелност, посочени в член 2, точка 4 от Регламента. Приложение Б към регламента съдържа списък със синдиците, посочени в член 2, точка 5.

__________________

__________________

2 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).

2 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  В хода на обсъжданията на това предложение Комисията получи допълнителни нотификации от Република България, Република Хърватия, Република Латвия и Република Португалия относно последните промени в националното законодателство, с което се въвеждат нови видове производства по несъстоятелност и/или синдици. Освен това Кралство Белгия уведоми Комисията относно изменение във вътрешното й законодателство относно несъстоятелността, което ще влезе в сила на 1 май 2018 г. Посочените нови видове производства по несъстоятелност и/или експерти, работещи в областта на несъстоятелността съответстват и на изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2015/848 и налагат изменение както на Приложение А, така и на приложение Б.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие с член 3 и член 4a, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, [Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент]/[без да се засяга член 4 от посочения протокол Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане].

(3)  В съответствие с член 3 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство нотифицира на 15 ноември 2017 г. желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Настоящото изменение отчита позицията на Обединеното кралство по отношение на предложението на Комисията съобразно протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Обединеното кралство участва в приемането и прилагането на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производствата по несъстоятелност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  В съответствие с членове 1 и 2 от протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Обосновка

Настоящото изменение отчита позицията на Ирландия по отношение на предложението на Комисията съобразно протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ирландия участва в приемането и прилагането на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производствата по несъстоятелност. Възможността Ирландия да приеме настоящия нов регламент за изменение на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 ще бъде винаги отворена след неговото приемане съобразно член 4 от горепосочения протокол.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Приложение A към Регламент (ЕС) 2015/848 следва да бъде съответно изменено,

(5)  Следователно приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 следва да бъдат съответно изменени,

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 се заменят с текста в приложенията към настоящия регламент.

Изменение    8

Предложение за регламент

Приложение

Регламент (ЕС) 2015/848

Приложение A – BELGIQUE/BELGIË – тире 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

заличава се

Изменение    9

Предложение за регламент

Приложение

Регламент (ЕС) 2015/848

Приложение A – BELGIQUE/BELGIË – тире 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Изменение    10

Предложение за регламент

Приложение

Регламент (ЕС) 2015/848

ПРИЛОЖЕНИЕ А – тире 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Изменение    11

Предложение за регламент

Приложение

Регламент (ЕС) 2015/848

Приложение A – HRVATSKA – тире 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Изменение    12

Предложение за регламент

Приложение A – PORTUGAL – тире 2 a (ново)

Регламент (ЕС) 2015/848

Приложение A – PORTUGAL – тире 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Изменение    13

Предложение за регламент

Приложение – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕС) 2015/848

Приложение Б

 

Текст в сила

Изменение

 

Приложение 1 а

Приложение Б

„Приложение Б

Синдици, посочени в член 2, точка 5

Синдици, посочени в член 2, точка 5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (преработен текст), влезе в сила на 26 юни 2015 г. Регламентът се прилага от 26 юни 2017 г., с изключение на частта, отнасяща се до системата за взаимно свързване на националните регистри по несъстоятелност, която ще се прилага от 26 юни 2019 г.

В приложенията към този регламент е поместен списък на производства по несъстоятелност и синдици, относим към приложението на Регламента. Приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 съдържа списък с производствата по несъстоятелност, посочени в член 2, точка 4 от Регламента. Приложение Б съдържа списък със синдиците, посочени в член 2, точка 5.

През януари 2017 г. Република Хърватия уведоми Комисията за осъществени наскоро промени в нейното национално право в областта на несъстоятелността, чрез които в тази област се въвеждат нови видове производства, а именно производство, предшестващо производството по несъстоятелност и производство по несъстоятелност на потребители. Република Хърватия поиска съответно от Комисията изменение на списъка, съдържащ се в приложение А към регламента.

Комисията проучи дали искането на Хърватия съответства на изискванията на регламента и счита, че новото производство по несъстоятелност, въведено в хърватското право съответства на определението за „производство по несъстоятелност“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/848. Следователно Комисията представи предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед приспособяване на приложното поле на преработения регламент към действащата в Хърватия правна уредба в областта на несъстоятелността.

В хода на разглеждането на предложението в Съвета, Република България, Република Хърватия, Република Латвия и Република Португалия информираха за последните промени в националното им законодателство, с което се въвеждат нови видове производства по несъстоятелност и/или синдици.

България поиска да включи в приложение А своето ново производство по преструктуриране за търговците (Производство по стабилизация на търговеца), и в приложение Б – нов вид експерт в областта на преструктурирането (Доверено лице).

Хърватия поиска да включи в приложение А нови производства, предшестващи производството по несъстоятелност, предназначени за дружества от системно значение за Република Хърватия (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) и да включи в приложение Б нов вид синдик, специализиран в тези нови производства (izvanredni Povjerenik).

Португалия поиска да добави към приложение А нововъведено производство, предшестващо производството по несъстоятелност (processo especial para de acordo pagamento), приложимо от 30 юни 2017 г.

Латвия поиска да изменени приложение Б, за да отрази промяната в името на специалистите, назначени в „производства за правна защита“, считано от 1 юли 2017 г. (Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Освен това Кралство Белгия също съобщи за промяна във вътрешното си

право в областта на несъстоятелността, което ще влезе в сила от 1 май 2018 г. Въпросната промяна се състои в преминаването към различен статут на едно от националните й производства по несъстоятелност, което вече е включено към приложение А на регламента (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

В този контекст докладчикът предложи съдържащите се в настоящия проектодоклад изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

Позовавания

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.8.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.9.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Тадеуш Звефка

9.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

17.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност